EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1127

Smernica Komisie (EÚ)2015/1127 z 10. júla 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Text s významom pre EHP)

OJ L 184, 11.7.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1127/oj

11.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 184/13


SMERNICA KOMISIE (EÚ)2015/1127

z 10. júla 2015,

ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (1), a najmä na jej článok 38 ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohe II k smernici 2008/98/ES sa stanovuje nevyčerpávajúci zoznam činností zhodnocovania.

(2)

Činnosť R 1 v prílohe II k smernici 2008/98/ES sa uplatňuje na odpad nahrádzajúci palivo alebo získavanie energie iným spôsobom. Patria sem spaľovne, ktoré sú určené na spracovanie tuhého komunálneho odpadu, ale len v prípade, ak ich energetická účinnosť spĺňa prahové hodnoty stanovené pomocou vzorca energetickej účinnosti (vzorec R 1) uvedeného v prílohe II k smernici 2008/98/ES.

(3)

Z odborných poznatkov vyplýva, že miestne klimatické podmienky v Únii ovplyvňujú množstvá energie, ktoré možno technicky využiť alebo vyrobiť vo forme elektrickej energie, kúrenia, chladenia alebo spracovania pary v spaľovniach, ktoré sú určené na spracovanie tuhého komunálneho odpadu.

(4)

Správa Spoločného výskumného centra Európskej komisie poukázala na to, že v záujme dosiahnutia rovnakých podmienok v rámci Únie je vhodné kompenzovať spaľovne odpadov ovplyvnené miestnymi klimatickými podmienkami klimatickým korekčným faktorom (CCF) uplatniteľným na vzorec R 1. Takýto faktor by mal vychádzať z referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách spaľovania odpadu.

(5)

V dôsledku uplatňovania CCF by niektoré zariadenia na zneškodnenie odpadu spaľovaním splnili prahovú hodnotu vzorca R 1 a automaticky by sa tak stali zhodnocovacími spaľovňami. Bez ohľadu na uvedenú skutočnosť platí, že uplatňovanie takéhoto korekčného faktora by malo motivovať spaľovne odpadov, aby dosahovali vysokú efektívnosť výroby energie z odpadu v súlade s cieľmi a hierarchiou odpadového hospodárstva stanovenými v smernici 2008/98/ES.

(6)

CCF uplatniteľný na vzorec R 1 by mal byť stanovený na základe klimatických podmienok v mieste spaľovne.

(7)

Smernica 2008/98/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 39 smernice 2008/98/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha II k smernici 2008/98/ES sa mení v súlade s prílohou.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr k 31. júlu 2016. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 10. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.


PRÍLOHA

V prílohe II k smernici 2008/98/ES sa v poznámke pod čiarou (*) dopĺňa tento text:

„Hodnota získaná pomocou vzorca energetickej účinnosti sa vynásobí klimatickým korekčným faktorom (CCF), ako sa uvádza ďalej:

1.

CCF v prípade zariadení, ktoré boli v prevádzke a boli povolené v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie pred 1. septembrom 2015.

CCF = 1, ak HDD >= 3 350.

CCF = 1,25, ak HDD <= 2 150.

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698, keď 2 150 < HDD < 3 350.

2.

CCF v prípade zariadení, ktoré boli povolené po 31. auguste 2015 a v prípade zariadení pod bodom 1 po 31. decembri 2029:

CCF = 1, ak HDD >= 3 350.

CCF = 1,12, ak HDD <= 2 150.

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335, keď 2 150 < HDD < 3 350.

(Výsledná hodnota CCF sa zaokrúhli na tri desatinné miesta.)

Hodnota HDD (Heating Degree Days – vykurovacie stupňodni) by mala predstavovať priemer ročných hodnôt HDD v mieste, kde sa nachádza zariadenie na spaľovanie, vypočítaných na obdobie 20 po sebe nasledujúcich rokov pred rokom, na ktorý sa CCF počíta. Na výpočet hodnoty HDD by sa mala použiť táto metóda stanovená Eurostatom: Hodnota HDD sa rovná (18 °C – Tm) × d, ak Tm je nižšia ako alebo rovná 15 °C (vykurovací prah), a je nulová, ak Tm je vyššia ako 15 °C, pričom Tm je priemerná vonkajšia teplota (Tmin + Tmax/2) počas obdobia d dní. Výpočty sa majú vykonávať denne (d = 1) a sčítavajú sa v priebehu jedného roka.“


Top