EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0652

Smernica Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív

OJ L 107, 25.4.2015, p. 26–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/652/oj

25.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 107/26


SMERNICA RADY (EÚ) 2015/652

z 20. apríla 2015,

ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (1), a najmä na jej článok 7a ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Metodika výpočtu emisií skleníkových plynov z palív a iných energií zo zdrojov nebiologického pôvodu podľa článku 7a ods. 5 smernice 98/70/ES by mala vniesť do správ dostatočnú presnosť, aby Komisia mohla kriticky posúdiť mieru plnenia povinností, ktoré sú dodávateľom stanovené podľa článku 7a ods. 2 uvedenej smernice. Metodika výpočtu by mala zabezpečiť presnosť s náležitým zreteľom na zložitosť súvisiacich administratívnych požiadaviek. Zároveň by mala stimulovať dodávateľov na zníženie intenzity emisií skleníkových plynov z palív, ktoré dodávajú. Dôkladná pozornosť by sa mala venovať aj vplyvu metodiky výpočtu na rafinérie v Únii. Metodika výpočtu by preto mala vychádzať z priemernej intenzity emisií skleníkových plynov, ktorá predstavuje priemyselnú priemernú hodnotu typickú pre konkrétne palivo. Výhodou by bolo menšie administratívne zaťaženie pre dodávateľov a členské štáty. V tomto štádiu by navrhovaná metodika výpočtu nemala vyžadovať diferenciáciu intenzity emisií skleníkových plynov z palív na základe východiskových surovín, pretože toto by malo vplyv na súčasné investície do určitých rafinérií v Únii.

(2)

Požiadavky na predkladanie správ týkajúce sa dodávateľov, ktorí sú malými a strednými podnikmi (MSP), ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (2), by sa mali čo najviac minimalizovať v súvislosti s článkom 7a ods. 1 smernice 98/70/ES. Podobne dovozcovia benzínu a motorovej nafty rafinovanej mimo Únie by nemali byť povinní poskytovať podrobné informácie o zdrojoch ropy použitej na výrobu uvedených palív, keďže tieto informácie nemusia byť dostupné alebo sa môžu dať len ťažko získať.

(3)

S cieľom motivovať k ďalšiemu znižovaniu emisií skleníkových plynov by sa úspory vykázané pri znížení emisií v predvýrobnej fáze, vrátane úspor pri spaľovaní a odplyňovaní, mali zahrnúť do výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu, ktorý sa vykonáva na úrovni dodávateľov. S cieľom uľahčiť dodávateľom vykazovanie zníženia emisií v predvýrobnej fáze by sa malo povoliť používanie rôznych emisných schém pre výpočet a certifikáciu zníženia emisií. Oprávnené by mali byť len projekty zníženia emisií v predvýrobnej fáze, ktoré sa začali realizovať po dátume stanovenia základnej normy platnej pre palivá uvedenom v článku 7a ods. 5 písm. b) smernice 98/70/ES, t. j. po 1. januári 2011.

(4)

Vážené priemerné určené hodnoty emisií skleníkových plynov charakterizujúce ropu, ktorá sa spotrebúva v Únii, poskytujú jednoduchú metodiku výpočtu, pomocou ktorej môžu dodávatelia určiť obsah emisií skleníkových plynov palív, ktoré dodávajú.

(5)

Zníženie emisií v predvýrobnej fáze by sa mali odhadnúť a potvrdiť v súlade so zásadami a štandardmi určenými v medzinárodných normách, a to najmä v normách ISO 14064, ISO 14065 a ISO 14066.

(6)

Okrem toho je vhodné uľahčiť vykonávanie právnych predpisov o znížení emisií v predvýrobnej fáze, vrátane spaľovania a odplyňovania, zo strany členských štátov. Na tento účel by sa pod záštitou Komisie malo vypracovať nelegislatívne usmernenie týkajúce sa postupov, ako vyčísľovať, overovať, potvrdzovať, monitorovať a vykazovať takéto zníženie emisií v predvýrobnej fáze (vrátane zníženia spaľovaním a odplyňovaním na miestach výroby), a to pred koncom obdobia transpozície stanoveného v článku 7 tejto smernice.

(7)

V článku 7a ods. 5 písm. b) smernice 98/70/ES sa vyžaduje stanovenie metodiky na určovanie základnej normy platnej pre palivá na základe emisií skleníkových plynov počas životného cyklu fosílnych palív na jednotku energie v roku 2010. Základná norma platná pre palivá by mala vychádzať z množstva motorovej nafty, benzínu, plynového oleja pre necestné vozidlá, skvapalneného ropného plynu (LPG) a stlačeného zemného plynu (CNG) spotrebovaného s použitím údajov oficiálne oznámených členskými štátmi na účely Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) z roku 2010. Základnou normou platnou pre palivá by nemalo byť porovnateľné fosílne palivo, používané na výpočet emisií skleníkových plynov z biopalív, ktoré by malo zostať v takej podobe, v akej je stanovené v prílohe IV k smernici 98/70/ES.

(8)

Vzhľadom na to, že zloženie príslušného mixu fosílnych palív sa z roka na rok mení len málo, bude aj celková medziročná variácia intenzity emisií skleníkových plynov z fosílnych palív nízka. Preto je vhodné, aby základná norma platná pre palivá vychádzala z údajov o priemernej spotrebe v Únii za rok 2010, ktoré členské štáty oznámili na účely UNFCCC.

(9)

Základná norma platná pre palivá by mala predstavovať priemernú intenzitu emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze a intenzitu paliva rafinérie priemernej komplexnosti pre fosílne palivá. Preto treba základnú normu platnú pre palivá vypočítať s použitím príslušných priemerných určených hodnôt paliva. Emisná hodnota základnej normy platnej pre palivá by mala zostať nezmenená až do roku 2020, aby sa zaistila regulačná istota pre dodávateľov v súvislosti s ich povinnosťou znižovať intenzitu emisií skleníkových plynov palív, ktoré dodávajú.

(10)

Článok 7a ods. 5 písm. d) smernice 98/70/ES zároveň umožňuje prijať metodiku výpočtu príspevku elektrických cestných vozidiel na zníženie emisií skleníkových plynov počas životného cyklu. Podľa uvedeného článku by metodika výpočtu mala byť v súlade s článkom 3 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). Na zabezpečenie tejto zlučiteľnosti by sa mal pre účinnosť hnacej sústavy používať ten istý korekčný koeficient.

(11)

Elektrickú energiu dodávanú na používanie v cestnej doprave môžu dodávatelia uvádzať v rámci svojich výročných správ členským štátom, ako sa stanovuje v článku 7a ods. 1 smernice 98/70/ES. S cieľom obmedziť administratívne náklady je vhodné, aby na účely predkladania správ dodávateľmi bola metodika výpočtu založená na odhade, a nie na skutočnom meraní spotreby elektrickej energie v elektrickom cestnom vozidle alebo motocykli.

(12)

Je vhodné zahrnúť podrobný postup pri odhade množstva a intenzity emisií skleníkových plynov z biopalív v prípadoch, keď k spracovaniu biopalív a fosílnych palív dochádza v priebehu rovnakého procesu. Je potrebná špecifická metóda, pretože výsledné množstvo biopalív nie je merateľné, ako napríklad počas „co-hydro“ spracúvania rastlinných olejov fosílnym palivom. V článku 7d ods. 1 smernice 98/70/ES sa stanovuje, že emisie skleníkových plynov z biopalív počas životného cyklu sa majú na účely článku 7a a článku 7b ods. 2 uvedenej smernice vypočítavať na základe rovnakej metodiky. Preto certifikácia emisií skleníkových plynov prostredníctvom uznaných dobrovoľných schém je rovnako platná na účely článku 7a, ako je platná na účely článku 7b ods. 2 smernice 98/70/ES.

(13)

Požiadavka predkladania správ dodávateľmi, stanovená v článku 7a ods. 1 smernice 98/70/ES, by sa mala doplniť o harmonizovaný vzor a harmonizované definície údajov, ktoré sa majú oznamovať. Harmonizácia definícií údajov je potrebná na riadne vykonávanie výpočtu intenzity emisií skleníkových plynov spojeného s oznamovacími povinnosťami individuálneho dodávateľa, pretože tieto údaje tvoria kľúčové vstupy pre metodiku výpočtu harmonizovanú podľa článku 7a ods. 5 písm. a) smernice 98/70/ES. Tieto údaje zahŕňajú identifikáciu dodávateľa, množstvo paliva alebo energie uvádzané na trh a druh paliva alebo energie uvádzané na trh.

(14)

K požiadavke predkladania správ dodávateľmi stanovenej v článku 7a ods. 1 smernice 98/70/ES by sa mali doplniť požiadavky na harmonizované predkladanie správ, vzor správ a harmonizované definície pre potreby predkladania správ členskými štátmi Komisii, ktoré sa týkajú emisií skleníkových plynov z palív spotrebovaných v Únii. Tieto požiadavky na predkladanie správ predovšetkým umožnia aktualizáciu porovnateľného fosílneho paliva uvedeného v časti C bode 19 prílohy IV k smernici 98/70/ES a v časti C bode 19 prílohy V k smernici 2009/28/ES a uľahčia vykazovanie požadované podľa článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 smernice 98/70/ES ako aj prispôsobenie metodiky výpočtu technickému a vedeckému pokroku s cieľom zabezpečiť, aby táto metodika spĺňala svoj účel. Tieto údaje by mali zahŕňať množstvo paliva alebo energie uvádzané na trh a druh paliva alebo energie, miesto nákupu a pôvod paliva alebo energie uvádzané na trh.

(15)

Je vhodné, aby členské štáty umožnili dodávateľom splnenie požiadavky na predkladanie správ využitím rovnocenných údajov zhromažďovaných podľa iných právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, aby sa znížilo administratívne zaťaženie, za predpokladu, že sa predkladanie správ vykonáva v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe IV a uvedenými v prílohách I a III.

(16)

S cieľom uľahčiť predkladanie správ skupinami dodávateľov podľa článku 7a ods. 4 smernice 98/70/ES umožňuje článok 7a ods. 5 písm. c) uvedenej smernice stanovenie všetkých potrebných pravidiel. Je žiaduce uľahčiť takéto predkladanie správ s cieľom predísť narušeniu fyzického pohybu palív, pretože rôzni dodávatelia uvádzajú na trh rôzne palivá v rôznych množstvách a je možné, že na splnenie cieľa znižovania emisií skleníkových plynov budú musieť využiť rôzne úrovne zdrojov. Preto je nevyhnutné harmonizovať definície identifikácie dodávateľa, množstva paliva alebo energie uvádzaných na trh, druhu paliva alebo energie, miesta nákupu a pôvod paliva alebo energie uvádzaných na trh. Okrem toho, aby sa zabránilo dvojitému započítaniu pri spoločnom predkladaní správ podľa článku 7a ods. 4 viacerými dodávateľmi, je vhodné harmonizovať vykonávanie metodiky výpočtu a podávania správ v členských štátoch, vrátane predkladania správ Komisii, a to tak, aby sa potrebné informácie skupiny dodávateľov týkali konkrétneho členského štátu.

(17)

Podľa článku 8 ods. 3 smernice 98/70/ES majú členské štáty predkladať výročné správy o národných údajoch o kvalite paliva za predchádzajúci kalendárny rok v súlade so vzorom stanoveným v rozhodnutí Komisie 2002/159/ES (4). Na zohľadnenie zmien zahrnutých do smernice 98/70/ES smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES (5) a následných dodatočných požiadaviek týkajúcich sa predkladania správ členskými štátmi a v záujme účinnosti a harmonizácie je potrebné objasniť, ktoré informácie by sa mali oznamovať a taktiež prijať vzor na predkladanie takýchto údajov dodávateľmi a členskými štátmi.

(18)

Komisia predložila 23. februára 2012 návrh opatrenia výboru zriadenému smernicou 98/70/ES. Výbor nebol schopný prijať stanovisko potrebnou kvalifikovanou väčšinou. Je preto vhodné, aby Komisia predložila Rade návrh podľa článku 5a ods. 4 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (6),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet – rozsah pôsobnosti

1.   Touto smernicou sa stanovujú pravidlá pre požiadavky týkajúce sa metodiky výpočtu a predkladania správ v súlade so smernicou 98/70/ES.

2.   Táto smernica sa vzťahuje na palivá používané na pohon cestných vozidiel, necestných pojazdných strojov (vrátane plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, ak sa neplavia po mori), poľnohospodárskych a lesných traktorov, rekreačných plavidiel, ak sa neplavia po mori a elektrickú energiu používanú v cestných vozidlách.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice, okrem vymedzení pojmov, ktoré sú už obsiahnuté v smernici 98/70/ES, sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„emisie v predvýrobnej fáze“ sú všetky emisie skleníkových plynov vznikajúce pred vstupom suroviny do rafinérie alebo spracovateľského zariadenia, v ktorom sa vyrába palivo, ako je uvedené v prílohe I;

2.

„surový prírodný bitúmen“ je akýkoľvek zdroj surovín pre rafinérie, ktorý:

a)

dosahuje hustotu podľa Amerického ropného inštitútu (API) vo výške 10 alebo menej stupňov, ak sa nachádza vo formácii ložiska na mieste extrakcie, meraný testovacou metódou Americkej spoločnosti pre testovanie a materiály (ASTM) (7) D287;

b)

má ročnú priemernú viskozitu pri teplote ložiska vyššiu, ako je viskozita vypočítaná pomocou rovnice: Viskozita (Centipoise) = 518,98e – 0,038T; pričom T je teplota v stupňoch Celzia;

c)

spadá do definície pre dechtové piesky v rámci číselného znaku KN 2714, ako je uvedené v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (8), a

d)

pri ktorom sa mobilizácia zdroja surovín dosahuje banskou ťažbou alebo ťažbou s použitím tepelnej energie, kde tepelná energia pochádza prevažne z iných zdrojov, než je samotný zdroj surovín;

3.

„roponosná bridlica“ je zdroj surovín pre rafinérie vo forme skalného útvaru obsahujúceho pevný kerogén, ktorý spadá do definície olejovej bridlice podľa číselného znaku KN 2714, ako je uvedené v nariadení (EHS) č. 2658/87. Mobilizácia zdroja surovín sa dosahuje banskou ťažbou alebo ťažbou s použitím tepelnej energie;

4.

„základná norma platná pre palivá“ je základná norma platná pre palivá na základe emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z fosílnych palív v roku 2010;

5.

„konvenčná ropa“ je akákoľvek surovina pre rafinérie s hustotou API vyššou ako 10 stupňov, ak sa nachádza vo formácii ložiska na mieste svojho pôvodu, meraná testovacou metódou ASTM D287, ktorá nespadá do definície podľa číselného znaku KN 2714, ako je uvedené v nariadení (EHS) č. 2658/876.

Článok 3

Metodika výpočtu intenzity emisií skleníkových plynov, pokiaľ ide o iné palivá a energiu, ako sú biopalivá, a predkladanie správ dodávateľmi

1.   Na účely článku 7a ods. 2 smernice 98/70/ES členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia používali metodiku výpočtu stanovenú v prílohe I k tejto smernici na určenie intenzity emisií skleníkových plynov z palív, ktoré dodávajú.

2.   Na účely článku 7a ods. 1 druhého pododseku a článku 7a ods. 2 smernice 98/70/ES členské štáty od dodávateľov požadujú, aby oznamovali údaje s použitím definícií a metodiky výpočtu stanovených v prílohe I k tejto smernici. Údaje sa predkladajú ročne s použitím formulára uvedeného v prílohe IV k tejto smernici.

3.   Na účely článku 7a ods. 4 smernice 98/70/ES členský štát zabezpečí, aby skupina dodávateľov, ktorá sa má považovať za jednotlivého dodávateľa, splnila svoje povinnosti podľa článku 7a ods. 2 v rámci tohto členského štátu.

4.   Členské štáty uplatňujú zjednodušenú metodiku stanovenú v prílohe I k tejto smernici na dodávateľov, ktorí sú MSP.

Článok 4

Výpočet základnej normy platnej pre palivá a zníženia intenzity emisií skleníkových plynov

Na účely overenia súladu s povinnosťami podľa článku 7a ods. 2 smernice 98/70/ES členské štáty od dodávateľov vyžadujú, aby porovnali dosiahnuté zníženie emisií skleníkových plynov počas životného cyklu palív a elektrickej energie so základnou normou platnou pre palivá stanovenou v prílohe II k tejto smernici.

Článok 5

Predkladanie správ členskými štátmi

1.   Pri predkladaní správ Komisii podľa článku 8 ods. 3 smernice 98/70/ES členské štáty poskytnú Komisii údaje o súlade s článkom 7a uvedenej smernice, ako sa uvádza v prílohe III k tejto smernici.

2.   Členské štáty na predkladanie údajov stanovených v prílohe III k tejto smernici využívajú nástroje Európskej enviromentálnej agentúry ReportNet, ktoré sú k dispozícii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 (9). Členské štáty prostredníctvom elektronického prenosu údajov zasielajú tieto údaje do centrálneho registra údajov, ktorý spravuje Európska environmentálna agentúra.

3.   Údaje sa predkladajú raz ročne podľa formulára stanoveného v prílohe IV. Členské štáty oznamujú Komisii dátum odoslania a meno kontaktnej osoby z príslušného orgánu zodpovedného za overenie a oznamovanie údajov Komisii.

Článok 6

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie a opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii tieto opatrenia do 21. apríla 2017 a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá sa na ne vzťahuje.

Článok 7

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 21. apríla 2017. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

2.   Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Luxembourgu 20. apríla 2015

Za Radu

predseda

J. DŪKLAVS


(1)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

(4)  Rozhodnutie Komisie 2002/159/ES z 18. februára 2002 o spoločnom vzore na predkladanie súhrnov národných údajov o kvalite paliva (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 30).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 88).

(6)  Rozhodnutie Rady 1999/498/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

(7)  Americká spoločnosť pre testovanie a materiály: http://www.astm.org/index.shtml.

(8)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13).


PRÍLOHA I

METODIKA VÝPOČTU A PREDKLADANIA SPRÁV O INTENZITE EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV POČAS ŽIVOTNÉHO CYKLU PALÍV A ENERGIE DODÁVATEĽMI

Časť 1

Výpočet intenzity emisií skleníkových plynov palív a energie dodávateľom:

Intenzita emisií skleníkových plynov pre palivá a energiu sa vyjadruje v gramoch ekvivalentu CO2 na megajoule paliva (gCO2eq/MJ).

1.

Skleníkové plyny zohľadnené pri výpočte intenzity emisií skleníkových plynov z palív sú oxid uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O) a metán (CH4). Na účely výpočtu ekvivalentu CO2 majú emisie týchto plynov vzhľadom na ekvivalentné emisie CO2 túto hodnotu:

CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298.

2.

Emisie z výroby strojov a zariadení používaných pri ťažbe, výrobe, rafinovaní a spotrebe fosílnych palív sa pri výpočte emisií skleníkových plynov nezohľadňujú.

3.

Intenzita emisií skleníkových plynov zo všetkých palív a energie dodaných dodávateľom počas životného cyklu emisií skleníkových plynov sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

a)

„#“ je identifikácia dodávateľa (t.j. identifikácia subjektu zodpovedného za zaplatenie spotrebnej dane) vymedzená v nariadení Komisie (ES) č. 684/2009 (1) ako číslo účastníka pre spotrebnú daň [registračné číslo systému výmeny údajov o spotrebnej dani – System for Exchange of Excise Data (SEED) alebo identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty (DPH) v tabuľke 1 bode 5 písm. a) prílohy I k uvedenému nariadeniu pre kódy druhu miesta určenia 1 až 5 a 8], pričom tento dodávateľ je zároveň subjektom povinným platiť spotrebnú daň v súlade s článkom 8 smernice Rady 2008/118/ES (2) v čase, keď vznikla povinnosť zaplatiť spotrebnú daň v súlade s článkom 7 ods. 2 smernice 2008/118/ES. Ak táto identifikácia nie je k dispozícii, členské štáty zabezpečia určenie rovnocenného prostriedku identifikácie v súlade so systémom vykazovania na účely vnútroštátnej spotrebnej dane;

b)

„x“ sú druhy palív a energie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ako sa uvádza v tabuľke č. 1 bode 17 písm. c) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009. Ak tieto údaje nie sú k dispozícii, členské štáty zhromaždia rovnocenné údaje v súlade s vnútroštátnym systémom vykazovania na účely spotrebnej dane;

c)

„MJx“ je celková energia dodaná a prevedená z nahlásených objemov paliva × vyjadrená v megajouloch. Vypočíta sa takto:

i)

Množstvo každého druhu paliva podľa druhu paliva

Je odvodené od údajov oznamovaných podľa tabuľky 1 bodu 17 písm. d), f) a o) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009. Množstvá biopalív sa prevedú na svoj energetický obsah (dolnú výhrevnosť) podľa energetického obsahu stanoveného v prílohe III k smernici 2009/28/ES. Množstvá palív nebiologického pôvodu sa prevedú na energetický obsah (dolnú výhrevnosť) podľa energetického obsahu stanoveného v dodatku 1 k správe Spoločného výskumného centra EUCAR-CONCAWE (JEC) (3)„Od ťažby po spotrebu“ (verzia 4) z júla 2013 (4).

ii)

Paralelné spracovanie fosílnych palív a biopalív

Spracovanie je definované ako úprava počas životného cyklu dodaného paliva alebo energie, ktorá spôsobuje zmeny v molekulárnej štruktúre produktu. Pridanie denaturačnej látky nepatrí do tohto spracovania. Množstvo biopalív spracúvaných súčasne s palivami nebiologického pôvodu odráža stav biopaliva po spracovaní. Množstvo paralelne spracúvaného biopaliva sa určuje v súlade s energetickou bilanciou a účinnosťou procesu spoločného spracovania, ako sa uvádza v časti C bode 17 prílohy IV k smernici 98/70/ES.

V prípade zmiešavania viacerých biopalív s fosílnymi palivami sa pri výpočtoch a v hláseniach dodávateľov členským štátom zohľadňujú množstvá a druhy všetkých biopalív.

Množstvo dodávaných biopalív, ktoré nie sú v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti uvedenými v článku 7b ods. 1 smernice 98/70/ES, sa započítava ako fosílne palivo.

Zmesi benzínu a etanolu E85 sa započítavajú ako samostatné palivo na účely článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (5).

Ak množstvá nie sú zozbierané podľa nariadenia (ES) č. 684/2009, členské štáty zozbierajú rovnocenné údaje v súlade s vnútroštátnym systémom vykazovania na účely spotrebnej dane.

iii)

Množstvo spotrebovanej elektrickej energie

Je to množstvo elektrickej energie spotrebovanej v cestných vozidlách alebo motocykloch, pričom dodávateľ oznamuje toto množstvo energie príslušnému orgánu každého členského štátu v súlade s týmto vzorcom;

Spotrebovaná elektrická energia = prejdená vzdialenosť (km) × účinnosť spotreby elektrickej energie (MJ/km);

d)

zníženie emisií v predvýrobnej fáze

„zníženie emisií v predvýrobnej fáze“ je zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze merané v gCO2eq, ktoré vykazuje dodávateľ, ak je kvantifikované a oznámené v súlade s týmito požiadavkami:

i)

Oprávnenosť

Zníženia emisií v predvýrobnej fáze sa môžu uplatniť len na tú časť priemerných určených hodnôt pre benzín, naftu, CNG alebo LPG, ktorá sa týka emisií v predvýrobnej fáze.

Zníženia emisií v predvýrobnej fáze s pôvodom v ktorejkoľvek krajine sa môžu započítať ako zníženie emisií skleníkových plynov pre palivá z ktoréhokoľvek surovinového zdroja dodané ktorýmkoľvek dodávateľom.

Zníženia emisií v predvýrobnej fáze sa započítavajú len ak sú spojené s projektmi, ktoré sa začali realizovať po 1. januári 2011.

Nie je potrebné preukázať, že by k zníženiam emisií v predvýrobnej fáze nedošlo bez požiadaviek na predkladanie správ stanovených v článku 7a smernice 98/70/ES.

ii)

Výpočet

Zníženia emisií v predvýrobnej fáze sa odhadujú a potvrdzujú v súlade so zásadami a štandardmi určenými v medzinárodných normách, a to najmä v normách ISO 14064, ISO 14065 a ISO 14066.

Zníženia emisií v predvýrobnej fáze a základné emisie sa majú monitorovať, nahlasovať a overovať v súlade s normou ISO 14064 a poskytované výsledky majú mať rovnocennú spoľahlivosť ako je stanovená v nariadení Komisie (EÚ) č. 600/2012 (6) a nariadení Komisie (EÚ) č. 601/2012 (7). Overovanie metód odhadovania znížení emisií v predvýrobnej fáze sa musí vykonať v súlade s normou ISO 14064-3 a organizácia, ktorá vykonáva overenia, musí byť akreditovaná v súlade s normou ISO 14065;

e)

„GHGix“ je intenzita emisií skleníkových plynov z paliva alebo energie „x“ vyjadrená v gCO2eq/MJ. Dodávatelia vypočítajú intenzitu emisií skleníkových plynov každého paliva alebo energie takto:

i)

intenzita emisií skleníkových plynov z palív nebiologického pôvodu je „vážená intenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu“ podľa druhu paliva uvedená v poslednom stĺpci tabuľky v časti 2 bode 5 tejto prílohy;

ii)

elektrická energia sa vypočíta, ako je uvedené ďalej v časti 2 bode 6;

iii)

intenzita emisií skleníkových plynov z biopalív

Intenzita emisií skleníkových plynov z biopalív, ktoré spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti uvedené v článku 7b ods. 1 smernice 98/70/ES, sa vypočíta v súlade s článkom 7d uvedenej smernice. V prípade, ak sa údaje o emisiách skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív získajú v súlade s dohodou alebo schémou, ktorá bola predmetom rozhodnutia v zmysle článku 7c ods. 4 smernice 98/70/ES a ktorá sa vzťahuje na článok 7b ods. 2 uvedenej smernice, tieto údaje sa použijú aj na stanovenie intenzity emisií skleníkových plynov z biopalív podľa článku 7b ods. 1 uvedenej smernice. Intenzita emisií skleníkových plynov z biopalív, ktoré nespĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti uvedené v článku 7b ods. 1 smernice 98/70/ES, sa rovná intenzite emisií skleníkových plynov z príslušných fosílnych palív získaných z konvenčnej ropy alebo plynu;

iv)

Súčasné kombinované spracovanie palív nebiologického pôvodu a biopalív

Intenzita emisií skleníkových plynov z biopalív spracúvaných spoločne s fosílnymi palivami musí odrážať stav biopaliva po spracovaní;

f)

„AF“ sú korekčné faktory podľa účinnosti pohonu:

Prevládajúca konverzná technológia

Faktor účinnosti

Spaľovací motor

1

Elektrická hnacia sústava s batériou

0,4

Elektrická hnacia sústava s vodíkovými palivovými článkami

0,4

Časť 2

Predkladanie správ dodávateľmi pre palivá iné ako biopalivá

1.   Zníženia emisií v predvýrobnej fáze týkajúce sa fosílnych palív

Aby zníženia emisií v predvýrobnej fáze boli oprávnené na účely metodiky výpočtu a podávania správ, dodávatelia predkladajú orgánu určenému členskými štátmi správu obsahujúcu:

a)

dátum začatia projektu, ktorý musí byť po 1. januári 2011;

b)

ročné zníženia emisií v gCO2eq;

c)

trvanie oznamovaného zníženia;

d)

miesto projektu nachádzajúce sa najbližšie k zdroju emisií určené zemepisnou šírkou a zemepisnou dĺžkou v stupňoch na štyri desatinné miesta;

e)

základné ročné emisie vyrobených surovín pred zavedením opatrení na ich zníženie a ročné emisie po zavedení opatrení na ich zníženie v gCO2eq/MJ;

f)

neprenosné číslo certifikátu, ktoré jedinečným spôsobom identifikuje schému a vykázané zníženia emisií skleníkových plynov;

g)

neprenosné číslo, ktoré jedinečným spôsobom identifikuje metodiku výpočtu a súvisiacu schému;

h)

ak sa projekt týka ťažby ropy, pomer medzi plynom a ropou (Gas-to-oil ratio – GOR) v roztoku ako priemerná ročná historická hodnota a hodnota za sledovaný rok, tlak v nádrži, hĺbka a výnosnosť pri ťažbe surovej ropy podľa vrtov.

2.   Pôvod

„Pôvod“ je obchodný názov východiskových surovín uvedený v časti 2 bode 7 tejto prílohy, ale len vtedy, ak dodávatelia sú držiteľmi potrebných informácií na základe:

a)

skutočnosti, že sú osobou alebo podnikom, ktorí dovážajú ropu z tretích krajín alebo prijímajú dodávky ropy z iného členského štátu podľa článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 2964/95 (8) alebo

b)

dohody o výmene informácií s inými dodávateľmi.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa pôvod týka toho, či má palivo pôvod v EÚ alebo mimo EÚ.

Informácie, ktoré dodávatelia zhromaždia a oznámia členským štátom a ktoré sa týkajú pôvodu palív, sú dôverné, ale toto nebráni Komisii v tom, aby uverejnila všeobecné informácie alebo informácie v súhrnnej podobe, ktoré neobsahujú podrobnosti týkajúce sa jednotlivých podnikov.

Pri biopalivách je pôvodom reťazec výroby biopalív stanovený v prílohe IV k smernici 98/70/ES.

V prípade viacerých východiskových surovín oznamujú dodávatelia údaje o množstve finálneho výrobku v metrických tonách, podľa jednotlivých druhov surovín, vyrobenom v príslušných spracovateľských zariadeniach počas vykazovaného roka.

3.   Miesto nákupu

„Miesto nákupu“ je krajina a názov spracovateľského zariadenia, kde palivo alebo energia prešli posledným podstatným spracovaním, pričom týmto označením sa uvádza pôvod paliva alebo energie v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 (9).

4.   MSP

Odchylne v prípade dodávateľov, ktorí sú MSP, platí, že „pôvod“ a „miesto nákupu“ je podľa vhodnosti buď EÚ alebo mimo EÚ bez ohľadu na to, či dovážajú ropu alebo dodávajú ropné oleje a oleje získané z bitúmenových materiálov.

5.   Priemerné určené hodnoty intenzity emisií skleníkových plynov z palív iných ako biopalív a elektrickej energie počas ich životného cyklu

Zdroj surovín a proces

Palivo uvádzané na trh

Intenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu (gCO2eq/MJ)

Vážená intenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu (gCO2eq/MJ)

Konvenčná ropa

benzín

93,2

93,3

Skvapalnený zemný plyn

94,3

Skvapalnené uhlie

172

Prírodný bitúmen

107

Roponosná bridlica

131,3

Konvenčná ropa

motorová nafta alebo plynový olej

95

95,1

Skvapalnený zemný plyn

94,3

Skvapalnené uhlie

172

Prírodný bitúmen

108,5

Roponosná bridlica

133,7

Akékoľvek fosílne zdroje

skvapalnený ropný plyn (LPG) v zážihovom motore

73,6

73,6

Zemný plyn, EÚ mix

stlačený zemný plyn v zážihovom motore

69,3

69,3

Zemný plyn, EÚ mix

skvapalnený zemný plyn v zážihovom motore

74,5

74,5

Sabatierova reakcia elektrolýzou vodíka z nebiologického obnoviteľného zdroja energie

stlačený syntetický metán v zážihovom motore

3,3

3,3

Zemný plyn využívajúci parnú reformáciu

stlačený vodík v palivovom článku

104,3

104,3

Elektrolýza plne napájaná z nebiologického obnoviteľného zdroja energie

stlačený vodík v palivovom článku

9,1

9,1

Uhlie

stlačený vodík v palivovom článku

234,4

234,4

Uhlie so zachytávaním a ukladaním uhlíka z emisií vzniknutých počas spracovania

stlačený vodík v palivovom článku

52,7

52,7

Odpadové plasty pochádzajúce z fosílnych surovín

benzín, motorová nafta alebo plynový olej

86

86

6.   Elektrická energia

Na účely predkladania správ dodávateľmi energie o elektrickej energii, ktorú spotrebúvajú elektrické vozidlá a motocykle, by členské štáty mali vypočítať vnútroštátnu priemernú určenú hodnotu za životný cyklus v súlade s príslušnými medzinárodnými normami.

Alternatívne môžu členské štáty povoliť svojim dodávateľom, aby stanovili hodnoty intenzity emisií skleníkových plynov (gCO2eq/MJ) pre elektrickú energiu z údajov, ktoré oznamujú členské štáty na základe:

a)

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 (10);

b)

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (11) alebo

c)

delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 666/2014 (12).

7.   Obchodný názov východiskovej suroviny

Krajina

Obchodný názov východiskovej suroviny

API

Síra (vážené %)

Abú Zabí

Al Bunduq

38,5

1,1

Abú Zabí

Mubarraz

38,1

0,9

Abú Zabí

Murban

40,5

0,8

Abú Zabí

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Abú Zabí

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Abú Zabí

Arzanah

44

0

Abú Zabí

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abú Zabí

Murban Bottoms

21,4

Nepoužíva sa

Abú Zabí

Top Murban

21

Nepoužíva sa

Abú Zabí

Upper Zakum

34,4

1,7

Alžírsko

Arzew

44,3

0,1

Alžírsko

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Alžírsko

Zarzaitine

43

0,1

Alžírsko

Algerian

44

0,1

Alžírsko

Skikda

44,3

0,1

Alžírsko

Saharan Blend

45,5

0,1

Alžírsko

Hassi Ramal

60

0,1

Alžírsko

Algerian Condensate

64,5

Nepoužíva sa

Alžírsko

Algerian Mix

45,6

0,2

Alžírsko

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Alžírsko

Algerian Condensate (Arzew)

65,0

0

Alžírsko

Top Algerian

24,6

Nepoužíva sa

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (West)

26

Nepoužíva sa

Angola

Cavala-1

42,3

Nepoužíva sa

Angola

Sulele (South-1)

38,7

Nepoužíva sa

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (North)

30

Nepoužíva sa

Angola

Malongo (South)

25

Nepoužíva sa

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

Nepoužíva sa

Angola

Kuito

20

Nepoužíva sa

Angola

Hungo

28,8

Nepoužíva sa

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Argentína

Tierra del Fuego

42,4

Nepoužíva sa

Argentína

Santa Cruz

26,9

Nepoužíva sa

Argentína

Escalante

24

0,2

Argentína

Canadon Seco

27

0,2

Argentína

Hidra

51,7

0,05

Argentína

Medanito

34,93

0,48

Arménsko

Armenian Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Austrália

Jabiru

42,3

0,03

Austrália

Kooroopa (Jurassic)

42

Nepoužíva sa

Austrália

Talgeberry (Jurassic)

43

Nepoužíva sa

Austrália

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

Nepoužíva sa

Austrália

Woodside Condensate

51,8

Nepoužíva sa

Austrália

Saladin-3 (Top Barrow)

49

Nepoužíva sa

Austrália

Harriet

38

Nepoužíva sa

Austrália

Skua-3 (Challis Field)

43

Nepoužíva sa

Austrália

Barrow Island

36,8

0,1

Austrália

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Austrália

Jackson Blend

41,9

0

Austrália

Cooper Basin

45,2

0,02

Austrália

Griffin

55

0,03

Austrália

Buffalo Crude

53

Nepoužíva sa

Austrália

Cossack

48,2

0,04

Austrália

Elang

56,2

Nepoužíva sa

Austrália

Enfield

21,7

0,13

Austrália

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

Azerbajdžan

Azeri Light

34,8

0,15

Bahrajn

Bahrain Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Bielorusko

Belarus Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Benin

Seme

22,6

0,5

Benin

Benin Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Belize

Belize Light Crude

40

Nepoužíva sa

Belize

Belize Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Bolívia

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brazília

Garoupa

30,5

0,1

Brazília

Sergipano

25,1

0,4

Brazília

Campos Basin

20

Nepoužíva sa

Brazília

Urucu (Upper Amazon)

42

Nepoužíva sa

Brazília

Marlim

20

Nepoužíva sa

Brazília

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brazília

Roncador

28,3

0,58

Brazília

Roncador Heavy

18

Nepoužíva sa

Brazília

Albacora East

19,8

0,52

Brunej

Seria Light

36,2

0,1

Brunej

Champion

24,4

0,1

Brunej

Champion Condensate

65

0,1

Brunej

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunej

Brunei Condensate

65

Nepoužíva sa

Brunej

Champion Export

23,9

0,12

Kamerun

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Kamerun

Lokele

21,5

0,5

Kamerun

Moudi Light

40

Nepoužíva sa

Kamerun

Moudi Heavy

21,3

Nepoužíva sa

Kamerun

Ebome

32,1

0,35

Kamerun

Cameroon Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Kanada

Peace River Light

41

Nepoužíva sa

Kanada

Peace River Medium

33

Nepoužíva sa

Kanada

Peace River Heavy

23

Nepoužíva sa

Kanada

Manyberries

36,5

Nepoužíva sa

Kanada

Rainbow Light and Medium

40,7

Nepoužíva sa

Kanada

Pembina

33

Nepoužíva sa

Kanada

Bells Hill Lake

32

Nepoužíva sa

Kanada

Fosterton Condensate

63

Nepoužíva sa

Kanada

Rangeland Condensate

67,3

Nepoužíva sa

Kanada

Redwater

35

Nepoužíva sa

Kanada

Lloydminster

20,7

2,8

Kanada

Wainwright- Kinsella

23,1

2,3

Kanada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Kanada

Fosterton

21,4

3

Kanada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Kanada

Midale

29

2,4

Kanada

Milk River Pipeline

36

1,4

Kanada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Kanada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Kanada

Ipl Condensate

55

0,3

Kanada

Aurora Light

39,5

0,4

Kanada

Aurora Condensate

65

0,3

Kanada

Reagan Field

35

0,2

Kanada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Kanada

Cold Lake

13,2

4,1

Kanada

Cold Lake Blend

26,9

3

Kanada

Canadian Federated

39,4

0,3

Kanada

Chauvin

22

2,7

Kanada

Gcos

23

Nepoužíva sa

Kanada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Kanada

Light Sour Blend

35

1,2

Kanada

Lloyd Blend

22

2,8

Kanada

Peace River Condensate

54,9

Nepoužíva sa

Kanada

Sarnium Condensate

57,7

Nepoužíva sa

Kanada

Saskatchewan Light

32,9

Nepoužíva sa

Kanada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Kanada

Syncrude

32

0,1

Kanada

Rangeland – South L & M

39,5

0,5

Kanada

Northblend Nevis

34

Nepoužíva sa

Kanada

Canadian Common Condensate

55

Nepoužíva sa

Kanada

Canadian Common

39

0,3

Kanada

Waterton Condensate

65,1

Nepoužíva sa

Kanada

Panuke Condensate

56

Nepoužíva sa

Kanada

Rainbow Light and Medium

39,7

2

Kanada

Wabasca

23

Nepoužíva sa

Kanada

Hibernia

37,3

0,37

Kanada

BC Light

40

Nepoužíva sa

Kanada

Boundary

39

Nepoužíva sa

Kanada

Albian Heavy

21

Nepoužíva sa

Kanada

Koch Alberta

34

Nepoužíva sa

Kanada

Terra Nova

32,3

Nepoužíva sa

Kanada

Echo Blend

20,6

3,15

Kanada

Western Canadian Blend

19,8

3

Kanada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Kanada

White Rose

31,0

0,31

Kanada

Access

22

Nepoužíva sa

Kanada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

Nepoužíva sa

Kanada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Kanada

Christina Lake

20,5

3

Kanada

CNRL

34

Nepoužíva sa

Kanada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Kanada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Kanada

Seal Heavy(SH)

19,89

4,54

Kanada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Kanada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Kanada

Peace Sour

33

Nepoužíva sa

Kanada

Western Canadian Resid

20,7

Nepoužíva sa

Kanada

Christina Dilbit Blend

21,0

Nepoužíva sa

Kanada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Čad

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

Čad

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

Čile

Chile Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Čína

Taching (Daqing)

33

0,1

Čína

Shengli

24,2

1

Čína

Beibu

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Čína

Chengbei

17

Nepoužíva sa

Čína

Lufeng

34,4

Nepoužíva sa

Čína

Xijiang

28

Nepoužíva sa

Čína

Wei Zhou

39,9

Nepoužíva sa

Čína

Liu Hua

21

Nepoužíva sa

Čína

Boz Hong

17

0,282

Čína

Peng Lai

21,8

0,29

Čína

Xi Xiang

32,18

0,09

Kolumbia

Onto

35,3

0,5

Kolumbia

Putamayo

35

0,5

Kolumbia

Rio Zulia

40,4

0,3

Kolumbia

Orito

34,9

0,5

Kolumbia

Cano-Limon

30,8

0,5

Kolumbia

Lasmo

30

Nepoužíva sa

Kolumbia

Cano Duya-1

28

Nepoužíva sa

Kolumbia

Corocora-1

31,6

Nepoužíva sa

Kolumbia

Suria Sur-1

32

Nepoužíva sa

Kolumbia

Tunane-1

29

Nepoužíva sa

Kolumbia

Casanare

23

Nepoužíva sa

Kolumbia

Cusiana

44,4

0,2

Kolumbia

Vasconia

27,3

0,6

Kolumbia

Castilla Blend

20,8

1,72

Kolumbia

Cupiaga

43,11

0,082

Kolumbia

South Blend

28,6

0,72

Kongo (Brazzaville)

Emeraude

23,6

0,5

Kongo (Brazzaville)

Djeno Blend

26,9

0,3

Kongo (Brazzaville)

Viodo Marina-1

26,5

Nepoužíva sa

Kongo (Brazzaville)

Nkossa

47

0,03

Kongo (Kinshasa)

Muanda

34

0,1

Kongo (Kinshasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Kongo (Kinshasa)

Coco

30,4

0,15

Pobrežie Slonoviny

Espoir

31,4

0,3

Pobrežie Slonoviny

Lion Cote

41,1

0,101

Dánsko

Dan

30,4

0,3

Dánsko

Gorm

33,9

0,2

Dánsko

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubaj

Dubaj (Fateh)

31,1

2

Dubaj

Margham Light

50,3

0

Ekvádor

Oriente

29,2

1

Ekvádor

Quito

29,5

0,7

Ekvádor

Santa Elena

35

0,1

Ekvádor

Limoncoha-1

28

Nepoužíva sa

Ekvádor

Frontera-1

30,7

Nepoužíva sa

Ekvádor

Bogi-1

21,2

Nepoužíva sa

Ekvádor

Napo

19

2

Ekvádor

Napo Light

19,3

Nepoužíva sa

Egypt

Belayim

27,5

2,2

Egypt

El Morgan

29,4

1,7

Egypt

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egypt

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egypt

Geysum

19,5

Nepoužíva sa

Egypt

East Gharib (J-1)

37,9

Nepoužíva sa

Egypt

Mango-1

35,1

Nepoužíva sa

Egypt

Rhas Budran

25

Nepoužíva sa

Egypt

Zeit Bay

34,1

0,1

Egypt

East Zeit Mix

39

0,87

Rovníková Guinea

Zafiro

30,3

Nepoužíva sa

Rovníková Guinea

Alba Condensate

55

Nepoužíva sa

Rovníková Guinea

Ceiba

30,1

0,42

Gabon

Gamba

31,8

0,1

Gabon

Mandji

30,5

1,1

Gabon

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabon

Oguendjo

35

Nepoužíva sa

Gabon

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabon

T'Catamba

44,3

0,21

Gabon

Rabi

33,4

0,06

Gabon

Rabi Blend

34

Nepoužíva sa

Gabon

Rabi Light

37,7

0,15

Gabon

Etame Marin

36

Nepoužíva sa

Gabon

Olende

17,6

1,54

Gabon

Gabonian Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Gruzínsko

Georgian Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Ghana

Bonsu

32

0,1

Ghana

Salt Pond

37,4

0,1

Guatemala

Coban

27,7

Nepoužíva sa

Guatemala

Rubelsanto

27

Nepoužíva sa

India

Bombay High

39,4

0,2

Indonézia

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonézia

Ardjuna

35,2

0,1

Indonézia

Attaka

42,3

0,1

Indonézia

Suri

18,4

0,2

Indonézia

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonézia

Sepinggan

37,9

0,9

Indonézia

Walio

34,1

0,7

Indonézia

Arimbi

31,8

0,2

Indonézia

Poleng

43,2

0,2

Indonézia

Handil

32,8

0,1

Indonézia

Jatibarang

29

0,1

Indonézia

Cinta

33,4

0,1

Indonézia

Bekapai

40

0,1

Indonézia

Katapa

52

0,1

Indonézia

Salawati

38

0,5

Indonézia

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonézia

Sembakung

37,5

0,1

Indonézia

Badak

41,3

0,1

Indonézia

Arun Condensate

54,5

Nepoužíva sa

Indonézia

Udang

38

0,1

Indonézia

Klamono

18,7

1

Indonézia

Bunya

31,7

0,1

Indonézia

Pamusian

18,1

0,2

Indonézia

Kerindigan

21,6

0,3

Indonézia

Melahin

24,7

0,3

Indonézia

Bunyu

31,7

0,1

Indonézia

Camar

36,3

Nepoužíva sa

Indonézia

Cinta Heavy

27

Nepoužíva sa

Indonézia

Lalang

40,4

Nepoužíva sa

Indonézia

Kakap

46,6

Nepoužíva sa

Indonézia

Sisi-1

40

Nepoužíva sa

Indonézia

Giti-1

33,6

Nepoužíva sa

Indonézia

Ayu-1

34,3

Nepoužíva sa

Indonézia

Bima

22,5

Nepoužíva sa

Indonézia

Padang Isle

34,7

Nepoužíva sa

Indonézia

Intan

32,8

Nepoužíva sa

Indonézia

Sepinggan – Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonézia

Widuri

32

0,1

Indonézia

Belida

45,9

0

Indonézia

Senipah

51,9

0,03

Irán

Iranian Light

33,8

1,4

Irán

Iranian Heavy

31

1,7

Irán

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Irán

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Irán

Rostam

35,9

1,55

Irán

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Irán

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Irán

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Irán

Sirri

30,9

2,3

Irán

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Irán

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Irán

Iranian Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Irak

Basrah Light (Pers. Gulf)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Pers. Gulf)

35,1

1,9

Irak

Mishrif (Pers. Gulf)

28

Nepoužíva sa

Irak

Bai Hasson (Pers. Gulf)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Pers. Gulf)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Pers. Gulf)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

35,1

2

Irak

N. Rumalia (Pers. Gulf)

34,3

2

Irak

Ras el Behar

33

Nepoužíva sa

Irak

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Red Sea)

28

Nepoužíva sa

Irak

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Red Sea)

34,3

2

Irak

Ratawi

23,5

4,1

Irak

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Turkey)

28

Nepoužíva sa

Irak

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Turkey)

34,3

2

Irak

FAO Blend

27,7

3,6

Kazachstan

Kumkol

42,5

0,07

Kazachstan

CPC Blend

44,2

0,54

Kuvajt

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuvajt

Magwa (Lower Jurassic)

38

Nepoužíva sa

Kuvajt

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Líbya

Bu Attifel

43,6

0

Líbya

Amna (high pour)

36,1

0,2

Líbya

Brega

40,4

0,2

Líbya

Sirtica

43,3

0,43

Líbya

Zueitina

41,3

0,3

Líbya

Bunker Hunt

37,6

0,2

Líbya

El Hofra

42,3

0,3

Líbya

Dahra

41

0,4

Líbya

Sarir

38,3

0,2

Líbya

Zueitina Condensate

65

0,1

Líbya

El Sharara

42,1

0,07

Malajzia

Miri Light

36,3

0,1

Malajzia

Tembungo

37,5

Nepoužíva sa

Malajzia

Labuan Blend

33,2

0,1

Malajzia

Tapis

44,3

0,1

Malajzia

Tembungo

37,4

0

Malajzia

Bintulu

26,5

0,1

Malajzia

Bekok

49

Nepoužíva sa

Malajzia

Pulai

42,6

Nepoužíva sa

Malajzia

Dulang

39

0,037

Mauritánia

Chinguetti

28,2

0,51

Mexiko

Isthmus

32,8

1,5

Mexiko

Maya

22

3,3

Mexiko

Olmeca

39

Nepoužíva sa

Mexiko

Altamira

16

Nepoužíva sa

Mexiko

Topped Isthmus

26,1

1,72

Holandsko

Alba

19,59

Nepoužíva sa

Neutrálna zóna

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Neutrálna zóna

Hout

32,8

1,9

Neutrálna zóna

Khafji

28,5

2,9

Neutrálna zóna

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Neutrálna zóna

Ratawi

23,5

4,1

Neutrálna zóna

Neutral Zone Mix

23,1

Nepoužíva sa

Neutrálna zóna

Khafji Blend

23,4

3,8

Nigéria

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigéria

Escravos

36,2

0,1

Nigéria

Brass River

40,9

0,1

Nigéria

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigéria

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigéria

Pennington

36,6

0,1

Nigéria

Bomu

33

0,2

Nigéria

Bonny Light

36,7

0,1

Nigéria

Brass Blend

40,9

0,1

Nigéria

Gilli Gilli

47,3

Nepoužíva sa

Nigéria

Adanga

35,1

Nepoužíva sa

Nigéria

Iyak-3

36

Nepoužíva sa

Nigéria

Antan

35,2

Nepoužíva sa

Nigéria

OSO

47

0,06

Nigéria

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigéria

Yoho

39,6

Nepoužíva sa

Nigéria

Okwori

36,9

Nepoužíva sa

Nigéria

Bonga

28,1

Nepoužíva sa

Nigéria

ERHA

31,7

0,21

Nigéria

Amenam Blend

39

0,09

Nigéria

Akpo

45,17

0,06

Nigéria

EA

38

Nepoužíva sa

Nigéria

Agbami

47,2

0,044

Nórsko

Ekofisk

43,4

0,2

Nórsko

Tor

42

0,1

Nórsko

Statfjord

38,4

0,3

Nórsko

Heidrun

29

Nepoužíva sa

Nórsko

Norwegian Forties

37,1

Nepoužíva sa

Nórsko

Gullfaks

28,6

0,4

Nórsko

Oseberg

32,5

0,2

Nórsko

Norne

33,1

0,19

Nórsko

Troll

28,3

0,31

Nórsko

Draugen

39,6

Nepoužíva sa

Nórsko

Sleipner Condensate

62

0,02

Omán

Oman Export

36,3

0,8

Papua Nová Guinea

Kutubu

44

0,04

Peru

Loreto

34

0,3

Peru

Talara

32,7

0,1

Peru

High Cold Test

37,5

Nepoužíva sa

Peru

Bayovar

22,6

Nepoužíva sa

Peru

Low Cold Test

34,3

Nepoužíva sa

Peru

Carmen Central-5

20,7

Nepoužíva sa

Peru

Shiviyacu-23

20,8

Nepoužíva sa

Peru

Mayna

25,7

Nepoužíva sa

Filipíny

Nido

26,5

Nepoužíva sa

Filipíny

Philippines Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Katar

Dukhan

41,7

1,3

Katar

Qatar Marine

35,3

1,6

Katar

Qatar Land

41,4

Nepoužíva sa

Ras Al Khaimah

Rak Condensate

54,1

Nepoužíva sa

Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Rusko

Urals

31

2

Rusko

Russian Export Blend

32,5

1,4

Rusko

M100

17,6

2,02

Rusko

M100 Heavy

16,67

2,09

Rusko

Siberian Light

37,8

0,4

Rusko

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Rusko

E4 Heavy

18

2,35

Rusko

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Rusko

Sokol

39,7

0,18

Saudská Arábia

Light (Pers. Gulf)

33,4

1,8

Saudská Arábia

Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

Saudská Arábia

Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Saudská Arábia

Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

37,8

1,1

Saudská Arábia

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Saudská Arábia

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Saudská Arábia

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Saudská Arábia

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Saudská Arábia

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Sharjah

Mubarek. Sharjah

37

0,6

Sharjah

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Singapúr

Rantau

50,5

0,1

Španielsko

Amposta Marina North

37

Nepoužíva sa

Španielsko

Casablanca

34

Nepoužíva sa

Španielsko

El Dorado

26,6

Nepoužíva sa

Sýria

Syrian Straight

15

Nepoužíva sa

Sýria

Thayyem

35

Nepoužíva sa

Sýria

Omar Blend

38

Nepoužíva sa

Sýria

Omar

36,5

0,1

Sýria

Syrian Light

36

0,6

Sýria

Souedie

24,9

3,8

Thajsko

Erawan Condensate

54,1

Nepoužíva sa

Thajsko

Sirikit

41

Nepoužíva sa

Thajsko

Nang Nuan

30

Nepoužíva sa

Thajsko

Bualuang

27

Nepoužíva sa

Thajsko

Benchamas

42,4

0,12

Trinidad a Tobago

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidad a Tobago

Trintopec

24,8

Nepoužíva sa

Trinidad a Tobago

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidad a Tobago

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunisko

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunisko

Ashtart

29

1

Tunisko

El Borma

43,3

0,1

Tunisko

Ezzaouia-2

41,5

Nepoužíva sa

Turecko

Turkish Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Ukrajina

Ukraine Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Spojené kráľovstvo

Auk

37,2

0,5

Spojené kráľovstvo

Beatrice

38,7

0,05

Spojené kráľovstvo

Brae

33,6

0,7

Spojené kráľovstvo

Buchan

33,7

0,8

Spojené kráľovstvo

Claymore

30,5

1,6

Spojené kráľovstvo

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Spojené kráľovstvo

Tartan

41,7

0,6

Spojené kráľovstvo

Tern

35

0,7

Spojené kráľovstvo

Magnus

39,3

0,3

Spojené kráľovstvo

Dunlin

34,9

0,4

Spojené kráľovstvo

Fulmar

40

0,3

Spojené kráľovstvo

Hutton

30,5

0,7

Spojené kráľovstvo

N.W. Hutton

36,2

0,3

Spojené kráľovstvo

Maureen

35,5

0,6

Spojené kráľovstvo

Murchison

38,8

0,3

Spojené kráľovstvo

Ninian Blend

35,6

0,4

Spojené kráľovstvo

Montrose

40,1

0,2

Spojené kráľovstvo

Beryl

36,5

0,4

Spojené kráľovstvo

Piper

35,6

0,9

Spojené kráľovstvo

Forties

36,6

0,3

Spojené kráľovstvo

Brent Blend

38

0,4

Spojené kráľovstvo

Flotta

35,7

1,1

Spojené kráľovstvo

Thistle

37

0,3

Spojené kráľovstvo

S.V. (Ninian)

38

0,3

Spojené kráľovstvo

Argyle

38,6

0,2

Spojené kráľovstvo

Heather

33,8

0,7

Spojené kráľovstvo

South Birch

38,6

Nepoužíva sa

Spojené kráľovstvo

Wytch Farm

41,5

Nepoužíva sa

Spojené kráľovstvo

Cormorant North

34,9

0,7

Spojené kráľovstvo

Cormorant South (Cormorant „A“)

35,7

0,6

Spojené kráľovstvo

Alba

19,2

Nepoužíva sa

Spojené kráľovstvo

Foinhaven

26,3

0,38

Spojené kráľovstvo

Schiehallion

25,8

Nepoužíva sa

Spojené kráľovstvo

Captain

19,1

0,7

Spojené kráľovstvo

Harding

20,7

0,59

Aljaška, USA

ANS

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Colorado, USA

Niobrara

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Nové Mexiko, USA

Four Corners

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Severná Dakota, USA

Bakken

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Severná Dakota, USA

North Dakota Sweet

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Texas, USA

WTI

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Texas, USA

Eagle Ford

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Utah, USA

Covenant

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

US Federal OCS (USA, vonkajší kontinentálny šelf)

Beta

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

US Federal OCS

Carpinteria

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

US Federal OCS

Dos Cuadras

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

US Federal OCS

Hondo

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

US Federal OCS

Hueneme

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

US Federal OCS

Pescado

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

US Federal OCS

Point Arguello

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

US Federal OCS

Point Pedernales

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

US Federal OCS

Sacate

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

US Federal OCS

Santa Clara

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

US Federal OCS

Sockeye

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Uzbekistan

Uzbekistan Miscellaneous

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

Venezuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venezuela

Lama Lamar

36,7

1

Venezuela

Mariago

27

1,5

Venezuela

Ruiz

32,4

1,3

Venezuela

Tucipido

36

0,3

Venezuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venezuela

Mara 16/18

16,5

3,5

Venezuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venezuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venezuela

Officina

35,1

0,7

Venezuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venezuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venezuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venezuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venezuela

San Joaquin

42

0,2

Venezuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venezuela

Lagocinco

36

1,1

Venezuela

Boscan

10,1

5,5

Venezuela

Leona

24,1

1,5

Venezuela

Barinas

26,2

1,8

Venezuela

Sylvestre

28,4

1

Venezuela

Mesa

29,2

1,2

Venezuela

Ceuta

31,8

1,2

Venezuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venezuela

Tigre

24,5

Nepoužíva sa

Venezuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venezuela

Santa Rosa

49

0,1

Venezuela

Bombai

19,6

1,6

Venezuela

Aguasay

41,1

0,3

Venezuela

Anaco

43,4

0,1

Venezuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venezuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venezuela

BCF-21,9

21,9

Nepoužíva sa

Venezuela

BCF-24

23,5

1,9

Venezuela

BCF-31

31

1,2

Venezuela

BCF Blend

34

1

Venezuela

Bolival Coast

23,5

1,8

Venezuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venezuela

Corridor Block

26,9

1,6

Venezuela

Cretaceous

42

0,4

Venezuela

Guanipa

30

0,7

Venezuela

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Venezuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venezuela

Menemoto

19,3

2,2

Venezuela

Cabimas

20,8

1,8

Venezuela

BCF-23

23

1,9

Venezuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venezuela

Pilon

13,8

2

Venezuela

Recon (Venez)

34

Nepoužíva sa

Venezuela

102 Tj (25)

25

1,6

Venezuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venezuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venezuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venezuela

Oritupano

19

2

Venezuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venezuela

Merey

17,4

2,2

Venezuela

Lago Light

41,2

0,4

Venezuela

Laguna

11,2

0,3

Venezuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venezuela

Bachaquero 13

13

2,7

Venezuela

Ceuta – 28

28

1,6

Venezuela

Temblador

23,1

0,8

Venezuela

Lagomar

32

1,2

Venezuela

Taparito

17

Nepoužíva sa

Venezuela

BCF-Heavy

16,7

Nepoužíva sa

Venezuela

BCF-Medium

22

Nepoužíva sa

Venezuela

Caripito Blend

17,8

Nepoužíva sa

Venezuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

Nepoužíva sa

Venezuela

Morichal

10,6

Nepoužíva sa

Venezuela

Pedenales

20,1

Nepoužíva sa

Venezuela

Quiriquire

16,3

Nepoužíva sa

Venezuela

Tucupita

17

Nepoužíva sa

Venezuela

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

Nepoužíva sa

Venezuela

Curazao Blend

18

Nepoužíva sa

Venezuela

Santa Barbara

36,5

Nepoužíva sa

Venezuela

Cerro Negro

15

Nepoužíva sa

Venezuela

BCF 22

21,1

2,11

Venezuela

Hamaca

26

1,55

Venezuela

Zuata 10

15

Nepoužíva sa

Venezuela

Zuata 20

25

Nepoužíva sa

Venezuela

Zuata 30

35

Nepoužíva sa

Venezuela

Monogas

15,9

3,3

Venezuela

Corocoro

24

Nepoužíva sa

Venezuela

Petrozuata

19,5

2,69

Venezuela

Morichal 16

16

Nepoužíva sa

Venezuela

Guafita

28,6

0,73

Vietnam

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Vietnam

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Vietnam

Rang Dong

37,7

0,5

Vietnam

Ruby

35,6

0,08

Vietnam

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Jemen

North Yemeni Blend

40,5

Nepoužíva sa

Jemen

Alif

40,4

0,1

Jemen

Maarib Lt.

49

0,2

Jemen

Masila Blend

30-31

0,6

Jemen

Shabwa Blend

34,6

0,6

akákoľvek

Roponosná bridlica

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

akákoľvek

Bridlicová ropa

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

akákoľvek

Zemný plyn: privedený od zdroja

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

akákoľvek

Zemný plyn: z LNG

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

akákoľvek

Bridlicový plyn: privedený od zdroja

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa

akákoľvek

Uhlie

Nepoužíva sa

Nepoužíva sa


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 24).

(2)  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12).

(3)  Konzorcium JEC spája Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC), EUCAR (Európska rada pre automobilový výskum a vývoj) and CONCAWE (Európske združenie ropných spoločností pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri rafinácii a distribúcii).

(4)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 z 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12.7.2012, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12.7.2012, s. 30).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 2964/95 z 20. decembra 1995, ktorým sa zavádza evidencia dovozov a dodávok ropy v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 22.12.1995, s. 5).

(9)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).

(12)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa stanovujú základné požiadavky týkajúce sa inventarizačného systému Únie a zohľadňujú zmeny v potenciáloch globálneho otepľovania a medzinárodne dohodnutých usmerneniach o inventúrach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 26).


PRÍLOHA II

VÝPOČET ZÁKLADNEJ NORMY PLATNEJ PRE PALIVÁ TÝKAJÚCEJ SA FOSÍLNYCH PALÍV

Metodika výpočtu

a)

Základná norma platná pre palivá sa vypočítava na základe priemeru spotreby fosílnych palív pre benzín, naftu, plynový olej, LPG a CNG v Únii nasledovne:

Formula

kde:

 

„x“ predstavuje rozličné palivá a energie patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a definované v ďalej uvedenej tabuľke;

 

„GHGix“ je intenzita emisií skleníkových plynov ročných dodávok predaných na trhu s palivom x alebo energiou v rámci pôsobnosti tejto smernice vyjadrená gCO2eq/MJ. Používajú sa hodnoty pre fosílne palivá uvedené v prílohe I časti 2 bode 5.

 

„MJx“ je celková energia dodaná a prevedená z nahlásených objemov paliva x vyjadrená v megajouloch.

b)

Údaje o spotrebe

Pri výpočte hodnoty sú použité tieto údaje o spotrebe:

Palivo

Spotreba energie (MJ)

Zdroj

Motorová nafta

7 894 969 × 106

Údaje členských štátov za rok 2010 predložené UNFCCC

Plynový olej spotrebovaný v necestnej doprave

240 763 × 106

Benzín

3 844 356 × 106

LPG

217 563 × 106

CNG

51 037 × 106

Intenzita emisií skleníkových plynov

Základná norma platná pre palivá za rok 2010 je: 94,1 gCO2eq/MJ


PRÍLOHA III

SPRÁVY PREDKLADANÉ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI KOMISII

1.

Členské štáty majú oznamovať každoročne do 31. decembra údaje uvedené v bode 3. Tieto údaje sa musia oznamovať pre všetky palivá a energiu uvádzané na trh v každom členskom štáte. Ak sa s fosílnymi palivami zmiešavajú viaceré biopalivá, musia sa predložiť údaje za každé biopalivo.

2.

Údaje uvedené v bode 3 sa majú oznamovať osobitne za palivo alebo za energiu, ktoré dodávatelia uvádzajú na trh v členskom štáte (vrátane spoločných dodávateľov so spoločnou prevádzkou v jednom členskom štáte).

3.

Členské štáty oznamujú Komisii za každé palivo a energiu tieto súhrnné údaje podľa bodu 2, ako sa vymedzuje v prílohe I:

a)

druh paliva alebo energie;

b)

objem alebo množstvo paliva alebo elektrickej energie;

c)

intenzita emisií skleníkových plynov;

d)

zníženia emisií v predvýrobnej fáze;

e)

pôvod;

f)

miesto nákupu.


PRÍLOHA IV

FORMULÁR NA PREDKLADANIE INFORMÁCIÍ PRE KONZISTENTNOSŤ OZNAMOVANÝCH ÚDAJOV

Palivo – jednotliví dodávatelia

Záznam

Spoločné predkladanie správ (ÁNO/NIE)

Krajina

Dodávateľ1

Druh paliva7

Číselný znak KN paliva7

Množstvo2

Priemerná intenzita emisií skleníkových plynov

Zníženie emisií v predvýrobnej fáze5

Zníženie oproti priemeru za rok 2010

v litroch

v energii

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

číselný znak KN

intenzita emisií skleníkových plynov4

vstupná surovina

číselný znak KN

intenzita emisií skleníkových plynov4

udržateľné (ÁNO/NIE)

 

zložka F.1 (zložka fosílneho paliva)

zložka B.1 (zložka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

zložka F.n (zložka fosílneho paliva)

zložka B.m (zložka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

číselný znak KN2

intenzita emisií skleníkových plynov4

vstupná surovina

číselný znak KN2

intenzita emisií skleníkových plynov4

udržateľné (ÁNO/NIE)

 

zložka F.1 (zložka fosílneho paliva)

zložka B.1 (zložka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

zložka F.n (zložka fosílneho paliva)

zložka B.m (zložka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

 


Palivo – spoloční dodávatelia

Záznam

Spoločné predkladanie správ (ÁNO/NIE)

Krajina

Dodávateľ1

Druh paliva7

Číselný znak KN paliva7

Množstvo2

Priemerná intenzita emisií skleníkových plynov

Zníženie emisií v predvýrobnej fáze5

Zníženie oproti priemeru za rok 2010

v litroch

v energii

1

ÁNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medzisúčet

 

 

 

 

 

 

číselný znak KN

intenzita emisií skleníkových plynov4

vstupná surovina

číselný znak KN

intenzita emisií skleníkových plynov4

udržateľné (ÁNO/NIE)

 

zložka F.1 (zložka fosílneho paliva)

zložka B.1 (zložka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

zložka F.n (zložka fosílneho paliva)

zložka B.m (zložka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

ÁNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medzisúčet

 

 

 

 

 

 

číselný znakKN2

intenzita emisií skleníkových plynov4

vstupná surovina

číselný znak KN2

intenzita emisií skleníkových plynov4

udržateľné (ÁNO/NIE)

 

zložka F.1 (zložka fosílneho paliva)

zložka B.1 (zložka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

zložka F.n (zložka fosílneho paliva)

zložka B.m (zložka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

 


Elektrická energia

Spoločné predkladanie správ

Krajina

Dodávateľ1

Druh energie7

Množstvo6

Intenzita emisií skleníkových plynov

Zníženie oproti priemeru za rok 2010

podľa energie

NIE

 

 

 

 

 

 


Informácie spoločného dodávateľa

 

Krajina

Dodávateľ1

Druh energie7

Množstvo6

Intenzita emisií skleníkových plynov

Zníženie oproti priemeru za rok 2010

podľa energie

ÁNO

 

 

 

 

 

 

ÁNO

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet

 

 

 

 

 


Pôvod – jednotliví dodávatelia8

Záznam 1

Zložka F.1

Záznam 1

Zložka F.n

Záznam k

Zložka F.1

Záznam k

Zložka F.n

Obchodný názov vstupnej suroviny

Hustota API3

Tony

Obchodný názov vstupnej suroviny

Hustota API3

Tony

Obchodný názov vstupnej suroviny

Hustota API3

Tony

Obchodný názov vstupnej suroviny

Hustota API3

Tony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Záznam 1

Zložka B.1

Záznam 1

Zložka B.m

Záznam k

Zložka B.1

Záznam k

Zložka B.m

Biologická dráha

Hustota API3

Tony

Biologická dráha

Hustota API3

Tony

Biologická dráha

Hustota API3

Tony

Biologická dráha

Hustota API3

Tony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pôvod – spoloční dodávatelia8

Záznam l

Zložka F.1

Záznam l

Zložka F.n

Záznam X

Zložka F.1

Záznam X

Zložka F.n

Obchodný názov vstupnej suroviny

Hustota API3

Tony

Obchodný názov vstupnej suroviny

Hustota API3

Tony

Obchodný názov vstupnej suroviny

Hustota API3

Tony

Obchodný názov vstupnej suroviny

Hustota API3

Tony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Záznam l

Zložka B.1

Záznam l

Zložka B.m

Záznam X

Zložka B.1

Záznam X

Zložka B.m

Biologická dráha

Hustota API3

Tony

Biologická dráha

Hustota API3

Tony

Biologická dráha

Hustota API3

Tony

Biologická dráha

Hustota API3

Tony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Miesto nákupu9

Záznam

Zložka

Názov rafinérie/ spracovateľského zariadenia

Krajina

Názov rafinérie/ spracovateľského zariadenia

Krajina

Názov rafinérie/ spracovateľského zariadenia

Krajina

Názov rafinérie/ spracovateľského zariadenia

Krajina

Názov rafinérie/ spracovateľského zariadenia

Krajina

Názov rafinérie/ spracovateľského zariadenia

Krajina

1

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Celková vykázaná energia a dosiahnuté zníženie podľa členských štátov

Objem (podľa energie)10

Intenzita emisií skleníkových plynov

Zníženie oproti priemeru za rok 2010

 

 

 

Poznámky k formátu

Formulár na predkladanie informácií dodávateľmi je totožný s formulárom na predkladanie informácií členskými štátmi.

Farebne zvýraznené polia sa nemusia vypĺňať.

1.

Údaje o dodávateľovi sú vymedzené v prílohe I časti 1 bode 3 písm. a);

2.

Množstvo paliva je vymedzené v prílohe I časti 1 bode 3 písm. c);

3.

Hustota podľa Amerického ropného inštitútu (API) sa vymedzuje podľa skúšobnej metódy ASTM D287;

4.

Intenzita emisií skleníkových plynov je vymedzená v prílohe I časti 1 bode 3 písm. e);

5.

Zníženie emisií v predvýrobnej fáze sa vymedzuje v prílohe I časti 1 bode 3 písm. d); špecifikácie oznamovania sú vymedzené v prílohe I časti 2 bode 1;

6.

Množstvo elektrickej energie je vymedzené v prílohe I časti 2 bode 6;

7.

Druhy paliva a príslušné znaky KN sú vymedzené v prílohe I časti 1 bode 3 písm. b);

8.

Pôvod je vymedzený v prílohe I časti 2 bodoch 2 a 4;

9.

Miesto nákupu je vymedzené v prílohe I časti 2 bodoch 3 a 4;

10.

Celkové množstvo spotrebovanej energie (palivo a elektrická energia).


Top