EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1307

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1307/2014 z  8. decembra 2014 o vymedzení kritérií a zemepisných rozmedzí trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou na účely článku 7b ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

OJ L 351, 9.12.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1307/oj

9.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 351/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1307/2014

z 8. decembra 2014

o vymedzení kritérií a zemepisných rozmedzí trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou na účely článku 7b ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (1), zmenenú smernicou 2009/30/ES (2), a najmä na jej článok 7b ods. 3 písm. c) druhý pododsek,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (3), a najmä na jej článok 17 ods. 3 písm. c) druhý pododsek,

keďže:

(1)

V smerniciach 98/70/ES and 2009/28/ES sa stanovuje, že biopalivá a biokvapaliny možno započítať do vytýčených cieľov a hospodárske subjekty môžu dostávať podporu z verejných zdrojov len vtedy, ak spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v uvedených smerniciach. Súčasťou tejto schémy je to, že biopalivá a biokvapaliny možno započítať do vytýčených cieľov alebo na ne môže plynúť podpora z verejných zdrojov len v prípade, ak nie sú vyrobené zo surovín získaných z pôdy, ktorá bola v januári 2008 alebo po ňom trávnym porastom s vysokou biologickou rozmanitosťou, výnimkou je prípad, ak sa pri poloprirodzených trávnych porastoch s vysokou biologickou rozmanitosťou poskytnú dôkazy, že zber surovín je potrebný na zachovanie štatútu trávneho porastu.

(2)

V článku 17 ods. 3 písm. c) poslednom pododseku smernice 2009/28/ES a v článku 7b ods. 3 písm. c) poslednom pododseku smernice 98/70/ES sa od Komisie požaduje, aby stanovila kritériá a zemepisné rozmedzia s cieľom určiť, ktoré trávne porasty možno kvalifikovať ako trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou podľa článku 7b ods. 3 písm. c) smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice 2009/28/ES.

(3)

V rôznych podnebných pásmach sa nachádzajú rôzne trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou, pričom medzi ne môžu okrem iného patriť planiny, pasienky, lúky, savany, stepi, buš, tundra a prérie. Tieto oblasti napríklad vzhľadom na mieru výskytu stromov a intenzitu pasenia a kosenia vykazujú rozličné charakteristiky. Na účely článku 7b ods. 3 písm. c) smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice 2009/28/ES je preto vhodné použiť široké vymedzenie pojmu „trávne porasty“.

(4)

V smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES sa rozlišuje medzi prirodzenými a poloprirodzenými trávnymi porastmi s vysokou biologickou rozmanitosťou a oba pojmy sa v nich vymedzujú. Preto je vhodné do týchto vymedzení zahrnúť operačné kritériá. Na účely tohto nariadenia je vhodné považovať znehodnotené trávne porasty za ochudobnené z hľadiska biodiverzity.

(5)

Dodržiavanie článku 7b ods. 3 písm. c) smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice 2009/28/ES sa overuje podľa článku 7c ods. 1 a 3 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 1 a 3 smernice 2009/28/ES.

(6)

Komplexné informácie o zemepisných rozmedziach trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou neexistujú na medzinárodnej úrovni. Preto sa v tomto nariadení stanovujú zemepisné rozmedzia len pri tých trávnych porastoch s vysokou biologickou rozmanitosťou, pri ktorých sú informácie už k dispozícii.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre trvalú udržateľnosť biopalív a biokvapalín zriadeného v súlade s článkom 25 ods. 2 smernice 2009/28/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely článku 7b ods. 3 písm. c) smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice 2009/28/ES sa uplatňujú tieto kritériá a vymedzenia pojmov:

1.

„trávny porast“ znamená suchozemský ekosystém, v ktorom minimálne päť rokov nepretržite prevláda bylinná alebo krovitá vegetácia. Tento pojem zahŕňa lúky alebo pasienky, ktoré sa obhospodarujú s cieľom získať seno, ale nezahŕňa pozemky, na ktorých sa pestujú iné plodiny, ani ornú pôdu, ktorá dočasne leží úhorom. Ďalej nezahŕňa ani súvislo zalesnené oblasti vymedzené v článku 17 ods. 4 písm. b) smernice 2009/28/ES, výnimkou je prípad, ak ide o poľnohospodársko-lesnícke systémy, ktoré zahŕňajú systémy využívania pôdy, v ktorých sa spolu s plodinami alebo systémami živočíšnej výroby pestujú stromy v poľnohospodárskych podmienkach. Prevládanie bylinnej alebo krovitej vegetácie znamená, že spolu pokrýva väčšiu plochu než stromová klenba;

2.

„ľudský zásah“ znamená riadené pasenie, kosenie, strihanie, zber alebo vypaľovanie;

3.

„prirodzené trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou“ sú trávne porasty:

a)

ktoré by zostali trávnymi porastmi bez ľudského zásahu a

b)

ktoré zachovávajú prirodzené zloženie druhov a ekologické charakteristicky a procesy;

4.

„poloprirodzené trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou“ sú trávne porasty:

a)

ktoré by nezostali trávnymi porastmi bez ľudského zásahu;

b)

ktoré nie sú znehodnotené, čo znamená, že sa nevyznačujú dlhodobým ubúdaním biodiverzity napríklad v dôsledku nadmerného pasenia, mechanického poškodenia vegetácie, pôdnej erózie alebo straty kvality pôdy, a

c)

ktoré sú bohaté na druhy, teda sú:

i)

biotopy so značným významom pre kritickým spôsobom ohrozené, ohrozené alebo zraniteľné druhy podľa klasifikácie v červenej listine ohrozených druhov Medzinárodnej únie na ochranu prírody alebo iných listinách na podobné účely klasifikácie druhov alebo biotopov stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo uznané príslušným vnútroštátnym orgánom v krajine pôvodu suroviny, alebo

ii)

biotopy so značným významom pre endemické druhy alebo druhy s obmedzeným výskytom, alebo

iii)

biotopy so značným významom pre genetickú rozmanitosť v rámci druhu, alebo

iv)

biotopy so značným významom pre celosvetovo významné koncentrácie migrujúcich druhov alebo zhromažďujúcich sa druhov, alebo

v)

ekosystémy miestneho alebo národného významu alebo vysoko ohrozené alebo jedinečné ekosystémy.

Článok 2

Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, sa za trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou považujú trávne porasty v týchto zemepisných rozmedziach Európskej únie:

1.

biotopy uvedené v prílohe I k smernici Rady 92/43/EHS (4);

2.

biotopy so značným významom pre živočíšne alebo rastlinné druhy, ktoré sú druhmi v záujme Únie, uvedené v prílohách II a IV k smernici 92/43/EHS;

3.

biotopy so značným významom pre druhy voľne žijúcich vtákov uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (5).

Trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou v Európskej únii nie sú obmedzené na zemepisné rozmedzia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku. Iné trávne porasty môžu spĺňať kritériá trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou stanovené v článku 1.

Článok 3

Ak sa poskytnú dôkazy, že zber surovín je potrebný na zachovanie štatútu trávneho porastu, nie je potrebné predložiť žiadne ďalšie dôkazy na preukázanie dodržiavania článku 7b ods. 3 písm. c) bodu ii) smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3 písm. c) bodu ii) smernice 2009/28/ES.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 8. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 88.

(3)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.

(4)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

(5)  Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.


Top