EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1264

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1264/2014 z  26. novembra 2014 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 408/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o formát na zasielanie údajov Text s významom pre EHP

OJ L 341, 27.11.2014, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1264/oj

27.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1264/2014

z 26. novembra 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 408/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o formát na zasielanie údajov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1185/2009 sa vytvára rámec pre tvorbu porovnateľnej európskej štatistiky o predaji a poľnohospodárskom využívaní pesticídov.

(2)

V súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1185/2009 majú členské štáty zasielať štatistické údaje v elektronickej forme, vo vhodnom technickom formáte, ktorý prijme Komisia.

(3)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 408/2011 (2) nestanovuje formát na zasielanie štatistiky o používaní pesticídov, ktorá sa má zaslať v roku 2015, a preto by sa malo zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 408/2011 sa mení takto:

1.

Články 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„Článok 1

Členské štáty zasielajú štatistické údaje o pesticídoch uvedené v prílohe I a II k nariadeniu (ES) č. 1185/2009, pričom použijú definície štruktúry údajov podľa SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). Údaje sa poskytujú Komisii (Eurostatu) prostredníctvom služieb jednotného kontaktného miesta alebo sa sprístupnia Komisii (Eurostatu) na vyhľadávanie v elektronickej forme.

Článok 2

Údaje o uvádzaní pesticídov na trh sa Komisii (Eurostatu) poskytujú v štruktúre stanovenej v prílohe I.

Údaje o poľnohospodárskom využívaní pesticídov sa Komisii (Eurostatu) poskytujú v štruktúre stanovenej v prílohe II.“

2.

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 408/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 408/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o formát na zasielanie údajov (Ú. v. EÚ L 108, 28.4.2011, s. 21).


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Štruktúra štatistických údajov o uvádzaní pesticídov na trh

Zasielané súbory majú túto štruktúru údajov:

Číslo

Kolónka

Poznámky

1

Krajina

napr. Francúzsko

2

Rok

referenčný rok príslušných údajov (napr. 2010)

3

Hlavná skupina

kódy uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1185/2009

4

Kategórie prípravkov

 

5

Chemická trieda

 

6

Účinná látka

 

7

Hodnota sledovaného údaja (predané množstvo)

v kilogramoch látky

8

Pri poliach číslo 3, 4, 5 a 6 sa uvádza značka dôvernosti

značka

PRÍLOHA II

Štruktúra štatistických údajov o poľnohospodárskom využívaní pesticídov

Zasielané súbory majú túto štruktúru údajov:

Číslo

Kolónka

Poznámky

1

Krajina

napr. Francúzsko

2

Rok

referenčný rok príslušných údajov (napr. 2010)

3

Plodina

členenie na jednotlivé plodiny

4

Účinná látka

kódy uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1185/2009

5

Hodnota sledovaného údaja: množstvo látky použité na plodinu

v kilogramoch látok

6

Hodnota sledovaného údaja: pestovateľská plocha plodiny, na ktorej sa táto látka použila

v hektároch

7

Značka dôvernosti

značka


Top