EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0901

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 901/2014 z  18. júla 2014 , ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o administratívne požiadavky týkajúce sa schvaľovania a dohľadu nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek Text s významom pre EHP

OJ L 249, 22.8.2014, p. 1–202 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/901/oj

22.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 901/2014

z 18. júla 2014,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o administratívne požiadavky týkajúce sa schvaľovania a dohľadu nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. zanuára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 7, článok 27 ods. 4, článok 29 ods. 4, článok 30 ods. 2, 3 a 6, článok 32 ods. 1, článok 38 ods. 2, článok 39 ods. 3, článok 40 ods. 4, článok 50 ods. 2, článok 51 ods. 3, článok 57 ods. 8 a článok 72,

keďže:

(1)

V záujme zrozumiteľnosti, predvídateľnosti, racionálnosti a zjednodušenia a s cieľom znížiť zaťaženie výrobcov vozidiel by sa týmto nariadením mali, vychádzajúc z existujúcej praxe, ďalej zjednodušiť a štandardizovať dokumenty používané na postupy typového schválenia.

(2)

Odkedy boli v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES (2) zavedené vzory na postupy typového schválenia, boli predstavené nové technológie pre vozidlá (napr. elektrické motory alebo uplatňovanie úrovní emisií Euro). Tieto vzory by sa v dôsledku toho mali upraviť.

(3)

Mal by sa zaviesť nový vzor pre „informačnú zložku“, kde bude možné uviesť postup, ktorý si výrobca zvolil pri žiadosti o typové schválenie.

(4)

Aby sa zabezpečilo, že vozidlá budú vyrábané tak, aby počas primeraného obdobia boli stále bezpečné, mali by byť v súlade s nariadením (EÚ) č. 168/2013 vytvorené vzory pre vyhlásenia výrobcov týkajúce sa životnosti systémov, častí a zariadení rozhodujúcich pre funkčnú bezpečnosť, ako aj celistvosti konštrukcie vozidla.

(5)

Aby sa nezávislým prevádzkovateľom zabezpečil primeraný prístup k informáciám o oprave vozidla vrátane informácií týkajúcich sa palubných diagnostických systémov a ich interakcie s ostatnými systémami vozidla, musia výrobcovia poskytnúť neobmedzený prístup k týmto informáciám a predložiť schvaľovacím úradom dôkaz o súlade s touto požiadavkou. Mal by sa stanoviť vzor príslušného osvedčenia výrobcu.

(6)

Mali by sa sprístupniť tri vzory osvedčenia o zhode zodpovedajúce postupom typového schválenia pre dokončené, dokončované a nedokončené vozidlá.

(7)

Na účel zjednodušenia konverzie úrovne výkonu subkategórií (L3e/L4e)-A2 na (L3e/L4e)-A3 a naopak by sa mal k informačnej zložke pripojiť vzor príslušného vyhlásenia výrobcu. Okrem toho by sa k osvedčeniu o zhode malo doplniť niekoľko nových informácií a údajov a mali by sa určiť vlastnosti osobitného povinného štítka pre príslušné subkategórie.

(8)

Výrobcovia môžu v súlade s článkom 82 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 požiadať o typové schválenie EÚ alebo vnútroštátne typové schválenie nových typov vozidiel podľa uvedeného nariadenia už pred dátumom nadobudnutia účinnosti. Na uľahčenie skoršieho uplatnenia uvedeného nariadenia by sa malo umožniť použitie vzoru osvedčenia o zhode stanoveného v prílohe IV k smernici 2002/24/ES do 31. decembra 2015 za podmienok stanovených v článku 5 ods. 2.

(9)

V záujme zjednodušenia kontrol a súčasne zníženia administratívneho zaťaženia výrobcov by sa už nemal vyžadovať kontrolný štítok s údajmi o opatreniach proti neoprávneným zásahom a príslušné informácie, ktoré obsahoval, by sa mali nachádzať na povinnom štítku.

(10)

S cieľom zjednodušiť najbežnejšie osvedčenie o typovom schválení EÚ by sa mal vytvoriť nový vzor výlučne pre typové schválenie EÚ celého vozidla dokončeného typu a pre ostatné kombinácie typov vozidla by sa mal zaviesť iný vzor osvedčenia o typovom schválení EÚ celého vozidla.

(11)

V prípadoch, keď si výrobca zvolí postup jednostupňového typového schválenia, by sa mal k osvedčeniu o typovom schválení EÚ celého vozidla pripojiť zoznam uplatniteľných požiadaviek alebo aktov, ktorých podmienky daný typ vozidla spĺňa.

Na účel harmonizácie vzorov, ktoré boli predtým stanovené v samostatných smerniciach Únie, by sa mal stanoviť vzor osvedčenia o typovom schválení EÚ pre systémy a komponenty alebo samostatné technické jednotky.

(12)

Systém číslovania osvedčení o typovom schválení EÚ uvedených v prílohe V k smernici 2002/24/ES by sa mal upraviť tak, aby sa v ňom zohľadňovala nová právna štruktúra aktov obsahujúcich požiadavky na typové schválenie, ktorými sa potvrdzuje súlad.

(13)

Na účely harmonizácie uvádzania najpodstatnejších informácií v skúšobných protokoloch by sa mal zaviesť súbor s minimálnymi požiadavkami na formát skúšobných protokolov.

(14)

V záujme jednoduchšej interpretácie výsledkov skúšok vykonaných na typovo schválenom vozidle by sa dokument o výsledkoch skúšok obsahujúci minimálne informácie mal pripojiť k osvedčeniu o typovom schválení EÚ.

(15)

Mal by sa stanoviť zoznam častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti.

(16)

Mal by sa stanoviť vzor osvedčenia, ktorým sa oprávňuje uvedenie na trh častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti, spoločne so systémom číslovania osvedčení.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedenom v článku 73 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 168/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú vykonávacie opatrenia uvedené v článku 72 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania administratívnych požiadaviek na schvaľovanie nových dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek navrhnutých a vyrobených pre takéto vozidlá. Takisto sa ním stanovujú administratívne požiadavky pre povolenie na uvedenie na trh a do prevádzky častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie dôležitých systémov.

Článok 2

Vzory pre informačný dokument a informačnú zložku

Výrobcovia, ktorí žiadajú o typové schválenie EÚ, poskytnú informačný dokument a informačnú zložku uvedené v článku 27 ods. 1 a článku 27 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 168/2013 podľa vzorov stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Vzory vyhlásenia výrobcu o skúške životnosti a celistvosti konštrukcie vozidla

Výrobcovia, ktorí žiadajú o typové schválenie EÚ, poskytnú vyhlásenia o životnosti systémov, častí a vybavenia rozhodujúcich pre funkčnú bezpečnosť uvedené v článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a o celistvosti konštrukcie vozidla uvedené v prílohe XIX k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 3/2014 (3) uvedeného nariadenia podľa vzorov stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Vzory pre osvedčenia výrobcu, ktorými sa orgánu udeľujúcemu typové schválenie poskytuje dôkaz o súlade týkajúci sa informácií o prístupe k palubnému diagnostickému systému (OBD) a opravách a údržbe vozidla

Výrobcovia, ktorí žiadajú o typové schválenie EÚ, poskytnú schvaľovaciemu úradu osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD a opravách a údržbe vozidla uvedené v článku 57 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 podľa vzorov stanovených v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Vzor osvedčenia o zhode

1.   Výrobcovia vydajú osvedčenie o zhode uvedené v článku 38 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v súlade so vzormi stanovenými v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2.   V súlade s článkom 82 ods. 2 nariadenia (EÚ) 168/2013, ktorý umožňuje výrobcom do 31. decembra 2015 požiadať o typové schválenie EÚ podľa tohto nariadenia už od dátumu nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia, výrobcovia môžu na takého novo schválené typy vozidiel ako alternatívu k vzoru osvedčenia o zhode stanoveného v doplnku 1 prílohy IV použiť vzor osvedčenia o zhode stanovený v prílohe IV k smernici 2002/24/ES. Tento vzor musí v bode č. 04 „Kategória vozidla“ a bode č. 20 „Poznámky:“ obsahovať informácie a údaje stanovené v doplnku 2 prílohy IV.

Článok 6

Vzory povinného štítka a značky typového schválenia EÚ

Výrobcovia vydajú povinný štítok a značku typového schválenia EÚ uvedené v článku 39 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 podľa vzorov stanovených v prílohe V k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Vzory osvedčenia o typovom schválení EÚ

Schvaľovacie úrady vydajú osvedčenia o typovom schválení EÚ uvedené v článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 podľa vzorov stanovených v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Systém číslovania osvedčení o typovom schválení EÚ

V súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 sa osvedčenia o typovom schválení EÚ budú číslovať podľa harmonizovaného systému stanoveného v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Vzory dokumentu o výsledkoch skúšok

Schvaľovacie úrady vydajú dokument o výsledkoch skúšok uvedený v článku 30 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 podľa vzoru stanoveného v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Formát skúšobných protokolov

Formát skúšobných protokolov uvedených v článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 musí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami stanovenými v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Zoznam častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie dôležitých systémov

Zoznam častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti, uvedený v článku 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 168/2013, je stanovený v prílohe X k tomuto nariadeniu.

Článok 12

Vzor a systém číslovania pre povolenie na uvedenie na trh a do prevádzky častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie dôležitých systémov

Schvaľovacie úrady vydajú povolenie na uvedenie na trh a do prevádzky častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti, uvedené v článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 168/2013, podľa vzoru a v súlade so systémom číslovania stanoveným v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS (Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 3/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel pre schválenie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2014, s.1).


ZOZNAM PRÍLOH

Číslo prílohy

Názov prílohy

Strana

I

Vzory informačného dokumentu a informačnej zložky

6

II

Vzory vyhlásenia výrobcu o skúške životnosti a celistvosti konštrukcie vozidla

128

III

Vzory osvedčenia výrobcu, ktoré poskytujú orgánu udeľujúcemu typové schválenie dôkaz o súlade týkajúci sa prístupu k informáciám o palubnom diagnostickom systéme (OBD) a opravách a údržbe vozidla

130

IV

Vzor osvedčenia o zhode

134

V

Vzory povinného štítka a značky typového schválenia EÚ

149

VI

Vzory osvedčenia o typovom schválení EÚ

158

VII

Systém číslovania osvedčení o typovom schválení EÚ

175

VIII

Formát skúšobných protokolov a vzor dokumentu o výsledkoch skúšok

179

IX

Vzor a systém číslovania pre povolenie na uvedenie na trh a do prevádzky častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie dôležitých systémov

198

X

Zoznam častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie dôležitých systémov

202

PRÍLOHA I

Vzory informačného dokumentu a informačnej zložky

ZOZNAM DOPLNKOV

Číslo doplnku

Názov doplnku

Strana

1

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ typu systému na reguláciu znečistenia výfukovou rúrou (resp. typu vozidla v súvislosti so systémom na reguláciu znečistenia výfukovou rúrou)

59

2

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ typu systému emisií z kľukovej skrine a z odparovania (resp. typu vozidla v súvislosti so systémom emisií z kľukovej skrine a z odparovania)

62

3

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ typu palubného diagnostického systému (OBD) (resp. typu vozidla v súvislosti s palubným diagnostickým systémom (OBD))

64

4

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ typu systému hladiny zvuku (resp. typu vozidla v súvislosti so systémom hladiny zvuku)

68

5

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ systému výkonu pohonnej jednotky

70

6

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ zariadenia na reguláciu znečistenia ako STU

72

7

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ zariadenia na znižovanie hluku ako STU

76

8

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ výfuku (zariadenia na reguláciu znečistenia a zariadenia na znižovanie hluku) ako STU

78

9

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ typu brzdového systému (resp. typu vozidla v súvislosti s brzdovým systémom)

82

10

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ typu systému montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu (resp. typu vozidla v súvislosti so systémom montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu)

85

11

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ typu systému ochrannej konštrukcie chrániacej pri prevrátení (ROPS)) (resp. typu vozidla v súvislosti so systémom ochrannej konštrukcie chrániacej pri prevrátení (ROPS))

87

12

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ typu systému montáže pneumatík (resp. typu vozidla v súvislosti so systémom montáže pneumatík)

89

13

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ zvukového výstražného zariadenia ako komponentu

19

14

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ nezasklievaného čelného skla ako komponentu/STU

94

15

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ ostrekovača čelného skla ako komponentu/STU

96

16

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ zariadenia na viditeľnosť smerom dozadu ako komponentu/STU

98

17

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ bezpečnostných pásov ako STU

100

18

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ miesta na sedenie (sedlo/sedadlo) ako komponentu/STU

102

19

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ spojovacieho zariadenia prípojného vozidla ako STU

104

20

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ zariadení zabraňujúcich neoprávnenému použitiu vozidla ako STU

106

21

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ držadiel pre posádku ako STU

108

22

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ stúpadiel ako STU

110

23

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ postranného vozíka ako STU

111

24

Vyhlásenie výrobcu týkajúce sa vozidiel spôsobilých na konverziu úrovne výkonu zo subkategórie (L3e/L4e)-A2 na (L3e/L4e)-A3 a naopak

120

25

Vyhlásenie výrobcu o preventívnych opatreniach proti manipulácii s hnacou sústavou (proti neoprávneným zásahom)

123

ČASŤ A

INFORMAČNÁ ZLOŽKA

1.   Všeobecné požiadavky

1.1.

Pri žiadosti o typové schválenie EÚ pre vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku výrobca poskytne v súlade s článkom 27 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 informačnú zložku, ktorá obsahuje tieto súčasti:

1.1.1.

obsah;

1.1.2.

informáciu o zvolenom postupe typového schválenia v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 168/2013, ktorej vzor je uvedený v bode 2. (informačná zložka);

1.1.3.

informačný dokument uvedený v časti B tejto prílohy;

1.1.4.

všetky príslušné údaje, výkresy, fotografie a ostatné informácie požadované v informačnom dokumente;

1.1.5.

vyhlásenie výrobcu o životnosti systémov, častí a zariadenia rozhodujúcich pre funkčnú bezpečnosť uvedené v článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu;

1.1.6.

vyhlásenie výrobcu o celistvosti konštrukcie vozidla uvedené v článku 22 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a v bode 1.1. prílohy XIX k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 3/2014 z 24. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel pre schválenie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (1), stanovené v bode 1.4. prílohy II k tomuto nariadeniu;

1.1.7.

osvedčenie výrobcu, ktoré poskytuje orgánu udeľujúcemu typové schválenie dôkaz o súlade týkajúci sa prístupu k informáciám o palubnom diagnostickom systéme (OBD) a opravách a údržbe vozidla, uvedené v článku 57 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu;

1.1.8.

vyhlásenie výrobcu o konverzii vlastností motocykla subkategórie (L3e/L4e)-A2 na subkategóriu (L3e/L4e)-A3 a naopak uvedené v článku 25 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a v bode 4.2.6. prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 44/2014 z 21. novembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (2), stanovené v doplnku 24 tejto prílohy;

1.1.9.

vyhlásenie výrobcu o preventívnych opatreniach proti manipulácii s hnacou sústavou (proti neoprávneným zásahom), ako je uvedené v článku 20 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a v bodoch 2.2., 2.6. a 5.2. prílohy II k delegovanému nariadeniu Komisie č. 44/2014 podľa vzorov stanovených v doplnku 25 tejto prílohy;

1.1.10.

všetky ďalšie informácie, ktoré požaduje schvaľovací úrad v rámci postupu schva1ovania.

1.2.

Žiadosti predložené v papierovej forme sa predložia v troch vyhotoveniach. Všetky výkresy sa predložia vo vhodnej mierke a dostatočne podrobne na hárkoch vo formáte A4 alebo poskladané na formát A4. Prípadné fotografie musia byť dostatočne podrobné.

1.3.

Ak majú systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky elektronické ovládače, musia sa poskytnúť informácie týkajúce sa ich výkonnosti.

2.   Vzor informačnej zložky

Informácia

o zvolenom postupe typového schválenia v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 168/2013

Informačná zložka

Riadne vyplnené vyhlásenie musí byť súčasťou informačnej zložky.

Podpísaná osoba: [… (celé meno a pracovné zaradenie)]

Názov spoločnosti a adresa výrobcu: …

Meno a adresa (prípadného) zástupcu výrobcu: …

Týmto žiada o postup typového schválenia(4):

a)

postupné typové schválenie

b)

jednostupňové typové schválenie

c)

zmiešané typové schválenie

Ak sa zvolí postup a) alebo c), súlad s požiadavkami podľa písm. b) sa stanovuje pre všetky systémy, komponenty a samostatné technické jednotky.

Zvolené viacstupňové typové schválenie v súlade s článkom 25 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 168/2013: áno/nie(4)

Informácie o vozidle, ktoré je potrebné vyplniť, ak sa žiadosť týka typového schválenia EÚ celého vozidla(3):

0.1.

Značka (obchodné meno výrobcu): …

0.2.

Typ(17)

0.2.1.

Variant, resp. varianty(17):

0.2.2.

Verzia, resp. verzie(17): …

0.2.3.

Obchodné meno, resp. mená (ak sú k dispozícii): …

0.3.

Kategória, subkategória a sub-subkategória vozidla(2): …

Informácie, ktoré je potrebné vyplniť, ak sa žiadosť týka typového schválenia systému/komponentu/samostatnej technickej jednotky(3)(4):

0.7.

Značka, resp. značky (obchodné meno, resp. mená výrobcu): …

0.8.

Typ: …

0.8.1.

Obchodné meno, resp. mená (ak sú k dispozícii): …

1.6.

Virtuálne a/alebo vlastné skúšanie(3)

1.6.1.

Prehľadný zoznam s virtuálne alebo výrobcom skúšanými systémami, komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami v súlade s bodom 6 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 44/2014 uvedenými nižšie:

Prehľadná tabuľka virtuálneho a/alebo vlastného skúšania

Delegovaný akt

Príloha

Predmet

Virtuálne a/alebo vlastné skúšanie áno/nie(4)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 134/2014 (3)

IX

Skúšobné postupy maximálnej konštrukčnej rýchlosti vozidla

Vlastné skúšanie: áno/nie(4)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 3/2014

II

Zvukové výstražné zariadenia

Vlastné skúšanie: áno/nie(4)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 3/2014

VIII

Ovládacie zariadenia pre vodiča vrátane identifikácie ovládačov, kontroliek a indikátorov

Vlastné skúšanie: áno/nie(4)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 3/2014

IX

Montáž osvetlenia a zariadení na svetelnú signalizáciu

Virtuálne skúšanie áno/nie(4)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 3/2014

X

Viditeľnosť smerom dozadu

Virtuálne skúšanie áno/nie(4)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 3/2014

XIV

Montáž pneumatík

Virtuálne skúšanie áno/nie(4)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 44/2014

XIV

Zadná tabuľka s evidenčným číslom

Vlastné a virtuálne skúšanie áno/nie(4)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 44/2014

XVI

Stojany

Vlastné skúšanie: áno/nie(4)

Toto vykonávacie nariadenie Komisie

VIII

Povinný štítok a značka typového schválenia EÚ

Vlastné skúšanie áno/nie(4)

1.6.2.

Podrobná správa o validácii virtuálneho a/alebo vlastného skúšania: áno/nie(4)

Miesto: …

Dátum: …

Podpis: …

Meno a pracovné zaradenie v spoločnosti: …

ČASŤ B

INFORMAČNÝ DOKUMENT

1.   Všeobecné požiadavky

1.1.   Informačný dokument musí mať referenčné číslo, ktoré uviedol žiadateľ.

1.2.   Tam, kde sa údaje uvedené v informačnom dokumente pre schválenie vozidla zmenili, výrobca schvaľovaciemu úradu predloží revidované strany, kde jasne uvedie povahu zmeny, resp. zmien a dátum opätovného vydania.

1.3.   Čísla typového schválenia

1.3.1.

Výrobca poskytne informácie požadované v nasledujúcej tabuľke o predmetoch, ktoré sa uplatňujú pre vozidlo v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 168/2013. Musia byť zahrnuté všetky príslušné schválenia a skúšobné protokoly pre každý predmet (pokiaľ sú k dispozícii). Informácie o systémoch, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách sa tu však nemusia uvádzať, pokiaľ sú tieto informácie zahrnuté v príslušnom osvedčení o schválení.

Číslo typového schválenia a prehľad skúšobného protokolu

Číslo položky a predmet

Číslo typového schválenia alebo číslo skúšobného protokolu (6)

Dátum vydania typového schválenia alebo jeho rozšírenia alebo skúšobného protokolu

Členský štát alebo zmluvná strana (4) vydávajúca typové schválenie (5) alebo technická služba vydávajúca skúšobný protokol (6)

Odkaz na regulačný akt a jeho posledná zmena

Variant, resp. varianty/ verzia, resp. verzie

napr.

B 1 zvukové výstražné zariadenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: …

Pracovné zaradenie v spoločnosti: …

Dátum: …

2.   Obsah informačného dokumentu

Všetky informačné dokumenty obsahujú:

2.1.   V prípade typového schválenia celého vozidla výrobca vyplní:

tabuľku v bode 2.3. na identifikáciu verzií a variantov vozidla určeného na typové schválenie,

zoznam položiek uplatniteľných na (sub)kategóriu technických vlastností vozidla, od ktorého bol obsah získaný, pričom bude dodržiavať systém číslovania úplného zoznamu uvedený v bode 2.6.

2.2.   V prípade systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1, musí výrobca vyplniť aj príslušný doplnok k tejto prílohe.

Okrem príloh uvedených v tabuľke č. 1 musia systémy, komponenty a samostatné technické jednotky spĺňať tieto požiadavky:

opatrenia týkajúce sa postupov typového schválenia (príloha III k nariadeniu č. 44/2014)

zhoda výroby (príloha IV k nariadeniu č. 44/2014)

prístup k informáciám o opravách a údržbe (príloha XV k nariadeniu č. 44/2014)

Tabuľka č. 1

Zoznam systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré môžu podliehať typovému schválenie EÚ

ZOZNAM I – Požiadavky týkajúce sa environmentálnych vlastností a výkonu pohonnej jednotky

Doplnok

Systém alebo komponent/samostatná technická jednotka (STU)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 134/2014Číslo prílohy

Zmenené a/alebo vo fáze vykonávania

1

Systém: systém na reguláciu znečistenia s výfukovou rúrou

II, III, V, VI

 

2

Systém: emisie z kľukovej skrine a z odparovania

IV, V

 

3

Systém: environmentálne vlastnosti a funkčný palubný diagnostický systém (OBD)

VIII

(a príloha XII k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 44/2014)

 

4

Systém: hladina zvuku

IX

 

5

Systém: výkon pohonnej jednotky

X

 

6

STU: zariadenie na reguláciu znečistenia

II, III, IV, V, VI

 

7

STU: zariadenie na znižovanie hluku

IX

 

8

STU: výfukové zariadenie (zariadenie na reguláciu znečistenia a zariadenie na znižovanie hluku)

II, III, V, VI, IX

 


ZOZNAM II – Požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidla

Doplnok

Systém alebo komponent/samostatná technická jednotka (STU)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 3/2014 Číslo prílohy

Zmenené a/alebo vo fáze vykonávania

9

Systém: brzdenie

III

 

10

Systém: montáž osvetlenia a zariadení na svetelnú signalizáciu

IX

 

11

Systém: ochranná konštrukcia chrániaca pri prevrátení (ROPS)

XI

 

12

Systém: montáž pneumatík

XV

 

13

Komponent: zvukové výstražné zariadenia

II

 

14

Komponent/STU: nezasklievané čelné sklo

VII

 

15

Komponent/STU: ostrekovač čelného skla

VII

 

16

Komponent/STU: zariadenie na viditeľnosť smerom dozadu

X

 

17

STU: bezpečnostné pásy

XII

 

18

Komponent/STU: miesto na sedenie (sedlo/sedadlo)

XIII

 


ZOZNAM III – Požiadavky na konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na typové schválenie

Doplnok

Systém alebo komponent/samostatná technická jednotka (STU)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 44/2014 Číslo prílohy

Zmenené a doplnené čím a/alebo vo fáze vykonávania

19

STU: spojovacie zariadenie prípojného vozidla

V

 

20

STU: zariadenia zabraňujúce neoprávnenému použitiu vozidla

VI

 

21

STU: držadlá pre posádku

XIII

 

22

STU: stúpadlá

XIII

 

23

STU: postranný vozík

VIII, XI, XIII;

(aprílohy III, V, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII a XIX k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 3/2014)

 

2.3.   Tabuľka znázorňujúca kombinácie údajov uvedených v bode 2.6. v rámci verzií a variantov typu vozidla

Tabuľka variantov a verzií

Číslo položky

Všetko

Verzia 1

Verzia 2

Verzia 3

Verzia n

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

Pre každý variant príslušného typu sa zostaví samostatná tabuľka.

2.3.2.

Údaje, ktorých kombinácia nie je v rámci variantu obmedzená, sú vyznačené v stĺpci so záhlavím „Všetko“.

2.3.3.

Uvedené informácie sa môžu uviesť v alternatívnom formáte alebo sa môžu zlúčiť s informáciami poskytnutými v bode 2.6.

2.4   Označenia typu, variantu a verzie

2.4.1.   Výrobca každému typu, variantu a verzii vozidla pridelí alfanumerický kód pozostávajúci z kombinácie latinských písmen a arabských číslic, ktorý sa tiež uvádza v osvedčení o zhode (pozri prílohu IV) príslušného vozidla.

Používanie zátvoriek a spojovníkov sa povoľuje za predpokladu, že nenahrádzajú písmeno ani číslicu.

2.4.2.   Predpísaná štruktúra kódu: Typ-variant-verzia alebo „TVV“.

2.4.3.   Kódom TVV sa jasne a nezameniteľne označuje jedinečná kombinácia technických vlastností vo vzťahu ku kritériám uvedeným v časti B tejto prílohy.

2.4.4.   Rovnaký výrobca môže na označenie typu vozidla použiť rovnaký kód, ak vozidlo patrí do dvoch alebo viacerých kategórií.

2.4.5.   Rovnaký výrobca nesmie na označenie typu vozidla použiť rovnaký kód pre viac ako jedno typové schválenie v rámci rovnakej kategórie vozidla.

2.4.6.   Počet znakov kódu TVV

2.4.6.1.

Počet znakov nepresahuje:

a)

15 pre kód typu vozidla;

b)

25 pre kód jedného variantu;

c)

35 pre kód jednej verzie.

2.4.6.2.

Celý alfanumerický kód „TVV“ nesmie obsahovať viac ako 75 znakov.

2.4.6.3.

Pri použití celého kódu TVV sa medzi typ, variant a verziu vkladá medzera.

Príklad kódu TVV: 159AF[… medzera]0054[… medzera]977K(BE).

2.5.   Pre predmety uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 168/2013, ktorých schválenia boli udelené v súlade s predpismi EHK OSN uvedenými v článku 54 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 (schválenia EHK OSN), výrobca poskytne informácie požadované v bode 2.7., iba ak už nie sú uvedené v príslušnom osvedčení o schválení alebo v skúšobnom protokole. Údaje uvedené v osvedčení o zhode (príloha IV) sa však poskytujú v každom prípade.

2.6.   Výrobca vyplní príslušné čísla položiek vzoru stanoveného v bode 2.8. a predloží tento vyplnený zoznam schvaľovaciemu úradu, ktorý udeľuje typové schválenie, rozdelený na dva samostatné dokumenty. Príslušné položky označené hviezdičkou* si ponechá schvaľovací úrad, ktorý udeľuje typové schválenie, a všetky ostatné príslušné položky budú súčasťou informačnej zložky. V stĺpci „(sub)kategórie“ sa uvádza, na ktoré subkategórie sa vzťahuje konkrétna položka (napr. „L1e – L 7e“ znamená, že položka sa vzťahuje na všetky kategórie a subkategórie).

2.7.   Tento typ údajov sa môže vynechať v informačnom dokumente pod podmienkou, že do informačnej zložky sa vloží vhodný technický výkres buď vo forme papierového dokumentu alebo ako súbor pdf, ktorého formát zodpovedá norme ISO [TBD] a na ktorom sú tieto uvedené položky zobrazené zreteľným a čitateľným spôsobom:

2.7.1.

značka (s výnimkou položky č. 0.1);

2.7.2.

typ (s výnimkou položky č. 0.2);

2.7.3.

miesto/kde;

2.7.4.

princíp činnosti (s výnimkou položky č. 3.2.1.2);

2.7.5.

vlastnosti;

2.7.6.

počet (s výnimkou položiek č. 1.3, 3.2.1.1 a 6.16.1);

2.7.7.

identifikačné číslo/číslo časti;

2.7.8.

(stručný)/(technický) opis;

2.7.9.

dizajn;

2.7.10.

schematické zobrazenie/diagram;

2.7.11.

použité (konštrukčné) materiály;

2.7.12.

uhly/sklon a ďalšie rozmery (výška, dĺžka, šírka, vzdialenosť) (s výnimkou položiek č. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.17, 7.6.1 a 7.6.2);

2.7.13.

tolerancia;

2.7.14.

referenčná značka;

2.7.15.

veľkosť (s výnimkou položiek č. 6.18.1.1.1, 6.18.1.1.2 a 6.18.1.1.3);

2.7.16.

konfigurácia.

2.8.   ÚDAJE V INFORMAČNOM DOKUMENTE

Číslo položky

(Sub)kategórie

Podrobné informácie

0.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

A.

 

Všeobecné informácie týkajúce sa vozidiel

0.1.

L1e – L7e

Značka (obchodné meno výrobcu):

0.2.

L1e – L7e

Typ(17):

0.2.1.

L1e – L7e

Variant, resp. varianty(17): …

0.2.2.

L1e – L7e

Verzia, resp. verzie(17): …

0.2.3.

L1e – L7e

Obchodné meno resp. mená (ak sú k dispozícii): …

0.3.

L1e – L7e

Kategória, subkategória a sub-subkategória vozidla(2):

0.4.

L1e – L7e

Názov spoločnosti a adresa výrobcu:

0.4.1.

L1e – L7e

Názov a adresa, resp. názvy a adresy montážnych závodov: …

0.4.2.

L1e – L7e

Meno a adresa prípadného splnomocneného zástupcu výrobcu: …

0.5.

L1e – L7e

Povinný štítok, resp. štítky výrobcu:

0.5.1.

L1e – L7e

Umiestnenie povinného štítka výrobcu(15)(18): …

0.5.2.

L1e – L7e

Spôsob pripevnenia: …

0.5.3.

L1e – L7e

Fotografie a/alebo výkresy povinného štítka (úplný príklad s rozmermi): …

0.6.

L1e – L7e

Umiestnenie identifikačného čísla vozidla(15):

0.6.1.

L1e – L7e

Fotografie a/alebo výkresy umiestnení identifikačného čísla vozidla (úplný príklad s rozmermi): …

0.6.1.1.

L1e – L7e

Sériové číslo typu sa začína na: …

B.

 

Všeobecné informácie týkajúce sa systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

0.7.

L1e – L7e

Značka, resp. značky (obchodné meno, resp. mená výrobcu):

0.8.

L1e – L7e

Typ:

0.8.1.

L1e – L7e

Obchodné meno, resp. mená (ak sú k dispozícii): …

0.8.2.

L1e – L7e

Číslo, resp. čísla typového schválenia (ak sú k dispozícii): …

0.8.3.

L1e – L7e

Typové schválenie, resp. schválenia vydané dňa (dátum, ak je k dispozícii): …

0.9.

L1e – L7e

Názov spoločnosti a adresa výrobcu:

0.9.1.

L1e – L7e

Názov a adresa, resp. názvy a adresy montážnych závodov: …

0.9.2.

L1e – L7e

Meno a adresa prípadného splnomocneného zástupcu výrobcu: …

0.10.

 

Vozidlo, resp. vozidlá, pre ktoré je systém alebo samostatná technická jednotka určená(21):

0.10.1.

L1e – L7e

Typ(17): …

0.10.2.

L1e – L7e

Variant(17): …

0.10.3.

L1e – L7e

Verzia(17): …

0.10.4.

L1e – L7e

Obchodné meno, resp. mená (ak sú k dispozícii): …

0.10.5.

L1e – L7e

Kategória, subkategória a sub-subkategória vozidla(2): …

0.11.

L1e – L7e

Značky typového schválenia pre komponenty a samostatné technické jednotky(19):

0.11.1.

L1e – L7e

Spôsob pripevnenia: …

0.11.2.

L1e – L7e

Fotografie a/alebo výkresy umiestnenia značky typového schválenia (úplný príklad s rozmermi): …

C.

 

Všeobecné informácie týkajúce sa zhody výroby a prístupu k informáciám o opravách a údržbe

0.12.

 

Zhoda výroby

0.12.1.

L1e – L7e

Opis celkových systémov riadenia zabezpečenia kvality.

0.12.3.

L1e – L7e

Súlad s medzinárodnou normou pre systém riadenia zabezpečenia kvality (EN ISO 19011:2011, EN ISO 9001:2008 alebo ISO/TS16949:2009): áno/nie(4) V prípade kladnej odpovede priložte kópiu osvedčenia o akreditácii systému kvality od výrobcu.

0.13.

 

Prístup k informáciám o opravách a údržbe

0.13.1.

L1e – L7e

Adresa hlavnej internetovej stránky na prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla: …

0.13.2.

L1e – L7e

V prípade viacstupňového typového schválenia adresa hlavnej internetovej stránky na prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla od výrobcu, resp. výrobcov na predchádzajúcom stupni, resp. stupňoch:

1.

 

VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ VLASTNOSTI

1.1.

L1e – L7e

Fotografie a/alebo výkresy reprezentatívneho vozidla: …

1.2.

L1e – L7e

Výkres celého vozidla v mierke: …

1.3.

L1e – L7e

Počet náprav a kolies: …

1.3.1.

L1e – L7e

Nápravy so zdvojenými kolesami(23): …

1.3.2.

L1e – L7e

Hnacie nápravy(23): …

1.4.

L1e – L7e

Podvozok (pokiaľ existuje) (celkový výkres): …

1.5.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Materiály použité na karosériu

1.6.

L1e – L7e

Umiestnenie a usporiadanie pohonu, resp. pohonov: …

1.7.

L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Riadenie: ľavostranné/pravostranné/v strede(4)

1.7.1.

L1e – L7e

Vozidlo je vybavené na používanie v pravostrannej/ľavostrannej premávke a v krajinách, v ktorých sa používajú metrické/metrické a britské jednotky(4): …

1.8.

 

Výkon pohonnej jednotky

1.8.1.

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Udávaná maximálna rýchlosť vozidla: … km/h

1.8.2.

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla(22): … km/h a prevodový stupeň, pri ktorom sa dosahuje: …

1.8.3.

L1e – L7e

Maximálny čistý výkon spaľovacieho motora: … kW pri … min-1 pri súčiniteli prebytku vzduchu: …

1.8.4.

L1e – L7e

Maximálny čistý krútiaci moment spaľovacieho motora: … Nm pri … min-1 pri súčiniteli prebytku vzduchu: …

1.8.5.

L1e – L7e

Maximálny trvalý menovitý výkon elektrického motora (výkon počas 15/30(4) minút(27)): … kW pri … min-1

1.8.6.

L1e – L7e

Maximálny trvalý krútiaci moment elektrického motora: … Nm pri … min-1

1.8.7.

L1e – L7e

Maximálny trvalý celkový výkon pohonu, resp. pohonov: … kW pri … min-1 pri súčiniteli prebytku vzduchu: …

1.8.8.

L1e – L7e

Maximálny trvalý celkový krútiaci moment pohonu resp. pohonov: … Nm pri … min-1 pri súčiniteli prebytku vzduchu: …

1.8.9.

L1e – L7e

Maximálny špičkový výkon pohonu, resp. pohonov: … kW pri … min-1 pri súčiniteli prebytku vzduchu: …

2.

 

HMOTNOSTI A ROZMERY

(v kg a mm) v prípade potreby uveďte odkaz na výkres

2.1

 

Rozsah (celkovej) hmotnosti vozidla

2.1.1.

L1e – L7e

Hmotnosť v prevádzkovom stave: … kg

2.1.1.1.

L1e – L7e

Rozloženie hmotnosti medzi nápravy v pohotovostnom stave: … kg

2.1.2.

L1e – L7e

Skutočná hmotnosť: … kg

2.1.2.1.

L1e – L7e

Rozloženie skutočnej hmotnosti medzi nápravy: … kg

2.1.3.

L1e – L7e

Technicky prípustná maximálna hmotnosť naloženého vozidla: … kg

2.1.3.1.

L1e – L7e

Technicky prípustná maximálna hmotnosť na prednej náprave: … kg

2.1.3.2.

L1e – L7e

Technicky prípustná maximálna hmotnosť na zadnej náprave: … kg

2.1.3.3.

L4e

Technicky prípustná maximálna hmotnosť na náprave postranného vozíka: … kg

2.1.4.

L1e – L7e

Maximálna schopnosť rozjazdu do kopca pri maximálnej technicky prípustnej hmotnosti udávanej výrobcom: … % sklonu

2.1.5.

L1e – L7e

Maximálna užitočná hmotnosť udávaná výrobcom: … kg

2.1.6.

L1e – L7e

Bezpečná zaťažiteľnosť nákladnej plošiny udávaná výrobcom: … kg

2.1.7.

L1e – L7e

Technicky prípustná maximálna prípojná hmotnosť v prípade(4): Brzdené: … kg Nebrzdené: … kg: … kg

2.1.7.1

L1e – L7e

Technicky prípustná maximálna hmotnosť kombinácie naložených vozidiel: … kg

2.1.7.2.

L1e — L7e

Technicky prípustná maximálna hmotnosť v bode spojenia: … kg

2.1.8.

L1e – L7e

Hmotnosť nadštandardného vybavenia: … kg

2.1.9.

L1e – L7e

Hmotnosť nadstavby: … kg

2.1.10.

L1e – L7e

Hmotnosť pohonnej batérie: … kg

2.1.11.

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Hmotnosť dverí: … kg

2.1.12.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-CU

Hmotnosť strojov alebo zariadení inštalovaných na nákladnej plošine: … kg

2.1.13.

L1e – L7e

Hmotnosť systému plynného paliva ako aj nádrží na plynné palivo: … kg

2.1.14.

L1e – L7e

Hmotnosť nádrží na uloženie stlačeného vzduchu: … kg

2.2.

 

Rozsah (celkových) rozmerov vozidla

2.2.1.

L1e – L7e

Dĺžka: … mm

2.2.2.

L1e – L7e

Šírka: … mm

2.2.3.

L1e – L7e

Výška: … mm

2.2.4.

L1e – L7e

Rázvor: … mm

2.2.4.1.

L4e

Rázvor postranného vozíka(28): … mm

2.2.5.

 

Rozchod

2.2.5.1.

L1e – L7e, ak sú vybavené zdvojenými kolesami

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Rozchod vpredu: … mm.

2.2.5.2.

L1e — L7e, ak sú vybavené zdvojenými kolesami

Rozchod vzadu: … mm.

2.2.5.3.

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Rozchod postranného vozíka: … mm.

2.2.6.

L7e-B

Predný previs: … mm.

2.2.7.

L7e-B

Zadný previs: … mm.

2.2.8.

 

Rozmery nákladnej plošiny

2.2.8.1.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Dĺžka nákladnej plošiny: … mm

2.2.8.2.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Šírka nákladnej plošiny: … mm

2.2.8.3.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Výška nákladnej plošiny: … mm

2.2.9.

 

Poloha ťažiska

2.2.9.1.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Poloha ťažiska pred zadnou nápravou Lcg: … mm.

2.2.9.2.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Poloha ťažiska nad rovinou vozovky Hcg: … mm.

2.2.9.3.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e- B2, L7e-CU

Poloha ťažiska naloženej plošiny pred zadnou nápravou LcgLP: … mm.

2.2.10.

 

Rôzne rozmery

2.2.10.1.

L7e-B2

Predný nájazdový uhol(11): … stupňov.

2.2.10.2.

L7e-B2

Zadný nájazdový uhol(11): … stupňov.

2.2.10.3.

L7e-B2

Prechodový uhol(11): … stupňov.

2.2.10.4.

L7e-B2

Svetlá výška pod prednou nápravou(11): … mm.

2.2.10.5.

L7e-B2

Svetlá výška pod zadnou nápravou(11): … mm.

2.2.10.6.

L3e-AxE (x=1, 2 alebo 3), L3e-AxT (x=1, 2 alebo 3)

L7e-B

Svetlá výška medzi nápravami(11): … mm.

2.2.10.7.

L7e-B

Pomer podvozku k svetlej výške … [bez jednotky]

2.2.10.8..

L7e-B2

Koeficient statickej stability – Kst: … [no unit]

2.2.10.9.

L3e-AxE, L3e-AxT

Výška sedadla: … mm

2.2.10.10.

L3e-AxE, L3e-AxT

Svetlá výška: … mm

3.

 

VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ VLASTNOSTI HNACEJ SÚPRAVY

3.1

 

Výrobca pohonnej jednotky

3.1.1.

 

Spaľovací motor

3.1.1.1.

L1e – L7e

Výrobca:…

3.1.1.2.

L1e – L7e

Kód motora (vyznačený na motore alebo prostredníctvom iných identifikačných prostriedkov): …

3.1.1.3.

L1e – L7e

Identifikačné označenie paliva (ak je k dispozícii): …

3.1.2.

 

Elektrický motor

3.1.2.1.

L1e – L7e

Výrobca: …

3.1.2.2.

L1e – L7e

Kód elektrického motora podľa výrobcu (vyznačený na motore alebo prostredníctvom iných identifikačných prostriedkov): …

3.1.3.

 

Hybridná aplikácia

3.1.3.1.

L1e – L7e

Výrobca: …

3.1.3.2.

L1e – L7e

Kód aplikácie (vyznačený na motore alebo prostredníctvom iných identifikačných prostriedkov): …

3.1.3.3.

L1e – L7e

Identifikačné označenie paliva (ak je k dispozícii): …

3.1.3.4.

L1e – L7e

Fotografie a/alebo výkresy umiestnenia kódu a/alebo čísel typového schválenia (úplný príklad s rozmermi)(20): …

3.2.

 

Spaľovací motor

3.2.1.

 

Špecifické údaje o motore

3.2.1.1.

L1e – L7e

Počet spaľovacích motorov: …

3.2.1.2.

L1e – L7e

Princíp činnosti: vnútorný spaľovací motor zážihový/vznetový/vonkajší spaľovací motor/turbína/stlačený vzduch(4): …

3.2.1.3.

L1e – L7e

Cyklus: štvortaktný/dvojtaktný/rotačný/iný(4): …

3.2.1.4.

L1e – L7e

Valce

3.2.1.4.1

L1e – L7e

Počet: …

3.2.1.4.2.

L1e – L7e

Usporiadanie(26): …

3.2.1.4.3.

L1e – L7e

Priemer valca(12): … mm

3.2.1.4.4.

L1e – L7e

Zdvih(12): … mm

3.2.1.4.5.

L1e – L7e

Počet a usporiadanie statorov v prípade motora s rotačným piestom: …

3.2.1.4.6.

L1e – L7e

Objem spaľovacích komôr v prípade motora s rotačným piestom: … cm3

3.2.1.4.7.

L1e – L7e

Poradie zapaľovania: …

3.2.1.5.

L1e – L7e

Zdvihový objem(6): … cm3

3.2.1.6.

L1e – L7e

Objemový kompresný pomer(7): …

3.2.1.7.

L1e – L7e

Počet nasávacích a výfukových ventilov

* 3.2.1.7.1.

L1e – L7e

Počet a minimálne prierezy sacích a výstupných otvorov: …

* 3.2.1.7.2.

L1e – L7e

Časovanie ventilov alebo rovnocenné údaje: …

* 3.2.1.7.3.

L1e – L7e

Maximálny zdvih ventilov, uhly otvárania a zatvárania alebo časovacie údaje alternatívnych systémov rozdeľovania vo vzťahu k úvratiam. Pre alternatívny systém časovania minimálne a maximálne časovanie: …

* 3.2.1.7.4.

L1e – L7e

Referenčné a/alebo nastavovacie rozpätia(4): …

3.2.1.8.

L1e – L7e

Výkresy spaľovacej komory, hlavy valca, piestu, piestnych krúžkov: …

3.2.1.9.

L1e – L7e

Voľnobežné otáčky teplého motora: … min-1

3.2.1.10.

L1e – L7e

Systém stop-štart: áno/nie(4)

* 3.2.2.

 

Systém riadenia hnacej súpravy/pohonu/pohonnej jednotky

3.2.2.1.

L1e – L7e

Identifikačné číslo, resp. čísla softvéru PCU/ECU(4): … a kalibračné overovacie číslo, resp. čísla: …

3.2.3.

 

Palivo

3.2.3.1.

L1e – L7e

Druh paliva: (9)

3.2.3.2.

L1e – L7e

Konfigurácia paliva vozidla: jednopalivové/dvojpalivové/flexibilné palivo

3.2.3.2.1.

L1e – L7e

Maximálne množstvo biopaliva prijateľné v palive: … % objemu

3.2.4.

 

Prívod a riadenie tlaku paliva

3.2.4.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie mokrého systému, resp. systémov nízkotlakového a/alebo vysokotlakového prívodu paliva(4): …

3.2.4.2.

L1e – L7e

Nízkotlakové a/alebo vysokotlakové palivové čerpadlá: áno/nie(4) áno/nie(4)

3.2.4.2.1

L1e – L7e

Ovládanie palivového čerpadla: mechanické/zap./vyp. elektrické/nepretržitá prevádzka/elektronicky riadená variabilná prevádzka(4): …

3.2.4.2.2.

L1e – L7e

Iba v prípade spaľovacích motorov CI a dvojpalivových motorov maximálny prívod paliva(4)(7): … g/s alebo mm3/zdvih alebo cyklus pri otáčkach motora: … min-1, prípadne charakteristický diagram: …

(Ak je dodaný regulátor tlaku prepĺňania, uveďte charakteristickú dávku paliva a tlaku preplňovania vo vzťahu k otáčkam motora)

3.2.4.3.

L1e – L7e

Vstrekovací systém so spoločným tlakovým potrubím: áno/nie(4)

3.2.4.4.

L1e – L7e

Rozdeľovač paliva/potrubie/hadice(4): áno/nie(4)

3.2.4.5.

L1e – L7e

Regulátory tlaku a/alebo prietoku paliva: áno/nie(4)

3.2.5.

 

Meranie a riadenie množstva paliva

3.2.5.1.

L1e – L7e

Karburátorom, resp. karburátormi: áno/nie(4)

* 3.2.5.1.1.

L1e – L7e

Princíp činnosti a konštrukcia: …

* 3.2.5.1.2.

L1e – L7e

Maximálny prietok paliva: … g/s pri maximálnom výkone a krútiacom momente: …

3.2.5.1.3.

L1e – L7e

Nastavenia karburátora, resp. karburátorov(7): …

* 3.2.5.1.4.

L1e – L7e

Difuzéry karburátora: …

* 3.2.5.1.5.

L1e – L7e

Úroveň paliva v karburátore v plavákovej komore: …

* 3.2.5.1.5.1.

L1e – L7e

Hmotnosť plaváka karburátora: …

3.2.5.1.6.

L1e – L7e

Systém štartovania karburátora za studena: manuálny/automatický(4) áno/nie(4)

3.2.5.1.6.1.

L1e – L7e

Princíp činnosti systému štartovania karburátora za studena: …

3.2.5.1.7.

L1e – L7e

Rozmery otvoru na vyplachovanie zmesi: áno/nie(4)

3.2.5.1.7.1.

L1e – L7e

Rozmery otvoru na vyplachovanie zmesi: …

3.2.5.2.

L1e – L7e

Mechanicky/hydraulicky riadeným vstrekovaním paliva(4): áno/nie(4)

3.2.5.2.1.

L1e – L7e

Princíp činnosti: …

3.2.5.2.2.

L1e – L7e

Mechanické/elektronické nastavenie maximálnej dávky množstva paliva: áno/nie(4)

3.2.5.3.

L1e – L7e

Elektronicky riadeným systémom vstrekovania paliva: áno/nie(4)

3.2.5.3.1.

L1e – L7e

Princíp činnosti: vstrekovanie cez otvor/priamy vstrek/predkomora/vírivá komora(4): …

3.2.5.3.2.

L1e – L7e

Vstrekovač, resp. vstrekovače paliva: jednobodové/viacbodové/priamy vstrek/iné (uveďte)(4): …

3.2.5.3.3.

L1e – L7e

Celkový počet vstrekovačov paliva a počet podľa valcov: …

3.2.5.4.

L1e – L7e

Pneumatické vstrekovanie paliva: áno/nie(4)

3.2.5.4.1.

L1e – L7e

Opis a prevádzkový tlak pneumatického vstrekovania: …

3.2.5.5.

L1e – L7e

Systém studeného štartu: áno/nie(4)

3.2.5.5.1.

L1e – L7e

Opis systému studeného štartu: …

3.2.5.6.

L1e – L7e

Pomocné štartovacie zariadenie: áno/nie(4)

3.2.5.7.

L1e – L7e

Špecifické pre plynulé vstrekovanie: áno/nie

3.2.5.7.1.

L1e – L7e

Statické časovanie vstrekovania(7): …

3.2.5.7.2.

L1e – L7e

Krivka predvstreku(7): …

3.2.6.

 

Systém a riadenie prívodu plynného paliva

3.2.6.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie systému, resp. systémov prívodu plynného paliva: …

3.2.6.2.

L1e – L7e

Nádrže na skvapalnený ropný plyn (LPG) áno/nie(4)

3.2.6.2.1.

L1e – L7e

Číslo typového schválenia podľa predpisu EHK OSN č. 67 (7): …

3.2.6.2.2.

L1e – L7e

Elektronická riadiaca jednotka motora na prívod LPG: áno/nie(4)

3.2.6.2.2.1.

L1e – L7e

Možnosti nastavenia vo vzťahu k emisiám: …

3.2.6.2.3.

L1e – L7e

Ďalšia dokumentácia: …

* 3.2.6.2.3.1.

L1e – L7e

Opis ochrany katalyzátora pri prepnutí z benzínu na LPG alebo späť: …

3.2.6.2.3.2.

L1e – L7e

Usporiadanie systému (elektrické prípojky, podtlakové prípojky, hadičky na vyrovnávanie tlaku atď.): …

3.2.6.2.4.

L1e – L7e

Výkres symbolu: …

3.2.6.3.

L1e – L7e

Systém prívodu paliva na zemný plyn (NG): áno/nie(4)

3.2.6.3.1.

L1e – L7e

Číslo typového schválenia podľa predpisu EHK OSN č. 110 (8)

3.2.6.3.2.

L1e – L7e

Elektronická riadiaca jednotka motora na prívod zemného plynu: áno/nie(4)

3.2.6.3.2.1.

L1e – L7e

Možnosti nastavenia vo vzťahu k emisiám: …

3.2.6.3.3.

L1e – L7e

Ďalšia dokumentácia: …

* 3.2.6.3.3.1

L1e – L7e

Opis ochrany katalyzátora pri prepnutí z benzínového pohonu na zemný plyn alebo späť: …

3.2.6.3.3.2.

L1e – L7e

Usporiadanie systému (elektrické prípojky, podtlakové prípojky, hadičky na vyrovnávanie tlaku atď.): …

3.2.6.3.4.

L1e – L7e

Výkres symbolu: …

3.2.6.4.

L1e – L7e

Plynné palivo: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL(4): áno/nie(4) áno/nie(4)

3.2.6.4.1.

L1e – L7e

Tlakový regulátor alebo vaporizér/tlakový regulátor(4)

* 3.2.6.4.1.1.

L1e – L7e

Počet stupňov redukcie tlaku: …

3.2.6.4.1.2.

L1e – L7e

Tlak v konečnom štádiu, minimálny: … kPa – maximálny: … kPa

3.2.6.4.1.3.

L1e – L7e

Počet hlavných nastavovacích bodov: …

3.2.6.4.1.4.

L1e – L7e

Počet nastavovacích bodov voľnobehu: …

3.2.6.4.1.5.

L1e – L7e

Číslo typového schválenia: …

3.2.6.4.2.

L1e – L7e

Systém prívodu paliva: miešacia jednotka/plynové vstrekovanie/kvapalné vstrekovanie/priame vstrekovanie(4)

* 3.2.6.4.2.1

L1e – L7e

Regulácia sily zmesi: …

3.2.6.4.2.2.

L1e – L7e

Opis systému a/alebo diagram a výkresy: …

3.2.6.4.2.3.

L1e – L7e

Číslo typového schválenia: …

3.2.6.4.3.

L1e – L7e

Miešacia jednotka: áno/nie(4)

3.2.6.4.3.1.

L1e – L7e

Počet: …

3.2.6.4.3.2.

L1e – L7e

Umiestnenie: …

3.2.6.4.3.3.

L1e – L7e

Možnosti nastavenia: …

3.2.6.4.3.4.

L1e – L7e

Číslo typového schválenia: …

3.2.6.4.4.

L1e – L7e

Vstrekovanie do sacieho potrubia: áno/nie(4)

3.2.6.4.4.1.

L1e – L7e

Vstrekovanie: jednobodové/viacbodové(4)

3.2.6.4.4.2.

L1e – L7e

Vstrekovanie: nepretržité/súčasne časované/sekvenčne časované(4)

3.2.6.4.5.

L1e – L7e

Vstrekovacie zariadenie: áno/nie(4)

3.2.6.4.5.1.

L1e – L7e

Možnosti nastavenia: …

3.2.6.4.5.2.

L1e – L7e

Číslo typového schválenia: …

3.2.6.4.6.

L1e – L7e

Dopravné čerpadlo: áno/nie(4)

3.2.6.4.6.1.

L1e – L7e

Číslo typového schválenia: …

3.2.6.4.7.

L1e – L7e

Vstrekovač, resp. vstrekovače: …

3.2.6.4.7.1.

L1e – L7e

Číslo typového schválenia: …

3.2.6.4.8.

L1e – L7e

Priame vstrekovanie/vstrekovanie do otvoru: áno/nie(4)

3.2.6.4.9.

L1e – L7e

Vstrekovacie čerpadlo/regulátor tlaku: áno/nie(4)

3.2.6.4.9.1.

L1e – L7e

Číslo typového schválenia: …

3.2.6.4.10.

L1e – L7e

Samostatná elektronická riadiaca jednotka (ECU) systému prívodu plynného paliva: áno/nie(4)

3.2.6.4.10.1.

L1e – L7e

Možnosti nastavenia: …

3.2.6.4.10.2.

L1e – L7e

Identifikačné číslo, resp. čísla softvéru: …

3.2.6.4.10.3.

L1e – L7e

Kalibračné overovacie číslo, resp. čísla: …

3.2.6.5.

L1e – L7e

Osobitné zariadenie pre zemný plyn: …

3.2.6.5.1.

L1e – L7e

Variant 1 (iba v prípade schválení motorov pre niekoľko špecifických zložení palív): …

3.2.6.5.2.

L1e – L7e

Zloženie paliva:

 

 

Prehľad

metán (CH4):

základ: …% mol

min. …% mol

max. …% mol

etán (C2H6):

základ: …% mol

min. …% mol

max. …% mol

propán (C3H8):

základ: …% mol

min. …% mol

max. …% mol

bután (C4H10):

základ: …% mol

min. …% mol

max. …% mol

C5/C5+:

základ: …% mol

min. …% mol

max. …% mol

kyslík (O2):

základ: % mol

min. …% mol

max. …% mol

inertné (N2, He, atď.):

základ: …% mol

min. …% mol

max. …% mol

3.2.6.5.3.

L1e – L7e

Vstrekovač, resp. vstrekovače plynného paliva: …

3.2.6.5.4.

L1e – L7e

Variant 2 (iba v prípade schválení pre niekoľko špecifických zložení palív): …

3.2.6.6.

L1e – L7e

Osobitné zariadenie pre zemný plyn: áno/nie(4)

3.2.6.6.1.

L1e – L7e

Číslo typového schválenia ES podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 (9): …

* 3.2.6.6.2.

L1e – L7e

Ďalšia dokumentácia

3.2.6.6.3.

L1e – L7e

Usporiadanie systému (elektrické prípojky, podtlakové prípojky, hadičky na vyrovnávanie tlaku atď.): …

* 3.2.6.6.4.

L1e – L7e

Opis ochrany katalyzátora pri prepínaní z benzínu na vodík/H2NG(4) alebo naopak alebo naopak: …

3.2.6.6.5.

L1e – L7e

Výkres symbolu: …

3.2.6.7.

L1e – L7e

Systém prívodu paliva na H2NG: áno/nie(4)

3.2.6.7.1.

L1e – L7e

Percentuálny podiel vodíka v palive (maximálna hodnota stanovená výrobcom): …

3.2.7.

 

Systém nasávania vzduchu

3.2.7.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie systému nasávania vzduchu: …

3.2.7.2.

L1e – L7e

Opis a princíp činnosti sacieho potrubia (napr. pevná dĺžka/variabilná dĺžka/vírové ventily)(4) (vrátane podrobných výkresov a/alebo fotografií): …

* 3.2.7.2.1.

L1e – L7e

Opis a výkres rúrok sacieho potrubia a ich príslušenstva (pretlaková komora, vykurovacie zariadenie so stratégiou ovládania, prídavné satie vzduchu atď.): …

3.2.7.3.

L1e – L7e

Tlak nasávaného vzduchu áno/nie(4)

3.2.7.3.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie systému nasávača plniaceho vzduchu: …

3.2.7.3.2.

L1e – L7e

Princípy činnosti a ovládania: …

3.2.7.3.3.

L1e – L7e

Typ, resp. typy (preplňovanie alebo turbopreplňovanie, iné)(4): …

3.2.7.3.4.

L1e – L7e

Maximálny tlak a prietok plneného vzduchu pri maximálnom krútiacom momente a výkone: … kPa a g/s alebo mapa tlaku a prietoku plnenia: … kPa a g/s

3.2.7.4.

L1e – L7e

Rozvodová klapka: áno/nie(4)

3.2.7.5.

L1e – L7e

Medzichladič: áno/nie(4)

3.2.7.5.1.

L1e – L7e

Typ: vzduch-vzduch/vzduch-voda/iné(4)

* 3.2.7.5.2.

L1e – L7e

Sací podtlak pri menovitých otáčkach a pri 100 % zaťažení (len pre vznetové motory): … kPa

3.2.7.6.

L1e – L7e

Vzduchový filter (výkresy, fotografie): …

3.2.7.7.

L1e – L7e

Opis sacieho tlmiča (výkresy, fotografie): …

* 3.2.7.7.1.

L1e – L7e

Princíp činnosti: …

3.2.8.

 

Meranie a ovládanie množstva vzduchu

3.2.8.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie systému merania a ovládania množstva vzduchu: …

3.2.8.2.

L1e – L7e

Skriňa mechanickej škrtiacej klapky: áno/nie(4)

3.2.8.3.

L1e – L7e

Elektronické ovládanie škrtiacej klapky (ETC): áno/nie(4)

3.2.8.3.1.

L1e – L7e

Schematické zobrazenie elektronického ovládania škrtiacej klapky: …

* 3.2.8.3.1.2.

L1e – L7e

Opis redundancie hardvéru ETC, pokiaľ ide o snímače/ovládače/elektrickú energiu/uzemnenie/riadiacu elektroniku: …

3.2.9.

 

Systém a riadenie tvorby iskry

3.2.9.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie systému a riadenia tvorby iskry: …

3.2.9.1.1.

L1e – L7e

Princíp činnosti: …

 

L1e – L7e

Krivka alebo mapa predstihu zážihu(7) na široko otvorenej klapke: …

3.2.9.1.3.

L1e – L7e

Statické časovanie zážihu(7): … stupňov pred hornou úvraťou pri maximálnom krútiacom momente a výkone

3.2.9.2.

L1e – L7e

Schopnosť snímania iónov: áno/nie(4)

3.2.9.3.

L1e – L7e

Zapaľovacie sviečky:

3.2.9.3.1.

L1e – L7e

Nastavenie medzery: … mm

3.2.9.4.

L1e – L7e

Zapaľovacia cievka, resp. cievky:

* 3.2.9.4.1.

L1e – L7e

Princíp činnosti: …

* 3.2.9.4.2.

L1e – L7e

Uhol a čas zotrvania pri široko otvorenej klapke: …

3.2.10.

 

Systém a riadenie chladenia hnacej sústavy

3.2.10.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie systému a riadenia chladenia hnacej sústavy: …

3.2.10.2.

L1e – L7e

Chladiaci systém: kvapalinový: áno/nie(4)

3.2.10.2.1.

L1e – L7e

Maximálna teplota na výstupe: … K

3.2.10.2.2.

L1e – L7e

Menovité nastavenie mechanizmu regulácie teploty motora: …

3.2.10.2.3.

L1e – L7e

Druh kvapaliny: …

3.2.10.2.4.

L1e – L7e

Obehové čerpadlo, resp. čerpadlá: áno/nie(4)

3.2.10.2.4.1.

L1e – L7e

Vlastnosti: …

3.2.10.2.6.

L1e – L7e

Prevodový pomer, resp. pomery: …

3.2.10.2.7.

L1e – L7e

Opis ventilátora a mechanizmu jeho pohonu: …

3.2.10.3.

L1e – L7e

Vzduchové chladenie: áno/nie(4)

3.2.10.3.1.

L1e – L7e

Referenčný bod: …

3.2.10.3.2.

L1e – L7e

Maximálna teplota v referenčnom bode: … K

3.2.10.3.3.

L1e – L7e

Ventilátor: áno/nie(4)

3.2.10.3.3.1.

L1e – L7e

Vlastnosti: …

3.2.10.3.3.2.

L1e – L7e

Prevodový pomer, resp. pomery: …

3.2.11.

 

Systém a riadenie mazania hnacej sústavy

3.2.11.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie systému a riadenia mazania hnacej sústavy: …

3.2.11.2.

L1e – L7e

Konfigurácia, resp. konfigurácie systému mazania (mokrá vaňa, suchá vaňa, iné, čerpadlo/vstrek do systému nasávania/zmiešanie s palivom atď.)(4): …

3.2.11.3.

L1e – L7e

Umiestnenie nádrže oleja (ak existuje): …

3.2.11.4.

L1e – L7e

Systém dodávky maziva (čerpadlo/vstrek do nasávania/zmiešanie s palivom atď.)(4): …

3.2.11.5.

L1e – L7e

Olejové čerpadlo: áno/nie(4)

3.2.11.6.

L1e – L7e

Chladič oleja: áno/nie(4)

3.2.11.6.1.

L1e – L7e

Výkres …

3.2.11.7.

L1e – L7e

Vlastnosti maziva, resp. mazív: …

3.2.11.8.

L1e – L7e

Mazivo zmiešané s palivom: áno/nie(4)

3.2.11.8.1.

L1e – L7e

Percentuálny rozsah zmiešania maziva s palivom: …

3.2.12.

 

Výfukový systém a kontrola

3.2.12.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie výfukových zariadení na kontrolu hluku a výfukových emisií: …

3.2.12.2.

L1e – L7e

Opis a výkres výfukového potrubia: …

3.2.12.3.

L1e – L7e

Opis a podrobný výkres výfukového zariadenia: …

3.2.12.4.

L1e – L7e

Maximálny prípustný protitlak výfuku pri menovitých otáčkach motora a pri 100 % zaťažení: … kPa

3.2.12.5.

L1e – L7e

Typ, označenie zariadenia, resp. zariadení na tlmenie výfukového hluku: …

* 3.2.12.6.

L1e – L7e

Protihlukové opatrenia v motorovom priestore a na motore v prípade potreby pre vonkajší hluk, ak majú vplyv na vonkajší hluk: …

3.2.12.7.

L1e – L7e

Umiestnenie výfukovej rúry: …

3.2.12.8.

L1e – L7e

Zariadenie na tlmenie výfukového hluku obsahuje vláknité materiály: áno/nie(4)

3.2.13.

 

Ďalšie elektrické systémy a ovládače, ktoré nie sú určené na elektrický pohon

3.2.13.1.

L1e – L7e

Menovité napätie: … V, kladné/záporné uzemnenie(4)

3.2.13.2.

L1e – L7e

Generátor: áno/nie(4)

3.2.13.2.1.

L1e – L7e

Menovitý výkon: … VA

3.2.13.3.

L1e – L7e

Batéria, resp. batérie: áno/nie(4)

3.2.13.3.1.

L1e – L7e

Kapacita a ďalšie vlastnosti (hmotnosť, …): …

3.2.13.4.

L1e – L7e

Elektrický vykurovací systém priestoru pre cestujúcich: áno/nie(4)

3.3.

 

Výlučne elektrický a hybridný elektrický pohon a riadenie

3.3.1.

L1e – L7e

Konfigurácia elektrického vozidla: výlučne elektrický/hybridný elektrický/ľudský pohon – elektrický

3.3.2.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie výlučne elektrického a hybridného elektrického pohonu a riadiaceho systému, resp. systémov: …

3.3.3.

 

Elektrický hnací motor

3.3.3.1.

L1e – L7e

Počet elektrických motorov na pohon: …

3.3.3.2.

L1e – L7e

Typ (vinutie, budenie): …

3.3.3.3.

L1e – L7e

Prevádzkové napätie: … V

3.3.4.

 

Pohonné batérie

3.3.4.1.

L1e – L7e

Primárna pohonná batéria

3.3.4.1.1.

L1e – L7e

Počet článkov: …

3.3.4.1.2.

L1e – L7e

Hmotnosť: … kg

3.3.4.1.3.

L1e – L7e

Kapacita: … Ah (ampérhodiny)/… V

3.3.4.1.4.

L1e – L7e

Napätie: … V

3.3.4.1.5.

L1e – L7e

Umiestnenie vo vozidle: …

3.3.4.2.

L1e – L7e

Sekundárna pohonná batéria

3.3.4.2.1.

L1e – L7e

Počet článkov: …

3.3.4.2.2.

L1e – L7e

Hmotnosť: … kg

3.3.4.2.3.

L1e – L7e

Kapacita: … Ah (ampérhodiny)/… V

3.3.4.2.4.

L1e – L7e

Napätie: … V

3.3.4.2.5.

L1e – L7e

Umiestnenie vo vozidle: …

3.3.5.

 

Hybridné elektrické vozidlo

3.3.5.1.

L1e – L7e

Motor alebo kombinácia motorov (počet elektrických motorov a/alebo spaľovacích motorov/iné)(4): …

3.3.5.2.

L1e – L7e

Kategória hybridného elektrického vozidla: nabíjanie mimo vozidla/vo vozidle:

3.3.5.3.

L1e – L7e

Prepínač prevádzkového režimu: s/bez(4)

3.3.5.4.

L1e – L7e

Možnosť výberu režimu: áno/nie(4)

3.3.5.5.

L1e – L7e

Výlučne spotreba paliva: áno/nie(4)

3.3.5.6.

L1e – L7e

Vozidlo poháňané palivovým článkom: áno/nie(4)

3.3.5.7.

L1e – L7e

Režimy hybridnej prevádzky: áno/nie(4) (ak áno, krátky opis): …

3.3.6.

 

Zariadenie na uloženie energie

3.3.6.1.

L1e – L7e

Opis: (batéria, kondenzátor, zotrvačník/generátor)(4)

3.3.6.2.

L1e – L7e

Identifikačné číslo: …

* 3.3.6.3.

L1e – L7e

Druh elektrochemického článku: …

3.3.6.4.

L1e – L7e

Energia: (pre batériu: napätie a kapacita Ah za 2 h, pre kondenzátor: J,…, pre zotrvačník/generátor: J,…,): …

3.3.6.5.

L1e – L7e

Nabíjačka: vo vozidle/mimo vozidla/bez(4)

3.3.7.

 

Elektrický motor (samostatný opis každého typu elektrického motora)

3.3.7.1.

L1e – L7e

Hlavné použitie: hnací motor/generátor(4)

3.3.7.2.

L1e – L7e

Pri použití ako hnací motor: jeden motor/viacero motorov (počet)(4): …

3.3.7.3.

L1e – L7e

Princíp činnosti: …

3.3.7.4.

L1e – L7e

Jednosmerný prúd/striedavý prúd/počet fáz: …

3.3.7.5.

L1e – L7e

Budenie samostatné/sériové/zmiešané(4):

3.3.7.6.

L1e – L7e

Synchrónny/asynchrónny(4):

3.3.8.

 

Riadiaca jednotka elektrického motora

3.3.8.1.

L1e – L7e

Identifikačné číslo: …

3.3.9.

 

Regulátor výkonu

3.3.9.1.

L1e – L7e

Identifikačné číslo: …

3.4.

 

Ostatné motory, elektrické motory alebo kombinácie (osobitné informácie týkajúce sa častí týchto motorov)

3.4.1.

 

Chladiaci systém (výrobcom povolené teploty)

3.4.1.1.

L1e – L7e

Kvapalinové chladenie: …

3.4.1.1.1.

L1e – L7e

Maximálna teplota na výstupe: … K

3.4.1.2.

L1e – L7e

Vzduchové chladenie: …

3.4.1.2.1.

L1e – L7e

Referenčný bod: …

3.4.1.2.2.

L1e – L7e

Maximálna teplota v referenčnom bode: … K

3.4.2.

 

Systém mazania

3.4.2.1.

L1e – L7e

Opis systému mazania: …

3.4.2.2.

L1e – L7e

Umiestnenie nádrže oleja (ak existuje): …

3.4.2.3.

L1e – L7e

Systém dodávky maziva (čerpadlo/vstrek do nasávania/zmiešanie s palivom atď.)(4): …

3.4.2.4.

L1e – L7e

Mazivo zmiešané s palivom: …

3.4.2.4.1.

L1e – L7e

Percentuálny podiel: …

3.4.2.5.

L1e – L7e

Chladič oleja: áno/nie(4)

*3.4.2.5.1.

L1e – L7e

Výkres, resp. výkresy: …

3.5.

 

Pohonná jednotka a riadenie (13)

3.5.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie pohonnej jednotky vozidla a riadiaceho systému (ovládanie radenia prevodových stupňov, ovládač spojky alebo akýkoľvek ďalší prvok pohonnej jednotky): …

3.5.2.

 

Spojka

3.5.2.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie spojky a riadiaceho systému: …

3.5.3.

 

Prevod

3.5.3.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie systému radenia prevodových stupňov a ovládania: …

3.5.3.2.

L1e – L7e

Výkres prevodového ústrojenstva: …

3.5.3.3.

L1e – L7e

Typ (mechanický, hydraulický, elektrický, manuálny/manuálny s automatikou/automatický/CVT/ iný (uveďte))(4): …

3.5.3.4.

L1e – L7e

Stručný opis elektrických/elektronických komponentov (ak existujú): …

3.5.3.5.

L1e – L7e

Umiestnenie vzhľadom k motoru: …

3.5.3.6.

L1e – L7e

Spôsob ovládania: …

3.5.4.

L1e – L7e

Prevodové pomery

 

 

Prehľad prevodových pomerov

Prevodový stupeň

Vnútorné prevody prevodovky (pomer otáčok hriadeľa motora k otáčkam výstupného hriadeľa prevodovky)

Koncový prevodový pomer, resp. pomery (pomer otáčok výstupného hriadeľa prevodovky a otáčok hnaného kolesa)

Celkové prevodové pomery

Pomer otáčok motora/rýchlosti vozidla len v prípade manuálnej prevodovky

Maximum pre CVT (12)

1

2

3

Minimum pre CVT (12)

 

 

 

 

Spätný chod

 

 

 

 

3.5.4.1.

L3e-AxE,

L3e-AxT

Koncový prevodový pomer: …

3.5.4.2.

L3e-AxE,

L3e-AxT

Celkový prevodový pomer v najvyššom prevodovom stupni: …

3.6.

 

Zariadenie na bezpečné zatáčanie

3.6.1.

L1e – L7e, ak sú vybavené zdvojenými kolesami, L2e, L5e, L6e, L7e

Zariadenie na bezpečné zatáčanie (príloha VIII k nariadeniu (EÚ) č. 168/2013: áno/nie(4); diferenciál/iné(4)

3.6.2.

L1e – L7e, ak sú vybavené zdvojenými kolesami, L2e, L5e, L6e, L7e

Uzáver diferenciálu: áno/nie/voliteľné(4)

3.6.3.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie zariadenia na bezpečné zatáčanie, uzáveru diferenciálu a riadiaceho systému: …

3.7.

 

Zavesenie a kontrola

3.7.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie zavesenia a riadiaceho systému: …

3.7.2.

L1e – L7e

Výkres usporiadania zavesenia: …

3.7.3.

L1e – L7e

Nastavenie výšky: Stabilizátory: áno/nie/voliteľné(4)

3.7.4.

L1e – L7e

Stručný popis elektrických/elektronických komponentov: …

3.7.5.

L1e – L7e

Stabilizátory: Stabilizátory: áno/nie/voliteľné(4)

3.7.6.

L1e – L7e

Tlmiče nárazu: Stabilizátory: áno/nie/voliteľné(4)

3.8.

 

Systém vykurovania a klimatizácie priestoru pre cestujúcich

3.8.1.

 

Systém vykurovania priestoru pre cestujúcich

3.8.1.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Celkový výkres vykurovacieho systému, ktorý znázorňuje jeho umiestnenie na vozidle (a usporiadanie zariadení na tlmenie zvukov (vrátane polohy bodov výmeny tepla)): …

3.8.1.2.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Celkový výkres výmenníka tepla použitého v systémoch využívajúcich teplo z výfukových plynov alebo častí, kde sa táto výmena uskutočňuje (v prípade systémov vykurovania využívajúcich teplo z chladiaceho vzduchu motora): …

3.8.1.3.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Výkres rezu výmenníka tepla alebo častí, kde sa uskutočňuje výmena tepla, spoločne s vyhlásením o hrúbke steny, použitých materiáloch a vlastnostiach ich povrchu: …

3.8.1.4.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Špecifikácie týkajúce sa výrobnej metódy a technických poznatkov týkajúcich sa ďalších dôležitých komponentov vykurovacieho systému, ako je napríklad ventilátor: …

3.8.2.

 

Klimatizácia

3.8.2.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie klimatizácie a riadiaceho systému: …

3.8.2.2.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Plyn použitý ako chladivo v klimatizačnom systéme: …

3.8.2.3.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Klimatizačný systém je konštruovaný pre fluórovaný skleníkový plyn s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150: áno/nie(4). Ak áno, vyplňte tieto oddiely:

3.8.2.3.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Výkres alebo krátky opis klimatizačného systému vrátane referencie alebo čísla a materiálu netesných komponentov: …

3.8.2.3.2.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Únik z klimatizačného systému: …

3.8.2.3.3.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Referencia alebo číslo dielu a materiál komponentov systému a informácie o skúške (napr. číslo skúšobného protokolu, číslo typového schválenia atď.): …

3.8.2.3.4.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Celkový únik z celého systému za rok:

3.9.

 

Motocykle určené aj na pedálovanie

3.9.1.

L1e

Pomer ľudská sila/elektrická energia: …

3.9.2.

L1e

Maximálny koeficient asistencie: …

3.9.3.

L1e

Maximálna rýchlosť vozidla, pri ktorej elektrický motor poskytuje asistenciu: … km/h

3.9.4.

L1e

Dojazd po vypnutí: … km

4.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ENVIRONMENTÁLNYCH VLASTNOSTIACH A VÝKONE POHONNEJ JEDNOTKY

4.0

 

Všeobecné informácie o environmentálnych vlastnostiach a výkone pohonnej jednotky

4.0.1.

L1e – L7e

Environmentálny krok(16): Euro … (3/4/5)(4)

4.1.

 

Systém na reguláciu výfukových emisií

4.1.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie systému na reguláciu výfukových emisií a jeho riadenia: …

4.1.2.

 

Katalyzátor

4.1.2.1.

L1e – L7e

Konfigurácia, počet katalyzátorov a ich prvkov (informácie sa uvedú pre každú samostatnú jednotku): …

4.1.2.2.

L1e – L7e

Výkres s rozmermi, tvarom a objemom katalyzátora, resp. katalyzátorov: …

4.1.2.3.

L1e – L7e

Katalytická reakcia: …

* 4.1.2.4.

L1e – L7e

Celková vrstva drahých kovov: …

* 4.1.2.5.

L1e – L7e

Relatívna koncentrácia: …

* 4.1.2.6.

L1e – L7e

Substrát (konštrukcia a materiál): …

* 4.1.2.7.

L1e – L7e

Hustota článku: …

* 4.1.2.8.

L1e – L7e

Puzdrá katalyzátoru, resp. katalyzátorov: …

4.1.2.9.

L1e – L7e

Umiestnenie katalyzátora, resp. katalyzátorov (miesto a referenčná vzdialenosť vo výfukovom potrubí): …

4.1.2.10.

L1e – L7e

Tepelný štít katalyzátora: áno/nie(4)

4.1.2.11.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie regeneračného systému/metóda systémov dodatočnej úpravy výfukových plynov a riadiaceho systému: …

*4.1.2.11.1.

L1e – L7e

Normálny prevádzkový rozsah teplôt: … K

4.1.2.11.2.

L1e – L7e

Spotrebiteľné činidlá: áno/nie(4)

4.1.2.11.3.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie (mokrého) systému prietoku činidla a riadiaceho systému: …

4.1.2.11.4.

L1e – L7e

Druh a koncentrácia činidla potrebného na katalytickú činnosť: …

*4.1.2.11.5.

L1e – L7e

Bežný prevádzkový rozsah teplôt činidla: … K

4.1.2.11.6.

L1e – L7e

Frekvencia dopĺňania činidla: nepretržite/pri údržbe(4)

4.1.2.12.

L1e – L7e

Identifikačné číslo časti: …

4.1.3.

 

Kyslíkový snímač, resp. snímače

4.1.3.1.

L1e – L7e

Výkres, resp. výkresy komponentu, resp. komponentov kyslíkového snímača: …

4.1.3.2.

L1e – L7e

Výkres výfukového zariadenia s umiestnením kyslíkových snímačov (rozmery vzhľadom na výfukové ventily): …

4.1.3.3.

L1e – L7e

Rozsah, resp. rozsahy ovládania: …

4.1.3.4.

L1e – L7e

Identifikačné číslo, resp. čísla časti: …

4.1.3.5.

L1e – L7e

Opis vykurovacieho systému s kyslíkovým snímačom a stratégie vykurovania: …

4.1.3.6.

L1e – L7e

Tepelný štít, resp. štíty kyslíkového snímača: áno/nie(4)

4.1.4.

 

Vstrekovanie sekundárneho vzduchu (vstrekovanie vzduchu do výfuku)

4.1.4.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie systému vstrekovania sekundárneho vzduchu a riadiaceho systému: …

4.1.4.2.

L1e – L7e

Konfigurácia (mechanický, pulzačný vzduch, vzduchové čerpadlo atď.)(4): …

4.1.4.3.

L1e – L7e

Princíp činnosti: …

4.1.5.

 

Vonkajšia recirkulácia výfukových plynov (EGR)

4.1.5.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie systému EGR a riadiaceho systému: …

4.1.5.2.

L1e – L7e

Vlastnosti: …

4.1.5.3.

L1e – L7e

Systém EGR chladený vodou: áno/nie(4)

4.1.5.4.

L1e – L7e

Systém EGR chladený vzduchom: áno/nie(4)

4.1.6.

 

Filter tuhých častíc

4.1.6.1.

L1e – L7e

Výkres komponentu zachytávača tuhých častíc s rozmermi, tvarom a kapacitou filtra tuhých častíc: …

4.1.6.2.

L1e – L7e

Konštrukcia filtra tuhých častíc: …

4.1.6.3.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie filtra tuhých častíc a riadiaceho systému: …

4.1.6.4.

L1e – L7e

Umiestnenie (referenčná vzdialenosť vo výfukovom potrubí): …

4.1.6.5.

L1e – L7e

Metóda alebo systém regenerácie, popis a výkres: …

4.1.6.6.

L1e – L7e

Identifikačné číslo časti: …

4.1.7.

 

Tenký zachytávač oxidov dusíka

4.1.7.1.

L1e – L7e

Princíp činnosti tenkého zachytávača oxidov dusíka: …

4.1.8.

 

Prídavné zariadenia na reguláciu výfukových emisií (ak existujú a nie sú uvedené v inom záhlaví)

4.1.8.1.

L1e – L7e

Princíp činnosti: …

4.2.

 

Systém na reguláciu emisií z kľukovej skrine

4.2.1.

L1e – L7e

Konfigurácia systému recyklácie plynov z kľukovej skrine (systém odvetrávača, PCV systém, iné)(4) (opis a výkresy).

4.3.

 

Systém na reguláciu emisií z odparovania

4.3.1.

L1e – L7e

Systém na reguláciu emisií z odparovania áno/nie(4)

4.3.2.

L1e – L7e

Výkres systému na reguláciu z odparovania

4.3.3.

L1e – L7e

Výkres nádoby (vrátane rozmerov a s uvedením vetracieho a čistiaceho mechanizmu)

4.3.4.

L1e – L7e

Pracovná kapacita: … g

4.3.5.

L1e – L7e

Adsorpčný materiál: … (napr. drevené uhlie, uhlík, syntetický materiál,…)

4.3.6.

L1e – L7e

Materiál puzdra: … (napr. plast, oceľ,…)

4.3.7.

L1e – L7e

Schematické zobrazenie palivovej nádrže s uvedením objemu a materiálu …

4.3.8.

L1e – L7e

Výkres tepelného štítu medzi nádržou a výfukovým zariadením …

4.4.

 

Dodatočné informácie o environmentálnych vlastnostiach a výkone pohonnej jednotky

4.4.1.

L1e – L7e

Opis a/alebo schematické zobrazenia dodatočných zariadení na reguláciu znečistenia: …

4.4.2.

L1e – L7e

Umiestnenie symbolu koeficientu absorpcie (len pre vznetové motory): …

4.4.3.

L1e – L7e

Pokiaľ ide o hladinu zvuku, tento informačný dokument sa doplní uplatniteľným informačným dokumentom stanoveným v predpise EHK OSN č. 9, 41 resp. 63.

4.4.4.

L1e – L7e

Pokiaľ ide o zariadenia na znižovanie hluku namontované vo vozidle, tento informačný dokument sa doplní uplatniteľným informačným dokumentom stanoveným v predpise EHK OSN č. 92.

5.

 

RAD POHONOV VOZIDLA

5.1.

L1e – L7e

Na účely vymedzenia radu pohonov vozidla výrobca predloží informácie požadované pre klasifikačné kritériá stanovené v bode 3. prílohy XI k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 134/2014, ak ešte neboli poskytnuté v informačnom dokumente.

6.

 

INFORMÁCIE O FUNKČNEJ BEZPEČNOSTI

6.1.

 

Zvukové výstražné zariadenia

6.1.1.

L1e – L7e

Súhrnný opis použitých zariadení a ich účel: …

6.1.2.

L1e – L7e

Výkres, resp. výkresy znázorňujúce umiestnenie zvukového výstražného zariadenia, resp. zariadení vzhľadom na konštrukciu vozidla: …

6.1.3.

L1e – L7e

Údaje o spôsobe pripevnenia vrátane tej časti konštrukcie vozidla, ku ktorej sú zvukové výstražné zariadenia pripevnené: …

6.1.4.

L1e – L7e

Schéma elektrického/pneumatického obvodu: …

6.1.4.1.

L1e – L7e

Napätie: =/~(4)

6.1.4.2.

L1e – L7e

Menovité napätie alebo tlak: …

6.1.5.

L1e – L7e

Výkres upevňovacieho zariadenia: …

6.2.

 

Brzdy vrátane protiblokovacích a kombinovaných brzdových systémov

6.2.1.

L1e – L7e

Vlastnosti bŕzd vrátane podrobností a výkresov bubnov, kotúčov, hadičiek, značky a typu čeľusťových/doštičkových konštrukčných skupín a/alebo obloženia, účinných brzdiacich plôch, polomeru bubnov, brzdových čeľustí alebo kotúčov, hmotnosť bubnov, nastavovacích zariadení, príslušné časti nápravy a zavesenie, páky, pedále(4): …

6.2.2.

L1e – L7e

Prevádzkový diagram, opis a/alebo výkres brzdového systému vrátane podrobností a výkresov prenosu a ovládačov, ako aj stručný opis elektrických a/alebo elektronických komponentov, ktoré sa používajú v brzdovom systéme(4):

6.2.2.1.

L1e – L7e

Predné a zadné brzdy a brzdy postranného vozíka, diskové alebo bubnové(4):

6.2.2.2.

L1e – L7e

Systém parkovacej brzdy: …

6.2.2.3.

L1e – L7e

Prípadný doplnkový brzdový systém: …

6.2.3.

L1e – L7e

Vozidlo je vybavené na ťahanie prípojného vozidla bez bŕzd/nájazdovej brzdy/elektrických /pneumatických/hydraulických prevádzkových bŕzd: áno/nie(4)

6.2.4.

L1e – L7e

Protiblokovací/kombinovaný brzdový systém

6.2.4.1.

L1e – L7e

Protiblokovací brzdový systém áno/nie/voliteľné(4)

6.2.4.2.

L1e – L7e

Kombinovaný brzdový systém: áno/nie/voliteľné(4)

6.2.4.3.

L1e – L7e

Protiblokovací a kombinovaný brzdový systém áno/nie/voliteľné(4)

6.2.4.4.

L1e – L7e

Schematické zobrazenie, resp. zobrazenia: …

6.2.5.

L1e – L7e

Hydraulická nádrž, resp. nádrže (objem a umiestnenie): …

6.2.6.

L1e – L7e

Osobitné vlastnosti brzdového systému, resp. systémov

6.2.6.1.

L1e – L7e

Brzdové čeľuste a/alebo doštičky(4): …

6.2.6.2.

L1e – L7e

Obloženia a/alebo doštičky (uveďte značku, typ, triedu materiálu alebo identifikačnú značku): …

6.2.6.3.

L1e – L7e

Brzdové páky a/alebo pedále(4): …

6.2.6.4.

L1e – L7e

Ďalšie zariadenia (podľa vhodnosti): výkres a opis: …

6.3.

 

Elektrická bezpečnosť

6.3.1.

L1e – L7e

Stručný opis inštalácie komponentov výkonového obvodu alebo výkresy/fotografie, ktoré zobrazujú umiestnenie jednotlivých komponentov výkonového obvodu: …

6.3.2.

L1e – L7e

Schematické zobrazenie všetkých elektrických funkčných blokov, ktoré sa nachádzajú vo výkonovom obvode: …

6.3.3.

L1e – L7e

Pracovné napätie (V): …

6.3.4.

L1e – L7e

Opis ochrany proti zásahu elektrickým prúdom: …

6.3.5.

L1e – L7e

Poistka a/alebo istič áno/nie/voliteľné(4):

6.3.5.1.

L1e – L7e

Schéma funkčného rozsahu: …

6.3.6.

L1e – L7e

Konfigurácia napájacích zväzkov vodičov: …

6.4.

 

Predné a zadné ochranné konštrukcie

6.4.1.

 

Predné ochranné konštrukcie

6.4.1.1.

L1e – L7e

Podrobný technický opis (vrátane fotografií alebo výkresov): …

6.4.1.2.

L1e – L7e

Použité materiály: …

6.4.2.

 

Zadné ochranné konštrukcie

6.4.2.1.

L1e – L7e

Podrobný technický opis (vrátane fotografií alebo výkresov): …

6.4.2.2.

L1e – L7e

Použité materiály: …

6.5.

 

Zasklenie, stierače a ostrekovače čelných skiel, systémy na odmrazovanie a odhmlievanie

6.5.1.

 

Čelné sklo

6.5.1.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Použité materiály: …

6.5.1.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Metóda montáže: …

6.5.1.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

Uhol sklonu: …

6.5.1.4.

L2e, L5e, L6e, L7e

Príslušenstvo čelného skla a poloha, v ktorej má byť príslušenstvo namontované, spolu so stručným opisom prípadných elektrických/elektronických komponentov: …

6.5.1.5.

L2e, L5e, L6e, L7e

Výkres čelného skla s rozmermi: …

6.5.2.

 

Ostatné okná

6.5.2.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Použité materiály: …

6.5.2.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Stručný opis elektrických/elektronických komponentov (ak sú k dispozícii) zdvíhacieho mechanizmu okna: …

6.5.3.

 

Zasklenie otváracej strechy

6.5.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Použité materiály: …

6.5.4.

 

Ostatné zasklené plochy

6.5.4.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Použité materiály: …

6.6.

 

Stierač, resp. stierače čelného skla

6.6.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Podrobný technický opis (vrátane fotografií alebo výkresov): …

6.7.

 

Ostrekovač čelného skla

6.7.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Podrobný technický opis (vrátane fotografií alebo výkresov): …

6.7.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Kapacita nádrže: … l

6.8.

 

Odmrazovanie a odhmlievanie

6.8.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Podrobný technický opis (vrátane fotografií alebo výkresov): …

6.9.

 

Ovládacie zariadenia pre vodiča vrátane identifikácie ovládačov, kontroliek a indikátorov

6.9.1.

L1e – L7e

Usporiadanie a označenie ovládačov, kontroliek a indikátorov: …

6.9.2.

L1e – L7e

Fotografie a/alebo výkresy usporiadania symbolov a ovládačov, kontroliek a indikátorov: …

6.9.3.

L1e – L7e

Ovládače, kontrolky a indikátory, pri ktorých je v prípade ich namontovania povinná identifikácia, vrátane identifikačných symbolov, ktoré sa majú na tento účel použiť:

6.9.4.

L1e – L7e

Súhrnná tabuľka: vozidlo je vybavené nasledujúcimi ovládačmi pre vodiča vrátane kontroliek a indikátorov(4)

Ovládače, kontrolky a indikátory, pri ktorých je v prípade ich namontovania identifikácia povinná, a symboly, ktoré sa majú na tento účel použiť

Symbol č.

Zariadenie

Ovládač/indikátor je k dispozícii (13)

Označené symbolom (13)

Kde (14)

Kontrolka je k dispozícii (13)

Označené symbolom (13)

Kde (14)

1

Hlavné svetlo

 

 

 

 

 

 

2

Tlmené stretávacie svetlomety

 

 

 

 

 

 

3

Diaľkové svetlomety

 

 

 

 

 

 

4

Obrysové (bočné) svietidlá

 

 

 

 

 

 

5

Predné hmlové svietidlá

 

 

 

 

 

 

6

Zadné hmlové svietidlá

 

 

 

 

 

 

7

Korektor sklonu svetlometov

 

 

 

 

 

 

8

Parkovacie svietidlá

 

 

 

 

 

 

9

Smerové svietidlá

 

 

 

 

 

 

10

Výstražné svetlá

 

 

 

 

 

 

11

Stierač čelného skla

 

 

 

 

 

 

12

Ostrekovač čelného skla

 

 

 

 

 

 

13

Stierač a ostrekovač čelného skla

 

 

 

 

 

 

14

Čistič svetlometov

 

 

 

 

 

 

15

Odhmlievanie a odmrazovanie čelného skla

 

 

 

 

 

 

16

Odhmlievanie a odmrazovanie zadného okna

 

 

 

 

 

 

17

Ventilátor vetrania

 

 

 

 

 

 

18

Predhrievanie nafty

 

 

 

 

 

 

19

Sýtič

 

 

 

 

 

 

20

Zlyhanie brzdy

 

 

 

 

 

 

21

Hladina paliva

 

 

 

 

 

 

22

Stav nabitia batérie

 

 

 

 

 

 

23

Teplota chladiaceho média motora

 

 

 

 

 

 

24

Svetelný indikátor funkčnej poruchy

 

 

 

 

 

 

6.9.5.

L1e — L7e

Ovládače, kontrolky a indikátory, pri ktorých je v prípade namontovania ich identifikácia voliteľná, a symboly, ktoré sa majú použiť na ich identifikáciu

Symbol č.

Zariadenie

Ovládač/indikátor je k dispozícii (15)

Označené symbolom (15)

Kde (16)

Kontrolka je k dispozícii (15)

Označené symbolom (15)

Kde (16)

1

Parkovacia brzda

 

 

 

 

 

 

2

Stierač zadného okna

 

 

 

 

 

 

3

Ostrekovač zadného okna

 

 

 

 

 

 

4

Stierač a ostrekovač zadného okna

 

 

 

 

 

 

5

Cyklovač stierača čelného skla

 

 

 

 

 

 

6

Zvukové výstražné zariadenie (klaksón)

 

 

 

 

 

 

7

Predná kapota

 

 

 

 

 

 

8

Zadná kapota

 

 

 

 

 

 

9

Bezpečnostné pásy

 

 

 

 

 

 

10

Tlak oleja v motore

 

 

 

 

 

 

11

Bezolovnatý benzín

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

6.10.

 

Rýchlomer a počítač prejdených kilometrov

6.10.1.

 

Rýchlomer

6.10.1.1.

L1e – L7e

Fotografie a/alebo výkresy kompletného systému: …

6.10.1.2.

L1e – L7e

Zobrazený rozsah rýchlostí vozidla: …

6.10.1.3.

L1e – L7e

Tolerancia meracieho mechanizmu rýchlomera: …

6.10.1.4.

L1e – L7e

Technická konštanta rýchlomera: …

6.10.1.5.

L1e – L7e

Spôsob činnosti a opis hnacieho mechanizmu: …

6.10.1.6.

L1e – L7e

Celkový prenosový pomer hnacieho mechanizmu: …

6.10.2.

 

Počítadlo prejdených kilometrov

6.10.2.1.

L1e – L7e

Tolerancia meracieho mechanizmu počítadla kilometrov: …

6.10.2.2.

L1e – L7e

Spôsob činnosti a opis hnacieho mechanizmu: …

6.11.

 

Montáž osvetlenia, zariadení na svetelnú signalizáciu vrátane automatického zapínania svetiel

6.11.1.

L1e – L7e

Zoznam všetkých zariadení (s uvedením počtu, značky, resp. značiek, typu, značky, resp. značiek typového schválenia komponentov, maximálnej svietivosti diaľkových svetlometov, farby, príslušnej kontrolky): …

6.11.2.

L1e – L7e

Znázornenie umiestnenia zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu: …

6.11.3.

L1e – L7e

Výstražné svetlá: …

6.11.4.

L1e – L7e

Stručný popis elektrických a/alebo elektronických komponentov použitých v systéme osvetlenia a systéme svetelnej signalizácie: …

6.11.5.

L1e – L7e

Pre každé svietidlo a odrazku uveďte tieto informácie (písomne a/alebo prostredníctvom diagramu):

6.11.5.1.

L1e – L7e

Výkres zobrazujúci veľkosť svietiacej plochy: …

6.11.5.2.

L1e – L7e

Metóda použitá na vymedzenie viditeľnej plochy v súlade s bodom 2.10. predpisu EHK OSN č. 48 (Ú. v. EÚ L 323, 6.12.2011, s. 46): …

6.11.5.3.

L1e – L7e

Referenčná os a referenčný stred: …

6.11.5.4.

L1e – L7e

Spôsob činnosti zakrývateľných svietidiel: …

6.11.6.

L1e – L7e

Opis/výkres a typ zariadenia na reguláciu sklonu svetlometov (napr. automatický, stupňovito ručne nastaviteľný, plynulo ručne nastaviteľný)(4): …

6.11.6.1.

L1e – L7e

Ovládacie zariadenie: …

6.11.6.2.

L1e – L7e

Referenčné značky: …

6.11.6.3.

L1e – L7e

Značky pre stav zaťaženia: …

6.12.

 

Viditeľnosť smerom dozadu

6.12.1.

 

Spätné zrkadlá (uveďte pre každé zrkadlo)

6.12.1.1.

L1e – L7e

Výkres, resp. výkresy zobrazujúce zrkadlo a jeho polohu vzhľadom na konštrukciu vozidla: …

6.12.1.2.

L1e – L7e

Údaje o spôsobe pripevnenia vrátane tej časti konštrukcie vozidla, ku ktorej je pripevnené: …

6.12.1.3.

L1e – L7e

Stručný opis elektronických komponentov systému nastavenia: …

6.12.2.

L1e – L7e

Zariadenia na nepriamy výhľad iné ako zrkadlá

6.12.2.1.

L1e – L7e

Opis zariadenia: …

6.12.2.2.

L1e – L7e

V prípade zariadenia kamera/monitor dosah záberu (mm), kontrast, rozsah jasu, korekcia oslnenia, výkon monitora (čiernobiely/farebný(4)), frekvencia opakovania obrazu, rozsah jasu monitora(4): …

6.12.2.3.

L1e – L7e

Dostatočne podrobné výkresy zobrazujúce celé zariadenie vrátane montážnych pokynov; na výkresoch sa musí uviesť poloha značky typového schválenia EÚ. …

6.13.

 

Ochranná konštrukcia chrániaca pri prevrátení (ROPS)

6.13.1.

L7e-B2

Podrobný technický opis, umiestnenie, pripevnenie atď. (vrátane fotografií alebo výkresov): …

6.13.2.

 

ROPS v ráme(4)

6.13.2.1.

L7e-B2

Vnútorné a vonkajšie rozmery: …

6.13.2.2.

L7e-B2

Materiál, resp. materiály a spôsob konštrukcie: …

6.13.3.

 

ROPS v kabíne(4)

6.13.3.1.

L7e-B2

Iná ochrana proti účinkom počasia (popis): …

6.13.3.2.

L7e-B2

Vnútorné a vonkajšie rozmery: …

6.13.4.

 

ROPS v priečnom stabilizátore, resp. stabilizátoroch upevnená vpredu/vzadu(4), skladacia/neskladacia(4)

6.13.4.1.

L7e-B2

Rozmery: …

6.13.4.2.

L7e-B2

Materiál, resp. materiály a spôsob konštrukcie: …

6.14.

 

Bezpečnostné pásy a/alebo iné zadržiavacie systémy

6.14.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Počet a poloha bezpečnostných pásov a zadržiavacích systémov a sedadlá, na ktorých sa dajú používať, vyplňte nasledujúcu tabuľku:

(L = ľavá strana, R = pravá strana, C = stred)

 

 

Konfigurácia bezpečnostných pásov a súvisiace informácie

 

 

 

Úplná značka typového schválenia EÚ

Prípadný variant

Zariadenie na výškové nastavenie pásu (označte áno/nie/voliteľné)

Prvý rad sedadiel

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Druhý rad sedadiel (+)

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = vľavo, C = uprostred, R = vpravo

6.14.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Opis osobitného typu pásu s jednou kotvovou úchytkou upevnenou k operadlu sedadla alebo so zariadením na rozptyl energie: …

6.14.3.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Počet a umiestnenie úchytiek: …

6.14.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Stručný opis elektrických/elektronických komponentov: …

6.15.

 

Kotvové úchytky bezpečnostných pásov

6.15.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Fotografie a/alebo výkresy karosérie so zobrazením skutočných, účinných umiestnení a rozmerov kotvových úchytiek spoločne s označením bodu R: …

6.15.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Výkresy kotvových úchytiek a častí konštrukcie vozidla, ku ktorej sú pripevnené (spoločne s vyhlásením o vlastnostiach použitých materiálov): …

6.15.3.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Označenie typov pásov(14) povolených na montáž do kotvových úchytiek vo vozidle: …

 

 

Konfigurácia kotvových úchytiek bezpečnostných pásov a súvisiace informácie

 

Umiestnenie kotvových úchytiek

Konštrukcia vozidla

Konštrukcia sedadla

Prvý rad sedadiel

 

 

Pravé sedadlo

 

Dolné úchytky

Horné úchytky

 

vonkajšie vnútorné

 

 

Stredné sedadlo

 

Dolné úchytky

Horné úchytky

 

pravé ľavé

 

 

Ľavé sedadlo

 

Dolné úchytky

Horné úchytky

 

vonkajšie vnútorné

 

 

Druhý rad sedadiel

 

 

Pravé sedadlo

 

Dolné úchytky

Horné úchytky

 

vonkajšie vnútorné

 

 

Stredné sedadlo

 

Dolné úchytky

Horné úchytky

 

pravé ľavé

 

 

Ľavé sedadlo

 

Dolné úchytky

Horné úchytky

 

vonkajšie vnútorné

 

 

6.15.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Značka typového schválenia pre každé umiestnenie: …

6.15.5.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Špeciálne zariadenia (príklad: nastavenie výšky sedadla, zariadenie na predbežné zavedenie atď.): …

6.15.6.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Fotografie a/alebo výkresy karosérie so zobrazením skutočných, účinných umiestnení a rozmerov kotvových úchytiek spoločne s označením bodu R: …

6.15.7.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Poznámka: …

6.16.

 

Miesta na sedenie (sedlá a sedadlá)

6.16.1.

L1e – L7e

Počet miest na sedenie: …

6.16.1.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Umiestnenie a usporiadanie(8): …

6.16.2.

L1e – L7e

Konfigurácia miesta na sedenie: sedlo/sedadlo(4)

6.16.3.

L1e – L7e

Opis a výkresy:

6.16.3.1.

L1e – L7e

sedadiel a ich ukotvení: …

6.16.3.2.

L1e – L7e

systému nastavenia: …

6.16.3.3.

L1e – L7e

systémov prestavenia a blokovania: …

6.16.3.4.

L1e – L7e

kotvových úchytiek pásov, ktoré sú súčasťou konštrukcie sedadla: …

6.16.3.5.

L1e – L7e

častí vozidla použitých ako kotvové úchytky: …

6.16.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Súradnice alebo výkres bodu, resp. bodov R všetkých miest na sedenie: …

6.16.4.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Sedadlo vodiča: …

6.16.4.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Všetky ostatné miesta na sedenie: …

6.16.5.

L1e – L7e

Konštrukčný uhol trupu: …

6.16.5.1.

L1e – L7e

Sedadlo vodiča: …

6.16.5.2.

L1e – L7e

Všetky ostatné miesta na sedenie: …

6.16.6.

L1e – L7e

Rozsah nastavenia sedadla: …

6.16.6.1.

L1e – L7e

Sedadlo vodiča: …

6.16.6.2.

L1e – L7e

Všetky ostatné miesta na sedenie: …

6.17.

 

Schopnosť riadenia, vlastnosti pri ostrom zatáčaní a schopnosť zatáčania

6.17.1.

L1e – L7e

Schematický diagram riaditeľných náprav so zobrazením geometrie riadenia: …

6.17.2.

 

Prevod a ovládanie riadenia

6.17.2.1.

L1e – L7e

Konfigurácia prevodu riadenia (uveďte pre predné a zadné kolesá): …

6.17.2.2.

L1e – L7e

Spojenie s kolesami (vrátane iného ako mechanického prostriedku; uveďte pre predné a zadné kolesá): …

6.17.2.2.1.

L1e – L7e

Stručný opis elektrických/elektronických komponentov …

6.17.2.3.

L1e – L7e

Schéma prevodu riadenia: …

6.17.2.4.

L2e, L5e, L6e,L1e – L7e

Schematický diagram, resp. diagramy ovládačov riadenia: …

6.17.2.5.

L2e, L5e, L6e,L1e – L7e

Rozsah a metóda nastavenia ovládača, resp. ovládačov riadenia: …

6.17.2.6.

L2e, L5e, L6e,L1e – L7e

Spôsob asistencie: …

6.17.3.

 

Maximálny uhol vychýlenia kolies

6.17.3.1.

L1e – L7e

Doprava: … stupňov; počet otočení volantu (alebo zodpovedajúci údaj): …

6.17.3.2.

L1e – L7e

Doľava: … stupňov; počet otočení volantu (alebo zodpovedajúci údaj): …

6.18.

 

Kombinácia pneumatík/kolies

6.18.1.

 

Pneumatiky:

6.18.1.1.

 

Označenie veľkosti

6.18.1.1.1.

L1e – L7e

Náprava 1: …

6.18.1.1.2.

L1e – L7e

Náprava 2: …

6.18.1.1.3.

L1e – L7e

Koleso postranného vozíka: …

6.18.1.2.

L1e – L7e

Minimálny index nosnosti: … s maximálnym zaťažením na každej pneumatike: … kg

6.18.1.3.

L4e

Symbol kategórie minimálnej rýchlosti kompatibilný s teoretickou maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vozidla: …

6.18.1.4.

L1e – L7e

Tlak v pneumatikách podľa odporúčania výrobcu vozidla: … kPa

6.18.2.

 

Kolesá:

6.18.2.1.

L1e – L7e

Rozmer, resp. rozmery rámu: …

6.18.2.2.

L1e – L7e

Kategórie použitia kompatibilné s vozidlom: …

6.18.2.3.

L1e – L7e

Menovitý valivý obvod: …

6.19.

 

Tabuľka s maximálnou povolenou rýchlosťou vozidla a umiestnenie na vozidle

6.19.1.

L7e-B1 a L7e-B2

Tabuľka s maximálnou povolenou rýchlosťou (uveďte použitý reflexný materiál; podľa vhodnosti sa môžu použiť výkresy a fotografie): …

6.19.2.

L7e-B1 a L7e-B2

Umiestnenie tabuľky s maximálnou povolenou rýchlosťou (podľa potreby uveďte varianty; podľa vhodnosti sa môžu použiť výkresy a fotografie): …

6.19.3.

L7e-B1 a L7e-B2

Výška nad povrchom vozovky, horný okraj: … mm

6.19.4.

L7e-B1 a L7e-B2

Výška nad povrchom vozovky, dolný okraj: … mm

6.19.5.

L7e-B1 a L7e-B2

Vzdialenosť od osi pozdĺžnej strednej roviny vozidla: … mm

6.19.6.

L7e-B1 a L7e-B2

Vzdialenosť od ľavého okraja vozidla: … mm

6.20.

 

Ochrana cestujúcich vozidla vrátane vnútorného vybavenia a dverí vozidla

6.20.1.

 

Karoséria

6.20.1.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Použité materiály a spôsoby konštrukcie: …

6.20.2.

 

Dvere pre cestujúcich, zámky a závesy dverí

6.20.2.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Počet dverí a ich konfigurácia, rozmery a maximálny uhol otvorenia(5): …

6.20.2.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Výkresy zámkov a závesov a ich umiestnenie na dverách: …

6.20.2.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

Technický opis zámkov a závesov: …

6.20.2.4.

L2e, L5e, L6e, L7e

Údaje (vrátane rozmerov) o vstupoch, schodíkoch a prípadne potrebných držadlách: …

6.20.3.

 

Vnútorná ochrana cestujúcich

6.20.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Fotografie, výkresy a/alebo rozvinutý pohľad na vnútorné vybavenie, kde sú znázornené časti priestoru pre cestujúcich a použité materiály (s výnimkou vnútorných spätných zrkadiel, usporiadania ovládačov, sedadiel a zadnej časti sedadiel), strecha a otváracia strecha, operadlo: …

6.20.4.

 

Opierky hlavy

6.20.4.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Opierky hlavy integrované/oddeliteľné/samostatné(4)

6.20.4.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Podrobný opis opierky hlavy, ktorý špecifikuje najmä vlastnosti materiálu alebo materiálov použitých na výplň, a prípadne polohu a špecifikácie výstužových a prichytávacích častí pre typ sedadla, ktoré sa má schvaľovať: …

6.20.4.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

V prípade „samostatnej“ opierky hlavy

6.20.4.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Podrobný opis konštrukčnej zóny, ku ktorej sa má opierka hlavy pripevniť: …

6.20.4.3.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Výkresy dôležitých častí konštrukcie a opierky hlavy v mierke: …

6.21.

 

Maximálny trvalý celkový výkon a/alebo konštrukčné obmedzenie maximálnej rýchlosti vozidla

6.21.1.

 

Regulátor výkonu pohonu alebo pohonnej jednotky

6.21.1.1.

L1e – L7e

Počet (minimálne dva, výnimka L3e-A3 a L4e-A3):

6.21.1.2.

L1e – L7e

Ako je zabezpečená redundancia regulátorov? …

6.21.1.3.

L1e – L7e

Nominálne medzné otáčky č. 1: …

6.21.1.3.1.

L1e – L7e

Rýchlosť otáčok motora/pohonnej jednotky, pri ktorej sa spustí blokovanie pri zaťažení: … min-1

6.21.1.3.2.

L1e – L7e

Maximálne otáčky pri minimálnom zaťažení motora: … min-1

6.21.1.4.

L1e – L7e

Nominálne medzné otáčky č. 2: …

6.21.1.4.1

L1e – L7e

Rýchlosť otáčok motora/pohonnej jednotky, pri ktorej sa spustí blokovanie pri zaťažení(4): … min-1

6.21.1.4.2.

L1e – L7e

Maximálne otáčky pri minimálnom zaťažení motora: … min-1

6.21.1.5.

L1e – L7e

Určený účel regulátorov: obmedzenie maximálnej konštrukčnej rýchlosti vozidla/obmedzenie maximálneho výkonu/ochrana motora pred vysokými otáčkam(4): …

7.

 

INFORMÁCIE O KONŠTRUKCII VOZIDLA

7.1.

 

Spojovacie zariadenia a prídavné zariadenia

7.1.1.

L1e – L7e

Vozidlo kategórie L vybavené pripojovacím zariadením: áno/nie/voliteľné(4)

7.1.2.

L1e – L7e

Usmernenia a informácie pre spotrebiteľov vo všetkých jazykoch EÚ o vplyve používania prípojného vozidla s vozidlom kategórie L na jazdnú spôsobilosť sú súčasťou používateľskej príručky: áno/nie(4)

7.1.3.

L1e – L7e

Pre spojovacie zariadenie schválené ako samostatná technická jednotka: návod na montáž a používanie je súčasťou dokumentácie: áno/nie(4)

7.1.4.

L1e – L7e

Fotografie a/alebo výkresy zobrazujúce umiestnenie a konštrukciu pripojovacích zariadení: …

7.1.5.

L1e – L7e

Pokyny na pripevnenie typu spojovacieho zariadenia na vozidlo a fotografie alebo výkresy bodov uchytenia na vozidle stanovené výrobcom; ďalšie informácie, ak je použitie typu spojovacieho zariadenia obmedzené na určité varianty alebo verzie typu vozidla: …

7.1.6.

L1e – L7e

Upevňovacie body pre sekundárne spojovacie zariadenie a/alebo ťažné lano (podľa vhodnosti možno použiť výkresy a fotografie): áno/nie(4)

7.2.

 

Zariadenia zabraňujúce neoprávnenému použitiu vozidla

7.2.1.

 

Ochranné zariadenie

7.2.1.1.

L1e – L7e

Súhrnný opis použitého ochranného zariadenia, resp. zariadení: …

7.2.2.

 

Imobilizér vozidla

7.2.2.1.

L1e – L7e

Technický opis imobilizéra vozidla a opatrení proti neúmyselnému uvedeniu do činnosti: …

7.2.3.

 

Poplachový systém

7.2.3.1.

L1e – L7e

Opis poplachového systému a častí vozidla spojených s jeho montážou: …

7.2.3.2.

L1e – L7e

Zoznam hlavných komponentov, ktoré tvoria poplachový systém: …

7.3.

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

7.3.1.

L1e – L7e

Požiadavky podľa predpisu EHK OSN č. 10 (Ú. v. EÚ L 254, 20.9.2012, s. 1) sú splnené a príslušná dokumentácia je súčasťou informačného dokumentu: áno/nie(4)

7.3.2.

L1e – L7e

Tabuľka alebo výkres odrušovacieho zariadenia: …

7.3.3.

L1e – L7e

Údaje o menovitých hodnotách jednosmerného odporu a v prípade odporových káblov zapaľovania údaje o ich menovitom odpore na 1 m: …

7.4.

 

Vonkajšie výčnelky

7.4.1.

Vozidlá subkategórie L1e – L7 s karosériou

Všeobecné usporiadanie (výkres alebo fotografie doplnené v prípade potreby o rozmerové údaje a/alebo text) zobrazujúce umiestnenie pripojených častí a zobrazenia všetkých častí vonkajšieho povrchu, ktoré možno považovať za rozhodujúce z hľadiska vonkajších výčnelkov, napríklad a podľa vhodnosti: nárazníky, podlaha, stĺpiky dverí a okien, mriežky na nasávanie vzduchu, mriežky chladiča, stierače okien, odtokové žliabky, držadlá, posuvné koľajničky, veká, dverové závesy a zámky, háky, oká, navijaky, dekoratívne lemovanie, znaky, emblémy a osadenia a akékoľvek iné časti vonkajšieho povrchu, ktoré možno považovať za rozhodujúce (napr. osvetľovacie zariadenie): …

7.5.

 

Uloženie paliva

7.5.1.

 

Palivová nádrž, resp. nádrže

7.5.1.1.

 

Hlavná palivová nádrž, resp. nádrže

7.5.1.1.1.

L1e – L7e

Maximálna kapacita: …

7.5.1.1.2.

L1e – L7e

Použité materiály: …

7.5.1.1.3.

L1e – L7e

Hrdlo palivovej nádrže: zúžený otvor/označenie(4)

7.5.1.2.

 

Rezervná palivová nádrž, resp. nádrže

7.5.1.2.1.

L1e – L7e

Maximálna kapacita: …

7.5.1.2.2.

L1e – L7e

Použité materiály: …

7.5.1.2.3.

L1e – L7e

Hrdlo palivovej nádrže: zúžený otvor/označenie(4)

7.5.1.3.

L1e – L7e

Výkres a technický opis nádrží so všetkými spojmi a potrubím pre systém odvzdušnenia a vetrania, uzávery, ventily, upevňovacie zariadenia: …

7.5.1.4.

L1e – L7e

Výkres jasne znázorňujúci umiestnenie nádrží vo vozidle: …

7.5.1.5.

L1e – L7e

Výkres tepelného štítu medzi nádržou a výfukovým zariadením: …

7.5.2.

 

Nádrž, resp. nádrže na stlačený zemný plyn (CNG)

7.5.2.1.

L1e – L7e

Pokiaľ ide o nádrže na stlačený zemný plyn namontované vo vozidle, tento informačný dokument sa doplní uplatniteľným informačným dokumentom stanoveným v predpise EHK OSN č. 110 (10), predpísaným pre kategóriu vozidiel M1.

7.5.3.

L1e – L7e

Nádrž, resp. nádrže na skvapalnený ropný plyn (LPG)

7.5.3.1.

L1e – L7e

Pokiaľ ide o nádrže na skvapalnený ropný plyn namontované vo vozidle, tento informačný dokument sa doplní uplatniteľným informačným dokumentom stanoveným v predpise EHK OSN č. 67 (11), predpísaným pre kategóriu vozidiel M1.

7.6.

 

Funkčné požiadavky na palubnú diagnostiku (OBD)

7.6.1

 

Palubný diagnostický systém

7.6.1.1.

L1e – L7e

Stupeň I: áno/nie(4) a/alebo

7.6.1.2.

L1e – L7e

Stupeň II: áno/nie(4)

7.6.2.

 

Všeobecné informácie o palubnom diagnostickom systéme

7.6.2.1.

L3e – L7e(10)

Písomný opis a/alebo výkres indikátora poruchy: …

7.6.2.2.

L3e – L7e(10)

Zoznam a účel všetkých komponentov, ktoré palubný diagnostický systém monitoruje: …

7.6.2.3.

L3e – L7e(10)

Písomný opis (všeobecné princípy činnosti) pre všetky diagnostiky okruhov (prerušený okruh, skratované pri nízkej alebo vysokej hodnote, logika) a elektroniky (PCU/ECU interné a komunikácia) palubného diagnostického systému stupňa I: …

7.6.2.4.

L3e – L7e(10)

Písomný opis (všeobecné princípy činnosti) pre všetky diagnostické funkcie palubného diagnostického systému stupňa I spúšťajúce prevádzkový režim, ktorý výrazne znižuje krútiaci moment motora v prípade detekcie poruchy: …

7.6.2.5.

L3e – L7e(10)

Písomný opis podporovaných komunikačných protokolov: …

7.6.2.6.

L3e – L7e(10)

Fyzické umiestnenie konektora diagnostiky (doplňte o fotografie a výkresy): …

7.6.2.7.

L3e – L7e(10)

Písomný opis v prípade dobrovoľného súladu s palubným diagnostickým systémom stupňa II (všeobecné princípy činnosti):

7.6.2.7.1.

L3e – L7e(10)

Zážihové motory

7.6.2.7.1.1

L3e – L7e(10)

Monitorovanie katalyzátora: …

7.6.2.7.1.2

L3e – L7e(10)

Detekcia vynechávania: …

7.6.2.7.1.3

L3e – L7e(10)

Monitorovanie kyslíkového snímača: …

7.6.2.7.1.4

L3e – L7e(10)

Ostatné komponenty monitorované systémom OBD: …

7.6.2.7.2.

L3e – L7e(10)

Vznetové motory

7.6.2.7.2.1

L3e – L7e(10)

Monitorovanie katalyzátora: …

7.6.2.7.2.2

L3e – L7e(10)

Monitorovanie filtra tuhých častíc: …

7.6.2.7.2.3

L3e – L7e(10)

Elektronické monitorovanie systému prívodu paliva: …

7.6.2.7.2.4

L3e – L7e(10)

Monitorovanie systému dodatočnej úpravy výfukových plynov určených na zníženie emisií oxidov dusíka: …

7.6.2.7.2.5

L3e – L7e(10)

Ostatné komponenty monitorované systémom OBD: …

7.6.2.7.3

L3e – L7e(10)

Kritériá aktivácie indikátora funkčnej poruchy (stály počet jazdných cyklov alebo štatistická metóda): …

7.6.2.7.4.

L3e – L7e(10)

Zoznam všetkých použitých výstupných kódov a formátov systému OBD (s vysvetlením každého z nich): …

7.6.3.

 

Kompatibilita systému OBD

Výrobca vozidla poskytuje nasledujúce doplňujúce informácie s cieľom umožniť výrobu náhradných alebo servisných dielov kompatibilných so systémom OBD, ako aj diagnostických prostriedkov a skúšobného zariadenia.

7.6.3.1.

L3e – L7e(10)

Opis druhu a počtu predkondicionovacích cyklov úpravy použitých na pôvodné typové schválenie vozidla: …

7.6.3.2.

L3e – L7e(10)

Komplexný dokument s opisom všetkých snímaných komponentov so stratégiou na detekciu porúch a aktiváciu indikátora poruchy (pevne stanovený počet jazdných cyklov alebo štatistická metóda). Zahŕňa zoznam príslušných sekundárnych snímaných parametrov pre každý komponent monitorovaný systémom OBD. Dokument obsahuje aj zoznam všetkých výstupných kódov a formátov systému OBD (s vysvetlením každého) používaných v súvislosti s jednotlivými komponentmi hnacej sústavy súvisiacimi s emisiami a jednotlivými komponentmi nesúvisiacimi s emisiami, keď sa monitorovanie komponentu používa na určenie aktivácie indikátora funkčnej poruchy. Zahŕňa predovšetkým podrobné vysvetlenie údajov uvedených v moduse $05 skúška ID $ 21 až FF a údajov uvedených v moduse $06: …

7.6.3.3.

L3e – L7e(10)

V prípade typov vozidiel, ktoré používajú komunikačné spojenie v súlade s ISO 15765-4: Cestné vozidlá, diagnostika siete operátora oblasti (CAN) – časť 4: Požiadavky na systémy týkajúce sa emisií, výrobca poskytne podrobné vysvetlenie údajov uvedených v moduse $06 skúška ID $00 až FF pre každú monitorovanú skúšku ID systému OBD:

7.6.3.4

L3e – L7e(10)

Uvedené požadované informácie môžu byť uvedené vo forme tabuľky zobrazenej nižšie.

 

Príklad prehľadného zoznamu chybových kódov systému OBD

Komponent

Chybový kód

Stratégia monitorovania

Kritériá detekcie porúch

Kritériá aktivovania indikátora poruchy

Sekundárne parametre

Predkondicionovanie

Demonštračná skúška

Prerušený okruh snímača teploty nasávaného vzduchu

P0xxxxzz

Porovnanie s teplotným modelom po studenom štarte

> 20 stupňov rozdiel medzi nameranou a modelovanou teplotou nasávaného vzduchu

3. cyklus

Signály snímačov teploty chladiva a nasávaného vzduchu

Dva cykly typu I

Typ I

7.6.3.4.

L3e – L7e(10)

Opis chybových kódov diagnostiky ETC: …

7.6.4.

 

Informácie komunikačného protokolu

Uvedú sa nasledujúce informácie s odkazom na konkrétnu značku, model a variant vozidla alebo sa určia pomocou iných účinných vymedzení, ako je číslo VIN alebo identifikácia vozidla a systémov:

7.6.4.1.

L3e – L7e(10)

Všetky doplňujúce protokolové informácie o systéme potrebné na to, aby sa umožnila úplná diagnostika okrem noriem opísaných v bode 3.8. doplnku1 k prílohe XII delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 134/2014, ako sú napríklad doplňujúce hardvérové a softvérové protokolové informácie, identifikácia parametrov, prenosové funkcie, požiadavky na udržanie v činnosti alebo poruchové stavy;

7.6.4.2.

L3e – L7e(10)

Podrobné údaje o tom, ako získať a interpretovať všetky chybové kódy, ktoré nie sú v súlade s normami opísanými v bode 3.11. doplnku 1 k prílohe XII delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 134/2014

7.6.4.3.

L3e – L7e(10)

Zoznam všetkých dostupných parametrov živých údajov vrátane informácií o vážení a prístupe;

7.6.4.4.

L3e – L7e(10)

Zoznam všetkých dostupných funkčných skúšok vrátane aktivácie alebo kontroly zariadenia a prostriedkov na ich realizáciu;

7.6.4.5.

L3e – L7e(10)

Podrobné údaje o tom, ako získať všetky informácie o komponentoch a stave, časové pečiatky, nedokončené DTC a pozastavenia;

7.6.4.6.

L3e – L7e(10)

Identifikácia PCU/ECU a kódovanie variantov;

7.6.4.7.

L3e – L7e(10)

Podrobné údaje o tom, ako znovu nastaviť prevádzkové svetlá;

7.6.4.8.

L3e – L7e(10)

Umiestnenie diagnostického konektora a údaje o konektore;

7.6.4.9.

L3e – L7e(10)

Označenie kódu motora.

7.6.5.

 

Skúška a diagnostika komponentov monitorovaných systémom OBD

7.6.5.1.

L3e – L7e(10)

Opis skúšok na potvrdenie jeho funkčnosti pri komponente alebo v zapojení:

7.7.

 

Držadlá a stúpadlá pre posádku

7.7.1.

 

Držadlá

7.7.1.1.

L1e – L7e

Konfigurácia; popruh alebo držadlo(4)

7.7.1.3.

L1e – L7e

Fotografie a/alebo výkresy zobrazujúce umiestnenie a konštrukciu:

7.7.2.

 

Stúpadlá

7.7.2.1.

L1e – L7e

Fotografie a/alebo výkresy zobrazujúce umiestnenie a konštrukciu:

7.8.

 

Zadná tabuľka s evidenčným číslom

7.8.1.

L1e – L7e

Umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom (podľa potreby uveďte varianty; podľa vhodnosti sa môžu použiť výkresy a fotografie): …

7.8.1.1.

L1e – L7e

Výška nad povrchom vozovky, horný okraj: … mm

7.8.1.2.

L1e – L7e

Výška nad povrchom vozovky, dolný okraj: … mm

7.8.1.3.

L1e – L7e

Vzdialenosť od osi pozdĺžnej strednej roviny vozidla: … mm

7.8.1.4.

L1e – L7e

Rozmery (dĺžka × šírka): … mm x … mm

7.8.1.5.

L1e – L7e

Sklon roviny voči vertikále: … stupňov

7.8.1.6.

L1e – L7e

Uhol viditeľnosti v horizontálnej rovine: … stupňov

7.9.

 

Stojany

7.9.1.

L1e, L3e

Konfigurácia; stredná a/alebo bočná(4): …

7.9.2.

L1e, L3e

Použité konštrukčné materiály: …

7.9.3.

L1e, L3e

Fotografie a výkresy znázorňujúce umiestnenie stojanov vzhľadom na konštrukciu vozidla: …

7.9.4.

L1e, L3e

Opis metódy na zabránenie kontaktu stojana so zemou, keď je vozidlo poháňané: …


(1)  Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2014, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2014, s. 1.

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 134/2014 zo 16. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek, a ktorým sa mení jeho príloha V (Ú. v. EÚ L 53, 21.2.2014, s. 1).

(4)  Zmluvné strany revidovanej dohody z roku 1958.

(5)  Uveďte, ak sa nedá zistiť z čísla typového schválenia.

(6)  Schvaľovací úrad vyplní odkazy na skúšobné protokoly stanovené regulačnými aktmi, pre ktoré nie je k dispozícii žiadne osvedčenie o typovom schválení.

(7)  Ú. v. EÚ L 72, 14.3.2008, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 120, 7.5.2011, s. 1.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 32).

(10)  Ú. v. EÚ L 120, 7.5.2011, s. 1

(11)  Ú. v. EÚ L 72, 14.3.2008, s. 1.

(12)  

(+)

Plynule meniteľný prevod

(13)  

(+)

x

=

áno

-

=

nie alebo nie je samostatne k dispozícii

o

=

voliteľné.

(14)  

(++)

d

=

priamo na ovládači, indikátore alebo kontrolke

c

=

v bezprostrednej blízkosti.

(15)  

(+)

x

=

áno

-

=

nie alebo nie je samostatne k dispozícii

o

=

voliteľné.

(16)  

(++)

d

=

priamo na ovládači, kontrolke alebo indikátore

c

=

v bezprostrednej blízkosti.

Doplnok 1

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ typu systému regulácie znečistenia výfukovou rúrou/typu vozidla v súvislosti so(4) systémom regulácie znečistenia výfukovou rúrou

Číslo položky

(Sub)kategórie

Podrobné informácie

B.

 

Všeobecné informácie týkajúce sa systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

0.7.

L1e – L7e

Značka, resp. značky (obchodné meno, resp. mená výrobcu): …

0.8.

L1e – L7e

Typ: …

0.8.1.

L1e – L7e

Obchodné meno (ak je k dispozícii): …

0.8.2.

L1e – L7e

Číslo, resp. čísla typového schválenia (ak je k dispozícii): …

0.8.3.

L1e – L7e

Typové schválenie, resp. schválenia vydané dňa (dátum, ak je k dispozícii): …

0.9.

L1e – L7e

Názov spoločnosti a adresa výrobcu: …

0.9.1.

L1e – L7e

Názov a adresa, resp. názvy a adresy montážnych závodov: …

0.9.2.

L1e – L7e

Meno a adresa prípadného splnomocneného zástupcu výrobcu: …

0.10.

 

Vozidlo, resp. vozidlá, pre ktoré je systém alebo samostatná technická jednotka určená(21) :

0.10.1.

L1e – L7e

Typ(17): …

0.10.2.

L1e – L7e

Variant(17): …

0.10.3.

L1e – L7e

Verzia(17): …

0.10.4.

L1e – L7e

Obchodné meno, resp. mená (ak je k dispozícii): …

0.10.5.

L1e – L7e

Kategória, subkategória a sub-subkategória vozidla(2): …

0.11.

L1e – L7e

Značky typového schválenia pre komponenty a samostatné technické jednotky(19) : …

0.11.1.

L1e – L7e

Spôsob pripevnenia: …

0.11.2.

L1e – L7e

Fotografie a/alebo výkresy umiestnenia značky typového schválenia (úplný príklad s rozmermi): …

C.

 

Všeobecné informácie týkajúce sa vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

0.12.

 

Zhoda výroby

0.12.1.

L1e – L7e

Opis celkových systémov riadenia zabezpečenia kvality.

1.

 

VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ VLASTNOSTI

1.8.

 

Výkon pohonnej jednotky

1.8.1.

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Udávaná maximálna rýchlosť vozidla: … km/h

1.8.2.

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla(22): … km/h a prevodový stupeň, pri ktorom sa dosahuje: …

1.8.3.

L1e – L7e

Maximálny čistý výkon spaľovacieho motora: … kW pri … min–1 pri súčiniteli prebytku vzduchu: …

1.8.4.

L1e – L7e

Maximálny čistý krútiaci moment spaľovacieho motora: … Nm pri … min–1 pri súčiniteli prebytku vzduchu: …

1.8.5.

L1e – L7e

Maximálny trvalý menovitý výkon elektrického motora (15/30(4) minút výkonu(27)): … kW pri … min–1

1.8.6.

L1e – L7e

Maximálny trvalý krútiaci moment elektrického motora: … Nm pri … min–1

1.8.7.

L1e – L7e

Maximálny trvalý celkový výkon pohonu, resp. pohonov: … kW pri … min–1 pri súčiniteli prebytku vzduchu: …

1.8.8.

L1e – L7e

Maximálny trvalý celkový krútiaci moment pohonu, resp. pohonov: … Nm pri … min–1 pri súčiniteli prebytku vzduchu: …

1.8.9.

L1e – L7e

Maximálny vrcholový výkon pohonu, resp. pohonov: … kW pri … min–1 pri súčiniteli prebytku vzduchu: …

4.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ENVIRONMENTÁLNYCH VLASTNOSTIACH A VÝKONE POHONNEJ JEDNOTKY

4.1.

 

Systém na reguláciu výfukových emisií

4.1.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie systému na reguláciu výfukových emisií a riadenia:

4.1.2.

 

Katalyzátor

4.1.2.1.

L1e – L7e

Konfigurácia, počet katalyzátorov a ich prvkov (informácie sa uvedú pre každú samostatnú jednotku): …

4.1.2.2.

L1e – L7e

Výkres s rozmermi, tvarom a objemom katalyzátora, resp. katalyzátorov: …

4.1.2.3.

L1e – L7e

Katalytická reakcia: …

* 4.1.2.4.

L1e – L7e

Celková vrstva drahých kovov: …

* 4.1.2.5.

L1e – L7e

Relatívna koncentrácia: …

* 4.1.2.6.

L1e – L7e

Substrát (konštrukcia a materiál): …

* 4.1.2.7.

L1e – L7e

Hustota článku: …

* 4.1.2.8.

L1e – L7e

Puzdrá katalyzátorov: …

4.1.2.9.

L1e – L7e

Umiestnenie katalyzátora, resp. katalyzátorov (miesto a referenčná vzdialenosť vo výfukovom potrubí): …

4.1.2.10.

L1e – L7e

Tepelný štít katalyzátora: áno/nie(4)

4.1.2.11.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie regeneračného systému/metóda systémov dodatočnej úpravy výfukových plynov a riadiaceho systému: …

4.1.2.11.1.

L1e – L7e

Normálny prevádzkový rozsah teplôt: … K

4.1.2.11.2.

L1e – L7e

Spotrebiteľné činidlá: áno/nie(4)

4.1.2.11.3.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie (mokrého) systému prietoku činidla a riadiaceho systému: …

4.1.2.11.4.

L1e – L7e

Druh a koncentrácia činidla potrebného na katalytickú činnosť: …

4.1.2.11.5.

L1e – L7e

Bežný prevádzkový rozsah teplôt činidla: … K

4.1.2.12.

L1e – L7e

Identifikačné číslo časti: …

4.1.3.

 

Kyslíkový snímač

4.1.3.1.

L1e – L7e

Výkres, resp. výkresy komponentu, resp. komponentov kyslíkového snímača: …

4.1.3.2.

L1e – L7e

Výkres výfukového zariadenia s umiestnením kyslíkových snímačov (rozmery vzhľadom na výfukové ventily): …

4.1.3.3.

L1e – L7e

Rozsah ovládania: …

4.1.3.4.

L1e – L7e

Identifikačné číslo, resp. čísla časti: …

4.1.3.5.

L1e – L7e

Opis vykurovacieho systému s kyslíkovým snímačom a stratégie vykurovania: …

4.1.3.6.

L1e – L7e

Tepelný štít, resp. štíty kyslíkového snímača: áno/nie(4)

4.1.4.

 

Vstrekovanie sekundárneho vzduchu (vstrekovanie vzduchu do výfuku)

4.1.4.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie systému vstrekovania sekundárneho vzduchu a riadiaceho systému: …

4.1.4.2.

L1e – L7e

Konfigurácia (mechanický, pulzačný vzduch, vzduchové čerpadlo atď.)(4): …

4.1.4.3.

L1e – L7e

Princíp činnosti: …

4.1.5.

 

Vonkajšia recirkulácia výfukových plynov (EGR)

4.1.5.1.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie systému EGR a riadiaceho systému: …

4.1.6.

 

Filter tuhých častíc

4.1.6.1.

L1e – L7e

Výkres komponentu zachytávača tuhých častíc s rozmermi, tvarom a kapacitou filtra tuhých častíc: …

4.1.6.2.

L1e – L7e

Konštrukcia filtra tuhých častíc: …

4.1.6.3.

L1e – L7e

Stručný opis a schematické zobrazenie filtra tuhých častíc a riadiaceho systému: …

4.1.6.4.

L1e – L7e

Umiestnenie (referenčná vzdialenosť vo výfukovom potrubí): …

4.1.6.5.

L1e – L7e

Metóda alebo systém regenerácie, opis a výkres: …

4.1.6.6.

L1e – L7e

Identifikačné číslo časti: …

4.1.6.7.

L1e – L7e

Normálny prevádzkový rozsah teplôt: … (K) a tlaku: … (kPa)

4.1.7.

 

Tenký zachytávač oxidov dusíka

4.1.7.1.

L1e – L7e

Princíp činnosti tenkého zachytávača oxidov dusíka: …

4.1.8.

 

Prídavné zariadenia na reguláciu výfukových emisií (ak existujú a nie sú uvedené v inom záhlaví)

4.1.8.1.

L1e – L7e

Princíp činnosti: …

5.

 

RAD POHONOV VOZIDLA

5.1.

L1e – L7e

Na účely vymedzenia radu pohonov vozidla výrobca predloží informácie požadované pre klasifikačné kritériá stanovené v bode 3. prílohy XI k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 134/2014, ak ešte neboli poskytnuté v informačnom dokumente.

Doplnok 2

Vzor informačného dokumentu týkajúceho sa typového schválenia EÚ typu systému emisií z kľukovej skrine a z odparovania/typu vozidla v súvislosti so(4) systémom emisií z kľukovej skrine a z odparovania

Číslo položky

(Sub)kategórie

Podrobné informácie

B.

 

Všeobecné informácie týkajúce sa systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek