EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0825

Nariadenie Rady (EÚ) č. 825/2014 z 30. júla 2014 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 692/2014 o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola

OJ L 226, 30.7.2014, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/825/oj

30.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 226/2


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 825/2014

z 30. júla 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 692/2014 o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/386/SZBP z 23. júna 2014 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 692/2014 (2) nadobúdajú účinnosť určité opatrenia stanovené v rozhodnutí 2014/386/SZBP, najmä obmedzenia týkajúce sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole a priameho alebo nepriameho poskytovania finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci, ako aj poistenia a zaistenia, súvisiacich s dovozom takéhoto tovaru, ktoré sú reakciou na protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola.

(2)

Rada 30 júla 2014 prijala rozhodnutie 2014/507/SZBP (3), ktorým sa mení rozhodnutie 2014/386/SZBP s cieľom stanoviť zákaz nových investícií v súvislosti s infraštruktúrou v odvetviach dopravy, telekomunikácií, energetiky a využívania prírodných zdrojov na Kryme a v Sevastopole a zákaz vývozu kľúčových zariadení a technológií súvisiacich s týmito odvetviami.

(3)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto je na ich vykonávanie potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, predovšetkým v snahe zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 692/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia stanovené v tomto nariadení účinné, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 692/2014 sa týmto mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Nariadenie Rady (EÚ) č. 692/2014 z 23. júna 2014 o reštriktívnych opatreniach, ktoré sú reakciou na protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola“.

2.

V článku 1 sa dopĺňajú tieto písmená:

„f)

‚sprostredkovateľské služby‘ sú:

i)

rokovanie alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky tovaru a technológie alebo finančných a technických služieb, a to aj z tretej krajiny do akejkoľvek inej tretej krajiny alebo

ii)

predaj alebo nákup tovaru a technológie alebo finančných a technických služieb vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny.

g)

‚technická pomoc‘ je akákoľvek technická podpora týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, montáže, testovania, údržby alebo akýchkoľvek iných technických služieb a môže mať formu napr. inštruktáže, poradenstva, odborného vzdelávania, odovzdávania pracovných poznatkov alebo zručností alebo poradenských služieb; technická pomoc zahŕňa pomoc v slovnej podobe.“.

3.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 2a

1.   Zakazuje sa:

a)

poskytovať akékoľvek finančné pôžičky alebo úvery, ktoré sa osobitne vzťahujú na vytváranie, nadobúdanie alebo rozvoj infraštruktúry v odvetviach dopravy, telekomunikácií alebo energetiky na Kryme alebo v Sevastopole;

b)

nadobúdať alebo zvyšovať účasť v podnikoch so sídlom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré pôsobia v oblasti vytvárania, nadobúdania alebo rozvoja infraštruktúry v odvetviach dopravy, telekomunikácií alebo energetiky na Kryme alebo v Sevastopole, vrátane úplného nadobúdania týchto podnikov a nadobúdania akcií alebo podielových cenných papierov;

c)

zriaďovať akékoľvek spoločné podniky, ktoré sa vzťahujú na vytváranie, nadobúdanie alebo rozvoj infraštruktúry v odvetviach dopravy, telekomunikácií alebo energetiky na Kryme alebo v Sevastopole.

2.   Zakazuje sa:

a)

poskytovať akékoľvek finančné pôžičky alebo úvery, ktoré sa osobitne vzťahujú na využívanie ropy, zemného plynu alebo nerastných zdrojov na Kryme alebo v Sevastopole;

b)

nadobúdať alebo zvyšovať účasť v podnikoch so sídlom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré pôsobia v oblasti využívania ropy, zemného plynu alebo nerastných zdrojov na Kryme alebo v Sevastopole, vrátane úplného nadobúdania týchto podnikov a nadobúdania akcií alebo podielových cenných papierov;

c)

zriaďovať akékoľvek spoločné podniky, ktorých činnosť súvisí s využívaním ropy, zemného plynu alebo nerastných zdrojov na Kryme alebo v Sevastopole.

3.   Na účely tohto článku a článku 2b sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

‚nerastné zdroje‘ sú zdroje uvedené v prílohe II;

b)

‚využívanie‘ je prieskum, vyhľadávanie, ťažba, rafinovanie a riadenie zásob ropy, zemného plynu a nerastných surovín a poskytovanie súvisiacich geologických služieb, no tento pojem nezahŕňa údržbu na zabezpečenie bezpečnosti existujúcej infraštruktúry;

c)

‚rafinovanie‘ je spracovanie, úprava a príprava na predaj.

Článok 2b

Zakazuje sa priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby súvisiace s investičnými činnosťami uvedenými v článku 2a.

Článok 2c

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať a vyvážať kľúčové zariadenia a technológie uvedené v prílohe III akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na Kryme alebo v Sevastopole alebo na použitie na Kryme alebo v Sevastopole.

2.   Príloha III zahŕňa kľúčové zariadenia a technológie súvisiace s vytváraním, nadobúdaním alebo rozvojom infraštruktúry v týchto odvetviach:

a)

doprava,

b)

telekomunikácie,

c)

energetika,

d)

využívanie zásob ropy, zemného plynu a nerastných surovín na Kryme a v Sevastopole.

3.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby súvisiace s kľúčovými zariadeniami a technológiami uvedenými v prílohe III alebo súvisiace s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním položiek uvedených v prílohe III akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na Kryme alebo v Sevastopole alebo na použitie na Kryme alebo v Sevastopole a

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc súvisiace s kľúčovými zariadeniami a technológiami uvedenými v prílohe III akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na Kryme alebo v Sevastopole alebo na použitie na Kryme alebo v Sevastopole.

4.   Zakazuje sa vedome alebo úmyselne zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo výsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v odsekoch 1 a 3.

5.   Zákaz podľa odsekov 1 a 3 sa do 28. októbra 2014 neuplatňuje na vykonávanie transakcií, ktoré sa vyžadujú na základe obchodnej zmluvy uzavretej pred 30. júlom 2014 týkajúcej sa kľúčových zariadení a technológií uvedených v prílohe III alebo na základe doplnkových zmlúv nevyhnutných na plnenie takýchto zmlúv za predpokladu, že fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sa hodlajú zapojiť do takýchto transakcií alebo poskytovať pomoc pri takýchto transakciách, oznámili aspoň 10 pracovných dní vopred túto transakciu alebo pomoc príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sídli.

Článok 2d

Články 2a a 2b sa neuplatňujú na poskytovanie finančných pôžičiek alebo úverov, na rozširovanie podielov ani na zakladanie akýchkoľvek spoločných podnikov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

transakcia sa vyžaduje na základe dohody alebo zmluvy uzavretej pred 30. júlom 2014 a

b)

príslušný orgán bol informovaný aspoň 10 pracovných dní vopred.“.

4.

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 692/2014 sa premenúva na „prílohu I“ a dopĺňajú sa prílohy II a III, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júla 2013

Za Radu

predseda

S. GOZI


(1)  Ú. v. EÚ L 183, 24.6.2014, s. 70.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 692/2014 z 23. júna 2014 o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola (Ú. v. EÚ L 183, 24.6.2014, s. 9).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/507/SZBP z 30. júla 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/386/SZBP o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola (pozri stranu 20 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA

PRÍLOHA II

Nerastné zdroje uvedené v článku 2a:

Číselný znak KN

Opis výrobku

2501 00 10

Morská voda a soľné roztoky

2501 00 31

Soľ na chemické spracovanie (separácia Na od Cl) na výrobu ostatných výrobkov

2501 00 51

Soľ, denaturovaná alebo na priemyselné použitie (vrátane rafinácie) iné ako na konzerváciu alebo prípravu potravín na ľudskú alebo zvieraciu konzumáciu)

2501 00 99

Soľ a čistý chlorid sodný, tiež vo vodnom roztoku alebo obsahujúci pridaný prostriedok proti spekaniu alebo na zabezpečenie tekutosti (okrem kuchynskej soli, soli na chemické spracovanie ‚separácia Na od Cl‘, denaturovanej soli a soli na iné priemyselné použitie)

2502 00 00

Nepražený pyrit

2503 00

Síra všetkých druhov, iná ako sublimovaná síra, zrážaná síra a koloidná síra

2504

Prírodný grafit

2505

Prírodné piesky všetkých druhov, tiež farbené, iné ako piesky obsahujúce kovy kapitoly 26

2506

Kremeň (iný ako prírodný piesok); kremenec, tiež nahrubo opracovaný alebo len rozpílený alebo inak rozrezaný, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

2507 00

Kaolín a ostatné kaolínové íly, tiež kalcinované

2508

Ostatné íly (okrem expandovaných ílov položky 6806), andaluzit, kyanit a silimanit, tiež kalcinované; mullit; šamotové alebo dinasové hlinky

2509 00 00

Krieda

2510

Prírodné fosfáty vápenaté a prírodné fosfáty hlinitovápenaté, prírodná krieda a krieda fosfátová

2511

Prírodný síran bárnatý (ťaživec); prírodný uhličitan bárnatý (witerit), tiež kalcinovaný, iný ako oxid bárnatý položky 2816

2512 00 00

Kremičité fosílne múčky (napríklad kremelina, tripolit a diatomit) a podobné kremičité hlinky, tiež kalcinované, so zdanlivou špecifickou hmotnosťou 1 alebo menej

2513

Pemza; šmirgeľ; prírodný korund, prírodný granát a ostatné prírodné brúsivá, tiež tepelne upravené

2514 00 00

Bridlica, tiež nahrubo opracovaná alebo len rozpílená alebo inak rozrezaná, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

2515

Mramor, travertín, ecaussin a ostatné vápenaté kamene na výtvarné alebo stavebné účely so zdanlivou špecifickou hmotnosťou 2,5 alebo viac, a alabaster, tiež nahrubo opracované alebo len rozpílené alebo inak rozrezané, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

2516

Žula, porfýr, čadič, pieskovec a ostatné kamene na výtvarné alebo stavebné účely, tiež nahrubo opracované alebo len rozpílené alebo inak rozrezané, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

2517

Okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň druhov bežne používaných na betónové agregáty, štrkovanie ciest alebo železníc alebo podobné štrkopiesky, pazúrik a kremenné okruhliaky, tiež tepelne upravené; makadam z trosky, škváry alebo podobných priemyselných odpadov, tiež zmiešané s materiálmi uvedenými v prvej časti tejto položky; dechtový makadam; granuly, drvina a prach, z kameňov položky 2515 alebo 2516, tiež tepelne upravené

2518

Dolomit, tiež kalcinovaný alebo sintrovaný, vrátane dolomitu nahrubo opracovaného alebo len rozpíleného alebo inak rozrezaného, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru; dolomitové ubíjacie zmesi

2519 00 00

Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit); tavená magnézia; spekaná (sintrovaná) magnézia, tiež obsahujúca malé množstvá ostatných oxidov pridaných pred spekaním; ostatné oxidy horčíka, tiež čisté

2520

Sadrovec; anhydrit; sadry (pozostávajúce z kalcinovaného sadrovca alebo síranu vápenatého) tiež farbené, tiež s malým množstvom urýchľovačov alebo spomaľovačov

2521 00 00

Vápencové tavidlo; vápenec a ostatné vápenaté kamene druhov používaných na výrobu vápna alebo cementu

2522

Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické, iné ako oxid vápenatý a hydroxid vápenatý položky 2825

2523

Cement portlandský, cement hlinitanový, cement troskový, cement supersulfátový a podobné cementy hydraulické, tiež farbené alebo vo forme slinkov

2524

Azbest

2525

Sľuda, vrátane splitingov; sľudový odpad

2526

Steatit prírodný, tiež nahrubo opracovaný alebo len rozpílený alebo inak rozrezaný, na bloky alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru; mastenec

2528 00 00

Prírodné boritany a ich koncentráty (tiež kalcinované), ale okrem boritanov získaných z prírodnej soľanky; prírodná kyselina boritá obsahujúca najviac 85 % hmotnosti H3BO3 počítanej na čistú hmotnosť (sušinu)

2529

Živec; leucit; nefelín a nefelinický syenit; kazivec

2530

Nerastné látky inde nešpecifikované ani nezahrnuté

2601

Železné rudy a koncentráty, vrátane pražených pyritov

2602 00 00

Mangánové rudy a koncentráty, vrátane mangánových rúd obsahujúcich železo a koncentrátov s obsahom mangánu 20 % alebo viac, prepočítaného na čistú hmotnosť (sušinu)

2603 00 00

Medené rudy a koncentráty

2604 00 00

Niklové rudy a koncentráty

2605 00 00

Kobaltové rudy a koncentráty

2606 00 00

Hliníkové rudy a koncentráty

2607 00 00

Olovené rudy a koncentráty

2608 00 00

Zinkové rudy a koncentráty

2609 00 00

Cínové rudy a koncentráty

2610 00 00

Chrómové rudy a koncentráty

2611 00 00

Volfrámové rudy a koncentráty

2612

Uránové alebo tóriové rudy a koncentráty

2613

Molybdénové rudy a koncentráty

2614 00 00

Titánové rudy a koncentráty

2615

Nióbové, tantalové, vanádové alebo zirkóniové rudy a koncentráty

2616

Rudy drahých kovov a koncentráty

2617

Ostatné rudy a koncentráty

2618 00 00

Granulovaná troska (troskový piesok) z výroby železa alebo ocele

2619 00

Trosky, škváry (iné ako granulovaná troska), okuje a ostatné odpady z výroby železa alebo ocele

2620

Trosky, popoly a zvyšky (iné ako z výroby železa alebo ocele) obsahujúce kovy, arzén alebo ich zlúčeniny

2621

Ostatné trosky a popoly, vrátane popolov z morských rias (kelp); popoly a zvyšky zo spaľovania komunálneho odpadu

2701

Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia

2702

Hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu

2703 00 00

Rašelina (vrátane rašelinovej podstielky), tiež aglomerovaná

2704 00

Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny, tiež aglomerovaný; retortové uhlie

2705 00 00

Svietiplyn, vodný plyn, generátorový plyn a podobné plyny, iné ako ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky

2706 00 00

Decht destilovaný z čierneho uhlia, z hnedého uhlia alebo rašeliny a ostatné minerálne dechty, tiež dehydratované alebo čiastočne destilované, vrátane rekonštituovaných dechtov

2707

Oleje a ostatné výrobky z destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov; podobné výrobky, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek

2708

Smola a smolný koks z čiernouhoľného dechtu alebo z ostatných minerálnych dechtov

2709 00

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje

2711

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky

2712

Vazelína; parafínový vosk, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky získané syntézou alebo ostatnými procesmi, tiež farbené

2713

Ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov

2714

Prírodný bitúmén a prírodný asfalt; bitúmenové alebo olejové bridlice a dechtové piesky; asfaltity a asfaltové horniny

2715 00 00

Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, minerálneho dechtu alebo zo smoly z minerálneho dechtu (napríklad bitúmenový tmel, spätné frakcie)

2716 00 00

Elektrická energia

2801

Fluór, chlór, bróm a jód

2802 00 00

Síra, sublimovaná alebo zrážaná; koloidná síra

2803 00 00

Uhlík (uhlíkové sadze a ostatné formy uhlíka inde nešpecifikované ani nezahrnuté)

2804

Vodík, vzácne plyny a ostatné nekovy

2805

Alkalické kovy alebo kovy alkalických zemín; kovy vzácnych zemín, skandium a ytrium, tiež vzájomne zmiešané alebo vzájomne legované; ortuť

2806

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlórsírová (chlórsulfónová)

2807 00 00

Kyselina sírová; oleum

2808 00 00

Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)

2809

Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné, tiež chemicky definované

2810 00

Oxidy bóru; kyseliny borité

2811

Ostatné anorganické kyseliny a ostatné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov

2812

Halogenidy a halogenid-oxidy nekovov

2813

Sulfidy nekovov; komerčný sulfid fosforitý

2814

Amoniak (čpavok), bezvodý alebo vo vodnom roztoku

2815

Hydroxid sodný (žieravá sóda); hydroxid draselný (žieravá potaš); peroxidy sodíka alebo draslíka

2816

Hydroxid a peroxid horčíka; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia alebo bária

2817 00 00

Oxid zinočnatý; peroxid zinku

2818

Umelý korund, tiež chemicky definovaný; oxid hlinitý; hydroxid hlinitý

2819

Oxidy a hydroxidy chrómu

2820

Oxidy mangánu

2821

Oxidy a hydroxidy železa; farebné hlinky obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac viazaného železa vyjadreného ako Fe2O3

2822 00 00

Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerčné oxidy kobaltu

2823 00 00

Oxidy titánu

2824

Oxidy olova; červené olovo a oranžové olovo

2825

Hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli; ostatné anorganické zásady; ostatné oxidy, hydroxidy a peroxidy kovov

2826

Fluoridy; fluorokremičitany, fluorohlinitany a ostatné komplexné soli fluóru

2827

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy

2828

Chlórnany; komerčný chlórnan vápenatý; chloritany; brómnany

2829

Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany

2830

Sulfidy; polysulfidy, tiež chemicky definované

2831

Ditioničitany a sulfoxyláty

2832

Siričitany; tiosírany

2833

Sírany; kamence; peroxosírany (persírany)

2834

Dusitany; dusičnany

2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany, tiež chemicky definované

2836

Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerčný uhličitan amónny obsahujúci karbamát amónny

2837

Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexné kyanidy

2839

Kremičitany (silikáty); komerčné kremičitany alkalických kovov

2840

Boritany; peroxoboritany (perboritany)

2841

Soli oxokovových alebo peroxokovových kyselín

2842

Ostatné soli anorganických kyselín alebo peroxokyselín (vrátane hlinitokremičitanov, tiež chemicky definovaných), iné ako azidy

2843

Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, tiež chemicky definované; amalgámy drahých kovov

2844

Rádioaktívne chemické prvky a rádioaktívne izotopy (vrátane štiepnych alebo štiepiteľných chemických prvkov a izotopov) a ich zlúčeniny; zmesi a zvyšky obsahujúce tieto produkty

2845

Izotopy, iné ako položky 2844; ich anorganické alebo organické zlúčeniny, tiež chemicky definované

2846

Anorganické alebo organické zlúčeniny kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia alebo zmesi týchto kovov

2847 00 00

Peroxid vodíka, tiež stužený močovinou

2848 00 00

Fosfidy, tiež chemicky definované, okrem ferofosforu

2849

Karbidy, tiež chemicky definované

2850 00

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, tiež chemicky definované, iné ako zlúčeniny, ktoré sú tiež karbidmi položky 2849

2852

Anorganické alebo organické zlúčeniny ortute, tiež chemicky definované, okrem amalgámov

2853 00

Ostatné anorganické zlúčeniny (vrátane destilovanej vody alebo vodivostnej vody a vody podobnej čistoty); kvapalný vzduch (tiež s odstránenými vzácnymi plynmi); stlačený vzduch; amalgámy, iné ako amalgámy vzácnych kovov

2901

Acyklické uhľovodíky

2902

Cyklické uhľovodíky

2903

Halogénderiváty uhľovodíkov

2904

Sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty uhľovodíkov, tiež halogénované

2905

Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2906

Cyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2907

Fenoly; fenolalkoholy

2908

Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty fenolov alebo fenolalkoholov

2909

Étery, éteralkoholy, éterfenoly, éteralkoholfenoly, alkoholperoxidy, éterperoxidy, ketoperoxidy (tiež chemicky definované), a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2910

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyétery, s trojčlenným kruhom a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2911 00 00

Acetály a poloacetály (hemiacetály), tiež s ďalšou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2912

Aldehydy, tiež s ďalšou kyslíkatou funkciou; cyklické polyméry aldehydov; paraformaldehyd

2913 00 00

Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty výrobkov položky 2912

2914

Ketóny a chinóny, tiež s ďalšou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2916

Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2917

Polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2918

Karboxylové kyseliny s pridanou kyslíkatou funkciou a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2919

Estery kyseliny fosforečnej a ich soli, vrátane laktofosfátov; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2920

Estery ostatných anorganických kyselín nekovov (okrem esterov halogénvodíkov) a ich soli; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2921

Zlúčeniny s amínovou funkciou

2922

Aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou

2923

Kvartérne amónne soli a hydroxidy; lecitíny a ostatné fosfoaminolipidy, tiež chemicky definované

2924

Zlúčeniny s karboxyamidovou funkciou; zlúčeniny kyseliny uhličitej s amidovou funkciou

2925

Zlúčeniny s karboxyimidovou funkciou (vrátane sacharínu a jeho solí) a zlúčeniny s imínovou funkciou

2926

Zlúčeniny s nitrilovou funkciou

2927 00 00

Diazo-, azo- alebo azoxyzlúčeniny

2928 00

Organické deriváty hydrazínu alebo hydroxylamínu

2929

Zlúčeniny s ďalšou dusíkatou funkciou

2930

Organické zlúčeniny síry

2931

Ostatné organo-anorganické zlúčeniny

2932

Heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatým(-i) heteroatómom(-mami)

2933

Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom(-mami)

2934

Kyseliny nukleové a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny

2935 00

Sulfónamidy

7106

Striebro (vrátane striebra plátovaného zlatom alebo platinou), netepané alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

7107 00 00

Základné kovy plátované striebrom, ale nespracované viac ako na polotovar

7108

Zlato (vrátane zlata plátovaného platinou), netepané alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

7109 00 00

Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, ale nespracované viac ako na polotovar

7110

Platina, netepaná alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

7111 00 00

Základné kovy, striebro alebo zlato, plátované platinou, ale nespracované viac ako na polotovar

7112

Odpad a zvyšky drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi; ostatný odpad a zvyšky obsahujúce drahé kovy alebo zlúčeniny drahých kovov, druhov používaných hlavne na rekuperáciu drahých kovov

7201

Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch

7202

Ferozliatiny

7203

Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 % hmotnosti, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch

7204

Železný a oceľový odpad a šrot; pretavený odpad zo železa alebo ocele v ingotoch

7205

Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele

7206

Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem železa položky 7203)

7401 00 00

Medený kamienok (lech); cementová meď (zrážaná meď)

7402 00 00

Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu

7403

Rafinovaná meď a zliatiny medi, neopracované (surové)

7404 00

Medený odpad a medený šrot

7405 00 00

Predzliatiny medi

7406

Medený prášok a medené šupiny (vločky)

7501

Niklový kamienok (lech), spekaný oxid nikelnatý a ostatné medziprodukty metalurgie niklu

7502

Neopracovaný (surový) nikel

7503 00

Niklový odpad a niklový šrot

7504 00 00

Niklový prášok a niklové vločky

7601

Neopracovaný (surový) hliník

7602 00

Hliníkový odpad a hliníkový šrot

7603

Hliníkový prášok a hliníkové vločky

7801

Neopracované (surové) olovo

7802 00 00

Olovený odpad a olovený šrot

ex 7804

Olovený prášok a vločky

7901

Neopracovaný (surový) zinok

7902 00 00

Zinkový odpad a zinkový šrot

7903

Zinkový prach, prášok a vločky

8001

Neopracovaný (surový) cín

8002 00 00

Cínový odpad a cínový šrot

ex 8101

Volfrám, vrátane odpadu a šrotu (okrem polotovarov a hotových výrobkov)

ex 8102

Molybdén, vrátane odpadu a šrotu (okrem polotovarov a hotových výrobkov)

ex 8103

Tantal, vrátane odpadu a šrotu (okrem polotovarov a hotových výrobkov)

ex 8104

Horčík, vrátane odpadu a šrotu (okrem polotovarov a hotových výrobkov)

ex 8105

Kobalt, vrátane odpadu a šrotu (okrem polotovarov a hotových výrobkov)

ex 8106 00

Bizmut, vrátane odpadu a šrotu (okrem polotovarov a hotových výrobkov)

ex 8107

Kadmium, vrátane odpadu a šrotu (okrem polotovarov a hotových výrobkov)

ex 8108

Titán, vrátane odpadu a šrotu (okrem polotovarov a hotových výrobkov)

ex 8109

Zirkónium, vrátane odpadu a šrotu (okrem polotovarov a hotových výrobkov)

ex 8110

Antimón, vrátane odpadu a šrotu (okrem polotovarov a hotových výrobkov)

ex 8111 00

Mangán, vrátane odpadu a šrotu (okrem polotovarov a hotových výrobkov)

ex 8112

Berýlium, chróm, germánium, vanád, gálium, hafnium, indium, niób (columbium), rénium a tálium, vrátane odpadu a šrotu (okrem polotovarov a hotových výrobkov)

ex 8113 00

Cermety, vrátane odpadu a šrotu (okrem polotovarov a hotových výrobkov)

PRÍLOHA III

Kľúčové zariadenia a technológie súvisiace s vytváraním, nadobúdaním alebo rozvojom infraštruktúry na Kryme a v Sevastopole uvedené v článku 2c:

Číselný znak KN

Opis výrobku

7304 11 00

RÚRY, RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH NA ROPOVODY ALEBO PLYNOVODY, BEZŠVOVÉ, Z NEHRZDAVEJÚCEJ OCELE

7304 19 10

RÚRY, RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH NA ROPOVODY ALEBO PLYNOVODY, BEZŠVOVÉ, ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE, S VONKAJŠÍM PRIEMEROM NEPRESAHUJÚCIM 168,3 MM (OKREM VÝROBKOV Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE ALEBO Z LIATINY)

7304 19 30

RÚRY, RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH NA ROPOVODY ALEBO PLYNOVODY, BEZŠVOVÉ, ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE, S VONKAJŠÍM PRIEMEROM PRESAHUJÚCIM 168,3 MM, ALE NEPRESAHUJÚCIM 406,4 MM (OKREM VÝROBKOV Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE ALEBO Z LIATINY)

7304 19 90

RÚRY, RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH NA ROPOVODY ALEBO PLYNOVODY, BEZŠVOVÉ, ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE, S VONKAJŠÍM PRIEMEROM PRESAHUJÚCIM 406,4 MM (OKREM VÝROBKOV Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE ALEBO Z LIATINY)

7304 22 00

VRTNÉ RÚRKY, BEZŠVOVÉ, Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE POUŽÍVANÉ PRI ROPNÝCH ALEBO PLYNOVÝCH VRTOCH

7304 23 00

VRTNÉ RÚRKY, BEZŠVOVÉ, POUŽÍVANÉ PRI ROPNÝCH ALEBO PLYNOVÝCH VRTOCH, ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE (OKREM VÝROBKOV Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE ALEBO Z LIATINY)

7304 24 00

PAŽNICE A RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH PRI ROPNÝCH ALEBO PLYNOVÝCH VRTOCH, BEZŠVOVÉ, Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

7304 29 10

PAŽNICE A RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH PRI ROPNÝCH ALEBO PLYNOVÝCH VRTOCH, BEZŠVOVÉ, ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE, S VONKAJŠÍM PRIEMEROM NEPRESAHUJÚCIM 168,3 MM (OKREM VÝROBKOV Z LIATINY)

7304 29 30

PAŽNICE A RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH PRI ROPNÝCH ALEBO PLYNOVÝCH VRTOCH, BEZŠVOVÉ, ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE, S VONKAJŠÍM PRIEMEROM PRESAHUJÚCIM 168,3 MM, ALE NEPRESAHUJÚCIM 406,4 MM (OKREM VÝROBKOV Z LIATINY)

7304 29 90

PAŽNICE A RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH PRI ROPNÝCH ALEBO PLYNOVÝCH VRTOCH, BEZŠVOVÉ, ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE, S VONKAJŠÍM PRIEMEROM PRESAHUJÚCIM 406,4 MM (OKREM VÝROBKOV Z LIATINY)

7305 11 00

RÚRY, RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH NA ROPOVODY ALEBO PLYNOVODY, S KRUHOVÝM PRIEREZOM, VONKAJŠÍM PRIEMEROM PRESAHUJÚCIM 406,4 MM, ZO ŽELEZA ALEBO OCELE, POZDĹŽNE OBLÚKOVO ZVÁRANÉ POD TAVIVOM

7305 12 00

RÚRY, RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH NA ROPOVODY ALEBO PLYNOVODY, S KRUHOVÝM PRIEREZOM, VONKAJŠÍM PRIEMEROM PRESAHUJÚCIM 406,4 MM, ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE, POZDĹŽNE OBLÚKOVO ZVÁRANÉ (OKREM POZDĹŽNE OBLÚKOVO ZVÁRANÝCH POD TAVIVOM)

7305 19 00

RÚRY, RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH NA ROPOVODY ALEBO PLYNOVODY, S KRUHOVÝM PRIEREZOM, VONKAJŠÍM PRIEMEROM PRESAHUJÚCIM 406,4 MM, Z PLOCHÝCH VALCOVANÝCH VÝROBKOV ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE (OKREM POZDĹŽNE OBLÚKOVO ZVÁRANÝCH POD TAVIVOM)

7305 20 00

PAŽNICE DRUHOV POUŽÍVANÝCH PRI ROPNÝCH ALEBO PLYNOVÝCH VRTOCH, S KRUHOVÝM PRIEREZOM, VONKAJŠÍM PRIEMEROM PRESAHUJÚCIM 406,4 MM, Z PLOCHÝCH VALCOVANÝCH VÝROBKOV ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE

7306 11

RÚRY, RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH NA ROPOVODY ALEBO PLYNOVODY, ZVÁRANÉ, Z PLOCHÝCH VALCOVANÝCH VÝROBKOV Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, S VONKAJŠÍM PRIEMEROM NEPRESAHUJÚCIM 406,4 MM

7306 19

RÚRY, RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH NA ROPOVODY ALEBO PLYNOVODY, ZVÁRANÉ, Z PLOCHÝCH VALCOVANÝCH VÝROBKOV ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE, S VONKAJŠÍM PRIEMEROM NEPRESAHUJÚCIM 406,4 MM (OKREM VÝROBKOV Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE ALEBO Z LIATINY)

7306 21

PAŽNICE A RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH PRI ROPNÝCH ALEBO PLYNOVÝCH VRTOCH, ZVÁRANÉ, Z PLOCHÝCH VALCOVANÝCH VÝROBKOV Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, S VONKAJŠÍM PRIEMEROM NEPRESAHUJÚCIM 406,4 MM

7306 29

PAŽNICE A RÚRKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH PRI ROPNÝCH ALEBO PLYNOVÝCH VRTOCH, ZVÁRANÉ, Z PLOCHÝCH VALCOVANÝCH VÝROBKOV ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE, S VONKAJŠÍM PRIEMEROM NEPRESAHUJÚCIM 406,4 MM (OKREM VÝROBKOV Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE ALEBO Z LIATINY)

ex 7311 00

ZÁSOBNÍKY NA STLAČENÝ ALEBO SKVAPALNENÝ PLYN, ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE (OKREM KONTAJNEROV OSOBITNE KONŠTRUOVANÝCH ALEBO VYBAVENÝCH NA JEDEN ALEBO VIAC DRUHOV DOPRAVY)

8207 13 00

NÁSTROJE NA VŔTANIE SKÁL ALEBO ZEMNÚ SONDÁŽ, VYMENITEĽNÉ, S PRACOVNÝMI ČASŤAMI ZO SPEKANÝCH KARBIDOV KOVOV ALEBO Z CERMETOV

8207 19 10

NÁSTROJE NA VŔTANIE SKÁL ALEBO ZEMNÚ SONDÁŽ, VYMENITEĽNÉ, S PRACOVNÝMI ČASŤAMI Z DIAMANTU ALEBO AGLOMEROVANÉHO DIAMANTU

8413 50

OBJEMOVÉ ČERPADLÁ NA KVAPALINY S KMITAVÝM POHYBOM, S MOTOROVÝM POHONOM (OKREM ČERPADIEL PODPOLOŽIEK 8413 11 A 8413 19, ČERPADIEL POHONNÝCH HMÔT, MAZADIEL ALEBO CHLADIACICH TEKUTÍN, POUŽÍVANÝCH NA PIESTOVÉ SPAĽOVACIE MOTORY A ČERPADIEL NA BETÓN)

8413 60

OBJEMOVÉ ROTAČNÉ ČERPADLÁ NA KVAPALINY, S MOTOROVÝM POHONOM (OKREM ČERPADIEL PODPOLOŽIEK 8413 11 A 8413 19, ČERPADIEL POHONNÝCH HMÔT, MAZADIEL ALEBO CHLADIACICH TEKUTÍN, POUŽÍVANÝCH NA PIESTOVÉ SPAĽOVACIE MOTORY)

8413 82 00

VÝŤAHY NA KVAPALINY (OKREM ČERPADIEL)

8413 92 00

ČASTI A SÚČASTI VÝŤAHOV NA KVAPALINY, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ

8430 49 00

HĹBIACE ALEBO VŔTACIE STROJE A ZARIADENIA NA VŔTANIE ZEME ALEBO ŤAŽBU NERASTOV ALEBO RÚD, BEZ VLASTNÉHO POHONU A NEHYDRAULICKÉ (OKREM STROJOV A ZARIADENÍ NA RAZENIE TUNELOV A RUČNÝCH NÁSTROJOV)

8431 39 00

ČASTI A SÚČASTI STROJOV A ZARIADENÍ POLOŽKY 8428, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ

8431 43 00

ČASTI A SÚČASTI HĹBIACICH ALEBO VŔTACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ PODPOLOŽKY 8430 41 ALEBO 8430 49, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ

8431 49

ČASTI A SÚČASTI STROJOV A ZARIADENÍ POLOŽKY 8426, 8429 A 8430, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ

8479 89 97

STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ

8705 20 00

POJAZDNÉ VRTNÉ SÚPRAVY

8905 20 00

PLÁVAJÚCE ALEBO PONORNÉ VRTNÉ ALEBO ŤAŽOBNÉ PLOŠINY

8905 90 10

MAJÁKOVÉ PLAVIDLÁ NA NÁMORNÚ PLAVBU, POŽIARNE LODE, PLÁVAJÚCE ŽERIAVY A OSTATNÉ PLAVIDLÁ, PRI KTORÝCH JE PLAVBA IBA VEDĽAJŠOU ČINNOSŤOU OKREM ICH HLAVNEJ FUNKCIE (OKREM PLÁVAJÚCICH BAGROV, PLÁVAJÚCICH ALEBO PONORNÝCH VRTNÝCH ALEBO ŤAŽOBNÝCH PLOŠÍN, RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL A VOJNOVÝCH LODÍ)


Top