EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0657

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 657/2014 z  15. mája 2014 , ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005, pokiaľ ide o delegované a vykonávacie právomoci udelené Komisii

OJ L 189, 27.6.2014, p. 108–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/657/oj

27.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/108


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 657/2014

z 15. mája 2014,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005, pokiaľ ide o delegované a vykonávacie právomoci udelené Komisii

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 2173/2005 (2) sa Komisii udeľujú právomoci s cieľom vykonávať niektoré ustanovenia uvedeného nariadenia.

(2)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy by sa mali právomoci udelené Komisii podľa nariadenia (ES) č. 2173/2005 zosúladiť s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(3)

S cieľom uplatňovať niektoré z ustanovení nariadenia (ES) č. 2173/2005 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny príloh I, II and III k uvedenému nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(4)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 2173/2005 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci posudzovať a schvaľovať existujúce systémy, ktoré zaručujú zákonnosť a spoľahlivé sledovanie pôvodu produktov z dreva vyvážaných z partnerských krajín a ktoré majú tvoriť základ licencie FLEGT (FLEGT – vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve), a v súvislosti s licenčným systémom FLEGT prijímať dojednania praktickej povahy a dokumenty štandardného formátu vrátane ich možnej podoby (elektronický alebo papierový formát). Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (3).

(5)

Nariadenie (ES) č. 2173/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2173/2005 sa mení takto:

1.

V článku 4 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   S cieľom zabezpečiť potrebnú záruku legálnosti pôvodu dotknutých produktov z dreva Komisia posudzuje existujúce systémy, ktoré zaručujú legálnosť a spoľahlivé sledovanie pôvodu produktov z dreva vyvážaných z partnerských krajín, a na účely ich schvaľovania prijíma vykonávacie akty. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 3.

Systémy schválené Komisiou môžu tvoriť základ licencie FLEGT.

3.   Produkty z druhov dreva uvedených v prílohách A, B a C k nariadeniu Rady (ES) č. 338/97 (4) sú oslobodené od požiadaviek stanovených v odseku 1 tohto článku.

Komisia uvedenú výnimku preskúma, pričom zohľadní vývoj na trhu a skúsenosti získané pri vykonávaní tohto nariadenia, o svojich zisteniach podá Európskemu parlamentu a Rade správu a v prípade potreby predloží vhodné legislatívne návrhy.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1).“"

2.

V článku 5 sa odsek 9 nahrádza takto:

„9.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov procedurálne dojednania a dokumenty štandardného formátu vrátane ich možnej podoby. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 3.“

3.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

1.   Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 11a delegované akty s cieľom zmeniť zoznam partnerských krajín a ich určených licenčných orgánov uvedených v prílohe I.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 11a delegované akty s cieľom zmeniť zoznam produktov z dreva uvedených v prílohe II, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT. Komisia pri prijímaní týchto zmien zohľadní vykonávanie partnerských dohôd FLEGT. Takéto zmeny zahŕňajú kódy komodít na úrovni položiek so štvormiestnym číselným znakom alebo podpoložiek so šesťmiestnym číselným znakom súčasnej verzie prílohy I k harmonizovanému systému opisu a kódovania.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 11a delegované akty s cieľom zmeniť zoznam produktov z dreva uvedených v prílohe III, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT. Komisia pri prijímaní týchto zmien zohľadní vykonávanie partnerských dohôd FLEGT. Takéto zmeny zahŕňajú kódy komodít na úrovni položiek so štvormiestnym číselným znakom alebo podpoložiek so šesťmiestnym číselným znakom súčasnej verzie prílohy I k harmonizovanému systému opisu a kódovania a uplatňujú sa len v súvislosti so zodpovedajúcimi partnerskými krajinami uvedenými v prílohe III.“

4.

Článok 11 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Komisii pomáha Výbor pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (5).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“;"

b)

odsek 2 sa vypúšťa;

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“;

d)

odsek 4 sa vypúšťa.

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 11a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 1, 2 a 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 30. júna 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 10 ods. 1, 2 a 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 ods. 1, 2 a 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 2. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. mája 2014.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).


VYHLÁSENIE KOMISIE

V kontexte tohto nariadenia Komisia odkazuje na záväzok, ktorý prijala v bode 15 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, že predloží Parlamentu kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave delegovaných aktov.


Top