EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0508

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z  15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

OJ L 149, 20.5.2014, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/508/oj

20.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 508/2014

z 15. mája 2014

o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42, článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, články 175 a 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2, článok 195 ods. 2 a článok 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 13. júla 2011 s názvom Reforma spoločnej rybárskej politiky sa sformulovali možné úlohy, ciele a zameranie spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“) po roku 2013. Na základe diskusie, ktorá nasledovala po uverejnení uvedeného oznámenia, sa SRP zreformovala nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (4). Reforma SRP zastrešuje všetky hlavné prvky SRP vrátane jej finančných aspektov. Na dosiahnutie cieľov tejto reformy je vhodné zrušiť nariadenie Rady (ES) č. 2328/2003 (5), nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 (6), nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 (7) a nariadenie (ES) č. 791/2007 (8), a nahradiť ich týmto nariadením.

Vzhľadom na to, že všetky otázky súvisiace s európskymi oceánmi a morami sú navzájom prepojené, toto nariadenie by malo podporiť aj ďalší rozvoj integrovanej námornej politiky (ďalej len „INP“) uvedenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (9).

(2)

Súčasťou rozsahu pôsobnosti Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“) by mala byť podpora pre SRP na ochranu morských biologických zdrojov, na riadenie rybolovu a flotíl využívajúcich tieto zdroje, na sladkovodné biologické zdroje a akvakultúru, ako aj na spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry a ich uvádzanie na trh, keď tieto činnosti prebiehajú na území členských štátov, alebo ich vykonávajú rybárske plavidlá Únie alebo štátni príslušníci členských štátov bez toho, aby bola dotknutá prvotná zodpovednosť vlajkového štátu, so zreteľom na ustanovenia článku 117 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 (10) (UNCLOS).

(3)

Úspech SRP závisí od účinného systému kontrol, inšpekcií a presadzovania a tiež od dostupnosti spoľahlivých a úplných údajov na účely vedeckého poradenstva i vykonávania a kontroly. ENRF by mal preto podporovať uvedené politiky.

(4)

Do rozsahu pôsobnosti ENRF by mala patriť aj podpora INP, zahŕňajúca tvorbu a vykonávanie koordinovaných operácií a prijímanie rozhodnutí v súvislosti s oceánmi, morami, pobrežnými oblasťami a morskými odvetviami, ktoré dopĺňajú rôzne politiky Únie, ktoré sa ich týkajú, najmä SRP, a politiky v oblastiach dopravy, priemyslu, územnej súdržnosti, životného prostredia, energetiky a cestovného ruchu. V riadení rôznych odvetvových politík v rámci morských oblastí Baltského mora, Severného mora, Keltského mora, Biskajského zálivu a pobrežia Pyrenejského polostrova, Stredozemného mora a Čierneho mora by sa mala zabezpečiť jednota a integrácia.

(5)

Prijímateľmi ENRF v zmysle článku 2 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (11) môžu byť prevádzkovatelia v zmysle článku 4 bodu 30 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, rybári a rybárske organizácie, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

(6)

Únia a členské štáty by mali v súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010, na ktorej sa prijala nová stratégia Únie na zabezpečenie zamestnanosti a inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu vychádzajúca z oznámenia Komisie z 3. marca 2010 s názvom „Európa 2020 – stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ (ďalej len „stratégia Európa 2020“), zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a zároveň podporovať harmonický rozvoj v Únii. Zdroje by sa mali sústrediť na splnenie cieľov stratégie Európa 2020, najmä tých, ktoré súvisia so zamestnanosťou, zmenou klímy, energetickou udržateľnosťou, bojom proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, a na zlepšenie účinnosti väčším zameraním sa na výsledky. Začlenenie INP do ENRF takisto prispeje k hlavným cieľom politiky stanoveným v stratégii Európa 2020 a zodpovedá všeobecným cieľom zvýšiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v Zmluve o Európskej únii (ZEÚ) a Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(7)

Na zabezpečenie toho, aby ENRF prispel k dosiahnutiu cieľov SRP, INP a stratégie Európa 2020, je potrebné zamerať sa na obmedzený počet hlavných priorít súvisiacich s podporou environmentálne udržateľného, inovačného a konkurencieschopného rybárstva a akvakultúry, ktoré sú založené na znalostiach a efektívne využívajú zdroje, s podporou vykonávania SRP, zvyšovaním zamestnanosti a územnej súdržnosti, podporou uvádzania na trh a spracovania, ako aj s podporou vykonávania INP.

(8)

Únia by sa mala vo všetkých fázach vykonávania ENRF usilovať o odstránenie nerovností a o presadzovanie rovnosti medzi mužmi a ženami, ako aj o boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

(9)

Všeobecným cieľom SRP je zabezpečiť, aby činnosti rybolovu a akvakultúry prispievali k vytvoreniu environmentálnych podmienok, ktoré budú môcť byť dlhodobo udržateľné a ktoré sú potrebné pre hospodársky a sociálny rozvoj. Popritom by mala prispievať k vyššej produktivite, k dobrej životnej úrovni pre ľudí z odvetvia rybárstva, stabilným trhom a mala by zabezpečiť dostupnosť zdrojov a k tomu, aby sa ponuka tovaru dostala k spotrebiteľom za rozumné ceny.

(10)

Je mimoriadne dôležité lepšie začleniť do SRP environmentálne záujmy, čo by malo prispieť k dosiahnutiu cieľov politiky Únie v oblasti životného prostredia a stratégie Európa 2020. Zámerom SRP je dosiahnuť také využívanie živých morských biologických zdrojov, ktorým sa obnovujú populácie rýb a udržujú sa nad úrovňami, ktoré môžu zabezpečiť maximálny udržateľný výnos, a to podľa možnosti do roku 2015 a v každom prípade do roku 2020. V rámci SRP by sa mal na riadenie rybolovu uplatňovať prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup. ENRF by preto mal prispievať k ochrane morského prostredia, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES (12).

(11)

Financovanie výdavkov SRP a INP z jedného fondu, ktorým je ENRF, by malo uspokojiť potrebu zjednodušenia a malo by posilniť integráciu obidvoch politík. Rozšírením zdieľaného hospodárenia na spracovanie a uvádzanie na trh vrátane kompenzácie pre najvzdialenejšie regióny, kontrolu, zber a správu údajov a INP by sa malo ďalej prispieť k zjednodušeniu a zníženiu administratívneho zaťaženia pre Komisiu aj pre členské štáty a mala by sa dosiahnuť väčšia ucelenosť a účinnosť poskytovanej podpory.

(12)

Výdavky SRP a INP by sa mali financovať z rozpočtu Únie prostredníctvom jedného fondu, ktorým je ENRF, buď priamo, alebo v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi. Zdieľané hospodárenie s členskými štátmi by sa nemalo uplatňovať len v prípade opatrení na podporu rybolovu, akvakultúry a miestneho rozvoja pod vedením komunít, ale aj v prípade spracovania a uvádzania na trh, kompenzácie pre najvzdialenejšie regióny, kontroly a zberu údajov, ako aj INP. Priame hospodárenie by sa malo uplatňovať aj v prípade vedeckého poradenstva, osobitných opatrení kontroly a presadzovania, dobrovoľných príspevkov regionálnym organizáciám pre riadenie rybolovu, poradných rád, získavania informácií o trhu, operácií na vykonávanie INP a komunikačných činností. Mali by sa vymedziť druhy operácií, ktoré sa môžu financovať z ENRF.

(13)

Je potrebné rozlišovať medzi kategóriami kontrolných a presadzovacích opatrení, ktoré sa spolufinancujú v rámci zdieľaného hospodárenia, a kategóriami opatrení, ktoré sa spolufinancujú v rámci priameho hospodárenia. Je nesmierne dôležité vymedziť zdroje, ktoré sa majú vyčleniť na kontrolu a zber údajov v rámci zdieľaného hospodárenia, pričom medzi týmito dvoma druhmi opatrení je potrebné zabezpečiť flexibilitu.

(14)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 sa finančná podpora Únie v rámci ENRF má podmieniť dodržiavaním pravidiel SRP zo strany členských štátov a prevádzkovateľov. Táto požiadavka má odrážať zodpovednosť Únie, ktorá má vo verejnom záujme zabezpečiť ochranu morských biologických zdrojov v rámci SRP podľa článku 3 ZFEÚ.

(15)

Ak by sa finančná podpora Únie v rámci ENRF poskytovala prevádzkovateľom, ktorí ex ante nedodržiavali požiadavky týkajúce sa verejného záujmu ochrany morských biologických zdrojov, ohrozilo by sa plnenie cieľov SRP. Preto by žiadosti predložené prevádzkovateľmi mali byť prípustné na financovanie z ENRF, len keď sa v určenej časovej lehote pred podaním žiadosti o podporu dotknutí prevádzkovatelia nedopustili vážneho porušenia, priestupku alebo podvodu a sa nezúčastňovali na prevádzkovaní, riadení ani vlastníctve rybárskych plavidiel zaradených na zoznam Únie obsahujúci plavidlá vykonávajúce nezákonný, nenahlásený a neregulovaný (NNN) rybolov alebo plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou krajín označených za nespolupracujúce tretie krajiny, ako sa stanovuje v tomto nariadení.

(16)

Prijímatelia by navyše po podaní žiadosti o podporu mali pokračovať v dodržiavaní uvedených požiadaviek týkajúcich sa prípustnosti počas celého obdobia vykonávania operácie a aj počas obdobia piatich rokov po poslednej platbe dotknutému prijímateľovi.

(17)

Ak prijímateľ nesplní podmienky súvisiace s oprávnenosťou a trvácnosťou, mali by sa uplatňovať finančné dôsledky a korekcie. Na účely určenia výšky takejto finančnej korekcie by sa mala zohľadniť povaha, závažnosť, trvanie a opakovanie porušenia, priestupku alebo podvodu zo strany prijímateľa, ako aj výška príspevku z ENRF na hospodársku činnosť prijímateľa.

(18)

Dosiahnutie cieľov SRP by sa ohrozilo aj vtedy, ak by sa finančná podpora Únie v rámci ENRF vyplatila členským štátom, ktoré nedodržali svoje povinnosti vyplývajúce z pravidiel SRP v súvislosti s verejným záujmom ochrany morských biologických zdrojov, ako napríklad zber údajov a plnenie kontrolných povinností. Okrem toho, ak by sa nedodržiavali tieto povinnosti, existuje riziko, že členské štáty neodhalia neprípustné žiadosti alebo neoprávnené operácie.

(19)

Ako preventívne opatrenie na zabránenie neoprávneným platbám, ako aj na poskytnutie stimulov členským štátom, aby dodržiavali pravidlá SRP, by sa mali ustanoviť časovo a rozsahom obmedzené možnosti prerušenia lehoty na platbu alebo pozastavenia platieb. Finančné korekcie, ktoré majú konečné a nezvratné dôsledky, by sa mali uplatňovať len na výdavky ovplyvnené prípadmi nedodržania pravidiel.

(20)

Na zlepšenie koordinácie a harmonizovania vykonávania fondov poskytujúcich podporu v rámci politiky súdržnosti, konkrétne Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF), spoločne s fondmi pre rozvoj vidieka a námorného odvetvia a rybárstva, konkrétne Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ENRF, sa pre všetky tieto fondy (ďalej len „fondy ESI“) stanovili spoločné ustanovenia v nariadení (EÚ) č. 1303/2013. Okrem nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, toto nariadenie obsahuje aj osobitné doplňujúce ustanovenia vzhľadom na osobitosti odvetví SRP a INP.

(21)

Na operačný program a počas programového cyklu by sa mala uplatňovať zásada proporcionality, pričom sa zohľadní veľkosť príslušných administratív členských štátov a celková výška verejných výdavkov pridelených na operačný program.

(22)

Komisia by mala dostupné viazané rozpočtové prostriedky každoročne rozdeliť podľa členského štátu na základe objektívnych a transparentných kritérií. Medzi tieto kritériá patria ukazovatele veľkosti odvetvia rybolovu a akvakultúry, rozsahu zodpovedností v rámci kontroly a zberu údajov, predchádzajúce rozdelenie prostriedkov podľa nariadenia (ES) č. 1198/2006 a predchádzajúca spotreba podľa nariadenia (ES) č. 861/2006.

(23)

Splnenie určitých osobitných kondicionalít ex ante je v rámci SRP mimoriadne dôležité, najmä pokiaľ ide o predloženie správy o rybolovnej kapacite a viacročného národného strategického plánu pre akvakultúru a osvedčenú administratívnu kapacitu na splnenie požiadaviek na údaje pre riadenie rybárstva a na presadzovanie vykonávania systému Únie na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie.

(24)

V súlade s cieľom zjednodušenia by všetky činnosti ENRF, ktoré patria do zdieľaného hospodárenia vrátane kontroly a zberu údajov, mali mať formu jedného operačného programu na členský štát v súlade s vnútroštátnou štruktúrou dotknutého členského štátu. Programovanie by sa malo vzťahovať na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020. Členské štáty pri vypracúvaní jedného operačného programu zabezpečiť, aby obsah a rozsah ich operačných programov boli v súlade s cieľom zjednodušenia. V každom programe by sa mala určiť stratégia na splnenie cieľov týkajúcich sa uvedených priorít Únie v rámci ENRF a výber opatrení. Programovanie by malo byť v súlade s uvedenými prioritami Únie, pričom by sa zároveň malo prispôsobiť vnútroštátnym podmienkam a malo by dopĺňať ďalšie politiky Únie, najmä politiku rozvoja vidieka a politiku súdržnosti.

(25)

V záujme podpory maloobjemového pobrežného rybolovu by členské štáty, ktoré majú výrazný maloobjemový pobrežný rybolov, mali pripojiť k svojim operačným programom akčné plány rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti maloobjemového pobrežného rybolovu.

(26)

Členské štáty by v čo najväčšej možnej miere mali využiť možnosť využiť zjednodušené formy grantov stanovené v nariadení (EÚ) č. 1303/2013, aby prispeli k dosiahnutiu cieľa zjednodušiť vykonávanie ENRF a znížili náklady na kontrolu a mieru chybovosti.

(27)

Členské štáty by na účely presadzovania povinností kontroly v rámci SRP mali vypracovať časť operačného programu o kontrole v súlade prioritami Únie prijatými Komisiou pre túto oblasť politiky. Na to, aby sa operačný program prispôsobil vyvíjajúcim sa potrebám týkajúcim sa kontroly a presadzovania, by sa mala časť operačného programu venovaná kontrole pravidelne preskúmavať na základe zmien priorít Únie v politike kontroly a presadzovania v rámci SRP. Tieto zmeny by mala schvaľovať Komisia. Na udržanie flexibility programovania činností v oblasti kontroly by preskúmanie kontrolnej časti operačných programov malo podliehať zjednodušenému postupu.

(28)

Členské štáty by mali vypracovať časť operačného programu venovanú zberu údajov v súlade s viacročným programom Únie uvedeným v nariadení Rady (ES) č. 199/2008 (13). Na prispôsobenie sa osobitným potrebám zberu údajov by členské štáty mali v súlade s uvedeným nariadením vypracovať pracovný plán, ktorý by podliehal schváleniu Komisie.

(29)

Finančné prostriedky, na ktoré sa vzťahuje priame hospodárenie, s výnimkou technickej pomoci Komisie by sa mali vopred vymedziť na základe cieľov s 5 % rozpätím flexibility a mali by sa riadiť na základe ročných pracovných programov.

(30)

Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti rybolovných činností je dôležité stimulovať a podporovať investície do inovácie. V záujme podnietenia vyššej účasti by sa mal zjednodušiť postup podávania žiadostí o podporu pre inováciu.

(31)

Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti rybolovných a námorných činností sú dôležité aj investície do ľudského kapitálu. ENRF by preto mal podporovať poradenské služby, spoluprácu medzi vedcami a rybármi, odbornú prípravu, celoživotné vzdelávanie, a mal by podnecovať šírenie znalostí, pomôcť zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov a podporiť sociálny dialóg. Na znak uznania úlohy manželov, manželiek a životných partnerov samostatne zárobkovo činných rybárov v rámci rybárskych komunít, by sa aj im mala za určitých podmienok poskytovať podpora na odbornú prípravu, celoživotné vzdelávanie a šírenie znalostí a na tvorbu sietí, ktoré prispejú k ich profesionálnemu rozvoju.

(32)

S cieľom pomôcť mladým ľuďom, ktorí majú počas pretrvávajúcej finančnej krízy ťažkosti s prístupom na trh práce v odvetví rybárstva, by sa z ENRF mali podporovať programy stáží a kurzov zameraných na udržateľný rybolov a ochranu morských biologických zdrojov.

(33)

ENRF by mal so zreteľom na potenciál, ktorý diverzifikácia poskytuje maloobjemovým pobrežným rybárom, a ich kľúčovú úlohu v pobrežných komunitách podporovať investície prispievajúce k diverzifikácii príjmov rybárov prostredníctvom rozvoja doplnkových činností vrátane investícií do plavidiel, rybárskeho cestovného ruchu, reštaurácií, environmentálnych služieb súvisiacich s rybárstvom a vzdelávacích činností zameraných na rybárstvo.

(34)

Tvorba a rozvoj nových hospodárskych činností v odvetví rybárstva mladými rybármi je finančne náročná a predstavuje prvok, ktorý by sa mal zohľadniť pri prideľovaní a cielení finančných prostriedkov z ENRF. Takýto rozvoj má pre konkurencieschopnosť odvetvia rybárstva v Únii zásadný význam. Preto by sa mala ustanoviť podpora pre mladých rybárov, ktorí začínajú svoju činnosť v odvetví rybárstva, aby sa im tento začiatok uľahčil. Aby sa zaistila životaschopnosť nových hospodárskych činností podporovaných ENRF, podpora by sa mala podmieniť nadobudnutím potrebných zručností a kompetencií. Podporou pri začatí podnikania by sa malo prispievať len k nadobudnutiu prvého rybárskeho plavidla.

(35)

ENRF by mal s cieľom uspokojiť zdravotné a bezpečnostné potreby plavidiel podporovať investície do bezpečnosti, pracovných podmienok, zdravia a hygieny na plavidlách, pokiaľ podporované investície presahujú požiadavky podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

(36)

Mali by sa stanoviť pravidlá udeľovania príspevkov a finančnej kompenzácie rybárom a vlastníkom rybárskych plavidiel v prípade dočasného zastavenia rybolovných činností, ak je toto zastavenie priamym dôsledkom určitých ochranných opatrení s výnimkou stanovovania a rozdeľovania rybolovných možností, ak je toto zastavenie ustanovené v určitých plánoch Únie alebo členských štátov na riadenie rybolovu, alebo vyplýva z neobnovenia dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a protokolov k týmto dohodám. Takéto pravidlá by mali byť tiež ustanovené v prípadoch trvalého ukončenia rybolovných činností.

(37)

Za určitých podmienok by malo byť možné, aby ENRF prispieval na vzájomné fondy s cieľom udeliť rybárom finančnú kompenzáciu za hospodárske straty spôsobené nepriaznivými klimatickými javmi, environmentálnou nehodou alebo nákladmi na záchranu.

(38)

V záujme prispôsobenia rybolovných činností rybolovným možnostiam by malo byť možné pre ENRF podporovať navrhovanie, vývoj, monitorovanie, hodnotenie a riadenie systémov na prideľovanie rybolovných možností.

(39)

Je mimoriadne dôležité začleniť environmentálne otázky do ENRF a podporovať vykonávanie ochranných opatrení v rámci SRP, pričom je však potrebné zohľadniť rozdielne podmienky vo vodách Únie. Na tento účel je nevyhnutné vyvinúť regionalizovaný prístup k ochranným opatreniam.

(40)

Podobne by mal ENRF môcť podporovať zníženie vplyvu rybolovu na morské prostredie, a to najmä prostredníctvom podpory ekologickej inovácie a používania selektívnejšieho výstroja a zariadení, ako aj prostredníctvom opatrení zameraných na ochranu a obnovu morskej biodiverzity a ekosystémov a služieb, ktoré poskytujú, v súlade so stratégiou EÚ pre biodiverzitu do roku 2020.

(41)

V súlade s hlavným cieľom stratégie Európa 2020 týkajúcim sa zmierňovania zmeny klímy a energetickej efektívnosti by malo byť možné pre ENRF podporovať investície do plavidiel a energetické audity.

(42)

S cieľom zmierniť účinky zmeny klímy a zlepšiť energetickú účinnosť rybárskych plavidiel, by malo byť možné podporovať modernizáciu a výmenu hlavných a pomocných motorov za predpokladu, že vo výberovom procese sa uprednostnia prevádzkovatelia pôsobiaci v maloobjemovom pobrežnom rybolove, aby sa zlepšil ich prístup k financovaniu, a za predpokladu, že väčšie plavidlá prispejú k zníženiu výkonu motorov.

(43)

S cieľom neohroziť cieľ reformy SRP, ktorým je zabezpečenie udržateľnosti, by sa výška finančnej podpory, ktorú možno vyčleniť na opatrenia týkajúce sa flotily, ako napríklad dočasné alebo trvalé ukončenie či výmena motora, mala obmedziť spoločne s dobou, počas ktorej možno udeľovať takúto finančnú podporu na trvalé ukončenie.

(44)

V súlade so zákazom odhadzovania úlovkov, ktorý sa zaviedol v rámci SRP, by ENRF mal podporovať investície do plavidiel zamerané na čo najlepšie využitie nechcených úlovkov rýb a zhodnotenie ich nedostatočne využívaných častí. Vzhľadom na nedostatok zdrojov a s cieľom maximalizovať hodnotu ulovených rýb by ENRF mal podporovať aj investície do plavidiel zamerané na zvýšenie komerčnej hodnoty ulovených rýb.

(45)

ENRF by mal so zreteľom na význam rybárskych prístavov, vyloďovacích miest a prístreškov podporovať náležité investície zamerané predovšetkým na zvýšenie energetickej efektívnosti, ochrany životného prostredia, kvality vyloďovaného tovaru, ako aj zlepšenie bezpečnosti a pracovných podmienok.

(46)

Pre Úniu je veľmi dôležité, aby sa dosiahla udržateľná rovnováha medzi sladkovodnými zdrojmi a ich využívaním. S náležitým ohľadom na vplyv na životné prostredie, by sa preto pri zachovaní hospodárskej životaschopnosti týchto odvetví mali stanoviť vhodné opatrenia na podporu vnútrozemského rybolovu.

(47)

ENRF by mal v súlade s oznámením Komisie určenému Rade a Európskemu parlamentu z 19. septembra 2002 s názvom „Stratégia pre udržateľný rozvoj európskej akvakultúry“ a oznámením Komisie určenému Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 29. apríla 2013 s názvom „Strategické usmernenia pre udržateľný rozvoj akvakultúry EÚ“, cieľmi SRP a stratégie Európa 2020 podporovať environmentálne, hospodársky a sociálne udržateľný rozvoj odvetvia akvakultúry.

(48)

Vzhľadom na možný vplyv úniku chovaných zvierat z akvakultúrnych chovov na voľne žijúce morské populácie by ENRF nemal poskytovať stimuly pre chov geneticky modifikovaných organizmov.

(49)

Akvakultúra prispieva k rastu a zamestnanosti v pobrežných a vidieckych regiónoch. Preto je veľmi dôležité, aby bol ENRF dostupný pre akvakultúrne podniky, predovšetkým pre malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“), a aby prispel k pritiahnutiu nových chovateľov do odvetvia akvakultúry. Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti akvakultúrnych činností je dôležité stimulovať inováciu a podnikanie. ENRF by mal preto môcť podporovať inovačné operácie, podnikateľský rozvoj akvakultúrnych chovov vo všeobecnosti vrátane nepotravinárskej a príbrežnej akvakultúry a doplnkové činnosti, ako napríklad rybársky cestovný ruch, environmentálne služby týkajúce sa akvakultúry či vzdelávacie činnosti.

(50)

Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti akvakultúrnych činností sú nesmierne dôležité aj investície do ľudského kapitálu. ENRF by preto mal môcť podporovať celoživotné vzdelávanie, vytváranie sietí stimulujúcich šírenie znalostí a tiež poradenské služby, ktoré pomáhajú zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov.

(51)

V záujme prispenia k rozvoju akvakultúrnych lokalít a infraštruktúry by malo byť možné pre ENRF podporovať vnútroštátne a regionálne orgány pri prijímaní strategických rozhodnutí, najmä pokiaľ ide o vymedzovanie a mapovanie zón, ktoré možno považovať za najvhodnejšie na rozvoj akvakultúry.

(52)

Na podporu environmentálne, sociálne a hospodársky udržateľnej akvakultúry by ENRF mal môcť podporovať akvakultúrne činnosti, ktoré vo vysokej miere rešpektujú životné prostredie, prechod akvakultúrnych chovov na ekologické riadenie, využívanie audítorských systémov, ako aj prechod na ekologickú akvakultúru. ENRF by mal preto obdobne môcť podporovať aj akvakultúru, ktorá poskytuje osobitné environmentálne služby.

(53)

ENRF by mal so zreteľom na význam ochrany spotrebiteľa môcť poskytnúť primeranú podporu chovateľov s cieľom zabrániť ohrozeniu verejného zdravia a zdravia zvierat a zmierniť toto ohrozenie, ktoré môže spôsobiť akvakultúrny chov.

(54)

ENRF by mal so zreteľom na riziko investícií do akvakultúrnych činností môcť podporovať istotu chovov prispievaním k poisteniu akvakultúrnych obsádok, čo zabezpečí príjem výrobcov v prípade neobvyklých produkčných strát spôsobených najmä prírodnými katastrofami, nepriaznivými klimatickými javmi, náhlymi zmenami kvality vody, chorobami alebo zamorením škodcami a zničením výrobných prevádzok.

(55)

Vzhľadom na to, že komunitný prístup k miestnemu rozvoju ukázal počas dlhých rokov svoju užitočnosť pri podpore rozvoja rybolovu a akvakultúry, ako aj vidieckych oblastí, pretože plne zohľadňuje viacodvetvové potreby vnútorného rozvoja, podpora by mala pokračovať a v budúcnosti by sa mala posilniť.

(56)

Miestny rozvoj vedený komunitou by mal v sektore rybolovu a akvakultúry presadzovať inovačné prístupy v záujme tvorby rastu a pracovných miest predovšetkým zvýšením pridanej hodnoty produktov rybárstva a diverzifikáciou miestneho hospodárstva smerom k novým hospodárskym činnostiam vrátane činností, ktoré poskytuje tzv. modrý rast a širšie morské odvetvia.

(57)

Udržateľný rozvoj sektora rybolovu a akvakultúry by mal na miestnej úrovni prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020, ktorými je podpora sociálneho začleňovania a znižovanie chudoby, k tvorbe pracovných miest a rozvoju inovácie. Taktiež by mal prispieť k dosiahnutiu cieľa územnej súdržnosti, ktorý je jednou z hlavných priorít v ZFEÚ.

(58)

Miestny rozvoj vedený komunitou by sa mal realizovať prístupom zdola nahor pomocou miestnych partnerstiev, ktoré pozostávajú zo zástupcov verejného sektora, súkromného sektora a občianskej spoločnosti a náležite odrážajú miestnu spoločnosť. Tieto miestne subjekty sú najvhodnejšie na to, aby navrhli a začali plniť viacodvetvové stratégie miestneho rozvoja vedené komunitou s cieľom uspokojiť potreby ich miestnej rybolovnej oblasti. Je dôležité zabezpečiť, aby žiadna záujmová skupina nemala v rozhodovacích orgánoch rybárskych miestnych akčných skupín (ďalej len „skupiny FLAG“) viac ako 49 % hlasovacích práv.

(59)

Nenahraditeľným prvkom tohto prístupu je tvorba sietí medzi miestnymi partnerstvami. Spolupráca medzi miestnymi partnerstvami je preto dôležitým nástrojom rozvoja, ktorý by mal ENRF podporovať.

(60)

Podpora rybárskych oblastí prostredníctvom ENRF by sa mala koordinovať s podporou miestneho rozvoja z ostatných fondov Únie a mala by pokrývať všetky aspekty vypracúvania a plnenia stratégií miestneho rozvoja vedené komunitou a činností skupín FLAG, ako aj náklady na oživenie miestnej oblasti a fungovanie miestneho partnerstva.

(61)

Na zabezpečenie životaschopnosti rybolovu a akvakultúry na veľmi konkurenčnom trhu je potrebné stanoviť ustanovenia, ktorými sa poskytne podpora na vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (14), a na činnosti uvádzania na trh a spracovania, ktoré vykonávajú prevádzkovatelia v záujme maximalizácie hodnoty produktov rybolovu a akvakultúry. Osobitná pozornosť by sa mala venovať podpore operácií, ktorými sa integrujú činnosti dodávateľského reťazca týkajúce sa produkcie, spracovania a uvádzania na trh, alebo zahŕňajú inovačné procesy alebo metódy. Pri poskytovaní podpory by sa mali uprednostňovať organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov. V prípade plánov produkcie a marketingových plánov, iba takéto organizácie a združenia by mali byť oprávnené na podporu. ENRF by mal v záujme prispôsobenia novej politike zákazu odhadzovania úlovkov podporovať aj spracovanie nechcených úlovkov.

(62)

V nariadení (EÚ) č. 1379/2013 sa ustanovuje mechanizmus uskladnenia produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu s cieľom podporiť stabilizáciu trhov. V záujme zabezpečenia prechodu z trhových intervenčných mechanizmov na nový dôraz na plánovanie a riadenie produkcie a uvádzania na trh, by sa mala akákoľvek podpora, ktorú poskytuje ENRF, do 31. decembra 2018 ukončiť.

(63)

So zreteľom na zintenzívnenie hospodárskej súťaže, ktorej čelia maloobjemoví pobrežní rybári, by ENRF mal môcť podporovať ich podnikateľské iniciatívy, ktoré zvyšujú hodnotu ulovených rýb, predovšetkým tým, že vylovené ryby spracujú alebo priamo umiestnia takéto ryby na trh.

(64)

Vzhľadom na to, že rybolovné činnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie čelia problémom, najmä z dôvodu ich odľahlého charakteru a osobitných klimatických podmienok, by pre ENRF malo byť možné zohľadňovať konkrétne obmedzenia týchto regiónov uznané v článku 349 ZFEÚ.

(65)

Európska únia zaviedla v roku 1992 na udržanie konkurencieschopnosti určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónoch Únie v porovnaní s konkurencieschopnosťou podobných produktov z iných regiónov Únie opatrenia na kompenzáciu súvisiacich dodatočných nákladov v rybolove. Opatrenia platné na obdobie rokov 2007 – 2013 sú ustanovené v nariadení (ES) č. 791/2007. Od 1. januára 2014 je potrebné pokračovať v poskytovaní podpory na kompenzáciu dodatočných nákladov na rybolov, chov, spracovanie a uvádzanie určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov Únie na trh, aby táto kompenzácia prispela k zachovaniu hospodárskej životaschopnosti prevádzkovateľov z týchto regiónov.

(66)

Vzhľadom na rôzne podmienky pre uvádzanie na trh v najvzdialenejších regiónoch, na výkyvy úlovkov a populácií a na požiadavky trhu by sa malo ponechať na dotknuté členské štáty, aby určili, ktoré produkty rybolovu sú oprávnené na kompenzáciu, ich príslušné maximálne množstvá a výšku kompenzácie v rámci celkových pridelených prostriedkov na členský štát.

(67)

Členské štáty by mali mať možnosť v rámci celkových pridelených prostriedkov na členský štát diferencovať zoznam a množstvá dotknutých produktov rybolovu a výšku kompenzácie. Mali by mať tiež možnosť pozmeniť svoje plány kompenzácií, ak to odôvodňujú meniace sa podmienky.

(68)

Členské štáty by mali výšku kompenzácie stanoviť na úroveň, ktorá umožní primeranú náhradu dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení najvzdialenejších regiónov. Na zabránenie príliš veľkej kompenzácii by táto suma mala zodpovedať dodatočným nákladom, ktoré pomoc nahrádza. Na tento účel by sa mali zohľadniť aj ostatné druhy verejných intervencií, ktoré majú vplyv na úroveň dodatočných nákladov.

(69)

Je mimoriadne dôležité, aby členské štáty a prevádzkovatelia mali prostriedky potrebné na vykonávanie kontrol na vysokej úrovni, a tak zaistili dodržiavanie pravidiel SRP a zároveň udržateľné využívanie živých vodných zdrojov. Pre ENRF by malo byť preto možné podporovať členské štáty a prevádzkovateľov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1224/2009 (15). Vytvorením kultúry dodržiavania pravidiel by táto podpora mala prispievať k udržateľnému rastu.

(70)

Podpora poskytnutá členským štátom na základe nariadenia (ES) č. 861/2006 v súvislosti s výdavkami vzniknutými vo vzťahu k vykonávaniu kontrolného systému Únie by sa mala v rámci ENRF zvýšiť a malo by sa tak pokračovať v súlade s logikou jedného fondu.

(71)

V súlade s cieľmi politiky Únie v oblasti kontroly a presadzovania je vhodné, aby sa presne určil minimálny čas venovaný kontrole rybolovu, pokiaľ ide o využívanie hliadkových plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov, čo poskytne základ pre podporu z ENRF.

(72)

Vzhľadom na význam spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti kontroly by ENRF mal môcť poskytnúť podporu na tento účel.

(73)

Mali by sa prijať opatrenia na podporu zberu, správy a využívania údajov súvisiacich s rybárstvom uvedených vo viacročnom programe Únie, predovšetkým na podporu vnútroštátnych programov a na riadenie a využívanie údajov na vedeckú analýzu a vykonávanie politiky SRP. Podpora poskytnutá členským štátom na základe nariadenia (ES) č. 861/2006 na výdavky vzniknuté v súvislosti so zbieraním, správou a využívaním údajov týkajúcich sa rybárstva by tak mala v rámci ENRF pokračovať v súlade s logikou jedného fondu.

(74)

Rozhodnutia kvalitného a efektívneho riadenia rybárstva v rámci SRP by mali byť podporované výskumom a spoluprácou, poskytovaním vedeckých a sociálno-ekonomických stanovísk a odporúčaním potrebným na vykonávanie a rozvoj SRP, okrem iného aj v bio-geograficky citlivých oblastiach.

(75)

Takisto je potrebné podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi a v prípade potreby aj s tretími krajinami, pokiaľ ide o zber údajov v jednej morskej oblasti, a tiež s príslušnými medzinárodnými vedeckými orgánmi.

(76)

Cieľom INP je podporovať udržateľné využívanie morí a oceánov a rozvíjať koordinované, ucelené a transparentné prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa politík, ktoré majú vplyv na oceány, moria, ostrovy, pobrežné a najvzdialenejšie regióny a morské zóny, ako sa uvádza v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 10. októbra 2007 s názvom „Integrovaná námorná politika Európskej únie“.

(77)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1255/2011 a závermi Rady, uzneseniami Európskeho parlamentu a stanoviskami Výboru regiónov na vykonávanie a ďalší rozvoj INP Únie je potrebné nepretržité financovanie. Očakáva sa, že rozvoj námorných záležitostí prostredníctvom finančnej podpory na opatrenia INP bude mať významný vplyv, pokiaľ ide o hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

(78)

ENRF by mal podporovať presadzovanie integrovaného riadenia námorných záležitostí na všetkých úrovniach najmä prostredníctvom výmeny najlepších postupov a ďalšieho rozvoja a vykonávania stratégií morských oblastí. Zámerom týchto stratégií je zriadenie integrovaného rámca na riešenie spoločných problémov európskych morských oblastí, posilnenie spolupráce medzi zainteresovanými stranami v záujme maximalizácie využitia finančných nástrojov a fondov Únie a prispenia k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie. V tejto súvislosti môžu opatrenia a mechanizmy zamerané na zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi zahŕňať cezhraničnú a medziodvetvovú spoluprácu medzi námornými sektormi, napríklad činnosti v rámci fóra funkcií európskej pobrežnej hliadky, aby sa podporila výmena skúseností a najlepších postupov s cieľom dosiahnuť účinnosť a súlad v rámci existujúcich príslušných právnych predpisov Únie.

(79)

ENRF by mal podporovať ďalší rozvoj nástrojov na tvorbu synergií medzi iniciatívami, ktoré sa uskutočňujú v rôznych odvetviach a ktoré ovplyvňujú moria, oceány a pobrežia. To je prípad integrovaného námorného dohľadu (IND), ktorého cieľom je zlepšiť situačnú informovanosť v námornej oblasti prostredníctvom lepšej a bezpečnej výmeny informácií medzi odvetviami. Z ENRF by sa však nemali financovať operácie týkajúce sa námorného dohľadu, ktoré patria do pôsobnosti tretej časti hlavy V ZFEÚ.

(80)

Vzájomné prepojenie informačných systémov, ktoré prevádzkujú tieto odvetvia, si môže vyžiadať mobilizáciu mechanizmov financovania týchto systémov jednotným spôsobom a v súlade so ZFEÚ. Námorné priestorové plánovanie a integrované riadenie pobrežných zón sú nevyhnutné na udržateľný rozvoj morských oblastí a pobrežných regiónov a obe podporujú ciele ekosystémového riadenia a rozvoja spojení medzi súšou a morom. Tieto nástroje sú tiež dôležité na riadenie rôznych využití našich pobreží, morí a oceánov, aby bol možný ich udržateľný hospodársky rozvoj a aby sa stimulovali cezhraničné investície, zatiaľ čo vykonávaním smernice 2008/56/ES sa bližšie vymedzia hranice udržateľnosti ľudských činností, ktoré majú vplyv na morské prostredie. Ďalej je potrebné zlepšiť znalosti o morskom svete a podnietiť inováciu tým, že sa uľahčí zber, voľná výmena, opätovné využitie a šírenie údajov týkajúcich sa stavu oceánov a morí.

(81)

ENRF by mal podporovať udržateľný hospodársky rast, zamestnanosť, inováciu a konkurencieschopnosť v rámci morských zón a pobrežných regiónov. Je mimoriadne dôležité určiť regulačné prekážky a nedostatky v zručnostiach, ktoré bránia rastu rozvíjajúcich sa a perspektívnych morských zón, ako aj operácie zamerané na podporu investícií do technologickej inovácie potrebnej na zlepšenie obchodného potenciálu morských a námorných aplikácií.

(82)

ENRF by mal dopĺňať súčasné a budúce finančné nástroje poskytované Úniou a členskými štátmi na národnej a nižšej úrovni na podporu udržateľného hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja, ochrany a udržateľného využitia oceánov, morí a pobreží a mal by byť s nimi v súlade, čím pomôže rozvíjať účinnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a ich pobrežnými, ostrovnými a najvzdialenejšími regiónmi, pričom zohľadní priority a pokrok národných a miestnych projektov. ENRF by sa mal koordinovať s ostatnými politikami Únie, ktoré môžu obsahovať námornú dimenziu, najmä s EFRR, KF a ESF a tiež s programom Horizont 2020 ustanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (16).

(83)

Únia zohráva aktívnu úlohu v práci medzinárodných organizácií, aby sa dosiahli ciele politiky SRP na globálnej úrovni. Preto je nevyhnutné, aby Únia prispievala k činnostiam týchto organizácií, ktoré pomáhajú zabezpečiť ochranu a udržateľné využívanie zdrojov rybolovu na otvorenom mori a vo vodách tretích krajín. Podpora poskytovaná medzinárodným organizáciám na základe nariadenia (ES) č. 861/2006 by tak mala v rámci ENRF pokračovať v súlade s logikou jedného fondu.

(84)

Na zlepšenie riadenia v rámci SRP a na zabezpečenie efektívneho fungovania poradných rád je nevyhnutné, aby poradné rady trvalo dostávali dostatočné prostriedky, aby mohli účinne vykonávať svoju poradnú úlohu v rámci SRP. V súlade s logikou jedného fondu by podpora poskytovaná poradným radám v rámci ENRF mala nahradiť podporu poskytovanú regionálnym poradným radám na základe nariadenia (ES) č. 861/2006.

(85)

ENRF by mal prostredníctvom technickej pomoci uľahčovať vykonávanie operačných programov okrem iného presadzovaním inovačných prístupov a postupov, ktoré sú schopné jednoduchého a transparentného vykonávania. Technická pomoc by mala zahŕňať aj zriadenie európskej siete skupín FLAG zameranej na budovanie kapacít, šírenie informácií, výmenu skúseností a podporu spolupráce medzi miestnymi partnerstvami.

(86)

V záujme dobrého pracovného partnerstva a náležitej propagácie podpory Únie by sa mali zabezpečiť čo najširšie informácie a ich zverejňovanie. Orgány zodpovedné za riadenie pomoci by mali tiež zodpovedať za takéto informácie a aspekty zverejňovania a za informovanie Komisie o opatreniach prijatých v tomto ohľade.

(87)

Pokiaľ ide o všetky operácie financované podľa tohto nariadenia v rámci zdieľaného i priameho hospodárenia, je potrebné zabezpečiť ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom riadneho uplatňovania príslušných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany týchto záujmov a zabezpečiť, aby členské štáty a Komisia vykonávali náležité kontroly.

(88)

S cieľom uspokojiť osobitné podmienky SRP uvedené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a prispieť k dodržiavaniu pravidiel SRP by sa mali stanoviť doplňujúce ustanovenia k pravidlám o prerušení lehoty na platbu podľa nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Ak si členský štát alebo prevádzkovateľ nesplní povinnosti v rámci SRP alebo ak Komisia má dôkaz naznačujúci takéto nesplnenie, Komisia by mala mať ako preventívne opatrenie možnosť prerušiť lehotu na platbu.

(89)

Komisia by okrem možnosti prerušenia lehoty na platbu mala mať možnosť s cieľom zabrániť zrejmému riziku preplatenia neoprávnených výdavkov pozastaviť platby v prípade závažného nedodržania pravidiel SRP zo strany členského štátu.

(90)

Operačné programy by sa mali monitorovať a hodnotiť, aby sa zlepšila ich kvalita a preukázali ich úspechy. Komisia by mala zriadiť rámec pre systém spoločného monitorovania a hodnotenia, aby sa okrem iného zabezpečilo, že budú včas k dispozícii relevantné údaje. V tejto súvislosti by sa mal určiť zoznam ukazovateľov a Komisia by mala posudzovať vplyv politiky ENRF vo vzťahu k osobitným cieľom.

(91)

Zodpovednosť za monitorovanie vykonávania operačného programu by mali niesť spoločne riadiaci orgán a monitorovací výbor, ktoré sú vytvorené na tento účel. V záujme toho by sa mali určiť príslušné zodpovednosti riadiaceho orgánu a monitorovacieho výboru. Monitorovanie operačného programu by malo zahŕňať vypracovanie výročnej správy o vykonávaní, ktorá by sa mala zaslať Komisii.

(92)

Na zlepšenie dostupnosti a transparentnosti informácií o možnostiach financovania a prijímateľoch projektov by mala byť v každom členskom štáte k dispozícii webová stránka alebo webový portál s informáciami o operačnom programe vrátane zoznamu operácií, ktoré sa podporujú v rámci operačných programov. Špecializované webové stránky všetkých členských štátov by mali byť dostupné aj z jedinej oficiálnej webovej stránky Únie, aby sa občanom z jednotlivých členských štátov umožnil jednoduchší prístup k informáciám zverejňovaným všetkými členskými štátmi. Tieto informácie by mali byť rozumné, jasné a konkrétne, aby poskytli širokej verejnosti a predovšetkým daňovým poplatníkom Únie porozumenie tomu, ako sa míňajú finančné prostriedky Únie v rámci ENRF. Uverejňovanie náležitých údajov by okrem toho malo slúžiť na ďalšiu propagáciu možnosti požiadať o financovanie z prostriedkov Únie. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (17), toto uverejňovanie môže zahŕňať aj mená fyzických osôb v súlade s vnútroštátnym právom.

(93)

S cieľom pridať a zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o určenie časového obdobia a príslušných začiatočných a konečných dátumov tohto obdobia v súvislosti s kritériami prípustnosti žiadostí, úpravu percentuálnych podielov týkajúcich sa orientačného pridelenia finančných prostriedkov na ciele v rámci priameho hospodárenia, vymedzenie oprávnených operácií a nákladov v súvislosti s investíciami súvisiacimi hygienickými, zdravotnými a bezpečnostnými opatreniami týkajúcimi sa pracovných podmienok, na palube alebo jednotlivých vybavení, vymedzenie oprávnených nákladov operácií na ochranu a obnovu morskej biodiverzity a ekosystémov v rámci udržateľných rybolovných činností, vymedzenie nákladov oprávnených na podporu investícií do vybavenia alebo do plavidiel zameraných na zníženie emisií znečisťujúcich látok alebo skleníkových plynov a zvýšenie energetickej efektívnosti rybárskych plavidiel, vymedzenie kritérií pre výpočet dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických nevýhod najvzdialenejších regiónov, vymedzenie prípadov nedodržania pravidiel zo strany členských štátov, ktoré môže byť dôvodom na prerušenie lehoty na platbu alebo pozastavenie platieb, vymedzenie kritérií na určenie úrovne finančnej korekcie, ktorá sa má uplatniť, a kritérií uplatnenia paušálnej sadzby alebo extrapolovaných finančných korekcií a vymedzenie obsahu a štruktúry spoločného monitorovacieho a hodnotiaceho systému.

(94)

S cieľom uľahčiť plynulý prechod zo systému zriadeného nariadením (ES) č. 1198/2006 na systém zriadený týmto nariadením by sa mala delegovať na Komisiu právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie prechodných ustanovení.

(95)

Pri prijímaní delegovaných aktov podľa tohto nariadenia je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(96)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie ročného rozdelenia celkových zdrojov medzi všetky členské štáty dostupných pre záväzky v rámci zdieľaného hospodárenia, schválenie operačných programov a ich zmien, schválenie pracovných plánov pre zber údajov, prijímanie ročných pracovných programov súvisiacich s technickou pomocou z iniciatívy Komisie, uznávanie toho, že existuje dôkaz naznačujúci nedodržanie povinností vyplývajúcich zo SRP, uznávanie toho, že členský štát si nesplnil povinnosti v rámci SRP, celkové alebo čiastočné pozastavenie priebežných platieb v rámci operačného programu a vykonávanie finančných korekcií celkovým alebo čiastočným zrušením podpory Únie na operačný program. Komisia by mala prijať uvedené vykonávacie akty bez uplatnenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (18).

(97)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, aj pokiaľ ide o predkladanie prvkov operačného programu, pravidlá postupov, formát a harmonogram týkajúci sa schválenia, predloženia a schválenia zmeny operačných programov, ročný pracovný program v rámci hlavy VI kapitol I a II, štruktúru kompenzačného plánu pre najvzdialenejšie regióny, uplatňovania rôznych percentuálnych bodov intenzity verejnej pomoci, vzor na účely predkladania finančných údajov Komisii zo strany členských štátov, stanovenie osobitných ukazovateľov pre priority Únie, pravidlá pre zasielanie informácií členskými štátmi, ako aj údajov a synergií medzi potencionálnymi zdrojmi údajov, formát a prezentácia výročných správ o vykonávaní a prvky, ktoré majú obsahovať správy z hodnotenia ex-ante. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011 a mal by sa uplatňovať postup preskúmania.

(98)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania by sa mali na Komisiu ďalej preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o prijímanie a podrobné stanovenie akýchkoľvek zmien aktuálnych priorít Únie v oblasti presadzovania a kontroly, stanovovanie pravidiel predkladania údajov poskytovaných riadiacimi orgánmi, technické charakteristiky informačných a propagačných opatrení pre operáciu a pokyny na vytvorenie emblému a vymedzenie štandardných farieb. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. S cieľom zabezpečiť jednoduchší a rýchlejší postup by sa mal uplatňovať konzultačný postup.

(99)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov z dôvodu štrukturálnych problémov vo vývoji rybárstva, akvakultúry a námorného odvetvia, ako aj obmedzených finančných zdrojov členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a účinkov operácií, ktoré sa majú financovať v rámci operačných programov, ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie poskytnutím viacročnej finančnej podpory zameranej na príslušné priority, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(100)

Systémom podpory ustanoveným týmto nariadením sa nahrádzajú systémy podpory zriadené nariadením (ES) č. 2328/2003, nariadením (ES) č. 861/2006, nariadením (ES) č. 1198/2006, nariadením (ES) č. 791/2007, nariadením (EÚ) č. 1255/2011a článkom 103 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Preto by sa uvedené nariadenia a uvedené ustanovenie mali s účinnosťou od 1. januára 2014 zrušiť. Avšak toto nariadenie by nemalo mať vplyv na pokračovanie ani úpravu pomoci schválenej Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 1198/2006 alebo iného právneho predpisu, ktorý sa na túto pomoc vzťahoval k 31. decembru 2013.

(101)

Je vhodné zosúladiť dobu uplatňovania tohto nariadenia s dobou uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať od 1. januára 2014,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa vymedzujú finančné opatrenia Únie na vykonávanie:

a)

spoločnej rybárskej politiky (SRP),

b)

príslušných opatrení týkajúcich sa morského práva,

c)

udržateľného rozvoja rybolovných a akvakultúrnych oblastí a vnútrozemského rybolovu, a

d)

integrovanej námornej politiky (INP).

Článok 2

Územná pôsobnosť

Toto nariadenie sa vzťahuje na operácie, ktoré sa vykonávajú na území Únie, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia a bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 a článku 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

2.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„spoločné prostredie na výmenu informácií“ (CISE – Common Information Sharing Environment) je sieť decentralizovaných systémov vytvorená na výmenu informácií medzi používateľmi s cieľom zlepšiť ich situačnú informovanosť o činnostiach na mori;

2.

„medziodvetvové operácie“ sú tie iniciatívy, ktoré vzájomne prospievajú rôznym odvetviam a/alebo odvetvovým politikám, ako sa uvádza v ZFEÚ, a ktoré nie je možné v plnej miere dosiahnuť prostredníctvom opatrení zahrnutých v rámci príslušných oblastí politiky;

3.

„systém elektronického zaznamenávania a nahlasovania“ (ERS) je systém na elektronické zaznamenávanie a nahlasovanie údajov uvedených v nariadení (ES) č. 1224/2009;

4.

„Európska námorná monitorovacia a dátová sieť“ je sieť, ktorá spája príslušné národné námorné monitorovacie a dátové programy do spoločného a dostupného európskeho zdroja;

5.

„rybolovná a akvakultúrna oblasť“ je oblasť s pobrežím mora, rieky alebo jazera, vrátane oblasti, v ktorej sa vyskytujú rybníky, alebo povodie s významnou úrovňou zamestnanosti v odvetví rybolovu alebo akvakultúry, ktorá je funkčne celistvá z geografického, hospodárskeho a sociálneho hľadiska a ktorú tak označuje členský štát;

6.

„rybár“ je akákoľvek osoba, ktorá sa venuje komerčným rybolovným činnostiam v súlade s pravidlami členského štátu;

7.

„vnútrozemský rybolov“ sú rybolovné činnosti vykonávané na komerčné účely vo vnútrozemských vodách plavidlami alebo inými zariadeniami vrátane tých, ktoré sa používajú na rybolov na ľade;

8.

„integrovaný manažment pobrežných zón“ sú stratégie a opatrenia opísané napríklad v odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady 2002/413/ES (19);

9.

„integrované riadenie námorných záležitostí“ je koordinované riadenie všetkých odvetvových politík na úrovni Únie, ktoré ovplyvňujú oceány, moria a pobrežné regióny;

10.

„integrovaná námorná politika“ (INP) je politika Únie, ktorej cieľom je rozvíjať koordinované a jednotné rozhodovanie na maximalizáciu udržateľného rozvoja, hospodárskeho rastu a sociálnej súdržnosti členských štátov, predovšetkým pobrežných, ostrovných a najvzdialenejších regiónov v Únii, ako aj námorných odvetví, a to prostredníctvom jednotných námorných politík a náležitej medzinárodnej spolupráce;

11.

„integrovaný námorný dohľad“ (IND) je iniciatíva Únie zameraná na zlepšenie účinnosti a efektívnosti činností dohľadu na európskych moriach prostredníctvom cezhraničnej a medziodvetvovej výmeny informácií a spolupráce;

12.

„námorné priestorové plánovanie“ je proces, prostredníctvom ktorého príslušné orgány členského štátu analyzujú a organizujú ľudské činnosti v morských oblastiach v záujme dosiahnutia ekologických, hospodárskych a sociálnych cieľov;

13.

„opatrenie“ je súbor operácií;

14.

„maloobjemový pobrežný rybolov“ je rybolov uskutočňovaný rybárskymi plavidlami s celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré nepoužívajú vlečený rybársky výstroj uvedený v tabuľke 3 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 26/2004 (20);

15.

„plavidlá pôsobiace výhradne vo vnútrozemský vodách“ sú plavidlá, ktoré sa venujú komerčnému rybolovu vo vnútrozemských vodách a nie sú evidované v registri rybárskej flotily Únie.

HLAVA II

VŠEOBECNÝ RÁMEC

KAPITOLA I

Zriadenie a ciele Európskeho námorného a rybárskeho fondu

Článok 4

Zriadenie

Týmto sa zriaďuje Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).

Článok 5

Ciele

ENRF prispieva k plneniu týchto cieľov:

a)

presadzovanie konkurencieschopného, environmentálne udržateľného, hospodársky životaschopného a sociálne zodpovedného rybolovu a akvakultúry;

b)

podpora vykonávania SRP;

c)

presadzovanie vyváženého a inkluzívneho územného rozvoja rybolovných a akvakultúrnych oblastí;

d)

podpora rozvoja a vykonávania INP Únie spôsobom, ktorý dopĺňa politiku súdržnosti a SRP.

V dôsledku sledovania uvedených cieľov nesmie dôjsť k zvyšovaniu rybolovnej kapacity.

Článok 6

Priority Únie

ENRF prispieva k stratégii Európa 2020 a k vykonávaniu SRP. V záujme udržateľného rozvoja rybolovu a akvakultúry a súvisiacich činností odráža tieto priority Únie, v ktorých sa premietajú príslušné tematické ciele uvedené v nariadení (EÚ) č. 1303/2013:

1.

Presadzovanie rybolovu, ktorý je environmentálne udržateľný, efektívne využíva zdroje, je inovačný, konkurencieschopný a založený na znalostiach, sledovaním týchto osobitných cieľov:

a)

zníženie vplyvu rybolovu na morské prostredie, čo zahŕňa aj čo najväčšie zabraňovanie nechceným úlovkom a ich obmedzovanie;

b)

ochrana a obnova vodnej biodiverzity a ekosystémov;

c)

zabezpečenie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými možnosťami;

d)

zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti rybárskych podnikov vrátane malej pobrežnej flotily a zlepšenie bezpečnostných a pracovných podmienok;

e)

poskytnutie podpory posilneniu technologického vývoja a inovácii vrátane zvýšenia energetickej efektívnosti a podpora prenosu znalostí;

f)

rozvoj odbornej prípravy, nových odborných zručností a celoživotného vzdelávania.

2.

Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach, sledovaním týchto osobitných cieľov:

a)

poskytnutie podpory posilnenia technologického vývoja, inovácie a prenosu znalostí;

b)

zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti akvakultúrnych chovov vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok najmä v MSP;

c)

ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov týkajúcich sa akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne využíva zdroje;

d)

podpora akvakultúry s vysokou úrovňou ochrany životného prostredia, a podpora zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat, verejného zdravia a verejnej bezpečnosti;

e)

rozvoj odbornej prípravy, nových odborných zručností a celoživotného vzdelávania.

3.

Podpora vykonávania SRP sledovaním týchto osobitných cieľov:

a)

zlepšenie a poskytovanie vedeckých znalostí, ako aj zlepšenie zberu a správy údajov;

b)

poskytnutie podpory monitorovaniu, kontrole a presadzovaniu, a tým zlepšeniu inštitucionálnej kapacity a efektívnosti verejnej správy bez zvyšovania administratívnej záťaže.

4.

Zvýšenie zamestnanosti a územnej súdržnosti sledovaním tohto osobitného cieľa: podporovanie hospodárskeho rastu, sociálneho začlenenia a tvorby pracovných miest a poskytnutie podpory zamestnateľnosti a pracovnej mobilite v pobrežných a vnútrozemských komunitách závislých od rybolovu a akvakultúry vrátane diverzifikácie činností v rámci rybárstva a do iných odvetví námorného hospodárstva.

5.

Podpora marketingu a spracovania sledovaním týchto osobitných cieľov:

a)

zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry;

b)

podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh.

6.

Podpora vykonávania INP.

KAPITOLA II

Zdieľané a priame hospodárenie

Článok 7

Zdieľané a priame hospodárenie

1.   Opatrenia hlavy V sa financujú z ENRF v súlade so zásadou zdieľaného hospodárenia Únie a členských štátov a so spoločnými pravidlami ustanovenými v nariadení (EÚ) č. 1303/2013.

2.   Opatrenia hlavy VI sa financujú z ENRF v súlade so zásadou priameho hospodárenia.

KAPITOLA III

Všeobecné zásady pomoci v rámci zdieľaného hospodárenia

Článok 8

Štátna pomoc

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, na pomoc poskytovanú členskými štátmi podnikom v odvetví rybolovu a chovov akvakultúry sa vzťahujú články 107, 108 a 109 ZFEÚ.

2.   Články 107, 108 a 109 ZFEÚ sa však nevzťahujú na platby vykonané členskými štátmi podľa tohto nariadenia a v súlade s ním, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 42 ZFEÚ.

3.   Na vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa zriaďuje financovanie z verejných prostriedkov nad rámec ustanovení tohto nariadenia o platbách uvedených v odseku 2, sa ako na celok vzťahuje odsek 1

4.   Pokiaľ ide o produkty rybolovu a akvakultúry uvedené v prílohe I k ZFEÚ, na ktoré sa uplatňujú jej články 107, 108 a 109, Komisia môže v súlade s článkom 108 ZFEÚ povoliť prevádzkovú pomoc pre najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ v rámci odvetví výroby, spracovania a uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh s cieľom zmierniť obmedzenia špecifické pre uvedené regióny z dôvodu ich izolácie, ostrovného charakteru a mimoriadnej odľahlosti.

Článok 9

Osobitné kondicionality ex ante

Na ENRF sa vzťahujú osobitné kondicionality ex ante uvedené v prílohe IV.

KAPITOLA IV

Prípustnosť žiadostí a neoprávnené operácie

Článok 10

Prípustnosť žiadostí

1.   Každá žiadosť o podporu z ENRF predložená prevádzkovateľom je neprípustná počas určeného obdobia stanoveného podľa odseku 4 tohto článku, ak príslušný orgán určil, že dotknutý prevádzkovateľ:

a)

sa dopustil závažného porušenia predpisov podľa článku 42 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 (21) alebo článku 90 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

b)

sa zúčastnil na prevádzkovaní, riadení alebo vlastníctve rybárskych plavidiel evidovaných v zozname Únie plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ako sa uvádza v článku 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1005/2008, alebo plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou krajín označených za nespolupracujúce tretie krajiny, ako sa uvádza v článku 33 uvedeného nariadenia;

c)

sa dopustil závažného porušenia pravidiel SRP podľa iných právnych predpisov prijatých Európskym parlamentom a Radou; alebo

d)

sa dopustil niektorého z priestupkov uvedených v článkoch 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES (22), ak sa žiada o podporu podľa hlavy V kapitoly II tohto nariadenia.

2.   Prijímateľ po predložení žiadosti naďalej dodržiava podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až d) počas celého obdobia vykonávania operácie a počas obdobia piatich rokov po uskutočnení poslednej platby uvedenému prijímateľovi.

3.   Žiadosť predložená prevádzkovateľom nie je počas určeného obdobia ustanoveného v odseku 4 tohto článku prípustná, ak sa podľa príslušného orgánu uvedený prevádzkovateľ dopustil, pokiaľ ide o Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) alebo ENRF, podvodu v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (23).

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 126, pokiaľ ide o:

a)

určenie obdobia uvedeného v odsekoch 1 a 3 tohto článku, ktoré je úmerné povahe, závažnosti, trvaniu a opakovaniu závažného porušenia, priestupku alebo podvodu, a ktoré trvá aspoň jeden rok;

b)

príslušné dátumy začiatku alebo konca obdobia uvedeného v odsekov 1 a 3 tohto článku.

5.   Členské štáty od prevádzkovateľov predkladajúcich žiadosť v rámci ENRF požadujú, aby riadiacemu orgánu poskytli podpísané vyhlásenie, v ktorom potvrdia, že dodržiavajú kritériá uvedené v odseku 1 tohto článku, a vyhlásia, že sa nedopustili podvodu v rámci EFRH ani ENFR, ako je uvedené v odseku 3 tohto článku. Členské štáty pred schválením operácie overia pravdivosť tohto vyhlásenia na základe dostupných informácií z národného registra porušení pravidiel, ako sa uvádza v článku 93 nariadenia (ES) č. 1224/2009, alebo akýchkoľvek iných dostupných údajov.

Na účely uplatňovania prvého pododseku členský štát poskytne na žiadosť iného členského štátu informácie uvedené vo svojom národnom registri porušení pravidiel uvedenom v článku 93 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009.

Článok 11

Neoprávnené operácie

V rámci ENRF nie sú oprávnené tieto operácie:

a)

operácie, ktoré zvyšujú rybolovnú kapacitu plavidla alebo zariadenia, ktoré zvyšuje schopnosť plavidla nájsť ryby;

b)

stavba nových rybárskych plavidiel alebo dovoz rybárskych plavidiel;

c)

dočasné alebo trvalé zastavenie rybolovných činností, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak;

d)

prieskumný rybolov;

e)

prevod vlastníctva podniku;

f)

priame opätovné zarybňovanie, pokiaľ sa výslovne neustanovuje ako ochranné opatrenie v právnom akte Únie alebo pokiaľ nejde o experimentálne opätovné zarybňovanie.

HLAVA III

FINANČNÝ RÁMEC

Článok 12

Plnenie rozpočtu

1.   Rozpočet únie pridelený na ENRF v súlade s hlavou V tohto nariadenia sa plní v rámci zdieľaného hospodárenia podľa článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

2.   Rozpočet Únie pridelený na ENRF v súlade s hlavou VI tohto nariadenia plní priamo Komisia v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (24).

3.   Akékoľvek zrušenie všetkých rozpočtových záväzkov alebo ich časti v rámci priameho hospodárenia Komisiou musí byť v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v prípade potreby v súlade s článkom 123 tohto nariadenia.

4.   Zásada riadneho finančného hospodárenia sa uplatňuje v súlade s článkami 30 a 53 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Článok 13

Rozpočtové prostriedky v rámci zdieľaného hospodárenia

1.   Prostriedky, ktoré sú k dispozícii na záväzky z ENRF na obdobie rokov 2014 až 2020 v rámci zdieľaného hospodárenia, sú vo výške 5 749 331 600 EUR v bežných cenách v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe II.

2.   Na udržateľný rozvoj rybolovu, akvakultúry a rybárskych oblastí, na marketing a na opatrenia súvisiace so spracovaním a na technickú pomoc z iniciatívy členských štátov podľa hlavy V kapitol I, II, III, IV a VII s výnimkou článku 67 sa pridelí 4 340 800 000 EUR z rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 1.

3.   Na kontrolné a presadzovacie opatrenia uvedené v článku 76 sa pridelí 580 000 000 EUR z rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 1.

4.   Na opatrenia týkajúce sa zberu údajov uvedené v článku 77 sa pridelí minimálne 520 000 000 EUR z rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 1.

5.   Prostriedky vo výške 192 500 000 EUR z rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 1 sa pridelia na kompenzáciu pre najvzdialenejšie regióny podľa hlavy V kapitoly V. Táto kompenzácia nepresiahne za jeden rok sumu:

a)

6 450 000 EUR pre Azory a Madeiru;

b)

8 700 000 EUR pre Kanárske ostrovy;

c)

12 350 000 EUR pre francúzske najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ.

6.   Na pomoc na skladovanie uvedenú v článku 67 sa pridelí 44 976 000 EUR z rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 1.

7.   Na opatrenia týkajúce sa INP uvedené v hlave V kapitole VIII sa pridelí 71 055 600 EUR z rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 1.

8.   Členské štáty majú možnosť prostriedky dostupné podľa odsekov 3 a 4 pri využívaní vzájomne zamieňať.

Článok 14

Rozpočtové prostriedky v rámci priameho hospodárenia

1.   Prostriedky, ktoré sú k dispozícii na záväzky z ENRF na obdobie rokov 2014 až 2020 na opatrenia v rámci priameho hospodárenia podľa hlavy VI kapitol I až III, sú vo výške 647 275 400 EUR v bežných cenách.

2.   Na účely hlavy VI kapitol I a II sa orientačné rozdelenie finančných prostriedkov medzi ciele stanovené v článkoch 82 a 85 uvádza v prílohe III.

3.   Komisia sa od orientačných percentuálnych podielov uvedených v odseku 2 môže v jednotlivých prípadoch odchýliť o najviac 5 % hodnoty finančného prídelu.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 126, pokiaľ ide o úpravu orientačných percentuálnych podielov stanovených v prílohe III.

Článok 15

Preskúmanie v polovici trvania

Komisia preskúma vykonávanie hlavy VI kapitol I a II vrátane potreby úprav orientačného rozdelenia finančných prostriedkov uvedeného v prílohe III a do 30. júna 2017 predloží Európskemu parlamentu a Rade priebežnú hodnotiacu správu o získaných výsledkoch a kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch ENRF.

Článok 16

Rozdeľovanie finančných prostriedkov na zdieľané hospodárenie

1.   Prostriedky, ktoré sú k dispozícii na záväzky členských štátov uvedené v článku 13 ods. 2 až 7 na obdobie rokov 2014 až 2020, ako je uvedené v tabuľke v prílohe II, sa určujú na základe týchto objektívnych kritérií:

a)

pokiaľ ide o hlavu V, s výnimkou článkov 76 a 77:

i)

úroveň zamestnanosti v odvetviach rybolovu a morskej a sladkovodnej akvakultúry vrátane zamestnanosti v súvisiacom spracovateľskom odvetví;

ii)

úroveň produkcie v odvetviach rybolovu a morskej a sladkovodnej akvakultúry vrátane súvisiaceho spracovateľského odvetvia a

iii)

podiel maloobjemovej pobrežnej rybárskej flotily v celkovej rybárskej flotile;

b)

pokiaľ ide o články 76 a 77:

i)

rozsah kontrolných úloh dotknutého členského štátu berúc do úvahy veľkosť národnej rybárskej flotily a veľkosť morskej oblasti, ktorá sa má kontrolovať, objem vylodených rýb a hodnotu dovozu z tretích krajín;

ii)

dostupné kontrolné zdroje v porovnaní s rozsahom kontrolných úloh členského štátu, pričom dostupné prostriedky sa určia pri zohľadnení počtu kontrol vykonaných na mori a počtu inšpekcií vylodení;

iii)

rozsah úloh dotknutého členského štátu v oblasti zberu údajov berúc do úvahy veľkosť vnútroštátnej rybárskej flotily, objem vylodených rýb a produkcie akvakultúry, množstvo vedeckých monitorovacích činností na mori a počet prieskumov, na ktorých sa členský štát zúčastňuje a

iv)

dostupné zdroje pre zber údajov v porovnaní s rozsahom úloh členského štátu v oblasti zberu údajov, pričom dostupné prostriedky sa určia pri zohľadnení množstva ľudských zdrojov a technických prostriedkov potrebných na vykonávanie národného programu odoberania vzoriek pre zber údajov;

c)

pokiaľ ide o všetky opatrenia, predchádzajúce finančné prostriedky pridelené v súlade s nariadením (ES) č. 1198/2006 a predchádzajúce využitie v súlade s nariadením (ES) č. 861/2006.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce ročné rozdelenie celkových prostriedkov podľa členských štátov.

HLAVA IV

PROGRAMOVANIE

KAPITOLA I

Programovanie opatrení financovaných v rámci zdieľaného hospodárenia

Článok 17

Vypracovanie operačných programov

1.   Každý členský štát vypracuje jednotný operačný program na vykonávanie priorít Únie stanovených v článku 6, ktoré sa majú spolufinancovať z ENRF.

2.   Členský štát vytvorí operačný program na základe úzkej spolupráce s partnermi uvedenými v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

3.   Pokiaľ ide o časť operačného programu uvedenú v článku 18 ods. 1 písm. o), Komisia prijme do 31. mája 2014 vykonávacie akty stanovujúce priority Únie pre politiku presadzovania a kontroly. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 127 ods. 2

Článok 18

Obsah operačného programu

1.   Okrem prvkov uvedených v článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, operačný program obsahuje:

a)

analýzu situácie z hľadiska silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb a identifikáciu potrieb, ktoré je potrebné riešiť v geografickej oblasti, v relevantných prípadoch aj morskej oblasti, na ktorú sa program vzťahuje.

Táto analýza je štruktúrovaná na základe príslušných priorít Únie stanovených v článku 6 tohto nariadenia a podľa potreby je v súlade s viacročným národným strategickým plánom pre akvakultúru uvedeným v článku 34 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a pokrokom dosiahnutým pri dosahovaní dobrého environmentálneho stavu prostredníctvom rozvoja a vykonávania morskej stratégie uvedenej v článku 5 smernice 2008/56/ES. Osobitné potreby týkajúce sa pracovných miest, životného prostredia, zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu a podpory inovácie sa hodnotia vo vzťahu k prioritám Únie s cieľom určiť najvhodnejšie reakcie na úrovni jednotlivých priorít súvisiacich s príslušnou oblasťou;

b)

opis stratégie v zmysle článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa preukáže, že:

i)

pre každú prioritu Únie sú stanovené vhodné ciele uvedené v programe, a to na základe spoločných ukazovateľov uvedených v článku 109 tohto nariadenia;

ii)

výber príslušných opatrení logicky vyplýva z jednotlivých priorít Únie vybraných do programu s ohľadom na závery hodnotenia ex ante a analýzy uvedenej v písmene a) tohto odseku. Pokiaľ ide o opatrenia trvalého ukončenia rybolovných činností podľa článku 34 tohto nariadenia, opis stratégie zahŕňa ciele a opatrenia, ktoré sa majú prijať v záujme zníženia rybolovnej kapacity v súlade s článkom 22 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Zahrnie sa aj opis metódy výpočtu kompenzácie, ktorá sa má poskytovať podľa článkov 33 a 34 tohto nariadenia;

iii)

pridelené finančné prostriedky na priority Únie zaradené do programu sú opodstatnené a primerané na dosiahnutie stanovených cieľov;

c)

podľa potreby osobitné potreby oblastí Natura 2000, vytvorenej smernicou Rady 92/43/EHS (25), a príspevok programu k vytvoreniu ucelenej sústavy oblastí na obnovu populácií rýb, ako sa ustanovuje v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

d)

hodnotenie osobitných kondicionalít ex ante uvedených v článku 9 a prílohe IV k tomuto nariadeniu a v prípade potreby činnosti uvedené v článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

e)

opis výkonnostného rámca v zmysle článku 22 a prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013;

f)

zoznam vybraných opatrení usporiadaných podľa priorít Únie;

g)

zoznam kritérií, ktoré sa uplatňujú pri výbere rybárskych a akvakultúrnych oblastí podľa hlavy V kapitoly III;

h)

zoznam výberových kritérií pre stratégie miestneho rozvoja vedené komunitou podľa hlavy V kapitoly III;

i)

v členských štátoch, v ktorých viac ako 1 000 plavidiel možno považovať za plavidlá maloobjemového pobrežného rybolovu, akčný plán pre rozvoj, konkurencieschopnosť a udržateľnosť maloobjemového pobrežného rybolovu;

j)

požiadavky na hodnotenie a plán hodnotenia uvedený v článku 56 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a opatrenia, ktoré sa majú prijať na splnenie zistených potrieb;

k)

finančný plán, ktorý sa má vypracovať s ohľadom na článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v súlade s vykonávacím aktom Komisie uvedeným v článku 16 ods. 2 tohto nariadenia, ktorý obsahuje:

i)

tabuľku, v ktorej sa uvedie celkový príspevok z ENRF plánovaný na každý rok;

ii)

tabuľku, v ktorej sa uvedú príslušné prostriedky ENRF a podiel spolufinancovania v rámci priorít Únie stanovených v článku 6 tohto nariadenia a pre technickú pomoc; odchylne od všeobecného pravidla ustanoveného v článku 94 ods. 2 tohto nariadenia v tejto tabuľke sa v prípade potreby osobitne označia prostriedky ENRF a podiely spolufinancovania, ktoré sa uplatňujú na podporu uvedenú v článkoch 33, 34, článku 41 ods. 2, článkoch 67 a 70, článku 76 ods. 2 písm. a) až d) a f) až l), článku 76 ods. 2 písm. e) a článku 77 tohto nariadenia;

l)

informácie o komplementárnosti a koordinácii s fondmi ESI a inými relevantnými finančnými nástrojmi Únie a členských štátov;

m)

vykonávacie opatrení operačného programu vrátane:

i)

určenia orgánov uvedených v článku 123 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a na informačné účely vrátane súhrnného opisu systému riadenia a kontroly;

ii)

opisu príslušných úloh skupín FLAG, riadiaceho orgánu alebo určeného orgánu v súvislosti so všetkými úlohami týkajúcimi sa plnenia stratégie miestneho rozvoja vedenej komunitou;

iii)

opisu postupov monitorovania a hodnotenia, ako aj všeobecného zloženia monitorovacieho výboru uvedeného v článku 48 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

iv)

ustanovení, ktorými sa zabezpečí propagácia programu v súlade s článkom 119 tohto nariadenia;

n)

zoznam partnerov podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a výsledky konzultácie s uvedenými partnermi;

o)

na účely zabezpečenia lepšieho dodržiavania prostredníctvom kontroly uvedenej v článku 6 ods. 3 písm. b) a v súlade s aktuálnymi prioritami prijatými Komisiou podľa článku 17 ods. 3:

i)

zoznam orgánov vykonávajúcich systém kontroly, inšpekcií a presadzovania a stručný opis ich ľudských a finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v oblasti rybárstva, a ich hlavné vybavenie, ktoré je k dispozícii na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie v rámci rybárstva, predovšetkým počet plavidiel, lietadiel a helikoptér;

ii)

celkové ciele kontrolných opatrení, ktoré sa majú vykonať, pomocou využitia spoločných ukazovateľov, ktoré sa určia v súlade s článkom 109;

iii)

konkrétne ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v súlade s prioritami Únie stanovenými v článku 6 a podrobné údaje podľa kategórií počas celého programového obdobia;

p)

na účely cieľa týkajúceho sa zberu údajov pre udržateľné riadenie rybárstva uvedeného v článku 6 ods. 3 písm. a) a v súlade s viacročným programom Únie uvedeným v článku 3 nariadenia (ES) č. 199/2008:

i)

opis činností zberu údajov v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

ii)

opis metód uchovávania údajov, správy údajov a využívania údajov;

iii)

opis schopnosti dosiahnuť riadne finančné hospodárenie a administratívnu správu zozbieraných údajov.

Časť operačného programu uvedená písmene p) sa doplní v súlade s článkom 21 tohto nariadenia.

2.   Operačný program obsahuje metódy na výpočet zjednodušených nákladov uvedených v článku 67 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, a dodatočných nákladov alebo straty príjmu v súlade s článkom 96 tohto nariadenia a metódu na výpočet kompenzácie v súlade s relevantnými kritériami určenými pre každú činnosť vykonávanú na základe článku 40 ods. 1, článkov 53, 54 a 55, článku 56 ods. 1 písm. f) a článku 67 tohto nariadenia. V príslušných prípadoch sa uvedú aj informácie o preddavkoch skupinám FLAG podľa článku 62 tohto nariadenia.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá predkladania prvkov opísaných v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3

Článok 19

Schválenie operačného programu

1.   Komisia s výhradou článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 prijme vykonávacie akty schvaľujúce operačný program.

2.   Komisia na účel prijatia vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 tohto článku preskúma, či sa prostredníctvom opatrení uvedených v článku 18 ods. 1 písm. b) bod ii) môže skutočne odstrániť identifikovaná nadmerná kapacita.

Článok 20

Zmena operačného programu

1.   Komisia prijme vykonávacie akty schvaľujúce akékoľvek zmeny operačného programu.

2.   V záujme prispôsobenia sa meniacim sa potrebám kontroly môže Komisia každé dva roky prijať vykonávacie akty, v ktorých podrobne opíše akékoľvek zmeny priorít Únie v oblasti politiky presadzovania a kontroly uvedených v článku 17 ods. 3 a príslušných oprávnených operácií, ktoré sa majú uprednostniť. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 127 ods. 2

3.   Členské štáty môžu predložiť zmenu svojho operačného programu, pričom zohľadnia nové priority stanovené vo vykonávacích aktoch uvedených v odseku 2 tohto článku. V súlade so zásadou proporcionality takéto zmeny operačného programu podliehajú zjednodušenému postupu, ktorý sa prijme v súlade s článkom 22 ods. 2

Článok 21

Pracovné plány zberu údajov

1.   Na účely uplatňovania článku 18 ods. 1 písm. p) tohto nariadenia členské štáty predkladajú Komisii do 31. októbra roka, ktorý predchádza roku, od ktorého sa má uplatňovať pracovný plán, elektronickou formou pracovné plány zberu údajov v súlade s článkom 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 199/2008, pokiaľ sa stále neuplatňuje existujúci plán, pričom v takom prípade to oznámia Komisii. Obsah týchto plánov je v súlade s článkom 4 ods. 2 uvedeného nariadenia.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty schvaľujúce pracovné plány uvedené v odseku 1 do 31. decembra roku, ktorý predchádza roku, od ktorého sa má uplatňovať pracovný plán.

Článok 22

Pravidlá týkajúce sa postupov a harmonogramov

1.   Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa postupov, formátu a harmonogramov pre:

a)

schvaľovanie operačných programov;

b)

predkladanie a schvaľovanie zmien operačných programov vrátane nadobudnutia ich účinnosti a frekvencie predkladania počas programového obdobia;

c)

predkladanie a schvaľovanie zmien uvedených v článku 20 ods. 3;

d)

predkladanie pracovných plánov zberu údajov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3

2.   Postupy a harmonogramy sa zjednodušia v prípade:

a)

zmien operačných programov týkajúcich sa presunu finančných prostriedkov medzi prioritami Únie, ak presunuté finančné prostriedky nepresiahnu 10 % sumy pridelenej na danú prioritu Únie;

b)

zmien operačných programov týkajúcich sa zavedenia alebo zrušenia opatrení alebo druhov príslušných operácií a súvisiacich informácií a ukazovateľov;

c)

zmien operačných programov týkajúcich sa zmien opisu opatrení vrátane zmien podmienok oprávnenosti;

d)

zmien uvedených v článku 20 ods. 3, ako aj prípadov ďalších zmien časti operačného programu uvedenej v článku 18 ods. 1 písm. n).

3.   Odsek 2 sa neuplatňuje na opatrenia uvedené v článkoch 33, 34 a článku 41 ods. 2

KAPITOLA II

Programovanie opatrení financovaných v rámci priameho hospodárenia

Článok 23

Ročný pracovný program

1.   S cieľom vykonať hlavu VI prijme Komisia vykonávacie akty stanovujúce ročné pracovné programy v súlade s cieľmi stanovenými v príslušných kapitolách. Na účely hlavy VI kapitol I a II sa uvedené vykonávacie akty prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3

2.   Ročné pracovné programy obsahujú:

a)

opis činností, ktoré sa majú financovať, a ciele, ktoré sa majú sledovať, pre každú činnosť, ktoré sú v súlade s cieľmi stanovenými v článkoch 82 a 85. Obsahuje aj údaj o sume pridelenej na jednotlivé činnosti, orientačný harmonogram vykonávania a informácie o ich vykonávaní;

b)

v súvislosti s grantmi a súvisiacimi opatreniami základné hodnotiace kritériá, ktoré sa stanovia tak, aby sa čo najlepšie dosiahli ciele operačného programu, a maximálnu mieru spolufinancovania.

HLAVA V

OPATRENIA FINANCOVANÉ V RÁMCI ZDIEĽANÉHO HOSPODÁRENIA

KAPITOLA I

Udržateľný rozvoj rybolovu

Článok 24

Osobitné ciele

Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu osobitných cieľov v rámci priority Únie stanovenej v článku 6 ods. 1

Článok 25

Všeobecné podmienky

1.   Vlastník rybárskeho plavidla, ktorému sa poskytne podpora podľa tejto kapitoly, neprevedie toto plavidlo mimo Únie počas najmenej piatich rokov odo dňa, keď došlo k vyplateniu uvedenej podpory prijímateľovi. V prípade prevodu plavidla v tejto lehote členský štát vráti neoprávnene vyplatené sumy v súvislosti s danou operáciou, a to úmerne k obdobiu, počas ktorého nebola splnená podmienka stanovená v prvej vete tohto odseku.

2.   Prevádzkové náklady nie sú oprávnené, pokiaľ sa v tejto kapitole výslovne neuvádza inak.

3.   Celkový finančný príspevok z ENRF na opatrenia uvedené v článkoch 33 a 34 a výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov podľa článku 41 nepresiahne vyššiu z týchto dvoch prahových hodnôt:

a)

6 000 000 EUR; alebo

b)

15 % finančnej podpory Únie vyčlenenej na členský štátna priority Únie stanovené v článku 6 ods. 1, 2 a 5.

4.   Celkový finančný príspevok z ENRF na opatrenia uvedené v článku 29 ods. 4 nepresiahne 5 % finančnej podpory Únie vyčlenenej na členský štát.

5.   Podpora vlastníkom plavidiel, poskytnutá podľa článku 33, sa odpočíta od podpory poskytnutej vlastníkom plavidiel podľa článku 34 na rovnaké plavidlo.

Článok 26

Inovácia

1.   S cieľom podnietiť inováciu v rybárstve sa z ENRF môžu podporovať projekty zamerané na vývoj alebo zavádzanie nových alebo výrazne vylepšených produktov a zariadení, nových alebo vylepšených procesov a techník a nových alebo vylepšených systémov riadenia a organizačných systémov, a to aj na úrovni spracovania a marketingu.

2.   Operácie financované podľa tohto článku vykonáva vedecký alebo technický orgán uznaný členským štátom alebo Úniou, alebo sa vykonávajú v spolupráci s týmto orgánom. Uvedený vedecký alebo technický orgán overuje výsledky týchto operácií,.

3.   Členské štáty výsledky operácií financovaných na základe tohto článku náležite propagujú v súlade s článkom 119.

Článok 27

Poradenské služby

1.   S cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov a presadzovať udržateľný rybolov sa z ENRF môžu podporovať:

a)

štúdie uskutočniteľnosti a poradenské služby, v ktorých sa posúdi životaschopnosť projektov, ktoré sú potenciálne oprávnené na podporu podľa tejto kapitoly;

b)

poskytovanie odborného poradenstva v oblasti environmentálnej udržateľnosti s dôrazom na obmedzenie a pokiaľ možno aj odstránenie negatívneho vplyvu rybárskych činností na morské, suchozemské a sladkovodné ekosystémy;

c)

poskytovanie odborného poradenstva v oblasti obchodných stratégií a stratégií uvádzania na trh.

2.   Štúdie uskutočniteľnosti, poradenské služby a poradenstvo uvedené v odseku 1 poskytujú vedecké, akademické, odborné alebo technické orgány alebo subjekty poskytujúce ekonomické poradenstvo, ktoré majú požadované kompetencie.

3.   Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytuje prevádzkovateľom, organizáciám rybárov vrátane organizácií výrobcov alebo verejnoprávnym orgánom.

4.   Ak podpora uvedená v odseku 1 nepresahuje sumu 4 000 EUR, prijímateľa možno vybrať prostredníctvom zrýchleného postupu.

Článok 28

Partnerstvá medzi vedcami a rybármi

1.   S cieľom podporiť prenos znalostí medzi vedcami a rybármi sa z ENRF môže podporovať:

a)

vytvorenie sietí, partnerských dohôd alebo združení v rámci z jedného alebo viacerých nezávislých vedeckých orgánov a rybárov alebo jednej alebo viacerých organizácií rybárov, do ktorých sa môžu zapojiť aj technické orgány;

b)

činnosti vykonávané v rámci sietí, partnerských dohôd alebo združení uvedených v písmene a).

2.   Medzi činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) môže patriť zber a správa údajov, vypracúvanie štúdií, pilotné projekty, šírenie znalostí a výsledkov výskumu, semináre a najlepšie postupy.

3.   Podpora uvedená v odseku 1 sa môže poskytnúť verejnoprávnym orgánom, rybárom, organizáciám rybárov, skupinám FLAG a mimovládnym organizáciám.

Článok 29

Podpora ľudského kapitálu, tvorby pracovných miest a sociálneho dialógu

1.   Z ENRF sa môže na účely podpory ľudského kapitálu, tvorby pracovných miest a sociálneho dialógu podporovať:

a)

odborná príprava, celoživotné vzdelávanie, spoločné projekty, šírenie hospodárskych, technických, regulačných či vedeckých znalostí a inovačných postupov a získavanie nových odborných zručností predovšetkým v oblasti udržateľného hospodárenia s morskými ekosystémami, hygieny, zdravia, bezpečnosti, činností v námornom odvetví, inovácie a podnikania;

b)

vytváranie sietí a výmena skúseností a najlepších postupov medzi zainteresovanými stranami vrátane organizácií podporujúcich rovnosť príležitostí žien a mužov, presadzovanie úlohy žien v rybárskych komunitách a presadzovanie nedostatočne zastúpených skupín, ktoré sa zúčastňujú na maloobjemovom pobrežnom rybolove alebo rybolove v stoji;

c)

sociálny dialóg na úrovni Únie, na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, na ktorom sa zúčastňujú rybári, sociálni partneri a iné príslušné zainteresované strany.

2.   Podpora uvedená v odseku 1 sa môže poskytnúť aj manželom/manželkám samostatne zárobkovo činných rybárov alebo, ak to umožňuje vnútroštátne právo, životným partnerom samostatne zárobkovo činných rybárov za podmienok stanovených v článku 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ (26).

3.   Podporu uvedenú v odseku 1 písm. a) možno poskytnúť len na obdobie najviac dvoch rokov na odbornú prípravu osôb mladších ako 30 rokov, ktorých príslušný členský štát uznal za nezamestnaných (ďalej len „účastník odbornej prípravy“). Táto podpora sa obmedzí na odbornú prípravu na palube malého plavidla na pobrežný rybolov, ktoré vlastní profesionálny rybár vo veku aspoň 50 rokov, ktorá sa formalizuje zmluvou medzi účastníkom odbornej prípravy a vlastníkom plavidla, ktorú uznáva príslušný členský štát, a tiež na kurzy zamerané na udržateľné rybolovné postupy a ochranu morských biologických zdrojov v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Účastníka odbornej prípravy na palube sprevádza profesionálny rybár vo veku aspoň 50 rokov.

4.   Podpora podľa odseku 3 sa poskytuje profesionálnym rybárom na pokrytie platu účastníka odbornej prípravy a súvisiacich nákladov a vypočíta sa v súlade s článkom 67 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 s ohľadom na hospodársku situáciu a životnú úroveň príslušného členského štátu. Uvedená podpora nepresiahne maximálnu sumu 40 000 EUR na každého prijímateľa počas programového obdobia.

Článok 30

Diverzifikácia a nové formy príjmu

1.   Z ENRF sa môžu podporovať investície, ktoré prispievajú k diverzifikácii príjmu rybárov rozvojom doplnkových činností, ako napríklad investície do plavidiel, rybársky cestovný ruch, reštaurácie, environmentálne služby týkajúce sa rybárstva a vzdelávacie činnosti týkajúce sa rybárstva.

2.   Podpora podľa odseku 1 sa poskytne rybárom, ktorí:

a)

predložia podnikateľský plán zameraný na rozvoj nových činností; a

b)

majú primerané odborné zručnosti, ktoré možno získať prostredníctvom operácií financovaných podľa článku 29 ods. 1 písm. a).

3.   Podpora podľa odseku 1 sa poskytuje iba ak doplnkové činnosti súvisia s hlavným rybárskym podnikaním rybára.

4.   Výška podpory poskytnutej podľa odseku 1 nepresiahne 50 % rozpočtu predpokladaného v podnikateľskom pláne pre jednotlivé operácie a nepresiahne maximálnu sumu 75 000 EUR na každého prijímateľa.

Článok 31

Podpora mladých rybárov pri začatí podnikania

1.   Z ENRF sa môže poskytovať podpora pri začatí podnikania mladým rybárom.

2.   Podpora podľa tohto článku sa môže poskytovať len v súvislosti s prvým nadobudnutím rybárskeho plavidla:

a)

ktorého celková dĺžka je menej ako 24 metrov;

b)

ktoré je vybavené na rybolov na mori;

c)

ktorého vek je 5 až 30 rokov; a

d)

ktoré patrí do segmentu flotily, v súvislosti s ktorým sa v správe o rybolovnej kapacite uvedenej v článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 uvádza, že je v rovnováhe s rybolovnými možnosťami, ktoré má daný segment k dispozícii.

3.   Na účely tohto článku je pojem „mladý rybár“ fyzická osoba, ktorá chce nadobudnúť rybárske plavidlo prvýkrát a ktorá má v deň podania žiadosti menej ako 40 rokov a ktorá aspoň päť rokov pracovala ako rybár alebo absolvovala rovnocennú odbornú prípravu. Členské štáty môžu na účely stanovenia oprávnenosti na podporu podľa tohto článku vymedziť ďalšie objektívne kritériá, ktoré majú spĺňať mladí rybári.

4.   Podpora podľa tohto článku nepresiahne 25 % nákladov na nadobudnutie daného rybárskeho plavidla a v žiadnom prípade nepresiahne 75 000 EUR na mladého rybára.

Článok 32

Zdravie a bezpečnosť

1.   S cieľom zlepšiť hygienické, zdravotné, bezpečnostné a pracovné podmienky rybárov sa z ENRF môžu podporovať investície do plavidiel alebo do jednotlivého zariadenia, pokiaľ tieto investície presahujú požiadavky podľa práva Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

2.   Podpora podľa tohto článku sa poskytuje rybárom alebo vlastníkom rybárskych plavidiel.

3.   Pokiaľ sa daná operácia týka investície do plavidla, počas programového obdobia sa podpora poskytne na rovnaký druh investície a na rovnaké rybárske plavidlo iba raz. Pokiaľ sa daná operácia týka investície do jednotlivých zariadení, počas programového obdobia sa podpora poskytne na rovnaký druh zariadenia a rovnakému prijímateľovi iba raz.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 126 delegované akty určujúce druhy oprávnených operácií podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 33

Dočasné zastavenie rybolovných činností

1.   Z ENRF možno podporovať opatrenia na dočasné zastavenie rybolovných činností v týchto prípadoch:

a)

vykonávania opatrení Komisie alebo núdzových opatrení členských štátov uvedených v článkoch 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 alebo ochranných opatrení uvedených v článku 7 uvedeného nariadenia vrátane období biologickej obnovy;

b)

neobnovenia dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva alebo protokolov k nim;

c)

ak je dočasné zastavenie ustanovené v pláne hospodárenia prijatom v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1967/2006 (27) alebo s viacročným plánom prijatom podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pretože je potrebné na základe vedeckých odporúčaní zníženie rybolovného úsilia, aby sa dosiahli ciele uvedené v článku 2 ods. 2 a článku 2 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.   Podporu uvedenú v odseku 1 možno poskytnúť v období rokov 2014 až 2020 najviac po dobu šiestich mesiacov na plavidlo.

3.   Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytne len:

a)

vlastníkom rybárskych plavidiel Únie, ktoré sú registrované ako aktívne a ktoré vykonávali rybolovné činnosti na mori najmenej 120 dní v priebehu dvoch posledných kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu; alebo

b)

rybárom, ktorí pracovali na mori najmenej 120 dní v priebehu dvoch posledných kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu na palube rybárskeho plavidla Únie, ktorého sa týka dočasné zastavenie.

4.   Všetky rybolovné činnosti, ktoré vykonáva rybárske plavidlo alebo dotknutí rybári, sa skutočne zastavia. Príslušný orgán sa presvedčí, či dotknuté rybárske plavidlo počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje dočasné zastavenie, zastavilo všetky rybolovné činnosti.

Článok 34

Trvalé ukončenie rybolovných činností

1.   Z ENRF možno podporovať opatrenia na trvalé ukončenie rybolovných činností iba vtedy, ak sa to dosiahne prostredníctvom zošrotovania rybárskych plavidiel a za podmienky, že:

a)

toto zošrotovanie je začlenené do operačného programu uvedeného v článku 18 a

b)

trvalé ukončenie je ustanovené ako nástroj akčného plánu uvedeného v článku 22 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, v ktorom sa uvádza, že daný segment flotily nie je v skutočnej rovnováhe s rybolovnými možnosťami, ktoré má tento segment k dispozícii.

2.   Podpora podľa odseku 1 sa poskytne:

a)

vlastníkom rybárskych plavidiel Únie, ktoré sú zaregistrované ako aktívne a ktoré vykonávali rybolovné činnosti na mori najmenej 90 dní ročne v priebehu posledných dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu; alebo

b)

rybárom, ktorí pracovali na mori najmenej 90 dní ročne v priebehu posledných dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu na palube rybárskeho plavidla Únie, ktorého sa týka trvalé ukončenie.

3.   Dotknutí rybári skutočne ukončia všetky rybolovné činnosti. Prijímateľ poskytne dôkaz o skutočnom ukončení rybolovných činností príslušnému orgánu. Ak sa rybár vráti k rybolovnej činnosti skôr ako dva roky od dátumu podania žiadosti o podporu, kompenzácia sa vracia pro rata temporis.

4.   Podporu podľa tohto článku možno poskytovať do 31. decembra 2017.

5.   Podpora podľa tohto článku sa vypláca až po trvalom vyradení rovnocennej kapacity z registra rybárskych plavidiel Únie, ako aj po trvalom odobratí licencií a oprávnení na rybolov. Prijímateľ nemôže zaregistrovať nové rybárske plavidlo v lehote piatich rokov od získania takejto podpory. Zo zníženia kapacity v dôsledku trvalého ukončenia rybolovných činností s verejnou pomocou vyplýva trvalé rovnocenné zníženie stropov rybolovnej kapacity stanovených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1380/2013.

6.   Odchylne od odseku 1 sa môže udeliť podpora na trvalé ukončenie rybolovných činností bez zošrotovania, ak sa plavidlá dodatočne vybavia na iné činnosti ako komerčný rybolov.

Okrem toho a v záujme zachovania námorného dedičstva sa môže udeliť podpora v prípade tradičných drevených plavidiel na trvalé ukončenie rybolovných činností bez zošrotovania, ak si takéto plavidlá zachovajú historickú funkciu na súši.

Článok 35

Podielové fondy pre nepriaznivé klimatické javy a environmentálne nehody

1.   ENRF môže prispievať do podielových fondov, ktoré vyplatia rybárom finančnú kompenzáciu za hospodárske straty spôsobené nepriaznivými klimatickými javmi, alebo environmentálnymi nehodami alebo za náklady na záchranu rybárov alebo rybárskych plavidiel v prípade nehôd na mori počas ich rybolovných činností.

2.   Na účely odseku 1 je pojem „podielový fond“ systém akreditovaný členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnym právom, ktorý umožňuje združeným rybárom poistiť sa, čím sa združeným rybárom vyplácajú kompenzačné platby za hospodárske straty spôsobené udalosťami stanovenými v odseku 1.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa predišlo nadmernej kompenzácii v dôsledku kombinácie podpory podľa tohto článku s inými nástrojmi Únie alebo na úrovni členských štátov alebo so systémami súkromného poistenia.

4.   Podielový fond, ktorý je oprávnený na podporu podľa tohto článku, musí spĺňať tieto podmienky:

a)

je akreditovaný príslušným orgánom členského štátu v súlade s vnútroštátnym právom;

b)

má transparentnú politiku platieb do fondu a výberov z fondu; a

c)

má jasné pravidlá pridelenia zodpovednosti za akékoľvek vzniknuté pohľadávky.

5.   Členské štáty stanovia pravidlá zriaďovania a riadenia podielových fondov, najmä pravidlá poskytovania kompenzačných platieb a oprávnenosti rybárov na tieto kompenzácie v prípade nepriaznivých klimatických javov, environmentálnych nehôd alebo nehôd na mori uvedených v odseku 1, ako aj pravidlá spravovania a monitorovania dodržiavania týchto pravidiel. Členské štáty zabezpečia, aby pravidlá fungovania fondov zahŕňali aj sankcie v prípade nedbanlivosti zo strany rybára.

6.   Nepriaznivé klimatické javy, environmentálne nehody alebo nehody na mori uvedené v odseku 1 sú tie, ktoré príslušný orgán členského štátu formálne uznal, že nastali.

7.   Príspevky uvedené v odseku 1 sa vzťahujú iba na sumy vyplatené podielovým fondom ako finančná kompenzácia rybárom. Administratívne náklady na zriadenie podielových fondov nie sú oprávnené na podporu. Členské štáty môžu obmedziť náklady, ktoré sú oprávnené na podporu, tak, že uplatnia stropy na podielový fond.

8.   Príspevky uvedené v odseku 1 sa poskytujú iba na pokrytie strát vyplývajúcich z nepriaznivých klimatických javov, environmentálnych nehôd alebo nehôd na mori, ktoré dosahujú viac ako 30 % ročného obratu daného podniku vypočítaného na základe priemerného obratu uvedeného podniku za predchádzajúce tri kalendárne roky.

9.   Do počiatočného základného kapitálu sa neprispieva z ENRF.

10.   Ak sa členské štáty rozhodnú obmedziť náklady oprávnené na podporu uplatnením stropov na podielový fond, členské štáty poskytnú vo svojich operačných programoch podrobnosti a odôvodnenia týchto stropov.

Článok 36

Podpora systémov na prideľovanie rybolovných možností

1.   V záujme prispôsobenia rybolovných činností rybolovným možnostiam môže ENRF podporovať navrhovanie, vývoj, monitorovanie, hodnotenie a riadenie systémov na prideľovanie rybolovných možností.

2.   Podpora podľa tohto článku sa poskytuje verejným orgánom, právnickým alebo fyzickým osobám alebo organizáciám rybárov uznaným členským štátom vrátane uznaných organizácií výrobcov, ktoré sa podieľajú na spoločnom riadení systémov uvedených v odseku 1.

Článok 37

Podpora na navrhovanie a vykonávanie ochranných opatrení a regionálnej spolupráce

1.   S cieľom zabezpečiť účinné navrhovanie a vykonávanie ochranných opatrení podľa článkov 7, 8 a 11 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a regionálnej spolupráce podľa článku 18 uvedeného nariadenia sa z ENRF môže podporovať:

a)

navrhovanie, vývoj a monitorovanie technických a administratívnych prostriedkov potrebných na vývoj a vykonávanie ochranných opatrení a regionalizácie;

b)

účasť zainteresovaných strán a spolupráca medzi členskými štátmi pri navrhovaní a vykonávaní ochranných opatrení a regionalizácie.

2.   Z ENRF sa môže podporovať priame opätovné zarybňovanie podľa odseku 1, len ak sa v právnom akte Únie ustanovuje ako ochranné opatrenie.

Článok 38

Obmedzovanie vplyvu rybolovu na morské prostredie a prispôsobenie rybolovu ochrane druhov

1.   S cieľom obmedziť vplyv rybolovu na morské prostredie, podporiť postupné odstránenie odhadzovania úlovkov a uľahčiť prechod na udržateľné využívanie živých morských biologických zdrojov v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa z ENRF môžu podporovať investície:

a)

do vybavenia, ktoré zlepšuje selektivitu rybárskeho výstroja z hľadiska veľkosti alebo jednotlivých druhov rýb;

b)

do plavidiel alebo vybavenia, ktoré eliminuje odhadzovanie zabraňovaním a obmedzovaním nechcených úlovkov komerčných populácií alebo ktoré zaobchádza s nechcenými úlovkami, ktoré sa majú vylodiť v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

c)

do vybavenia, ktoré obmedzuje a pokiaľ možno eliminuje fyzické a biologické vplyvy rybolovu na ekosystém alebo na morské dno;

d)

do vybavenia, ktoré chráni výstroj a úlovky pred cicavcami a vtákmi, ktoré sú chránené smernicou Rady 92/43/EHS alebo smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (28), ak sa tým neznižuje selektivita rybárskeho výstroja a ak sú prijaté všetky vhodné opatrenia na zabránenie fyzickej ujmy predátorom.

2.   Odchylne od článku 11 písm. a) sa v najvzdialenejších regiónoch podpora uvedená v odseku 1 môže poskytnúť na ukotvené zariadenia na zhlukovanie rýb za predpokladu, že tieto zariadenia prispievajú k udržateľnému a selektívnemu rybolovu.

3.   Počas programového obdobia sa podpora na určitý typ zariadenia v určitom rybárskom plavidle Únie poskytne najviac jedenkrát.

4.   Podpora sa poskytne len v prípade, že sa výstroj alebo iné vybavenie uvedené v odseku 1 vyznačujú preukázateľne lepšou selektivitou z hľadiska veľkosti rýb alebo preukázateľne nižším vplyvom na ekosystém a na druhy rýb, ktoré nie sú cieľovými druhmi, ako štandardný výstroj alebo iné vybavenie povolené podľa práva Únie alebo podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v kontexte regionalizácie, ako je ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013.

5.   Podpora sa poskytne:

a)

vlastníkom rybárskych plavidiel Únie, ktoré sú zaregistrované ako aktívne plavidlá a ktoré vykonávali rybolovné činnosti na mori najmenej 60 dní v priebehu dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu;

b)

rybárom, ktorí vlastnia výstroj, ktorý sa má nahradiť, a ktorí pracovali na palube rybárskeho plavidla Únie najmenej 60 dní v priebehu dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu;

c)

organizáciám rybárov, ktoré sú uznané príslušným členským štátom.

Článok 39

Inovácia spojená s ochranou morských biologických zdrojov

1.   S cieľom prispieť k postupnému odstráneniu odhadzovania úlovkov a vedľajších úlovkov a uľahčiť prechod na využívanie živých morských biologických zdrojov v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a znížiť vplyv rybolovu na morské prostredie a vplyv chránených predátorov sa z EFNR môžu podporovať operácie zamerané na vývoj alebo zavádzanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno znížiť vplyv rybolovných činností na životné prostredie, čo zahŕňa aj zlepšené rybolovné technicky a selektivitu výstroja, alebo zamerané na dosiahnutie udržateľnejšieho využívania morských biologických zdrojov a koexistenciu s chránenými predátormi.

2.   Operácie financované podľa tohto článku vykonáva vedecký alebo technický orgán uznaný členským štátom, ktorý overuje výsledky týchto operácií, alebo sa vykonávajú v spolupráci s týmto orgánom.

3.   Výsledky operácií financovaných podľa tohto článku členské štáty náležite propagujú v súlade s článkom 119.

4.   Rybárske plavidlá zapojené do projektov financovaných podľa tohto článku nepresiahnu 5 % počtu plavidiel národnej flotily, alebo 5 % tonáže národnej flotily v hrubej tonáži podľa výpočtu v čase predloženia žiadosti. Na žiadosť členského štátu, v riadne odôvodnených prípadoch a na základe odporúčania Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) zriadeného rozhodnutím Komisie 2005/629/ES (29) môže Komisia schváliť projekty, ktoré presahujú limity stanovené v tomto odseku.

5.   Operácie, ktoré sa neoznačujú za rybolov na vedecké účely v súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a ktoré zahŕňajú skúšanie nového rybárskeho výstroja alebo nových postupov, sa vykonajú v rámci obmedzení rybolovných možností pridelených príslušnému členskému štátu.

6.   Čistý príjem, ktorý vznikne rybárskemu plavidlu zapojením sa do operácie, sa odpočíta od oprávnených výdavkov na danú operáciu v súlade s článkom 65 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

7.   Na účely odseku 6 pojem „čistý príjem“ je príjem rybárov z prvého predaja rýb alebo ulitníkov ulovených počas zavádzania a testovania nových technických alebo vedeckých poznatkov znížený o náklady na predaj, ako sú napríklad poplatky za aukčnú sieň.

Článok 40

Ochrana a obnova morskej biodiverzity a ekosystémov a kompenzačné režimy v rámci udržateľných rybolovných činností

1.   V záujme ochrany a obnovy morskej biodiverzity a ekosystémov v rámci udržateľných rybolovných činností a v príslušných prípadoch za účasti rybárov sa z ENRF môžu podporovať tieto operácie:

a)

zber odpadu z mora vykonávaný rybármi, napríklad odstránenie strateného rybárskeho výstroja a odpadkov znečisťujúcich more;

b)

výstavba, inštalácia alebo modernizácia statických alebo pohyblivých zariadení, ktorých účelom je chrániť a zveľaďovať morskú faunu a flóru, vrátane ich vedeckej prípravy a hodnotenia;

c)

prispievanie k lepšiemu hospodáreniu s morskými biologickými zdrojmi alebo k ich ochrane;

d)

príprava, ktorá zahŕňa štúdie, vypracovanie, monitorovanie a aktualizáciu plánov ochrany a plánov hospodárenia pre činnosti súvisiace s rybárstvom, ktoré sa týkajú lokalít sústavy NATURA 2000 a osobitných chránených území uvedených v smernici 2008/56/ES a iných osobitných biotopov;

e)

riadenie, obnova a monitorovanie lokalít sústavy NATURA 2000 v súlade so smernicami 92/43/EHS a 2009/147/ES v súlade s prioritnými akčnými rámcami stanovenými podľa smernice 92/43/EHS;

f)

riadenie, obnova a monitorovanie chránených morských oblastí v kontexte vykonávania opatrení priestorovej ochrany uvedených v článku 13 ods. 4 smernice 2008/56/ES;

g)

zvyšovanie environmentálneho povedomia, zahŕňajúc rybárov, v súvislosti s ochranou a obnovou morskej biodiverzity;

h)

systémy kompenzácie škôd na úlovkoch spôsobených cicavcami a vtákmi chránenými podľa smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES;

i)

účasť na iných činnostiach zameraných na zachovanie a zlepšenie biodiverzity a ekosystémových služieb, ako je napríklad obnova osobitných morských a pobrežných biotopov v záujme podpory udržateľných populácií rýb, vrátane ich vedeckej prípravy a hodnotenia.

2.   Podpora podľa odseku 1 písm. h) podlieha formálnemu uznaniu týchto systémov príslušnými orgánmi členských štátov. Členské štáty tiež zabezpečia, aby nedošlo k nadmernej kompenzácii škôd v dôsledku kombinovania systémov Únie, členských štátov a súkromných systémov.

3.   Operácie uvedené v tomto článku môžu vykonávať vedecké alebo technické verejnoprávne orgány, poradné rady, rybári alebo organizácie rybárov, ktoré sú uznané členským štátom, alebo mimovládne organizácie v spolupráci s organizáciami rybárov alebo v partnerstve so skupinami FLAG.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 126 prijímať delegované akty určujúce náklady, ktoré sú oprávnené na podporu podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 41

Energetická efektívnosť a zmierňovanie zmeny klímy

1.   S cieľom zmierniť účinky zmeny klímy a zlepšiť energetickú účinnosť rybárskych plavidiel možno z ENRF podporovať:

a)

investície do vybavenia alebo do plavidiel zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok alebo skleníkových plynov a zvýšenie energetickej efektívnosti rybárskych plavidiel. Investície do rybárskeho výstroja sú tiež oprávnené, ak neznižujú selektivitu daného výstroja;

b)

audity a programy energetickej efektívnosti;

c)

štúdie zamerané na posúdenie príspevku alternatívnych hnacích systémov a tvarov trupu k energetickej účinnosti rybárskych plavidiel.

2.   Podporu na výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov možno poskytnúť len pokiaľ ide o plavidlá:

a)

ktorých celková dĺžka je najviac 12 metrov, ak nový alebo modernizovaný motor nemá vyšší výkon v kW ako súčasný motor;

b)

ktorých celková dĺžka je 12 až 18 metrov, ak má nový alebo modernizovaný motor aspoň o 20 % nižší výkon v kW ako súčasný motor;

c)

ktorých celková dĺžka je 18 až 24 metrov, ak má nový alebo modernizovaný motor aspoň o 30 % nižší výkon v kW ako súčasný motor.

3.   Podporu podľa odseku 2 na výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov možno poskytnúť iba plavidlám, ktoré patria do segmentu flotily, v súvislosti s ktorým sa v správe o rybolovnej kapacite uvedenej v článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 uvádza, že je v rovnováhe s rybolovnými možnosťami, ktoré má daný segment k dispozícii.

4.   Podpora podľa odseku 2 tohto článku sa poskytuje iba na výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov, ktoré boli úradne certifikované v súlade s článkom 40 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Vyplatí sa až potom, ako sa z registra rybárskych plavidiel Únie trvalo odstráni akékoľvek požadované zníženie kapacity v kW.

5.   Rybárskym plavidlám, na ktoré sa certifikácia výkonu motora nevzťahuje, sa podpora podľa odseku 2 tohto článku poskytuje len na výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov, ktorých výkonnostný súlad bol overený podľa článku 41 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a ktoré sa fyzicky skontrolovali s cieľom ubezpečiť sa, že ich výkon nie je vyšší ako výkon motora uvedený v licenciách na rybolov.

6.   Zníženie výkonu motora uvedené v odseku 2 písm. b) a c) možno pre každú kategóriu plavidiel uvedenú v uvedených písmenách dosiahnuť skupinou plavidiel.

7.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 3, podpora z ENRF podľa odseku 2 tohto článku nepresiahne vyššiu z týchto dvoch prahových hodnôt:

a)

1 500 000 EUR; alebo

b)

3 % finančnej podpory Únie pridelenej členským štátom na priority Únie stanovené v článku 6 ods. 1, 2 a 5.

8.   Žiadosti prevádzkovateľov z odvetvia maloobjemového pobrežného rybolovu sa spracúvajú prioritne do úrovne 60 % celkovej podpory pridelenej na výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov podľa odseku 2 počas celého programového obdobia.

9.   Podpora podľa odsekov 1 a 2 sa poskytne len vlastníkom rybárskych plavidiel a len raz na ten istý druh investície počas programového obdobia na to isté rybárske plavidlo.

10.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 126 prijímať delegované akty s cieľom špecifikovať náklady, ktoré sú oprávnené na podporu podľa odseku 1 písm. a) tohto článku.

Článok 42

Pridaná hodnota, kvalita produktov a využívanie nechcených úlovkov

1.   S cieľom zvýšiť pridanú hodnotu alebo kvalitu ulovených rýb sa z ENRF môžu podporovať:

a)

investície, ktoré pridávajú hodnotu produktom rybolovu najmä tým, že sa rybárom umožňuje vykonávať spracovanie, uvádzanie na trh a priamy predaj vlastných úlovkov;

b)

inovačné investície do plavidiel, ktorými sa zvyšuje kvalita produktov rybolovu.

2.   Podpora uvedená v odseku 1 písm. b) je podmienená použitím selektívneho výstroja na minimalizovanie nechcených úlovkov a poskytuje sa iba vlastníkom rybárskych plavidiel Únie, ktoré vykonávali rybolovnú činnosť na mori najmenej 60 dní v priebehu dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu.

Článok 43

Rybárske prístavy, vyloďovacie miesta, aukčné siene a prístrešky

1.   Na účely zvýšenia kvality, kontroly a sledovateľnosti vylodených produktov, zvýšenia energetickej efektívnosti, prispenia k ochrane životného prostredia a zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok sa z ENRF môžu podporovať investície zlepšujúce infraštruktúru rybárskych prístavov, aukčných siení, vyloďovacie miesta a prístrešky vrátane investícií do zariadení na zber odpadu a morských odpadkov.

2.   S cieľom uľahčiť dodržiavanie povinnosti vylodiť všetky úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a článku 8 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1379/2013, ako aj zvyšovať hodnoty nedostatočne využívaných zložiek úlovku sa z ENRF môžu podporovať investície do rybárskych prístavov, aukčných siení, vyloďovacích miest a prístreškov.

3.   S cieľom zvýšiť bezpečnosť rybárov sa z ENRF môžu podporovať investície do výstavby alebo modernizácie prístreškov.

4.   Podpora sa nevzťahuje na výstavbu nových prístavov, nových vyloďovacích miest ani nových aukčných siení.

Článok 44

Vnútrozemský rybolov a vnútrozemská vodná fauna a flóra

1.   S cieľom zmierniť účinky vnútrozemského rybolovu na životné prostredie, zvýšiť energetickú efektívnosť, zvýšiť hodnotu alebo kvalitu vylodených rýb alebo zlepšiť zdravie, bezpečnosť, pracovné podmienky, ľudský kapitál a odbornú prípravu sa z ENRF môžu podporovať tieto investície:

a)

podpora ľudského kapitálu, tvorby pracovných miest a sociálneho dialógu, ako sa uvádza v článku 29, a za podmienok stanovených v uvedenom článku;

b)

do plavidiel alebo jednotlivého vybavenia podľa článku 32 za podmienok stanovených v uvedenom článku;

c)

do vybavenia a druhov operácií uvedených v článkoch 38 a 39 a za podmienok stanovených v uvedených článkoch;

d)

zlepšenie energetickej efektívnosti a zmiernenie účinkov zmeny klímy, ako je uvedené v článku 41 a za podmienok stanovených v uvedenom článku;

e)

zvýšenie hodnoty alebo kvality ulovených rýb, ako sa uvádza v článku 42 a za podmienok stanovených v uvedenom článku;

f)

do rybárskych prístavov, prístreškov a vyloďovacích miest uvedených v článku 43 a za podmienok stanovených v uvedenom článku.

2.   Z ENRF sa môže poskytovať podpora mladým rybárom na investície súvisiace so začatím podnikania podľa článku 31 a za rovnakých podmienok, ako sú stanovené v uvedenom článku, okrem požiadavky stanovenej v odseku 2 písm. b) uvedeného článku.

3.   Z ENRF sa môže poskytnúť podpora na rozvoj a uľahčenie inovácie v súlade s článkom 26, na poradenské služby v súlade s článkom 27 a na partnerstvá medzi vedcami a rybármi v súlade s článkom 28.

4.   S cieľom propagovať diverzifikáciu zo strany vnútrozemských rybárov sa z ENRF môže podporovať diverzifikácia vnútrozemských rybolovných činností na doplnkové činnosti za podmienok stanovených v článku 30.

5.   Na účely odseku 1:

a)

pod odkazmi na rybárske plavidlá, ktoré sa uvádzajú v článkoch 30, 32, 38, 39, 41 a 42, sa rozumejú odkazy na plavidlá pôsobiace výlučne vo vnútrozemských vodách;

b)

pod odkazmi na morské prostredie, ktoré sa uvádzajú v článku 38, sa rozumejú odkazy na prostredie, v ktorom pôsobia vnútrozemské rybárske plavidlá.

6.   S cieľom chrániť a zveľaďovať vodnú faunu a flóru sa z ENRF môže podporovať:

a)

riadenie, obnova a monitorovanie lokalít sústavy NATURA 2000, na ktoré vplývajú rybolovné činnosti, a obnova vnútrozemských vôd v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (30) vrátane neresísk a migračných trás sťahovavých druhov bez toho, aby bol dotknutý článok 40 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia, a v príslušných prípadoch za účasti vnútrozemských rybárov;

b)

výstavba, modernizácia alebo inštalácia statických alebo pohyblivých zariadení, ktorých účelom je chrániť a zveľaďovať vodnú faunu a flóru, vrátane ich vedeckej prípravy, monitorovania a hodnotenia.

7.   Členské štáty zabezpečia, aby plavidlá, ktorým sa poskytne podpora podľa tohto článku, naďalej pôsobili výlučne vo vnútrozemských vodách.

KAPITOLA II

Udržateľný rozvoj akvakultúry

Článok 45

Osobitné ciele

Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu osobitných cieľov v rámci priority Únie stanovenej v článku 6 ods. 2

Článok 46

Všeobecné podmienky

1.   Podpora podľa tejto kapitoly sa obmedzuje len na akvakultúrne podniky, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.

2.   Na účely tohto článku podnikatelia vstupujúci do tohto odvetvia predložia podnikateľský plán a v prípade, ak investičné náklady presiahnu 50 000 EUR, štúdiu uskutočniteľnosti vrátane posúdenia vplyvu operácií na životné prostredie. Podpora podľa tejto kapitoly sa poskytuje len v prípadoch, keď sa v nezávislej trhovej správe jasne preukáže, že produkt má dobré a udržateľné trhové vyhliadky.

3.   V prípadoch, keď operácie predstavujú investície do vybavenia alebo infraštruktúry na zabezpečenie splnenia budúcich požiadaviek v oblasti životného prostredia, zdravia ľudí a zvierat, hygieny alebo dobrých životných podmienok zvierat podľa práva Únie, možno podporu poskytovať až do dňa, keď sa tieto požiadavky stanú pre podniky povinné.

4.   Podpora sa neposkytuje na chov geneticky modifikovaných organizmov.

5.   Podpora sa neposkytuje na akvakultúrne operácie v morských chránených oblastiach, ak príslušný orgán členského štátu na základe posúdenia vplyvu na životné prostredie stanovil, že operácia by mala výrazne negatívny vplyv na životné prostredie, ktorý nemožno primerane zmierniť.

Článok 47

Inovácia

1.   Na stimuláciu inovácie v akvakultúre sa z ENRF môžu podporovať operácie zamerané na:

a)

vývoj technických, vedeckých alebo organizačných znalostí v akvakultúrnych chovoch, ktoré predovšetkým zmierňujú ich vplyv na životné prostredie, znižujú závislosť od rybej múčky a rybieho oleja, podporujú udržateľné využívanie zdrojov v akvakultúre, zlepšujú životné podmienky zvierat alebo uľahčujú nové udržateľné výrobné metódy;

b)

vývoj alebo uvádzanie na trh nových akvakultúrnych druhov s dobrým trhovým potenciálom, nových alebo výrazne vylepšených produktov, nových alebo zdokonalených postupov, alebo nových či zdokonalených systémov hospodárenia a organizácie;

c)

skúmanie technickej alebo ekonomickej uskutočniteľnosti inovačných produktov alebo postupov.

2.   Operácie podľa tohto článku vykonávajú verejné alebo súkromné vedecké alebo technické subjekty uznané členským štátom, ktoré overujú výsledky takýchto operácií, alebo sa tieto operácie vykonávajú v spolupráci s týmito subjektmi.

3.   Výsledky operácií využívajúcich podporu členské štáty primerane propagujú v súlade s článkom 119.

Článok 48

Produktívne investície do akvakultúry

1.   Z ENRF sa môžu podporovať:

a)

produktívne investície do akvakultúry;

b)

diverzifikácia akvakultúrnej produkcie a chovaných druhov;

c)

modernizácia akvakultúrnych jednotiek vrátane zlepšovania pracovných a bezpečnostných podmienok pracovníkov v akvakultúre;

d)

zlepšovanie a modernizácia v súvislosti so zdravím a dobrými životnými podmienkami zvierat vrátane nákupu vybavenia určeného na ochranu akvakultúrnych chovov pred voľne žijúcimi predátormi;

e)

investície do znižovania negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovania efektívnosti využívania zdrojov;

f)

investície do zvyšovania kvality produktov akvakultúry alebo ich pridanej hodnoty;

g)

obnovovanie existujúcich akvakultúrnych rybníkov alebo lagún odstránením usadenín alebo investície zamerané na prevenciu tvorby usadenín;

h)

diverzifikácia príjmu akvakultúrnych podnikov prostredníctvom rozvoja doplnkových činností;

i)

investície, ktorých výsledkom je výrazné zníženie vplyvu akvakultúrnych podnikov na používanie vody a jej kvalitu, najmä prostredníctvom zníženia množstva používanej vody alebo chemických látok, antibiotík a iných liečiv alebo prostredníctvom zlepšenia výstupnej kvality vody, okrem iného aj prostredníctvom používania multitrofických akvakultúrnych systémov;

j)

podpora uzavretých akvakultúrnych systémov, v ktorých sa produkty akvakultúry chovajú v uzavretých systémoch recirkulácie, pričom sa minimalizuje spotreba vody;

k)

investície zvyšujúce energetickú efektívnosť a podporujúce prechod akvakultúrnych podnikov na obnoviteľné zdroje energie.

2.   Podpora podľa odseku 1 písm. h) sa poskytuje len akvakultúrnym podnikom za predpokladu, že doplnkové činnosti súvisia s hlavnou činnosťou akvakultúrneho podniku, čo zahŕňa rybársky cestovný ruch, environmentálne služby v oblasti akvakultúry alebo vzdelávacie činnosti týkajúce sa akvakultúry.

3.   Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť na zvýšenie produkcie a/alebo modernizáciu existujúcich akvakultúrnych podnikov alebo na výstavbu nových, ak je tento rozvoj v súlade s viacročným národným strategickým plánom pre rozvoj akvakultúry uvedeným v článku 34 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 49

Riadiace, podporné a poradenské služby pre akvakultúrne chovy

1.   S cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť akvakultúrnych chovov a s cieľom obmedziť negatívny vplyv ich prevádzky na životné prostredie sa z ENRF môže podporovať:

a)

zriaďovanie služieb zameraných na riadenie, podporu a poradenstvo pre akvakultúrne chovy;

b)

nákup poradenských služieb technického, vedeckého, právneho, environmentálneho alebo ekonomického charakteru akvakultúrnym chovom.

2.   Poradenské služby uvedené v odseku 1 písm. b) zahŕňajú:

a)

potreby v oblasti riadenia v záujme toho, aby boli akvakultúrne chovy v súlade s právnymi predpismi Únie a členských štátov o životnom prostredí, ako aj s požiadavkami námorného priestorového plánovania;

b)

posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES (31) a smernici 92/43/EHS;

c)

potreby v oblasti riadenia v záujme toho, aby boli akvakultúrne chovy v súlade s právnymi predpismi Únie a členských štátov o zdraví a dobrých životných podmienkach vodných živočíchov alebo o verejnom zdraví;

d)

normy v oblasti zdravia a bezpečnosti založené na právnych predpisoch členských štátov a Únie;

e)

stratégie uvádzania na trh a obchodné stratégie.

3.   Poradenské služby uvedené v odseku 1 písm. b) poskytujú vedecké alebo technické subjekty, ako aj subjekty poskytujúce právne alebo ekonomické poradenstvo, ktoré majú požadované kompetencie uznávané členským štátom.

4.   Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje iba verejnoprávnym orgánom alebo iným subjektom, ktoré vyberie členský štát na zriadenie poradenských služieb pre akvakultúrne chovy. Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa poskytuje iba akvakultúrnym MSP alebo akvakultúrnym organizáciám vrátane akvakultúrnych organizácií výrobcov a združení akvakultúrnych organizácií výrobcov.

5.   Ak podpora nepresahuje sumu 4 000 EUR, prijímateľa možno vybrať prostredníctvom zrýchleného postupu.

6.   Prijímatelia nedostávajú podporu viac ako raz ročne na každú kategóriu poradenských služieb uvedenú v odseku 2.

Článok 50

Podpora ľudského kapitálu a tvorby sietí

1.   Na podporu ľudského kapitálu a tvorby sietí v akvakultúre sa z ENRF môže podporovať:

a)

odborná príprava, celoživotné vzdelávanie, šírenie vedeckých a technických znalostí a inovačných postupov, získavanie nových odborných zručností v oblasti akvakultúry a v súvislosti so znižovaním vplyvu akvakultúrnych operácií na životné prostredie;

b)

zlepšovanie pracovných podmienok a presadzovanie bezpečnosti pri práci;

c)

tvorba sietí a výmena skúseností a najlepších postupov medzi akvakultúrnymi chovmi alebo odbornými organizáciami a ostatnými zainteresovanými stranami vrátane vedeckých a technických subjektov a subjektov podporujúcich rovnaké príležitosti pre mužov a ženy.

2.   Podpora uvedená v odseku 1 písm. a) sa neposkytuje veľkým akvakultúrnym chovom, pokiaľ sa nezapoja do výmeny znalostí s MSP.

3.   Odchylne od článku 46 sa podpora podľa tohto článku poskytuje aj verejným alebo poloverejným organizáciám a iným organizáciám uznaným členským štátom.

4.   Podpora podľa tohto článku sa poskytuje aj manželom/manželkám samostatne zárobkovo činných akvakultúrnych chovateľov alebo v prípade, ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo, aj životným partnerom samostatne zárobkovo činných akvakultúrnych chovateľov, za podmienok stanovených v článku 2 písm. b) smernice 2010/41/EÚ.

Článok 51

Zvýšenie potenciálu akvakultúrnych lokalít

1.   S cieľom prispieť k rozvoju akvakultúrnych lokalít a infraštruktúr a obmedziť negatívny vplyv operácií na životné prostredie sa z ENRF môže podporovať:

a)

určenie a zmapovanie najvhodnejších oblastí na rozvoj akvakultúry, v prípade potreby aj so zreteľom na procesy priestorového plánovania, a určenie a zmapovanie oblastí, v ktorých by mala byť akvakultúra vylúčená, aby sa zachovala úloha týchto oblastí vo fungovaní ekosystému;

b)

zlepšenie a rozvoj podporných zariadení a infraštruktúry, ktoré sú potrebné na zvýšenie potenciálu akvakultúrnych lokalít a zníženie negatívneho vplyvu akvakultúry na životné prostredie, vrátane investícií do pozemkových úprav, dodávok energie alebo vodohospodárstva;

c)

opatrenia prijaté a vykonávané príslušnými orgánmi podľa článku 9 ods. 1 smernice 2009/147/ES alebo článku 16 ods. 1 smernice 92/43/EHS s cieľom zabrániť vážnemu poškodeniu akvakultúry;

d)

opatrenia prijaté a vykonávané príslušnými orgánmi v nadväznosti na zistenie zvýšenej mortality alebo chorôb stanovených v článku 10 smernice Rady 2006/88/ES (32). Tieto opatrenia môžu zahŕňať prijatie akčných plánov pre ulitníky zameraných na ochranu, obnovu a hospodárenie vrátane podpory producentov ulitníkov na zachovanie prirodzených miest výskytu a lovu ulitníkov.

2.   Prijímateľmi podpory podľa tohto článku sú len verejnoprávne orgány alebo súkromné subjekty, ktorým členský štát zveril úlohy uvedené v odseku 1.

Článok 52

Podnecovanie nových akvakultúrnych chovateľov vykonávajúcich udržateľnú akvakultúru

1.   Na podporu podnikania v oblasti akvakultúry sa z ENRF môže podporovať zakladanie chovov udržateľnej akvakultúry novými akvakultúrnymi chovateľmi.

2.   Podpora podľa odseku 1 sa poskytuje akvakultúrnym chovateľom, ktorí vstupujú do tohto odvetvia, za predpokladu, že:

a)

majú zodpovedajúce odborné zručnosti a kompetencie;

b)

po prvýkrát zakladajú akvakultúrny mikropodnik alebo malý podnik ako manažér uvedeného podniku; a

c)

predložia podnikateľský zámer rozvoja svojich akvakultúrnych činností.

3.   S cieľom získať zodpovedajúce odborné zručnosti môžu akvakultúrni chovatelia, ktorí vstupujú do tohto odvetvia, využiť podporu podľa článku 50 ods. 1 písm. a).

Článok 53

Prechod na systémy ekologického riadenia a auditu a na ekologickú akvakultúru

1.   S cieľom podporiť rozvoj ekologickej alebo energeticky efektívnej akvakultúry sa z ENRF môže podporovať:

a)

prechod z bežných produkčných metód v oblasti akvakultúry na ekologickú akvakultúru v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (33) a v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 710/2009 (34);

b)

účasť na systéme Únie pre ekologické riadenie a audit (EMAS) ustanovenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 (35).

2.   Podpora sa poskytuje iba tým prijímateľom, ktorí sa zaviazali minimálne na tri roky k účasti na systéme EMAS alebo minimálne na päť rokov k dodržiavaniu požiadaviek ekologickej produkcie.

3.   Podpora má formu kompenzácie na maximálne tri roky počas obdobia prechodu podniku na ekologickú produkciu, alebo počas prípravy na účasť na systéme EMAS. Členské štáty vypočítajú túto kompenzáciu na základe:

a)

straty príjmu alebo dodatočných nákladov, ktoré vznikli počas obdobia prechodu z bežnej na ekologickú produkciu, pokiaľ ide o operácie oprávnené podľa odseku 1 písm. a); alebo

b)

dodatočných nákladov, ktoré vznikli v rámci podávania žiadosti a prípravy na účasť v systéme EMAS, na operácie oprávnené podľa odseku 1 písm. b).

Článok 54

Akvakultúra poskytujúca environmentálne služby

1.   S cieľom podporiť rozvoj akvakultúry, ktorá poskytuje environmentálne služby, sa z ENRF môžu podporovať:

a)

metódy akvakultúry zlučiteľné so špecifickými environmentálnymi potrebami, ktoré podliehajú špecifickým požiadavkám na hospodárenie vyplývajúcim z označenia oblastí sústavy NATURA 2000 v súlade so smernicami 92/43/EHS a 2009/147/ES;

b)

účasť, a to pokiaľ ide o priamo súvisiace náklady, na ochrane ex-situ a rozmnožovaní vodných živočíchov v rámci programov ochrany a obnovy biodiverzity, ktoré vypracovali verejné orgány alebo ktoré sa vypracovali pod ich dohľadom;

c)

akvakultúrne operácie zahŕňajúce ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a biodiverzity a riadenie krajinných a tradičných prvkov zón akvakultúry.

2.   Podpora podľa odseku 1 písm. a) má formu ročnej kompenzácie vzniknutých dodatočných nákladov a/alebo straty príjmov, ktoré vyplývajú z požiadaviek na hospodárenie v dotknutých oblastiach súvisiacich s vykonávaním smerníc 92/43/EHS alebo 2009/147/ES.

3.   Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa poskytuje len prijímateľom, ktorí sa zaviažu aspoň na obdobie piatich rokov dodržiavať akva-environmentálne požiadavky, ktoré sa netýkajú len uplatňovania vnútroštátneho práva a práva Únie. Environmentálne výhody tejto operácie sa preukazujú na základe predchádzajúceho hodnotenia, ktoré vykonali príslušné orgány určené členským štátom, pokiaľ environmentálne výhody danej operácie už nie sú uznané.

4.   Podpora podľa odseku 1 písm. c) má formu ročnej kompenzácie dodatočných nákladov a/alebo straty príjmu.

5.   Výsledky operácií, ktoré dostávajú podporu podľa tohto článku, členské štáty náležite propagujú v súlade s článkom 119.

Článok 55

Opatrenia v oblasti verejného zdravia

1.   Z ENRF sa môže podporovať kompenzácia pre chovateľov mäkkýšov za dočasné zastavenie zberu chovaných mäkkýšov, ak sa toto zastavenie uskutoční výlučne z dôvodu verejného zdravia.

2.   Podpora sa môže udeliť iba v prípade, že dočasné pozastavenie zberu v dôsledku kontaminácie mäkkýšov je spôsobené rozmnožením sa planktónu produkujúceho toxíny alebo prítomnosťou planktónu obsahujúceho biotoxíny a ak:

a)

kontaminácia trvá viac ako štyri mesiace nasledujúce po sebe; alebo

b)

strata vyplývajúca z pozastavenia zberu dosahuje viac ako 25 % ročného obratu daného podniku vypočítaného na základe priemerného obratu uvedeného podniku za tri kalendárne roky predchádzajúce roku, v ktorom sa zber pozastavil.

Na účely písmena b) prvého pododseku členské štáty môžu stanoviť osobitné pravidlá výpočtu v prípade podnikov, ktorých činnosť trvá menej ako tri roky.

3.   Obdobie, počas ktorého je možné kompenzáciu poskytovať, je maximálne 12 mesiacov počas celého programového obdobia. V riadne odôvodnených prípadoch ho možno raz predĺžiť o najviac ďalších 12 mesiacov na celkové obdobie najviac 24 mesiacov.

Článok 56

Opatrenia týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

1.   S cieľom podporiť zdravie a dobré životné podmienky zvierat v akvakultúrnych chovov, okrem iného z hľadiska prevencie a biologickej bezpečnosti, sa z ENRF môžu podporovať:

a)

náklady na kontrolu a eradikáciu chorôb v akvakultúre v súlade s rozhodnutím Rady 2009/470/ES (36) vrátane prevádzkových nákladov potrebných na splnenie povinností stanovených v pláne eradikácie;

b)

rozvoj všeobecných a druhovo špecifických najlepších postupov alebo kódexov správania pre biologickú bezpečnosť alebo potreby týkajúce sa zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat v akvakultúre;

c)

iniciatívy zamerané na zníženie závislosti akvakultúry od veterinárnych liekov;

d)

veterinárne alebo farmaceutické štúdie a šírenie a výmena informácií a najlepších postupov v súvislosti s veterinárnymi chorobami v akvakultúre s cieľom podporiť vhodné používanie veterinárnych liekov;

e)

zriadenie a prevádzka skupín na ochranu zdravia v odvetví akvakultúry, ktoré uznávajú členské štáty;

f)

kompenzáciu pre chovateľov mäkkýšov za dočasné zastavenie ich činnosti v dôsledku mimoriadnej masovej úmrtnosti, ak miera úmrtnosti presiahne 20 % alebo ak strata vyplývajúca z pozastavenia činnosti dosiahne viac ako 35 % ročného obratu dotknutého podniku vypočítaného na základe priemerného obratu uvedeného podniku za tri kalendárne roky predchádzajúce roku, v ktorom sa činnosť zastavila.

2.   Podpora podľa odseku 1 písm. d) sa nevzťahuje na nákup veterinárnych liekov.

3.   Výsledky štúdií financovaných podľa odseku 1 písm. d) členské štáty náležite nahlasujú a propagujú v súlade s článkom 119.

4.   Podpora sa môže poskytnúť aj verejnoprávnym subjektom.

Článok 57

Poistenie akvakultúrnych obsádok

1.   S cieľom zabezpečiť príjem výrobcov v odvetví akvakultúry sa z ENRF môže prispieť na poistenie akvakultúrnych obsádok, ktoré pokrýva hospodárske straty v dôsledku aspoň jednej z týchto príčin:

a)

prírodných katastrof;

b)

nepriaznivých klimatických javov;

c)

náhlej zmeny kvality a kvantity vody, za ktorú nie je zodpovedný prevádzkovateľ;

d)

chorôb v akvakultúre, poruchy alebo zničenia produkčných zariadení, za ktoré nie je zodpovedný prevádzkovateľ.

2.   Výskyt okolností uvedených v odseku 1 v akvakultúre podlieha formálnemu uznaniu zo strany členských štátov.

3.   Členské štáty môžu prípadne vopred stanoviť kritériá, na základe ktorých sa oficiálne uznanie uvedené v odseku 2 bude považovať za poskytnuté.

4.   Podpora sa poskytuje len pre zmluvy o poistení akvakultúrnych obsádok, ktoré pokrývajú hospodárske straty uvedené v odseku 1 presahujúce 30 % priemerného ročného obratu akvakultúrneho chovateľa, vypočítaná na základe priemerného obratu akvakultúrneho chovateľa za tri kalendárne roky predchádzajúce roku, v ktorom došlo k hospodárskym stratám.

KAPITOLA III

Udržateľný rozvoj rybárskych a akvakultúrnych oblastí

Oddiel 1

Rozsah pôsobnosti a ciele

Článok 58

Rozsah pôsobnosti

Z ENRF sa podporuje udržateľný rozvoj rybárskych a akvakultúrnych oblastí na základe miestneho rozvoja riadeného komunitou, ako sa uvádza v článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 59

Osobitné ciele

Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu osobitných cieľov v rámci priority Únie stanovenej v článku 6 ods. 4

Oddiel 2

Stratégie miestneho rozvoja vedené komunitou a rybárske miestne akčné skupiny

Článok 60

Stratégie miestneho rozvoja vedené komunitou

1.   S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 59 stratégie miestneho rozvoja vedené komunitou:

a)

maximalizujú účasť odvetví rybolovu a akvakultúry na udržateľnom rozvoji pobrežných a vnútrozemských rybárskych a akvakultúrnych oblastí;

b)

zabezpečia, aby miestne spoločenstvá v plnej miere využívali príležitosti, ktoré im poskytuje námorný, pobrežný a vnútrozemský rozvoj, a najmä pomáhajú malým a upadajúcim rybárskym prístavom, aby maximalizovali svoj námorný potenciál rozvíjaním diverzifikovanej infraštruktúry.

2.   Stratégie musia byť v súlade s možnosťami a potrebami zistenými v príslušnej oblasti a s prioritami Únie stanovenými v článku 6. Medzi tieto stratégie môžu patriť stratégie zamerané na rybárstvo až po rozsiahlejšie stratégie zamerané na diverzifikáciu rybárskych oblastí. Tieto stratégie presahujú rámec kumulácie operácií alebo porovnávania odvetvových opatrení.

Článok 61

Rybárske miestne akčné skupiny

1.   Na účely ENRF sa miestne akčné skupiny uvedené v článku 32 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 označujú ako rybárske miestne akčné skupiny (ďalej len „skupiny FLAG“).

2.   Skupiny FLAG navrhnú stratégiu miestneho rozvoja vedenú komunitou založenú aspoň na prvkoch stanovených v článku 60 tohto nariadenia a zodpovedajú za jej vykonávanie.

3.   Skupiny FLAG:

a)

zo všeobecného hľadiska odrážajú hlavné zameranie svojej stratégie a sociálno-ekonomické zloženie danej oblasti prostredníctvom vyváženého zastúpenia hlavných zainteresovaných strán vrátane súkromného sektora, verejného sektora a občianskej spoločnosti;

b)

zabezpečujú významné zastúpenie odvetvia rybolovu a/alebo akvakultúry.

4.   Ak sa stratégia miestneho rozvoja vedená komunitou podporuje aj z iných fondov okrem ENRF, výberová komisia skupín FLAG pre projekty podporované z ENRF musí spĺňať aj požiadavky stanovené v odseku 3.

5.   Skupiny FLAG môžu vykonávať aj ďalšie úlohy nad rámec minimálnych úloh stanovených v článku 34 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ak ich takýmito úlohami poverí riadiaci orgán.

Oddiel 3

Oprávnené operácie

Článok 62

Podpora z ENRF pre miestny rozvoj vedený komunitou

1.   Tieto operácie sú oprávnené na podporu podľa tohto oddielu v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013:

a)

prípravná podpora;

b)

vykonávanie stratégií miestneho rozvoja vedených komunitou;

c)

činnosti v oblasti spolupráce;

d)

prevádzkové náklady a oživenie.

2.   Skupiny FLAG môžu riadiaci orgán požiadať o vyplatenie preddavku, ak sa táto možnosť ustanovuje v operačnom programe. Výška preddavku nepresiahne 50 % verejnej podpory súvisiacej s prevádzkovými nákladmi a oživením.

Článok 63

Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja vedených komunitou

1.   Podpora na vykonávanie stratégií miestneho rozvoja vedených komunitou sa môže poskytnúť na tieto ciele:

a)

zvýšenie pridanej hodnoty, tvorba pracovných miest, pritiahnutie mladých ľudí a podporovanie inovácie vo všetkých štádiách dodávateľského reťazca v oblasti produktov rybolovu a akvakultúry;

b)

podpora diverzifikácie v rámci komerčného rybárstva alebo mimo neho, celoživotného vzdelávania a tvorby pracovných miest v rybárskych a akvakultúrnych oblastiach;

c)

posilnenie a využívanie environmentálnych prínosov rybárskych a akvakultúrnych oblastí vrátane operácií zameraných na zmiernenie zmeny klímy;

d)

podpora sociálneho blahobytu a kultúrneho dedičstva v rybárskych a akvakultúrnych oblastiach vrátane rybolovného, akvakultúrneho a námorného kultúrneho dedičstva;

e)

posilnenie úlohy rybárskych komunít v rámci miestneho rozvoja a spravovania miestnych rybolovných zdrojov a riadenia námorných činností.

2.   Podpora uvedená v odseku 1 môže zahŕňať opatrenia ustanovené v kapitolách I, II a IV tejto hlavy s výnimkou článkov 66 a 67 za predpokladu, že existuje jasné odôvodnenie pre ich riadenie na miestnej úrovni. Ak sa pridelí podpora na operácie zodpovedajúce uvedeným opatreniam, uplatňujú sa príslušné podmienky a výška príspevku na operáciu stanovené v kapitolách I, II a IV tejto hlavy.

Článok 64

Činnosti v oblasti spolupráce

1.   Podpora uvedená v článku 35 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa môže poskytnúť:

a)

na projekty spolupráce medzi územiami alebo na projekty nadnárodnej spolupráce;

b)

na predbežnú technickú podporu pre projekty spolupráce medzi územiami a pre projekty nadnárodnej spolupráce za podmienky, že skupiny FLAG môžu preukázať, že pripravujú realizáciu projektu.

Na účely tohto článku pojem „spolupráca medzi územiami“ je spolupráca v rámci členského štátu a pojem „nadnárodná spolupráca“ je spolupráca medzi územiami viacerých členských štátov alebo spolupráca medzi aspoň jedným územím členského štátu a jedným alebo viacerými územiami tretích krajín.

2.   Na účely toho článku môžu byť okrem ostatných skupín FLAG partnermi skupín FLAG v rámci ENRF miestne verejno–súkromné partnerstvá, ktoré vykonávajú stratégiu miestneho rozvoja vedenú komunitou v rámci Únie alebo mimo nej.

3.   V prípadoch, keď sa skupiny FLAG nerozhodnú pre projekty spolupráce, členské štáty vytvoria vhodný systém na účely uľahčenia projektov spolupráce. Zverejnia národné alebo regionálne administratívne postupy týkajúce sa výberu projektov nadnárodnej spolupráce a zoznam oprávnených nákladov, a to najneskôr do dvoch rokov odo dňa schválenia ich operačného programu.

4.   Administratívne rozhodnutia o projektoch spolupráce sa prijmú najneskôr štyri mesiace odo dňa predloženia projektu.

5.   Členské štáty oznámia Komisii schválené projekty nadnárodnej spolupráce v súlade s článkom 110.

KAPITOLA IV

Opatrenia súvisiace s marketingom a so spracovaním

Článok 65

Osobitné ciele

Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu osobitných cieľov v rámci priority Únie stanovenej v článku 6 ods. 5

Článok 66

Plány produkcie a marketingové plány

1.   Z ENRF sa podporuje príprava a vykonávanie plánov produkcie a marketingových plánov podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.

2.   Výdavky súvisiace s plánmi produkcie a marketingovými plánmi sú oprávnené na podporu z ENRF, až keď príslušné orgány v členskom štáte schvália výročnú správu uvedenú v článku 28 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.

3.   Podpora poskytovaná ročne každej organizácii výrobcov podľa tohto článku nepresiahne 3 % priemernej ročnej hodnoty produkcie, ktorú uvedená organizácia výrobcov umiestnila na trh počas predchádzajúcich troch kalendárnych rokov. Pre žiadnu novú uznanú organizáciu výrobcov táto podpora nepresiahne 3 % priemernej ročnej hodnoty produkcie, ktorú jej členovia umiestnili na trh počas predchádzajúcich troch kalendárnych rokov.

4.   Dotknutý členský štát môže poskytnúť preddavok vo výške 50 % finančnej podpory po schválení plánu produkcie a uvádzania na trh v súlade s článkom 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.

5.   Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytne len organizáciám výrobcov a združeniam organizácií výrobcov.

Článok 67

Pomoc na skladovanie

1.   Z ENRF sa môže podporovať kompenzácia uznaným organizáciám výrobcov a združeniam organizácií výrobcov, ktoré skladujú produkty rybolovu uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1379/2013 za predpokladu, že uvedené produkty sa skladujú v súlade s článkami 30 a 31 uvedeného nariadenia a za týchto podmienok:

a)

výška pomoci na skladovanie nepresiahne výšku technických a finančných nákladov na činnosti potrebné na stabilizáciu a skladovanie daných produktov;

b)

množstvo oprávnené na vyplatenie pomoci na skladovanie nepresiahne 15 % ročného množstva príslušných produktov ponúkaných na predaj organizáciou výrobcov;

c)

finančná podpora za rok nepresiahne 2 % priemernej ročnej hodnoty produkcie členov organizácie výrobcov umiestnenej na trh v období rokov 2009 – 2011.

Na účely písmena c) prvého pododseku, ak člen organizácie výrobcov nemal v období rokov 2009 až 2011 žiadnu produkciu umiestnenú na trh, zohľadní sa priemerná ročná hodnota produkcie umiestnenej na trh v prvých troch rokoch produkcie uvedeného člena.

2.   Podpora uvedená v odseku 1 sa ukončí do 31. decembra 2018.

3.   Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytne, až keď sa produkty uvoľnia na ľudskú spotrebu.

4.   Členské štáty stanovia výšku technických a finančných nákladov uplatniteľných na svojich územiach takto:

a)

technické náklady sa vypočítajú každý rok na základe priamych nákladov súvisiacich s činnosťami potrebnými na stabilizáciu a skladovanie predmetného produktu;

b)

finančné náklady sa vypočítajú každý rok pomocou úrokovej miery stanovenej ročne v každom členskom štáte.

Uvedené technické a finančné náklady sa zverejnia.

5.   Členské štáty vykonávajú kontroly, aby zabezpečili, že produkty, na ktoré sa poskytuje pomoc na skladovanie, spĺňajú podmienky stanovené v tomto článku. Na účely takýchto kontrol vedú prijímatelia pomoci na skladovanie evidenciu pre každú kategóriu uskladnených produktov, ktoré sa neskôr znovu uviedli na trh na ľudskú spotrebu.

Článok 68

Marketingové opatrenia

1.   Z ENRF sa môžu pre produkty rybolovu a akvakultúry podporovať marketingové opatrenia, ktorých cieľom je:

a)

zakladanie organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo medziodvetvových organizácií, ktoré sa majú uznať v súlade s oddielom II kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 1379/2013;

b)

získavanie nových trhov a zlepšenie podmienok pre uvádzanie produktov z rybolovu a akvakultúry na trh vrátane:

i)

druhov s tržným potenciálom;

ii)

nechcených úlovkov komerčných populácií vylodených v súlade s technickými opatreniami, článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 a s článkom 8 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1379/2013;

iii)

produktov rybolovu a akvakultúry získaných pomocou metód s nízkym vplyvom na životné prostredie alebo produktov ekologickej akvakultúry v zmysle nariadenia (ES) č. 834/2007;

c)

podpora kvality a pridanej hodnoty uľahčovaním:

i)

žiadosti o registráciu daného produktu a prispôsobenie sa dotknutých prevádzkovateľov príslušným požiadavkám súladu a certifikácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (37);

ii)

certifikácie a podporovania udržateľných produktov rybolovu a akvakultúry vrátane produktov z maloobjemového pobrežného rybolovu, a metód spracovania šetrných voči životnému prostrediu;

iii)

priameho umiestňovania produktov rybolovu malých pobrežných rybárov alebo rybárov loviacich peši na trh;

iv)

prezentácie a balenia produktov;

d)

prispievanie k transparentnosti produkcie a trhov a k vykonávaniu prieskumov trhu a k štúdiám o závislosti Únie na dovoze;

e)

prispievanie k sledovateľnosti produktov rybolovu alebo akvakultúry a podľa potreby k vytvoreniu environmentálnej značky pre produkty rybolovu a akvakultúry platnej v celej Únii tak, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 1379/2013;

f)

vypracovanie štandardných zmlúv pre MSP, ktoré sú v súlade s právom Únie;

g)

organizovanie regionálnych, národných alebo nadnárodných informačných a propagačných kampaní zameraných na zvýšenie informovanosti verejnosti o udržateľných produktoch rybolovu a akvakultúry.

2.   Operácie uvedené v odseku 1 môžu zahŕňať produkčné, spracovateľské a obchodné činnosti v dodávateľskom reťazci.

Operácie uvedené v odseku 1 písm. g) nie sú zamerané na obchodné značky.

Článok 69

Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

1.   Z ENRF sa môžu podporovať investície do spracovania produktov rybolovu a akvakultúry, ktoré:

a)

prispievajú k úspore energie alebo znižujú vplyv na životné prostredie vrátane spracovania odpadu;

b)

zlepšujú bezpečnosť, hygienu, zdravie a pracovné podmienky;

c)

podporujú spracovanie úlovkov komerčných druhov rýb, ktoré nemôžu byť určené na ľudskú spotrebu;

d)

súvisia so spracovaním vedľajších produktov vznikajúcich počas hlavného spracovania;

e)

súvisia so spracovaním produktov ekologickej akvakultúry podľa článkov 6 a 7 nariadenia (ES) č. 834/2007;

f)

vedú k novým alebo zlepšeným produktom, novým alebo zlepšeným procesom či novým alebo zlepšeným systémom riadenia a organizácie.

2.   Pokiaľ ide o iné podniky, ako sú MSP, podpora uvedená v odseku 1 sa poskytuje prostredníctvom finančných nástrojov stanovených v druhej časti hlave IV nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

KAPITOLA V

Kompenzácia dodatočných nákladov v najvzdialenejších regiónoch na produkty rybolovu a akvakultúry

Článok 70

Režim kompenzácie

1.   Z ENRF sa môže podporovať kompenzácia dodatočných nákladov, ktoré prevádzkovateľom vznikli pri rybolove, chove, spracovaní určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ, a pri ich marketingu.

2.   Každý členský štát stanoví pre regióny uvedené v odseku 1 zoznam produktov rybolovu a akvakultúry a množstvo týchto produktov oprávnené na kompenzáciu.

3.   Pri vypracúvaní zoznamu a stanovovaní množstiev uvedených v odseku 2 členské štáty zohľadnia všetky relevantné faktory, najmä potrebu zabezpečiť, aby bola táto kompenzácia plne v súlade s pravidlami SRP.

4.   Kompenzácia sa neposkytuje na produkty rybolovu a akvakultúry:

a)

ktoré vylovili plavidlá tretích krajín s výnimkou rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuely a vykonávajú svoju činnosť vo vodách Únie;

b)

ktoré vylovili rybárske plavidlá Únie, ktoré nie sú zaregistrované v prístave jedného z regiónov uvedených v odseku 1;

c)

ktoré sú dovezené z tretích krajín.

5.   Odsek 4 písm. b) sa neuplatňuje, ak existujúca kapacita spracovateľského priemyslu v príslušnom najvzdialenejšom regióne presahuje objem surovín dodaných v súlade s plánom kompenzácií dotknutého regiónu.

6.   Na kompenzáciu sú oprávnení títo prevádzkovatelia:

a)

fyzické alebo právnické osoby, ktoré používajú produkčné prostriedky na získanie produktov rybolovu alebo akvakultúry s cieľom umiestniť ich na trh;

b)

vlastníci alebo prevádzkovatelia plavidiel, ktoré sú zaregistrované v prístavoch regiónov uvedených v odseku 1 a ktoré v týchto regiónoch pôsobia, alebo združenia takýchto vlastníkov alebo prevádzkovateľov;

c)

prevádzkovatelia v spracovateľskom a obchodnom odvetví alebo združenia takýchto prevádzkovateľov.

Článok 71

Výpočet kompenzácie

Kompenzácia sa vyplatí prevádzkovateľom uvedeným v článku 70 ods. 6 vykonávajúcim činnosti v regiónoch uvedených v článku 70 ods. 1 a zohľadnia sa v nej:

a)

dodatočné náklady na každý produkt rybolovu a akvakultúry alebo kategóriu produktov, ktoré vyplývajú zo špecifických znevýhodnení dotknutých regiónov; a

b)

každý ďalší druh verejnej intervencie, ktorá má vplyv na výšku dodatočných nákladov.

Článok 72

Plán kompenzácií

1.   Dotknuté členské štáty predložia Komisii plán kompenzácií pre každý región uvedený v článku 70 ods. 1 Tento plán musí zahŕňať aj zoznam a množstvá produktov rybolovu a akvakultúry a druh prevádzkovateľov uvedených v článku 70, výšky kompenzácie uvedenej v článku 71 a riadiaci orgán uvedený v článku 97. Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce jej rozhodnutie, či schváli takéto plány kompenzácií.

2.   Členské štáty môžu zmeniť obsah plánu kompenzácií uvedeného v odseku 1. Členské štáty predložia takéto zmeny Komisii. Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce jej rozhodnutie, či tieto zmeny schváli.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví štruktúru plánu kompenzácií. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 126, ktorými sa stanovujú kritériá na výpočet dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení príslušných regiónov.

Článok 73

Štátna pomoc na vykonávanie plánov kompenzácií

Členské štáty môžu udeliť ďalšie financovanie na vykonávanie plánov kompenzácie uvedených v článku 72. V takýchto prípadoch členské štáty oznámia štátnu pomoc Komisii a Komisia ju môže schváliť v súlade s týmto nariadením ako súčasť takýchto plánov. Takto oznámená štátna pomoc sa tiež považuje za oznámenú v zmysle článku 108 ods. 3 prvej vety ZFEÚ.

KAPITOLA VI

Sprievodné opatrenia pre SRP v rámci zdieľaného hospodárenia

Článok 74

Geografický rozsah pôsobnosti

Odchylne od článku 2 sa táto kapitola uplatňuje aj na operácie vykonávané mimo územia Únie.

Článok 75

Osobitné ciele

Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu osobitných cieľov v rámci priority Únie stanovenej v článku 6 ods. 3

Článok 76

Kontrola a presadzovanie

1.   Z ENRF sa môže podporovať vykonávanie systému Únie na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie predpisov ustanoveného v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a ďalej upresneného v nariadení (ES) č. 1224/2009.

2.   Oprávnené sú predovšetkým tieto druhy operácií:

a)

nákup, inštalácia a vývoj technológií vrátane počítačového hardvéru a softvéru, systémov detekcie plavidiel, kamerových systémov (CCTV) a IT sietí, ktoré umožňujú zhromažďovanie, správu, overovanie, analýzu, riadenie rizík, prezentáciu (prostredníctvom webových stránok súvisiacich s kontrolou) a výmenu údajov týkajúcich sa rybárstva a vypracovanie metódy výberu vzoriek týchto údajov, ako aj prepojenia s medziodvetvovými systémami na výmenu údajov;

b)

vývoj, nákup a inštalácia komponentov vrátane počítačového hardvéru a softvéru, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prenosu údajov od subjektov, ktoré produkty rybolovu lovia a uvádzajú na trh, príslušným orgánom členských štátov a Únie, a to vrátane komponentov potrebných pre systémy elektronického zaznamenávania a podávania správ (ERS), systémy monitorovania plavidiel (VMS) a systémy automatickej identifikácie (AIS) používané na účely kontroly;

c)

vývoj, nákup a inštalácia komponentov vrátane počítačového hardvéru a softvéru, ktoré sú potrebné na zabezpečenie sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry v zmysle článku 58 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

d)

vykonávanie programov na výmenu údajov medzi členskými štátmi a na ich analýzu;

e)

modernizácia a nákup hliadkovacích plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov pod podmienkou, že sa na kontrolu rybárstva využívajú aspoň 60 % celkovej doby prevádzky za rok;

f)

nákup ďalších kontrolných prostriedkov vrátane zariadení na meranie výkonu motora a zariadení na váženie;

g)

vývoj inovačných systémov kontroly a monitorovacích systémov a vykonávanie pilotných projektov týkajúcich sa kontroly rybárstva vrátane analýzy DNA rýb alebo vývoja webových stránok súvisiacich s kontrolou;

h)

programy odbornej prípravy a výmeny personálu zodpovedného za monitorovanie, kontrolu a dohľad nad rybárskymi činnosťami vrátane programov výmeny medzi členskými štátmi;

i)

analýza nákladov a prínosov a posúdenie vykonaných auditov a výdavkov, ktoré príslušné orgány vynaložili na vykonávanie monitorovania, kontroly a dohľadu;

j)

iniciatívy vrátane seminárov a mediálnych nástrojov zamerané na zvýšenie informovanosti rybárov aj ostatných aktérov, ako sú inšpektori, prokurátori a sudcovia, ako aj širokej verejnosti o potrebe bojovať proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a o vykonávaní pravidiel SRP;

k)

prevádzkové náklady vynaložené na vykonávanie posilnenej kontroly populácií podliehajúcich špecifickým kontrolným a inšpekčným programom stanoveným v súlade s článkom 95 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a koordinácii kontroly v súlade s článkom 15 nariadenia Rady (ES) č. 768/2005 (38);

l)

programy súvisiace s vykonávaním akčného plánu stanoveného v súlade s článkom 102 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009 vrátane prípadných vzniknutých prevádzkových nákladov.

3.   Opatrenia uvedené v odseku 2 písm. h) až l) sú oprávnené na podporu len vtedy, ak súvisia s kontrolnými činnosťami vykonávanými verejným orgánom.

4.   V prípade opatrení uvedených v odseku 2 písm. d) a h) dotknuté členské štáty určia riadiace orgány zodpovedné za projekt.

Článok 77

Zber údajov

1.   Z ENRF sa podporuje zber, správa a využívanie údajov podľa článku 25 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a ďalej upresnených v nariadení (ES) č. 199/2008.

2.   Oprávnené sú predovšetkým tieto druhy operácií:

a)

zber, správa a využívanie údajov na účely vedeckej analýzy a vykonávania SRP;

b)

národné, nadnárodné a sub–národné viacročné programy odberu vzoriek za predpokladu, že sa týkajú populácií, na ktoré sa vzťahuje SRP;

c)

monitorovanie komerčného a rekreačného rybárstva na mori vrátane monitorovania vedľajšieho úlovku morských organizmov, ako sú morské cicavce a vtáky;

d)

výskumné prieskumy na mori;

e)

účasť zástupcov členských štátov a regionálnych orgánov na regionálnych koordinačných stretnutiach, na stretnutiach regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva, v ktorých je Únia zmluvnou stranou alebo pozorovateľom alebo na stretnutiach medzinárodných orgánov zodpovedných za poskytovanie vedeckých odporúčaní;

f)

zlepšenie systémov zberu a správy údajov a realizácia pilotných štúdií s cieľom zlepšiť existujúce systémy zberu a správy údajov.

KAPITOLA VII

Technická pomoc z iniciatívy členských štátov

Článok 78

Technická pomoc z iniciatívy členských štátov

1.   Z ENRF sa na základe iniciatívy členského štátu môžu podporovať do maximálnej výšky 6 % celkovej sumy operačného programu:

a)

opatrenia technickej pomoci uvedené v článku 59 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

vytváranie vnútroštátnych sietí zameraných na šírenie informácií, budovanie kapacít, výmenu najlepších postupov a podporovanie spolupráce medzi skupinami FLAG na území členského štátu.

2.   V riadne odôvodnených prípadoch je možné prahovú hodnotu uvedenú v odseku 1 výnimočne prekročiť.

KAPITOLA VIII

Opatrenia týkajúce sa INP financované v rámci zdieľaného hospodárenia

Článok 79

Osobitné ciele

1.   Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu osobitných cieľov v rámci priority Únie stanovenej v článku 6 ods. 6 vrátane:

a)

integrovaného námorného dohľadu (IND), najmä vytvorenia spoločného prostredia na výmenu informácií (CISE – Common Information Sharing Environment) pre dohľad nad námornou oblasťou Únie;

b)

podpory ochrany morského prostredia, najmä jeho biodiverzity a morských chránených oblastí ako napríklad lokalít sústavy Natura 2000 bez toho, aby bol dotknutý článok 37 tohto nariadenia, podpory udržateľného využívania morských a pobrežných zdrojov a spresnenia hranice udržateľnosti ľudských činností, ktoré majú vplyv na morské prostredie, predovšetkým v rámci smernice 2008/56/ES.

2.   Zmenami operačného programu, pokiaľ ide o opatrenia uvedené v odseku 1, sa nezvýšia celkové pridelené prostriedky uvedené v článku 13 ods. 7

Článok 80

Oprávnené operácie

1.   Z ENRF sa môžu podporovať operácie v súlade s cieľmi uvedenými v článku 79, ako sú napríklad operácie, ktoré:

a)

prispievajú k dosahovaniu cieľov IND a najmä cieľov CISE;

b)

chránia morské prostredie, najmä jeho biodiverzity a chránených morských oblastí, ako sú napríklad lokality sústavy Natura 2000, v súlade s povinnosťami ustanovenými v smerniciach 92/43/EHS a 2009/147/ES;

c)

zlepšujú znalosti o stave morského prostredia s cieľom vytvoriť monitorovacie programy a programy opatrení ustanovených v smernici 2008/56/ES, a to v súlade s povinnosťami, ktoré sú stanovené v uvedenej smernici.

2.   Náklady na mzdy zamestnancov vnútroštátnych správnych orgánov sa nepovažujú za oprávnené prevádzkové náklady.

HLAVA VI

OPATRENIA FINANCOVANÉ V RÁMCI PRIAMEHO HOSPODÁRENIA

KAPITOLA I

Integrovaná námorná politika

Článok 81

Geografický rozsah pôsobnosti

Odchylne od článku 2 sa táto kapitola uplatňuje aj na operácie vykonávané mimo územia Únie.

Článok 82

Rozsah pôsobnosti a ciele

Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k posilneniu rozvoja a vykonávania INP Únie. Jej úlohou je:

a)

podporovať rozvoj a vykonávanie integrovanej správy námorných a pobrežných záležitostí, najmä prostredníctvom:

i)

podpory činností, ktoré podnietia členské štáty a ich regióny, aby vypracovali, zaviedli alebo vykonávali integrovanú správu námorných záležitostí;

ii)

podpory dialógu a spolupráce s príslušnými orgánmi členských štátov a zainteresovanými stranami a medzi nimi, pokiaľ ide o morské a námorné záležitosti, vrátane vypracúvania a realizácie integrovaných stratégií morských oblastí, pričom sa zohľadní vyvážený prístup vo vzťahu ku všetkým morským oblastiam, ako aj osobitosti morských oblastí a podoblastí a podľa potreby aj príslušných makroregionálnych stratégií;

iii)

podpory medziodvetvových platforiem a sietí spolupráce vrátane zástupcov verejných orgánov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, priemyslu vrátane cestovného ruchu, zainteresovaných strán z oblasti výskumu, občanov, organizácií občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov;

iv)

zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi prostredníctvom výmeny informácií a najlepších postupov medzi ich príslušnými orgánmi;

v)

podpory výmeny najlepších postupov a dialógu na medzinárodnej úrovni vrátane dvojstranného dialógu s tretími krajinami s ohľadom na dohovor UNCLOS a príslušné medzinárodné dohovory, ktoré sú na ňom založené, a to bez toho, aby boli dotknuté iné dohody alebo dojednania, ktoré existujú medzi Úniou a dotknutými tretími krajinami. Takýto dialóg v prípade potreby zahŕňa účinnú diskusiu o ratifikácii a vykonávaní dohovoru UNCLOS;

vi)

zlepšenia viditeľnosti a informovanosti verejných orgánov, súkromného sektora a širokej verejnosti v súvislosti s integrovaným prístupom k námorným záležitostiam;

b)

prispievať k rozvoju medziodvetvových iniciatív, ktoré sú vzájomne prospešné pre rôzne námorné odvetvia a/alebo odvetvové politiky, pričom sa zohľadnia a využijú existujúce nástroje a iniciatívy, ako sú napríklad:

i)

IND zameraný na posilnenie bezpečného, chráneného a udržateľného využívania námorného priestoru najmä zvyšovaním účinnosti a efektívnosti prostredníctvom výmeny informácií naprieč odvetviami a hranicami s náležitým ohľadom na existujúce a budúce mechanizmy a systémy spolupráce;

ii)

procesy námorného priestorového plánovania a integrovaného manažmentu pobrežných zón;

iii)

progresívny rozvoj komplexnej a verejne prístupnej kvalitnej základne údajov a poznatkov o mori, čo umožní výmenu, opätovné využitie a šírenie uvedených údajov a poznatkov medzi rôznymi skupinami používateľov, čím sa zabráni zdvojovaniu úsilia; na tento účel sa čo najlepšie využijú existujúce programy Únie a členských štátov;

c)

podporovať udržateľný hospodársky rast, zamestnanosť, inováciu a nové technológie v rozvíjajúcich sa a perspektívnych námorných odvetviach, ako aj v pobrežných, ostrovných a najvzdialenejších regiónoch Únie spôsobom, ktorý dopĺňa zavedené odvetvové a vnútroštátne činnosti;

d)

podporovať ochranu morského prostredia, najmä jeho biodiverzity a chránené morské oblasti, ako sú napríklad lokality sústavy Natura 2000, podporovať udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov a spresniť hranice udržateľnosti ľudských činností, ktoré majú vplyv na morské prostredie, v súlade s cieľmi dosiahnutia a udržania dobrého environmentálneho stavu, ako sa to vyžaduje v smernici 2008/56/ES.

Článok 83

Oprávnené operácie

1.   Z ENRF sa môžu podporovať operácie v súlade s cieľmi stanovenými v článku 82, ako sú napríklad:

a)

štúdie;

b)

projekty vrátane skúšobných projektov a projektov spolupráce;

c)

informovanie verejnosti a výmena najlepších postupov, informačné kampane a súvisiace komunikačné a šíriace činnosti, ako sú napríklad propagačné kampane, podujatia, rozvoj a údržba webových stránok, a platformy zainteresovaných strán;

d)

konferencie, semináre, fóra a workshopy;

e)

koordinačné činnosti vrátane sietí na výmenu informácií a rozvojová podpora týkajúca sa stratégií morských oblastí;

f)

rozvoj, prevádzka a údržba IT systémov a sietí, ktoré umožňujú zhromažďovanie, spravovanie, overovanie, analýzu a výmenu údajov a vypracovanie metód na výber vzoriek údajov, ako aj prepojenie s medziodvetvovými systémami na výmenu údajov;

g)

projekty odbornej prípravy zamerané na rozvoj poznatkov a odborných kvalifikácií a opatrenia na podporu profesionálneho rozvoja v námornom odvetví.

2.   Na dosiahnutie osobitného cieľa, ktorým je rozvíjať cezhraničné a medziodvetvové operácie, uvedeného v článku 82 písm. b) sa z ENRF môže podporovať:

a)

vypracovanie a vykonávanie technických nástrojov na IND, predovšetkým na podporu nasadenia, prevádzky a údržby CISE na účely podpory medziodvetvovej a cezhraničnej výmeny informácií o dohľade, v rámci ktorej sa prepoja všetky užívateľské komunity, pričom sa zohľadnia relevantné zmeny odvetvových politík v súvislosti s dohľadom a podľa potreby sa prispeje k ich potrebnému vývoju;

b)

činnosti týkajúce sa koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi alebo regiónmi s cieľom rozvíjať námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežných zón vrátane výdavkov súvisiacich so systémami a postupmi výmeny a monitorovania údajov, hodnotiacich činností, vytvorenia a prevádzky sietí odborníkov a vytvorenia programu zameraného na budovanie kapacít členských štátov potrebných na vykonávanie námorného priestorového plánovania;

c)

iniciatívy na spolufinancovanie, nákup a údržbu námorných monitorovacích systémov a technické nástroje na navrhnutie, vybudovanie a prevádzku operačného systému Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete, ktorého cieľom je uľahčiť zber, získavanie, zhromažďovanie, spracovanie, kontrolu kvality, opätovné využitie a distribúciu morských údajov a poznatkov prostredníctvom spolupráce medzi príslušnými členskými štátmi a/alebo medzinárodnými inštitúciami.

KAPITOLA II

Sprievodné opatrenia SRP a INP v rámci priameho hospodárenia

Článok 84

Geografický rozsah pôsobnosti

Odchylne od článku 2 sa táto kapitola uplatňuje aj na operácie vykonávané mimo územia Únie.

Článok 85

Osobitné ciele

Opatrenia podľa tejto kapitoly uľahčujú vykonávanie SRP a INP, predovšetkým v týchto oblastiach:

a)

zber, správa a rozširovanie vedeckých odporúčaní v rámci SRP;

b)

osobitné opatrenia kontroly a presadzovania v rámci SRP;

c)

dobrovoľné príspevky medzinárodným organizáciám;

d)

poradné rady;

e)

informácie o trhoch;

f)

komunikačné činnosti v rámci SRP a INP.

Článok 86

Vedecké odporúčania a znalosti

1.   Z ENRF sa môže podporovať poskytovanie vedeckých služieb, predovšetkým projektov aplikovaného výskumu, ktoré sú priamo spojené s poskytovaním vedeckých a socio–ekonomických stanovísk a odporúčaní, na účely prijatia riadnych a účinných rozhodnutí týkajúcich sa riadenia rybárstva v rámci SRP.

2.   Oprávnené sú predovšetkým tieto druhy operácií:

a)

štúdie a pilotné projekty potrebné na vykonávanie a rozvoj SRP vrátane týchto alternatívnych druhov techník riadenia udržateľného rybolovu a akvakultúry, a to aj v rámci poradných rád;

b)

vypracúvanie a poskytovanie vedeckých stanovísk a odporúčaní zo strany vedeckých subjektov vrátane medzinárodných poradných orgánov zodpovedných za posudzovanie stavu populácií, nezávislých odborníkov a výskumných inštitúcií;

c)

účasť odborníkov na stretnutiach pracovných skupín o vedeckých a technických otázkach týkajúcich sa rybárstva, ako je napríklad STECF, ako aj na stretnutiach medzinárodných poradných orgánov a na stretnutiach, na ktorých je potrebný príspevok odborníkov v oblasti rybolovu a akvakultúry;

d)

výskumné prieskumy na mori uvedené v článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 199/2008 v oblastiach, v ktorých plavidlá Únie vykonávajú činnosti na základe dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva podľa článku 31 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

e)

výdavky Komisie na služby súvisiace so zberom, správou a využívaním údajov, s organizáciou a riadením stretnutí rybárskych odborníkov a riadením ročných pracovných programov týkajúcich sa vedeckých a technických znalostí v oblasti rybárstva, so spracovaním požiadaviek na údaje a súborov údajov a s prípravnou prácou zameranou na poskytnutie vedeckých stanovísk a odporúčaní;

f)

činnosti spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti zberu údajov vrátane činností medzi rôznymi regionálnymi zainteresovanými stranami a vrátane vytvorenia a prevádzkovania regionalizovaných databáz na uchovávanie, správu a využívanie údajov, ktorými sa podporí regionálna spolupráca a zlepšia sa činnosti súvisiace so zberom údajov a ich správou, ako aj sa zlepšia vedecké odborné poznatky slúžiace na podporu riadenia rybárstva.

Článok 87

Kontrola a presadzovanie

1.   Z ENRF sa môže podporovať vykonávanie systému Únie na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie predpisov ustanoveného v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a ďalej spresneného v nariadení (ES) č. 1224/2009.

2.   Oprávnené sú predovšetkým tieto druhy operácií:

a)

spoločný nákup a/alebo prenájom hliadkovacích plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov uskutočnený viacerými členskými štátmi z rovnakej geografickej oblasti pod podmienkou, že sa na kontrolu rybárstva využívajú aspoň 60 % celkovej doby ich prevádzky za rok;

b)

výdavky súvisiace s posudzovaním a rozvojom nových technológií kontroly, ako aj procesov výmeny údajov;

c)

všetky prevádzkové výdavky spojené s kontrolou a hodnotením vykonávania politiky SRP, ktoré vykonáva Komisia, a najmä výdavky spojené s overovaním, inšpekčnými a auditorskými misiami, vybavením a odbornou prípravou pre úradníkov Komisie, s organizáciou stretnutí alebo účasťou na nich vrátane výmeny informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi, štúdií, IT služieb a dodávok, a s prenájmom alebo nákupom inšpekčných prostriedkov Komisiou, ako sa stanovuje v hlavách IX a X nariadenia (ES) č. 1224/2009.

3.   Na účely posilnenia a štandardizácie kontrol sa z ENRF môže podporovať realizácia nadnárodných projektov zameraných na rozvoj a testovanie systémov medzištátnej kontroly, inšpekcie a presadzovania ustanovených v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a ďalej stanovených v nariadení (ES) č. 1224/2009.

4.   Oprávnené sú najmä tieto druhy operácií:

a)

medzinárodné programy odbornej prípravy personálu zodpovedného za monitorovanie, kontrolu a dohľad nad rybárskymi činnosťami;

b)

iniciatívy vrátane seminárov a mediálnych nástrojov na štandardnú interpretáciu právnych predpisov a s nimi spojenú kontrolu v Únii.

5.   V prípade operácií uvedených v odseku 2 písm. a) sa za prijímateľa určí len jeden z dotknutých členských štátov.

Článok 88

Dobrovoľné finančné príspevky medzinárodným organizáciám

Z ENRF sa môžu podporovať tieto druhy operácií v oblasti medzinárodných vzťahov:

a)

finančné príspevky poskytované organizáciám OSN a dobrovoľné financovanie poskytované medzinárodným organizáciám pôsobiacim v oblasti morského práva;

b)

finančné príspevky na zriadenie nových medzinárodných organizácií alebo na vypracovanie nových medzinárodných zmlúv, ktoré sú v záujme Únie;

c)

finančné príspevky na prácu alebo programy vykonávané medzinárodnými organizáciami, ktoré sú osobitne zaujímavé pre Úniu;

d)

finančné príspevky na akúkoľvek činnosť (vrátane pracovných, neformálnych alebo mimoriadnych stretnutí zmluvných strán), ktorou sa podporujú záujmy Únie v medzinárodných organizáciách a posilňuje sa spolupráca s jej partnermi v týchto organizáciách. Keď sa v tomto ohľade stane pre záujmy Únie potrebná prítomnosť zástupcov tretích krajín na rokovaniach a stretnutiach v rámci medzinárodných fór a organizácií, ENRF môže znášať náklady na ich účasť.

Článok 89

Poradné rady

1.   Z ENRF sa podporujú prevádzkové náklady poradných rád zriadených v súlade s článkom 43 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.   Poradná rada môže ako právnická osoba požiadať o podporu Únie ako orgán sledujúci cieľ, ktorý je vo všeobecnom európskom záujme.

Článok 90

Informácie o trhu

Z ENRF sa môže podporovať tvorba a šírenie informácií o trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry zo strany Komisie v súlade s článkom 42 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.

Článok 91

Komunikačné činnosti v rámci SPR a INP

Z ENRF sa môžu podporovať:

a)

náklady na informačné a komunikačné činnosti súvisiace so SRP a INP vrátane:

i)

nákladov na tvorbu, preklad a šírenie materiálov prispôsobených špecifickým potrebám rôznych cieľových skupín v písomnom, audiovizuálnom a elektronickom formáte;

ii)

nákladov na prípravu a organizáciu podujatí a stretnutí s cieľom informovať alebo zhromaždiť názory rôznych strán, ktorých sa dotýka SPR a INP;

b)

náklady na cestu a ubytovanie odborníkov a zástupcov zainteresovaných strán, ktorých Komisia pozvala na stretnutia;

c)

náklady na inštitucionálnu komunikáciu o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov tohto nariadenia.

KAPITOLA III

Technická pomoc

Článok 92

Technická pomoc z iniciatívy Komisie

Z ENRF sa na základe iniciatívy Komisie do stropu vo výške 1,1 % ENRF môžu podporovať:

a)

opatrenia technickej pomoci stanovené v článku 58 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

príprava, monitorovanie a hodnotenie dohôd o udržateľnom rybárstve a účasti Únie v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva. Príslušné opatrenia pozostávajú zo štúdií, zasadnutí, zapojenia expertov, výdavkov na dočasný personál, informačných činností a všetkých ďalších výdavkov Komisie na administratívnu alebo výdavkov, ktoré vznikajú na základe vedeckej alebo technickej pomoci poskytovanej Komisiou;

c)

zriadenie európskej siete skupín FLAG zameranej na budovanie kapacít, šírenie informácií, výmenu skúseností a najlepších postupov a podporu spolupráce medzi skupinami FLAG. Táto sieť pri činnostiach miestneho rozvoja a nadnárodnej spolupráci spolupracuje s orgánmi na budovanie sietí a s orgánmi technickej podpory pre miestny rozvoj, ktoré boli zriadené v rámci EFRR, ESF a EPFRV.

HLAVA VII

VYKONÁVANIE V RÁMCI ZDIEĽANÉHO HOSPODÁRENIA

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 93

Rozsah pôsobnosti

Táto hlava sa vzťahuje na opatrenia financované v rámci zdieľaného hospodárenia, ako sa stanovuje v hlave V.

KAPITOLA II

Mechanizmus realizácie

Oddiel 1

Podpora z ENRF

Článok 94

Vymedzenie mier spolufinancovania

1.   Pri prijímaní vykonávacích aktov podľa článku 19 schvaľujúcich operačný program Komisia určí maximálny príspevok z ENRF na daný program.

2.   Príspevok z ENRF sa vypočíta na základe sumy oprávnených verejných výdavkov.

Operačný program určí mieru príspevku z ENRF uplatniteľnú na priority Únie stanovené v článku 6. Maximálna miera príspevku z ENRF je 75 % oprávnených verejných výdavkov a minimálna miera príspevku z ENRF je 20 % oprávnených verejných výdavkov.

3.   Odchylne od odseku 2 je výška príspevku z ENRF:

a)

100 % oprávnených verejných výdavkov v prípade pomoci na skladovanie uvedenej v článku 67;

b)

100 % oprávnených verejných výdavkov v prípade režimu kompenzácií uvedeného v článku 70;

c)

50 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článkoch 33, 34 a článku 41 ods. 2;

d)

70 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 76 ods. 2 písm. e);

e)

90 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 76 ods. 2 písm. a) až d) a f) až l);

f)

80 % oprávnených výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 77.

4.   Odchylne od odseku 2 sa maximálna miera príspevku z ENRF uplatniteľná na osobitné ciele v rámci priority Únie zvýši o 10 percentuálnych bodov, ak sa celá priorita Únie uvedená v článku 6 ods. 4 realizuje prostredníctvom miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Článok 95

Výška verejnej pomoci

1.   Členské štáty uplatňujú maximálnu výšku verejnej pomoci na úrovni 50 % celkových oprávnených výdavkov na operáciu.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty uplatňovať výšku verejnej pomoci na úrovni 100 % oprávnených výdavkov na operáciu v prípade, keď:

a)

prijímateľom je verejnoprávny orgán alebo podnik poverený poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ako sa uvádza v článku 106 ods. 2 ZFEÚ, keď sa pomoc poskytuje na prevádzku takýchto služieb;

b)

operácia sa týka pomoci na skladovanie uvedenej v článku 67;

c)

operácia sa týka režimu kompenzácií uvedeného v článku 70;

d)

operácia sa týka zberu údajov uvedeného v článku 77;

e)

operácia sa týka podpory podľa článku 33 alebo 34 alebo kompenzácie podľa článku 54, 55 alebo 56;

f)

operácia sa týka opatrení INP uvedených v článku 80.

3.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty uplatniť výšku verejnej pomoci v rozmedzí od 50 % do 100 % celkových oprávnených výdavkov, keď:

a)

sa operácia vykonáva na základe hlavy V kapitoly I, II alebo IV a spĺňa všetky tieto kritériá:

i)

je v kolektívnom záujme;

ii)

má kolektívneho prijímateľa;

iii)

má inovačné prvky na miestnej úrovni v prípade potreby;

b)

sa operácia vykonáva na základe hlavy V kapitoly III, spĺňa jedno z kritérií uvedených v písmene a) bodoch i), ii) alebo iii) tohto odseku a poskytuje verejný prístup k jej výsledkom.

4.   Odchylne od odseku 1 sa uplatňujú ďalšie percentuálne body výšky verejnej pomoci pre osobitné druhy operácií stanovené v prílohe I.

5.   Komisia prijme vykonávacie akty určujúce, ako sa rôzne percentuálne body výšky verejnej pomoci uplatňujú v prípade, že sú splnené viaceré podmienky prílohy I. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3

Článok 96

Výpočet dodatočných nákladov alebo straty príjmu

V prípadoch, keď sa pomoc poskytuje na základe dodatočných nákladov alebo straty príjmu, členské štáty zabezpečia, aby boli príslušné výpočty primerané, presné a aby sa stanovili vopred na základe jasného, spravodlivého a overiteľného výpočtu.

KAPITOLA III

Systémy riadenia a kontroly

Článok 97

Riadiaci orgán

1.   Okrem všeobecných pravidiel stanovených v článku 125 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, riadiaci orgán:

a)

každoročne do 31. marca Komisii poskytuje príslušné súhrnné údaje o operáciách vybraných na financovanie do konca predchádzajúceho kalendárneho roka vrátane hlavných charakteristík prijímateľa a samotnej operácie;

b)

zabezpečí propagovanie operačného programu prostredníctvom informovania potenciálnych prijímateľov, profesijných organizácií, hospodárskych a sociálnych partnerov, orgánov presadzujúcich rovnosť medzi ženami a mužmi a dotknutých mimovládnych organizácií vrátane environmentálnych organizácií o možnostiach, ktoré program ponúka, a o pravidlách prístupu k financovaniu programu;

c)

zabezpečí propagovanie operačného programu prostredníctvom informovania prijímateľov príspevku Únie a širokej verejnosti o úlohe, ktorú Únia v programe zohráva.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá na predkladanie údajov uvedených v odseku 1 písm. a). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 127 ods. 2

Článok 98

Prenos finančných údajov

1.   Do 31. januára a do 31. júla členské štáty elektronicky zašlú Komisii predbežný odhad výšky sumy ich pravdepodobných žiadostí o platby na bežný finančný rok a na nasledujúci rozpočtový rok.

2.   Komisia prijme vykonávací akt stanovujúci vzor, ktorý sa má použiť pri predkladaní finančných údajov Komisii. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3

KAPITOLA IV

Kontrola vykonávaná členskými štátmi

Článok 99

Finančné korekcie vykonávané členskými štátmi

1.   Okrem finančných korekcií uvedených v článku 143 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 členské štáty vykonajú finančné korekcie, ak prijímateľ nedodržiava povinnosti uvedené v článku 10 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   V prípade finančných korekcií uvedených v odseku 1 členské štáty určia výšku korekcie, ktorá je primeraná povahe, závažnosti, trvaniu a opakujúcemu sa výskytu porušenia alebo priestupku zo strany prijímateľa a výške príspevku z ENRF na hospodársku činnosť prijímateľa.

KAPITOLA V

Kontrola vykonávaná Komisiou

Oddiel 1

Prerušenie a pozastavenie

Článok 100

Prerušenie lehoty na platbu

1.   Okrem kritérií, ktoré umožňujú prerušenie a sú uvedené v článku 83 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, môže delegovaný povoľujúci úradník v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 prerušiť lehotu na platbu priebežnej platby v prípade, že členský štát nedodržal svoje povinnosti vyplývajúce zo SRP, čo má vplyv na výdavky uvedené v certifikovanom výkaze výdavkov, pre ktoré sa požaduje priebežná platba.

2.   Pred prerušením lehoty na priebežnú platbu podľa odseku 1 Komisia prijme vykonávacie akty uznávajúce, že existuje dôkaz naznačujúci nedodržanie povinností vyplývajúcich zo SRP. Pred prijatím takýchto vykonávacích aktov Komisia okamžite informuje dotknutý členský štát o tomto dôkaze alebo o spoľahlivých informáciách a členský štát má možnosť predložiť v primeranej lehote svoje pripomienky.

3.   Prerušenie všetkých alebo časti priebežnej platby týkajúce sa výdavkov podľa odseku 1, na ktoré sa vzťahuje nárok na platbu, musí byť primerané povahe, závažnosti, trvaniu a opakujúcemu sa výskytu nedodržania povinností.

Článok 101

Pozastavenie platieb

1.   Okrem článku 142 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 môže Komisia prijať vykonávacie akty pozastavujúce všetky priebežné platby v rámci operačného programu alebo časť z nich v prípade závažného nedodržania povinností zo strany členského štátu podľa SRP, pričom takéto nedodržanie má vplyv na výdavky uvedené v certifikovanom výkaze výdavkov, pre ktoré sa požaduje priebežná platba.

2.   Pred pozastavením priebežnej platby podľa odseku 1 Komisia prijme vykonávací akt uznávajúci, že členský štát nedodržal svoje povinnosti podľa SRP. Pred prijatím takéhoto vykonávacieho aktu Komisia okamžite informuje dotknutý členský štát o týchto zisteniach alebo o spoľahlivých informáciách a členský štát má možnosť predložiť k tejto veci svoje pripomienky.

3.   Pozastavenie všetkých alebo časti priebežnej platby týkajúce sa výdavkov podľa odseku 1, na ktoré sa vzťahuje nárok na platbu, je primerané povahe, závažnosti, trvaniu a opakujúcemu sa výskytu závažného nedodržania pravidiel.

Článok 102

Právomoci Komisie

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 126 na bližšie určenie prípadov nedodržania uvedených v článku 100 a prípadov závažného nedodržania pravidiel uvedeného v článku 101 ods. 1, ktoré vyplývajú z príslušných pravidiel SRP, ktoré sú nevyhnutné na ochranu morských biologických zdrojov.

Oddiel 2

Výmena informácií a finančné korekcie

Článok 103

Prístup k informáciám

Členské štáty na žiadosť Komisie oznámia Komisii zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia, ktoré prijali na účely vykonania aktov Únie týkajúcich sa SRP, ak tieto akty majú finančný vplyv na ENRF.

Článok 104

Dôvernosť

1.   Členské štáty a Komisia prijmú všetky kroky potrebné na zabezpečenie dôvernosti informácií poskytnutých alebo získaných počas kontrol na mieste alebo v rámci schvaľovania účtov vykonávaného podľa tohto nariadenia.

2.   Na informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa uplatňujú zásady uvedené v článku 8 nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (39).

Článok 105

Finančné korekcie zo strany Komisie

1.   Okrem prípadov uvedených v článku 22 ods. 7, článku 85 a článku 144 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 Komisia prijme vykonávacie akty vykonávajúce finančné korekcie zrušením celého príspevku Únie na operačný program alebo jeho časti, ak sa po vykonaní potrebného preskúmania dospeje k záveru, že:

a)

výdavky v certifikovanom výkaze výdavkov sú ovplyvnené prípadmi, keď prijímateľ nedodržiava povinnosti uvedené v článku 10 ods. 2 tohto nariadenia, a členský štát ho pred začatím opravného konania podľa tohto odseku neopravil;

b)

výdavky v certifikovanom výkaze výdavkov sú ovplyvnené prípadmi závažného nedodržania pravidiel SRP zo strany členských štátov, ktoré vyústili do pozastavenia platby podľa článku 101 tohto nariadenia, a ak dotknutý členský štát naďalej nedokáže preukázať, že prijal nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania a presadzovania uplatniteľných pravidiel v budúcnosti.

2.   Komisia pri rozhodnutí o výške korekcie zohľadní povahu, závažnosť, trvanie a opakujúci sa výskyt závažného nedodržania pravidiel SRP zo strany členského štátu alebo prijímateľa, a výška príspevku z ENRF na hospodársku činnosť dotknutého prijímateľa.

3.   Keď nie je možné presne vyčísliť výšku výdavkov súvisiacich s nedodržaním pravidiel SRP zo strany členského štátu, Komisia uplatní paušálnu alebo extrapolovanú finančnú korekciu v súlade s odsekom 4.

4.   Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 126 delegované akty, v ktorých sa určia kritériá pre stanovenie úrovne finančnej korekcie, ktorá sa má uplatniť, a kritériá pre uplatňovanie paušálnej sadzby alebo extrapolovaných finančných korekcií.

Článok 106

Postup

Článok 145 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa uplatňuje mutatis mutandis, ak Komisia navrhne finančnú korekciu uvedenú v článku 105 tohto nariadenia.

KAPITOLA VI

Monitorovanie, hodnotenie, informácie a komunikácia

Oddiel 1

Zriadenie a ciele systému spoločného monitorovania a hodnotenia

Článok 107

Systém monitorovania a hodnotenia

1.   Zriadi sa spoločný systém monitorovania a hodnotenia pre operácie ENRF v rámci zdieľaného hospodárenia na meranie výsledkov ENRF. S cieľom zabezpečiť účinné meranie výsledkov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 126 definujúce obsah a štruktúru tohto systému.

2.   Všeobecný vplyv ENRF sa posudzuje vo vzťahu k prioritám Únie stanoveným v článku 6.

Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce súbor ukazovateľov špecifických pre tieto priority Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3

3.   Členské štáty poskytnú Komisii všetky informácie potrebné na umožnenie monitorovania a hodnotenia dotknutých opatrení. Komisia vezme do úvahy potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi potenciálnymi zdrojmi údajov, predovšetkým ich prípadné využitie na štatistické účely. Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá, pokiaľ ide o informácie, ktoré majú zasielať členské štáty, a potreby týkajúce sa údajov a synergií medzi potenciálnymi zdrojmi údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 128 ods. 3

4.   Komisia každé štyri roky predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto článku. Prvá správa sa predloží do 31. decembra 2017.

Článok 108

Ciele

Cieľmi systému spoločného monitorovania a hodnotenia je:

a)

preukázať pokrok a úspechy SRP a INP, posúdiť všeobecný vplyv a efektívnosť, účinnosť a význam operácií ENRF;

b)

prispievať k lepšie cielenej podpore pre SRP a INP;

c)

podporovať proces spoločného učenia sa týkajúci sa monitorovania a hodnotenia;

d)

poskytnúť spoľahlivé hodnotenia operácií ENRF založené na dôkazoch, ktoré sa zahrnú do rozhodovacieho procesu.

Oddiel 2

Technické ustanovenia

Článok 109

Spoločné ukazovatele

1.   V záujme umožnenia agregácie údajov na úrovni Únie sa v systéme monitorovania a hodnotenia stanovenom v článku 107 určí zoznam spoločných ukazovateľov, ktoré súvisia s východiskovou situáciou a finančnou realizáciou, výstupmi a výsledkami operačného programu a ktoré sú uplatniteľné na všetky operačné programy.

2.   Spoločné ukazovatele sú spojené s medzníkmi a cieľmi stanovenými v operačných programoch v súlade s prioritami Únie stanovenými v článku 6. Uvedené spoločné ukazovatele sa využívajú na preskúmanie výkonnosti podľa článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a umožňujú posúdenie pokroku, účinnosti a efektívnosti vykonávania politiky vzhľadom na celkové a čiastkové ciele na úrovni Únie a na úrovni programu.

Článok 110

Elektronický informačný systém

1.   Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu, o každej operácii vybranej na financovanie, ako aj o dokončených operáciách potrebné na monitorovanie a hodnotenie vrátane kľúčových charakteristík prijímateľa a projektu sa elektronicky zaznamenávajú a uchovávajú.

2.   Komisia zabezpečí, aby existoval vhodný bezpečný elektronický systém na zaznamenávanie, uchovávanie a riadenie kľúčových informácií a na podávanie správ o monitorovaní a hodnotení.

Článok 111

Poskytovanie informácií

Prijímatelia podpory z ENRF vrátane skupín FLAG sa zaviažu poskytovať riadiacemu orgánu a/alebo vymenovaným hodnotiteľom alebo iným orgánom, na ktoré sa delegovalo vykonávanie funkcií v jeho mene, všetky údaje a informácie potrebné na umožnenie monitorovania a hodnotenia operačného programu predovšetkým v súvislosti s plnením osobitných cieľov a priorít.

Oddiel 3

Monitorovanie

Článok 112

Postupy monitorovania

1.   Riadiaci orgán uvedený v článku 97 tohto nariadenia a monitorovací výbor uvedený v článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 monitorujú kvalitu vykonávania programu.

2.   Riadiaci orgán a monitorovací výbor vykonávajú monitorovanie operačného programu prostredníctvom finančných ukazovateľov a ukazovateľov týkajúcich sa výstupov a výsledkov.

Článok 113

Funkcie monitorovacieho výboru

Okrem funkcií ustanovených v článku 49 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 monitorovací výbor overuje výsledky operačného programu a efektívnosť jeho vykonávania. Monitorovací výbor na tento účel:

a)

je konzultovaný v súvislosti s výberovými kritériami financovaných operácií a do šiestich mesiacov od rozhodnutia o schválení programu ich schváli, pričom výberové kritériá sa revidujú v súlade s potrebami plánovania;

b)

skúma činnosti a výstupy v súvislosti s plánom hodnotenia programu;

c)

skúma činnosti programu v súvislosti s plnením osobitných ex ante kondicionalít;

d)

skúma a schvaľuje výročné správy o vykonávaní pred ich zaslaním Komisii;

e)

skúma opatrenia na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami, rovnakých príležitostí a nediskriminácie vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

S monitorovacím výborom sa nekonzultuje v súvislosti s pracovnými plánmi zberu údajov uvedenými v článku 21.

Článok 114

Výročná správa o vykonávaní

1.   Členské štáty predkladajú Komisii do 31. mája 2016 a do 31. mája každého nasledujúceho roku do a vrátane roku 2023 výročnú správu o vykonávaní týkajúcu sa vykonávania operačného programu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Správa predložená v roku 2016 zahŕňa kalendárne roky 2014 a 2015.

2.   Okrem ustanovení článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 výročné správy o vykonávaní obsahujú:

a)

informácie o finančných záväzkoch a výdavkoch podľa opatrení;

b)

súhrn činností vykonaných v súvislosti s plánom hodnotenia;

c)

informácie o opatreniach prijatých v prípadoch závažného porušenia uvedených v článku 10 ods. 1 tohto nariadenia a nedodržiavania podmienok stanovených v článku 10 ods. 2 tohto nariadenia, ako aj o nápravných opatreniach;

d)

informácie o opatreniach prijatých na účely dodržiavania článku 41 ods. 10 tohto nariadenia;

e)

informácie o opatreniach prijatých na zabezpečenie uverejnenia prijímateľov v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu, v prípade fyzických osôb v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane akejkoľvek uplatniteľnej prahovej hodnoty.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa formátu a úpravy výročných správ o vykonávaní. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3

Oddiel 4

Hodnotenie

Článok 115

Všeobecné ustanovenia

1.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce prvky, ktoré majú obsahovať správy o hodnotení ex ante uvedené v článku 55 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a stanoviť minimálne požiadavky na plán hodnotenia uvedený v článku 56 uvedeného nariadenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3 tohto nariadenia.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby hodnotenia zodpovedali spoločnému systému monitorovania a hodnotenia dohodnutému v súlade s článkom 107, organizujú získavanie a zhromažďovanie potrebných údajov a hodnotiteľom dodávajú rôzne informácie poskytnuté systémom monitorovania.

3.   Členské štáty zverejnia správy o hodnotení na internete a Komisia ich zverejní na webovej stránke Únie.

Článok 116

Hodnotenie ex ante

Členské štáty zabezpečia, aby bol hodnotiteľ ex ante zapojený od skorého štádia do procesu vývoja operačného programu vrátane vypracovania analýzy uvedenej v článku 18 ods. 1 písm. a), do návrhu intervenčnej logiky programu a do stanovenia cieľov programu.

Článok 117

Hodnotenie ex post

Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vypracuje správu o hodnotení ex post v súlade s článkom 57 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 118

Syntéza hodnotení

Syntéza správ o hodnotení ex ante na úrovni Únie sa vykonáva na zodpovednosť Komisie. Syntéza správ o hodnotení sa dokončí najneskôr 31. decembra roku nasledujúcom po predložení príslušných hodnotení.

Oddiel 5

Informácie a komunikácia

Článok 119

Informácie a propagácia

1.   Riadiaci orgán je v súlade s článkom 97 ods. 1 písm. b) zodpovedný za:

a)

zabezpečenie zriadenia jednotnej webovej stránky alebo jednotného webového portálu, kde budú poskytnuté informácie o operačnom programe v členskom štáte a prístup k nemu;

b)

informovanie potenciálnych prijímateľov o možnostiach financovania v rámci operačného programu;

c)

propagovanie úlohy a úspechov ENRF občanom Únie prostredníctvom informačných a komunikačných činností o výsledkoch a dosahu partnerských dohôd, operačných programov a operácií;

d)

zabezpečenie uverejnenia súhrnu opatrení navrhnutých s cieľom zaistiť dodržiavanie pravidiel SRP vrátane prípadov nedodržiavania pravidiel členskými štátmi alebo prijímateľmi, ako aj prijatých nápravných opatrení, ako sú napríklad finančné korekcie.

2.   Členské štáty na účely zabezpečenia transparentnosti podpory z ENRF vedú zoznam operácií vo formáte CSV alebo XML, ktoré sú prístupné cez jednotnú webovú stránku alebo jednotný webový portál so zoznamom operácií a súhrnom operačného programu.

Zoznam operácií sa aktualizuje najmenej každých šesť mesiacov.

Minimálne informácie, ktoré sa uvádzajú v zozname operácií vrátane osobitných informácií týkajúcich sa operácií podľa článkov 26, 39, 47, 54 a 56, sú stanovené v prílohe V.

3.   Podrobné pravidlá týkajúce sa informačných a propagačných opatrení pre verejnosť a informačných opatrení pre žiadateľov a prijímateľov sú stanovené v prílohe V.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce technické charakteristiky informačných a propagačných opatrení pre operáciu, pokyny na vytvorenie loga a vymedzenie štandardných farieb. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 127 ods. 2

HLAVA VIII

VYKONÁVANIE V RÁMCI PRIAMEHO HOSPODÁRENIA

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 120

Rozsah pôsobnosti

Táto hlava sa vzťahuje na opatrenia financované v rámci priameho hospodárenia, ako sa stanovuje v hlave VI.

KAPITOLA II

Kontrola

Článok 121

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní operácií financovaných podľa tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam, účinnými kontrolami a v prípade zistenia nezrovnalostí vymožením nesprávne vyplatených súm a v prípade potreby účinnými, primeranými a odrádzajúcimi sankciami.

2.   Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonať audit na základe dokumentov a kontrol na mieste u všetkých prijímateľov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí dostali finančné prostriedky Únie.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať kontroly na mieste a inšpekcie hospodárskych subjektov, ktorých sa financovanie Únie priamo alebo nepriamo týka, v súlade postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (40) a v nariadení (Euratom, ES) č. 2185/96 s cieľom preukázať, či v súvislosti s dohodou o grante alebo rozhodnutím o grante alebo zmluvou alebo financovaním Únie došlo k podvodom, korupcii alebo nezákonnej činnosti, ktoré mali vplyv na finančné záujmy Únie.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, dohody o grante, rozhodnutia a zmluvy vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia obsahujú ustanovenia, ktoré výslovne splnomocňujú Komisiu, Dvor audítorov a úrad OLAF na vykonávanie auditov, kontrol na mieste a inšpekcií uvedených v daných odsekoch v súlade s ich príslušnými právomocami.

Článok 122

Audity

1.   Úradníci Komisie a Dvora audítorov alebo ich zástupcovia môžu po oznámení uskutočnenom najmenej desať pracovných dní vopred s výnimkou naliehavých prípadov vykonať audity na mieste operácií financovaných podľa tohto nariadenia v priebehu obdobia až troch rokov po tom, ako Komisia uhradí konečnú platbu.

2.   Úradníci Komisie a Dvora audítorov alebo ich zástupcovia riadne splnomocnení na vykonávanie auditov na mieste majú prístup k účtovným knihám a všetkým ostatným dokumentom vrátane dokumentov a metaúdajov zostavených alebo prijatých a zaznamenaných v elektronickom formáte, ktoré súvisia s výdavkami financovanými podľa tohto nariadenia.

3.   Právomoci na audit uvedené v odseku 2 nemajú vplyv na uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré vyhradzujú určité úkony pre zástupcov osobitne určených vnútroštátnymi právnymi predpismi. Úradníci Komisie a Dvora audítorov alebo ich zástupcovia sa nezúčastňujú okrem iného na domových prehliadkach ani úradných vypočutiach osôb vykonávaných v rámci vnútroštátnych právnych predpisov dotknutého členského štátu. Majú však prístup k takto získaným informáciám.

4.   Ak sa finančná podpora Únie udelená na základe tohto nariadenia následne pridelí tretej strane ako konečnému prijímateľovi, počiatočný prijímateľ, ktorý je prijímateľom finančnej podpory Únie, poskytne Komisii všetky náležité informácie týkajúce sa totožnosti tohto konečného prijímateľa.

Článok 123

Pozastavenie platieb, zníženie a zrušenie finančného príspevku

1.   Ak Komisia usúdi, že prostriedky Únie neboli použité v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení alebo v inom uplatniteľnom právnom akte Únie, upovedomí prijímateľov, ktorí majú jeden mesiac od dátumu tohto oznámenia na to, aby Komisii poskytli svoje pripomienky.

2.   Ak prijímatelia v priebehu lehoty uvedenej v odseku 1 tohto článku neodpovedia alebo ich pripomienky nie sú považované za uspokojivé, Komisia zníži alebo zruší udelený finančný príspevok alebo pozastaví platby. Každá neoprávnená platba sa vráti do všeobecného rozpočtu Únie. K sumám, ktoré sa nevrátia v lehote splatnosti, sa pripočíta úrok podľa podmienok stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

KAPITOLA III

Hodnotenie a podávanie správ

Článok 124

Hodnotenie

1.   Operácie financované na základe tohto nariadenia sa pravidelne monitorujú, aby sa sledovalo ich vykonávanie.

2.   Komisia zabezpečí pravidelné, nezávislé, vonkajšie hodnotenie financovaných operácií.

Článok 125

Podávanie správ

Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade:

a)

do 31. marca 2017 správu o priebežnom hodnotení dosiahnutých výsledkov a kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch vykonávania operácií financovaných podľa tohto nariadenia;

b)

do 31. augusta 2018 oznámenie o pokračovaní operácií financovaných na základe tohto nariadenia.

HLAVA IX

PROCESNÉ USTANOVENIA

Článok 126

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 a 129 sa udeľuje do 31. decembra 2020.

3.   Delegovanie právomocí uvedené v článkoch 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 a 129 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 a 129 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 127

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre Európsky námorný a rybársky fond. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá k návrhu vykonávacieho aktu, ktorý sa má prijať podľa článku 95 ods. 5 tohto nariadenia, žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č 182/2011.

HLAVA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 128

Zrušenie

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 129 ods. 2, sa s účinnosťou od 1. januára 2014 zrušujú nariadenia (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006, (ES) č. 791/2007, (EÚ) č. 1255/2011 a článok 103 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

2.   Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 129

Prechodné ustanovenia

1.   S cieľom umožniť prechod zo systémov podpory zriadených nariadeniami (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006, (ES) č. 791/2007 a (EÚ) č. 1255/2011 na systém vytvorený týmto nariadením je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 126 delegované akty stanovujúce podmienky, za ktorých sa podpora schválená Komisiou na základe týchto nariadení môže začleniť do podpory ustanovenej na základe tohto nariadenia vrátane technickej pomoci a hodnotení ex post.

2.   Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie alebo upravenie vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia dotknutých projektov do ich ukončenia alebo pomoci, ktorú Komisia schválila na základe nariadení (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006, (ES) č. 791/2007 a (EÚ) č. 1255/2011 a článku 103 nariadenia (ES) č. 1224/2009 alebo iných právnych predpisov, ktoré sa na túto pomoc vzťahujú 31. decembra 2013 a ktoré sa budú naďalej uplatňovať na takéto projekty alebo pomoc.

3.   Žiadosti podľa nariadenia (ES) č. 1198/2006 zostávajú platné.

Článok 130

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenia sa uplatňuje od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 299, 4.10.2012, s. 133, a Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 154.

(2)  Ú. v. EÚ C 391, 18.12.2012, s. 84.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 2328/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými produktmi rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov Guyana a Réunion v dôsledku odľahlosti týchto regiónov (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 34).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 z 22. mája 2006, ktorým sa ustanovujú finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva (Ú. v. EÚ L 160, 14.6.2006, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 791/2007 z 21. mája 2007, ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri uvádzaní určitých výrobkov rybolovu z najvzdialenejších regiónov Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, Francúzskej Guyany a Réunionu na trh (Ú. v. EÚ L 176, 6.7.2007, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 z 30. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 321, 5.12.2011, s. 1).

(10)  Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve a dohoda o vykonávaní jeho časti XI (Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 3).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

(13)  Nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 z 25. februára 2008 o vytvorení rámca Spoločenstva pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva a pre podporu vedeckého poradenstva súvisiaceho so spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2008, s. 1).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

(15)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013,ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(19)  Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2002/413/ES z 30. mája 2002 o vykonávaní integrovaného manažmentu pobrežných zón v Európe (Ú. v. ES L 148, 6.6.2002, s. 24).

(20)  Nariadenie Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Únie (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25).

(21)  Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).

(22)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28).

(23)  Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. s. ES C 316, 27.11.1995, s. 49).

(24)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(25)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(26)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1).

(27)  Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).

(28)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(29)  Rozhodnutie Komisie 2005/629/ES z 26. augusta 2005, ktorým sa zriaďuje Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 225, 31.8.2005, s. 18).

(30)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(31)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30).

(32)  Smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14).

(33)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(34)  Nariadenie Komisie (ES) č. 710/2009 z 5. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o ustanovenie podrobných pravidiel v oblasti ekologickej akvakultúry živočíchov a produkcie morských rias (Ú. v. EÚ L 204, 6.8.2009, s. 15).

(35)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1).

(36)  Rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30).

(37)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(38)  Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(39)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(40)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).


PRÍLOHA I

VÝŠKA KONKRÉTNEJ POMOCI

Typ operácií

Percentuálne body

Operácie súvisiace s maloobjemovým pobrežným rybolovom môžu získať zvýšenie o

30

Operácie situované na odľahlých gréckych ostrovoch a na chorvátskych ostrovoch Dugi Otok, Vis, Mljet a Lastovo

35

Operácie situované v najvzdialenejších regiónoch môžu získať zvýšenie o

35

Operácie vykonávané organizáciami rybárov alebo inými kolektívnymi prijímateľmi, ktorí nie sú uvedení v hlave V kapitole III, môžu získať zvýšenie o

10

Operácie vykonávané organizáciami výrobcov, združeniami organizácií výrobcov alebo medziodvetvovými organizáciami môžu získať zvýšenie o

25

Operácie na základe článku 76 o kontrole a presadzovaní môžu získať zvýšenie o

30

Operácie na základe článku 76 o kontrole a presadzovaní v súvislosti s maloobjemovým pobrežným rybolovom môžu získať zvýšenie o

40

Operácie podľa článku 41 ods. 2 týkajúce sa výmeny alebo modernizácie hlavných alebo pomocných motorov sa znížia o

20

Operácie vykonávané podnikmi, ktoré nezodpovedajú definícii malých a stredných podnikov, pomoc sa zníži o

20


PRÍLOHA II

ROČNÉ ROZDELENIE VIAZANÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV NA OBDOBIE ROKOV 2014 AŽ 2020

Opis

Obdobie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Spolu

Zdieľané hospodárenie ENRF

(2014-2020)

788 060 689

798 128 031

805 423 852

818 478 098

837 523 233

843 250 018

858 467 679

5 749 331 600


PRÍLOHA III

ROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V HLAVE VI KAPITOLÁCH I A II MEDZI CIELE UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 82 A 85  (1)

Ciele uvedené v článku 82:

1.

Rozvoj a vykonávanie integrovaného riadenia námorných a pobrežných záležitostí – 5 %

2.

Rozvoj medziodvetvových iniciatív – 33 %

3.

Podpora udržateľného hospodárskeho rastu, zamestnanosti, inovácie a nových technológií – 2 %

4.

Podpora ochrany morského prostredia – 5 %.

Ciele uvedené v článku 85:

1.

Zber, správa a rozširovanie vedeckých odporúčaní v rámci SRP – 11 %

2.

Osobitné opatrenia kontroly a presadzovania v rámci SRP – 19 %

3.

Dobrovoľné príspevky medzinárodným organizáciám – 10 %

4.

Poradné rady a komunikačné činnosti v rámci SRP a INP – 9 %

5.

Informácie o trhu vrátane zriaďovania elektronických trhov – 6 %.


(1)  Percentá sa týkajú sumy uvedenej v článku 14 bez pridelených prostriedkov podľa článku 92.


PRÍLOHA IV

OSOBITNÉ EX ANTE KONDICIONALITY

Osobitný cieľ v rámci priority Únie pre ENRF/tematický cieľ (TC)

Ex ante kondicionalita

Kritériá splnenia

Priorita ENRF:

1.

Presadzovanie rybolovu, ktorý je environmentálne udržateľný, efektívne využíva zdroje, je inovačný, konkurencieschopný a založený na znalostiach

Osobitné ciele: a) – f).

TC 3: zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, poľnohospodárskeho odvetvia (pre EPFRV) a odvetvia rybolovu a akvakultúry (pre ENRF);

TC 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov;

TC 8: podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility.

Predložila sa správa o rybolovnej kapacite v súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Správa sa vypracovala v súlade so spoločnými usmerneniami, ktoré vydala Komisia.

Rybolovná kapacita nepresiahne strop rybolovnej kapacity stanovený v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1380/2013.

Priority ENRF:

2.

Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach.

Osobitné ciele: a), b) a c)

TC 3: zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, poľnohospodárskeho odvetvia (pre EPFRV) a odvetvia rybolovu a akvakultúry (pre ENRF)

TC 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov;

TC 8: podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility.

Do roku 2014 vytvoriť viacročný národný strategický plán pre akvakultúru, ako sa uvádza v článku 34 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

Najneskôr do dňa poslania operačného programu sa Komisii pošle viacročný národný strategický plán pre akvakultúru

Operačný program obsahuje informácie o komplementárnosti s viacročným národným strategickým plánom pre akvakultúru

Priorita ENRF:

3.

Podpora vykonávania SRP.

Osobitný cieľ a).

TC 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.

Administratívna kapacita: je k dispozícii administratívna kapacita na splnenie požiadaviek týkajúcich sa údajov pre riadenie rybárstva stanovených v článku 25 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a v článku 4 nariadenia (ES) č. 199/2008.

Opis administratívnej kapacity na prípravu a uplatňovanie viacročného programu pre zber údajov, ktorý reviduje výbor STECF a akceptuje Komisia

Opis administratívnej kapacity na prípravu a vykonávanie pracovných plánov zberu údajov, ktorý reviduje výbor STECF a akceptuje Komisia

Opis kapacity rozdelenia ľudských zdrojov na plnenie dvojstranných alebo viacstranných dohôd s ostatnými členskými štátmi, ak je činnosť, ktorá je zameraná na splnenie povinností týkajúcich sa zberu údajov, spoločná

Priorita ENRF:

3.

Podpora vykonávania SRP.

Osobitný cieľ b).

TC 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.

Administratívna kapacita: je k dispozícii administratívna kapacita na dodržiavanie vykonávania systému Únie na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie predpisov, ako sa ustanovuje v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a ako sa ďalej špecifikuje v nariadení (ES) č. 1224/2009.

Osobitné činnosti obsahujú:

Opis administratívnej kapacity na prípravu a vykonávanie časti operačného programu, ktorá sa týka vnútroštátneho programu financovania kontroly na obdobie rokov 2014 – 2020, ako sa uvádza v článku 18 ods. 1 písm. o).

Opis administratívnej kapacity na prípravu a vykonávanie akčného programu vnútroštátnej kontroly viacročných plánov stanovených v článku 46 nariadenia (ES) č. 1224/2009

Opis administratívnej kapacity na prípravu a vykonávanie spoločného plánu kontroly, na ktorého vytvorení sa môžu zúčastniť ostatné členské štáty podľa článku 94 nariadenia (ES) č. 1224/2009

 

 

Opis administratívnej kapacity na prípravu a vykonávanie špecifických kontrolných a inšpekčných programov podľa článku 95 nariadenia (ES) č. 1224/2009

Opis administratívnej kapacity na uplatňovanie systému účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií za závažné porušenia podľa článku 90 nariadenia (ES) č. 1224/2009

Opis administratívnej kapacity na uplatňovanie bodového systému pre závažné porušenia podľa článku 92 nariadenia (ES) č. 1224/2009


PRÍLOHA V

INFORMÁCIE A OZNÁMENIE O PODPORE Z ENRF

1.   Zoznam operácií

Zoznam operácií uvedený v článku 119 obsahuje aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu tieto údajové polia:

názov (meno) prijímateľa (iba právnické osoby a fyzické osoby v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi);

identifikačné číslo uvedené v registri rybárskej flotily Spoločenstva, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 26/2004 (uvedie sa iba v prípade, že operácia súvisí s rybárskym plavidlom);

názov operácie;

stručný opis operácie;

dátum začatia operácie;

dátum skončenia operácie (predpokladaný dátum fyzického dokončenia alebo úplného vykonania operácie);

celkové oprávnené náklady;

výška príspevku Únie;

poštové smerové číslo miesta operácie;

krajina;

názov priority Únie;

dátum poslednej aktualizácie zoznamu operácií.

2.   Informačné a propagačné opatrenia pre verejnosť

1.

Členský štát zabezpečí, aby boli informačné a propagačné opatrenia zamerané na čo najrozsiahlejšie pokrytie médií pomocou rôznych komunikačných foriem a metód na vhodnej úrovni.

2.

Členský štát je zodpovedný za organizáciu aspoň týchto informačných a propagačných opatrení:

a)

hlavnú informačnú aktivitu, ktorou sa propaguje začatie operačného programu,

b)

aspoň dvakrát v programovom období hlavná informačná činnosť, v rámci ktorej sa propagujú možnosti financovania a uplatnené stratégie a predstavujú sa výsledky operačného programu;

c)

vyvesenie vlajky alebo prípadne loga Únie pred priestormi alebo v priestoroch všetkých riadiacich orgánov na mieste, ktoré je pre verejnosť viditeľné;

d)

elektronické zverejnenie zoznamu operácií v súlade s oddielom 1;

e)

uvedenie príkladov operácií podľa operačného programu na jednotnej webovej stránke alebo webovej stránke operačného programu, ktorá je dostupná prostredníctvom jednotného webového portálu; príklady by mali byť uvedené v rozšírenom úradnom jazyku Únie inom, ktorý je však iný ako úradný jazyk alebo jazyky príslušného členského štátu;

f)

zabezpečenie, aby osobitná časť jednotnej webovej stránky bola určená pre stručné zhrnutie inovačných a ekologických inovačných operácií;

g)

aktualizovanie informácií o vykonávaní operačného programu vrátane jeho hlavných úspechov na jedinej webovej stránke alebo webovej stránke operačného programu, ktorá je dostupná prostredníctvom jednotného webového portálu;

h)

zabezpečenie uverejnenia súhrnu opatrení navrhnutých s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel SRP vrátane prípadov nedodržiavania pravidiel členskými štátmi alebo prijímateľmi, ako aj prijatých nápravných opatrení, ako sú napríklad finančné korekcie.

3.

Riadiaci orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi zahrnie do informačných a propagačných opatrení tieto orgány:

a)

partnerov uvedených v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

európske informačné centrá, ako aj zastupiteľské úrady Komisie v členských štátoch;

c)

vzdelávacie a výskumné inštitúcie.

Tieto orgány v širokom rozsahu šíria informácie uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) a b).

3.   Opatrenia na informovanie potenciálnych prijímateľov a prijímateľov

3.1.   Opatrenia na informovanie potenciálnych prijímateľov

1.

Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa ciele operačného programu a možnosti financovania, ktoré ponúka ENRF, v širokom rozsahu rozšírili k potenciálnym prijímateľom a všetkým zainteresovaným stranám.

2.

Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa potenciálnym prijímateľom poskytli informácie aspoň o:

a)

podmienkach oprávnenosti výdavkov, ktoré sa majú splniť na to, aby bolo možné na ne poskytnúť podporu na základe operačného programu;

b)

podmienkach prijateľnosti žiadostí, postupoch na preskúmanie žiadostí o financovanie a príslušných lehotách;

c)

kritériách na výber operácií, ktoré získajú podporu;

d)

subjektoch na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu poskytnúť informácie o operačných programoch;

e)

potrebe uvádzať v žiadostiach návrhy komunikačných činností, primeraných rozsahu operácie s cieľom informovať verejnosť o cieľoch operácie a podpore Únie na operáciu.

3.2.   Opatrenia na informovanie prijímateľov

Riadiaci orgán informuje prijímateľov, že prijatie financovania sa považuje za súhlas s ich uvedením na zozname operácií, uverejnenom v súlade s článkom 119 ods. 2


Top