EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0421

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 zo 16. apríla 2014 , ktorým sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom vykonať do roku 2020 medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie Text s významom pre EHP

OJ L 129, 30.4.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/421/oj

30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 421/2014

zo 16. apríla 2014,

ktorým sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom vykonať do roku 2020 medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Odvetvie leteckej dopravy má výrazný medzinárodný charakter. Globálny prístup k riešeniu problému emisií z medzinárodnej leteckej dopravy ponúka najlepšie vyhliadky na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti.

(2)

Únia sa snaží zabezpečiť budúcu medzinárodnú dohodu na obmedzenie emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy a dovtedy prostredníctvom samostatnej akcie obmedzuje vplyv činností leteckej dopravy na zmenu klímy pri letoch na letiská a z letísk v Únii. S cieľom zabezpečiť, aby sa uvedené ciele vzájomne podporovali a neboli v rozpore, je vhodné zohľadniť vývoj na medzinárodných fórach a pozície, ktoré boli na týchto fórach zaujaté, a zohľadniť najmä rezolúciu, ktorá obsahuje „Konsolidované zhrnutie politiky a postupov ICAO v oblasti ochrany životného prostredia“ a ktorá bola prijatá 4. októbra 2013 na 38. zasadnutí zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO).

(3)

Preto je na udržanie dynamiky, ktorá sa dosiahla na 38. zasadnutí zhromaždenia ICAO v roku 2013, a na uľahčenie pokroku na nadchádzajúcom 39. zasadnutí v roku 2016 žiaduce dočasne považovať požiadavky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (3) za splnené na obdobie do 31. decembra 2016 vzhľadom na lety na letiská v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a z týchto letísk. Týmto krokom Únia zdôrazňuje, že právne požiadavky možno uplatňovať pri letoch na letiská nachádzajúce sa v štátoch EHP a z týchto letísk rovnakým spôsobom, ako možno uplatňovať právne požiadavky na emisie z letov medzi takýmito letiskami. V záujme zabezpečenia právnej istoty by sa lety medzi letiskami nachádzajúcimi sa v štátoch EHP a letiskami nachádzajúcimi sa v krajinách, ktoré pristúpili k Únii v roku 2013, mali na účely tejto odchýlky považovať za lety medzi štátmi EHP.

(4)

Je potrebné pripomenúť, že v súlade so smernicou 2003/87/ES spôsob, akým budú použité príjmy pochádzajúce z aukcií kvót, určia členské štáty. Tieto príjmy alebo ich ekvivalent vyjadrený vo finančnej hodnote by sa mali použiť na riešenie zmeny klímy v Únii a tretích krajinách, okrem iného na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy v Únii a tretích krajinách, najmä v rozvojových krajinách, na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to najmä v oblasti letectva a leteckej dopravy, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií a na pokrytie nákladov riadenia systému Únie. Výnosy z aukcií alebo ich ekvivalent vyjadrený vo finančnej hodnote by sa mali využívať tiež na financovanie príspevkov do Globálneho fondu pre energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu a opatrení, ktoré zabránia odlesňovaniu. Transparentné používanie príjmov z aukcií kvót podľa smernice 2003/87/ES je kľúčovým prvkom podpory záväzkov Únie. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (4) majú členské štáty predložiť Komisii správu o použití príjmov z aukcií takýchto kvót.

(5)

Výnimky stanovené v tomto nariadení zohľadňujú výsledky bilaterálnych a multilaterálnych kontaktov s tretími krajinami, ktoré Komisia bude naďalej rozvíjať v mene Únie s cieľom podporovať využívanie trhových mechanizmov na zníženie emisií z leteckej dopravy.

(6)

Je potrebné pripomenúť, že v smernici 2003/87/ES sa predpokladá možnosť prijať opatrenia, ktorými sa menia činnosti v oblasti leteckej dopravy uvedené v prílohe I k uvedenej smernici v prípade, že tretia krajina zavedie opatrenia na zníženie vplyvov činností v oblasti leteckej dopravy na zmenu klímy.

(7)

Rokovania o všetkých dohodách Únie s tretími krajinami v oblasti leteckej dopravy by mali mať za cieľ zabezpečiť flexibilitu Únie pri prijímaní opatrení týkajúcich sa životného prostredia, a to i opatrení na zmiernenie vplyvu leteckej dopravy na zmenu klímy.

(8)

S cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže je dôležité, aby sa so všetkými letmi na jednej trase zaobchádzalo rovnako.

(9)

S cieľom ďalej zabrániť neprimeranej administratívnej záťaži v prípade prevádzkovateľov malých lietadiel, by sa do prílohy I k smernici 2003/87/ES mala doplniť dočasná výnimka. Nekomerční prevádzkovatelia malých lietadiel, ktorí emitujú menej ako 1 000 ton CO2 ročne, by preto mali byť vyňatí z rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020.

(10)

Je vhodné umožniť prevádzkovateľom lietadiel, ktorí sú malými producentmi emisií, použiť pri overovaní svojich emisií alternatívny prístup, aby sa tak ďalej znížila ich administratívna záťaž. Členské štáty by mali byť schopné zaviesť zjednodušujúce opatrenia, ktoré budú zamerané najmä na potreby nekomerčných prevádzkovateľov, ktorí sú malými producentmi emisií.

(11)

Osobitná pozornosť by sa mala venovať zmierneniu alebo dokonca odstráneniu všetkých problémov súvisiacich s dostupnosťou a konkurencieschopnosťou, ktoré sa vyskytujú v najvzdialenejších regiónoch Únie. So zreteľom na uvedenú skutočnosť by sa do odchýlky ustanovenej podľa tohto nariadenia mali zahrnúť lety medzi letiskom nachádzajúcom sa v najvzdialenejšom regióne v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a letiskom nachádzajúcim sa v inom regióne EHP.

(12)

V záujme zaručenia právnej istoty pre prevádzkovateľov lietadiel a vnútroštátne orgány je vhodné povoliť konečný termín na odovzdanie a nahlasovanie emisií za rok 2013 do roku 2015.

(13)

V záujme uplatňovania tejto odchýlky je dôležité pripomenúť, že metódy na pridelenie a výdaj kvót prevádzkovateľom lietadiel sú aj naďalej metódy ustanovené v smernici 2003/87/ES, to znamená vychádzajúce z overených údajov o tonokilometroch vzhľadom na príslušné obdobia v nej uvedené.

(14)

Komisia by po zhromaždení ICAO v roku 2016 a so zreteľom na jeho výsledok mala poskytnúť podrobnú správu Európskemu parlamentu a Rade. V tejto správe by Komisia mala okrem iného zvážiť všetky možnosti pokrytia emisií z činností v oblasti leteckej dopravy a vo vhodnom prípade urýchlene navrhnúť opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné zohľadniť vývoj na medzinárodnej scéne a riešiť akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania výnimky. Komisia by tiež mala venovať osobitnú pozornosť environmentálnej účinnosti systému obchodovania s emisiami v Európskej únii (EÚ ETS) a v tejto súvislosti aj konkrétnemu príspevku odvetvia leteckej dopravy, a to vrátane spôsobov, ako lepšie zosúladiť pravidlá, ktoré sa vzťahujú na činnosti v oblasti leteckej dopravy a stacionárne zariadenia.

(15)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zavedenie dočasnej odchýlky na monitorovanie, oznamovanie a odovzdávanie kvót z letov do krajín mimo EHP a z nich od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016, odľahčenie administratívnej záťaže a zjednodušenie správy tohto systému, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(16)

Je nevyhnutné zabezpečiť právnu istotu pre prevádzkovateľov lietadiel a vnútroštátne orgány vzhľadom na termín odovzdania kvót, ktorým je 30. apríl 2014, ako sa uvádza v smernici 2003/87/ES. Toto nariadenie by sa preto malo začať uplatňovať dňom jeho prijatia.

(17)

Smernica 2003/87/ES by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Smernica 2003/87/ES sa týmto mení takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 28a

Odchýlky uplatniteľné do roku 2020 do začiatku vykonávania medzinárodnej dohody o uplatňovaní jednotného globálneho trhového opatrenia

1.   Odchylne od článku 12 ods. 2a, článku 14 ods. 3 a článku 16 považujú členské štáty požiadavky stanovené v uvedených ustanoveniach za splnené a neprijmú žiadne opatrenia proti prevádzkovateľom lietadiel, pokiaľ ide o:

a)

všetky emisie z letov na letiská nachádzajúce sa v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a z týchto letísk v každom kalendárnom roku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016;

b)

všetky emisie z letov medzi letiskom nachádzajúcom sa v najvzdialenejšom regióne v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a letiskom nachádzajúcom sa v inom regióne EHP v každom kalendárnom roku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016;

c)

kvóty zodpovedajúce overeným emisiám z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v štátoch EHP v roku 2013, ktoré sa odovzdali do 30. apríla 2015 namiesto 30. apríla 2014, a overeným emisiám z týchto letov v roku 2013 nahláseným do 31. marca 2015 namiesto 31. marca 2014.

Na účely článkov 11a, 12 a 14 sa overené emisie z iných letov než z letov uvedených v prvom pododseku považujú za overené emisie prevádzkovateľa lietadla.

2.   Odchylne od článku 3e ods. 5 a článku 3f sa prevádzkovateľovi lietadla, ktorý využíva výnimky stanovené v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku vydá počet bezplatných kvót znížený v pomere k zníženiu povinne odovzdaných kvót uvedenému v uvedených písmenách.

Odchylne od článku 3f ods. 8 sa kvóty, ktoré nie sú v dôsledku uplatňovania prvého pododseku tohto odseku pridelené, zrušia.

Pokiaľ ide o činnosť v období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016, členské štáty uverejnia množstvo bezplatných kvót pre leteckú dopravu pridelených jednotlivým prevádzkovateľom lietadiel do 1. augusta 2014.

3.   Odchylne od článku 3d členské štáty prostredníctvom aukcie ponúknu na predaj počet kvót pre leteckú dopravu znížený v pomere k zníženiu celkového množstva vydaných kvót.

4.   Odchylne od článku 3d ods. 3 sa množstvo kvót, s ktorými má každý členský štát obchodovať formou aukcie v období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016, znižuje tak, aby bolo v súlade s jeho podielom započítaných emisií z leteckej dopravy z letov, ktoré nepodliehajú odchýlkam stanoveným v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku.

5.   Odchylne od článku 3g nemajú prevádzkovatelia lietadiel povinnosť predkladať plány monitorovania stanovujúce opatrenia na monitorovanie a podávanie správ o emisiách v prípade letov, ktoré podliehajú odchýlkam stanoveným v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku.

6.   Odchylne od článkov 3g, 12, 15 a 18a sa v prípade, že sú celkové ročné emisie prevádzkovateľa lietadla nižšie ako 25 000 ton CO2, jeho emisie sa považujú za overené, ak boli určené prostredníctvom nástroja pre malých producentov emisií, ktorý bol schválený na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 606/2010 (5) a ktorý Eurocontrol naplnil údajmi zo svojho podporného nástroja ETS. Členské štáty môžu pre nekomerčných prevádzkovateľov lietadiel zaviesť zjednodušené postupy, pokiaľ takéto postupy neposkytujú nižšiu presnosť, než akú poskytuje nástroj pre malých producentov emisií.

7.   Na účely tohto článku sa lety medzi letiskami nachádzajúcimi sa v štátoch EHP a krajinách, ktoré pristúpili k Únii v roku 2013, považujú za lety medzi letiskami nachádzajúcimi sa v štátoch EHP.

8.   Komisia pravidelne, a to aspoň raz ročne, informuje Európsky parlament a Radu o pokroku v rokovaniach v rámci Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), ako aj o svojom úsilí o presadenie medzinárodného prijatia trhových mechanizmov v tretích krajinách. Po zhromaždení ICAO v roku 2016 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o opatreniach na vykonanie medzinárodnej dohody o celosvetovom trhovom opatrení od roku 2020, ktoré zníži nediskriminačným spôsobom emisie skleníkových plynov z leteckej dopravy, a o informáciách týkajúcich sa využitia príjmov, ktoré členské štáty predkladajú v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 525/2013.

Vo svojej správe Komisia zváži vhodný rozsah pokrytia emisií pochádzajúcich z vykonávania leteckej dopravy na letiská nachádzajúce sa v krajinách mimo EHP a z týchto letísk od 1. januára 2017 a v prípade potreby zahrnie návrhy reagujúce na tento vývoj. Komisia vo svojej správe zohľadní aj riešenia iných otázok, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti s uplatňovaním odsekov 1 až 4 tohto článku, pričom zachová rovnaké zaobchádzanie so všetkými prevádzkovateľmi lietadiel na tej istej trase.

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 606/2010 z 9. júla 2010 o schválení zjednodušeného nástroja na odhadovanie spotreby paliva prevádzkovateľov lietadiel s nízkym množstvom emisií, ktorý vytvorila Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) (Ú. v. EÚ L 175, 10.7.2010, s. 25).“"

2.

V prílohe I sa v stĺpci „Činnosti“ tabuľky v nej uvedenej pod názvom „Letecká doprava“ dopĺňa toto písmeno:

„k)

od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020 lety, ktoré by inak patrili pod túto činnosť a ktoré vykonáva nekomerčný prevádzkovateľ lietadiel prevádzkujúci lety s celkovými ročnými emisiami nižšími ako 1 000 ton za rok.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 30. apríla 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. apríla 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Stanovisko prijaté 22. januára 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).


Top