EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0078

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 78/2014 z  22. novembra 2013 , ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o určité obilniny, ktoré spôsobujú alergie na potraviny s pridanými fytosterolmi, estermi fytosterolu, fytostanolmi alebo estermi fytostanolu alebo ich neznášanlivosť

OJ L 27, 30.1.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/78/oj

30.1.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/7


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 78/2014

z 22. novembra 2013,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o určité obilniny, ktoré spôsobujú alergie na potraviny s pridanými fytosterolmi, estermi fytosterolu, fytostanolmi alebo estermi fytostanolu alebo ich neznášanlivosť

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 2 a článok 21 ods. 2,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011 sa zriaďuje zoznam látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť. V bode 1 prílohy II sa nachádza medzi iným „kamut“ a „špalda“. „Kamut“ je však ochranná známka typu pšenice bežne nazývaného „khorasan“ a špalda je takisto typ pšenice. „Pšenica khorasan“ a „pšenica špaldová“ by preto mali byť uvedené v bode 1 uvedenej prílohy ako typy pšenice.

(2)

V prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011 sa stanovuje zoznam potravín, ktorých označenie musí obsahovať jeden alebo niekoľko ďalších údajov. V bode 5.1 uvedenej prílohy sa stanovuje, že označenie potravín alebo zložiek potravín s pridanými fytosterolmi, estermi fytosterolov, fytostanolmi alebo estermi fytostanolov musí obsahovať okrem iného údaj, že potravina je určená výlučne pre ľudí, ktorí si chcú znížiť hladinu cholesterolu v krvi.

(3)

Uvedený údaj v spojení so zdravotnými tvrdeniami povolenými pre uvedené potraviny alebo zložky potravín by mohol potenciálne viesť k tomu, že produkt budú používať aj spotrebitelia, ktorí si nemusia kontrolovať hladinu cholesterolu v krvi, a preto by sa mal tento údaj zmeniť. Takáto zmena by mala zohľadniť znenie pre uvedený údaj, ktoré je v súčasnosti stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 608/2004 (2). Uvedené nariadenie bude zrušené a nahradené nariadením (EÚ) č. 1169/2011, a to od 13. decembra 2014.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Úvodná veta bodu 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011 sa nahrádza takto:

„1.

Obilniny obsahujúce glutén (lepok), konkrétne: pšenica (napr. pšenica špaldová a pšenica khorasan), raž, jačmeň, ovos alebo ich hybridné odrody a výrobky z nich okrem:“.

Článok 2

V druhom stĺpci bodu 5.1 prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011 sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

tvrdenie, že výrobok nie je určený pre ľudí, ktorí si nemusia kontrolovať hladinu cholesterolu v krvi;“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 z 31. marca 2004, ktoré sa týka označovania potravín a potravinových prísad s pridanými fytosterolmi, fytosterolovými estermi, fytostanolmi a/alebo fytostanolovými estermi (Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 44).


Top