EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0119

Rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z  5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

OJ L 66, 6.3.2014, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/119(1)/oj

6.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 66/26


ROZHODNUTIE RADY 2014/119/SZBP

z 5. marca 2014

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 20. februára dôrazne odsúdila akékoľvek použitie násilia na Ukrajine. Vyzvala na okamžité ukončenie násilia na Ukrajine a na úplné dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Vyzvala vládu Ukrajiny, aby zachovala maximálnu zdržanlivosť, a vedúcich predstaviteľov opozície, aby sa dištancovali od osôb, ktoré sa prikláňajú k radikálnemu konaniu vrátane násilia.

(2)

Rada sa 3. marca 2014 dohodla, že s cieľom upevniť a podporiť právny štát a dodržiavanie ľudských práv na Ukrajine zameria sankcie na opatrenia na zmrazenie a vymáhanie aktív osôb identifikovaných ako osoby zodpovedné za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a osôb zodpovedných za porušovanie ľudských práv.

(3)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám identifikovaným ako osoby zodpovedné za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a osobám zodpovedným za porušovanie ľudských práv na Ukrajine, a fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré sú s nimi spriaznené, uvedeným v prílohe, ako aj všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré sú vo vlastníctve takýchto osôb, subjektov alebo orgánov, v ich držbe alebo pod ich kontrolou.

2.   Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje, a to ani v ich prospech.

3.   Príslušný orgán členského štátu môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, a to potom, ako rozhodne, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

potrebné na uspokojenie základných potrieb fyzických osôb uvedených v prílohe a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov; alebo

d)

potrebné na mimoriadne výdavky pod podmienkou, že príslušný orgán oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii aspoň dva týždne pred udelením povolenia dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by osobitné povolenie malo byť udelené.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa tohto odseku.

4.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť uvoľnenie niektorých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbitrážne rozhodnutie, ktoré bolo vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v odseku 1 do prílohy, alebo súdne alebo správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom alebo po ňom;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedeného v prílohe; a

d)

uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa tohto odseku.

5.   Odsek 1 nebráni tomu, aby fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené na zozname vykonali platbu splatnú na základe zmluvy, ktorá sa uzavrela pred dátumom, kedy takáto osoba, subjekt alebo orgán boli zaradené na zoznam v prílohe, pod podmienkou, že dotknutý členský štát dospel k záveru, že príjemcom platby nie je priamo alebo nepriamo osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sú uvedené v odseku 1.

6.   Odsek 2 sa neuplatňuje, ak sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov;

b)

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, od ktorého tieto účty začali podliehať opatreniam stanoveným v odsekoch 1 a 2, alebo

c)

platby splatné podľa súdneho, správneho alebo arbitrážneho rozhodnutia vydaného v Únii alebo vynútiteľné v dotknutom členskom štáte,

pod podmienkou, že sa na takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahujú opatrenia stanovené v odseku 1.

Článok 2

1.   Rada na návrh členského štátu alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku rozhodne o stanovení a zmene zoznamu v prílohe.

2.   Rada oznámi rozhodnutie uvedené v odseku 1 vrátane dôvodov zaradenia na zoznam dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu buď priamo, ak je jej adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne dotknutej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť pripomienky.

3.   Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma rozhodnutie uvedené v odseku 1 a dotknutú osobu, subjekt alebo orgán o tom príslušným spôsobom informuje.

Článok 3

1.   V prílohe sa uvádzajú dôvody zaradenia fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 1 ods. 1 do zoznamu.

2.   V prílohe sa pokiaľ možno uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov. V prípade fyzických osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane alternatívnych mien, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov a orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti.

Článok 4

S cieľom maximalizovať účinok opatrení uvedených v článku 1 ods. 1 a 2 Únia vyzve tretie štáty, aby prijali reštriktívne opatrenia podobné tým, ktoré sú stanovené v tomto rozhodnutí.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 6. marca 2015.

Toto rozhodnutie podlieha neustálej revízii. Ak Rada dospeje k záveru, že jeho ciele neboli dosiahnuté, podľa potreby sa obnoví alebo zmení.

V Bruseli 5. marca 2014

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


PRÍLOHA

Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 1

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Narodený 9.7.1950; býv. prezident Ukrajiny

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie trestné konanie, ktorého cieľom je vyšetriť trestné činy v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Narodený 20.1.1963; býv. minister vnútra

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie trestné konanie, ktorého cieľom je vyšetriť trestné činy v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Narodený 6.2.1954; býv. generálny prokurátor Ukrajiny

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie trestné konanie, ktorého cieľom je vyšetriť trestné činy v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

4.

Oleksandr Hryhorovych Yakymenko

Narodený 22.12.1964; býv. vedúci štátnej bezpečnostnej služby

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie trestné konanie, ktorého cieľom je vyšetriť trestné činy v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

5.

Andriy Volodymyrovych Portnov

Narodený 27.10.1973; býv. poradca prezidenta Ukrajiny

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie trestné konanie, ktorého cieľom je vyšetriť trestné činy v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

6.

Olena Leonidivna Lukash

Narodená 12.11.1976; býv. ministerka spravodlivosti

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie trestné konanie, ktorého cieľom je vyšetriť trestné činy v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

7.

Andrii Petrovych Kliuiev

Narodený 12.8.1964; býv. vedúci kancelárie prezidenta Ukrajiny

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie trestné konanie, ktorého cieľom je vyšetriť trestné činy v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

8.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Narodený 16.10.1959; býv. námestník ministra vnútra

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie trestné konanie, ktorého cieľom je vyšetriť trestné činy v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Narodený 1.7.1973; syn býv. prezidenta; podnikateľ

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

10.

Viktor Viktorovych Yanukovych

Narodený 16.7.1981; syn bývalého prezidenta; člen Najvyššej rady Ukrajiny

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

11.

Artem Viktorovych Pshonka

Narodený 19.3.1976; syn býv. generálneho prokurátora; zástupca predsedu frakcie Strany regiónov v Najvyššej rade Ukrajiny

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

Narodený 12.8.1969; podnikateľ; brat Andriia Kluieva

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

13.

Mykola Yanovych Azarov

Narodený 17.12.1947; predseda vlády Ukrajiny do januára 2014

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

syn býv. predsedu vlády Azarova

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

15.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

Narodený 21.9.1985; podnikateľ

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

16.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Narodený 28.11.1963; býv. minister vzdelávania a vedy

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

17.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

Narodená 6.1.1953; býv. ministerka zdravotníctva

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014

18.

Ihor Oleksandrovych Kalinin

Narodený 28.12.1959; býv. poradca prezidenta Ukrajiny

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávny prevod mimo Ukrajinu.

6.3.2014


Top