EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1385

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1385/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, (EÚ) č. 1379/2013 a (EÚ) č. 1380/2013 z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Európskej únii

OJ L 354, 28.12.2013, p. 86–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1385/oj

28.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/86


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1385/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, (EÚ) č. 1379/2013 a (EÚ) č. 1380/2013 z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Európskej únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Európska rada rozhodnutím 2012/419/EÚ (3) zmenila štatút Mayotte vo vzťahu k Únii s účinnosťou od 1. januára 2014. Mayotte teda od tohto dátumu prestáva byť zámorským krajinou alebo územím a stáva sa najvzdialenejším regiónom Únie v zmysle článku 349 a článku 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Po tejto zmene právneho postavenia Mayotte sa na Mayotte bude od 1. januára 2014 uplatňovať právo Únie. Vzhľadom na špecifickú štrukturálnu, sociálnu a hospodársku situáciu Mayotte, ktorá je ovplyvnená jeho odľahlosťou, ostrovnou polohou, malou rozlohou a obťažnými topografickými a klimatickými podmienkami, mali by sa ustanoviť určité osobitné opatrenia pre viaceré oblasti.

(2)

V oblasti rybárstva a zdravia zvierat by sa mali zmeniť ďalej uvedené nariadenia.

(3)

Pokiaľ ide o nariadenie Rady (ES) č. 850/98 (4), vody okolo Mayotte ako nového najvzdialenejšieho regiónu by sa mali zahrnúť do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia a malo by sa zakázať používanie vakových sietí na húfy tuniakov a rýb príbuzných tuniakom v oblasti do 24 míľ od základných línií ostrova s cieľom chrániť húfy veľkých migrujúcich rýb v blízkosti ostrova Mayotte.

(4)

Pokiaľ ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (5), uplatňovanie pravidiel o označovaní produktov rybolovu by so zreteľom na veľmi fragmentované a málo rozvinuté systémy marketingu Mayotte predstavovalo pre maloobchodníkov záťaž, ktorá je neprimeraná vo vzťahu k informáciám oznamovaným spotrebiteľovi. Preto je vhodné stanoviť dočasnú výnimku z pravidiel týkajúcich sa označovania produktov rybolovu ponúkaných na maloobchodný predaj konečnému spotrebiteľovi na Mayotte.

(5)

Pokiaľ ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (6), mali by sa prijať osobitné opatrenia týkajúce sa rybolovnej kapacity a registra flotily.

(6)

Značnú časť flotily plaviacej sa pod vlajkou Francúzska a pôsobiacej z francúzskeho departmánu Mayotte tvoria plavidlá menšie ako 10 metrov, ktoré sú rozptýlené okolo ostrova, nemajú špecifické miesta vylodenia a ešte sa musia identifikovať, zmerať a vybaviť minimálnym bezpečnostným vybavením, aby mohli byť začlenené do registra rybárskych plavidiel Únie. V dôsledku toho Francúzsko nestihne dokončiť tento register do 31. decembra 2021. Francúzsko by však malo zriadiť provizórny register flotily, čím sa zaručí minimálna identifikácia plavidiel tohto segmentu, a zabráni sa tak rozšíreniu počtu neoficiálnych rybárskych plavidiel.

(7)

So zreteľom na skutočnosť, že Francúzsko predložilo Komisii pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC) plán rozvoja, v ktorom uviedlo orientačnú veľkosť flotily Mayotte a očakávaný rozvoj nerozvinutej flotily plavidiel s mechanicky ovládanými lovnými šnúrami s dĺžkou menej ako 23 metrov a plavidiel s vlečnými sieťami na Mayotte ako novom najvzdialenejšom regióne a voči ktorému ani jedna zmluvná strana IOTC vrátane Únie nevzniesla nijaké námietky, je vhodné použiť referenčné hodnoty tohto plánu ako hraničné úrovne pre kapacitu flotily plavidiel s mechanicky ovládanými lovnými šnúrami s dĺžkou menej ako 23 metrov a plavidiel s vlečnými sieťami registrovaných v prístavoch Mayotte. Odchylne od všeobecne platných pravidiel Únie by sa mal z dôvodu súčasnej osobitnej sociálnej a hospodárskej situácie na Mayotte poskytnúť Francúzsku dostatočný čas na zväčšenie kapacity nerozvinutého segmentu flotily menších plavidiel Mayotte do roku 2025.

(8)

Pokiaľ ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (7), treba poznamenať, že Mayotte nemá výrobnú kapacitu na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov. Preto by sa Francúzsku malo povoliť obdobie piatich rokov na vybudovanie infraštruktúry potrebnej na identifikáciu, nakladanie, prepravu, spracovanie a likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov na Mayotte v plnom súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009.

(9)

Pokiaľ ide o nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 (8), zdá sa, že Francúzsko nebude môcť splniť všetky kontrolné povinnosti Únie pre segment „Mayotte. Pelagické a bentické druhy. Dĺžka < 10 m“ flotily Mayotte do dátumu, keď sa Mayotte stane najvzdialenejším regiónom. Plavidlá tohto segmentu, ktoré sú rozptýlené okolo ostrova, nemajú špecifické miesta vylodenia a zatiaľ nie sú identifikované. Okrem toho treba odborne pripraviť rybárov a kontrolórov a zriadiť príslušnú administratívnu a fyzickú infraštruktúru. Preto je v súvislosti s týmto segmentom flotily potrebné stanoviť dočasnú výnimku z určitých pravidiel týkajúcich sa kontroly rybárskych plavidiel a ich vlastností, ich činností na mori, ich výstroja a ich úlovkov vo všetkých fázach od plavidla po trh. Francúzsko by však na dosiahnutie aspoň niektorých najdôležitejších cieľov nariadenia (ES) č. 1224/2009 malo zriadiť systém národných kontrol, ktorý mu umožní kontrolovať a monitorovať činnosti tohto segmentu flotily a dodržiavať medzinárodné oznamovacie povinnosti Únie.

(10)

Nariadenia (ES) č. 850/98, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1224/2009, (EÚ) č. 1379/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (ES) č. 850/98

Nariadenie (ES) č. 850/98 sa mení takto:

1.

V článku 2 ods. 1 sa písmeno h) nahrádza takto:

„h)

Región 8

Všetky vody pri pobreží francúzskych departmánov Réunion a Mayotte, ktoré spadajú pod jurisdikciu alebo zvrchované práva Francúzska.“.

2.

Vkladá tento článok:

„Článok 34g

Obmedzenia činností rybolovu v oblasti do 24 míľ okolo Mayotte

Plavidlám sa zakazuje používať akékoľvek vakové siete na húfy tuniakov a rýb príbuzných tuniakom v oblasti do 24 míľ od pobrežia Mayotte ako najvzdialenejšieho regiónu v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie meraných od základných línií, od ktorých sa merajú výsostné vody.“.

Článok 2

Zmena nariadeniu (EÚ) č. 1379/2013

Do článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 sa vkladá tento odsek:

„6.   Odseky 1, 2 a 3 sa do 31. decembra 2021 neuplatňujú na produkty ponúkané do maloobchodného predaja konečnému spotrebiteľovi na Mayotte ako najvzdialenejšom regióne v zmysle článku 349 ZFEÚ.“.

Článok 3

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1380/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 sa mení takto:

1.

Do článku 23 sa dopĺňa odsek:

„4.   Francúzsko je odchylne od odseku 1 oprávnené zaviesť na Mayotte ako najvzdialenejšom regióne v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Mayotte“) do 31. decembra 2025 novú kapacitu v rôznych segmentoch uvedených v prílohe II bez zrušenia ekvivalentnej kapacity.“.

2.

V článku 36 sa dopĺňajú tieto odseky:

„5.   Francúzsko je odchylne od odseku 1 do 31. decembra 2021 oslobodené od povinnosti začleniť do svojho registra rybárskych plavidiel Únie plavidlá s celkovou dĺžkou menšou ako 10 metrov, ktoré vykonávajú svoju činnosť z Mayotte.

6.   Francúzsko do 31. decembra 2021 vedie provizórny register rybárskych plavidiel s celkovou dĺžkou menšou ako 10 metrov, ktoré vykonávajú svoju činnosť z Mayotte. V registri sa pre každé plavidlo uvádza aspoň jeho názov, jeho celková dĺžka a identifikačný kód. Plavidlá registrované v provizórnom registri sa považujú za plavidlá registrované na Mayotte.“.

3.

Údaje týkajúce sa Mayotte uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa vkladajú do tabuľky v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1380/2013 po vstupe „Guadeloupe. Pelagické druhy. L> 12 m.“

Článok 4

Zmena nariadenia (ES) č. 1069/2009

V nariadení (ES) č. 1069/2009 sa článok 56 nahrádza takto:

„Článok 56

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 4. marca 2011.

Na Mayotte ako najvzdialenejší región v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Mayotte“) sa však článok 4 uplatňuje od 1. januára 2021. Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty vyrobené na Mayotte pred 1. januárom 2021 sa likvidujú v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.“.

Článok 5

Zmena nariadenia (ES) č. 1224/2009

V nariadení (ES) č. 1224/2009 sa vkladá tento článok:

„Článok 2a

Uplatňovanie systému kontroly Únie na určité segmenty flotily Mayotte ako najvzdialenejšieho regiónu

1.   Článok 5 ods. 3 a články 6, 8, 41, 56, 58 až 62, 66, 68 a 109 sa do 31. decembra 2021 neuplatňujú na Francúzsko, pokiaľ ide o rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou menšou ako 10 metrov vykonávajúce svoju činnosť z Mayotte ako najvzdialenejšieho regiónu v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Mayotte“), činnosti a úlovky takýchto rybárskych plavidiel.

2.   Francúzsko do 30. septembra 2014 zriadi zjednodušený a dočasný systém kontrol pre rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou menšou ako 10 metrov, ktoré vykonávajú svoju činnosť z Mayotte. Tento systém rieši tieto otázky:

a)

znalosť rybolovnej kapacity;

b)

prístup do vôd Mayotte;

c)

vykonávanie oznamovacích povinností;

d)

určenie orgánov zodpovedných za kontrolné činnosti;

e)

opatrenia, ktorými sa zabezpečí presadzovanie predpisov v prípade plavidiel s dĺžkou nad 10 metrov na nediskriminačnom základe.

Francúzsko do 30. septembra 2020 predloží Komisii akčný plán, v ktorom stanoví opatrenia, ktoré sa prijmú na zabezpečenie úplného vykonávania nariadenia (ES) č. 1224/2009 od 1. januára 2022, pokiaľ ide o rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou menej ako 10 metrov, ktoré vykonávajú svoju činnosť z Mayotte. Tento akčný plán je predmetom dialógu medzi Francúzskom a Komisiou. Francúzsko prijme všetky potrebné opatrenia na vykonávanie tohto akčného plánu.“.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2013.

Za Radu

predseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Stanovisko z 12 decembra 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s.97.

(3)  Rozhodnutie Európskej rady 2012/419/EÚ z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).

(5)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(6)  Pozri stranu 22 tohto úradného vestníka.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).


PRÍLOHA

STROPY RYBOLOVNEJ KAPACITY PRE FLOTILY REGISTROVANÉ NA MAYOTTE AKO NAJVZDIALENEJŠOM REGIÓNE V ZMYSLE ČLÁNKU 349 ZFEÚ

Mayotte. Plavidlá so záťahovými sieťami

13 916 (1)

24 000 (1)

Mayotte.

Plavidlá s mechanicky ovládanými lovnými šnúrami < 23 m

2 500 (1)

8 500 (1)

Mayotte.

Bentické a pelagické druhy. Plavidlá < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)


(1)  Podľa plánu rozvoja predloženého IOTC 7. januára 2011.

(2)  Stropy sa do tabuľky vložia, keď budú známe, a to najneskôr do 31. decembra 2025.


Top