EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1372

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1372/2013 z  19. decembra 2013 , ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko

Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1372/oj

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/27


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1372/2013

z 19. decembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004

(Text s významom pre EHP a Švajčiarsko)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (2), a najmä na jeho článok 92,

keďže:

(1)

Členské štáty požiadali správnu komisiu pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia o zmenu príloh VIII a XI k nariadeniu (ES) č. 883/2004 a príloh 1 a 5 k nariadeniu (ES) č. 987/2009 s cieľom zosúladiť ich s vývojom ich vnútroštátnych právnych predpisov alebo zjednodušiť uplatňovanie uvedených nariadení.

(2)

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 883/2004 majú členským štátom poskytnúť prehľad členských štátov, ktoré neuplatňujú paušálny výpočet starobných a pozostalostných dôchodkov a osobitných ustanovení týkajúcich sa uplatňovania právnych predpisov členských štátov.

(3)

Cieľom príloh k nariadeniu (ES) č. 987/2009 je poskytnúť prehľad vykonávajúcich ustanovení pre dvojstranné dohody, ktoré zostávajú v platnosti alebo vstupujú do platnosti, a prehľad členských štátov, ktoré určujú maximálnu výšku náhrady na základe priemernej sumy dávok v nezamestnanosti poskytovaných podľa ich právnych predpisov v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(4)

Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia schválila požadované zmeny a podala príslušné návrhy komisii pre technické úpravy príloh k nariadeniu (ES) č. 987/2009 a nariadeniu (ES) č. 883/2004.

(5)

Komisia môže súhlasiť so zahrnutím návrhov na technické úpravy príloh uvedených v odôvodnení 4.

(6)

Nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 883/2004 sa mení takto:

1.

V prílohe VIII sa časť 2 mení takto:

a)

v oddiele „RAKÚSKO“ sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Starobné dôchodky a pozostalostné dôchodky, ktoré sú z nich odvodené na základe dôchodkového účtu podľa všeobecného zákona o dôchodkoch (APG) z 18. novembra 2004;“

b)

za oddiel „BULHARSKO“ sa vkladá tento nový oddiel:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Dôchodky vyplácané zo systému druhého piliera zriadeného zákonom č. 426/2011 Zb. o dôchodkovom sporení.“

2.

V prílohe XI sa v oddiele „HOLANDSKO“ za písmeno f) vkladá toto písmeno fa):

„fa)

Akákoľvek osoba uvedená v článku 69 ods. 1 Zorgverzekeringswet (zákona o zdravotnom poistení), ktorá v posledný deň v mesiaci predchádzajúcom mesiac, v ktorom dosiahla vek 65 rokov, poberá dôchodok alebo dávky, ktoré sa na základe odseku 1 písm. f) tohto oddielu pokladajú za dôchodok vyplácaný v zmysle holandských právnych predpisov, sa považuje za žiadateľa o dôchodok, ako sa uvádza v článku 22 tohto nariadenia dovtedy, kým dosiahne dôchodkový vek uvedený v článku 7a Algemene Ouderdomswet (všeobecného zákona o starobnom dôchodku).“

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 987/2009 sa mení takto:

1.

Príloha 1 sa mení takto:

a)

oddiel „DÁNSKO – FRANCÚZSKO“ sa vypúšťa;

b)

oddiel „DÁNSKO – HOLANDSKO“ sa vypúšťa;

c)

oddiel „GRÉCKO – HOLANDSKO“ sa vypúšťa;

d)

oddiel „ŠPANIELSKO – HOLANDSKO“ sa vypúšťa;

e)

v oddiele „FRANCÚZSKO – LUXEMBURSKO“:

i)

písmená a) a b) sa vypúšťajú;

ii)

písmená c) a d) sa nahrádzajú takto:

„a)

Dohoda z 2. júla 1976 o vzdaní sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia podľa článku 105 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972.

b)

Výmena listov zo 17. júla a 20. septembra 1995 týkajúcich sa podmienok vyrovnania vzájomných nárokov podľa článkov 93, 95 a 96 nariadenia (EHS) č. 574/72“;

f)

v oddiele „FRANCÚZSKO – HOLANDSKO“:

i)

písmená b) a c) sa vypúšťajú;

ii)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) Dohoda z 28. apríla 1997 o vzdaní sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia podľa článku 105 nariadenia (EHS) č. 574/72“;

g)

oddiel „TALIANSKO – HOLANDSKO“ sa vypúšťa;

h)

v oddiele „HOLANDSKO – SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“:

i)

písmeno b) sa vypúšťa;

ii)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) Článok 3 druhá veta správneho dojednania z 12. júna 1956 o vykonávaní dohovoru z 11. augusta 1954.“

2.

V prílohe 5 sa za oddiel „NEMECKO“ dopĺňa nový oddiel „HOLANDSKO“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.


Top