EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0167

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z  5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami Text s významom pre EHP

OJ L 60, 2.3.2013, p. 1–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 115 - 165

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj

2.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 60/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 167/2013

z 5. februára 2013

o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

S cieľom podporiť vnútorný trh bol smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (3) stanovený komplexný systém Únie pre typové schvaľovanie traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných zariadení.

(2)

Na účely rozvoja a fungovania vnútorného trhu Únie je tiež vhodné nahradiť systém schvaľovania členskými štátmi postupom typového schvaľovania Únie, založeným na zásade úplnej harmonizácie, pričom by sa zároveň bralo do úvahy hľadisko hospodárnosti a osobitná pozornosť by sa venovala malým a stredným podnikom.

(3)

Na žiadosť Európskeho parlamentu a s cieľom zjednodušiť a zrýchliť prijímanie právnych predpisov týkajúcich sa typového schvaľovania bol do právnych predpisov Únie týkajúcich sa typového schvaľovania vozidiel zavedený nový regulačný prístup, v súlade s ktorým zákonodarca v riadnom legislatívnom postupe stanoví iba základné pravidlá a princípy a deleguje právomoc prijímať delegované akty týkajúce sa ďalších technických podrobností na Komisiu. Pokiaľ ide o základné požiadavky, toto nariadenie by preto malo ustanoviť len základné ustanovenia o funkčnej bezpečnosti, bezpečnosti posádky a environmentálnych vlastnostiach a delegovať na Komisiu právomoc ustanoviť technické špecifikácie v delegovaných aktoch.

(4)

Požiadavky tohto nariadenia sú v súlade so zásadami stanovenými v oznámení Komisie z 5. júna 2002 nazvanom Akčný plán „Zjednodušenie a zlepšenie regulačného prostredia“.

(5)

Je veľmi dôležité, aby budúce opatrenia navrhované na základe tohto nariadenia alebo postupy, ktoré sa majú vykonávať pri jeho uplatňovaní, boli v súlade so zásadami, na ktoré sa odkazuje v správe uverejnenej Komisiou v roku 2006 nazvanej CARS 21: Konkurencieschopný automobilový regulačný systém pre 21. storočie („CARS 21“). Predovšetkým na účely lepšej právnej regulácie a zjednodušenia a s cieľom zabrániť neustálej aktualizácii existujúcich právnych predpisov Únie o otázkach technických špecifikácií by sa v tomto nariadení mal uvádzať odkaz na existujúce medzinárodné normy a predpisy, ktoré sú verejnosti dostupné bez toho, aby sa opakovali v právnom rámci Únie.

(6)

Keďže ani smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (4), ani smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach (5) a ani toto nariadenie nestanovujú požiadavky na projekt a konštrukciu s cieľom zabezpečiť bezpečnosť v cestnej premávke samohybných necestných pojazdných strojov určených na použitie najmä v poľnohospodárstve a lesníctve, Komisia by mala posúdiť potrebu harmonizácie právnych predpisov členských štátov v tejto oblasti a zvážiť navrhnutie legislatívneho opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti pri zohľadnení existujúcich právnych predpisov Únie.

(7)

Toto nariadenie by sa nemalo dotknúť opatrení na vnútroštátnej úrovni alebo úrovni Únie týkajúcich sa použitia poľnohospodárskych a lesných traktorov v cestnej premávke, ako sú napríklad požiadavky na osobitné vodičské preukazy, obmedzenie maximálnej rýchlosti alebo opatrenia upravujúce prístup na určité druhy ciest.

(8)

Smernica 2003/37/ES najprv obmedzila povinné používanie postupu typového schvaľovania ES celého vozidla na vozidlá kategórií T1, T2 a T3 a nestanovila všetky potrebné požiadavky na to, aby umožňovali dobrovoľne žiadať o typové schválenie ES celého vozidla pre ostatné kategórie. S cieľom dokončiť vnútorný trh a zabezpečiť jeho riadne fungovanie by toto nariadenie malo umožniť výrobcom dobrovoľne žiadať o typové schválenie EÚ celého vozidla pre všetky kategórie vozidiel, ktorých sa týka toto nariadenie, a tým im umožniť využívať výhody vnútorného trhu prostredníctvom typového schválenia EÚ.

(9)

Smernica 2003/37/ES ustanovila typové schválenie ES celého vozidla pre všetky terénne vozidlá a vozidlá typu side-by-side ako sú traktory. Na tieto typy vozidla by sa preto malo tiež vzťahovať toto nariadenie za predpokladu, že príslušný typ vozidla patrí do niektorej z kategórií vozidiel uvedených v tomto nariadení a spĺňa všetky požiadavky tohto nariadenia.

(10)

Povinnosti vnútroštátnych orgánov stanovené v ustanoveniach tohto nariadenia o dohľade nad trhom sú konkrétnejšie ako príslušné ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (6).

(11)

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň funkčnej bezpečnosti, bezpečnosti posádky a ochrany životného prostredia by sa mali harmonizovať technické požiadavky a normy na ochranu životného prostredia, ktoré sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky vzhľadom na typové schvaľovanie.

(12)

Je vhodné stanoviť zásadu, že vozidlá musia byť projektované, skonštruované a zmontované tak, aby sa minimalizovalo riziko zranenia posádky vozidla a ostatných účastníkov cestnej premávky. Na tento účel je potrebné, aby výrobcovia zabezpečili, aby vozidlá spĺňali príslušné požiadavky stanovené v tomto nariadení. Uvedené ustanovenia by mali okrem iného obsahovať požiadavky týkajúce sa celistvosti konštrukcie vozidla, systémov slúžiacich na pomoc vodičovi pri ovládaní vozidla, systémov, ktoré zabezpečujú vodičovi viditeľnosť a poskytujú mu informácie o stave vozidla a okolia, svetelných systémov vozidla, systémov ochrany posádky vozidla, exteriéru vozidla a príslušenstva, hmotnosti a rozmerov vozidla a pneumatík vozidla.

(13)

Výrobcov by mal pravidelne kontrolovať príslušný orgán alebo primerane kvalifikovaná technická služba určená na tento účel s cieľom zabezpečiť, aby sa postup monitorovania zhody výroby, ktorý je jedným zo základných kameňov systému typového schválenia EÚ, správne vykonával a riadne fungoval.

(14)

V určitých obmedzených prípadoch je vhodné povoliť vnútroštátne typové schválenie pre malé série. Malo by sa však obmedziť na obmedzený počet vozidiel. Preto je nevyhnutné presne určiť pojem malých sérií podľa počtu vozidiel, ktoré sa majú vyrobiť.

(15)

Hlavným cieľom právnych predpisov Únie týkajúcich sa schvaľovania vozidiel je zabezpečiť, aby nové vozidlá, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú uvedené na trh, poskytovali vysoký stupeň bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Tento cieľ by sa nemal narušiť tým, že sa určité časti alebo zariadenia dodatočne namontujú po uvedení vozidiel na trh alebo do prevádzky. Mali by sa preto prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tieto časti alebo zariadenia, ktoré sa môžu dodatočne montovať na vozidlá a ktoré môžu podstatne zhoršiť fungovanie systémov dôležitých z hľadiska bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia, podliehali kontrole schvaľovacieho orgánu pred tým, než sa uvedú na trh. Tieto opatrenia by mali obsahovať technické ustanovenia o požiadavkách, ktoré tieto časti alebo zariadenia musia spĺňať.

(16)

Takéto opatrenia by sa mali uplatňovať len na obmedzený počet častí alebo zariadení, ktorých zoznam by mal byť stanovený Komisiou vo vykonávacom akte po konzultácii so zainteresovanými stranami. Opatrenia by mali zabezpečiť, aby predmetné časti alebo zariadenia neznižovali bezpečnosť a environmentálne vlastnosti vozidla a zároveň aby tam, kde to bude možné, zachovávali hospodársku súťaž trhu s náhradnými dielmi.

(17)

Únia je zmluvnou stranou Dohody Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo používané na kolesových vozidlách, a o podmienkach pre vzájomné uznávanie schválení udelených na základe týchto predpisov (ďalej len „revidovaná dohoda z roku 1958“) (7). S cieľom zjednodušiť právne predpisy týkajúce sa typového schvaľovania v súlade s odporúčaniami CARS 21, je vhodné zrušiť všetky samostatné smernice bez toho, aby sa znížila úroveň ochrany. Požiadavky stanovené v uvedených smerniciach by sa mali preniesť do tohto nariadenia alebo delegovaných aktov prijatých podľa tohto nariadenia a tam, kde je to potrebné, nahradiť odkazmi na príslušné predpisy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN), s ktorými Únia súhlasila alebo ku ktorým Únia pristúpila a ktoré sú priložené k revidovanej dohode z roku 1958. S cieľom znížiť administratívne zaťaženie procesu typového schvaľovania by sa malo výrobcom vozidiel umožniť, aby podľa možností získali typové schválenie podľa tohto nariadenia priamo získaním schválenia podľa príslušných predpisov EHK OSN uvedených v prílohe I alebo v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

(18)

Preto by sa mali predpisy EHK OSN a ich zmeny a doplnenia, ktoré Únia odsúhlasila, pri uplatňovaní rozhodnutia 97/836/ES začleniť do právnych predpisov v oblasti typového schvaľovania EÚ. V súlade s tým by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať nevyhnutné úpravy prílohy I k tomuto nariadeniu alebo delegované akty prijaté podľa tohto nariadenia.

(19)

Alternatívou by mohol byť odkaz uvedený v delegovaných aktoch na kódexy vytvorené Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) alebo normy CEN/Cenelec alebo ISO, ktoré sú priamo prístupné verejnosti a odkazuje sa na ne.

(20)

Je dôležité, aby výrobcovia poskytovali majiteľom vozidiel príslušné informácie s cieľom zabrániť nesprávnemu používaniu bezpečnostných zariadení.

(21)

S cieľom umožniť výrobcom komponentov alebo samostatných technických jednotiek žiadať o typové schválenie EÚ pre komponenty alebo samostatné technické jednotky alebo o povolenie pre časti alebo zariadenia, je tiež dôležité, aby mali títo výrobcovia prístup k určitým informáciám, ktoré môže poskytnúť len výrobca vozidla, ako napríklad technické informácie vrátane výkresov, potrebných na vývoj častí pre trh s náhradnými dielmi.

(22)

Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovania služieb, je potrebný nediskriminačný prístup k informáciám o opravách vozidiel, a to prostredníctvom štandardizovaného formátu, ktorý sa dá použiť na vyhľadávanie technických informácií, ako aj účinná hospodárska súťaž na trhu informačných služieb týkajúcich sa opráv a údržby vozidiel. Veľká časť takýchto informácií sa týka palubných diagnostických systémov a ich vzájomného pôsobenia s ostatnými systémami vozidla. Je potrebné stanoviť technické špecifikácie, ktorými by sa mali riadiť internetové stránky výrobcov, spolu s cielenými opatreniami na zabezpečenie primeraného prístupu pre malé a stredné podniky.

(23)

Výrobcom vozidiel by sa tiež malo umožniť splnenie ich povinnosti poskytnúť prístup k informáciám o opravách a údržbe na komunikačných protokoloch medzi traktormi a ťahaným alebo namontovaným zariadením podľa ISO 11783 poskytnutím odkazu na internetovej stránke výrobcu na internetovú stránku, ktorú spoločne zriadi niekoľko výrobcov alebo konzorcium výrobcov.

(24)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (8).

(25)

S cieľom doplniť toto nariadenie o ďalšie technické podrobnosti by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o funkčnú bezpečnosť, požiadavky na konštrukciu, environmentálne vlastnosti a pohon, prístup k informáciám o opravách a údržbe a určenie technických služieb a vymedzenie špecifických úloh, ktoré sú oprávnené vykonávať. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(26)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá ukladania sankcií za porušenie tohto nariadenia a delegovaných alebo vykonávacích aktov prijatých podľa tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(27)

Aj keď nič v tomto nariadení nebráni členským štátom, aby naďalej uplatňovali svoje individuálne systémy schvaľovania, Komisia by mala podávať správy Európskemu parlamentu a Rade o fungovaní týchto vnútroštátnych systémov na základe informácií poskytnutých členskými štátmi s cieľom prehodnotiť otázku, či predložiť legislatívny návrh na harmonizáciu jednotlivých systémov schvaľovania na úrovni Únie.

(28)

Dôsledkom uplatňovania nového regulačného systému zavedeného týmto nariadením by sa mali zrušiť tieto smernice:

smernica 2003/37/ES,

smernica Rady 74/347/EHS z 25. júna 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zorného poľa výhľadu a stieračov predného skla kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (9),

smernica Rady 76/432/EHS zo 6. apríla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa brzdových zariadení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (10),

smernica Rady 76/763/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa sedadiel pre spolujazdcov v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (11),

smernica Rady 77/537/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov používaných v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (12),

smernica Rady 78/764/EHS z 25. júla 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o sedadle vodiča kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (13),

smernica Rady 80/720/EHS z 24. júna 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa priestoru pre obsluhu, prístupu k miestu vodiča, k dverám a oknám poľnohospodárskych a lesných kolesových traktorov (14),

smernica Rady 86/297/EHS z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov a ich ochrany (15),

smernica Rady 86/298/EHS z 26. mája 1986 o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (16),

smernica Rady 86/415/EHS z 24. júla 1986 o montáži, umiestnení, obsluhe a označení ovládačov kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (17),

smernica Rady 87/402/EHS z 25. júna 1987 o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (18),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES z 22. mája 2000 o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (19),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/57/ES z 13. júla 2009 o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, chrániacich pri prevrátení (20),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/58/ES z 13. júla 2009 o spojovacom zariadení a spätnom chode pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (21),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/59/ES z 13. júla 2009 o spätných zrkadlách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (22),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/60/ES z 13. júla 2009 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti a nákladných plošinách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (23),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/61/ES z 13. júla 2009 o montáži osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (24),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/63/ES z 13. júla 2009 o určitých súčastiach a vlastnostiach kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (25),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/64/ES z 13. júla 2009 o potlačovaní elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (elektromagnetická kompatibilita) (26),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/66/ES z 13. júla 2009 o riadiacich zariadeniach kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (27),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/68/ES z 13. júla 2009 o typovom schvaľovaní komponentov zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (28),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/75/ES z 13. júla 2009 o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické skúšky) (29),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/76/ES z 13. júla 2009 o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (30),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES z 30. novembra 2009 o určitých komponentoch a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (31).

(29)

Pre všetky zainteresované strany je dôležité, aby jasne pochopili vzťah medzi týmto nariadením a smernicou 2006/42/ES, aby sa zabránilo ich prekrývaniu a aby bolo možné jednoznačne určiť, ktoré požiadavky musí určitý výrobok spĺňať.

(30)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanovenie harmonizovaných pravidiel o administratívnych a technických požiadavkách na typové schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale vzhľadom na jeho rozsah a dôsledky ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto nariadením sa stanovujú administratívne a technické požiadavky na typové schvaľovanie všetkých nových vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek uvedených v článku 2 ods. 1.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na schvaľovanie jednotlivých vozidiel. Avšak členské štáty, ktoré udeľujú takéto jednotlivé schválenia, uznajú každé typové schválenie vozidiel, systémov komponentov a samostatných technických jednotiek udelené podľa tohto nariadenia namiesto schválenia udeleného podľa príslušných vnútroštátnych ustanovení.

2.   Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na dohľad nad trhom s vozidlami, systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktoré sú predmetom schválenia v súlade s týmto nariadením. Toto nariadenie stanovuje tiež požiadavky na dohľad nad trhom s časťami a vybavením takých-to vozidiel.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby sa dotklo uplatňovania právnych predpisov o bezpečnosti cestnej premávky.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na poľnohospodárske a lesné vozidlá v zmysle článku 4, projektované a skonštruované v jednom alebo vo viacerých stupňoch, a na systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ako aj na časti a zariadenie projektované a skonštruované pre takéto vozidlá.

Toto nariadenie sa osobitne uplatňuje na tieto vozidlá:

a)

traktory (kategória T a C);

b)

prípojné vozidlá (kategória R) a

c)

ťahané vymeniteľné zariadenia (kategória S).

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na vymeniteľné stroje, ktoré sa úplne zdvihnú zo zeme alebo ktoré sa nemôžu pohybovať okolo zvislej osi, keď je vozidlo, ku ktorému sú pripojené, v prevádzke na ceste.

3.   V prípade týchto vozidiel si výrobca môže vybrať, či požiada o schválenie podľa tohto nariadenia alebo dodrží príslušné vnútroštátne požiadavky:

a)

prípojné vozidlá (kategória R) a ťahané vymeniteľné zariadenia (kategória S);

b)

pásové traktory (kategória C);

c)

kolesové traktory na osobitné účely (kategórie T4.1 a T4.2).

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia a aktov uvedených v prílohe I, pokiaľ v nich nie je uvedené inak, sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„typové schválenie“ je postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

2.

„typové schválenie celého vozidla“ je typové schválenie, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že nedokončený, dokončený alebo dokončovaný typ vozidla spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

3.

„typové schválenie systému“ je typové schválenie, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že systém zabudovaný do vozidla špecifického typu spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

4.

„typové schválenie komponentu“ je typové schválenie, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že komponent nezávisle od vozidla spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

5.

„typové schválenie samostatnej technickej jednotky“ je typové schválenie, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že samostatná technická jednotka spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky v súvislosti s jedným alebo viacerými špecifikovanými typmi vozidiel;

6.

„vnútroštátne typové schválenie“ je postup typového schvaľovania stanovený vnútroštátnym právom členského štátu, pričom platnosť tohto schválenia je obmedzená na územie tohto členského štátu;

7.

„typové schválenie EÚ“ je postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky tohto nariadenia;

8.

„traktor“ je každé motorové, kolesové alebo pásové poľnohospodárske alebo lesné vozidlo s minimálne dvoma nápravami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou minimálne 6 km/h, ktorého hlavná funkcia spočíva v jeho ťažnej sile a ktoré je hlavne projektované na ťahanie, tlačenie, nesenie a na pohon určitých vymeniteľných zariadení projektovaných na vykonávanie poľnohospodárskych alebo lesných prác alebo na ťahanie poľnohospodárskych alebo lesných prípojných vozidiel alebo zariadení; môže byť prispôsobené na prepravu nákladu v súvislosti s prácami v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a/alebo môže byť vybavené jedným alebo viacerými sedadlami pre spolujazdcov;

9.

„prípojné vozidlo“ je každé poľnohospodárske alebo lesné vozidlo určené hlavne na to, aby bolo ťahané traktorom a na nesenie nákladu alebo na spracovanie materiálu, kde je pomer celkovej technicky prípustnej maximálnej hmotnosti naloženého a nenaloženého vozidla minimálne 3,0;

10.

„ťahané vymeniteľné zariadenie“ je každé vozidlo používané v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve, ktoré je projektované tak, aby bolo ťahané traktorom, a ktoré mení alebo dopĺňa jeho funkcie, pričom trvalo zahŕňa nástroj alebo je projektované na spracovanie materiálov, čo môže zahŕňať nákladnú plošinu projektovanú a skonštruovanú pre akékoľvek nástroje a zariadenia potrebné na také účely, a na dočasné uskladnenie akéhokoľvek materiálu vyrobeného alebo potrebného v priebehu prác, pričom je pomer celkovej technicky prípustnej maximálnej hmotnosti naloženého a nenaloženého vozidla nižší ako 3,0;

11.

„vozidlo“ je akýkoľvek traktor, prípojné vozidlo alebo ťahané vymeniteľné zariadenie vymedzené v bodoch 8, 9 a 10;

12.

„základné vozidlo“ je akékoľvek vozidlo, ktoré sa používa v prvom stupni postupu viacstupňového typového schválenia;

13.

„nedokončené vozidlo“ je každé vozidlo, ktoré sa musí minimálne v ďalšom stupni podrobiť dokončeniu, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky tohto nariadenia;

14.

„dokončované vozidlo“ je vozidlo, ktoré prešlo postupom viacstupňového typového schválenia a ktoré spĺňa príslušné technické požiadavky tohto nariadenia;

15.

„dokončené vozidlo“ je akékoľvek vozidlo, ktoré sa nemusí dokončovať, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky tohto nariadenia;

16.

„vozidlo ukončenej série“ je každé vozidlo, ktoré tvorí súčasť parku vozidiel, ktoré sa nemôže sprístupniť na trhu, alebo ktoré sa už nemôže viac sprístupňovať na trhu, evidovať alebo uviesť do prevádzky z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých nebolo schválené;

17.

„systém“ je zostava zariadení skombinovaných na výkon jednej alebo viacerých špecifických funkcií vo vozidle, na ktoré sa vzťahujú požiadavky tohto nariadenia alebo delegovaného či vykonávacieho aktu prijatého podľa tohto nariadenia;

18.

„komponent“ je zariadenie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky tohto nariadenia alebo delegovaného či vykonávacieho aktu prijatého podľa tohto nariadenia, ktoré má byť časťou vozidla, a ktoré môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla v súlade s týmto nariadením a delegovanými či vykonávacími aktmi prijatými podľa tohto nariadenia, ak to výslovne uvádzajú ustanovenia takýchto aktov;

19.

„samostatná technická jednotka“ je zariadenie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky tohto nariadenia alebo delegovaného či vykonávacieho aktu prijatého podľa tohto nariadenia, ktoré má byť časťou vozidla a ktoré môže byť typovo schválené samostatne, ale iba vo vzťahu k jednému alebo k viacerým určeným typom vozidla, ak to výslovne uvádzajú ustanovenia takýchto aktov;

20.

„časti“ sú výrobky používané na montáž vozidla, ako aj náhradné diely;

21.

„zariadenie“ je každý výrobok iný než časti, ktorý možno pridať alebo namontovať do vozidla;

22.

„pôvodné časti alebo zariadenia“ sú časti alebo zariadenie vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem, ktoré poskytol výrobca vozidla na výrobu častí alebo zariadení na montáž predmetného vozidla; toto zahŕňa časti alebo zariadenia, ktoré sa vyrábajú na rovnakej výrobnej linke ako tieto časti alebo zariadenie; ak sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že časti alebo zariadenie predstavujú pôvodné časti alebo zariadenia, ak výrobca potvrdil, že kvalita častí alebo zariadení zodpovedá kvalite komponentov používaných na montáž daného vozidla a že boli vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem výrobcu vozidla;

23.

„náhradné diely“ sú výrobky, ktoré sa majú namontovať do vozidla alebo na vozidlo, aby sa nimi nahradili pôvodné časti tohto vozidla, vrátane výrobkov, ako sú mazivá, ktoré sú potrebné na používanie vozidla, s výnimkou paliva;

24.

„funkčná bezpečnosť“ je absencia neprijateľného rizika fyzického zranenia alebo poškodenia zdravia osôb alebo majetku v dôsledku nebezpečenstiev spôsobených zlým fungovaním mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických alebo elektronických systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek;

25.

„výrobca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je voči schvaľovaciemu orgánu zodpovedná za všetky aspekty procesu typového schválenia alebo povoľovania, za zabezpečenie zhody výroby a aj za otázky dohľadu nad trhom týkajúce sa vyrábaných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek bez ohľadu na to, či je táto fyzická alebo právnická osoba priamo zapojená do všetkých stupňov konštrukcie a výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorá sa je predmetom schvaľovacieho procesu;

26.

„zástupca výrobcu“ je každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá je riadne vymenovaná výrobcom, aby ho zastupovala pred schvaľovacím orgánom alebo orgánom dohľadu nad trhom a konala v mene výrobcu v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

27.

„schvaľovací orgán“ je orgán členského štátu ustanovený alebo určený členským štátom a členským štátom oznámený Komisii, ktorý je kompetentný vo všetkých oblastiach schvaľovania typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, v procese povoľovania, vydávania a v prípade potreby odnímania alebo zamietnutia osvedčení o schválení, aj ako kontaktný bod pre schvaľovacie orgány ostatných členských štátov, na určovanie technických služieb a zabezpečenie plnenia povinností výrobcu týkajúcich sa zhody výroby;

28.

„technická služba“ je organizácia alebo orgán určený schvaľovacím orgánom členského štátu ako skúšobné laboratórium na vykonávanie skúšok alebo ako orgán posudzujúci zhodu na vykonávanie počiatočného posudzovania a iných skúšok alebo kontrol v mene schvaľovacieho orgánu, pričom je možné, aby tieto funkcie vykonával sám schvaľovací orgán;

29.

„vlastné skúšanie výrobcu“ je vykonávanie skúšok v jeho vlastných zariadeniach, záznam výsledkov skúšok a predloženie správy zahŕňajúcej závery schvaľovaciemu orgánu výrobcom určeným ako technická služba s cieľom posúdiť zhodu s určitými požiadavkami;

30.

„virtuálna skúšobná metóda“ sú počítačové simulácie vrátane výpočtov, ktoré preukazujú, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa technické požiadavky delegovaného aktu prijatého podľa článku 27 ods. 6 bez toho, aby bolo potrebné použiť fyzické vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku;

31.

„osvedčenie o typovom schválení“ je dokument, ktorým schvaľovací orgán úradne osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je schválený;

32.

„osvedčenie o typovom schválení EÚ“ je osvedčenie založené na vzore stanovenom vo vykonávacom akte prijatom podľa tohto nariadenia alebo formulári oznámenia stanovenom v príslušných predpisoch EHK OSN uvedených v tomto nariadení alebo v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia;

33.

„osvedčenie o zhode“ je dokument vydaný výrobcom, ktorý osvedčuje, že vyrobené vozidlo zodpovedá schválenému typu vozidla;

34.

„palubný diagnostický systém“ alebo „systém OBD“ je systém, ktorý je schopný identifikovať pravdepodobnú oblasť funkčnej poruchy pomocou poruchových kódov uložených v pamäti počítača;

35.

„informácie o opravách a údržbe vozidla“ sú všetky informácie potrebné na diagnostikovanie, údržbu, kontrolu, pravidelné monitorovanie, opravu, preprogramovanie alebo opätovnú inicializáciu vozidla, ktoré výrobcovia poskytujú svojim autorizovaným predajniam a opravovniam, vrátane všetkých následných zmien a doplnení takých-to informácií; uvedené informácie zahŕňajú všetky informácie požadované pre montáž častí a zariadenia na vozidlách;

36.

„nezávislý prevádzkovateľ“ je podnik iný ako autorizované predajne a opravovne, ktorý je priamo alebo nepriamo zapojený do opravy a údržby vozidiel, a to najmä opravovne, výrobcovia alebo distribútori opravárenských zariadení, nástrojov alebo náhradných dielov, vydavatelia technických informácií, automobilové kluby, prevádzkovatelia dopravných záchranných služieb, prevádzkovatelia ponúkajúci kontrolné a skúšobné služby, prevádzkovatelia ponúkajúci školenia pre montážnych technikov, výrobcov a opravárov zariadenia pre vozidlá na alternatívny pohon;

37.

„nové vozidlo“ je vozidlo, ktoré nebolo nikdy predtým zaevidované ani uvedené do prevádzky;

38.

„evidencia“ je administratívne povolenie pre uvedenie vozidla do prevádzky vrátane cestnej premávky, zahŕňajúce identifikáciu tohto vozidla a pridelenie sériového čísla tomuto vozidlu známeho ako evidenčné číslo, či už natrvalo, dočasne alebo na krátke časové obdobie;

39.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo zariadenia v Únii;

40.

„uvedenie do prevádzky“ je prvé použitie vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo zariadenia v Únii na určený účel;

41.

„dovozca“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvedie vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, časť alebo zariadenie z tretej krajiny na trh;

42.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, iná než výrobca alebo dovozca, ktorá sprístupní vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, časť alebo zariadenie na trhu;

43.

„hospodársky subjekt“ je výrobca, zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor;

44.

„dohľad nad trhom“ sú činnosti a opatrenia vnútroštátnych orgánov, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných harmonizačných právnych predpisoch Únie a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani inú oblasť ochrany verejného záujmu;

45.

„orgán dohľadu nad trhom“ je orgán členského štátu zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad trhom na svojom území;

46.

„vnútroštátny orgán“ je schvaľovací orgán alebo ktorýkoľvek iný orgán zapojený do dohľadu nad trhom, hraničnej kontroly alebo evidencie alebo ktorýkoľvek iný orgán za to zodpovedný v členskom štáte, pokiaľ ide o vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, časti alebo zariadenie;

47.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo zariadenia určená na distribúciu alebo používanie na trhu v priebehu obchodnej činnosti, či už za úhradu alebo bezplatne;

48.

„typ vozidla“ je skupina vozidiel vrátane variantov a verzií tej istej kategórie, ktorá sa nelíši minimálne v týchto základných aspektoch:

kategória,

výrobca,

označenie typu výrobcom,

základné stavebné a konštrukčné charakteristiky,

chrbticový podvozok/rebrinový podvozok/kĺbový podvozok (zrejmé a zásadné rozdiely),

pre kategóriu T: nápravy (počet) alebo pre kategóriu C: nápravy/pásy (počet),

v prípade viacstupňovo vyrobených vozidiel výrobca a typ vozidla predchádzajúceho stupňa;

49.

„variant“ sú vozidlá rovnakého typu, ktoré sa nelíšia minimálne v týchto aspektoch:

a)

pre traktory:

konštrukčná koncepcia karosérie alebo typ karosérie,

stupeň dokončenia,

motor (spaľovací/hybridný/elektrický/hybridný-elektrický),

pracovný princíp,

počet a usporiadanie valcov,

rozdiel vo výkone motora maximálne 30 % (najvyšší výkon nesmie byť väčší než 1,3-násobok hodnoty najnižšieho výkonu),

rozdiel v zdvihovom objeme valcov maximálne 20 % (najvyššia hodnota nesmie byť väčšia než 1,2-násobok najnižšej hodnoty),

hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie),

riadené nápravy (počet a umiestnenie),

maximálna hmotnosť naloženého vozidla sa nesmie líšiť o viac než 10 %,

prevod (typ),

ochranná konštrukcia chrániaca pri prevrátení,

brzdené nápravy (počet);

b)

pre prípojné vozidlá alebo ťahané vymeniteľné zariadenia:

riadiace nápravy (počet, umiestnenie a prepojenie),

maximálna hmotnosť naloženého vozidla sa nesmie líšiť o viac než 10 %,

brzdené nápravy (počet);

50.

„hybridné vozidlo“ je motorové vozidlo vybavené na účely pohonu vozidla najmenej dvomi rôznymi meničmi energie a dvomi rôznymi systémami zásobníkov energie (vo vozidle);

51.

„hybridné elektrické vozidlo“ je vozidlo, ktoré na účely mechanického pohonu čerpá energiu z obidvoch týchto systémov zásobníkov energie vo vozidle:

a)

spotrebovateľné palivo;

b)

batéria, kondenzátor, zotrvačník/generátor alebo iné zariadenie na uskladnenie elektrickej energie.

Tento pojem tiež zahŕňa vozidlá, ktoré čerpajú energiu z prevádzkového paliva len na účely dobitia zariadenia na uskladnenie elektrickej energie;

52.

„čisto elektrické vozidlo“ je vozidlo poháňané systémom pozostávajúcim z jedného alebo viacerých zariadení na uskladnenie elektrickej energie, jedného alebo viacerých zariadení na úpravu elektrickej energie a jedného alebo viacerých elektrických zariadení, ktoré premieňajú uskladnenú elektrickú energiu na mechanickú energiu prenášanú na kolesá na pohon vozidla;

53.

„verzia variantu“ sú vozidlá, ktoré sú tvorené kombináciou položiek uvedených v informačnom zväzku uvedenom v článku 24 ods. 10.

Odkazy v tomto nariadení na požiadavky, postupy alebo opatrenia stanovené v tomto nariadení sa považujú za odkazy na také požiadavky, postupy alebo opatrenia, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení a v delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

Článok 4

Kategórie vozidiel

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto kategórie vozidiel:

1.

„kategóriu T“ tvoria všetky kolesové traktory; každá z kategórií kolesových traktorov opísaná v bodoch 2 až 8 je na konci doplnená indexom „a“ alebo „b“ podľa svojej konštrukčnej rýchlosti:

a)

„a“ pre kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou najviac 40 km/h;

b)

„b“ pre kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 40 km/h;

2.

„kategóriu T1“ tvoria kolesové traktory s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi a má minimálny rozchod kolies aspoň 1 150 mm, s pohotovostnou hmotnosťou väčšou než 600 kg a so svetlou výškou maximálne 1 000 mm;

3.

„kategóriu T2“ tvoria kolesové traktory s minimálnym rozchodom kolies menším než 1 150 mm, s pohotovostnou hmotnosťou väčšou než 600 kg a so svetlou výškou maximálne 600 mm, ak výška ťažiska traktora (meraná od zeme) vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, maximálna konštrukčná rýchlosť sa obmedzí na 30 km/h;

4.

„kategóriu T3“ tvoria kolesové traktory s pohotovostnou hmotnosťou maximálne 600 kg;

5.

„kategóriu T4“ tvoria kolesové traktory na osobitné účely;

6.

„kategóriu T4.1“ (traktory s vysokou svetlou výškou) tvoria traktory projektované na prácu s vysokorastúcimi plodinami, napr. vinnou révou. Majú zvýšený podvozok alebo časť podvozku, čo im umožňuje pohybovať sa rovnobežne s radom plodín a nad nimi, pričom môže mať medzi kolesami viac radov plodín. Sú určené na prepravu alebo pohon nástrojov, ktoré môžu byť namontované vpredu, medzi nápravami, vzadu alebo na plošine. Keď je traktor v pracovnej polohe, svetlá výška meraná kolmo na rady plodín je väčšia než 1 000 mm. Ak však výška ťažiska traktora, meraná od zeme, s použitím normálnych pneumatík, vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, maximálna konštrukčná rýchlosť nesmie prekročiť 30 km/h;

7.

„kategóriu T4.2“ (nadmerne široké traktory) tvoria traktory charakterizované veľkými rozmermi, určené predovšetkým na prácu na veľkých poľnohospodárskych plochách;

8.

„kategóriu T4.3“ (traktory s nízkou svetlou výškou) tvoria traktory s pohonom štyroch kolies, ktorých vymeniteľné zariadenie je určené na práce v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a ktoré sú charakterizované nosným rámom vybaveným jedným alebo viacerými vývodovými hriadeľmi, ich maximálna technicky prípustná hmotnosť nie je väčšia ako 10 ton a pomer tejto hmotnosti k maximálnej pohotovostnej hmotnosti je menší než 2,5 a výška ťažiska‚ meraná od zeme s použitím normálnych pneumatík, je menšia ako 850 mm;

9.

„kategóriu C“ tvoria pásové traktory, ktoré sa pohybujú pomocou pásov alebo pomocou kombinácie kolies a pásov, so subkategóriami definovanými analogicky s kategóriou T;

10.

„kategóriu R“ tvoria prípojné vozidlá; každá z kategórií prípojných vozidiel opísaná v bodoch 11 až 14 je doplnená na konci indexom „a“ alebo „b“ podľa svojej konštrukčnej rýchlosti:

a)

„a“ pre prípojné vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou rovnou alebo nižšou ako 40 km/h;

b)

„b“ pre prípojné vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h;

11.

„kategóriu R1“ tvoria prípojné vozidlá, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu nepresahuje 1 500 kg;

12.

„kategóriu R2“ tvoria prípojné vozidlá, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu presahuje 1 500 kg, ale nepresahuje 3 500 kg;

13.

„kategóriu R3“ tvoria prípojné vozidlá, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 21 000 kg;

14.

„kategóriu R4“ tvoria prípojné vozidlá, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu presahuje 21 000 kg;

15.

„kategóriu S“ tvoria ťahané vymeniteľné zariadenia.

Každá z kategórií ťahaných vymeniteľných zariadení je doplnená na konci indexom „a“ alebo „b“ podľa svojej konštrukčnej rýchlosti:

a)

„a“ pre ťahané vymeniteľné zariadenie s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou rovnou alebo nižšou ako 40 km/h;

b)

„b“ pre ťahané vymeniteľné zariadenie s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h;

16.

„kategóriu S1“ tvoria ťahané vymeniteľné zariadenia, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu nepresahuje 3 500 kg;

17.

„kategóriu S2“ tvoria ťahané vymeniteľné zariadenia, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu presahuje 3 500 kg.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Článok 5

Povinnosti členských štátov

1.   Členské štáty ustanovia alebo vymenujú schvaľovacie orgány príslušné vo veciach týkajúcich sa schvaľovania a orgány dohľadu nad trhom príslušné vo veciach týkajúcich sa dohľadu nad trhom v súlade s týmto nariadením. Členské štáty oznámia Komisii ustanovenie a vymenovanie takýchto orgánov.

Oznámenie o vymenovaní schvaľovacích orgánov a orgánov dohľadu nad trhom obsahuje ich názov, adresu vrátane elektronickej adresy a oblasť ich pôsobnosti. Komisia zverejní na svojej internetovej stránke zoznam a podrobné údaje o schvaľovacích orgánoch.

2.   Členské štáty povolia uvedenie na trh, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky len takých vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

3.   Členské štáty nezakážu, neobmedzia ani nebránia uvedeniu na trh, zaevidovaniu alebo uvedeniu do prevádzky vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek z dôvodov týkajúcich sa aspektov ich konštrukcie a fungovania, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ak spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

4.   Členské štáty organizujú a vykonajú dohľad na trhom a kontroly vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek vstupujúcich na trh v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 6

Povinnosti schvaľovacích orgánov

1.   Schvaľovacie orgány zabezpečia, aby výrobcovia, ktorí žiadajú o typové schválenie, plnili svoje povinnosti podľa tohto nariadenia.

2.   Schvaľovacie orgány schvália len také vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

Článok 7

Opatrenia dohľadu nad trhom

1.   V prípade typovo schválených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek orgány dohľadu nad trhom vykonajú v primeranom rozsahu náležité kontroly dokumentácie, pričom prihliadnu na ustanovené zásady hodnotenia rizika, sťažnosti a ďalšie informácie.

Orgány dohľadu nad trhom môžu od hospodárskych subjektov žiadať, aby im takúto dokumentáciu a informácie poskytli tak, ako to považujú za potrebné na vykonanie svojej činnosti.

Keď hospodárske subjekty predložia osvedčenia o zhode, orgány dohľadu nad trhom tieto osvedčenia riadne zohľadnia.

2.   V prípade častí alebo zariadení iných než tých, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 tohto článku, sa uplatňuje v celom rozsahu článok 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 8

Povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia zabezpečia, aby pri uvedení ich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trh alebo do prevádzky, boli tieto vyrobené a schválené v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

2.   V prípade viacstupňového typového schválenia každý výrobca zodpovedá za schválenie a zhodu výroby systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré boli doplnené v stupni dokončovania vozidla výrobcom. Každý výrobca, ktorý upraví komponenty alebo systémy, ktoré už boli schválené v predchádzajúcich stupňoch, zodpovedá za schválenie a zhodu výroby upravených komponentov a systémov.

3.   Výrobcovia, ktorí upravia nedokončené vozidlo takým spôsobom, že to vedie k zaradeniu do odlišnej kategórie vozidla, v dôsledku čoho sa zmenili právne požiadavky, ktoré boli už posúdené v predchádzajúcom stupni schvaľovania, sú tiež zodpovední za súlad s požiadavkami platnými pre kategóriu vozidiel, do ktorej je upravené vozidlo zaradené.

4.   Na účely schválenia vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, výrobcovia so sídlom mimo Únie vymenujú jedného zástupcu so sídlom v Únii, aby ich zastupoval pred schvaľovacím orgánom.

5.   Výrobcovia so sídlom mimo Únie navyše vymenujú jedného zástupcu so sídlom v Únii na účely dohľadu nad trhom, ktorým môže byť zástupca uvedený v odseku 4 alebo ďalší zástupca.

6.   Výrobcovia sú voči schvaľovaciemu orgánu zodpovední za všetky aspekty schvaľovacieho postupu a za zabezpečenie zhody výroby, či už sú alebo nie sú priamo zapojení do všetkých stupňov výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

7.   Výrobcovia v súlade s týmto nariadením a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými podľa tohto nariadenia zabezpečia, aby boli v sériovej výrobe zavedené postupy na zachovanie zhody so schváleným typom. Zmeny v konštrukcii alebo vlastnostiach vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a zmeny v požiadavkách, ktoré podľa potvrdenia vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa, sa zohľadnia v súlade s kapitolou VI.

8.   Okrem povinného označenia a značiek typového schválenia, pripevnených na ich vozidlách, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách v súlade s článkom 34, musia výrobcovia na svojich vozidlách, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách sprístupnených na trhu uviesť svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu v Únii, na ktorej ich možno kontaktovať, alebo ak to nie je možné, musia uvieť tieto údaje na obale alebo v sprievodných dokumentoch komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

9.   Výrobcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku zodpovednosť, podmienky ich uskladnenia alebo prepravy neohrozovali ich súlad s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 9

Povinnosti výrobcov, pokiaľ ide o ich výrobky, ktoré nie sú v zhode alebo ktoré predstavujú vážne riziko

1.   Výrobcovia, ktorí usúdia alebo majú dôvod sa domnievať, že ich vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, uvedené na trh alebo do prevádzky, nie sú v zhode s týmto nariadením alebo delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými podľa tohto nariadenia, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo ich v prípade potreby stiahnuť z trhu, alebo prevziať späť.

Výrobca musí okamžite informovať schvaľovací orgán, ktorý schválenie udelil, pričom uvedie podrobné údaje, najmä prečo výrobok nie je v zhode, a všetky prijaté nápravné opatrenia.

2.   V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo zariadenie predstavujú vážne riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom členských štátov, v ktorých boli vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo zariadenie sprístupnené na trhu alebo uvedené do prevádzky, pričom uvedú podrobné údaje, najmä prečo výrobok nie je v zhode, a všetky prijaté nápravné opatrenia.

3.   Výrobcovia musia uchovávať informačný zväzok uvedený v článku 24 ods. 10 a výrobcovia vozidiel okrem toho musia uchovávať kópiu osvedčení o zhode uvedených v článku 33, aby boli k dispozícii schvaľovacím orgánom 10 rokov po uvedení vozidla na trh a päť rokov po uvedení na trh systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

4.   Výrobcovia musia na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu prostredníctvom schvaľovacieho orgánu kópiu osvedčenia o typovom schválení EÚ alebo povolenia uvedeného v článku 46 ods. 1 a 2, ktoré preukazuje zhodu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, a to v jazyku, ktorému tento orgán ľahko porozumie. Výrobcovia spolupracujú s vnútroštátnym orgánom pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú ich vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky uvedené na trh, zaevidované alebo uvedené do prevádzky.

Článok 10

Povinnosti zástupcov výrobcu v súvislosti s dohľadom nad trhom

Zástupca výrobcu pre dohľad nad trhom vykonáva úlohy uvedené v poverení od výrobcu. Uvedené poverenie umožňuje zástupcovi aspoň toto:

a)

mať prístup k informačnej zložke uvedenej v článku 22 a osvedčeniam o zhode uvedeným v článku 33, aby boli k dispozícii schvaľovacím orgánom 10 rokov po uvedení vozidla na trh a päť rokov po uvedení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trh;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti schvaľovacieho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

c)

spolupracovať so schvaľovacími orgánmi alebo s orgánmi dohľadu nad trhom na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť vážne riziko, ktoré predstavujú vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, časti alebo zariadenie, na ktoré sa vzťahuje ich poverenie.

Článok 11

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia uvedú na trh len vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú v zhode, a ktoré buď majú typové schválenie EÚ, alebo spĺňajú požiadavky na vnútroštátne schválenie, alebo časti a zariadenia, ktoré v plnom rozsahu podliehajú požiadavkám nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Pred uvedením typovo schváleného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trh dovozcovia zabezpečia, aby bol k nim priložený informačný zväzok, ktorý je v súlade s článkom 24 ods. 10 a aby systém, komponent alebo samostatná technická jednotka mali požadovanú značku typového schválenia a boli v súlade s článkom 8 ods. 8. V prípade vozidla musí dovozca overiť, že vozidlo má požadované osvedčenie o zhode.

3.   Ak dovozcovia usúdia alebo majú dôvod domnievať sa, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo zariadenie nie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, a najmä že nezodpovedá svojmu typovému schváleniu, nesmú vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku uviesť na trh, umožniť jeho uvedenie do prevádzky ani zaevidovať, až kým nie je uvedené do zhody. Okrem toho v prípade, že usúdia alebo majú dôvod sa domnievať, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo zariadenie predstavuje vážne riziko, informujú o tom výrobcu a orgány dohľadu nad trhom. V prípade typovo schválených vozidiel, systémov, komponentov, a samostatných technických jednotiek informujú schvaľovací orgán, ktorý udelil toto schválenie.

4.   Dovozcovia uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej je možné ich kontaktovať, pokiaľ ide o vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, časť alebo zariadenie, alebo ak to nie je možné, uvedú tieto údaje na obale alebo v sprievodných dokumentoch systému, komponentu, samostatných technických jednotiek, častí alebo zariadenia.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby k vozidlu, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke boli priložené pokyny a informácie podľa článku 51, a to v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch príslušných členských štátov.

6.   Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku zodpovednosť, podmienky ich uskladnenia alebo prepravy neohrozovali ich zhodu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

7.   Ak to dovozcovia považujú za primerané v súvislosti s vážnym rizikom, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo zariadenie, v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov prešetria sťažnosti a v prípade potreby vedú evidenciu sťažností a spätného prevzatia vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo zariadení a o tomto monitorovaní priebežne informujú distribútorov.

Článok 12

Povinnosti dovozcov, pokiaľ ide o ich výrobky, ktoré nie sú v zhode alebo ktoré predstavujú vážne riziko

1.   Dovozcovia, ktorí usúdia alebo majú dôvod domnievať sa, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré uviedli na trh, nie je v zhode s týmto nariadením, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo prevziať späť.

2.   V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo zariadenie predstavujú vážne riziko, dovozcovia bezodkladne informujú výrobcu, schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých ho uviedli na trh. Dovozca ich tiež informuje o každom prijatom opatrení a uvedie podrobné údaje najmä o vážnom riziku a všetkých nápravných opatreniach prijatých výrobcom.

3.   Dovozcovia musia pre schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom uchovávať kópiu osvedčenia o zhode 10 rokov po uvedení vozidla na trh a päť rokov po uvedení na trh systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a musia zabezpečiť, aby bol týmto orgánom na požiadanie sprístupnený informačný zväzok uvedený v článku 24 ods. 10.

4.   Dovozcovia musia vnútroštátnemu orgánu na základe jeho odôvodnenej žiadosti poskytnúť všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre tento orgán. Dovozcovia spolupracujú s týmto orgánom na jeho žiadosť pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo zariadenie, ktoré uviedli na trh.

Článok 13

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo zariadenia na trhu distribútori dôsledne dodržiavajú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

2.   Pred sprístupnením vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trhu, jeho zaevidovaním alebo uvedením do prevádzky distribútori overia, či sú vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka vybavené požadovaným povinným označením alebo značkou typového schválenia, či sú k nim priložené požadované dokumenty a pokyny a informácie o bezpečnosti v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch členského štátu, v ktorom sa majú vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka sprístupniť na trhu, a či dovozca a výrobca splnili požiadavky stanovené v článku 11 ods. 2 a 4 a článku 34 ods. 1 a 2.

3.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku zodpovednosť, podmienky ich uskladnenia alebo prepravy neohrozovali ich zhodu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 14

Povinnosti distribútorov, pokiaľ ide o ich výrobky, ktoré nie sú v zhode alebo ktoré predstavujú vážne riziko

1.   Ak distribútori usúdia alebo majú dôvod domnievať sa, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, nesmú sprístupniť na trhu alebo zaevidovať či uviesť do prevádzky vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, pokiaľ nebude v zhode.

2.   Distribútori, ktorí usúdia alebo majú dôvod domnievať sa, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré sprístupnili na trhu alebo zaevidovali alebo za ktorých uvedenie do prevádzky sú zodpovední, nie sú v zhode s týmto nariadením, informujú o tom výrobcu alebo zástupcu výrobcu, aby zabezpečili, že sa v súlade s článkom 9 ods. 1 alebo článkom 12 ods. 1 prijmú potrebné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo v prípade potreby ho preveziať späť.

3.   V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo zariadenie predstavujú vážne riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú výrobcu, dovozcu a schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých ich sprístupnili na trhu. Dovozca ich tiež informuje o každom prijatom opatrení a uvedie podrobné údaje najmä o vážnom riziku a všetkých nápravných opatreniach prijatých výrobcom.

4.   Distribútori na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu zabezpečia, aby výrobca poskytol vnútroštátnemu orgánu informácie uvedené v článku 9 ods. 4, alebo aby dovozca poskytol vnútroštátnemu orgánu informácie uvedené v článku 12 ods. 3. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo zariadenie, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 15

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov vzťahujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa na účely tohto nariadenia považujú za výrobcu a podliehajú povinnostiam výrobcu podľa článkov 8 až 10 v prípade, že dovozca alebo distribútor sprístupnia vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku na trhu, zaevidujú ich alebo sú zodpovední za ich uvedenie do prevádzky pod svojím menom alebo ochrannou známkou, alebo keď upravia vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú jednotku tak, že to môže ovplyvniť súlad s platnými požiadavkami.

Článok 16

Identifikácia hospodárskych subjektov

Na žiadosť schvaľovacích orgánov a orgánov dohľadu nad trhom uvedú hospodárske subjekty za obdobie piatich rokov:

a)

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, časť alebo zariadenie;

b)

každý hospodársky subjekt, ktorému dodali vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, časť alebo zariadenie.

KAPITOLA III

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

Článok 17

Požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel

1.   Výrobcovia zabezpečia, aby boli vozidlá projektované, konštruované a montované tak, aby sa minimalizovalo riziko zranenia cestujúcich vo vozidle a ostatných osôb v okolí vozidla.

2.   Výrobcovia zabezpečia, aby boli vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení vrátane požiadaviek týkajúcich sa:

a)

celistvosti (neporušenosti) karosérie vozidla;

b)

systémov, ktoré pomáhajú vodičovi ovládať vozidlo, najmä pokiaľ ide o systémy riadenia a brzdenia vrátane zdokonalených brzdových systémov a systémov elektronického riadenia stability;

c)

systémov, ktoré zabezpečujú vodičovi viditeľnosť a poskytujú mu informácie o stave vozidla a okolia vrátane zasklenia, zrkadiel a informačných systémov pre vodiča;

d)

systémov osvetlenia vozidla;

e)

ochrany posádky vozidla vrátane vnútorného vybavenia, opierok hlavy, bezpečnostných pásov, dverí vozidla;

f)

exteriéru vozidla a príslušenstva;

g)

elektromagnetickej kompatibility;

h)

zvukových výstražných zariadení;

i)

vykurovacích systémov;

j)

zariadení zabraňujúcich neoprávnenému použitiu;

k)

systémov identifikácie vozidla;

l)

hmotností a rozmerov;

m)

elektrickej bezpečnosti vrátane statickej elektriny;

n)

zadných ochranných konštrukcií;

o)

bočnej ochrany;

p)

nákladných plošín;

q)

ťažných zariadení;

r)

pneumatík;

s)

systémov zabraňujúcich rozstreku;

t)

spätného chodu;

u)

pásov;

v)

mechanických spojovacích zariadení vrátane ochrany proti chybám pri montáži.

3.   Komponenty vozidiel, ktorých elektrické nebezpečenstvo je zahrnuté v delegovaných alebo vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia, nepodliehajú smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (32).

4.   Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú na vozidlá a na systémy, komponenty a samostatné technické jednotky určené pre takéto vozidlá, ak sú uplatniteľné v súlade s prílohou I.

5.   S cieľom zabezpečiť dosiahnutie vysokej úrovne funkčnej bezpečnosti je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 71 delegované akty týkajúce sa podrobných technických požiadaviek pre subjekty uvedené v odseku 2 tohto článku, a to v prípade potreby vrátane skúšobných postupov a limitných hodnôt. Prvé takéto delegované akty sa prijmú do 31. decembra 2014.

Tieto podrobné požiadavky musia byť také, aby zvyšovali alebo aspoň zachovávali úroveň funkčnej bezpečnosti stanovenú smernicami uvedenými v článku 76 ods. 1 a v článku 77, a musia zabezpečiť, aby:

a)

vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vyššou než 40 km/h spĺňali rovnakú úroveň funkčnej bezpečnosti, pokiaľ ide o účinnosť bŕzd a prípadne protiblokovací brzdový systém, ako motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá;

b)

maximálny kontaktný tlak pneumatík alebo pásov na tvrdý povrch vozovky neprekročil 0,8 MPa.

Článok 18

Požiadavky na bezpečnosť posádky

1.   Výrobcovia zabezpečia, aby boli vozidlá projektované, konštruované a montované tak, aby sa minimalizovalo riziko zranenia osôb pracujúcich na vozidle alebo s vozidlom.

2.   Výrobcovia zabezpečia, aby boli vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení vrátane požiadaviek týkajúcich sa:

a)

konštrukcií chrániacich pri prevrátení (roll-over protection structures, ďalej len „ROPS“);

b)

konštrukcií chrániacich pred padajúcimi predmetmi (falling objects protection structures, ďalej len „FOPS“);

c)

sedadiel spolujazdcov;

d)

vystavenia šoféra hladine hluku;

e)

sedadla vodiča;

f)

priestoru pre obsluhu a prístupu k miestu vodiča vrátane ochrany proti pošmyknutiu, zakopnutiu alebo pádu;

g)

vývodových hriadeľov;

h)

ochrany komponentov pohonu;

i)

ukotvovacích bodov bezpečnostných pásov;

j)

bezpečnostných pásov;

k)

ochrany vodiča proti preniknutiu predmetov (Operator Protection Structure – „OPS“);

l)

ochrany vodiča pred nebezpečnými látkami;

m)

ochrany pred dotykom s časťami alebo materiálmi s extrémnymi teplotami;

n)

prevádzkovej príručky;

o)

ovládačov vrátane bezpečnosti a spoľahlivosti systémov riadenia, núdzových a automatických zariadení na zastavenie;

p)

ochrany pred mechanickým nebezpečenstvom iným, ako tým, ktoré je uvedené v písmenách a), b), g) a k), vrátane ochrany pred drsným povrchom, ostrými hranami a uhlami, prasknutím potrubí na kvapaliny a nekontrolovaným pohybom vozidla;

q)

prevádzky a údržby vrátane bezpečného čistenia vozidla;

r)

chráničov a ochranných zariadení;

s)

informácií, upozornení a označení;

t)

materiálov a výrobkov;

u)

batérií.

3.   Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú na vozidlá a na systémy, komponenty a samostatné technické jednotky určené pre takéto vozidlá, ak sú uplatniteľné v súlade s prílohou I.

4.   S cieľom zabezpečiť dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti posádky je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 71 prijať delegované akty týkajúce sa podrobných technických požiadaviek pre subjekty uvedené v odseku 2 tohto článku, a to v prípade potreby vrátane skúšobných postupov a limitných hodnôt. Prvé takéto delegované akty sa prijmú do 31. decembra 2014.

Tieto podrobné technické požiadavky musia byť také, aby zvýšili alebo aspoň zachovali úroveň bezpečnosti posádky stanovenú smernicami uvedenými v článku 76 ods. 1 a v článku 77, pri zohľadnení ergonómie (vrátane ochrany proti predvídateľnému nesprávnemu používaniu, použiteľnosti kontrolných systémov, prístupnosti ovládačov na zabránenie ich neúmyselného spustenia, prispôsobenia rozhrania človek/vozidlo predvídateľným vlastnostiam vodiča, vibráciám a zásahu obsluhy), stability a požiarnej bezpečnosti.

Článok 19

Požiadavky týkajúce sa environmentálnych vlastností

1.   Výrobcovia zabezpečia, aby boli vozidlá projektované, konštruované a montované tak, aby sa minimalizoval vplyv na životné prostredie.

2.   Výrobcovia zabezpečia, aby vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky spĺňali príslušné požiadavky stanovené v tomto nariadení vrátane požiadaviek týkajúcich sa:

a)

emisií znečisťujúcich látok;

b)

vonkajšej hladiny zvuku.

3.   Uplatňujú sa špecifické limitné hodnoty, skúšobné postupy a požiadavky na emisie znečisťujúcich látok stanovené pre pojazdné stroje v smernici 97/68/ES.

4.   Limitné hodnoty špecifických vonkajších hladín zvuku nesmú presiahnuť tieto hladiny:

a)

89 dB(A) pre traktory s pohotovostnou hmotnosťou vyššou než 1 500 kg;

b)

85 dB(A) pre traktory s pohotovostnou hmotnosťou maximálne 1 500 kg.

Merajú sa v súlade so skúšobnými postupmi stanovenými v delegovaných aktoch uvedených v odseku 6.

5.   Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú na vozidlá a na systémy, komponenty a samostatné technické jednotky určené pre takéto vozidlá, ak sú uplatniteľné v súlade s prílohou I.

6.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 71 prijať delegované akty týkajúce sa podrobných technických požiadaviek na vonkajšiu hladinu zvuku vrátane skúšobných postupov a na montáž motorov do vozidla, ktoré boli schválené, pokiaľ ide o emisie znečisťujúcich látok a súvisiace ustanovenia pre flexibilitu s cieľom zabezpečiť, že bude dosiahnutá vysoká úroveň environmentálnych vlastností. Prvé takéto delegované akty sa prijmú do 31. decembra 2014.

Tieto špecifické technické požiadavky musia byť také, aby zvýšili alebo aspoň zachovali úroveň environmentálnych vlastností stanovenú smernicami uvedenými v článku 76 ods. 1 a prípadne v článku 77.

KAPITOLA IV

POSTUPY TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EÚ

Článok 20

Postupy typového schválenia EÚ

1.   Pri žiadosti o typové schválenie celého vozidla si môže výrobca zvoliť jeden z týchto postupov:

a)

postupné typové schválenie;

b)

jednostupňové typové schválenie;

c)

zmiešané typové schválenie.

Okrem toho si môže výrobca zvoliť viacstupňové typové schválenie.

V prípade typového schválenia systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek sa uplatňuje iba postup jednostupňového typového schválenia.

2.   Postupné typové schválenie pozostáva z postupného zhromažďovania celého súboru osvedčení o typovom schválení EÚ systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek tvoriacich súčasť vozidla, ktoré v konečnom stupni vedú k typovému schváleniu celého vozidla.

3.   Jednostupňové typové schválenie pozostáva zo schválenia vozidla ako celku pomocou jedinej operácie.

4.   Zmiešané typové schválenie je postup postupného typového schválenia, pri ktorom sa počas konečného stupňa schvaľovania celého vozidla dosiahne jedno alebo viac schválení systémov bez toho, aby bolo potrebné vydať osvedčenia o typovom schválení EÚ pre tieto systémy.

5.   V rámci postupu viacstupňového typového schválenia jeden alebo viac schvaľovacích orgánov osvedčí, že nedokončený alebo dokončovaný typ vozidla spĺňa, v závislosti od stupňa dokončenia, príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky tohto nariadenia.

Viacstupňové typové schválenie sa udelí nedokončenému alebo dokončovanému typu vozidla, ktoré zodpovedá údajom v informačnej zložke uvedenej v článku 22 a ktoré spĺňa technické požiadavky ustanovené v príslušných aktoch uvedených v prílohe I, pričom sa zohľadní stupeň dokončenia vozidla.

6.   Typové schválenie konečného stupňa dokončenia sa udelí iba potom, ako schvaľovací orgán overil, že typovo schválené vozidlo v konečnom stupni spĺňa v tom čase všetky uplatniteľné technické požiadavky. Toto zahŕňa kontrolu dokumentácie všetkých požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie nedokončeného vozidla, udelené v rámci viacstupňového postupu, aj keď bolo vydané pre inú (sub)kategóriu vozidla.

7.   Výber schvaľovacieho postupu nesmie ovplyvniť uplatniteľné základné požiadavky, ktoré musí schválený typ vozidla spĺňať v čase vydania typového schválenia celého vozidla.

8.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 71 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných opatrení, pokiaľ ide o postup typového schválenia. Prvé takéto delegované akty sa prijmú do 31. decembra 2014.

Článok 21

Žiadosť o typové schválenie

1.   Výrobca predloží žiadosť o typové schválenie schvaľovaciemu orgánu.

2.   Vo vzťahu k určitému typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa môže predložiť len jedna žiadosť a môže sa predložiť len v jednom členskom štáte.

3.   Pre každý typ, ktorý má byť schválený, sa podá samostatná žiadosť.

Článok 22

Informačná zložka

1.   Žiadateľ poskytne schvaľovaciemu orgánu informačnú zložku.

2.   Informačná zložka obsahuje:

a)

informačný dokument;

b)

všetky údaje, výkresy, fotografie a ostatné informácie;

c)

v prípade vozidiel, údaje o postupe(-och) zvolenom(-ných) v súlade s článkom 20 ods. 1;

d)

všetky dodatočné informácie požadované schvaľovacím orgánom v súvislosti s postupom predkladania žiadostí.

3.   Informačná zložka môže byť predložená v papierovej alebo elektronickej podobe, ktorá je prijateľná pre technickú službu a schvaľovací orgán.

4.   Komisia stanoví vzory informačného dokumentu a informačnej zložky prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2. Prvé takéto vykonávacie akty sa prijmú do 31. decembra 2014.

Článok 23

Osobitné požiadavky na informácie, ktoré sa majú poskytnúť v žiadosti o typové schválenie podľa rôznych postupov

1.   K žiadosti o postupné typové schválenie sa priloží informačná zložka v súlade s článkom 22 a kompletný súbor osvedčení o typovom schválení požadovaných podľa každého uplatniteľného aktu uvedeného v prílohe I.

V prípade typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súlade s uplatniteľnými aktmi uvedenými v prílohe I má schvaľovací orgán prístup k príslušnej informačnej zložke dovtedy, kým sa schválenie nevydá alebo nezamietne.

2.   K žiadosti o jednostupňové typové schválenie sa priloží informačná zložka uvedená v článku 22, ktorá obsahuje príslušné informácie v súlade s vykonávacími aktmi prijatými podľa tohto nariadenia v súvislosti s uvedenými uplatniteľnými aktmi.

3.   V prípade postupu zmiešaného typového schválenia sa k informačnej zložke priloží jedno alebo viacero osvedčení o typovom schválení požadovaných podľa každého z uplatniteľných aktov uvedených v prílohe I a v prípade, že nie je predložené žiadne osvedčenie o typovom schválení, musí obsahovať príslušné informácie v súlade s vykonávacími aktmi prijatými podľa tohto nariadenia, ktoré sa týkajú uvedených uplatniteľných aktov.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, sa na účely viacstupňového typového schválenia poskytnú tieto informácie:

a)

v prvom stupni tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení EÚ, ktoré majú význam pre aktuálny stupeň dokončenia základného vozidla;

b)

v druhom a v ďalších stupňoch tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení EÚ, ktoré sa vzťahujú na aktuálny stupeň výroby, a kópia osvedčenia o typovom schválení EÚ vozidla vydaného v predchádzajúcom stupni výroby a všetky podrobnosti o každých zmenách alebo doplnkoch, ktoré výrobca urobil na vozidle.

Informácie uvedené v písmenách a) a b) prvého pododseku tohto odseku sa môžu poskytnúť v súlade s odsekom 3.

5.   Schvaľovací orgán môže prostredníctvom odôvodnenej žiadosti požiadať výrobcu, aby poskytol akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby bolo možné rozhodnúť o tom, ktoré skúšky sa požadujú, alebo aby sa uľahčilo ich vykonanie.

KAPITOLA V

VYKONÁVANIE POSTUPOV TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EÚ

Článok 24

Všeobecné ustanovenia

1.   Schvaľovacie orgány udelia typové schválenie EÚ len po overení opatrení na zabezpečenie zhody výroby uvedených v článku 28 a súladu typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s uplatniteľnými požiadavkami.

2.   Typové schválenia EÚ sa udelia v súlade s touto kapitolou.

3.   Ak schvaľovací orgán zistí, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky napriek tomu, že spĺňa požadované ustanovenia, predstavuje vážne riziko pre bezpečnosť alebo môže vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie, alebo predstavuje vážne riziko pre bezpečnosť posádky, môže udelenie typového schválenia EÚ zamietnuť. V uvedenom prípade bezodkladne pošle schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov a Komisii podrobné informácie, v ktorých vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia a uvedie dôkazy pre svoje zistenia.

4.   Osvedčenia o typovom schválení EÚ sa číslujú v súlade s harmonizovaným systémom ustanoveným Komisiou prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2. Prvé takéto vykonávacie akty sa prijmú do 31. decembra 2014.

5.   Do jedného mesiaca od vydania osvedčenia o typovom schválení EÚ schvaľovací orgán zašle schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov prostredníctvom spoločného zabezpečeného elektronického systému výmeny informácií kópiu osvedčenia o typovom schválení EÚ vozidla spolu s prílohami pre každý typ vozidla, ktorý schválil. Kópia môže byť aj vo forme zabezpečeného elektronického súboru.

6.   Schvaľovací orgán bezodkladne informuje schvaľovacie orgány ostatných členských štátov o svojom zamietnutí schválenia vozidla alebo o jeho odňatí spolu s dôvodmi svojho rozhodnutia.

7.   Schvaľovací orgán zašle raz za tri mesiace schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov zoznam typových schválení EÚ, ktoré udelil, zmenil alebo doplnil, zamietol udeliť alebo odňal systémom, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám v predchádzajúcom období.

8.   Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, zašle na žiadosť schvaľovacieho orgánu iného členského štátu tomuto orgánu prostredníctvom spoločného zabezpečeného elektronického systému výmeny informácií do jedného mesiaca od doručenia tejto žiadosti kópiu vyžiadaného osvedčenia o typovom schválení EÚ s prílohami. Kópia môže byť aj vo forme zabezpečeného elektronického súboru.

9.   Na žiadosť Komisie aj jej poskytne schvaľovací orgán informácie uvedené v odsekoch 5 až 8.

10.   Schvaľovací orgán zostaví informačný zväzok, ktorý obsahuje informačnú zložku doplnenú o skúšobné protokoly a všetky ostatné dokumenty, ktoré k informačnej zložke doplnila technická služba alebo schvaľovací orgán počas výkonu svojich úloh. Súčasťou informačného zväzku je jeho obsah, ktorý je vhodne očíslovaný alebo inak označený, aby jasne označoval všetky strany a formát každého dokumentu tak, aby v ňom bol uvedený záznam postupných krokov pri vypracovaní typového schválenia EÚ, najmä dátumy revízií a aktualizácie. Schvaľovací orgán uchováva informácie obsiahnuté v informačnom zväzku, aby boli k dispozícii 10 rokov po skončení platnosti príslušného schválenia.

Článok 25

Osobitné ustanovenia týkajúce sa osvedčenia o typovom schválení EÚ

1.   Osvedčenie o typovom schválení EÚ musí v podobe príloh obsahovať:

a)

informačný zväzok uvedený v článku 24 ods. 10;

b)

výsledky skúšok;

c)

meno(-ná) a vzor(-y) podpisu(-ov) osoby (osôb) oprávnenej(-ých) podpisovať osvedčenia o zhode a vyhlásenie o jej(ich) funkcii(-ách) v spoločnosti;

d)

v prípade typového schválenia EÚ celého vozidla vyplnený vzor osvedčenia o zhode.

2.   Osvedčenie o typovom schválení EÚ sa vydá na základe vzoru, ktorý stanoví Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2. Prvé takéto vykonávacie akty sa prijmú do 31. decembra 2014.

3.   Schvaľovací orgán vo vzťahu ku každému typu vozidla:

a)

vyplní všetky príslušné časti osvedčenia o typovom schválení EÚ vrátane výsledkov skúšok, ktoré sú k nemu pripojené;

b)

zostaví obsah informačného zväzku;

c)

bezodkladne vydá žiadateľovi vyplnené osvedčenie spolu s jeho prílohami.

Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov vzor pre zoznam výsledkov skúšok uvedený v písmene a). Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2. Prvé takéto vykonávacie akty sa prijmú do 31. decembra 2014.

4.   V prípade typového schválenia EÚ, na platnosť ktorého boli v súlade s článkom 35 uložené obmedzenia alebo vo vzťahu ku ktorému boli zrušené určité ustanovenia tohto nariadenia alebo delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa tohto nariadenia, sa tieto obmedzenia alebo zrušenia uvedú v osvedčení o typovom schválení EÚ.

5.   Ak si výrobca zvolí postup zmiešaného typového schválenia, schvaľovací orgán doplní informačný zväzok o odkazy na skúšobný protokol, stanovené vykonávacími aktmi uvedenými v článku 27 ods. 1, pre ktoré nie je k dispozícii žiadne osvedčenie o typovom schválení EÚ.

6.   Keď si výrobca zvolí postup jednostupňového typového schválenia, schvaľovací orgán zostaví zoznam uplatniteľných požiadaviek alebo aktov a pripojí tento zoznam k osvedčeniu o typovom schválení EÚ. Komisia prijme vzor takéhoto zoznamu prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2. Prvé takéto vykonávacie akty sa prijmú do 31. decembra 2014.

Článok 26

Osobitné ustanovenia o systémoch, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách

1.   Typové schválenie EÚ sa udelí systému, ktorý sa zhoduje s údajmi uvedenými v informačnej zložke a ktorý spĺňa technické požiadavky stanovené v príslušných aktoch uvedených v prílohe I.

2.   Typové schválenie EÚ komponentu alebo samostatnej technickej jednotke sa udelí komponentu alebo samostatnej technickej jednotke, ktorý(-á) sa zhoduje s údajmi uvedenými v informačnej zložke a ktorý(-á) spĺňa technické požiadavky stanovené v príslušných aktoch uvedených v prílohe I.

3.   Ak sa na komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú alebo nie sú určené na opravu, servis alebo údržbu, vzťahuje aj systém typového schválenia vozidla, nevyžaduje sa ďalšie schválenie komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, pokiaľ to neustanovujú príslušné akty uvedené v prílohe I.

4.   Ak komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa svoju funkciu alebo má špecifické vlastnosti iba v spojení s ostatnými časťami vozidla a z tohto dôvodu je možné overiť súlad s požiadavkami iba vtedy, ak komponent alebo samostatná technická jednotka fungujú v spojení s týmito ostatnými časťami vozidla, musí sa rozsah platnosti typového schválenia EÚ komponentu alebo samostatnej technickej jednotky primerane obmedziť.

V týchto prípadoch sa v osvedčení o typovom schválení EÚ uvedú všetky obmedzenia použitia komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a uvedú sa osobitné podmienky jeho montáže.

Keď takýto komponent alebo samostatnú technickú jednotku výrobca vozidla namontuje, v čase schvaľovania vozidla sa overí dodržanie všetkých uplatniteľných obmedzení použitia alebo podmienok montáže.

Článok 27

Skúšky požadované na typové schválenie EÚ

1.   Súlad s technickými predpismi ustanovenými v tomto nariadení a v aktoch uvedených v prílohe I sa preukazuje pomocou príslušných skúšok, ktoré vykonávajú určené technické služby.

Skúšobné postupy uvedené v prvom pododseku a osobitné vybavenie a nástroje určené na vykonávanie daných skúšok sú tie, ktoré sú ustanovené v príslušných aktoch uvedených v prílohe I.

Formát skúšobného protokolu musí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami stanovenými Komisiou prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2. Prvé takéto vykonávacie akty sa prijmú do 31. decembra 2014.

2.   Výrobca dá schvaľovaciemu orgánu k dispozícii toľko vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, koľko sa požaduje podľa príslušných aktov uvedených v prílohe I na vykonanie požadovaných skúšok.

3.   Požadované skúšky sa vykonajú na vozidlách, komponentoch a samostatných technických jednotkách, ktoré predstavujú typ, ktorý sa má schváliť.

Výrobca však môže po dohode so schvaľovacím orgánom vybrať vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktorý(-á) aj keď nepredstavuje typ, ktorý sa má schváliť, je kombináciou najnepriaznivejších parametrov, pokiaľ ide o požadovanú úroveň vlastností. Na uľahčenie rozhodovania počas výberového procesu sa môžu použiť virtuálne skúšobné metódy.

4.   So súhlasom schvaľovacieho orgánu sa môžu virtuálne skúšobné metódy použiť ako alternatíva ku skúšobným postupom uvedeným v odseku 1 na požiadanie výrobcu a vzhľadom na dané požiadavky stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 6.

5.   Virtuálne skúšobné metódy musia spĺňať podmienky stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 6.

6.   S cieľom zabezpečiť, aby výsledky získané prostredníctvom virtuálneho skúšania mali rovnaký význam ako výsledky získané prostredníctvom fyzického skúšania, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 71 prijať delegované akty týkajúce sa požiadaviek, ktoré môžu byť predmetom virtuálneho skúšania, a podmienok, za ktorých má prebiehať virtuálne skúšanie. Pri prijímaní týchto delegovaných aktov použije Komisia podľa potreby ako základ požiadavky a postupy stanovené v prílohe XVI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (33).

Článok 28

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby

1.   Schvaľovací orgán, ktorý udeľuje typové schválenie EÚ, prijme, v prípade potreby v spolupráci so schvaľovacími orgánmi iných členských štátov, nevyhnutné opatrenia s cieľom overiť, či sa urobili primerané opatrenia na zabezpečenie zhody vyrábaných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom.

2.   Schvaľovací orgán, ktorý udeľuje typové schválenie celého vozidla, prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom overiť, či sú osvedčenia o zhode, ktoré vydal výrobca, v súlade s článkom 33. Na tento účel schvaľovací orgán overí, či je dostatočný počet vzoriek osvedčení o zhode v súlade s článkom 33 a či výrobca vykonal primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby údaje v osvedčeniach o zhode boli správne.

3.   Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijme vo vzťahu k tomuto schváleniu, v prípade potreby v spolupráci so schvaľovacími orgánmi iných členských štátov, nevyhnutné opatrenia s cieľom overiť, či sú opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 naďalej primerané, aby sa vyrábané vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky naďalej zhodovali so schváleným typom a aby boli osvedčenia o zhode naďalej v súlade s článkom 33.

4.   S cieľom overiť, či sa vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka zhoduje so schváleným typom, schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, môže vykonať všetky kontroly alebo skúšky požadované pre typové schválenie EÚ na vzorkách odobratých v priestoroch výrobcu vrátane výrobných závodov.

5.   Ak schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, zistí, že opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa neuplatňujú, značne sa odchyľujú od dohodnutých opatrení a plánov kontroly, že sa prestali uplatňovať, alebo sa už viac nepovažujú za primerané, hoci sa výroba neskončila, prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť správne dodržiavanie postupu na dosiahnutie zhody výroby alebo odníme typové schválenie.

6.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 71 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných opatrení, pokiaľ ide o zhodu výroby. Prvé takéto delegované akty sa prijmú do 31. decembra 2014.

KAPITOLA VI

ZMENY TYPOVÝCH SCHVÁLENÍ EÚ

Článok 29

Všeobecné ustanovenia

1.   Výrobca bezodkladne informuje schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, o každej zmene údajov uvedených v informačnom zväzku.

Tento schvaľovací orgán rozhodne o tom, ktorý z postupov stanovených v článku 30 sa má dodržať.

V prípade potreby môže schvaľovací orgán po porade s výrobcom rozhodnúť o tom, že sa má udeliť nové typové schválenie EÚ.

2.   Žiadosť o zmenu typového schválenia EÚ sa predloží výlučne schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil pôvodné typové schválenie EÚ.

3.   Ak schvaľovací orgán zistí, že na účel zmeny je potrebné zopakovať kontroly alebo skúšky, zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje výrobcu.

Postupy uvedené v článku 30 sa uplatňujú, len ak schvaľovací orgán na základe týchto kontrol alebo skúšok dospel k záveru, že sa požiadavky na typové schválenie EÚ naďalej plnia.

Článok 30

Revízie a rozšírenia typového schválenia EÚ

1.   Ak sa údaje uvedené v informačnom zväzku zmenili, bez toho, aby sa požadovalo opakovanie kontrol alebo skúšok, zmena sa označí ako „revízia“.

V týchto prípadoch schvaľovací orgán podľa potreby vydá revidované stránky informačného zväzku, pričom označí každú revidovanú stránku, aby zreteľne uviedol charakter zmeny a dátum nového vydania. Táto požiadavka sa považuje za splnenú vydaním konsolidovanej, aktualizovanej verzie informačného zväzku, ku ktorej sa priloží podrobný opis zmien.

2.   Zmena sa označí ako „rozšírenie“, keď sa údaje zaznamenané v informačnom zväzku zmenili a dôjde k niektorej z týchto situácií:

a)

vyžadujú sa ďalšie kontroly alebo skúšky;

b)

zmenili sa akékoľvek informácie v osvedčení o typovom schválení EÚ okrem jeho príloh;

c)

začnú sa uplatňovať nové požiadavky podľa ktoréhokoľvek aktu uvedeného v prílohe I na schválený typ vozidla alebo schválený systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku.

V prípade rozšírenia vydá schvaľovací orgán aktualizované osvedčenie o typovom schválení EÚ označené číslom rozšírenia, ktoré sa zvýši podľa počtu za sebou nasledujúcich rozšírení, ktoré už boli udelené. V uvedenom osvedčení o schválení sa jasne uvedie dôvod rozšírenia a dátum nového vydania.

3.   Pri vydaní zmenených strán alebo konsolidovanej, aktualizovanej verzie sa vždy zodpovedajúcim spôsobom zmení obsah informačného zväzku, ktorý je priložený k osvedčeniu o schválení, aby bol z neho zjavný dátum posledného rozšírenia alebo revízie alebo dátum poslednej konsolidácie aktualizovanej verzie.

4.   Ak sú nové požiadavky uvedené v odseku 2 písm. c) z technického hľadiska nepodstatné pre typ vozidla alebo ak sa týkajú iných kategórií vozidiel než tej, do ktorej vozidlo patrí, nevyžaduje sa žiadna zmena typového schválenia vozidla.

Článok 31

Vydávanie a oznamovanie zmien

1.   V prípade rozšírenia sa aktualizujú všetky príslušné oddiely osvedčenia o typovom schválení EÚ, jeho prílohy a obsah informačného zväzku. Aktualizované osvedčenie a jeho prílohy sa bezodkladne vydajú žiadateľovi.

2.   V prípade revízie vydá schvaľovací orgán bezodkladne žiadateľovi revidované doklady alebo prípadne konsolidovanú aktualizovanú verziu vrátane revidovaného obsahu informačného zväzku.

3.   Schvaľovací orgán oznámi v súlade s postupmi stanovenými v článku 24 schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov akúkoľvek zmenu, ktorá sa vykonala v typových schváleniach EÚ.

KAPITOLA VII

PLATNOSŤ TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EÚ

Článok 32

Skončenie platnosti

1.   Typové schválenia EÚ sa vydávajú na časovo neobmedzené obdobie.

2.   Typové schválenie EÚ vozidla sa stane neplatným, ak nastane niektorý z týchto prípadov:

a)

nové požiadavky uplatniteľné na schválený typ vozidla sa stanú povinnými pre sprístupnenie na trhu, evidenciu, alebo uvedenie vozidiel do prevádzky a typové schválenie nie je možné zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať;

b)

výroba schváleného vozidla sa s konečnou platnosťou dobrovoľne ukončí;

c)

platnosť schválenia uplynie na základe obmedzenia podľa článku 35 ods. 6;

d)

schválenie bolo odňaté v súlade s článkom 28 ods. 5, článkom 44 ods. 1 alebo článkom 47 ods. 4.

3.   Ak sa stane neplatným len jeden variant v rámci typu alebo jedna verzia v rámci variantu, typové schválenie EÚ predmetného vozidla stratí svoju platnosť len v súvislosti s týmto konkrétnym variantom alebo verziou.

4.   Ak sa výroba určitého typu vozidla s konečnou platnosťou ukončí, výrobca to oznámi schvaľovaciemu orgánu, ktorý danému vozidlu udelil typové schválenie EÚ.

Do jedného mesiaca po prijatí oznámenia uvedeného v prvom pododseku schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ vozidlu, informuje zodpovedajúcim spôsobom schvaľovacie orgány ostatných členských štátov.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, v prípadoch, keď sa má typové schválenie EÚ vozidla stať neplatným, výrobca oznámi túto skutočnosť schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil typové schválenie EÚ.

Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, bezodkladne oznámi všetky príslušné informácie schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov, aby v prípade potreby umožnil uplatnenie článku 39.

V oznámení uvedenom v druhom pododseku sa uvedie najmä dátum výroby a identifikačné číslo posledného vyrobeného vozidla.

KAPITOLA VIII

OSVEDČENIE O ZHODE A OZNAČENIA

Článok 33

Osvedčenie o zhode

1.   Výrobca v postavení držiteľa typového schválenia vozidla vydá v papierovej podobe osvedčenie o zhode, ktoré je priložené ku každému vozidlu, či už dokončenému, nedokončenému alebo dokončovanému, ktoré je vyrobené v zhode so schváleným typom vozidla.

Takéto osvedčenie musí byť kupujúcemu vydané bezplatne spolu s vozidlom. Jeho vydanie nesmie byť závislé od výslovnej žiadosti alebo predloženia dodatočných informácií výrobcovi.

Na žiadosť majiteľa vozidla je výrobca vozidla počas obdobia 10 rokov od dátumu výroby vozidla povinný vydať duplikát osvedčenia o zhode za platbu, ktorá nesmie prevýšiť náklady na jeho vydanie. Slovo „duplikát“ musí byť jasne viditeľné na lícnej strane každého duplikátu osvedčenia.

2.   Výrobca použije vzor osvedčenia o zhode prijatého Komisiou prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2. Osvedčenie o zhode musí byť zabezpečené proti falšovaniu. Na tento účel sa vo vykonávacích aktoch stanoví, že papier použitý pre osvedčenie musí byť chránený niekoľkými tlačiarenskými ochrannými prvkami. Prvé takéto vykonávacie akty sa prijmú do 31. decembra 2014.

3.   Osvedčenie o zhode sa vyhotoví minimálne v jednom z úradných jazykov Únie. Ktorýkoľvek členský štát môže požiadať o preklad osvedčenia o zhode do svojho vlastného úradného jazyka alebo jazykov.

4.   Osoba(-y) oprávnená(-é) podpísať osvedčenie o zhode musí(-ia) byť zamestnaná(-é) v organizácii výrobcu a musí(-ia) byť riadne poverená(-é) jej vedením, aby v plnom rozsahu niesla(-i) právnu zodpovednosť výrobcu, pokiaľ ide o projekt a konštrukciu alebo o zhodu výroby vozidla.

5.   Osvedčenie o zhode sa vyplní v celom rozsahu a neobsahuje žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o iné použitie vozidla, než je uvedené v tomto nariadení alebo v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

6.   V prípade nedokončeného alebo dokončovaného vozidla výrobca vyplní len tie body osvedčenia o zhode, ktoré boli v prebiehajúcom stupni schválenia doplnené alebo zmenené, a v prípade potreby pripojí k osvedčeniu všetky osvedčenia o zhode, ktoré boli vydané v predchádzajúcich stupňoch.

7.   V osvedčení o zhode pre vozidlá schválené v súlade s článkom 35 ods. 2 sa v jeho záhlaví uvedie veta „Pre dokončené/dokončované vozidlá, typovo schválené pri uplatňovaní článku 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (predbežné schválenie)“.

8.   V osvedčení o zhode stanovenom vo vykonávacích aktoch uvedených v odseku 2 sa pre vozidlá typovo schválené podľa článku 37 uvedie v záhlaví veta „Pre dokončené/dokončované vozidlá typovo schválené v malých sériách“ a v jej tesnej blízkosti rok výroby, za ktorým nasleduje poradové číslo od 1 po posledné číslo označené v tabuľke uvedenej v prílohe II, a pokiaľ ide o každý rok výroby, vyznačí sa poradie tohto vozidla v rámci výroby pripadajúce na daný rok.

9.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže výrobca elektronicky zasielať osvedčenie o zhode evidenčnému orgánu ktoréhokoľvek členského štátu.

Článok 34

Povinný štítok s náležitým označením vozidiel a značka typového schválenia komponentov alebo samostatných technických jednotiek

1.   Výrobca vozidla pripevní na každé vozidlo vyrobené v zhode so schváleným typom povinný štítok s náležitým označením, ktoré sa vyžaduje na základe príslušného vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 3.

2.   Výrobca komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, či už je alebo nie súčasťou systému, pripevní na každý komponent alebo samostatnú technickú jednotku vyrábanú v zhode so schváleným typom značku typového schválenia, ktorú vyžaduje príslušný vykonávací akt prijatý podľa tohto nariadenia alebo príslušný predpis EHK OSN alebo kódex OECD.

Ak sa nevyžaduje takáto značka typového schválenia, výrobca pripevní aspoň svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, číslo typu alebo identifikačné číslo.

3.   Povinný štítok a značka typového schválenia EÚ musí byť v súlade so vzorom stanoveným Komisiou prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2. Prvé takéto vykonávacie akty sa prijmú do 31. decembra 2014.

KAPITOLA IX

VÝNIMKY PRE NOVÉ TECHNOLÓGIE ALEBO NOVÉ KONCEPCIE

Článok 35

Výnimky pre nové technológie alebo nové koncepcie

1.   Výrobca môže požiadať o typové schválenie EÚ pre typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorý zahŕňa nové technológie alebo koncepcie, ktoré sú nezlučiteľné s jedným alebo viacerými aktmi uvedenými v prílohe I.

2.   Schvaľovací orgán udelí typové schválenie EÚ uvedené v odseku 1, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

v žiadosti sú uvedené dôvody, prečo dané technológie alebo koncepcie spôsobujú, že systém, komponent alebo samostatná technická jednotka sú nezlučiteľné s jedným alebo viacerými aktmi uvedenými v prílohe I;

b)

v žiadosti sú opísané dôsledky novej technológie z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia a opatrenia prijaté s cieľom zabezpečiť minimálne rovnakú úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia akú stanovujú požiadavky, z ktorých sa žiada výnimka;

c)

sú predložené opisy a výsledky skúšok, ktoré preukazujú, že podmienka uvedená v písmene b) je splnená.

3.   Udelenie takéhoto typového schválenia EÚ, ktoré vyníma nové technológie alebo nové koncepcie, podlieha povoleniu zo strany Komisie. Toto povolenie sa udelí prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2.

4.   Do prijatia rozhodnutia Komisie o povolení môže schvaľovací orgán vydať typové schválenie EÚ, ktoré však bude iba predbežné, platné len na území daného členského štátu, vzhľadom na typ vozidla, na ktorý sa vzťahuje požadovaná výnimka. Schvaľovací orgán o tom bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty prostredníctvom súboru, ktorý obsahuje informácie uvedené v odseku 2.

Dočasná povaha a obmedzená územná platnosť musí byť zrejmá zo záhlavia osvedčenia o typovom schválení a zo záhlavia osvedčenia o zhode. Komisia môže na účely tohto odseku prijať vykonávacie akty s cieľom poskytnúť harmonizované vzory osvedčenia o typovom schválení a osvedčenia o zhode. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2.

5.   Ostatné schvaľovacie orgány sa môžu rozhodnúť písomne uznať predbežné schválenie uvedené v odseku 4 na svojom území.

6.   V prípade potreby sa v povolení Komisie uvedenom v odseku 3 tiež uvedie, či podlieha nejakým obmedzeniam. V každom prípade je typové schválenie platné minimálne 36 mesiacov.

7.   Ak sa Komisia rozhodne zamietnuť povolenie, schvaľovací orgán musí bezodkladne oznámiť držiteľovi predbežného typového schválenia uvedeného v odseku 3, že predbežné schválenie sa zruší do šiestich mesiacov odo dňa, kedy Komisia rozhodla o zamietnutí.

Vozidlá vyrobené v zhode s predbežných schválením sa pred skončením jeho platnosti môžu uviesť na trh, evidovať alebo uviesť do prevádzky v každom členskom štáte, ktorý uznal predbežné schválenie.

Článok 36

Následné prispôsobenie delegovaných a vykonávacích aktov

1.   Ak Komisia povolila udelenie výnimky podľa článku 35, bezodkladne podnikne kroky potrebné na prispôsobenie dotknutých delegovaných alebo vykonávacích aktov technologickému vývoju.

Ak sa výnimka podľa článku 35 týka predpisu EHK OSN, Komisia navrhne zmenu príslušného predpisu EHK OSN v súlade s postupom, ktorý sa uplatňuje podľa revidovanej dohody z roku 1958.

2.   Hneď po zmene príslušných aktov sa zruší každé obmedzenie v rozhodnutí Komisie, ktorým sa povolila výnimka.

Pokiaľ neboli prijaté potrebné kroky na prispôsobenie delegovaných alebo vykonávacích aktov, Komisia môže na žiadosť členského štátu, ktorý udelil schválenie, povoliť prostredníctvom rozhodnutia vo forme vykonávacieho aktu prijatého v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2 tomuto členskému štátu predĺžiť dobu platnosti typového schválenia.

KAPITOLA X

VOZIDLÁ VYRÁBANÉ V MALÝCH SÉRIÁCH

Článok 37

Vnútroštátne typové schválenie malých sérií

1.   Výrobca môže požiadať o vnútroštátne typové schválenie malých sérií pre typ vozidla v rámci kvantitatívnych ročných limitov stanovených v prílohe II. Tieto obmedzenia sa uplatňujú na sprístupnenie na trhu, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky vozidiel schváleného typu na trh každého členského štátu v danom roku.

Pre vnútroštátne typové schválenie malých sérií môže schvaľovací orgán, ak má na to primerané dôvody, zrušiť jedno alebo viacero ustanovení tohto nariadenia a jedno alebo viacero ustanovení jedného alebo viacerých aktov uvedených v prílohe I, za predpokladu, že určí alternatívne požiadavky.

2.   Alternatívne požiadavky uvedené v odseku 1 musia zabezpečiť úroveň funkčnej bezpečnosti a ochranu životného prostredia a bezpečnosť posádky, ktorá je v čo možno najväčšej miere rovnocenná s úrovňou, ktorú stanovujú príslušné akty uvedené v prílohe I.

3.   Na účely vnútroštátneho typového schválenia vozidiel podľa tohto článku sa uznajú systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú typovo schválené v súlade s aktmi uvedenými v prílohe I.

4.   Osvedčenie o typovom schválení pre vozidlá typovo schválené v súlade s týmto článkom sa vypracuje podľa vzoru uvedeného v článku 25 ods. 2, ale nesmie mať v záhlaví uvedené „osvedčenie o typovom schválení EÚ vozidla“ a uvedie sa v ňom obsah výnimiek udelených podľa odseku 1. Osvedčenia o typovom schválení sa číslujú v súlade s harmonizovaným systémom uvedeným v článku 24 ods. 4.

5.   Platnosť vnútroštátneho typového schválenia malých sérií sa obmedzuje na územie členského štátu, ktorého schvaľovací orgán udelil schválenie.

6.   Avšak na žiadosť výrobcu sa kópia osvedčenia o typovom schválení a jeho príloh zašle doporučenou zásielkou alebo elektronickou poštou schvaľovacím orgánom členských štátov, ktoré určí výrobca.

7.   Schvaľovacie orgány členských štátov, ktoré sú určené výrobcom, do troch mesiacov od prijatia žiadosti uvedenej v odseku 6 rozhodnú, či typové schválenie uznajú alebo neuznajú. Svoje rozhodnutie oficiálne oznámia schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil vnútroštátne typové schválenie malých sérií.

8.   Schvaľovacie orgány členských štátov uznajú vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ nemajú dôvod domnievať sa, že vnútroštátne technické požiadavky, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s ich vlastnými požiadavkami.

9.   Na žiadosť žiadateľa, ktorý plánuje uviesť na trh alebo zaevidovať vozidlo s vnútroštátnym typovým schválením malých sérií v inom členskom štáte, schvaľovací orgán, ktorý udelil vnútroštátne typové schválenie malých sérií, poskytne vnútroštátnemu orgánu tohto iného členského štátu kópiu osvedčenia o typovom schválení vrátane informačného zväzku. Uplatňujú sa odseky 7 a 8.

KAPITOLA XI

SPRÍSTUPNENIE NA TRHU, EVIDENCIA ALEBO UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Článok 38

Sprístupnenie na trhu, evidencia alebo uvedenie vozidiel do prevádzky

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 41 a 44, vozidlá, pre ktoré je povinné typové schválenie EÚ celého vozidla alebo pre ktoré výrobca získal takéto typové schválenie podľa tohto nariadenia, sú sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky len vtedy, ak je k nim priložené platné osvedčenie o zhode vydané podľa článku 33.

Ak sú takéto vozidlá nedokončené, ich sprístupnenie na trhu alebo uvedenie do prevádzky je povolené, ale orgány zodpovedné za evidenciu vozidiel v členskom štáte môžu zamietnuť evidenciu a používanie takýchto vozidiel na cestách.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na vozidlá určené na používanie ozbrojenými silami, civilnou obranou, hasičskými útvarmi a silami zodpovednými za dodržiavanie verejného poriadku, ani na vozidlá schválené v súlade s článkom 37.

Článok 39

Sprístupnenie na trhu, evidencia alebo uvedenie do prevádzky vozidiel ukončených sérií

1.   S výhradou limitov ukončených sérií a lehôt stanovených v odsekoch 2 a 4, vozidlá zhodné s typom vozidla, ktorého typové schválenie EÚ sa podľa článku 32 stalo neplatným, môžu byť sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba na vozidlá na území Únie, na ktoré sa v čase ich výroby vzťahovalo platné typové schválenie EÚ, ale ktoré neboli sprístupnené na trhu, zaevidované ani uvedené do prevádzky pred tým, ako typové schválenie EÚ stratilo svoju platnosť.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje v prípade dokončených vozidiel počas doby 24 mesiacov odo dňa, kedy sa typové schválenie EÚ stalo neplatným a v prípade dokončovaných vozidiel na dobu 30 mesiacov od tohto dňa.

3.   Výrobca, ktorý chce využiť odsek 1, predloží žiadosť vnútroštátnemu orgánu každého členského štátu, v ktorom sa predmetné vozidlá majú sprístupniť na trh, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky. V tejto žiadosti sa určia všetky technické alebo ekonomické dôvody, ktoré týmto vozidlám bránia spĺňať nové požiadavky typového schválenia.

Príslušný vnútroštátny orgán do troch mesiacov od prijatia žiadosti rozhodne, či a v akom počte povolí evidenciu týchto vozidiel na svojom území.

4.   Počet vozidiel z ukončených sérií nesmie presiahnuť 10 % počtu vozidiel zaevidovaných v dvoch predchádzajúcich rokoch alebo 20 vozidiel na členský štát, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

5.   V osvedčení o zhode vozidiel uvedených do prevádzky podľa tohto postupu sa uvedie osobitný záznam, že ide o vozidlá „ukončenej série“.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby sa účinne sledoval počet vozidiel, ktoré sa majú sprístupniť na trhu, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky podľa postupu stanoveného v tomto článku.

7.   Tento článok sa uplatňuje len na ukončenie z dôvodu skončenia platnosti typového schválenia v prípade uvedenom v článku 32 ods. 2 písm. a).

Článok 40

Sprístupnenie komponentov a samostatných technických jednotiek na trhu alebo ich uvedenie do prevádzky

1.   Komponenty alebo samostatné technické jednotky sa môžu sprístupniť na trhu alebo uviesť do prevádzky, len ak spĺňajú požiadavky príslušných aktov uvedených v prílohe I a sú riadne označené v súlade s článkom 34.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sú osobitne konštruované alebo projektované pre nové vozidlá, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie.

3.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť sprístupnenie tých komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trhu alebo ich uvedenie do prevádzky, ktoré boli vyňaté z jedného alebo viacerých ustanovení tohto nariadenia podľa článku 35 alebo ktoré sú určené na montáž do vozidiel, na ktoré sa vzťahujú schválenia udelené podľa článku 37, ktoré sa týkajú príslušného komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

4.   Odchylne od odseku 1 a pokiaľ nie je v tomto nariadení alebo v jednom z delegovaných aktov prijatých podľa tohto nariadenia stanovené inak, členské štáty môžu povoliť sprístupnenie tých komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trhu alebo ich uvedenie do prevádzky, ktoré sú určené na montáž na vozidlá, a ktoré pri sprístupnení na trhu alebo pri uvedení do prevádzky nemuseli byť typové schválené podľa tohto nariadenia alebo smernice 2003/37/ES.

KAPITOLA XII

OCHRANNÉ DOLOŽKY

Článok 41

Postup zaobchádzania s vozidlami, systémami, komponentami alebo samostatnými technickými jednotkami predstavujúcimi vážne riziko na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu prijali opatrenie podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008, alebo ak majú dostatočný dôvod domnievať sa, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, predstavujú vážne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, schvaľovací orgán, ktorý udelil schválenie, vykoná hodnotenie v súvislosti s príslušným vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, pokiaľ ide o všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty plne spolupracujú so schvaľovacími orgánmi a/alebo orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v rámci tohto hodnotenia schvaľovací orgán, ktorý udelil schválenie, zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s uvedenými požiadavkami, aby stiahol toto vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku z trhu, alebo ho prevzal späť v primeranej lehote, úmernej charakteru rizika.

Článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku.

2.   Ak sa schvaľovacie orgány domnievajú, že nezhoda sa neobmedzuje len na územie ich štátu, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach požadovaných od hospodárskeho subjektu.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí, aby boli prijaté všetky primerané nápravné opatrenia, pokiaľ ide o všetky vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré nie sú v súlade a ktoré uviedol na trh, zaevidoval, alebo v prípade ktorých zodpovedá za uvedenie do prevádzky v Únii.

4.   Ak hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v druhom pododseku odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenia, vnútroštátne orgány prijmú všetky primerané opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré nie sú v súlade, na trhu, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky na svojom vnútroštátnom trhu, alebo stiahnuť ich z daného trhu, alebo ich prevziať späť.

5.   Vnútroštátne orgány bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach ustanovených v odseku 4.

Poskytnuté informácie zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré nie sú v súlade, údaje o ich pôvode, charaktere uvádzanej nezhody a možnom riziku, charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení, ako aj stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Schvaľovacie orgány predovšetkým uvedú, či je nezhoda spôsobená jedným z týchto dôvodov:

a)

vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti osôb, ochrany životného prostredia alebo iných aspektov ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

b)

nedostatky v príslušných aktoch uvedených v prílohe I.

6.   Členské štáty do jedného mesiaca informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a všetkých dodatočných informáciách, ktoré majú k dispozícii, týkajúcich sa nezhody príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a informujú o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s oznámeným vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak do jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 6 tohto článku vznesie iný členský štát alebo Komisia námietku v súvislosti s opatrením prijatým členským štátom, toto opatrenie posúdi Komisia v súlade s článkom 42.

8.   Členské štáty zabezpečia, aby sa v súvislosti s príslušným vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou prijali vhodné reštriktívne opatrenia, ako je napríklad bezodkladné stiahnutie tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky zo svojho trhu.

Článok 42

Ochranný postup Únie

1.   Keď sú počas postupu stanoveného v článku 41 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom, alebo keď sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia bezodkladne po konzultácii s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi posúdi vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto posúdenia Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2 rozhodne, či sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, alebo nie.

Komisia oznámi svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu alebo subjektom.

2.   Ak Komisia považuje vnútroštátne opatrenie za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré nie sú v súlade, z ich trhu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informujú Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší alebo ho upraví v súlade s rozhodnutím uvedeným v odseku 1.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a prisudzuje sa nedostatkom v tomto nariadení alebo v delegovaných či vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia, Komisia navrhne tieto vhodné opatrenia:

a)

pokiaľ ide o delegované alebo vykonávacie akty prijaté podľa tohto nariadenia, Komisia navrhne potrebné zmeny a doplnenia príslušného aktu;

b)

pokiaľ ide o predpisy EHK OSN, Komisia v súlade s postupom uplatniteľným podľa revidovanej dohody z roku 1958 navrhne potrebné pozmeňujúce návrhy príslušných predpisov EHK OSN.

Článok 43

Vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú v súlade a predstavujú vážne riziko

1.   Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 41 ods. 1 členský štát zistí, že hoci sú vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v súlade s uplatniteľnými požiadavkami alebo sú vhodne označené, predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť, alebo môžu vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušné vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pri uvedení na trh, evidencii alebo po uvedení do prevádzky už nepredstavovali toto riziko, alebo aby hospodársky subjekt toto vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku stiahol z trhu alebo prevzal späť v primeranej lehote, úmernej charakteru rizika. Členský štát môže odmietnuť takéto vozidlá zaevidovať, kým výrobca vozidla neprijme všetky primerané opatrenia.

2.   V prípade vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky uvedenej v odseku 1 hospodársky subjekt zabezpečí, aby boli prijaté nápravné opatrenia v súvis-losti so všetkými vozidlami, systémami, komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami uvedenými na trh, evidovanými alebo uvedenými do prevádzky v Únii.

3.   Členský štát uvedený v odseku 1 do jedného mesiaca informuje Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých dostupných faktoch, najmä o údajoch potrebných na identifikáciu príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, pôvodu a dodávateľského reťazca vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, povahy súvisiaceho nebezpečenstva a povahy a trvania prijatých vnútroštátnych opatrení.

4.   Komisia začne bezodkladne konzultácie s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi, a najmä so schvaľovacím orgánom, ktorý udelil typové schválenie, a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenie. Na základe tohto zhodnotenia Komisia rozhodne, či sa vnútroštátne opatrenia uvedené v odseku 1 považujú za opodstatnené alebo nie, a v prípade potreby navrhne primerané opatrenia.

5.   Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a okamžite im ho oznámi ako aj príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

Článok 44

Vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré nie sú zhodné so schváleným typom

1.   Ak sa nové vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré majú osvedčenie o zhode alebo značku schválenia, nezhodujú so schváleným typom, schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijme nevyhnutné opatrenia vrátane odňatia typového schválenia s cieľom zabezpečiť zhodu vyrábaných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom.

2.   Na účely odseku 1 sa odchýlky od údajov v osvedčení o typovom schválení EÚ alebo v informačnom zväzku považujú za nezhodu so schváleným typom.

3.   Ak schvaľovací orgán preukáže, že sa nové vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky s osvedčením o zhode alebo so schvaľovacou značkou vydanou v inom členskom štáte nezhodujú so schváleným typom, môže požiadať schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ o overenie, či sa vyrábané vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky aj naďalej zhodujú so schváleným typom. Po prijatí takejto žiadosti schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, podnikne potrebné kroky čo najskôr a najneskôr do troch mesiacov od dátumu podania žiadosti.

4.   Schvaľovací orgán požiada schvaľovací orgán, ktorý udelil systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke alebo nedokončenému vozidlu typové schválenie EÚ, aby vykonal nevyhnutné opatrenia na opätovné zabezpečenie zhody vyrábaných vozidiel so schváleným typom v týchto prípadoch:

a)

v prípade typového schválenia EÚ vozidla, ak sa vozidlo nezhoduje výlučne z dôvodu nezhody systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

b)

v prípade viacstupňového typového schválenia, ak nezhoda dokončovaného vozidla vyplýva výlučne z dôvodu nezhody systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré tvoria súčasť nedokončeného vozidla, alebo z dôvodu nezhody samotného nedokončeného vozidla.

5.   Po prijatí takejto žiadosti podnikne príslušný schvaľovací orgán potrebné kroky, v prípade potreby v spojení so žiadajúcim schvaľovacím orgánom, čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov od dátumu podania žiadosti.

6.   Ak sa zistí nezhoda, schvaľovací orgán členského štátu, ktorý udelil typové schválenie EÚ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke alebo nedokončenému vozidlu, prijme opatrenia stanovené v odseku 1.

Schvaľovacie orgány sa do jedného mesiaca navzájom informujú o každom odňatí typového schválenia EÚ a o jeho dôvodoch.

7.   Ak schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, spochybňuje nezhodu, o ktorej bol informovaný, príslušné členské štáty sa usilujú o urovnanie sporu. Komisia je o tom informovaná a v prípade potreby uskutoční vhodné konzultácie s cieľom dosiahnuť urovnanie sporu.

Článok 45

Uvedenie na trh a do prevádzky častí alebo zariadení ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie dôležitých systémov

1.   Časti alebo zariadenie, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti, sa nesmú uviesť na trh, zaevidovať ani uviesť do prevádzky a musia sa zakázať, pokiaľ ich schvaľovací orgán nepovolil v súlade s článkom 46 ods. 1, 2 a 4.

2.   V záujme jednotného uplatňovania odseku 1 môže Komisia prijímať vykonávacie akty s cieľom vypracovať zoznam takýchto častí alebo zariadení na základe dostupných informácií a najmä informácií poskytnutých členskými štátmi týkajúcich sa:

a)

závažnosti rizika pre bezpečnosť alebo environmentálne vlastnosti vozidiel vybavených predmetnými časťami alebo zariadeniami;

b)

možného vplyvu na spotrebiteľov a výrobcov na trhu s náhradnými dielmi v prípade možnej požiadavky na povolenie uloženej podľa tohto článku pre časti alebo zariadenia.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje na pôvodné časti alebo zariadenia a na časti alebo zariadenia, ktoré sú typovo schválené v súlade s ktorýmkoľvek z aktov uvedených v prílohe I okrem prípadu, keď sa schválenie vzťahuje na iné aspekty, ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 71 prijať delegované akty týkajúce sa požiadaviek, ktoré musia spĺňať časti a zariadenia uvedené v odseku 1 tohto článku.

5.   Tieto požiadavky sa môžu zakladať na aktoch uvedených v prílohe I alebo môžu pozostávať z porovnania častí alebo zariadení s environmentálnymi alebo bezpečnostnými vlastnosťami pôvodného vozidla prípadne ktorejkoľvek z jeho častí. V každom prípade sa týmito požiadavkami musí zabezpečiť, aby časti alebo zariadenia nezhoršili fungovanie tých systémov, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti.

Článok 46

Časti alebo zariadenia, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie základných systémov – súvisiace požiadavky

1.   Na účely článku 45 ods. 1 výrobca častí alebo zariadení predloží schvaľovaciemu orgánu žiadosť doplnenú o skúšobný protokol vypracovaný určenou technickou službou, ktorá osvedčí, že časti alebo zariadenie, na ktoré sa žiada povolenie, spĺňajú požiadavky uvedené v článku 45 ods. 4. Výrobca môže predložiť len jednu žiadosť na typ časti iba jednému schvaľovaciemu orgánu.

Schvaľovací orgán, ktorý udelil povolenie, zašle na žiadosť príslušného orgánu iného členského štátu danému orgánu prostredníctvom spoločného zabezpečeného elektronického systému výmeny informácií do jedného mesiaca od doručenia tejto žiadosti kópiu vyžiadaného osvedčenia o povolení s prílohami. Kópia môže byť aj vo forme zabezpečeného elektronického súboru.

2.   Žiadosť musí obsahovať údaje o výrobcovi častí alebo zariadení, typ, identifikačné číslo a čísla častí alebo zariadení, ako aj meno výrobcu vozidla, typ vozidla a podľa potreby rok výroby a iné informácie umožňujúce identifikáciu vozidla, do ktorého sa majú tieto časti alebo zariadenia namontovať.

S výhradou druhého pododseku odseku 4 tohto článku, ak je schvaľovací orgán po zohľadnení skúšobného protokolu a iných dokladov presvedčený, že predmetné časti alebo zariadenia spĺňajú požiadavky uvedené v článku 45 ods. 4, povolí, aby sa časti alebo zariadenia uviedli na trh a do prevádzky.

Schvaľovací orgán bezodkladne vydá osvedčenie výrobcovi.

3.   Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť vzor a systém číslovania pre osvedčenie uvedené v treťom pododseku odseku 2 tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2.

4.   Výrobca bezodkladne informuje schvaľovací orgán, ktorý vydal povolenie, o každej zmene ovplyvňujúcej podmienky, za ktorých bolo vydané. Daný schvaľovací orgán rozhodne o tom, či sa povolenie musí preskúmať alebo znovu vydať a či sú potrebné ďalšie skúšky.

Výrobca je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa časti alebo zariadenia vyrobili a naďalej vyrábali za podmienok, za akých bolo vydané povolenie.

5.   Pred vydaním každého povolenia overí schvaľovací orgán, či sú zavedené primerané opatrenia a postupy na zabezpečenie účinnej kontroly zhody výroby.

Ak schvaľovací orgán zistí, že podmienky na vydanie povolenia už nie sú splnené, požiada výrobcu, aby prijal nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v prípade častí alebo zariadení opäť dosiahla zhoda. Ak to je nevyhnutné, odníme povolenie.

6.   Schvaľovacie orgány z rôznych členských štátov oznámia Komisii každú nezhodu týkajúcu sa povolenia uvedeného v druhom pododseku odseku 2. Komisia po konzultácii so schvaľovacími orgánmi prijme primerané opatrenia na vyriešenie nezhody vrátane toho, že v prípade potreby vyžiada odňatie povolenia.

7.   Až do vypracovania zoznamu uvedeného v článku 45 ods. 2 môžu členské štáty zachovať vnútroštátne ustanovenia vzťahujúce sa na časti alebo zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti.

Článok 47

Spätné prevzatie vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

1.   Pokiaľ je výrobca, ktorému bolo udelené typové schválenie EÚ celého vozidla, povinný v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008 prevziať späť vozidlá, ktoré už boli uvedené na trh, zaevidované alebo za ktorých uvedenie do prevádzky výrobca zodpovedal, pretože systém, komponent alebo samostatná technická jednotka namontovaná do vozidla, či už boli riadne schválené podľa tohto nariadenia alebo nie, predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť, verejné zdravie alebo ochranu životného prostredia, alebo pretože časť, ktorá nie je predmetom žiadnych osobitných požiadaviek podľa právnych predpisov týkajúcich sa typového schvaľovania, predstavuje vážne riziko pre bezpečnosť, verejné zdravie alebo ochranu životného prostredia, musí tento výrobca bezodkladne informovať schvaľovací orgán, ktorý udelil vozidlu schválenie.

2.   V prípade, že je výrobca systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktorému bolo udelené typové schválenie EÚ, povinný podľa nariadenia (ES) č. 765/2008 prevziať späť systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré boli uvedené na trh alebo za ktorých uvedenie do prevádzky výrobca zodpovedal, pretože predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť, bezpečnosť pri práci, verejné zdravie alebo ochranu životného prostredia, či už sú alebo nie sú riadne schválené podľa tohto nariadenia, výrobca musí okamžite informovať schvaľovací orgán, ktorý schválenie udelil.

3.   Výrobca navrhne schvaľovaciemu orgánu súbor vhodných opravných prostriedkov na odstránenie vážneho rizika uvedeného v odsekoch 1 a 2. Schvaľovací orgán bezodkladne oboznámi schvaľovacie orgány ostatných členských štátov s navrhnutými opravnými prostriedkami.

Schvaľovacie orgány zabezpečia, aby sa v ich príslušných členských štátov tieto opravné prostriedky účinne vykonali.

4.   Ak príslušný schvaľovací orgán považuje opravné prostriedky za nepostačujúce alebo sa domnieva, že sa nevykonávajú dostatočne rýchlo, bezodkladne o tom informuje schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ.

Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, potom informuje výrobcu. Ak výrobca nenavrhne a nevykoná účinné nápravné opatrenia, schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijme všetky požadované ochranné opatrenia vrátane odňatia typového schválenia EÚ. V prípade odňatia typového schválenia EÚ informuje schvaľovací orgán do jedného mesiaca od takéhoto odňatia doporučeným listom alebo rovnocennými elektronickými prostriedkami výrobcu, schvaľovacie orgány ostatných členských štátov a Komisiu.

Článok 48

Oznámenie rozhodnutí a dostupné opravné prostriedky

1.   Vo všetkých rozhodnutiach prijatých v súlade s týmto nariadením a vo všetkých rozhodnutiach o zamietnutí alebo odňatí typového schválenia EÚ alebo o zamietnutí evidencie, zákaze alebo obmedzení uvedenia na trh, evidencie alebo uvedenia vozidla do prevádzky alebo vyžadujúcich stiahnutie vozidla z trhu, sa podrobne uvedú dôvody, na ktorých sa zakladajú.

2.   Každé takéto rozhodnutie sa oznámi príslušnej strane, ktorá bude súčasne informovaná o opravných prostriedkoch pre ňu dostupných podľa platného práva príslušného členského štátu a o stanovených časových lehotách na vykonanie takýchto opravných prostriedkov.

KAPITOLA XIII

MEDZINÁRODNÉ PREDPISY

Článok 49

Predpisy EHK OSN požadované pre typové schválenie EÚ

1.   Predpisy EHK OSN alebo ich zmeny, s ktorými Únia súhlasila alebo ku ktorým Únia pristúpila a ktoré sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu alebo v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia, sú súčasťou požiadaviek na typové schválenie EÚ vozidla.

2.   Schvaľovacie orgány členských štátov uznajú schválenia udelené v súlade s predpismi EHK OSN uvedenými v odseku 1 a prípadne i príslušné schvaľovacie značky namiesto zodpovedajúcich schválení a schvaľovacích značiek udelených v súlade s týmto nariadením a delegovanými aktmi prijatými podľa tohto nariadenia.

3.   Ak Únia hlasovala za predpis EHK OSN alebo jeho zmenu na účely typového schválenia EÚ vozidla, Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 71 s cieľom dosiahnuť, aby bol predpis EHK OSN alebo jeho zmena záväzný, a zmeniť a doplniť prílohu I k tomuto nariadeniu alebo v prípade potreby zmeniť a doplniť delegované akty prijaté podľa tohto nariadenia.

V tomto delegovanom akte sa stanovia dátumy povinného uplatňovania predpisu EHK OSN alebo jeho zmien a bude v prípade potreby zahŕňať prechodné ustanovenia.

Komisia prijme samostatné delegované akty týkajúce sa povinného uplatňovania predpisov EHK OSN.

Článok 50

Uznávanie skúšobných protokolov OECD na účely typového schválenia EÚ

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ostatné požiadavky tohto nariadenia, ak sa v tomto nariadení odkazuje na kódexy OECD, typové schvaľovanie EÚ sa môže zakladať na úplnom skúšobnom protokole vydanom na základe normalizovaných kódexov OECD ako alternatíva ku skúšobným protokolom vystaveným podľa tohto nariadenia alebo delegovaných aktov prijatých podľa tohto nariadenia.

2.   Aby bol skúšobný protokol OECD uvedený v odseku 1 prijateľný na účely typového schválenia EÚ, musí byť schválený v súlade s dodatkom 1 k rozhodnutiu Rady OECD o revízii normalizovaných kódexov OECD na úradné skúšanie poľnohospodárskych a lesných traktorov v znení zmien a doplnení.

KAPITOLA XIV

POSKYTOVANIE TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 51

Informácie pre používateľov

1.   Výrobca nesmie poskytnúť žiadne technické informácie súvisiace s údajmi stanovenými v tomto nariadení alebo v delegovaných či vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia, ktoré sa odlišujú od údajov schválených schvaľovacím orgánom.

2.   Ak je to stanovené v delegovanom alebo vykonávacom akte prijatom podľa tohto nariadenia, výrobca sprístupní používateľom všetky dôležité informácie a potrebné pokyny, ktoré opisujú všetky osobitné podmienky alebo obmedzenia, ktoré sa viažu na používanie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 sa poskytne v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch členského štátu, kde sa má vozidlo uviesť na trh, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky. Po prijatí schvaľovacím orgánom sa tieto informácie uvedú v príručke majiteľa.

Článok 52

Informácie pre výrobcov komponentov alebo samostatných technických jednotiek

1.   Výrobca vozidla sprístupní výrobcom komponentov alebo samostatných technických jednotiek všetky údaje, ktoré sú potrebné pre typové schválenie EÚ komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo na získanie povolenia podľa článku 45, a to vrátane prípadných výkresov uvedených v delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

Výrobca vozidla môže výrobcom komponentov alebo samostatných technických jednotiek uložiť dodržiavanie záväznej dohody s cieľom ochrany dôvernosti všetkých informácií, ktoré nie sú verejné, vrátane informácií, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva.

2.   Výrobca komponentov alebo samostatných technických jednotiek v postavení držiteľa osvedčenia o typovom schválení EÚ, ktoré v súlade s článkom 26 ods. 4 obsahuje obmedzenia použitia alebo osobitné podmienky montáže prípadne oboje, o nich poskytne výrobcovi vozidla všetky podrobné informácie.

Ak sa to stanovuje v delegovanom akte prijatom podľa tohto nariadenia, poskytne výrobca komponentov alebo samostatných technických jednotiek spolu s vyrobenými komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami pokyny súvisiace s obmedzením použitia alebo osobitné podmienky montáže, prípadne oboje.

KAPITOLA XV

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBE

Článok 53

Povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia poskytnú autorizovaným predajniam, opravovniam a nezávislým prevádzkovateľom prostredníctvom internetových stránok nediskriminačný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla, a to v štandardizovanom formáte a jednoduchým a rýchlo dostupným spôsobom. Táto povinnosť neplatí, ak bolo vozidlo schválené ako vozidlo malej série.

Softvér, ktorý má rozhodujúci význam pre správne fungovanie bezpečnostného a environmentálneho kontrolného systému, môže byť chránený pred neoprávnenými manipuláciami. Akákoľvek manipulácia s týmito systémami, ktorá je potrebná na opravu a údržbu alebo je prístupná pre autorizované predajne alebo opravovne, musí byť nediskriminačným spôsobom sprístupnená aj nezávislým prevádzkovateľom.

2.   Pokiaľ Komisia neprijme štandardizovaný formát pre poskytovanie informácií uvedených v odseku 1, tieto informácie sa sprístupnia jednotným spôsobom, aby mohli byť spracované nezávislými prevádzkovateľmi s vynaložením primeraného úsilia.

Výrobcovia poskytnú na nediskriminačným základe autorizovaným predajcom, opravovniam a nezávislým prevádzkovateľom prístup ku školiacim materiálom a relevantným pracovným nástrojom. Takýto prístup zahŕňa prápadne i zodpovedajúcu odbornú prípravu zameranú na sťahovanie softvéru, riadenie diagnostických poruchových kódov a používanie pracovných nástrojov.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, informácie v ňom uvedené musia obsahovať:

a)

typ a model traktora;

b)

jednoznačné identifikačné číslo vozidla;

c)

príručku pre údržbu vrátane záznamov o opravách a údržbe a servisných plánov;

d)

technické príručky a bulletiny technickej služby;

e)

informácie o komponentoch a diagnostické informácie (ako sú minimálne a maximálne teoretické hodnoty pre merania);

f)

schémy zapojenia;

g)

diagnostické poruchové kódy vrátane osobitných kódov výrobcu;

h)

všetky informácie potrebné na inštaláciu nového alebo aktualizovaného softvéru v novom vozidle alebo type vozidla (napríklad softvérové číslo časti);

i)

informácie týkajúce sa špeciálnych nástrojov a zariadení alebo poskytnuté ich prostredníctvom;

j)

informácie o ukladaní údajov, údaje o skúškach a iné technické informácie (napríklad údaje o obojsmernom monitorovaní, ak sú uplatniteľné na použitú technológiu);

k)

štandardné pracovné jednotky alebo lehoty na opravy a údržbu, ak sú sprístupnené, buď priamo alebo prostredníctvom tretej strany, výrobcovým autorizovaným predajcom a opravovniam.

4.   Autorizované predajne alebo opravovne v rámci distribučného systému daného výrobcu vozidiel sa na účely tohto nariadenia považujú za nezávislých prevádzkovateľov, pokiaľ poskytujú služby opravy alebo údržby vozidiel, ktoré nevykonávajú ako členovia distribučného systému daného výrobcu vozidiel.

5.   Informácie o opravách a údržbe vozidiel musia byť vždy dostupné, s výnimkou prípadov údržby informačného systému.

6.   Na účely výroby a údržby náhradných dielov alebo dielov na údržbu a diagnostických nástrojov a skúšobných zariadení kompatibilných so systémom OBD výrobcovia poskytnú nediskriminačným spôsobom informácie o príslušných systémoch OBD a o opravách a údržbe vozidiel každému výrobcovi alebo opravárovi komponentov, diagnostických nástrojov alebo skúšobných zariadení, ktorý o tieto informácie prejaví záujem.

7.   Na účely vývoja a výroby automobilového zariadenia pre vozidlá na alternatívny pohon výrobcovia poskytnú nediskriminačným spôsobom informácie o príslušných systémoch OBD a o opravách a údržbe vozidiel každému výrobcovi, montážnemu technikovi alebo opravárovi zariadenia vozidiel na alternatívny pohon, ktorý o tieto informácie prejaví záujem.

8.   Keď výrobca žiada o typové schválenie EÚ alebo vnútroštátne typové schválenie, musí poskytnúť schvaľovaciemu orgánu dôkaz o súlade s týmto nariadením, pokiaľ ide o informácie požadované podľa tohto článku.

V prípade, ak takéto informácie nie sú dostupné alebo nie sú v súlade s týmto nariadením a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými podľa tohto nariadenia, platnými v čase podania žiadosti o typové schválenie EÚ alebo vnútroštátne typové schválenie, výrobca ich poskytne do šiestich mesiacov odo dňa schválenia.

Komisia môže prijať vykonávací akt s cieľom stanoviť vzor osvedčenia o prístupe k systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidla, ktorý poskytne schvaľovaciemu orgánu dôkaz o súlade. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2.

9.   Ak takýto dôkaz o súlade nie je poskytnutý v lehote uvedenej v druhom pododseku odseku 8, schvaľovací orgán prijme primerané opatrenia na zabezpečenie súladu.

10.   Výrobca následne zmení a doplní informácie o opravách a údržbe vozidla dostupné na jeho internetovej stránke v rovnakom čase, v akom ich sprístupní autorizovaným opravovniam.

11.   Ak sú záznamy o opravách a údržbe vozidla uchovávané v centrálnej databáze výrobcu vozidla alebo v databáze vedenej v jeho mene, nezávislé opravovne musia mať bezplatný prístup k takýmto záznamom a musí im byť umožnené vložiť informácie o opravách a údržbe, ktoré vykonali.

12.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 71 prijať delegované akty, ktorými sa stanovia podrobné požiadavky, pokiaľ ide o prístup k informáciám o opravách a údržbe, najmä technickým špecifikáciám týkajúcim sa spôsobu, akým sa poskytnú informácie o opravách a údržbe.

13.   Komisia prostredníctvom delegovaných aktov uvedených v odseku 12 upraví požiadavky na poskytovanie informácií stanovené v tomto článku vrátane technických špecifikácií týkajúcich sa spôsobov poskytovania informácií, aby boli proporcionálne s ohľadom na špecifický prípad pomerne malého objemu výroby vozidla daného typu u výrobcu, s prihliadnutím na obmedzenia pre vozidlá malých sérií stanovené v prílohe II. V riadne odôvodnených prípadoch môže takáto úprava viesť k oslobodeniu od plnenia požiadavky poskytovať informácie v štandardizovanom formáte. Možnou úpravou alebo výnimkou sa v každom prípade zabezpečí, aby sa mohli dosiahnuť ciele tohto článku.

Článok 54

Povinnosti, pokiaľ ide o viacero držiteľov typového schválenia

V prípade postupného typové schválenia, zmiešaného typového schválenia a viacstupňového typového schválenia výrobca zodpovedný za každé jednotlivé typové schválenie je zodpovedný aj za poskytnutie informácií o opravách týkajúcich sa príslušného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo príslušného stupňa konečnému výrobcovi, ako aj nezávislým prevádzkovateľom.

Konečný výrobca je zodpovedný za poskytnutie informácií o celom vozidle nezávislým prevádzkovateľom.

Článok 55

Poplatky za prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

1.   Výrobcovia môžu účtovať zodpovedajúce a primerané poplatky za prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, pracovné nástroje a kurzy odbornej prípravy, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Poplatok sa nepovažuje za zodpovedajúci alebo primeraný, ak odrádza od prístupu tým, že nezohľadňuje rozsah, v akom ich nezávislý prevádzkovateľ používa.

2.   Výrobcovia sprístupnia informácie o opravách a údržbe vozidiel na dennom, mesačnom a ročnom základe, pričom poplatky za prístup k takýmto informáciám sa majú líšiť v závis-losti od príslušného časového obdobia, na ktoré sa prístup poskytuje.

Článok 56

Fórum pre prístup k informáciám o vozidle

Rozsah pôsobnosti činností vykonávaných Fórom pre prístup k informáciám o vozidle zriadenom v súlade s článkom 13 ods. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (34), sa musí rozšíriť o vozidlá, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Na základe dôkazov o úmyselnom alebo neúmyselnom zneužívaní informácií o systéme OBD a opravách a údržbe vozidla bude fórum uvedené v prvom odseku poskytovať poradenstvo Komisii v súvislosti s opatreniami na zabránenie takému zneužívaniu informácií.

KAPITOLA XVI

URČENIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB A ICH OZNAMOVANIE

Článok 57

Požiadavky týkajúce sa technických služieb

1.   Určujúce schvaľovacie orgány zabezpečia, aby pred tým, než určia technickú službu podľa článku 59, uvedená technická služba spĺňala požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 9 tohto článku.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 60 ods. 1, sa technická služba zriadi podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu.

3.   Technická služba je orgánom tretej strany, ktorý je nezávislý, pokiaľ ide o projektovanie, výrobu, dodávku alebo údržbu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré posudzuje.

Za orgán spĺňajúci požiadavky prvého pododseku možno pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislosť a nedochádza ku konfliktu záujmov, považovať subjekt, ktorý patrí do obchodného združenia alebo profesijnej federácie, ktoré zastupujú podniky zapojené do projektovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré tento subjekt posudzuje, skúša alebo kontroluje.

4.   Technická služba, jej vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie kategórií činností, na ktoré sú určení v súlade s článkom 59 ods. 1, nesmú byť konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi alebo subjektmi vykonávajúcimi údržbu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré posudzujú, ani nesmú zastupovať strany zapojené do takých činností. To nevylučuje možnosť použitia posudzovaných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek uvedených v odseku 3 tohto článku, ktoré sú potrebné na výkon činností technickej služby, alebo použitia takýchto vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na osobné účely.

Technická služba zabezpečí, aby činnosti jej dcérskych spoločností alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť kategórií činností, na ktoré bola určená.

5.   Technická služba a jej zamestnanci vykonávajú kategórie činností, na ktoré boli určení, s najvyšším stupňom profesijnej čestnosti a technickej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú byť vystavení žiadnemu nátlaku ani podnetom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvňovať ich rozhodovanie alebo výsledky ich činnosti posudzovania, najmä nátlaku či podnetom zo strany osôb alebo skupín, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností.

6.   Technická služba musí byť schopná vykonávať všetky kategórie činností, na ktoré bola určená v súlade s článkom 59 ods. 1, tým, že uspokojivo preukáže určujúcemu schvaľovaciemu orgánu, že má:

a)

zamestnancov so zodpovedajúcou kvalifikáciou, osobitnými technickými vedomosťami a odborným vzdelaním, ako aj s dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonávanie úlohy;

b)

opisy postupov týkajúcich sa kategórií činností, na vykonávanie ktorých chce byť určená, zaisťujúce transparentnosť a opakovateľnosť týchto postupov;

c)

postupy na vykonávanie kategórií činností, na ktoré chce byť určená, riadne zohľadňujúce mieru zložitosti technológie príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a hromadný či sériový charakter výrobného procesu, a

d)

prostriedky potrebné na to, aby mohla riadne plniť úlohy spojené s kategóriami činností, na vykonávanie ktorých chce byť určená, a prístup k všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

Okrem toho musí určujúcemu schvaľovaciemu orgánu preukázať, že spĺňa normy stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 61, ktoré sú relevantné pre kategórie činností, na ktoré bola určená.

7.   Musí byť zaručená nestrannosť technickej služby, jej vrcholového manažmentu a zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanie. Nesmú sa podieľať na žiadnych činnostiach, ktoré môžu ovplyvniť ich nezávislý posudok a integritu vo vzťahu ku kategóriám činností, na ktoré boli určení.

8.   Technické služby uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu vo vzťahu k ich činnostiam, ak túto zodpovednosť nenesie členský štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.

9.   Zamestnanci technickej služby sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa tohto nariadenia alebo akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva s týmto účinkom, nie však vo vzťahu k určujúcemu schvaľovaciemu orgánu, alebo v prípade, ak to vyžadujú právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právo. Vlastnícke práva sú chránené.

Článok 58

Dcérske spoločnosti a subdodávatelia technických služieb

1.   Technická služba môže zadať niektoré zo svojich činností, pre ktoré bola určená v súlade s článkom 59 ods. 1, subdodávateľom alebo môže nechať tieto činnosti vykonať svojej dcérskej spoločnosti iba so súhlasom jej určujúceho schvaľovacieho orgánu.

2.   Ak technická služba zadá špecifické úlohy súvisiace s kategóriami činností, pre ktoré bola určená, subdodávateľom alebo dcérskej spoločnosti, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo dcérska spoločnosť plnili požiadavky stanovené v článku 57 a informuje o tom zodpovedajúcim spôsobom určujúci schvaľovací orgán.

3.   Technická služba nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané ktorýmkoľvek z jej subdodávateľov alebo dcérskych spoločností bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

4.   Technická služba uchováva pre potrebu určujúceho schvaľovacieho orgánu príslušné dokumenty týkajúce sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo dcérskej spoločnosti a úloh, ktoré vykonávajú.

Článok 59

Určenie technických služieb

1.   Technické služby sa v závislosti od ich oblasti pôsobnosti určia na jednu alebo viaceré z týchto kategórií činností:

a)

kategória A: technické služby, ktoré vo svojich vlastných zariadeniach vykonávajú skúšky uvedené v tomto nariadení a v aktoch uvedených v prílohe I;

b)

kategória B: technické služby, ktoré dohliadajú na skúšky uvedené v tomto nariadení a v aktoch uvedených v prílohe I, pričom takéto skúšky sa vykonávajú v zariadeniach výrobcu alebo zariadeniach tretej strany;

c)

kategória C: technické služby, ktoré pravidelne posudzujú a sledujú postupy výrobcu na kontrolu zhody výroby;

d)

kategória D: technické služby, ktoré dohliadajú na skúšky alebo vykonávajú skúšky či kontroly s cieľom dohľadu nad zhodou výroby.

2.   Schvaľovací orgán môže byť určený ako technická služba pre jednu alebo viac činností uvedených v odseku 1.

3.   Iné technické služby tretej krajiny ako tie, ktoré sa určili podľa článku 60, je možné oznámiť na účely článku 63, ale iba ak je také uznanie technických služieb ustanovené v rámci dvojstrannej dohody medzi Úniou a príslušnou treťou krajinou. Nesmie to zabrániť technickej službe zriadenej podľa vnútroštátneho práva členského štátu v súlade s článkom 57 ods. 2, aby si zriadila dcérske spoločnosti v tretích krajinách za predpokladu, že dcérske spoločnosti priamo riadi a kontroluje určená technická služba.

Článok 60

Akreditované vnútropodnikové technické služby výrobcu

1.   Akreditovaná vnútropodniková technická služba výrobcu môže byť určená len pre činnosti kategórie A, pokiaľ ide o technické požiadavky, v prípade ktorých je prostredníctvom delegovaného aktu prijatého podľa tohto nariadenia povolené vlastné skúšanie. Takáto technická služba tvorí samostatnú a oddelenú časť podniku a nepodieľa sa na projektovaní, výrobe, dodávke alebo údržbe vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré posudzuje.

2.   Akreditovaná vnútropodniková technická služba musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

okrem toho, že je určená schvaľovacím orgánom členského štátu, musí byť akreditovaná vnútroštátnym akreditačným orgánom podľa vymedzenia v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s normami a postupom uvedeným v článku 61 tohto nariadenia;

b)

akreditovaná vnútropodniková technická služba a jej zamestnanci sú organizačne identifikovateľní a v rámci podniku, ktorého sú súčasťou, majú zavedené spôsoby podávania správ, ktorými sa zabezpečuje a preukazuje príslušnému vnútroštátnemu akreditačnému orgánu ich nestrannosť;

c)

akreditovaná vnútropodniková technická služba ani jej zamestnanci sa nepodieľajú na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý úsudok a čestnosť vo vzťahu ku kategóriám činností, pre ktoré boli určení;

d)

akreditovaná vnútropodniková technická služba poskytuje svoje služby výlučne podniku, ktorého je súčasťou.

3.   Akreditovaná vnútropodniková technická služba sa na účely článku 63 nemusí oznamovať Komisii, ale informácie o jej akreditácii poskytne určujúcemu schvaľovaciemu orgánu na požiadanie tohto orgánu podnik, ktorého je táto technická služba súčasťou, alebo vnútroštátny akreditačný orgán.

Článok 61

Postupy týkajúce sa noriem výkonnosti a posudzovania technických služieb

S cieľom zabezpečiť, aby technické služby spĺňali rovnako vysokú úroveň výkonnosti vo všetkých členských štátoch, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 71 prijať delegované akty týkajúce sa noriem, ktoré technické služby musia spĺňať, a postupu ich posudzovania v súlade s článkom 62 a ich akreditácie v súlade s článkom 60.

Článok 62

Posúdenie kvalifikácie technických služieb

1.   Určujúci schvaľovací orgán vypracuje hodnotiacu správu preukazujúcu, že technická služba, ktorá sa o určenie uchádza, bola posúdená z hľadiska jej zhody s požiadavkami tohto nariadenia a delegovanými aktmi prijatými podľa tohto nariadenia. Uvedená správa môže obsahovať osvedčenie o akreditácii vydané akreditačným orgánom.

2.   Posúdenie, na ktorom je založená správa uvedená v odseku 1, sa vykoná v súlade s ustanoveniami stanovenými v delegovanom akte prijatom podľa v článku 61. Správa o posúdení sa preskúma minimálne každé tri roky.

3.   Správa o posúdení sa na požiadanie poskytne Komisii. V prípadoch, ak sa posúdenie nezakladá na osvedčení o akreditácii, vydanom vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktoré potvrdzuje, že technická služba spĺňa požiadavky tohto nariadenia, určujúci schvaľovací orgán poskytne Komisii dokumentáciu, ktorá potvrdzuje spôsobilosť technickej služby a zavedenie opatrení, ktorými sa zabezpečí, že technická služba je pravidelne monitorovaná určujúcim schvaľovacím orgánom a že spĺňa požiadavky tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých podľa tohto nariadenia.

4.   Schvaľovací orgán, ktorého zámerom je byť určený ako technická služba v súlade s článkom 59 ods. 2, preukáže súlad prostredníctvom posúdenia vykonaného audítormi nezávislými od posudzovanej činnosti. Takíto audítori môžu byť z tej istej organizácie za predpokladu, že sú riadení oddelene od zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanú činnosť.

5.   Akreditovaná vnútropodniková technická služba musí spĺňať príslušné ustanovenia tohto článku.

Článok 63

Postupy oznamovania

1.   Členské štáty oznámia Komisii v prípade každej technickej služby, ktorú určili, meno, adresu vrátane elektronickej adresy zodpovedné osoby a kategóriu činností, ako aj všetky následné zmeny týkajúce sa týchto určení. V akte o oznámení sa uvedie, pre ktoré položky uvedené v prílohe I boli technické služby určené.

2.   Technická služba môže vykonávať činnosti uvedené v článku 59 ods. 1 v mene príslušného určujúceho schvaľovacieho orgánu, ktorý je zodpovedný za typové schválenie, iba ak bola o tom Komisia vopred informovaná v súlade s odsekom 1 tohto článku.

3.   Rovnakú technickú službu môžu určiť viaceré určujúce schvaľovacie orgány a oznámiť členské štáty týchto určujúcich schvaľovacích orgánov bez ohľadu na kategóriu alebo kategórie činností, ktorú bude vykonávať v súlade s článkom 59 ods. 1.

4.   Komisii sa oznámia akékoľvek následné relevantné zmeny týkajúce sa určenia.

5.   Ak je pri uplatňovaní aktu uvedeného v prílohe I potrebné určiť konkrétnu organizáciu alebo príslušný orgán vykonávajúci činnosť, ktorá nie je zahrnutá v činnostiach uvedených v článku 59 ods. 1, oznámenie sa vykoná v súlade s týmto článkom.

6.   Komisia uverejní na svojej internetovej stránke zoznam a podrobné údaje týkajúce sa technických služieb určených v súlade s týmto článkom.

Článok 64

Zmeny v určeniach

1.   Ak určujúci schvaľovací orgán zistil alebo bol informovaný o tom, že ním určená technická služba už nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení alebo že si neplní svoje povinnosti, určujúci schvaľovací orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo odníme určenie v závislosti od závažnosti neplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia povinností. Členský štát, ktorý oznámil túto technickú službu, zodpovedajúcim spôsobom bezodkladne informuje Komisiu. Komisia zodpovedajúcim spôsobom upraví uverejnené informácie uvedené v článku 63 ods. 6.

2.   V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo odňatia určenia alebo ak technická služba svoju činnosť už nevykonáva, určujúci schvaľovací orgán prijme primerané opatrenia, aby zabezpečil spracovanie spisov tejto technickej služby inou technickou službou alebo aby boli na ich žiadosť k dispozícii určujúcemu schvaľovaciemu orgánu alebo orgánom dohľadu nad trhom.

Článok 65

Spochybnenie odbornej spôsobilosti technických služieb

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti, alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o spôsobilosť technickej služby alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa na technickú službu vzťahujú.

2.   Členský štát určujúceho schvaľovacieho orgánu poskytne Komisii na požiadanie všetky informácie v súvislosti s podkladmi pre určenie alebo zachovanie určenia príslušnej technickej služby.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej vyšetrovaní.

4.   Ak Komisia zistí, že technická služba nespĺňa alebo prestala spĺňať požiadavky na svoje určenie, informuje o tom zodpovedajúcim spôsobom členský štát určujúceho schvaľovacieho orgánu s cieľom prijať v spolupráci s týmto členským štátom potrebné nápravné opatrenia a požiada tento členský štát, aby v prípade potreby prijal uvedené nápravné opatrenia vrátane odňatia určenia.

Článok 66

Prevádzkové povinnosti technických služieb

1.   Technické služby vykonávajú kategórie činností, pre ktoré boli určené, v mene určujúceho schvaľovacieho orgánu a v súlade s posúdeniami a skúšobnými postupmi stanovenými v tomto nariadení a v aktoch uvedených v prílohe I.

Technické služby dohliadajú alebo vykonávajú skúšky potrebné na schválenie alebo kontroly stanovené v tomto nariadení alebo v jednom z aktov uvedených v prílohe I, s výnimkou prípadov, kde sú povolené alternatívne postupy. Technické služby nesmú vykonávať skúšky, posúdenia ani kontroly, na ktoré neboli riadne určené svojim schvaľovacím orgánom.

2.   Technické služby vždy:

a)

umožnia svojmu určujúcemu schvaľovaciemu orgánu, aby pri posudzovaní zhody podľa potreby potvrdil spôsobilosť technickej služby, a

b)

bez toho, aby bol dotknutý článok 57 ods. 9 a článok 67, poskytnú svojmu určujúcemu schvaľovaciemu orgánu v prípade požiadania informácie o ich kategóriách činností, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

3.   Ak technická služba zistí, že výrobca nesplnil požiadavky stanovené v tomto nariadení, oznámi to určujúcemu schvaľovaciemu orgánu, aby určujúci schvaľovací orgán od výrobcu vyžadoval prijatie náležitých nápravných opatrení, a následne aby nevydal osvedčenie o typovom schválení, kým nebudú prijaté náležité nápravné opatrenia, ktoré vyžaduje schvaľovací orgán.

4.   Ak technická služba, ktorá v mene určujúceho schvaľovacieho orgánu zistí v priebehu monitorovania zhody výroby po vydaní osvedčenia o typovom schválení, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka už nie je v súlade s týmto nariadením, informuje o tom určujúci schvaľovací orgán. Schvaľovací orgán prijme primerané opatrenia stanovené v článku 28.

Článok 67

Informačné povinnosti technických služieb

1.   Technické služby informujú svoj určujúci schvaľovací orgán o:

a)

každej nezhode, s ktorou prídu do kontaktu a ktorá si môže vyžiadať zamietnutie, obmedzenie, pozastavenie alebo odňatie osvedčenia o typovom schválení;

b)

akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah a podmienky ich určenia;

c)

každej žiadosti o informácie, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom, týkajúcej sa ich činností.

2.   Technické služby na požiadanie poskytnú svojmu určujúcemu schvaľovaciemu orgánu informácie o činnostiach vykonávaných v rozsahu ich určenia a akejkoľvek inej vykonávanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

KAPITOLA XVII

VYKONÁVACIE AKTY A DELEGOVANÉ AKTY

Článok 68

Vykonávacie akty

Na účely dosiahnutia cieľov tohto nariadenia a s cieľom stanoviť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia prijme Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 69 ods. 2 vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú tieto vykonávacie opatrenia:

a)

vzory pre informačný dokument a informačnú zložku uvedené v článku 22;

b)

systém číslovania osvedčení o typovom schválení EÚ uvedený v článku 24 ods. 4;

c)

vzor osvedčenia o typovom schválení EÚ uvedený v článku 25 ods. 2;

d)

vzor dokumentu o výsledkoch skúšok pripojený k osvedčeniu o typovom schválení EÚ uvedený v článku 25 ods. 3 písm. a);

e)

vzor zoznamu uplatniteľných požiadaviek alebo aktov uvedený v článku 25 ods. 6;

f)

všeobecné požiadavky na formát skúšobného protokolu uvedeného v článku 27 ods. 1;

g)

vzor osvedčenia o zhode uvedeného v článku 33 ods. 2;

h)

vzor značky typového schválenia EÚ uvedenej v článku 34;

i)

povolenia na udelenie typových schválení EÚ, z ktorých sú vyňaté nové technológie alebo nové koncepcie uvedené v článku 35 ods. 3;

j)

vzory osvedčenia o typovom schválení a osvedčenia o zhode, pokiaľ ide o nové technológie alebo nové koncepty uvedené v článku 35 ods. 4;

k)

povolenia členským štátom na predĺženie typového schválenia uvedeného v článku 36 ods. 2;

l)

zoznam častí alebo zariadení podľa článku 45ds. 2;

m)

vzor a systém číslovania pre osvedčenie uvedené v článku 46 ods. 3, ako aj všetky aspekty týkajúce sa postupu udelenia povolenia uvedeného v danom článku;

n)

vzor osvedčenia poskytujúceho schvaľovaciemu orgánu dôkaz o súlade, ako sa uvádza v článku 53 ods. 8.

Článok 69

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Technický výbor – Poľnohospodárske vozidlá (Technical Committee – Agricultural Vehicles, TC-AV). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 70

Zmeny a doplnenia príloh

Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa zmeny a doplnenia jeho príloh, sa Komisia tiež splnomocňuje v súlade s článkom 71 prijať delegované akty týkajúce sa zmien a doplnení prílohy I s cieľom zaviesť odkazy na regulačné akty a zohľadniť korigendá.

Článok 71

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 ods. 5, článku 18 ods. 4, článku 19 ods. 6, článku 20 ods. 8, článku 27 ods. 6, článku 28 ods. 6, článku 45 ods. 4, článku 49 ods. 3, článku 53 ods. 12, článku 61 a článku 70 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 22. marca 2013.

3.   Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 17 ods. 5, článku 18 ods. 4, článku 19 ods. 6, článku 20 ods. 8, článku 27 ods. 6, článku 28 ods. 6, článku 45 ods. 4, článku 49 ods. 3, článku 53 ods. 12, článku 61 a článku 70 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznámi delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 ods. 5, článku 18 ods. 4, článku 19 ods. 6, článku 20 ods. 8, článku 27 ods. 6, článku 28 ods. 6, článku 45 ods. 4, článku 49 ods. 3, článku 53 ods. 12, článku 61 a článku 70 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

KAPITOLA XVIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 72

Sankcie

1.   Členské štáty stanovia sankcie za porušenie tohto nariadenia a delegovaných alebo vykonávacích aktov prijatých podľa tohto nariadenia zo strany hospodárskych subjektov. Prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo vykonávanie týchto sankcií. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do 23. marca 2015 a bezodkladne ju informujú o akýchkoľvek následných zmenách a doplneniach, ktoré ich ovplyvňujú.

2.   Druhy porušení, na ktoré sa vzťahujú sankcie, zahŕňajú:

a)

nepravdivé vyhlásenia počas postupov schválenia alebo postupov vedúcich k zrušeniu;

b)

falšovanie výsledkov skúšok typového schválenia alebo zhody v prevádzke;

c)

zadržiavanie údajov alebo technických špecifikácií, ktoré by mohli viesť k zrušeniu, zamietnutiu alebo odňatiu typového schválenia;

d)

používanie rušiacich (vypínacích) zariadení;

e)

odmietnutie poskytnutia prístupu k informáciám;

f)

hospodárske subjekty, ktoré sprístupňujú na trhu vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky podliehajúce schváleniu bez tohto schválenia, alebo ktoré s týmto úmyslom falšujú dokumenty alebo označenia.

Článok 73

Prechodné ustanovenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia tohto nariadenia nie je týmto nariadením zrušená platnosť žiadneho typového schválenia EÚ udeleného vozidlám alebo systémom, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám pred 1. januárom 2016.

2.   Schvaľovacie orgány naďalej udelia rozšírenia schválení vozidlám, systémom, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám uvedeným v odseku 1 v súlade so smernicou 2003/37/ES a smernicami uvedenými v článku 76 ods. 1. Tieto schválenia sa však nemôžu použiť na účely získania typového schválenia celého vozidla podľa tohto nariadenia.

3.   Odchylne od tohto nariadenia môžu byť nové systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo vozidlá typov, ktoré získali typové schválenie celého vozidla podľa smernice 2003/37/ES, aj naďalej evidované, uvedené na trh alebo do prevádzky až do 31. decembra 2017. Nové vozidlá typov, ktoré nepodliehajú typovému schvaľovaniu podľa smernice 2003/37/ES, môžu byť aj naďalej evidované alebo uvedené do prevádzky do uvedeného dátumu v súlade s právom členského štátu, v ktorom dôjde k uvedeniu do prevádzky alebo k evidencii.

V takom prípade vnútroštátne orgány nezakážu, neobmedzia ani nebránia evidencii, uvedeniu na trh ani uvedeniu do prevádzky vozidiel, ktoré sú v súlade so schváleným typom.

Článok 74

Správa

1.   Do 31. decembra 2019 členské štáty informujú Komisiu o uplatňovaní postupov typového schválenia stanovených v tomto nariadení.

2.   Na základe informácií poskytnutých v odseku 1 predloží Komisia do 31. decembra 2020 Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

Článok 75

Preskúmanie

1.   Do 31. decembra 2022 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu týkajúcu sa údajov uvedených v odseku 3.

2.   Správa vychádza z konzultácií so zainteresovanými stranami a zohľadní existujúce súvisiace európske a medzinárodné normy.

3.   Do 31. decembra 2021 členské štáty predložia Komisii správu o:

a)

počte jednotlivých schválení, ktoré boli ročne udelené vozidlám, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, pred ich prvým zaevidovaním vnútroštátnymi orgánmi tohto členského štátu od 1. januára 2016;

b)

vnútroštátnych kritériách, z ktorých tieto schválenia vychádzali, ak sa tieto kritériá odchyľujú od požiadaviek, ktoré sú povinné pre typové schválenie EÚ.

4.   K správe sa prípadne pripoja legislatívne návrhy a posúdi sa v nej možnosť zahrnutia jednotlivých schválení do tohto nariadenia na základe harmonizovaných požiadaviek.

Článok 76

Zrušovacie ustanovenie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 73 ods. 2 tohto nariadenia, smernica 2003/37/ES, ako aj smernice 74/347/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 77/537/EHS, 78/764/EHS, 80/720/EHS, 86/297/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS, 87/402/EHS, 2000/25/ES, 2009/57/ES, 2009/58/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 2009/61/ES, 2009/63/ES, 2009/64/ES, 2009/66/ES, 2009/68/ES, 2009/75/ES, 2009/76/ES a 2009/144/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2016.

2.   Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú, čo sa týka smernice 2003/37/ES, v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 77

Zmeny a doplnenia smernice 2006/42/ES

Článok 1 ods. 2 písm. e) prvá zarážka smernice 2006/42/ES sa týmto nahrádza takto:

„—

poľnohospodárske a lesné traktory s výnimkou strojových zariadení namontovaných na týchto vozidlách,“.

Článok 78

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. januára 2016.

Od 22. marca 2013 nesmú vnútroštátne orgány odmietnuť udeliť typové schválenie EÚ alebo vnútroštátne typové schválenie pre nový typ vozidla ani zakázať evidenciu, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky nového vozidla, ak o to výrobca požiada, ak toto vozidlo spĺňa ustanovenia tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Strasburgu 5. februára 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

L. CREIGHTON


(1)  Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 42.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 20. novembra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 28. januára 2013.

(3)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24.

(6)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(7)  Rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 (Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78).

(8)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(9)  Ú. v. ES L 191, 15.7.1974, s. 5.

(10)  Ú. v. ES L 122, 8.5.1976, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 135.

(12)  Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, 38.

(13)  Ú. v. ES L 255, 18.9.1978, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 194, 28.7.1980, s. 1.

(15)  Ú. v. ES L 186, 8.7.1986, s. 19.

(16)  Ú. v. ES L 186, 8.7.1986, s. 26.

(17)  Ú. v. ES L 240, 26.8.1986, s. 1.

(18)  Ú. v. ES L 220, 8.8.1987, s. 1.

(19)  Ú. v. ES L 173, 12.7.2000, s. 1.

(20)  Ú. v. EÚ L 261, 3.10.2009, s. 1.

(21)  Ú. v. EÚ L 198, 30.7.2009, s. 4.

(22)  Ú. v. EÚ L 198, 30.7.2009, s. 9.

(23)  Ú. v. EÚ L 198, 30.7.2009, s. 15.

(24)  Ú. v. EÚ L 203, 5.8.2009, s. 19.

(25)  Ú. v. EÚ L 214, 19.8.2009, s. 23.

(26)  Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 1.

(27)  Ú. v. EÚ L 201, 1.8.2009, s. 11.

(28)  Ú. v. EÚ L 203, 5.8.2009, s. 52.

(29)  Ú. v. EÚ L 261, 3.10.2009, s. 40.

(30)  Ú. v. EÚ L 201, 1.8.2009, s. 18.

(31)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 33.

(32)  Ú. v. EÚ L 374, 27.12.2006, s. 10.

(33)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(34)  Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1.


PRÍLOHA I

ZOZNAM POŽIADAVIEK NA ÚČELY TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EÚ VOZIDLA

Číslo

Článok

Predmet

Odkaz na regulačný akt

Motorové vozidlá

Kategórie vozidiel

T1a

T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T 4.1a

T4.1b

(+)

T 4.2a

T 4.2b

(+)

T 4.3a

T4.3b

Ca

Cb

(++)

Ra

Rb

Sa

Sb

1

17 ods. 2 písm. a)

Celistvosť konštrukcie vozidla

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

2

17 ods. 2 písm. b)

Maximálna konštrukčná rýchlosť, regulátor otáčok a zariadenie na obmedzenie rýchlosti

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

3

17 ods. 2 písm. b)

Brzdový systém a brzdová prípojka prípojného vozidla

RVBR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

17 ods. 2 písm. b)

Riadenie pre rýchle traktory

RVFSR (na základe ECE 79 REV [nové číslo])

Y

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

I

NA

NA

NA

NA

5

17 ods. 2 písm. b)

Riadenie

RVFSR

Y

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

I

NA

NA

NA

NA

NA

6

17 ods. 2 písm. b)

Rýchlomer

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

7

17 ods. 2 písm. c)

Výhľad a stierače čelného skla

RVFSR (na základe EHK č. 71 REV 1)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

8

17 ods. 2 písm. c)

Zasklenie

RVFSR (na základe EHK č. 43 Rev2 zm. 3 dopl. 11)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

9

17 ods. 2 písm. c)

Spätné zrkadlá

RVFSR

Y

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

10

17 ods. 2 písm. c)

Informačné systémy pre vodiča

RVFSR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

11

17 ods. 2 písm. d)

Zariadenie pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu a ich zdroje svetla

RVFSR (na základe

EHK č. 3 Rev 3 zm. 1 dopl. 11; EHK č. 4 Rev 4 dopl. 14;

EHK č. 5 doplnok 7 k sérii zmien 02; EHK č. 6 Rev 4 dopl. 17; EHK č. 7 Rev 4 dopl. 15;

EHK č. 19 Rev 5 dopl. 1; EHK č. 23 Rev 2 dopl. 15;

EHK č. 31 doplnok 7 k sérii zmien 02;

EHK č. 37 doplnok 36 k sérii zmien 03;

EHK č. 38 Rev 2 dopl. 14; EHK č. 98 Rev 1 dopl. 11;

EHK č. 99 doplnok 6 k pôvodnej verzii predpisu;

EHK č. 112 séria zmien 01;

EHK č. 113 doplnok 9 k pôvodnej verzii predpisu)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

17 ods. 2 písm. d)

Montáž osvetlenia

RVFSR (na základe EHK č. 86 zm. [nové číslo])

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

13

17 ods. 2 písm. e)

Ochrana posádky vozidla vrátane vnútorného vybavenia, opierok hlavy, bezpečnostných pásov, dverí vozidla

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

14

17 ods. 2 písm. f)

Vonkajšie vybavenie vozidla a príslušenstvo

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

17 ods. 2 písm. g)

Elektromagnetická kompatibilita

RVFSR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

16

17 ods. 2 písm. h)

Výstražné zvukové zariadenie

RVFSR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

17

17 ods. 2 písm. i)

Systémy vykurovania

RVFSR

Y

X

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

18

17 ods. 2 písm. j)

Zariadenia zabraňujúce neoprávnenému použitiu vozidla

RVFSR

Y (iba v prípade kategórií T a C)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

19

17 ods. 2 písm. k)

Tabuľka s evidenčným číslom

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

20

17 ods. 2 písm. k)

Povinný štítok a označenie

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

21

17 ods. 2 písm. l)

Rozmery a prípojná hmotnosť

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

22

17 ods. 2 písm. l)

Maximálna celková hmotnosť

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

17 ods. 2 písm. l)

Hmotnosti záťaže

RVFSR

 

X

X

X

X

NA

NA

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

24

17 ods. 2 písm. m)

Bezpečnosť elektrických systémov

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

17 ods. 2 písm. a), 17 ods. 2 písm. m), 18 ods. 2 písm. l)

Palivová nádrž

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

26

17 ods. 2 písm. n)

Zadné ochranné konštrukcie

RVFSR

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

27

17 ods. 2 písm. o)

Bočná ochrana

RVFSR

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

NA

NA

28

17 ods. 2 písm. p)

Nákladné plošiny

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

29

17 ods. 2 písm. q)

Ťažné zariadenia

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

30

17 ods. 2 písm. r)

Pneumatiky

RVFSR (na základe EHK č. 106 zm. 5 dopl. 6)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

X

X

X

X

31

17 ods. 2 písm. s)

Systémy zabraňujúce rozstreku

RVFSR

Y

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

NA

NA

X

NA

NA

32

17 ods. 2 písm. t)

Spätný chod

RVFSR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

33

17 ods. 2 písm. u)

Pásy

RVFSR

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

34

17 ods. 2 písm. v)

Mechanické spojovacie zariadenie

RVFSR

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

35

18 ods. 2 písm. a)

ROPS

RVCR (skúšobný protokol alternatívny k protokolu v rámci rozsahu pôsobnosti kódexu 3 OECD v znení zmein a doplnení)

 

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

36

18 ods. 2 písm. a)

ROPS (s pásmi)

RVCR (skúšobný protokol alternatívny k protokolu v rámci rozsahu pôsobnosti kódexu 8 OECD v znení zmien a doplnení)

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

37

18 ods. 2 písm. a)

ROPS (statické skúšky)

RVCR (skúšobný protokol alternatívny k protokolu v rámci rozsahu pôsobnosti kódexu 4 OECD v znení zmien a doplnení)

 

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

38

18 ods. 2 písm. a)

ROPS, namontovaná vpredu (úzkorozchodné traktory)

RVCR (skúšobný protokol alternatívny k protokolu v rámci rozsahu pôsobnosti kódexu 6 OECD v znení zmien a doplnení)

 

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

39

18 ods. 2 písm. a)

ROPS, namontovaná vzadu (úzkorozchodné traktory)

RVCR (skúšobný protokol alternatívny k protokolu v rámci rozsahu pôsobnosti kódexu 7 OECD v znení zmien a doplnení)

 

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

40

18 ods. 2 písm. b)

FOPS, Konštrukcia na ochranu proti padajúcim predmetom

RVCR (skúšobný protokol alternatívny k protokolu v rámci rozsahu pôsobnosti kódexu 10 OECD v znení zmien a doplnení)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

41

18 ods. 2 písm. c)

Počet sedadiel pre spolujazdcov

RVCR

 

X

X

NA

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

42

18 ods. 2 písm. d)

Vystavenie šoféra hladine hluku

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

43

18 ods. 2 písm. e)

Sedadlo vodiča a poloha

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

44

18 ods. 2 písm. f)

Priestor pre obsluhu, prístup k miestu vodiča

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

45

18 ods. 2 písm. g)

Vývodové hriadele

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

46

18 ods. 2 písm. h)

Ochrana komponentov pohonu

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

47

18 ods. 2 písm. i)

Kotvové úchytky bezpečnostných pásov

RVCR (skúšobný protokol alternatívny k protokolu v rámci rozsahu pôsobnosti kódexu 3, 4, 6, 7, 8 OECD v znení zmien a doplnení)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

48

18 ods. 2 písm. j)

Bezpečnostné pásy

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

49

18 ods. 2 písm. k)

OPS, ochrana proti preniknutiu predmetov

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

50

18 ods. 2 písm. l)

Výfukový systém

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

51

18 ods. 2 písm. l), 18 ods. 2 písm. n), 18 ods. 2 písm. q), 18 ods. 4

Prevádzková príručka

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

52

18 ods. 2 písm. o)

Ovládače vrátane núdzových a automatických zariadení na zastavenie

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

53

18 ods. 2 písm. p)

Ochrana pred mechanickým nebezpečenstvom iným, ako tým, ktoré je uvedené v čl. 18 ods. 2 písm. a), b), g) a k), vrátane ochrany pred prasknutím potrubí na kvapaliny a nekontrolovaným pohybom vozidla

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

54

18 ods. 2 písm. r) 18 ods. 2 písm. p)

Chrániče a ochranné zariadenia

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

55

18 ods. 2 písm. l), 18 ods. 2 písm. s), 18 ods. 2 písm. q), 18 ods. 4

Informácie, upozornenia a označenia

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

56

18 ods. 2 písm. t)

Materiály a výrobky

RVCR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

57

18 ods. 2 písm. u)

Batérie

RVCR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

58

18 ods. 4

Núdzový východ

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

 

59

18 ods. 2 písm. l), 18 ods. 4

Systémy ventilácie a filtrácie kabíny

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

60

18 ods. 4

Rýchlosť horenia materiálov v kabíne

RVCR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

61

19 ods. 2 písm. a)

Emisie znečisťujúcich látok

REPPR (emisné fázy z 2000/25/ES a 97/68/ES)

 

X

X

X

X

X

Ak je v rozsahu uplatňovania smernice

X

Ak je v rozsahu uplatňovania smernice

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

62

19 ods. 2 písm. b)

Hladina zvuku (vonkajšia)

REPPR (hraničné hodnoty z 2009/63/ES)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

(+)= ak sa v rámci kategórie vytvorí táto podkategória.

(++)= iba v prípade podkategórií zodpovedajúcich kategóriám s indexom b v rámci kategórie T.

X= uplatňuje sa.

I= ako pre T, podľa kategórie.

Y= príslušné akty pre motorové vozidlá, ktoré sa uznávajú ako rovnocenné, podľa vymedzenia v delegovaných aktoch.

Z= uplatňuje sa iba na ťahané vymeniteľné zariadenia spadajúce do kategórie R z dôvodu pomeru technicky prípustnej maximálnej hmotnosti naloženého a nenaloženého vozidla rovnajúcemu sa alebo vyššiemu ako 3,0 (článok 3 bod 9).

NA (not applicable)= neuplatňuje sa.

RVFSR= Nariadenie o požiadavkách na funkčnú bezpečnosť vozidla (delegovaný akt).

RVCR= Nariadenie o požiadavkách na konštrukciu vozidla (delegovaný akt).

REPPR= Nariadenie o požiadavkách týkajúcich sa environmentálnych vlastností a pohonu (delegovaný akt).

RVBR= Nariadenie o požiadavkách týkajúcich sa brzdenia vozidla (delegované akty).


PRÍLOHA II

LIMITY PRE MALÉ SÉRIE

Počet jednotiek v rámci typu, ktorý sa má sprístupniť na trhu, evidovať alebo uviesť do prevádzky za rok v každom členskom štáte, nesmie prekročiť hodnoty uvedené ďalej pre danú kategóriu vozidiel.

Kategória

Jednotky (pre každý typ)

T

150

C

50


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody  (1)

(podľa článku 76)

Smernica 2003/37/ES

Toto nariadenie

článok

články 1 a 2

článok 2

článok 3

článok 3

články 20 až 23

článok 4

články 22, 24 a 26

článok 5

články 29 až 31

článok 6

články 33 a 34

článok 7

články 5, 38 a 40

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 2

článok 38 ods. 2

články 35 až 37 a článok 39

článok 9

články 37

článok 10

článok 39

článok 11

články 35 a 36

článok 12

články 49 a 50

článok 13

články 8 a 28

článok 14

článok 24

článok 15

články 41 a 48

článok 16

články 41 a 44

článok 17

článok 44

článok 18

článok 48

článok 19

články 68, 70 a 71

článok 20

článok 69

článok 21

článok 5 a články 57 až 67

článok 22

článok 23

článok 24

článok 25

článok 26


(1)  Bude sa aktualizovať neskôr.


Top