EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0002

Smernica Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013 , ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov Text s významom pre EHP

OJ L 37, 8.2.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 288 - 290

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/2/oj

8.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/10


SMERNICA KOMISIE 2013/2/EÚ

zo 7. februára 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (1) a najmä na jej článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 1 smernice 94/62/ES sa vymedzuje pojem „obaly“ ustanovením niekoľkých kritérií. Položky uvedené v prílohe I k uvedenej smernici sú názorné príklady uplatňovania týchto kritérií.

(2)

Z dôvodu právnej istoty a harmonizácie výkladu vymedzenia pojmu „obaly“ je potrebné zrevidovať a zmeniť a doplniť zoznam názorných príkladov na vyjasnenie ďalších prípadov, v ktorých je naďalej nejasná hranica medzi tým, čo sa považuje za obaly a čo nie. Revízia vychádza z výziev členských štátov a hospodárskych subjektov na posilnenie vykonávania smernice a na vytvorenia rovnakých podmienok v rámci vnútorného trhu.

(3)

Smernica 94/62/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Výbor zriadený podľa článku 21 smernice 94/62/ES neposkytol stanovisko [k opatreniam, ktoré sú stanovené v tejto smernici] a Komisia preto predložila Rade návrh týkajúci sa opatrení a postúpila ho Európskemu parlamentu. Rada nekonala v lehote dvoch mesiacov ustanovenej v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (2), a Komisia preto svoj návrh bezodkladne predložila Európskemu parlamentu. Európsky parlament v lehote štyroch mesiacov voči opatreniu nevzniesol žiadne námietky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 94/62/ES sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. septembra 2013. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 7. februára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

NÁZORNÉ PRÍKLADY KRITÉRIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3 ODS. 1

Názorné príklady kritéria i)

Obaly

 

Škatuľky na sladkosti

 

Celofánový obal na CD obaloch

 

Obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s časopisom vo vnútri)

 

Papierové košíčky na pečenie predávané spolu s cukrárskym výrobkom

 

Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, túb a valcov, ktoré slúžia ako súčasť výrobných strojov a ktoré sa nepoužívajú na prezentáciu výrobku ako predajnej jednotky

 

Kvetináče určené na použitie iba pri predaji a preprave rastlín a nie na celé obdobie života rastliny

 

Sklenené fľašky na injekčné roztoky

 

Valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, ktoré nie sú určené na archiváciu CD)

 

Vešiaky na oblečenie (predávané spolu s oblečením)

 

Zápalkové škatuľky

 

Systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku)

 

Kapsule používané na prípravu nápojov (napr. káva, kakao, mlieko), ktoré zostávajú po použití prázdne

 

Znovu naplniteľné oceľové valcové nádoby používané na rôzne druhy plynov, okrem hasiacich prístrojov

Neobaly

 

Kvetináče určené na celé obdobie života rastliny

 

Škatule na náradie

 

Čajové vrecúška

 

Ochranné voskové vrstvy na syroch

 

Črevo z jaterníc

 

Vešiaky na oblečenie (predávané oddelene od oblečenia)

 

Kávové kapsule na prípravu nápojov, fóliové vrecká na kávu a kávové vankúšiky z filtrového papiera vyhodené spolu s použitým kávovým výrobkom

 

Náplne do tlačiarní

 

Obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s CD, DVD a videokazetami)

 

Valcové obaly na CD (predávané prázdne, určené na archiváciu CD)

 

Rozpustné vrecúška na detergenty

 

Svietidlá na hroby (schránky na sviečky)

 

Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu naplniteľnú nádobu, napr. znovu naplniteľný mlynček na čierne korenie)

Názorné príklady kritéria ii)

Obaly, ak sú vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja

 

Papierové alebo plastové tašky

 

Jednorazové taniere a šálky

 

Fólie

 

Desiatové vrecúška

 

Alobal

 

Plastová fólia na oblečenie vyčistené v čistiarňach

Neobaly

 

Paličky na miešanie

 

Jednorazové príbory

 

Baliaci papier (predávaný oddelene)

 

Papierové formy na pečenie (predávané prázdne)

 

Papierové košíčky na pečenie predávané bez cukrárskeho výrobku

Názorné príklady kritéria iii)

Obaly

Visiace štítky zavesené priamo alebo pripojené k výrobku

Časti obalov

 

Kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru

 

Nálepky pripojené k inej obalovej položke

 

Svorky

 

Plastové obaly na papier

 

Odmerky, ktoré tvoria časť uzáveru detergentov

 

Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu nenaplniteľnú nádobu naplnenú výrobkom, napr. mlynček na čierne korenie naplnený čiernym korením)

Neobaly

Štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID)“


Top