EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0519

2013/519/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  21. októbra 2013 , ktorým sa stanovuje zoznam území a tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz psov, mačiek a fretiek a vzor veterinárneho osvedčenia na takýto dovoz [oznámené pod číslom C(2013) 6721] Text s významom pre EHP

OJ L 281, 23.10.2013, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2019; Zrušil 32019D0294 . Latest consolidated version: 01/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/519/oj

23.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/20


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. októbra 2013,

ktorým sa stanovuje zoznam území a tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz psov, mačiek a fretiek a vzor veterinárneho osvedčenia na takýto dovoz

[oznámené pod číslom C(2013) 6721]

(Text s významom pre EHP)

(2013/519/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (1), a najmä na úvodnú vetu a článok 17 ods. 2 písm. b) a článok 17 ods. 3 písm. a) a článok 19 v uvedenej smernici,

keďže:

(1)

Smernicou 92/65/EHS sa stanovujú veterinárne požiadavky, ktorými sa riadi obchodovanie s určitými zvieratami v Únii a ich dovoz do Únie. Stanovuje sa v nej, že podmienky na dovoz psov, mačiek a fretiek musia byť prinajmenšom rovnocenné relevantným podmienkam stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 998/2003 (2).

(2)

V nariadení (EÚ) č. 576/2013 sa stanovuje, že ak je počet psov, mačiek alebo fretiek premiestňovaných na nekomerčné účely počas jedného premiestnenia väčší ako päť, uvedené spoločenské zvieratá musia spĺňať veterinárne požiadavky stanovené v smernici 92/65/EHS pre príslušné druhy, okrem určitých kategórií zvierat, pri ktorých je za určitých podmienok stanovená výnimka nariadením (EÚ) č. 576/2013.

(3)

V smernici 92/65/EHS sa stanovuje, že psy, mačky a fretky sa majú dovážať do Únie iba z tretej krajiny, ktorá je uvedená na zozname zostavenom v súlade s postupom uvedeným v uvedenej smernici. Okrem toho takéto zvieratá musí sprevádzať veterinárne osvedčenie zodpovedajúce vzoru vyhotovenému v súlade s postupom uvedeným v smernici.

(4)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2011/874/EÚ z 15. decembra 2011 stanovujúcom zoznam tretích krajín a území, z ktorých sa povoľuje dovoz psov, mačiek a fretiek a nekomerčné premiestňovanie viac ako piatich psov, mačiek a fretiek do Únie, a vzorové osvedčenia na dovoz a nekomerčné premiestňovanie uvedených zvierat do Únie (3), sa stanovuje vzor veterinárneho osvedčenia na dovoz psov, mačiek a fretiek do Únie a stanovuje sa v ňom, že územia alebo tretie krajiny, z ktorých pochádzajú alebo akékoľvek územia alebo tretie krajiny, cez ktoré prechádzajú, musia byť uvedené buď v oddiele 2 časti B alebo v časti C prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (4) alebo musia byť uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení (5).

(5)

V záujme konzistentnosti právnych predpisov Únie je vhodné zaradiť na uvedený zoznam povolených území a tretích krajín zoznam tretích krajín, ktoré sú schválené na dovoz koňovitých zvierat do Únie, pretože uvedené tretie krajiny rovnocenne poskytli dostatočné záruky, pokiaľ ide o existenciu a vykonávanie pravidiel a zásad osvedčovania, ktoré majú dodržiavať osvedčujúci úradníci z tretích krajín pri vydávaní osvedčení, ktoré sa vyžadujú na základe veterinárnych právnych predpisov na účely predchádzania zavádzajúcemu alebo podvodnému osvedčovaniu. Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz živých koňovitých zvierat, je v súčasnosti stanovený v prílohe I k rozhodnutiu Komisie 2004/211/ES zo 6. januára 2004, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a častí ich územia, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz živých zvierat koňovitých a ich spermy, oocytov a embryí a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 93/195/EHS a 94/63/ES (6).

(6)

Nariadenie (ES) č. 998/2003 bolo zrušené nariadením (EÚ) č. 576/2013. V dôsledku toho je zoznam území a tretích krajín, ktoré boli predtým uvedené na zozname v oddiele 2 časti B alebo v časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003, teraz uvedený v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (7).

(7)

Týmto rozhodnutím by sa preto malo stanoviť, že dovoz psov, mačiek alebo fretiek do Únie je povolený iba z území a tretích krajín uvedených na zozname v prílohe I k rozhodnutiu 2004/211/ES, v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 alebo v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013.

(8)

V nariadení (EÚ) č. 576/2013 sa stanovuje, že psy, mačky a fretky sa nemajú premiestňovať do členského štátu z územia alebo tretej krajiny iných, ako sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013, pokiaľ nepodstúpili test titrácie protilátok proti besnote, ktorý je v súlade s požiadavkami platnosti stanovenými v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013.

(9)

Uvedené požiadavky zahŕňajú povinnosť vykonávať uvedený test v laboratóriu schválenom v súlade s rozhodnutím Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (8), v ktorom sa stanovuje, že agentúra Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) v Nancy, Francúzsku (integrovaná od 1. júla 2010 do Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) má posudzovať laboratóriá v členských štátoch a tretích krajinách na účely ich schválenia, aby vykonávali sérologické skúšky na monitorovanie účinnosti vakcín proti besnote u psov, mačiek a fretiek.

(10)

V rozhodnutí Komisie 2005/64/ES z 26. januára 2005, ktorým sa vykonáva smernica Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o dovozné podmienky vzťahujúce sa na mačky, psov a fretky určené pre schválené zariadenia, inštitúty a strediská (9), sa stanovuje vzor veterinárneho osvedčenia na dovoz takýchto zvierat, ktoré sú určené pre zariadenia, inštitúty a strediská schválené v súlade so smernicou 92/65/EHS, do Únie, a stanovuje sa v ňom, že dovoz uvedených zvierat sa má povoliť z území alebo tretích krajín uvedených v oddiele 2 časti B alebo v časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003.

(11)

Týmto rozhodnutím by sa preto malo stanoviť, že dovoz psov, mačiek a fretiek určených pre zariadenia, inštitúty a strediská schválené v súlade so smernicou 92/65/EHS, do Únie, je povolený iba z území a tretích krajín uvedených na zozname v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013.

(12)

Týmto rozhodnutím by sa preto mal stanoviť nový zoznam území a tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz psov, mačiek alebo fretiek do Únie a spoločný vzor veterinárneho osvedčenia na dovoz takýchto zvierat do Únie. Rozhodnutie 2005/64/ES by sa preto malo zrušiť.

(13)

Rozhodnutie Komisie 94/274/ES z 18. apríla 1994, ktorým sa stanovuje systém pre identifikáciu psov a mačiek dostupných na trhu vo Veľkej Británii a Írsku, ktoré nepochádzajú z týchto krajín (10), a rozhodnutie Komisie 94/275/ES z 18. apríla 1994 o uznávaní vakcín proti besnote (11), prijaté na základe smernice 92/65/EHS pred zmenami zavedenými nariadením (ES) č. 998/2003, sa okrem toho stali obsolentnými, a preto by sa mali zrušiť.

(14)

Smernicou Rady 96/93/ES zo 17. decembra 1996 o osvedčovaní zvierat a živočíšnych výrobkov (12) sa stanovujú pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať pri vydávaní osvedčení požadovaných na základe veterinárnych právnych predpisov s cieľom predchádzať zavádzajúcemu alebo podvodnému osvedčovaniu. Je vhodné zabezpečiť, aby úradní veterinárni lekári z tretích krajín uplatňovali pravidlá a zásady aspoň rovnocenné tým, ktoré sú stanovené v uvedenej smernici.

(15)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1152/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie Echinococcus multilocularis u psov (13), sa stanovuje, že od 1. januára 2012 psy vstupujúce do členských štátov alebo do ich častí, ktoré sú uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu, sa majú ošetriť proti parazitu Echinococcus multilocularis v súlade s požiadavkami stanovenými v uvedenom nariadení.

(16)

Je potrebné stanoviť prechodné obdobie s cieľom poskytnúť členským štátom čas na prispôsobenie sa novým pravidlám stanoveným v tomto rozhodnutí, a najmä umožniť, na základe určitých podmienok, používanie veterinárnych osvedčení vydaných v súlade s pravidlami Únie uplatniteľnými pred dátumom uplatňovania tohto rozhodnutia.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zoznam území alebo tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz psov, mačiek alebo fretiek v súlade so smernicou 92/65/EHS

1.   Zásielky psov, mačiek alebo fretiek, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia smernice 92/65/EHS, sa dovážajú do Únie iba v prípade, ak sú územia alebo tretie krajiny, z ktorých pochádzajú, a všetky územia alebo tretie krajiny, cez ktoré prechádzajú, zahrnuté do jedného zo zoznamov stanovených v:

a)

prílohe I k rozhodnutiu 2004/211/ES;

b)

časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010;

c)

prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013.

2.   Odchylne od ods. 1, zásielky psov, mačiek alebo fretiek určených pre zariadenia, inštitúty a strediská schválené v súlade so smernicou 92/65/EHS, sa dovážajú do Únie iba v prípade, že územia alebo tretie krajiny, z ktorých pochádzajú, a všetky územia alebo tretie krajiny, cez ktoré prechádzajú, sú zahrnuté do zoznamu uvedeného v ods. 1 písm. c).

Článok 2

Veterinárne osvedčenie na dovoz z území alebo tretích krajín

Členské štáty povoľujú iba dovoz psov, mačiek alebo fretiek, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a)

sprevádza ich veterinárne osvedčenie vyhotovené v súlade so vzorom stanoveným v časti 1 prílohy, vyplnené a podpísané úradným veterinárnym lekárom v súlade s vysvetlivkami uvedenými v časti 2 danej prílohy;

b)

spĺňajú požiadavky v súvislosti s veterinárnym osvedčením uvedeným v písm. a), pokiaľ ide o územia alebo tretie krajiny, z ktorých pochádzajú, a všetky územia alebo tretie krajiny, cez ktoré prechádzajú, ako je uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a), b) a c).

Článok 3

Zrušujúce ustanovenia

Rozhodnutia 94/274/ES, 94/275/ES a 2005/64/ES sa zrušujú.

Článok 4

Prechodné ustanovenia

Počas prechodného obdobia do 29. apríla 2015 členské štáty povoľujú dovoz psov, mačiek alebo fretiek do Únie, ak ich sprevádza veterinárne osvedčenie vydané najneskôr 28. decembra 2014 v súlade so vzormi stanovenými v prílohe k rozhodnutiu 2005/64/ES alebo v prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2011/874/EÚ.

Článok 5

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 29. decembra 2014.

Článok 6

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. októbra 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011, s. 65.

(4)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 73, 11.3.2004, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 109.

(8)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 40.

(9)  Ú. v. EÚ L 27, 29.1.2005, s. 48.

(10)  Ú. v. ES L 117, 7.5.1994, s. 40.

(11)  Ú. v. ES L 117, 7.5.1994, s. 41.

(12)  Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 28.

(13)  Ú. v. EÚ L 296, 15.11.2011, s. 6.


PRÍLOHA

ČASŤ 1

Vzor veterinárneho osvedčenia na dovoz psov, mačiek a fretiek do Únie

Image

Image

Image

Image

ČASŤ 2

Vysvetlivky k vypĺňaniu veterinárnych osvedčení

a)

Keď sa v osvedčení v súvislosti s určitými vyhláseniami uvádza „nehodiace sa preškrtnite“, vyhlásenia, ktoré nie sú relevantné, sa môžu preškrtnúť a označiť iniciálkami a pečiatkou úradného veterinárneho lekára, alebo sa môžu z osvedčenia úplne odstrániť.

b)

Originál každého osvedčenia pozostáva z jedného listu papiera alebo v prípade, ak je potrebný dlhší text, z viacerých listov papiera, ktoré všetky spolu tvoria jediný a nerozdeliteľný celok.

c)

Osvedčenie sa vyhotovuje aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu vstupnej hraničnej inšpekčnej stanice vstupu zásielky do Únie a členského štátu určenia. Avšak uvedené štáty môžu povoliť, aby sa osvedčenie vyhotovilo v úradnom(-ých) jazyku(-och) iného členského štátu, pričom sa k nemu podľa potreby priloží úradný preklad.

d)

V prípade, ak sú na účely identifikácie položiek zásielky (tabuľka v bode I.28 vzorového veterinárneho osvedčenia) k osvedčeniu pripojené ďalšie listy papiera alebo podporné doklady, uvedené listy papiera alebo doklady sa takisto považujú za súčasť originálu osvedčenia, ak úradný veterinárny lekár každú stranu podpíše a označí pečiatkou.

e)

Ak osvedčenie, vrátane dodatočných listov papiera alebo dokladov uvedených v písm. d) pozostáva z viac ako jednej strany každá strana sa v dolnej časti očísluje (číslo strany z celkového počtu strán), a v hornej časti strán sa uvedie referenčné číslo osvedčenia, ktoré pridelil príslušný orgán.

f)

Originál osvedčenia vyhotoví a podpíše úradný veterinárny lekár vyvážajúceho územia alebo tretej krajiny. Príslušný orgán vyvážajúceho územia alebo tretej krajiny zabezpečí, aby sa dodržiavali pravidlá a zásady osvedčovania, ktoré sú rovnocenné s pravidlami a zásadami stanovenými v smernici Rady 96/93/ES.

Farba podpisu musí byť odlišná od farby potlače. Táto požiadavka sa uplatňuje aj pri pečiatkach iných ako reliéfnych alebo vo forme vodotlače.

g)

Referenčné číslo osvedčenia uvedené v kolónkach I.2 a II.a vydáva príslušný orgán vyvážajúceho územia alebo tretej krajiny.


Top