EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0162

2013/162/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  26. marca 2013 o stanovení ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES [oznámené pod číslom C(2013) 1708]

OJ L 90, 28.3.2013, p. 106–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 136 - 140

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/162(1)/oj

28.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/106


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. marca 2013

o stanovení ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES

[oznámené pod číslom C(2013) 1708]

(2013/162/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Emisie skleníkových plynov zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (2) a ktoré boli stanovené na základe registra Únie, rozhodnutí Komisie, národných alokačných plánov a oficiálnej korešpondencie medzi Komisiou a príslušnými členskými štátmi, predstavujú overené emisné údaje v zmysle článku 3 ods. 2 štvrtého pododseku rozhodnutia č. 406/2009/ES.

(2)

Celkové emisie skleníkových plynov pochádzajúce z plynov a činností vymedzených v článku 2 ods. 1 rozhodnutia č. 406/2009/ES, ktoré boli predložené v roku 2012 v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES z 11. februára 2004 o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu (3) a ktoré boli stanovené po prvotnom preskúmaní vykonanom Komisiou v roku 2012 na základe Usmernení pre technické preskúmanie inventúry emisií skleníkových plynov v roku 2012 (4), predstavujú preskúmané údaje emisií skleníkových plynov za roky 2005, 2008, 2009 a 2010 v zmysle článku 3 ods. 2 štvrtého pododseku rozhodnutia č. 406/2009/ES.

(3)

S cieľom zabezpečiť súlad medzi určovaním ročne pridelených emisných kvót a každoročne nahlasovanými emisiami skleníkových plynov by sa ročne pridelené emisné kvóty členských štátov mali vypočítať aj s pomocou hodnôt potenciálu globálneho otepľovania uvedených vo 4. hodnotiacej správe Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) prijatej rozhodnutím 15/CP.17. Ročne pridelené emisné kvóty vypočítané týmto spôsobom by sa mali uplatňovať od prvého roka, v ktorom sa začne povinne uplatňovať nahlasovanie inventúry skleníkových plynov na základe týchto nových hodnôt potenciálu globálneho otepľovania podľa článku 3 rozhodnutia č. 280/2004/ES.

(4)

Údaje, ktoré sa v súčasnosti nahlasujú do národných inventúr emisií skleníkových plynov, národných registrov a registra Únie, nie sú postačujúce to, aby sa na úrovni členských štátov dali určiť vnútroštátne emisie CO2 z civilnej leteckej dopravy, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES. Emisie CO2 z letov, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES, predstavujú iba veľmi malý podiel na celkových emisiách skleníkových plynov a zhromažďovanie dodatočných informácií o týchto emisiách by spôsobilo neprimeranú administratívnu záťaž. Množstvo emisií CO2 v inventarizačnej kategórii „1.A.3.A civilné letectvo“ by sa preto na účely stanovovania ročne pridelených emisných kvót malo považovať za nulové.

(5)

Ročne pridelené emisné kvóty pre členské štáty na rok 2020 by sa mali vypočítať tak, že množstvo overených emisií skleníkových plynov zo zariadení, ktoré existovali v roku 2005, sa odpočíta od preskúmaných emisií skleníkových plynov za rok 2005 a výsledok sa upraví o percentuálny podiel stanovený v prílohe II k rozhodnutiu č. 406/2009/ES.

(6)

Množstvo overených emisií skleníkových plynov zo zariadení by sa malo určiť týmto spôsobom:

v prípade členských štátov, ktoré sa na systéme obchodovania s emisiami zúčastňovali od roku 2005: množstvo emisií v roku 2005 zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES, upravené o množstvo emisií skleníkových plynov z tých zariadení, ktoré boli v rokoch 2008 až 2012 začlenené do systému obchodovania s emisiami alebo z neho boli vylúčené vzhľadom na úpravu rozsahu pôsobnosti vykonanú členskými štátmi, a o množstvo emisií skleníkových plynov zo zariadení, ktoré boli v roku 2005 dočasne vylúčené zo systému obchodovania s emisiami, ale neboli z neho vylúčené v rokoch 2008 až 2012,

v prípade členských štátov, ktoré sa na systéme obchodovania s emisiami zúčastňovali od roku 2007: množstvo emisií skleníkových plynov v roku 2007 zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES,

v prípade členských štátov, ktoré sa na systéme obchodovania s emisiami zúčastňovali od roku 2013: množstvo emisií skleníkových plynov v roku 2005 zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES (podľa údajov nahlásených príslušnými členskými štátmi a preskúmaných Komisiou).

(7)

Priemerné množstvo emisií skleníkových plynov v roku 2009 členského štátu s kladným limitom emisií skleníkových plynov podľa prílohy II k rozhodnutiu č. 406/2009/ES by sa malo vypočítať tak, že sa priemerné množstvo overených emisií skleníkových plynov zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES, v rokoch 2008, 2009 a 2010 v príslušnom členskom štáte odpočíta od priemeru jeho celkových preskúmaných emisií skleníkových plynov v rokoch 2008, 2009 a 2010.

(8)

Ročne pridelená emisná kvóta pre členský štát s kladným limitom emisií skleníkových plynov podľa prílohy II k rozhodnutiu č. 406/2009/ES na roky 2013 až 2019 by sa mala vymedziť lineárnou trajektóriou počnúc priemerným množstvom emisií skleníkových plynov daného členského štátu v roku 2009 a končiac jeho ročne pridelenou emisnou kvótou na rok 2020.

(9)

Ročne pridelená emisná kvóta pre členský štát so záporným limitom emisií skleníkových plynov podľa prílohy II k rozhodnutiu č. 406/2009/ES na rok 2013 by sa mala vypočítať tak, že sa priemerné množstvo overených emisií skleníkových plynov zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES, v rokoch 2008, 2009 a 2010 v príslušnom členskom štáte odpočíta od priemeru jeho celkových preskúmaných emisií skleníkových plynov za roky 2008, 2009 a 2010.

(10)

Ročne pridelená emisná kvóta pre členský štát so záporným limitom emisií skleníkových plynov podľa prílohy II k rozhodnutiu č. 406/2009/ES na roky 2014 až 2019 by sa mala vymedziť lineárnou trajektóriou počnúc priemerným množstvom emisií skleníkových plynov daného členského štátu za rok 2013 a končiac jeho ročne pridelenou emisnou kvótou na rok 2020.

(11)

Overené emisie skleníkových plynov zo zariadení jednostranne začlenených do systému obchodovania s emisiami v súlade s článkom 24 smernice 2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 2012 by sa nemali započítať do priemerného množstva overených emisií skleníkových plynov zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES, za roky 2008, 2009 a 2010, pretože by to viedlo k dvojitému započítaniu emisií skleníkových plynov pri budúcich úpravách ročne pridelených emisných kvót podľa článku 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES.

(12)

Vzhľadom na pristúpenie Chorvátska k Únii by sa jeho ročne pridelená emisná kvóta na každý rok v období rokov 2013 až 2020 mala určiť pomocou rovnakej metódy ako v prípade ostatných členských štátov. Tieto hodnoty by sa mali začať uplatňovať od dátumu pristúpenia Chorvátska.

(13)

Vzhľadom na prijatie rozhodnutia Európskej rady 2012/419/EÚ z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii od roku 2014, sa ročne pridelené emisné kvóty pre Francúzsko od roku 2014 vypočítavajú zohľadňujúc príslušné preskúmané emisie skleníkových plynov (5).

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Ročne pridelené emisné kvóty pre každý členský štát na každý rok v období rokov 2013 až 2020 sú stanovené v prílohe I a uplatňujú sa s výhradou akýchkoľvek úprav uverejnených podľa článku 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES.

Článok 2

Bez ohľadu na článok 1, pokiaľ sa v akte prijatom podľa článku 3 rozhodnutia č. 280/2004/ES stanovuje, že členské štáty predložia inventúry emisií skleníkových plynov stanovené pomocou hodnôt potenciálu globálneho otepľovania uvedených vo 4. hodnotiacej správe IPCC prijatej rozhodnutím15/CP.17 na konferencii strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, ročne pridelené emisné kvóty stanovené v prílohe II sa uplatňujú od prvého roka, v ktorom sa začne povinne uplatňovať takéto nahlasovanie inventúr skleníkových plynov.

Článok 3

Ročne pridelené emisné kvóty pre Chorvátsko stanovené v prílohe I sa uplatňujú od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátska.

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. marca 2013

Za Komisiu

Connie HEDEGAARD

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136.

(2)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(3)  Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1.

(4)  Pracovný dokument útvarov Komisie (2012) 107 v konečnom znení, 26.4.2012.

(5)  Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.


PRÍLOHA I

Ročne pridelené emisné kvóty členských štátov na roky 2013 až 2020 vypočítané pomocou hodnôt potenciálu globálneho otepľovania uvedených v druhej hodnotiacej správe IPCC

Krajina

Ročne pridelená emisná kvóta

(v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgicko

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bulharsko

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Česká republika

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Dánsko

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Nemecko

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Estónsko

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Írsko

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Grécko

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Španielsko

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Francúzsko

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Chorvátsko

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Taliansko

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Cyprus

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Lotyšsko

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Litva

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Luxembursko

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Maďarsko

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Holandsko

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Rakúsko

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Poľsko

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portugalsko

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Rumunsko

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Slovinsko

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Slovensko

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Fínsko

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Švédsko

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Spojené kráľovstvo

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


PRÍLOHA II

Ročne pridelené emisné kvóty členských štátov na roky 2013 až 2020 vypočítané pomocou hodnôt potenciálu globálneho otepľovania uvedených vo štvrtej hodnotiacej správe IPCC

Krajina

Ročne pridelená emisná kvóta

(v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgicko

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bulharsko

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Česká republika

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Dánsko

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Nemecko

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Estónsko

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Írsko

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Grécko

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Španielsko

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Francúzsko

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Chorvátsko

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Taliansko

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Cyprus

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Lotyšsko

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Litva

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Luxembursko

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Maďarsko

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Holandsko

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Rakúsko

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Poľsko

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portugalsko

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

Rumunsko

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Slovinsko

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Slovensko

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Fínsko

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Švédsko

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Spojené kráľovstvo

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099


Top