EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0919

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 919/2012 z  5. júla 2012 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre metódu výpočtu poklesu hodnoty v prípade likvidných akcií a iných finančných nástrojov Text s významom pre EHP

OJ L 274, 9.10.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 60 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/919/oj

9.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 274/16


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 919/2012

z 5. júla 2012,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre metódu výpočtu poklesu hodnoty v prípade likvidných akcií a iných finančných nástrojov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 8,

keďže:

(1)

Metóda výpočtu významného poklesu hodnoty finančných nástrojov obsiahnutých v oddiele C prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (2) by sa mala prispôsobiť rôznym spôsobom, akými sa tento pokles premieta v závislosti od typu dotknutého finančného nástroja. Táto metóda môže mať podobu skutočného poklesu ceny finančného nástroja, zvýšenia výnosu dlhového nástroja emitovaného firemným emitentom alebo zvýšenia výnosu v rámci výnosovej krivky v prípade dlhových nástrojov, ktoré emitovali štátni emitenti.

(2)

Toto nariadenie by sa malo vykladať spolu s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 918/2012 (3), v ktorom sa vymedzujú prahové hodnoty pre významný pokles hodnoty nelikvidných akcií, dlhových nástrojov, ktoré emitovali štátni alebo firemní emitenti, fondov obchodovaných na burze, nástrojov peňažného trhu a derivátov, s ktorých jediným podkladovým finančným nástrojom sa obchoduje na obchodnom mieste. Toto nariadenie by sa malo obmedziť na bližšie určenie metódy výpočtu významného poklesu hodnoty týchto nástrojov.

(3)

S cieľom zaistiť súdržnosť a právnu istotu pre účastníkov trhu a príslušné orgány by dátum uplatňovania tohto nariadenia mal byť rovnaký ako v prípade nariadenia (EÚ) č. 236/2012 a delegovaného nariadenia (EÚ) č. 918/2012.

(4)

V nariadení (EÚ) č. 236/2012 sa uznáva, že záväzné technické predpisy sa prijmú skôr, ako sa bude môcť uvedené nariadenie užitočne uplatňovať a keďže je dôležité, aby sa do 1. novembra 2012 špecifikovali požadované nepodstatné prvky, aby účastníci trhu mohli ľahšie dosiahnuť súlad s uvedeným nariadením a aby ho príslušné orgány ľahšie presadili, je potrebné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.

(5)

Toto nariadenie sa zakladá na návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority, ESMA) predložil Komisii.

(6)

ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, na ktorých sa zakladá toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   V tomto nariadení sa bližšie určuje metóda výpočtu 10 % poklesu hodnoty v prípade likvidných akcií, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste, ako sa stanovuje v článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

2.   V tomto nariadení sa takisto bližšie určuje metóda výpočtu poklesu hodnoty v prípade týchto finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste, ako sa bližšie určuje v delegovanom nariadení (EÚ) č. 918/2012 prijatom podľa článku 23 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 236/2012:

a)

nelikvidné akcie;

b)

tieto nederivátové finančné nástroje:

i)

dlhové nástroje emitované štátnymi a firemnými emitentmi;

ii)

fondy obchodované na burze;

iii)

nástroje peňažného trhu;

c)

deriváty, ktorých jediným podkladovým aktívom je finančný nástroj, s ktorým sa obchoduje na obchodnom mieste.

Článok 2

Metóda výpočtu významného poklesu hodnoty v prípade likvidných a nelikvidných akcií

1.   V prípade akcie, s ktorou sa obchoduje na obchodnom mieste, sa pokles hodnoty vypočíta z oficiálnej uzatváracej ceny z predchádzajúceho obchodného dňa na uvedenom obchodnom mieste, ako sa definuje podľa platných pravidiel uvedeného obchodného miesta.

2.   Uvedená metóda výpočtu vylučuje akýkoľvek klesajúci pohyb ceny vyplývajúci výhradne zo štiepenia akcií alebo akéhokoľvek podnikového opatrenia alebo podobných opatrení, ktoré emitent prijal vo vzťahu k emitovanému akciovému kapitálu, ktoré môžu viesť k úprave ceny príslušným obchodným miestom.

Článok 3

Metóda výpočtu významného poklesu hodnoty v prípade iných nederivátových finančných nástrojov

1.   Významný pokles hodnoty v prípade finančných nástrojov iných než akcie a nepatriacich do kategórií derivátov uvedených v bodoch 4 až 10 oddielu C prílohy I smernice 2004/39/ES sa vypočíta podľa metódy uvedenej v odsekoch 2, 3 a 4.

2.   V prípade finančného nástroja, pri ktorom sa významný pokles hodnoty uvedený v článku 23 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 meria vo vzťahu k cene na príslušnom obchodnom mieste, sa uvedený pokles vypočíta z oficiálnej uzatváracej ceny na príslušnom obchodnom mieste, ako sa definuje podľa platných pravidiel uvedeného obchodného miesta.

3.   V prípade dlhového finančného nástroja emitovaného štátnym emitentom, pri ktorom sa významný pokles hodnoty uvedený v článku 23 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 meria vo vzťahu k výnosovej krivke, sa uvedený pokles vypočíta ako zvýšenie v rámci výnosovej krivky v porovnaní s výnosovou krivkou štátneho emitenta na konci obchodovania za predchádzajúci obchodný deň, podľa výpočtu na základe údajov dostupných emitentovi na uvedenom obchodnom mieste.

4.   V prípade finančného nástroja, pri ktorom sa významný pokles hodnoty uvedený v článku 23 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 meria vo vzťahu k zmene výnosu, sa uvedený pokles vypočíta ako zvýšenie súčasného výnosu v porovnaní s výnosom uvedeného nástroja na konci obchodovania za predchádzajúci obchodný deň, podľa výpočtu na základe údajov dostupných pre uvedený nástroj na uvedenom obchodnom mieste.

Článok 4

Metóda výpočtu významného poklesu hodnoty v prípade derivátov

Významný pokles hodnoty v prípade finančných nástrojov, ktoré patria do kategórií derivátov uvedených v bodoch 4 až 10 oddielu C prílohy I smernice 2004/39/ES a ktoré majú jediný podkladový finančný nástroj, s ktorým sa obchoduje na obchodnom mieste, a v prípade ktorého sa významný pokles hodnoty stanovil podľa článku 2 alebo článku 3, sa vypočíta odkazom na významný pokles hodnoty podkladového finančného nástroja.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.


Top