EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0827

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 827/2012 z  29. júna 2012 , ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o zverejňovanie čistých pozícií v akciách, formát informácií poskytovaných Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy v súvislosti s čistými krátkymi pozíciami, druhy zmlúv, dojednaní a opatrení na primerané zabezpečenie toho, že akcie alebo štátne dlhové nástroje budú dostupné na vyrovnanie, a dátumy a obdobie na určenie hlavného obchodného miesta pre akcie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie Text s významom pre EHP

OJ L 251, 18.9.2012, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 37 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/827/oj

18.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 251/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 827/2012

z 29. júna 2012,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o zverejňovanie čistých pozícií v akciách, formát informácií poskytovaných Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy v súvislosti s čistými krátkymi pozíciami, druhy zmlúv, dojednaní a opatrení na primerané zabezpečenie toho, že akcie alebo štátne dlhové nástroje budú dostupné na vyrovnanie, a dátumy a obdobie na určenie hlavného obchodného miesta pre akcie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 6, článok 11 ods. 4, článok 12 ods. 2, článok 13 ods. 5 a článok 16 ods. 4,

po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Cieľom tohto nariadenia je stanoviť zoznam oslobodených akcií ako krok potrebný na zverejnenie krátkych pozícií vo všetkých neoslobodených akciách a podmienky, za ktorých by sa uvedené informácie mali posielať Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“). Preto je dôležité, aby sa stanovili aj pravidlá týkajúce sa dojednaní a opatrení, ktoré treba schváliť, pokiaľ ide o uvedené neoslobodené akcie. Na účel zabezpečenia súdržnosti medzi uvedenými ustanoveniami o predaji nakrátko, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a s cieľom umožniť komplexný prehľad a kompaktný prístup k nim pre osoby, na ktoré sa vzťahujú uvedené povinnosti, je vhodné začleniť všetky vykonávacie technické predpisy vyžadované nariadením (EÚ) č. 236/2012 do jedného nariadenia.

(2)

S cieľom jednotne vykonávať nariadenie (EÚ) č. 236/2012 v súvislosti s informáciami, ktoré majú orgánu ESMA poskytovať príslušné orgány, a dosiahnuť účinné spracovanie uvedených informácií, by sa tieto informácie mali vymieňať elektronicky, bezpečným spôsobom a použitím štandardnej predlohy.

(3)

Je dôležité umožniť jednoduchý prístup a opätovné použitie údajov o čistých krátkych pozíciách, ktoré sú zverejnené na trhu, prostredníctvom centrálnych webových stránok, ktoré príslušný orgán prevádzkuje alebo nad ktorými dohliada. Na tento účel by sa mali tieto údaje poskytovať vo formáte, ktorý umožňuje pružné používanie údajov a ktorý neposkytuje iba možnosť statických, presných kópií dokladov. Strojovo čitateľné formáty by sa mali použiť vždy, keď je to technicky možné, aby používatelia mohli spracovávať informácie štruktúrovaným a nákladovo efektívnym spôsobom.

(4)

S cieľom zaistiť okrem zverejnenia týchto informácií na centrálnej webovej stránke ktorú prevádzkuje alebo nad ktorou dohliada príslušný orgán, aj ich spropagovanie na trhu, by malo byť možné sprístupniť údaje o čistej krátkej pozícii verejnosti inými spôsobmi.

(5)

Je nevyhnutné, aby pri zverejňovaní jednotlivých čistých krátkych pozícií v akciách nad úrovňou príslušnej prahovej hodnoty na zverejnenie používatelia mali dva základné výstupy. Výstupy by mali obsahovať stručný zoznam alebo tabuľku čistých krátkych pozícií nad úrovňou prahovej hodnoty na zverejňovanie, ktoré sú v čase konzultácie centrálnej webovej stránky nesplatené, a zoznam alebo tabuľku s historickými údajmi o všetkých zverejnených jednotlivých čistých krátkych pozíciách.

(6)

Ak čistá krátka pozícia v akciách klesne pod úroveň príslušnej prahovej hodnoty na zverejnenie, mali by sa zverejniť údaje vrátane súčasnej veľkosti pozície. S cieľom vyhnúť sa nedorozumeniu v prípade používateľov, ktorí konzultujú centrálne webové stránky, zverejnenia pozícií, ktoré klesli pod 0,5 % vydaného akciového kapitálu príslušnej spoločnosti, by nemali ostať na neurčito popri aktuálnych pozíciách, ale mali by byť po 24 hodinách sprístupnené ako historické údaje.

(7)

S cieľom poskytnúť konzistentný a jasný rámec, ktorý však bude pružný, je dôležité špecifikovať druhy dohôd o vypožičaní a iné vymáhateľné nároky, ktoré majú podobný účinok, a druhy dojednaní s treťou osobou, ktorými sa primerane zabezpečí, aby akcie alebo štátne dlhové nástroje boli k dispozícii na účel vyrovnania, a špecifikovať kritériá, ktoré takéto dohody a dojednania musia spĺňať.

(8)

Používanie práv na upísanie nových akcií v súvislosti s predajom nakrátko môže primerane zabezpečiť dostupnosť vyrovnania iba v prípade takého dojednania, pri ktorom sa zabezpečí, že vyrovnanie predaja nakrátko je zabezpečené načas. Preto je dôležité špecifikovať pravidlá s cieľom zaistiť, aby sa akcie vyplývajúce z práv upisovania sprístupnili v deň vyrovnania alebo pred týmto dňom, a to v množstve aspoň rovnocennom počtu akcií plánovaných na predaj nakrátko.

(9)

Pri vymedzení časovo obmedzených dojednaní týkajúcich sa potvrdenia je dôležité špecifikovať časový rámec na krytie predaja nakrátko prostredníctvom nákupov spôsobom, ktorý je v súlade s rôznymi cyklami vyrovnaní v rôznych jurisdikciách.

(10)

Na účel primeraného zabezpečenia dostupnosti nástrojov na vyrovnanie v prípade, že fyzická alebo právnická osoba vstupujúca do predaja nakrátko má dohodu s treťou osobou, podľa ktorej tretia strana potvrdila, že nástroj bol lokalizovaný, je nevyhnutné, aby existovala dôvera, že tretia osoba, ak je z tretej krajiny, podlieha primeranému dohľadu a že existujú vhodné dojednania týkajúce sa výmeny informácií medzi orgánmi vykonávajúcimi dohľad. Takéto vhodné dojednania by mohli obsahovať podpísanie memoranda o porozumení Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO).

(11)

Na zabezpečenie správneho vykonávania požiadavky na stanovenie toho, či sa hlavné miesto obchodovania s akciami nachádza mimo Únie, by sa mali zaviesť prechodné opatrenia na prvé určenie zoznamu oslobodených akcií podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 236/2012. Okrem toho, aj keď je zoznam oslobodených akcií účinný počas 2-ročného obdobia, je potrebné zabezpečiť určitú flexibilitu, keďže sú prípady, v ktorých môže byť potrebné preskúmať uvedený zoznam počas dvojročného obdobia.

(12)

S cieľom zabezpečiť súlad by dátum uplatňovania tohto nariadenia mal byť rovnaký ako v prípade nariadenia (EÚ) č. 236/2012. S cieľom poskytnúť fyzickým a právnickým osobám dostatok času na spracovanie zoznamu oslobodených akcií podľa nariadenia (EÚ) č. 236/2012 by sa však príprava uvedeného zoznamu a jeho následné uverejnenie na internetovej stránke orgánu ESMA malo vykonať v dostatočnom predstihu pred dátumom nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 236/2012. Preto by sa ustanovenia týkajúce sa dátumu a lehoty výpočtu hlavného miesta obchodovania, dátumu oznamovania akcií s hlavným miestom obchodovania mimo Únie pre ESMA a efektívnosti zoznamu oslobodených akcií mali uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(13)

Pretože v nariadení (EÚ) č. 236/2012 sa uznáva, že by sa záväzné technické predpisy mali prijať skôr, ako sa bude môcť užitočne uplatňovať uvedené nariadenie, a pretože je dôležité, aby sa do 1. novembra 2012 špecifikovali požadované nepodstatné prvky, aby účastníci trhu mohli ľahšie dosiahnuť súlad s uvedeným nariadením a aby ho príslušné orgány ľahšie presadili, je potrebné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.

(14)

Toto nariadenie sa zakladá na návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.

(15)

Orgán ESMA viedol otvorené verejné konzultácie o návrhu vykonávacích technických predpisov, na ktorých sa zakladá toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, ktorými sa spresňujú:

(a)

prostriedky, pomocou ktorých sa môžu zverejňovať informácie o čistých krátkych pozíciách verejnosti zo strany fyzickej alebo právnickej osoby, ako aj formát informácií poskytovaných Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) príslušnými orgánmi podľa článku 9 ods. 6 a článku 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 236/2012;

(b)

druhy dohôd, dojednaní a opatrení, ktorými sa primerane zabezpečí, aby akcie boli k dispozícii na účely vyrovnania, a druhy dohôd alebo dojednaní, ktorými sa primerane zabezpečí, aby boli štátne dlhové nástroje k dispozícii na účely vyrovnania podľa článku 12 ods. 2 a článku 13 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 236/2012;

(c)

dátum a obdobie na výpočty hlavného miesta obchodovania, oznámenie orgánu ESMA a účinnosť príslušného zoznamu podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

KAPITOLA II

PROSTRIEDKY ZVEREJŇOVANIA VÝZNAMNÝCH ČISTÝCH KRÁTKYCH POZÍCIÍ V AKCIÁCH

[ČLÁNOK 9 NARIADENIA (EÚ) č. 236/2012]

Článok 2

Prostriedky, pomocou ktorých sa môžu zverejňovať informácie pre verejnosť

Informácie o čistých krátkych pozíciách v akciách sa zverejňujú prostredníctvom ich umiestnenia na centrálnej webovej stránke, ktorú prevádzkuje alebo nad ktorou dohliada dotknutý príslušný orgán podľa článku 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 236/2012. Informácie sa zverejňujú prostredníctvom prostriedkov, ktoré:

(a)

ich zverejňujú vo formáte spresnenom v prílohe I tak, aby umožňovali verejnosti konzultujúcej webovú stránku prístup k jednej alebo viacerým tabuľkám obsahujúcim všetky relevantné informácie o pozíciách podľa jednotlivých emitentov akcií;

(b)

umožňujú používateľom identifikovať a filtrovať to, či čisté krátke pozície emitenta akcií v čase prístupu na webovú stránku dosiahli alebo presiahli príslušnú hraničnú hodnotu na zverejňovanie;

(c)

poskytujú historické údaje o uverejnených čistých krátkych pozíciách emitenta akcií;

(d)

zahŕňajú vždy, ak je to technicky možné, súbory na prevzatie s uverejnenými a historickými čistými krátkymi pozíciami v strojovo-čitateľnom formáte, čo znamená, že súbory sú dostatočne štruktúrované na to, aby softvérové aplikácie boli schopné spoľahlivo identifikovať jednotlivé konštatovania faktov a ich internú štruktúru;

(e)

zobrazujú spolu s informáciami spresnenými v písmene b) čisté krátke pozície za jeden deň, ktoré sú uverejnené, pretože klesli pod hraničnú hodnotu na zverejňovanie na úrovni 0,5 % emitovaného akciového kapitálu pred odstránením a presunom týchto informácií do oddielu historických údajov.

KAPITOLA III

FORMÁT INFORMÁCIÍ SÚVISIACICH S ČISTÝMI KRÁTKYMI POZÍCIAMI POSKYTOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI ORGÁNU ESMA

[ČLÁNOK 11 NARIADENIA (EÚ) č. 236/2012]

Článok 3

Formát pravidelných informácií

1.   Informácie o čistých krátkych pozíciách v akciách, štátnych dlhových nástrojoch a swapoch na úverové zlyhanie podľa článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, ktoré sa štvrťročne poskytujú orgánu ESMA, dotknuté príslušné orgány poskytujú vo formáte spresnenom v prílohe II k tomuto nariadeniu.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa posielajú orgánu ESMA elektronicky pomocou systému vytvoreného orgánom ESMA, ktorý zabezpečuje, aby bola počas prenosu informácií zachovaná ich úplnosť, integrita a dôvernosť.

Článok 4

Formát informácií poskytovaných na požiadanie

1.   Dotknutý príslušný orgán poskytuje informácie o čistých krátkych pozíciách v akciách a štátnych dlhových nástrojoch alebo v nekrytých pozíciách týkajúcich sa swapov na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 vo formáte, ktorý vo svojej žiadosti spresní orgán ESMA.

2.   Ak sa požadované informácie týkajú informácií uvedených v oznámení, ktoré dostal príslušný orgán podľa článkov 5, 7 a 8 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, uvedené informácie sa poskytujú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 826/2012 (3).

3.   Požadované informácie príslušný orgán posiela v elektronickom formáte s využitím systému zriadeného orgánom ESMA na výmenu informácií, čím sa zabezpečí, že sa počas prenosu informácií zachová ich úplnosť, integrita a dôvernosť.

KAPITOLA IV

DOHODY, DOJEDNANIA A OPATRENIA NA PRIMERANÉ ZABEZPEČENIE DOSTUPNOSTI NA VYROVNANIE

[ČLÁNKY 12 A 13 NARIADENIA č. 236/2012]

Článok 5

Dohody o vypožičaní a iné vymáhateľné nároky s podobným účinkom

1.   Dohoda o vypožičaní alebo iný vymáhateľný nárok uvedený v článku 12 ods. 1 písm. b) a článku 13 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 236/2012 sa uskutočňuje prostredníctvom nasledujúcich druhov dohody, zmluvy alebo nároku, ktoré sú právne záväzné počas trvania predaja nakrátko:

(a)

futurity a swapy: zmluvy o futuritách a swapoch, ktoré vedú k fyzickému vyrovnaniu príslušných akcií alebo štátnych dlhových nástrojov a pokrývajú aspoň počet akcií alebo výšku štátnych dlhových nástrojov, ktorá je navrhnutá na predaj nakrátko fyzickou alebo právnickou osobou, ktoré sa uzavreli pred predajom nakrátko alebo v čase predaja nakrátko a v ktorých sa uvádza dátum dodania alebo uplynutia, ktorý zabezpečuje, že vyrovnanie predaja nakrátko sa môže uskutočniť načas;

(b)

opcie: zmluvy o opciách, ktoré vedú k fyzickému vyrovnaniu príslušných akcií alebo štátnych dlhových nástrojov a pokrývajú aspoň počet akcií alebo výšku štátnych dlhových nástrojov, ktorá je navrhnutá na predaj nakrátko fyzickou alebo právnickou osobou, ktoré sa uzavreli pred predajom nakrátko alebo v čase predaja nakrátko a v ktorých sa uvádza dátum uplynutia, ktorý zabezpečuje, že vyrovnanie predaja nakrátko sa môže uskutočniť načas;

(c)

dohody o spätnom odkúpení: dohody o spätnom odkúpení pokrývajúce aspoň počet akcií alebo výšku štátnych dlhových nástrojov, ktorá je navrhnutá na predaj nakrátko fyzickou alebo právnickou osobou, ktoré sa uzavreli pred predajom nakrátko alebo v čase predaja nakrátko a v ktorých sa uvádza dátum spätného odkúpenia, ktorý zabezpečuje, že vyrovnanie predaja nakrátko sa môže uskutočniť načas;

(d)

stále dohody alebo priebežne aktualizované nástroje: dohoda alebo nástroj, do ktorého sa vstupuje pred predajom nakrátko alebo v čase predaja nakrátko, s vopred stanovenou výškou konkrétne identifikovaných akcií alebo štátnych dlhových nástrojov, ktorá počas trvania predaja nakrátko pokrýva aspoň počet akcií alebo výšku štátnych dlhových nástrojov, ktorá sa navrhuje na predaj nakrátko fyzickou alebo právnickou osobou a v ktorej sa spresňuje dátum dodania alebo vykonania, čo zabezpečuje, že vyrovnanie predaja nakrátko sa môže uskutočniť načas;

(e)

dohody týkajúce sa práv upisovania: dohody týkajúce sa práv upisovania, v ktorých fyzická alebo právnická osoba má práva na upísanie nových akcií rovnakého emitenta a rovnakej triedy a ktoré pokrývajú aspoň počet akcií navrhnutých na predaj nakrátko za predpokladu, že fyzická alebo právnická osoba je oprávnená prijať akcie pri vyrovnaní predaja nakrátko alebo pred ním;

(f)

iné nároky alebo dohody vedúce k dodaniu akcií alebo štátnych dlhových nástrojov: dohody alebo nároky, ktoré pokrývajú aspoň počet akcií alebo výšku štátnych dlhových nástrojov, ktorá je navrhnutá na predaj nakrátko fyzickou alebo právnickou osobou, ktoré sa uzavreli pred predajom nakrátko alebo v čase predaja nakrátko a v ktorých sa uvádza dátum dodania alebo vykonania, ktorý zabezpečuje, že vyrovnanie predaja nakrátko sa môže uskutočniť načas.

2.   Dohodu, zmluvu alebo nárok poskytne protistrana fyzickej alebo právnickej osobe na trvalom médiu ako dôkaz o existencii dohody o vypožičaní alebo dôkaz o existencii iného vynútiteľného nároku.

Článok 6

Dojednania a opatrenia, ktoré sa prijímajú v súvislosti s predajmi akcií nakrátko, ktoré sú prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste

[Článok 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 236/2012]

1.   V odsekoch 2, 3 a 4 sa stanovujú dojednania a opatrenia, ktoré sa prijímajú v súvislosti s predajmi akcií nakrátko, ktoré sú prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste na účely článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

2.   Štandardné lokačné dojednania a opatrenia znamenajú dojednania, potvrdenia a opatrenia, ktoré zahŕňajú každý z nasledujúcich prvkov:

(a)

v prípade lokačných potvrdení: pred vstupom fyzickej alebo právnickej osoby do predaja nakrátko potvrdenie od tretej osoby o tom, že môže akcie dať k dispozícii na účely vyrovnania načas so zohľadnením výšky možného predaja a trhových podmienok, a v ktorom sa uvádza obdobie, na ktoré je akcia lokalizovaná;

(b)

v prípade potvrdení o zadržaní: potvrdenie od tretej osoby poskytnuté pred vstupom do predaja nakrátko, že aspoň zadržala požadovaný počet akcií pre uvedenú osobu.

3.   Štandardné lokačné dojednania a opatrenia toho istého dňa znamenajú dojednania, potvrdenia a opatrenia, ktoré zahŕňajú každý z nasledujúcich prvkov:

(a)

v prípade žiadostí o potvrdenie: žiadosť o potvrdenie od fyzickej alebo právnickej osoby pre tretiu osobu, ktorá potvrdí, že predaj nakrátko bude krytý nákupmi počas dňa, v ktorom sa uskutočňuje predaj nakrátko;

(b)

v prípade lokačných potvrdení: potvrdenie od tretej osoby pred vstupom do predaja nakrátko, že môže akcie dať k dispozícii na účely vyrovnania načas so zohľadnením výšky možného predaja a trhových podmienok, a v ktorom sa uvádza obdobie, na ktoré sú akcie lokalizované;

(c)

v prípade potvrdenia o bezproblémovom vypožičaní alebo nákupe: potvrdenie od tretej osoby poskytnuté pred vstupom do predaja nakrátko, že akciu je možné bez problémov vypožičať alebo kúpiť v príslušnom množstve so zohľadnením trhových podmienok a iných informácií dostupných uvedenej tretej osobe o ponuke akcií alebo, v prípade neexistencie tohto potvrdenia od tretej osoby, že aspoň zadržala požadovaný počet akcií pre fyzickú alebo právnickú osobu;

(d)

v prípade monitorovania: záväzok fyzickej alebo právnickej osoby monitorovať výšku predaja nakrátko, ktorá nie je krytá nákupmi;

(e)

v prípade inštrukcií pre prípad zlyhania pokynu na krytie: záväzok fyzickej alebo právnickej osoby, že v prípade, ak vykonané predaje nakrátko nie sú kryté nákupmi v rovnaký deň, fyzická alebo právnická osoba ihneď pošle pokyn tretej osobe, aby zabezpečila akcie na krytie predaja nakrátko s cieľom zabezpečiť vyrovnanie načas.

4.   Dojednania a opatrenia bezproblémového vypožičania alebo nákupu znamenajú dojednania, potvrdenia a opatrenia, keď fyzická alebo právnická osoba vstúpi do predaja akcií nakrátko, ktorý spĺňa požiadavky na likviditu stanovené v článku 22 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006 (4), alebo iných akcií, ktoré sú zahrnuté v hlavnom národnom akciovom indexe, ktoré identifikoval dotknutý príslušný orgán každého členského štátu a ktoré sú podkladovým finančným nástrojom na derivatívnu zmluvu prijatým na obchodovanie na obchodnom mieste, ktoré zahŕňajú tieto prvky:

(a)

v prípade lokačných potvrdení: potvrdenie od tretej osoby pred vstupom do predaja nakrátko, že akcie môže dať k dispozícii na účely vyrovnania načas so zohľadnením výšky možného predaja a trhových podmienok a s uvedením obdobia, na ktoré je akcia lokalizovaná;

(b)

v prípade potvrdenia o bezproblémovom vypožičaní alebo nákupe: potvrdenie od tretej osoby poskytnuté pred vstupom do predaja nakrátko, že akciu je možné jednoducho vypožičať alebo kúpiť v príslušnom množstve so zohľadnením trhových podmienok a iných informácií dostupných uvedenej tretej osobe o zásobe akcií alebo v prípade neexistencie tohto potvrdenia od tretej osoby, že aspoň zadržala požadovaný počet akcií pre fyzickú alebo právnickú osobu a

(c)

v prípade pokynu na krytie: keď vykonané predaje nakrátko nebudú kryté nákupmi alebo vypožičaním, záväzok, že fyzická alebo právnická osoba ihneď odošle pokyn a nariadi tretej osobe, aby zabezpečila akcie na krytie predaja nakrátko s cieľom zabezpečiť vyrovnanie načas.

5.   Dojednania, potvrdenia a pokyny uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 poskytne tretia osoba na trvalom médiu fyzickej alebo právnickej osobe ako dôkaz o existencii dojednaní, potvrdení a pokynov.

Článok 7

Dojednania s tretími osobami, ktoré sa prijímajú v súvislosti so štátnymi dlhovými nástrojmi

[Článok 13 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 236/2012]

1.   V odsekoch 2 až 5 sa stanovujú dojednania s tretími osobami, ktoré sa prijímajú v súvislosti so štátnymi dlhovými nástrojmi na účely článku 13 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

2.   Štandardné lokačné dojednanie štátnych dlhových nástrojov: znamená potvrdenie od tretej osoby pred vstupom do predaja nakrátko, že môže štátne dlhové nástroje dať k dispozícii na účely vyrovnania načas vo výške požadovanej fyzickou alebo právnickou osobou, so zohľadnením trhových podmienok a s uvedením obdobia, na ktoré sú štátne dlhové nástroje lokalizované.

3.   Dojednanie o časovo obmedzenom potvrdení: znamená dojednanie, v ktorom fyzická alebo právnická osoba potvrdí tretej osobe, že predaj nakrátko bude krytý nákupmi počas toho istého dňa predaja nakrátko a tretia osoba pred vstupom do predaja nakrátko potvrdí, že odôvodnene očakáva, že štátne dlhové nástroje je možné kúpiť v príslušnom množstve so zohľadnením trhových podmienok a iných informácií, ktoré má tretia osoba k dispozícii o dodaní štátnych dlhových nástrojov v deň vstupu do predaja nakrátko.

4.   Bezpodmienečné repo potvrdenie: znamená potvrdenie, v ktorom tretia osoba pred vstupom do predaja nakrátko potvrdí, že odôvodnene očakáva, že vyrovnanie sa môže uskutočniť načas v dôsledku jej účasti na dojednaní na štrukturálnom základe, organizovanom alebo prevádzkovanom centrálnou bankou, úradom pre správu dlhu alebo zúčtovacím systémom cenných papierov, ktorý poskytne bezpodmienečný prístup k dotknutým štátnym dlhovým nástrojom vo veľkosti zodpovedajúcej veľkosti predaja nakrátko.

5.   Potvrdenie o bezproblémovom nákupe štátnych dlhových nástrojov: znamená potvrdenie tretej osoby poskytnuté pred vstupom do predaja nakrátko, že odôvodnene predpokladá, že vyrovnanie sa môže uskutočniť načas na základe toho, že dotknuté štátne dlhové nástroje je možné jednoducho vypožičať alebo kúpiť v príslušnom množstve so zohľadnením trhových podmienok a akýchkoľvek iných informácií, ktoré sú tretej osobe dostupné o ponuke štátnych dlhových nástrojov.

6.   Dojednania, potvrdenia a pokyny uvedené v odsekoch 2 až 5 poskytne tretia osoba fyzickej alebo právnickej osobe na trvalom médiu ako dôkaz o existencii dojednaní, potvrdení a pokynov.

Článok 8

Tretie osoby, s ktorými sa uzatvárajú dojednania

1.   V prípade, že sa dojednanie uvedené v článkoch 6 a 7 uskutoční s treťou osobou, pôjde o jeden z týchto typov tretej osoby:

(a)

v prípade investičnej spoločnosti: investičná spoločnosť, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 2;

(b)

v prípade centrálnej protistrany: centrálna protistrana, ktorá zúčtuje príslušné akcie alebo štátne dlhové nástroje;

(c)

v prípade zúčtovacieho systému cenných papierov: zúčtovací systém cenných papierov, ako je vymedzený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES (5), ktorý zúčtuje platby voči príslušným akciám alebo štátnym dlhovým nástrojom;

(d)

v prípade centrálnej banky: centrálna banka, ktorá akceptuje príslušné akcie alebo štátne dlhové nástroje ako kolaterál alebo vykoná transakcie otvoreného trhu alebo repo transakcie voči príslušným akciám alebo štátnym dlhovým nástrojom;

(e)

v prípade vnútroštátneho subjektu správy dlhu: vnútroštátny subjekt správy dlhu príslušného emitenta štátnych dlhových nástrojov;

(f)

akákoľvek iná osoba, ktorá podlieha požiadavkám oprávnenia alebo registrácie v súlade s právnymi predpismi Únie zo strany člena Európskeho systému pre finančný dohľad a spĺňa požiadavky uvedené v odseku 2;

(g)

osoba usadená v tretej krajine, ktorá je oprávnená alebo zaregistrovaná a podlieha dohľadu orgánu v uvedenej tretej krajine, a ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 2 za predpokladu, že orgán danej tretej krajiny je zmluvnou stranou vhodného dojednania o spolupráci, pokiaľ ide o výmenu informácií s dotknutým príslušným orgánom.

2.   Na účely písm. a), f) a g) v odseku 1 tretia osoba splní tieto požiadavky:

(a)

zúčastňuje sa na riadení vypožičania alebo nákupu príslušných akcií alebo štátnych dlhových nástrojov;

(b)

poskytuje dôkaz o tejto účasti;

(c)

je schopná na požiadanie poskytnúť dôkaz o svojej schopnosti dodať alebo spracovať dodanie akcií alebo štátnych dlhových nástrojov v dátumoch, v ktorých sa tak zaviaže voči svojim protistranám vrátane štatistickej evidencie.

KAPITOLA V

URČENIE HLAVNÉHO MIESTA OBCHODOVANIA NA ÚČEL VÝNIMKY

[ČLÁNOK 16 NARIADENIA (EÚ) č. 236/2012]

Článok 9

Dátum a obdobie výpočtov na účel určenia hlavného miesta obchodovania

1.   Dotknuté príslušné orgány uskutočnia akékoľvek výpočty na určenie hlavného obchodného miesta akcie najmenej 35 kalendárnych dní pred dátumom uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 236/2012 za obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011.

2.   Následné výpočty sa uskutočnia do 22. februára 2014 za obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013 a potom každé dva roky počas nasledujúcich dvoch rokov.

3.   V prípade, že dotknutá akcia nebola prijatá na obchodovanie počas celého dvojročného obdobia na obchodnom mieste v Únii a obchodnom mieste tretej krajiny, obdobím na výpočet je obdobie, počas ktorého bola táto akcia prijatá na obchodovanie na oboch miestach súčasne.

Článok 10

Dátum oznámenia orgánu ESMA

Dotknuté príslušné orgány informujú orgán ESMA o tých akciách, ktorých hlavné miesto obchodovania je mimo Únie, najmenej 35 kalendárnych dní pred dátumom uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 236/2012 a potom v deň pred prvým obchodným dňom v marci každého druhého roka počnúc marcom 2014.

Článok 11

Účinnosť zoznamu oslobodených akcií

Zoznam akcií, ktorých hlavné miesto obchodovania sa nachádza mimo Únie, je účinný od 1. apríla po jeho uverejnení orgánom ESMA s výnimkou, že prvý zoznam uverejnený orgánom ESMA je účinný odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

Článok 12

Osobitné prípady preskúmania oslobodených akcií

1.   Dotknutý príslušný orgán, ktorý stanoví, či sa hlavné miesto obchodovania pre akciu nachádza mimo Únie na základe jednej z okolností stanovených v odseku 2, zabezpečí, aby:

(a)

sa akékoľvek výpočty určujúce hlavné miesto obchodovania uskutočnili čo najskôr po výskyte príslušných okolností a počas obdobia dvoch rokov pred dátumom výpočtu;

(b)

informoval orgánu ESMA o svojom určení čo najskôr a ak je to vhodné, pred dátumom prijatia na obchodovanie na obchodnom mieste v Únii.

Akýkoľvek prepracovaný zoznam je účinný dňom nasledujúcim po jeho uverejnení orgánom ESMA.

2.   Ustanovenia odseku 1 sa uplatňujú, keď:

(a)

akcie spoločnosti sú nastálo odstránené z obchodovania na hlavnom mieste obchodovania nachádzajúcom sa mimo Únie;

(b)

akcie spoločnosti sú nastálo odstránené z obchodovania na obchodnom mieste nachádzajúcom sa v Únii;

(c)

akcie spoločnosti, ktorá bola predtým prijatá na obchodovanie na obchodnom mieste mimo Únie, sú prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste v Únii.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2012 okrem článkov 9, 10 a 11, ktoré sa uplatňujú od dátumu uvedeného v prvom odseku.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.


PRÍLOHA I

Zverejnenie významných čistých krátkych pozícií (článok 2)

Držiteľ pozície

Názov emitenta

ISIN

Čistá krátka pozícia

(v %)

Dátum vytvorenia, zmeny alebo ukončenia držby pozície

(rrrr-mm-dd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA II

Formát informácií poskytovaných štvrťročne orgánu ESMA (článok 3)

Informácia

Formát

1.

Identifikácia emitenta

 

Pri akciách: úplný názov spoločnosti, ktorá má akcie prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste

 

Pri štátnych dlhových nástrojoch: úplný názov emitenta

 

Pri nekrytých swapoch na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje: úplný názov podkladového štátneho emitenta

2.

ISIN

Len pri akciách: ISIN je hlavná trieda kmeňových akcií emitenta. Ak nie sú žiadne kmeňové akcie prijaté na obchodovanie, ISIN triedy prednostných akcií (alebo hlavnej triedy prednostných akcií prijatých na obchodovanie, ak existuje niekoľko tried týchto akcií)

3.

Kód krajiny

Dvojpísmenový kód krajiny štátneho emitenta v súlade s normou ISO 3166-1

4.

Dátum pozície

Dátum podania správy o pozícii. Formát v súlade s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

5.

Denná súhrnná čistá krátka pozícia na hlavných národných indexových akciách

Percentuálny údaj zaokrúhlený na 2 desatinné miesta

6.

Ukončenie štvrťročnej súhrnnej čistej krátkej pozície na iných akciách

Percentuálny údaj zaokrúhlený na 2 desatinné miesta

7.

Denné súhrnné čisté krátke pozície v štátnych dlhových nástrojoch

Číselný údaj rovnocenný nominálnej sume v eurách

8.

Denné súhrnné nekryté pozície v swapoch na úverové zlyhanie štátneho emitenta

Číselný údaj rovnocenný nominálnej sume v eurách


Top