EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0826

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 826/2012 z  29. júna 2012 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na oznamovanie a zverejňovanie týkajúce sa čistých krátkych pozícií, podrobné informácie poskytované Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy v súvislosti s čistými krátkymi pozíciami a metódu na výpočet obratu na určenie oslobodených akcií Text s významom pre EHP

OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj

18.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 251/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 826/2012

z 29. júna 2012,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na oznamovanie a zverejňovanie týkajúce sa čistých krátkych pozícií, podrobné informácie poskytované Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy v súvislosti s čistými krátkymi pozíciami a metódu na výpočet obratu na určenie oslobodených akcií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 5, článok 11 ods. 3 a článok 16 ods. 3,

po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Cieľom tohto nariadenia je zriadiť jednotný režim na predkladanie oznámení a informácií investormi vnútroštátnym príslušným orgánom alebo príslušnými orgánmi Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“). Keďže výpočet obratu na určenie oslobodených akcií je úzko spojený aj s poskytovaním informácií týkajúcich sa akcií, ktorých hlavné miesto obchodovania je v Únii, malo by sa naň vzťahovať aj toto nariadenie. Na účel zabezpečenia súdržnosti medzi takýmito ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a s cieľom umožniť komplexný prehľad a kompaktný prístup k nim osobami, ktoré podliehajú uvedeným povinnostiam, je vhodné začleniť všetky regulačné technické predpisy vyžadované nariadením (EÚ) č. 236/2012 do jedného nariadenia.

(2)

V súvislosti s oznamovaním čistých krátkych pozícií v akciách, štátnych dlhových nástrojoch a nekrytých swapoch na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje a so zverejňovaním významných čistých krátkych pozícií v akciách by sa mali špecifikovať jednotné pravidlá týkajúce sa podrobných informácií vrátane spoločnej normy, ktorá sa má používať pri oznamovaní, na účel zabezpečenia jednotnosti pri uplatňovaní oznamovacích požiadaviek v rámci Únie s cieľom posilniť účinnosť postupu vykazovania a poskytnúť verejnosti porovnateľné informácie.

(3)

Na účel zabezpečenia správnej identifikácie držiteľov pozícií by oznamovanie malo obsahovať kód, ktorý môže dopĺňať meno držiteľa pozície, ak je takýto kód k dispozícii. Kým nebude dostupný jediný, spoľahlivý a verejne uznaný identifikátor právnickej osoby, je nevyhnutné spoliehať sa na existujúce kódy, ktoré niektorí držitelia pozícií môžu mať, ako napríklad na identifikačný kód banky (BIC).

(4)

Na účel vykonávania svojich povinností podľa tohto nariadenia a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (2), majú príslušné orgány na požiadanie poskytovať orgánu ESMA štvrťročne informácie týkajúce sa oznamovania čistých krátkych pozícií v akciách, štátnych dlhových nástrojoch a nekrytých swapoch na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa čistých krátkych pozícií.

(5)

S cieľom účinne využívať takéto informácie, najmä so zreteľom na cieľ zabezpečiť riadne fungovanie a integritu finančných trhov a stabilitu finančného systému v Únii, by štvrťročné informácie mali byť štandardizované, stabilné z hľadiska času a dostatočne podrobné, vo forme niektorých denných súhrnných údajov, aby ich mohol orgán ESMA spracúvať a vykonávať výskum a analýzy.

(6)

ESMA nie je schopný vopred určiť špecifické informácie, ktoré možno bude od príslušného orgánu požadovať, pretože uvedené informácie sa môžu stanoviť až v závislosti od jednotlivých prípadov a môžu zahŕňať veľmi rozmanité vstupy, ako napríklad jednotlivé alebo súhrnné údaje o krátkych čistých pozíciách alebo nekrytých pozíciách v swapoch na úverové zlyhanie. Napriek tomu je dôležité, aby sa stanovili všeobecné informácie, ktoré je potrebné v tomto smere poskytnúť.

(7)

Na účely vypočítania obratu v Únii aj na obchodných miestach mimo Únie s cieľom určiť hlavné miesto obchodovania s akciami je potrebné, aby každý dotknutý príslušný orgán určil príslušné zdroje informácií na identifikovanie a zmeranie obchodovania s konkrétnymi akciami. V súčasnosti nie sú v Únii zladené požiadavky na oznamovanie transakcií s akciami prijatými na obchodovanie len v multilaterálnych obchodných systémoch ani medzinárodne normy týkajúce sa štatistík obchodovania s jednotlivými akciami na obchodných miestach, z ktorých môžu takisto vyplynúť relevantné odchýlky. Z toho dôvodu je potrebné umožniť príslušným orgánom určitú flexibilitu na vykonávanie uvedeného výpočtu.

(8)

S cieľom zaistiť súlad by dátum uplatňovania tohto nariadenia mal byť rovnaký ako v prípade nariadenia (EÚ) č. 236/2012. S cieľom poskytnúť fyzickým a právnickým osobám dostatok času na spracovanie zoznamu oslobodených akcií podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 by sa však príprava tohto zoznamu a jeho následné uverejnenie na internetovej stránke orgánu ESMA malo vykonať v dostatočnom predstihu pred dátumom nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 236/2012. Je preto potrebné, aby sa metóda stanovená na výpočet obratu na určenie hlavného miesta obchodovania uplatňovala odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(9)

Keďže v nariadení (EÚ) č. 236/2012 sa uznáva, že by sa záväzné technické predpisy mali prijať skôr, ako sa bude môcť užitočne uplatňovať uvedené nariadenie, a pretože je dôležité, aby sa do 1. novembra 2012 špecifikovali požadované nepodstatné prvky, aby účastníci trhu mohli ľahšie dosiahnuť súlad s uvedeným nariadením a aby ho príslušné orgány ľahšie presadili, je potrebné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.

(10)

Toto nariadenie sa zakladá na návrhu regulačných technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.

(11)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, na ktorých sa zakladá toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa stanovujú regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú:

a)

podrobné informácie o čistých krátkych pozíciách, ktoré fyzická alebo právnická osoba musí poskytovať príslušným orgánom a zverejňovať podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 236/2012;

b)

podrobné informácie, ktoré musí Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 poskytovať príslušný orgán;

c)

metóda výpočtu obratu s cieľom určiť hlavné miesto na obchodovanie s akciami podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

KAPITOLA II

PODROBNÉ INFORMÁCIE O ČISTÝCH KRÁTKYCH POZÍCIÁCH, KTORÉ SA MAJÚ OZNAMOVAŤ A ZVEREJŇOVAŤ

[ČLÁNOK 9 NARIADENIA (EÚ) č. 236/2012]

Článok 2

Oznamovanie čistých krátkych pozícií v akciách, štátnych dlhových nástrojoch a v nekrytých swapoch na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje príslušným orgánom

1.   Oznamovanie vykonané podľa článku 5 ods. 1, článku 7 ods. 1 alebo článku 8 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 obsahuje informácie, ktoré sú spresnené v tabuľke 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Oznamovanie sa robí s využitím formulára, ktorý vydal dotknutý príslušný orgán, vo formáte stanovenom v prílohe II.

2.   Ak má príslušný orgán zavedené bezpečnostné systémy, ktoré mu umožňujú úplnú identifikáciu osoby podávajúcej oznámenie a držiteľa pozície vrátane všetkých informácií uvedených v kolónkach 1 až 7 tabuľky 1 prílohy I, príslušné kolónky vo formulári môžu vo formáte oznámenia ostať nevyplnené.

3.   Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predloží oznámenie uvedené v odseku 1, ktoré obsahuje chybu, ihneď po zistení tejto chyby pošle dotknutému príslušnému orgánu oznam, že ho zrušuje.

Zrušenie oznámenia sa robí prostredníctvom formulára vydaného uvedeným príslušným orgánom, a to vo formáte stanovenom v prílohe III.

Dotknutá fyzická osoba alebo právnická osoba predloží v prípade potreby nové oznámenie v súlade s odsekmi 1 a 2.

Článok 3

Zverejnenie informácií o čistých krátkych pozíciách v akciách

Akékoľvek zverejnenie čistej krátkej pozície v akciách, ktorá dosahuje príslušnú prahovú hodnotu na zverejňovanie alebo ktorá po dosiahnutí prahovej hodnoty klesla pod túto hodnotu, musí podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 obsahovať informácie spresnené v tabuľke 2 prílohy I k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA III

PODROBNÉ INFORMÁCIE SÚVISIACE S ČISTÝMI KRÁTKYMI POZÍCIAMI, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTOVAŤ ORGÁNU ESMA

[ČLÁNOK 11 NARIADENIA (EÚ) č. 236/2012]

Článok 4

Pravidelné informácie

Podľa článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 príslušné orgány poskytnú každý štvrťrok orgánu ESMA tieto informácie:

a)

dennú súhrnnú čistú krátku pozíciu každej jednotlivej akcie v hlavnom národnom akciovom indexe, ktorý určí dotknutý príslušný orgán;

b)

skončenie štvrťročnej súhrnnej čistej krátkej pozície za jednotlivé akcie, ktoré sa nenachádzajú v indexe uvedenom v písmene a);

c)

dennú súhrnnú čistú krátku pozíciu za každého štátneho emitenta;

d)

v prípade potreby denné súhrnné nekryté pozície na swapy na úverové zlyhanie štátneho emitenta.

Článok 5

Informácie na požiadanie

Informácie, ktoré poskytuje dotknutý príslušný orgán na ad hoc základe podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, obsahujú všetky požadované informácie spresnené orgánom ESMA, ktoré predtým príslušný orgán neposkytol podľa článku 4 tohto nariadenia.

KAPITOLA IV

METÓDA VÝPOČTU OBRATU NA URČENIE HLAVNÉHO MIESTA OBCHODOVANIA S AKCIAMI

[ČLÁNOK 16 NARIADENIA (EÚ) č. 236/2012]

Článok 6

Výpočet obratu na určenie hlavného miesta na obchodovanie s akciami

1.   Pri výpočte obratu podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 dotknutý príslušný orgán použije najlepšie dostupné informácie, ktoré môžu zahŕňať:

a)

verejne dostupné informácie;

b)

údaje o transakciách podľa článku 25 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (3);

c)

informácie z obchodných miest, na ktorých sa obchoduje s príslušnými akciami;

d)

informácie poskytnuté iným príslušným orgánom vrátane príslušného orgánu tretej krajiny;

e)

informácie poskytnuté emitentom príslušných akcií;

f)

informácie od tretích strán vrátane poskytovateľov údajov.

2.   Pri určovaní toho, čo predstavuje najlepšie dostupné informácie, dotknutý príslušný orgán zabezpečí v primerane možnom rozsahu, aby:

a)

uprednostnil používanie verejne dostupných informácií pred inými zdrojmi informácií;

b)

informácie pokrývali všetky obchodovacie dni počas príslušného obdobia bez ohľadu na to, či sa s týmito akciami obchodovalo počas všetkých obchodovacích dní;

c)

sa prijaté transakcie zahrnuté do výpočtov započítali len raz;

d)

sa transakcie oznámené prostredníctvom obchodného miesta, ktoré sa však uskutočnili mimo neho, nezapočítali.

3.   Obrat akcií na obchodných miestach sa považuje za nulový, ak akcie už nie sú prijaté na obchodovanie na uvedenom obchodnom mieste, a to aj v prípade, že akcie boli prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste počas príslušného obdobia výpočtu.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2012 okrem článku 6, ktorý sa uplatňuje odo dňa uvedeného v prvom odseku.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA I

TABUĽKA 1

Zoznam kolónok na účel oznamovania (článok 2)

Názov kolónky

Opis

1.

Držiteľ pozície

Pri fyzických osobách: meno a priezvisko.

Pri právnických osobách: úplný názov vrátane právnej formy, ako sa uvádza v registri, v ktorom je zapísaná, ak sa uplatňuje.

2.

Identifikačný kód právnickej osoby

Identifikačný kód banky, ak je k dispozícii.

3.

Adresa držiteľa pozície

Úplná adresa (napríklad ulica, číslo domu, poštové smerové číslo, mesto, štát/provincia) a krajina.

4.

Kontaktné údaje držiteľa pozície

Telefónne číslo, faxové číslo (ak je k dispozícii), e-mailová adresa.

5.

Oznamujúca osoba

Pri fyzických osobách: meno a priezvisko.

Pri právnických osobách: úplný názov vrátane právnej formy, ako sa uvádza v registri, v ktorom je zapísaná, ak sa uplatňuje.

6.

Adresa oznamujúcej osoby

Úplná adresa (napríklad ulica, číslo domu, poštové smerové číslo, mesto, štát/provincia) a krajina, ak sú odlišné od údajov držiteľa pozície.

7.

Kontaktné údaje oznamujúcej osoby

Telefónne číslo, faxové číslo (ak je k dispozícii), e-mailová adresa, ak sú odlišné od údajov držiteľa pozície.

8.

Dátum oznámenia

Dátum predloženia oznámenia v súlade s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd).

9.

Identifikácia emitenta

Pri akciách: úplný názov spoločnosti, ktorá má akcie prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste.

Pri štátnych dlhových nástrojoch: úplný názov emitenta.

Pri nekrytých swapoch na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje: úplný názov podkladového štátneho emitenta.

10.

ISIN

Len pri akciách: ISIN je hlavná trieda kmeňových akcií emitenta. Ak nie sú žiadne kmeňové akcie prijaté na obchodovanie, ISIN triedy prednostných akcií (alebo hlavnej triedy prednostných akcií prijatých na obchodovanie, ak existuje niekoľko tried týchto akcií).

11.

Kód krajiny

Dvojpísmenový kód krajiny štátneho emitenta v súlade s normou ISO 3166-1.

12.

Dátum pozície

Dátum vytvorenia, zmeny alebo ukončenia držby pozície. Formát v súlade s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd).

13.

Veľkosť čistej krátkej pozície ako percentuálny podiel

Len pri akciách: percentuálny podiel (zaokrúhlený na 2 desatinné miesta) emitovaného akciového kapitálu vyjadrený absolútnym číslom bez znamienok „+“ alebo „–“.

14.

Suma rovnajúca sa čistej krátkej pozícii

Pri akciách: celkový počet rovnocenných akcií.

Pri štátnych dlhových nástrojoch: rovnocenná nominálna suma v eurách.

Pri nekrytých swapoch na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje: rovnocenná nominálna suma v eurách.

Číselné údaje vyjadrené absolútnym číslom bez znamienok „+“ alebo „–“ a s menou vyjadrenou v súlade s normou ISO 4217.

15.

Dátum predchádzajúceho oznámenia

Dátum posledného oznámenia pozície držiteľom pozície v súvislosti s rovnakým emitentom. Formát v súlade s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd).

16.

Dátum zrušenia

Dátum predloženia formulára zrušenia na účel zrušenia predtým podaného chybného oznámenia. Formát v súlade s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd).

17.

Poznámky

Voľný text – voliteľné.


TABUĽKA 2

Zoznam kolónok na účel zverejňovania (článok 3)

Názov kolónky

Opis

1.

Držiteľ pozície

Pri fyzických osobách: meno a priezvisko.

Pri právnických osobách: úplný názov vrátane právnej formy, ako sa uvádza v registri, v ktorom je zapísaná, ak sa uplatňuje.

2.

Názov emitenta

Úplný názov spoločnosti, ktorá má akcie prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste.

3.

ISIN

ISIN je hlavná trieda kmeňových akcií emitenta. Ak nie sú žiadne kmeňové akcie prijaté na obchodovanie, ISIN triedy prednostných akcií (alebo hlavnej triedy prednostných akcií prijatých na obchodovanie, ak existuje niekoľko tried týchto akcií).

4.

Veľkosť čistej krátkej pozície ako percentuálny podiel

Percentuálny podiel (zaokrúhlený na 2 desatinné miesta) emitovaného akciového kapitálu.

5.

Dátum pozície

Dátum vytvorenia, zmeny alebo zrušenia držby pozície v súlade s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd).


PRÍLOHA II

Formát formulára na oznámenie čistých krátkych pozícií (článok 2)

DRŽITEĽ POZÍCIE

Meno

PRIEZVISKO

Úplný názov spoločnosti

 

Kód BIC

(ak ho držiteľ má)

 

Krajina

 

Adresa

 

Kontaktná osoba

Meno

Priezvisko

 

Telefónne číslo

 

Faxové číslo

 

E-mailová adresa

 


OZNAMUJÚCA OSOBA

(ak je odlišná)

Meno

PRIEZVISKO

Úplný názov spoločnosti

 

Krajina

 

Adresa

 

Kontaktná osoba

Meno

Priezvisko

 

Telefónne číslo

 

Faxové číslo

 

E-mailová adresa

 


ČISTÁ KRÁTKA POZÍCIA V AKCIÁCH

1.

Dátum oznámenia

(rrrr-mm-dd)

 

2.   

Názov emitenta

2.1.

Kód ISIN

 

2.2.

Úplný názov

 

3.

Dátum pozície

(rrrr-mm-dd)

 

4.   

Čistá krátka pozícia po prekročení prahovej hodnoty

4.1.

Počet rovnocenných akcií

 

4.2.

% emitovaného akciového kapitálu

 

5.

Dátum predchádzajúceho oznámenia

(rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


ČISTÁ KRÁTKA POZÍCIA V ŠTÁTNYCH DLHOVÝCH NÁSTROJOCH

1.

Dátum oznámenia

(rrrr-mm-dd)

 

2.   

Názov emitenta

2.1.

Kód krajiny

 

2.2.

Úplný názov

 

3.

Dátum pozície

(rrrr-mm-dd)

 

4.

Čistá krátka pozícia po prekročení prahovej hodnoty

Rovnocenná nominálna suma

 

5.

Dátum predchádzajúceho oznámenia

(rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


POZÍCIA V NEKRYTÝCH SWAPOCH NA ÚVEROVÉ ZLYHANIE NA ŠTÁTNE DLHOVÉ NÁSTROJE

1.

Dátum oznámenia

(rrrr-mm-dd)

 

2.   

Názov emitenta

2.1.

Kód krajiny

 

2.2.

Úplný názov

 

3.

Dátum pozície

(rrrr-mm-dd)

 

4.

Čistá krátka pozícia po prekročení prahovej hodnoty

Rovnocenná nominálna suma

 

5.

Dátum predchádzajúceho oznámenia

(rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


PRÍLOHA III

Formát formulára na zrušenie chybných oznámení (článok 2)

DRŽITEĽ POZÍCIE

Meno

PRIEZVISKO

Úplný názov spoločnosti

 

Kód BIC

(ak ho držiteľ má)

 

Krajina

 

Adresa

 

Kontaktná osoba

Meno

Priezvisko

 

Telefónne číslo

 

Faxové číslo

 

E-mailová adresa

 


OZNAMUJÚCA OSOBA

(ak je odlišná)

Meno

PRIEZVISKO

Úplný názov spoločnosti

 

Krajina

 

Adresa

 

Kontaktná osoba

Meno

Priezvisko

 

Telefónne číslo

 

Faxové číslo

 

E-mailová adresa

 


ZRUŠENÁ ČISTÁ KRÁTKA POZÍCIA V AKCIÁCH

1.

Dátum zrušenia

(rrrr-mm-dd)

 

2.   

Názov emitenta

2.1.

Kód ISIN

 

2.2.

Úplný názov

 

3.

Dátum pozície oznámenia, ktoré sa ruší

(rrrr-mm-dd)

 

4.   

Čistá krátka pozícia po prekročení prahovej hodnoty, uvedená v oznámení, ktoré sa zrušuje

4.1.

Počet rovnocenných akcií

 

4.2.

% emitovaného akciového kapitálu

 

5.

Dátum oznámenia týkajúci sa oznámenia, ktoré sa ruší

(rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


ZRUŠENÁ ČISTÁ KRÁTKA POZÍCIA V ŠTÁTNYCH DLHOVÝCH NÁSTROJOCH

1.

Dátum zrušenia

(rrrr-mm-dd)

 

2.   

Názov emitenta

2.1.

Kód krajiny

 

2.2.

Úplný názov

 

3.

Dátum pozície oznámenia, ktoré sa ruší

(rrrr-mm-dd)

 

4.

Čistá krátka pozícia po prekročení prahovej hodnoty, uvedená v oznámení, ktoré sa ruší

Rovnocenná nominálna suma

 

5.

Dátum oznámenia týkajúci sa oznámenia, ktoré sa ruší

(rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


ZRUŠENÁ POZÍCIA V NEKRYTÝCH SWAPOCH NA ÚVEROVÉ ZLYHANIE NA ŠTÁTNE DLHOVÉ NÁSTROJE

1.

Dátum zrušenia

(rrrr-mm-dd)

 

2.   

Názov emitenta

2.1.

Kód krajiny

 

2.2.

Úplný názov

 

3.

Dátum pozície oznámenia, ktoré sa ruší

(rrrr-mm-dd)

 

4.

Čistá krátka pozícia po prekročení prahovej hodnoty, uvedená v oznámení, ktoré sa ruší

Rovnocenná nominálna suma

 

5.

Dátum oznámenia týkajúci sa oznámenia, ktoré sa ruší

(rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


Top