EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0613

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 613/2012 z  9. júla 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy Text s významom pre EHP

OJ L 178, 10.7.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 274 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/613/oj

10.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 178/6


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 613/2012

z 9. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 9,

keďže:

(1)

Farba vzoru osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1071/2009 vymedzuje ako „tmavobéžová farba Pantone“.

(2)

Je potrebné špecifikovať farbu presnejšie, aby sa podporila homogenita a jednotná interpretácia a uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1071/2009.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1071/2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1071/2009 v treťom riadku sa veta „Papier tmavobéžovej farby Pantone – formát DIN A 4, papier z buničiny, 100 g/m2 alebo viac“ nahrádza takto:

„Tmavobéžová farba Pantone 467 alebo čo najbližšia k tejto farbe – formát DIN A 4, papier z buničiny, 100 g/m2 alebo viac“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51.


Top