EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0607

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ L 177, 7.7.2012, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/607/oj

7.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 177/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 607/2012

zo 6. júla 2012

o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 10. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2 a článok 8 ods. 8,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 995/2010 sa hospodárskym subjektom ukladá povinnosť uplatňovať rámec postupov a opatrení (ďalej len „systém náležitej starostlivosti“) s cieľom minimalizovať riziko uvádzať na vnútorný trh nelegálne vyťažené drevo alebo výrobky z nelegálne vyťaženého dreva.

(2)

Je potrebné objasniť prípady, keď sa musia poskytnúť informácie o úplnom vedeckom názve druhu dreviny, vnútroštátnom regióne, kde sa drevo vyťažilo a o povolení na ťažbu.

(3)

Je potrebné objasniť pravidelnosť a povahu kontrol, ktoré príslušné orgány musia vykonávať vzhľadom na monitorovacie organizácie.

(4)

Na ochranu jednotlivcov v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov získaných pri výkone kontrol, sa vzťahujú požiadavky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (2) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (3),

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú podrobné pravidlá v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií.

Článok 2

Uplatňovanie systému náležitej starostlivosti

1.   Hospodárske subjekty uplatňujú systém náležitej starostlivosti pri každom konkrétnom druhu dreva alebo výrobku z dreva, ktoré dodáva konkrétny dodávateľ počas obdobia nepresahujúceho 12 mesiacov, za predpokladu, že druh dreviny, krajina alebo krajiny ťažby, alebo prípadne región (regióny) v rámci krajiny, kde sa drevo vyťažilo, a povolenie (povolenia) na ťažbu zostávajú nezmenené.

2.   Prvým odsekom nie je dotknutá povinnosť hospodárskeho subjektu zachovávať opatrenia a postupy na poskytovanie informácií uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 995/2010 pri každej zásielke dreva a výrobkov z dreva, ktoré hospodársky subjekt uvádza na trh.

Článok 3

Informácie týkajúce sa dodávok hospodárskeho subjektu

1.   Informácie o dodávke dreva alebo výrobkov z dreva hospodárskeho subjektu uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 995/2010 sa poskytujú v súlade s odsekmi 2, 3 a 4.

2.   Úplný vedecký názov druhu dreviny uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) prvej zarážke nariadenia (EÚ) č. 995/2010 sa poskytuje v tých prípadoch, keď bežné názvy nie sú jednoznačné.

3.   Informácie o regióne v rámci krajiny uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a) druhej zarážke nariadenia (EÚ) č. 995/2010 sa poskytujú v tých prípadoch, keď sa vnútroštátne regióny vyznačujú rôznou úrovňou rizika nelegálnej ťažby.

4.   Informácie o povolení na ťažbu uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a) druhej zarážke nariadenia (EÚ) č. 995/2010 sa poskytujú v tých prípadoch, keď je v rámci krajiny alebo vnútroštátnom regióne rôzna úroveň rizika nelegálnej ťažby, pokiaľ ide o rôzne povolenia.

Na účely prvého pododseku sa za povolenie na ťažbu považuje každé opatrenie, ktorým sa zaručuje právo na ťažbu vo vymedzenej oblasti

Článok 4

Hodnotenie a zmiernenie rizika

Certifikácia alebo iné systémy overenia treťou stranou uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) druhom odseku prvej zarážke a v článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 995/2010 sa môžu zohľadniť v procese hodnotenia a zmierňovania rizika, ak spĺňajú tieto kritériá:

a)

v rámci nich sa zriadil a verejne tretím stranám sprístupnil verejne dostupný systém požiadaviek, ktorý obsahuje minimálne všetky relevantné požiadavky uplatniteľných právnych predpisov;

b)

je špecifikované, že primerané kontroly vrátane kontrol v teréne vykonáva tretia strana v pravidelných intervaloch nie dlhších ako 12 mesiacov s cieľom overiť, či sa dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy;

c)

zahŕňajú prostriedky overené treťou stranou na vysledovanie dreva vyťaženého v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi a výrobkov z takéhoto dreva v každom bode dodávateľského reťazca až do momentu uvedenia takéhoto dreva alebo výrobkov z takéhoto dreva na trh;

d)

zahŕňajú kontroly overené treťou stranou na zabezpečenie toho, aby drevo alebo výrobky z dreva neznámeho pôvodu alebo drevo alebo výrobky z dreva, ktoré sa nevyťažilo v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi, nevstúpili do dodávateľského reťazca.

Článok 5

Vedenie záznamov zo strany hospodárskych subjektov

1.   Informácie o dodávkach hospodárskych subjektov stanovené v článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a uplatňovanie postupov na zmierňovanie rizika sa dokumentujú pomocou primeraných záznamov, ktoré sa uchovávajú počas 5 rokov a sprístupňujú príslušným orgánom na kontrolu.

2.   V rámci uplatňovania vlastného systému náležitej starostlivosti musia byť hospodárske subjekty schopné preukázať, ako získané informácie skontrolovali podľa kritérií stanovených v článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 995/2010, ako sa dospelo k rozhodnutiu o prijatí opatrení na zmiernenie rizika a ako hospodársky subjekt určil stupeň rizika.

Článok 6

Pravidelnosť a povaha kontrol monitorovacích organizácií

1.   Príslušné orgány zabezpečujú, aby sa kontroly v pravidelných intervaloch uvedené v článku 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 vykonávali minimálne raz za dva roky.

2.   Kontroly uvedené v článku 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 sa uskutočňujú predovšetkým v týchto prípadoch:

a)

ak príslušný orgán počas kontroly hospodárskych subjektov zistil nedostatky, pokiaľ ide o účinnosť systému náležitej starostlivosti zriadeného monitorovacou organizáciou alebo o uplatňovanie tohto systému hospodárskymi subjektmi.

b)

ak Komisia informovala príslušné orgány o tom, že v monitorovacej organizácii nastali podstatné zmeny, ako sa stanovuje v článku 9 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 363/2012 z 23. februára 2012 o procedurálnych pravidlách uznávania a zrušenia uznania monitorovacích organizácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (4).

3.   Kontroly sa vykonávajú bez predchádzajúceho ohlásenia s výnimkou prípadov, keď je predchádzajúce oznámenie monitorovacej organizácie potrebné na zabezpečenie účinnosti kontrol.

4.   Príslušné orgány vykonávajú kontroly v súlade so zdokumentovanými postupmi.

5.   Príslušné orgány vykonávajú kontroly na zabezpečenie súladu s nariadením (EÚ) č. 995/2010, ktoré zahŕňajú predovšetkým a podľa potreby tieto činnosti:

a)

náhodné kontroly vrátane auditov na mieste;

b)

preverovanie dokumentácie a záznamov monitorovacích organizácií;

c)

pohovory s vedúcimi a ostatnými zamestnancami monitorovacej organizácie;

d)

pohovory s hospodárskymi subjektmi a obchodníkmi alebo akoukoľvek inou relevantnou osobou;

e)

preverovanie dokumentácie a záznamov hospodárskych subjektov;

f)

vyšetrovanie vzoriek dodávok hospodárskych subjektov uplatňujúcich systém náležitej starostlivosti príslušnej monitorovacej organizácie.

Článok 7

Správy o kontrolách monitorovacích organizácií

1.   Príslušné orgány vypracujú správy o jednotlivých vykonaných kontrolách, ktoré musia obsahovať opis uplatneného postupu a techník, ako aj zistenia a závery.

2.   Príslušné orgány poskytnú monitorovacej organizácii, ktorá bola predmetom kontroly, zistenia a závery pripravovanej správy. Monitorovacia organizácia môže príslušným orgánom poskytnúť pripomienky v lehote stanovenej príslušnými orgánmi.

3.   Príslušné orgány vypracujú správy uvedené v článku 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 na základe správ o jednotlivých kontrolách.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23.

(2)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 115, 27.4.2012, s. 12.


Top