EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0028

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 28/2012 z  11. januára 2012 , ktorým sa stanovujú požiadavky na osvedčovanie, pokiaľ ide o dovoz určitých zložených produktov do Únie a ich prepravu cez Úniu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/275/ES a nariadenie (ES) č. 1162/2009 Text s významom pre EHP

OJ L 12, 14.1.2012, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 247 - 259

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Zrušil 32020R0692 . Latest consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/28/oj

14.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 28/2012

z 11. januára 2012,

ktorým sa stanovujú požiadavky na osvedčovanie, pokiaľ ide o dovoz určitých zložených produktov do Únie a ich prepravu cez Úniu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/275/ES a nariadenie (ES) č. 1162/2009

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 3 ods. 5,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (2), a najmä na jej článok 8 odsek 5,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovujú osobitné predpisy týkajúce sa hygieny potravín živočíšneho pôvodu (3), a najmä na prvý odsek jeho článku 9,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4), a najmä na prvý odsek jeho článku 16,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (5) z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, a najmä na jeho článok 48 ods. 1 a jeho článok 63 ods. 1prvý pododsek,

keďže:

(1)

V smernici 97/78/ES sa stanovuje, že veterinárne kontroly produktov z tretích krajín uvedených do Únie musia vykonávať členské štáty v súlade s uvedenou smernicou a s nariadením (ES) č. 882/2004.

(2)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa stanovujú všeobecné pravidlá vykonávania úradných kontrol na overenie dodržiavania pravidiel zameraných predovšetkým na predchádzanie rizikám, ktoré ľuďom a zvieratám hrozia buď priamo, alebo prostredníctvom životného prostredia, odstraňovanie týchto rizík alebo ich znižovanie na prijateľnú úroveň.

(3)

V smernici 2002/99/ES sa stanovujú všeobecné veterinárne pravidlá, ktorými sa riadia všetky stupne produkcie, spracovania a distribúcie v rámci Únie a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín a získaných produktov určených na ľudskú spotrebu.

(4)

V nariadení (ES) č. 853/2004 sa pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov stanovujú osobitné predpisy týkajúce sa hygieny potravín živočíšneho pôvodu. V článku 6 ods. 4 uvedeného nariadenia sa stanovuje, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí dovážajú potraviny obsahujúce produkty rastlinného pôvodu, ako aj spracované produkty živočíšneho pôvodu (zložené produkty), musia zabezpečiť, aby spracované produkty živočíšneho pôvodu obsiahnuté v takýchto potravinách spĺňali určité požiadavky v súvislosti s verejným zdravím stanovené v uvedenom nariadení. Okrem toho sa v nariadení (ES) č. 853/2004 stanovuje, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia byť schopní túto skutočnosť preukázať, napríklad prostredníctvom príslušnej dokumentácie alebo osvedčení.

(5)

Nariadenie (ES) č. 853/2004 sa uplatňuje od 1. januára 2006. Uplatňovanie niektorých opatrení, ktoré sú v ňom stanovené, s okamžitou účinnosťou od uvedeného dátumu by však v určitých prípadoch prinieslo praktické ťažkosti.

(6)

V nariadení Komisie (ES) č. 2076/2005 (6) sa preto stanovilo, že odchylne od článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 sú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov dovážajúci potraviny s obsahom zložených produktov oslobodení od povinnosti stanovenej v uvedenom článku.

(7)

V nariadení Komisie (ES) č. 1162/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (7), sa zrušilo a nahradilo nariadenie (ES) č. 2076/2005. Nariadenie (ES) č. 1162/2009 obsahuje rovnakú výnimku z článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 ako nariadenie (ES) č. 2076/2005.

(8)

V nariadení (ES) č. 1162/2009 sa okrem toho stanovuje, že dovoz zložených produktov musí byť v súlade s harmonizovanými pravidlami Únie, ak sú uplatniteľné, a s vnútroštátnymi predpismi, ktoré členské štáty uplatňujú v ďalších prípadoch.

(9)

Nariadenie (ES) č. 1162/2009 sa uplatňuje do 31. decembra 2013.

(10)

V rozhodnutí Komisie 2007/275/ES zo 17. apríla 2007 o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly na miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (8), sa stanovuje, že určité zložené produkty pri dovoze do Únie podliehajú veterinárnym kontrolám. Podľa uvedeného rozhodnutia sú zloženými produktmi podliehajúcimi veterinárnym kontrolám všetky produkty s obsahom spracovaných mäsových produktov, produkty, v prípade ktorých polovicu alebo viac ako polovicu ich hmoty predstavuje akýkoľvek iný spracovaný produkt živočíšneho pôvodu iný ako spracované mäsové produkty a produkty, ktoré neobsahujú žiadne spracované mäsové produkty a v prípade ktorých menej ako polovicu ich hmoty predstavuje spracovaný mliečny produkt, ak konečné produkty nespĺňajú určité požiadavky stanovené v rozhodnutí 2007/275/ES.

(11)

Okrem toho sa v rozhodnutí 2007/275/ES stanovujú určité požiadavky týkajúce sa osvedčovania v súvislosti so zloženými produktmi podliehajúcimi veterinárnym kontrolám. Stanovuje sa v ňom, že zložené produkty s obsahom spracovaných mäsových produktov musia byť pri vstupe do Únie sprevádzané príslušným osvedčením pre mäsové produkty stanoveným v právnych predpisoch Únie. Zložené produkty s obsahom spracovaných mliečnych produktov, ktoré podliehajú veterinárnym kontrolám, musia byť pri vstupe do Únie sprevádzané príslušným osvedčením stanoveným v právnych predpisoch Únie. K zloženým produktom obsahujúcim iba spracované rybie alebo vaječné produkty, ktoré podliehajú veterinárnym kontrolám, sa pri vstupe do Únie tiež prikladá príslušné osvedčenie stanovené v právnych predpisoch Únie alebo, ak sa také osvedčenie nevyžaduje, obchodný doklad.

(12)

Zloženými produktmi podliehajúcimi veterinárnym kontrolám podľa rozhodnutia 2007/275/ES sú zo svojej podstaty produkty, ktoré môžu predstavovať aj vyššie riziko pre verejné zdravie. Úrovne možného rizika pre verejné zdravie sa líšia v závislosti od produktu živočíšneho pôvodu, ktorý je zahrnutý v zloženom produkte, od percentuálneho zastúpenia daného produktu živočíšneho pôvodu v zloženom produkte a od ošetrení aplikovaných na produkte, ako aj od skladovateľnosti zloženého produktu.

(13)

Preto je vhodné, aby sa požiadavky týkajúce sa verejného zdravia stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004 uplatňovali na uvedené zložené produkty ešte pred skončením platnosti výnimky stanovenej v nariadení (ES) č. 1162/2009.

(14)

Osvedčenie o súlade s požiadavkami týkajúcimi sa verejného zdravia stanovenými v nariadení (ES) č. 853/2004 by sa malo v tomto nariadení stanoviť predovšetkým pre dovoz zložených produktov s obsahom spracovaných mäsových produktov, dovoz zložených produktov, v prípade ktorých polovicu alebo viac ako polovicu ich hmoty predstavujú mliečne produkty alebo spracované rybie alebo vaječné produkty, a dovoz zložených produktov, ktoré neobsahujú žiadne spracované mäsové produkty a v prípade ktorých menej ako polovicu ich hmoty predstavujú spracované mliečne produkty, pričom konečné produkty nie sú skladovateľné pri izbovej teplote alebo v priebehu výroby evidentne neprešli úplným procesom varenia alebo tepelného ošetrenia v celej hmote tak, aby boli všetky zo surových produktov denaturované.

(15)

V dôsledku toho by sa výnimka stanovená v nariadení (ES) č. 1162/2009 viac nemala uplatňovať na uvedené zložené produkty.

(16)

Veterinárne požiadavky týkajúce sa uvedených zložených produktov sú už stanovené v právnych predpisoch Únie. V súlade s uvedenými požiadavkami by sa predovšetkým uvedené zložené produkty mali dovážať len zo schválených tretích krajín.

(17)

V tomto nariadení by sa malo stanoviť špecifické vzorové zdravotné osvedčenie potvrdzujúce, že takéto zložené produkty dovezené do Únie spĺňajú uvedené požiadavky týkajúce sa verejného zdravia a zdravia zvierat. V dôsledku toho by sa požiadavky týkajúce sa osvedčovania stanovené v rozhodnutí 2007/275/ES viac nemali uplatňovať na uvedené zložené produkty.

(18)

V súvislosti s ďalšími zloženými produktmi, v prípade ktorých polovicu alebo viac ako polovicu ich hmoty tvoria produkty živočíšneho pôvodu iné ako mliečne produkty alebo rybie alebo vaječné produkty, by sa mali požiadavky týkajúce sa osvedčovania stanovené v rozhodnutí 2007/275/ES naďalej uplatňovať. Z dôvodov zjednodušenia a jasnosti právnych predpisov Únie je však vhodné zahrnúť uvedené požiadavky týkajúce sa osvedčovania do tohto nariadenia, aby boli hlavné pravidlá týkajúce sa označovania zložených produktov stanovené v jednom právnom akte.

(19)

Rozhodnutie 2007/275/ES a nariadenie (ES) č. 1162/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(20)

Z veterinárnych dôvodov by sa malo stanoviť osvedčenie a konkrétne podmienky týkajúce sa tranzitu cez Úniu. Tieto podmienky by však mali byť uplatniteľné iba na zložené produkty s obsahom spracovaných mäsových produktov alebo spracovaných mliečnych produktov.

(21)

Vzhľadom na zemepisnú polohu Kaliningradu by sa mali stanoviť osobitné podmienky na tranzit zásielok z Ruska a do Ruska cez územie Únie. Táto úprava by sa týkala iba Lotyšska, Litvy a Poľska.

(22)

S cieľom zabrániť akémukoľvek narušeniu obchodu by sa používanie osvedčení vydaných v súlade s rozhodnutím 2007/275/ES pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia malo na prechodné obdobie povoliť.

(23)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá o osvedčovaní zásielok určitých zložených produktov uvedených do Únie z tretích krajín.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 2 rozhodnutia 2007/275/ES.

Článok 3

Dovoz určitých zložených produktov

1.   Zásielky týchto zložených produktov uvedené do Únie pochádzajú z tretej krajiny alebo jej časti, pre ktorú bolo schválené uvádzanie zásielok produktov živočíšneho pôvodu obsiahnutých v uvedených zložených produktoch, a produkty živočíšneho pôvodu používané na výrobu takýchto zložených produktov do Únie pochádzajú zo zariadení, ktoré sú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 853/2004:

a)

zložené produkty s obsahom spracovaných mäsových produktov, ako sa uvádza v článku 4 písm. a) rozhodnutia 2007/275/ES;

b)

zložené produkty s obsahom spracovaných mliečnych produktov, na ktoré sa vzťahuje článok 4 písm. b) a c) rozhodnutia 2007/275/ES;

c)

zložené produkty, v prípade ktorých polovicu alebo viac ako polovicu ich hmoty tvoria spracované rybie alebo vaječné produkty a na ktoré sa vzťahuje článok 4 písm. b) rozhodnutia 2007/275/ES.

2.   Zásielky zložených produktov, na ktoré sa odkazuje v odseku 1, sprevádza zdravotné osvedčenie v súlade so vzorovým zdravotným osvedčením uvedeným v prílohe I a sú v súlade s podmienkami stanovenými v takýchto osvedčeniach.

3.   Zásielky zložených produktov, v prípade ktorých polovicu alebo viac ako polovicu ich hmoty tvoria produkty živočíšneho pôvodu iné ako produkty uvádzané v odseku 1, pochádzajú z tretej krajiny alebo jej časti, pre ktorú bolo schválené zavedenie zásielok produktov živočíšneho pôvodu obsiahnutých v uvedených zložených produktoch do Únie, a pri uvedení do Únie ich sprevádza príslušné osvedčenie stanovené v právnych predpisoch Únie v súvislosti s uvedenými produktmi živočíšneho pôvodu alebo obchodným dokladom, ak nie je požadované osvedčenie.

Článok 4

Tranzit a skladovanie určitých zložených produktov

Uvedenie zásielok zložených produktov, na ktoré sa odkazuje v článku 3 ods. 1 písm. a) a b), do Únie, pričom uvedené produkty nie sú určené na dovoz do Únie, ale do tretej krajiny prostredníctvom okamžitého tranzitu alebo po skladovaní v Únii v súlade s článkami 11, 12 a 13 smernice Rady 97/78/ES, sa povolí, len ak zásielky spĺňajú tieto podmienky:

a)

pochádzajú z tretej krajiny alebo jej časti, pre ktorú bolo schválené uvedenie zásielok produktov živočíšneho pôvodu obsiahnutých v uvedených zložených produktoch do Únie, a sú v súlade s príslušnými podmienkami pre tieto produkty, pokiaľ ide o ošetrovanie, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie 2007/777/ES (9) a v nariadení Komisie (EÚ) č. 605/2010 (10) v súvislosti s príslušným produktom živočíšneho pôvodu;

b)

je k nim priložené zdravotné osvedčenie vyhotovené podľa vzorového zdravotného osvedčenia uvedeného v prílohe II;

c)

sú v súlade so špecifickými veterinárnymi požiadavkami týkajúcimi sa dovozu produktov živočíšneho pôvodu obsiahnutých v príslušných zložených produktoch do Únie, ako sa stanovuje vo veterinárnych potvrdeniach vo vzorovom veterinárnom osvedčení, na ktoré sa odkazuje v písmene b).

d)

sú osvedčené ako prijateľné na tranzit, prípadne aj na skladovanie, na spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente uvedenom v článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 136/2004 (11) podpísanom úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice pri vstupe do Únie.

Článok 5

Výnimka, pokiaľ ide o tranzit zásielok pochádzajúcich z Ruska a smerujúcich do Ruska

1.   Odchylne od článku 4 sa tranzit zásielok zložených produktov uvedených v článku 3 pochádzajúcich z Ruska a určených do Ruska priamo alebo cez inú tretiu krajinu cestnou alebo železničnou dopravou cez Úniu medzi určenými hraničnými inšpekčnými stanicami v Lotyšsku, Litve a Poľsku uvedenými v rozhodnutí Komisie 2009/821/ES (12) povoľuje za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

na vstupnej hraničnej inšpekčnej stanici do Únie veterinárna služba príslušného orgánu zásielku zapečatí pečaťou so sériovým číslom;

b)

doklady priložené k zásielke uvedené v článku 7 smernice 97/78/ES úradný veterinárny lekár príslušného orgánu zodpovedného za hraničnú inšpekčnú stanicu pri vstupe do Únie označí na každej strane odtlačkom pečiatky v znení „LEN NA TRANZIT DO RUSKA CEZ EÚ“;

c)

sú splnené procedurálne požiadavky uvedené v článku 11 smernice 97/78/ES;

d)

zásielka je na spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente potvrdená úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice pri vstupe do Únie ako prijateľná na tranzit.

2.   Vykládka alebo skladovanie takýchto zásielok v zmysle článku 12 ods. 4 alebo článku 13 smernice 97/78/ES sa na území Únie nepovoľuje.

3.   Príslušný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby sa počet zásielok a množstvo produktov, ktoré opúšťajú územie Únie, zhodoval s počtom a množstvom, ktoré do Únie vstupuje.

Článok 6

Zmena a doplnenie rozhodnutia 2007/275/ES

Článok 5 rozhodnutia 2007/275/ES sa vypúšťa.

Článok 7

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1162/2009

V nariadení (ES) č. 1162/2009 sa prvý pododsek článku 3 ods. 2 nahrádza takto:

„2.   Odchylne od článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 sú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí dovážajú potraviny s obsahom produktov rastlinného pôvodu, ako aj spracované produkty živočíšneho pôvodu, okrem produktov uvedených v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 28/2012 (13), vyňatí z povinnosti, ktorá sa stanovuje v uvedenom článku.

Článok 8

Prechodné ustanovenie

Na prechodné obdobie do 30. septembra 2012 sa zásielky zložených produktov, v súvislosti s ktorými sa vydali príslušné osvedčenia v súlade s článkom 5 rozhodnutia 2007/275/ES pred 1. marcom 2012, môžu naďalej uvádzať do Únie.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. marca 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. januára 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83.

(7)  Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 10.

(8)  Ú. v. EÚ L 116, 4.5.2007, s. 9.

(9)  Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49.

(10)  Ú. v. EÚ L 175, 10.7.2010, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 11.

(12)  Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2012, s. 1.“


PRÍLOHA I

Vzor zdravotného osvedčenia na dovoz zložených produktov určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

Vzor zdravotného osvedčenia na tranzit zložených produktov určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie alebo ich skladovanie v Európskej únii

Image

Image

Image


Top