EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1169R(05)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z  25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 ( Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011 )

OJ L 163, 15.6.2013, p. 32–35 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/corrigendum/2013-06-15/2/oj

15.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/32


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004

( Úradný vestník Európskej únie L 304 z 22. novembra 2011 )

1.

V celom texte sa slovné spojenie „umelý nanomateriál“ vo všetkých gramatických tvaroch a číslach nahrádza slovným spojením „umelo vyrobený nanomateriál“ v príslušnom gramatickom tvare a čísle.

2.

V celom texte sa slovné spojenie „stravná jednotka“ vo všetkých gramatických tvaroch a číslach nahrádza slovným spojením „konzumná jednotka“ v príslušnom gramatickom tvare a čísle.

3.

V celom texte sa slová „uvádzaný na trh“ vo všetkých gramatických tvaroch a číslach nahrádzajú slovami „umiestnený na trh“ v príslušnom gramatickom tvare a čísle. V celom texte sa slová „uvádzať na trh“ vo všetkých gramatických tvaroch a číslach nahrádzajú slovami „umiestňovať na trh“ v príslušnom gramatickom tvare a čísle.

4.

V celom texte sa slovné spojenie „rybárske výrobky“ vo všetkých gramatických tvaroch a číslach nahrádza slovným spojením „produkty rybolovu“.

5.

V celom texte (okrem odôvodnenia 7) sa slovné spojenie „nutričné označovanie“ nahrádza slovným spojením „označovanie výživovej hodnoty“.

6.

V odôvodnení 34, odôvodnení 35 druhej vete, odôvodneniach 41, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 59, článku 9 ods. 1 písm. l), článku 16 ods. 3 a 4, nadpise oddielu 3, článku 30 ods. 1 až 5, článku 33 ods. 4 a 5, článku 34 ods. 5 a 6, článku 35 ods. 2, 3 a 4, článku 54 ods. 2, nadpise prílohy V, prílohe VIII bode 2 písm. b), prílohe XV sa slovné spojenie „označenie výživovej hodnoty“ (vrátane spojenia „povinné označenie výživovej hodnoty“) vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza slovným spojením „výživové údaje“ (podľa vhodnosti „povinné výživové údaje“) v príslušnom gramatickom tvare a zvyšok vety sa príslušne upraví.

7.

Na strane 21 v odôvodnení 35 prvej vete:

namiesto:

„… povinne uvádzať údaje o výživovej hodnote na …“

má byť:

„… povinne uvádzať výživové údaje na …“.

8.

Na strane 21 v odôvodnení 35 v poslednej vete:

namiesto:

„… prijať pravidlá o uvádzaní výživovej hodnoty na …“

má byť:

„… prijať pravidlá o uvádzaní výživových údajov na …“.

9.

Na strane 22 v odôvodnení 39:

namiesto:

„… v prípade ktorých nie je informácia o výživovej hodnote určujúcim …“

má byť:

„… v prípade ktorých nie sú výživové údaje určujúcim …“.

10.

Na strane 26 v článku 3 ods. 2:

namiesto:

„… vyrábaných a na trh uvádzaných potravín …“

má byť:

„… vyrábaných a na trh umiestnených potravín …“.

11.

Na strane 27 v článku 8 ods. 4:

namiesto:

„… nesmú meniť informácie priložené k potravine … Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú zodpovední za všetky zmeny informácií o potravine, ktoré potravinu sprevádzajú, ktoré vykonajú.“

má byť:

„… nesmú meniť informácie sprevádzajúce potravinu … Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú zodpovední za všetky vykonané zmeny informácií sprevádzajúcich potravinu.“

12.

Na strane 30 v článku 14 ods. 2:

namiesto:

„… uvedú sa v súlade s odsekom 1 tohto článku údaje požadované podľa článku 44.“

má byť:

„… musia byť údaje požadované podľa článku 44 uvedené v súlade s odsekom 1 tohto článku.“

13.

Na strane 30 v článku 18 ods. 1:

namiesto:

„…, ktorý pozostáva zo slova ‚zložky‘ …“

má byť:

„…, ktorý pozostáva zo slova ‚zloženie‘ …“.

14.

Na strane 31 v článku 20 písm. a):

namiesto:

„… a neskôr znovu zaviedli, avšak neprekračujú ich pôvodné proporcie;“

má byť:

„… a neskôr znovu pridali do potraviny v množstve neprekračujúcom ich pôvodné podiely;“.

15.

Na strane 36 v článku 33 ods. 4:

namiesto:

„Porcia a jednotka sa uvádzajú …“

má byť:

„Porcia alebo konzumná jednotka sa uvádza …“.

16.

Na strane 37 v článku 49 [článok 7 prvý a druhý odsek nariadenia (ES) č. 1924/2006]:

namiesto:

„označenie výživovej hodnoty“

má byť:

„označovanie výživovej hodnoty“.

17.

Na strane 42 v prílohe I bode 1:

namiesto:

„Označenie výživovej hodnoty“ alebo „nutričné označovanie“ sú informácie …“

má byť:

„Výživovými údajmi“ alebo „označovaním výživovej hodnoty“ sa rozumejú informácie …“.

18.

Na strane 43 v prílohe II bode 1:

namiesto:

„konkrétne pšenica obyčajná, raž, jačmeň, ovos, pšenica špalda, cirok alebo …“

má byť:

„konkrétne pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo …“.

19.

Na strane 43 v prílohe II bode 1 písm. a) poznámke pod čiarou č. 1:

namiesto:

„(1)

… nezvyšuje úroveň alergenity …“

má byť:

„(1)

… nezvyšuje úroveň alergénnosti …“.

20.

Na strane 44 v prílohe III bode 1.1 v prvom stĺpci:

namiesto:

„… pomocou baliarenských plynov …“

má byť:

„… pomocou baliacich plynov …“.

21.

Na strane 45 v prílohe III bode 4.2 druhom stĺpci:

namiesto:

„… V prípade potravinových doplnkov …“

má byť:

„… V prípade výživových doplnkov …“.

22.

Na strane 47 v prílohe V bode 19:

namiesto:

„19.

potraviny vrátane výrobkov tradičnej potravinárskej výroby …“

má byť:

„19.

potraviny vrátane remeselne vyrábaných potravín …“.

23.

Na strane 48 v prílohe VI časti A bode 1:

namiesto:

„… (napríklad práškový, rýchlozmrazený, sušený mrazom, rýchlozmrazený, zahustený, údený) …“

má byť:

„… (napríklad práškový, opakovane zmrazený, zbavený vody vymrazením, hlbokozmrazený, zahustený, údený) …“.

24.

Na strane 48 v prílohe VI časti A bode 4:

namiesto:

„… sa jasne uvedie na označení popri zozname zložiek: …“

má byť:

„… sa jasne uvedie na označení v zozname zložiek a okrem toho aj: …“.

25.

Na strane 53 v prílohe VII časti B bode 17:

namiesto:

„…, ktoré obsahuje prirodzené alebo prirastené tkanivo …“

má byť:

„…, s prirodzene vrasteným alebo prirasteným tkanivom …“.

26.

Na strane 54 v prílohe VII časti C:

namiesto:

„Protihrudkovacia látka … Odpeňovacie činidlo … Emulgujúce (taviace) soli (1) …“

má byť:

„Protihrudkujúca látka … Protipeniaca látka … Emulgačné (taviace) soli (1) …“.

27.

Na strane 54 v prílohe VII časti E bode 1:

namiesto:

„Zmes zložiek môže byť zahrnutá v zozname zložiek pod svojím označením, pokiaľ je to zákonom ustanovené alebo zvyčajne zavedené z hľadiska celkovej hmotnosti, za ktorým hneď nasleduje zoznam jej zložiek.“

má byť:

„Zloženú zložku možno uvádzať v zozname zložiek podľa jej celkovej hmotnosti pod svojím označením, ak je to ustanovené právnym predpisom alebo zaužívané, za ktorým bezprostredne nasleduje zoznam jej zložiek.“

28.

Na strane 55 v prílohe VIII bode 1 písm. a) bode i):

namiesto:

„i)

ktorej netto hmotnosť v pevnom stave je uvedená v …“

má byť:

„i)

ktorej netto hmotnosť pevného podielu sa uvádza v …“.

29.

Na strane 55 v prílohe VIII bode 1 písm. a) bode iv):

namiesto:

„… ak je uvedená v názve potraviny, neovplyvňuje výber spotrebiteľa v krajine, kde sa uvádza na trh, pretože zmena množstva nie je významná …“

má byť:

„… ak je aj uvedená v názve potraviny, neovplyvňuje výber spotrebiteľa v krajine, kde sa umiestňuje na trh, pretože odchýlka od množstva nie je významná …“.

30.

Na strane 56 v prílohe IX v názve:

namiesto:

„OZNAČENIE NETTO MNOŽSTVA“

má byť:

„OZNAČOVANIE NETTO MNOŽSTVA“.

31.

Na strane 56 v prílohe IX bode 1:

namiesto:

„1.

Označenie netto množstva nie je …“

má byť:

„1.

Označovanie netto množstva nie je …“.

32.

Na strane 56 v prílohe IX bode 3:

namiesto:

„… jedno označenie netto množstva v každom …“

má byť:

„… jedno označovanie netto množstva v každom …“.

33.

Na strane 56 v prílohe IX bode 1 písm. a):

namiesto:

„… alebo hmoty …“

má byť:

„… alebo hmotnosti …“.

34.

Na strane 56 v prílohe IX bode 5 prvom odseku:

namiesto:

„… uvádza sa aj netto hmotnosť potraviny v pevnom stave bez tohto média.“

má byť:

„… uvádza sa aj netto hmotnosť pevného podielu potraviny bez tohto média.“

35.

Na strane 56 v prílohe IX bode 5 druhom odseku:

namiesto:

„… alebo rýchlozmrazenom stave za predpokladu, že kvapalina je len prídavok k základným zložkám prípravku, a teda nie je rozhodujúcim činiteľom pre kúpu: voda, vodné roztoky solí, rôsol, vodné roztoky …“

má byť:

„… alebo hlbokozmrazenom stave za predpokladu, že kvapalina je len prídavok k základným zložkám prípravku, a teda nie je rozhodujúcim činiteľom pre kúpu: voda, vodné roztoky solí, nálev, vodné roztoky …“.

36.

Na strane 57 v prílohe X bode 1 písm. b):

namiesto:

„… sa uvedie opis podmienok skladovania, ktoré je nutné dodržať …“

má byť:

„… sa musia uviesť podmienky skladovania, ktoré sa musia dodržať …“.

37.

Na strane 57 v prílohe X bode 1 písm. d) piatej zarážke:

namiesto:

„—

vínny ocot,“

má byť:

„—

ocot,“.

38.

Na strane 61 v prílohe XIII časti B prvom stĺpci tabuľky:

namiesto:

„Energetická hodnota … Celkový obsah tuku …“

má byť:

„Energia … Celkové množstvo tuku …“.

39.

Na strane 63 v prílohe XV v tabuľke:

namiesto:

„Energetická hodnota“

má byť:

„Energia“.


Top