EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1077

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z  25. októbra 2011 , ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

OJ L 286, 1.11.2011, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 216 - 232

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2018; Zrušil a nahradil 32018R1726 . Latest consolidated version: 09/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1077/oj

1.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1077/2011

z 25. októbra 2011,

ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 74, článok 77 ods. 2 písm. a) a b), článok 78 ods. 2 písm. e), článok 79 ods. 2 písm. c), článok 82 ods. 1 písm. d), článok 85 ods. 1, článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (2) a rozhodnutím Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (3). Nariadením (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutím 2007/533/SVV sa ustanovuje, že Komisia nesie zodpovednosť za prevádzkové riadenie centrálneho systému SIS II počas prechodného obdobia. Po uplynutí tohto prechodného obdobia je za prevádzkové riadenie centrálneho systému SIS II a niektorých aspektov komunikačnej infraštruktúry zodpovedný riadiaci orgán.

(2)

Vízový informačný systém (VIS) bol vytvorený na základe rozhodnutia Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (4). Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (5) sa ustanovuje, že Komisia nesie zodpovednosť za prevádzkové riadenie VIS počas prechodného obdobia. Po uplynutí tohto prechodného obdobia je za prevádzkové riadenie centrálneho VIS, za národné rozhrania a za niektoré aspekty komunikačnej infraštruktúry zodpovedný riadiaci orgán.

(3)

Systém Eurodac bol zriadený nariadením Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000, ktoré sa týka zriadenia systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (6). Potrebné vykonávacie pravidlá sú ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 407/2002 (7).

(4)

Na zabezpečenie prevádzkového riadenia systémov SIS II, VIS, Eurodac a určitých aspektov komunikačnej infraštruktúry po uplynutí prechodného obdobia a prípadne aj iných rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za predpokladu prijatia samostatných legislatívnych nástrojov je potrebné zriadiť riadiaci orgán.

(5)

S cieľom dosiahnuť synergie je potrebné zabezpečiť prevádzkové riadenie uvedených rozsiahlych informačných systémov jedným subjektom, čím sa využijú úspory z rozsahu, zabezpečí sa kritické množstvo a najvyššia možná miera využitia kapitálu a ľudských zdrojov.

(6)

V sprievodných spoločných vyhláseniach k legislatívnym nástrojom SIS II a VIS Európsky parlament a Rada vyzvali Komisiu, aby po posúdení vplyvu predložila potrebné legislatívne návrhy, ktorými sa dlhodobým prevádzkovým riadením centrálneho SIS II a určitých aspektov komunikačnej infraštruktúry, ako aj prevádzkovým riadením systému VIS poverí agentúra.

(7)

Keďže riadiaci orgán by mal mať právnu, administratívnu a finančnú nezávislosť, mal by sa zriadiť formou regulačnej agentúry (ďalej len „agentúra“) s právnou subjektivitou. Ako sa dohodlo, sídlo agentúry by malo byť v Tallinne (Estónsko). Keďže úlohy spojené s technickým vývojom a prípravou prevádzkového riadenia systémov SIS II a VIS sa už vykonávajú v Štrasburgu (Francúzsko) a záložné pracovisko pre uvedené informačné systémy sa zriadilo v Sankt Johann im Pongau (Rakúsko), malo by to tak zostať naďalej. Na týchto dvoch miestach by sa tiež mali vykonávať úlohy spojené s technickým vývojom a prevádzkovým riadením systému Eurodac a malo by sa vytvoriť záložné pracovisko pre systém Eurodac. Tieto dve miesta by mali byť aj miestami pre technický vývoj a prevádzkové riadenie iných rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ak sa respektíve tak ustanoví v príslušnom legislatívnom nástroji, pre záložné pracovisko, ktoré bude schopné zabezpečiť prevádzku rozsiahleho informačného systému v prípade jeho poruchy.

(8)

Úlohy riadiaceho orgánu stanovené v nariadeniach (ES) č. 1987/2006 a (ES) č. 767/2008 by preto mala vykonávať agentúra. Uvedené úlohy zahŕňajú ďalší technický vývoj.

(9)

V súlade s nariadeniami (ES) č. 2725/2000 a (ES) č. 407/2002 sa v rámci Komisie zriadila centrálna jednotka, ktorá nesie zodpovednosť za fungovanie centrálnej databázy systému Eurodac a za ďalšie súvisiace úlohy. V záujme využitia synergií by agentúra mala prevziať úlohy Komisie súvisiace s prevádzkovým riadením systému Eurodac vrátane určitých úloh súvisiacich s komunikačnou infraštruktúrou, a to odo dňa, keď agentúra začne vykonávať svoje úlohy.

(10)

Hlavnou funkciou agentúry by malo byť plnenie úloh operačného riadenia týkajúcich sa SIS II, VIS a systému Eurodac a v prípade rozhodnutia v danom zmysle i ostatných rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Agentúra by tiež mala byť zodpovedná za technické opatrenia, ktoré si vyžadujú zverené úlohy a ktoré nemajú normatívnu povahu. Uvedené povinnosti by sa nemali dotknúť normatívnych úloh, ktoré sú vyhradené iba pre Komisiu alebo pri ktorých plnení Komisii pomáha niektorý z výborov, a to v súvislosti s príslušnými legislatívnymi nástrojmi, ktorými sa upravujú systémy, ktoré prevádzkovo riadi agentúra

(11)

Navyše by agentúra mala vykonávať úlohy súvisiace s odbornou prípravou v oblasti technického používania SIS II, VIS a systému Eurodac, ako aj ostatných rozsiahlych informačných systémov, ktoré sa jej môžu zveriť v budúcnosti.

(12)

V rámci uplatňovania článkov 67 až 89 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by agentúra okrem toho mohla niesť zodpovednosť aj za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie iných rozsiahlych informačných systémov. Agentúra by mala byť poverená takýmito úlohami iba na základe následných a samostatných legislatívnych nástrojov, čomu by malo predchádzať hodnotenie vplyvu.

(13)

Agentúra by podľa článku 49 ods. 6 písm. a) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (8), mala niesť zodpovednosť za monitorovanie výskumu a za uskutočňovanie pilotných projektov pre rozsiahle informačné systémy v rámci uplatňovania článkov 67 až 89 ZFEÚ, a to na základe konkrétnej a presnej žiadosti Komisie. Ak sa jej zveria úlohy týkajúce sa uskutočňovania pilotného projektu, agentúra by mala venovať osobitnú pozornosť stratégii Európskej únie pre riadenie informácií.

(14)

Poverením agentúry prevádzkovým riadením rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti by nemali byť dotknuté osobitné pravidlá platné pre tieto systémy. Na všetky rozsiahle informačné systémy, ktorých prevádzkové riadenie bolo zverené agentúre, sa predovšetkým plne vzťahujú osobitné pravidlá, ktorými sa upravuje účel, prístupové práva, bezpečnostné opatrenia a ďalšie požiadavky na ochranu údajov.

(15)

Členské štáty a Komisia by mali mať zastúpenie v správnej rade, aby mohli účinne kontrolovať činnosť agentúry. Správnej rade by sa mali udeliť právomoci potrebné predovšetkým na prijímanie ročného pracovného programu, na vykonávanie svojich funkcií súvisiacich s rozpočtom agentúry, prijímanie finančných predpisov platných pre agentúru, vymenúvanie výkonného riaditeľa a určovanie postupov prijímania rozhodnutí výkonným riaditeľom, ktoré sa týkajú prevádzkových úloh agentúry.

(16)

Pokiaľ ide o SIS II, Európsky policajný úrad (Europol) a Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) by ako subjekty, ktoré majú právo prístupu a priameho vyhľadávania údajov vložených do SIS II v rámci uplatňovania rozhodnutia 2007/533/SVV, mali mať status pozorovateľov na zasadnutiach správnej rady, keď je na programe otázka v súvislosti s uplatňovaním rozhodnutia 2007/533/SVV. Europol aj Eurojust by mali mať možnosť vymenovať svojho zástupcu do poradnej skupiny pre SIS II zriadenej na základe tohto nariadenia.

(17)

Pokiaľ ide o VIS, Europol by mal mať status pozorovateľa na zasadnutiach správnej rady, keď je na programe otázka v súvislosti s uplatňovaním rozhodnutia Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (9). Europol by mal mať možnosť vymenovať zástupcu do poradnej skupiny pre VIS zriadenej na základe tohto nariadenia.

(18)

Členské štáty by mali mať v správnej rade agentúry hlasovacie práva súvisiace s rozsiahlym informačným systémom, ak sú podľa práva Únie viazané niektorým z legislatívnych nástrojov, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie tohto systému. Dánsko by malo mať hlasovacie právo aj v súvislosti s rozsiahlym informačným systémom, ak podľa článku 4 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a ZFEÚ (ďalej len „protokol o postavení Dánska“), rozhodne o tom, že v rámci svojho vnútroštátneho práva vykoná legislatívny nástroj, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie tohto systému.

(19)

Členské štáty by do poradnej skupiny pre niektorý z rozsiahlych informačných systémov mali vymenovať člena, pokiaľ sú podľa práva Únie viazané niektorým z legislatívnych nástrojov, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie tohto systému. Dánsko by malo mať okrem toho právo vymenovať člena poradnej skupiny pre niektorý z rozsiahlych informačných systémov, ak na základe článku 4 protokolu o postavení Dánska rozhodne o tom, že v rámci svojho vnútroštátneho práva vykoná legislatívny nástroj, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie tohto rozsiahleho informačného systému.

(20)

S cieľom zabezpečiť úplnú nezávislosť a samostatnosť agentúry by sa jej mal poskytnúť samostatný rozpočet s príjmami zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Financovanie agentúry by malo podliehať dohode s rozpočtovým orgánom, ako je stanovené v bode 47 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (10). Mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Únie a postup udeľovania absolutória na úrovni Únie. Audit účtovných výkazov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií by mal vykonávať Dvor audítorov.

(21)

V rámci svojich príslušných právomocí by agentúra a ostatné agentúry Únie, najmä agentúry zriadené v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a predovšetkým Agentúra Európskej únie pre základné práva, mali spolupracovať. Agentúra by v prípade potreby mala zohľadniť aj odporúčania Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií týkajúce sa sieťovej bezpečnosti a prijať na ich základe opatrenia.

(22)

Agentúra by sa mala pri zabezpečovaní vývoja a prevádzkového riadenia rozsiahlych informačných systémov riadiť európskymi a medzinárodnými normami, v ktorých sa zohľadňujú najvyššie odborné požiadavky, a to najmä stratégiou Európskej únie pre riadenie informácií.

(23)

Na spracúvanie osobných údajov agentúrou by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (11). Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by mal mať právo získať od agentúry prístup k všetkým informáciám potrebným na jeho vyšetrovania. V súlade s článkom 28 nariadenia (ES) č. 45/2001 Komisia uskutočnila konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý poskytol svoje stanovisko 7. decembra 2009.

(24)

S cieľom zabezpečiť transparentné fungovanie agentúry by sa na agentúru malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (12). Činnosť agentúry by mala podliehať kontrole európskeho ombudsmana v súlade s článkom 228 ZFEÚ.

(25)

Na agentúru by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (13) a agentúra by mala pristúpiť k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (14).

(26)

Členské štáty, ktoré sú hostiteľskými štátmi agentúry, by mali vytvoriť najlepšie možné podmienky na zabezpečenie riadneho fungovania agentúry vrátane napríklad vzdelávania, ktoré by malo byť viacjazyčné a európsky orientované, a vhodných dopravných spojení.

(27)

V záujme zabezpečenia otvorených a transparentných pracovných podmienok a rovnakého zaobchádzania so zamestnancami by sa na zamestnancov a výkonného riaditeľa agentúry mal vzťahovať Služobný poriadok úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok úradníkov“) a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (ďalej len „podmienky zamestnávania“) ustanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (15) (ďalej spoločne len „služobný poriadok“) vrátane pravidiel týkajúcich sa služobného tajomstva alebo iných rovnocenných povinností zachovávať mlčanlivosť.

(28)

Agentúra je orgán zriadený Úniou v zmysle článku 185 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, a preto by mala prijať svoje finančné pravidlá v súlade s uvedeným nariadením.

(29)

Na agentúru by sa malo vzťahovať nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 (16) o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

(30)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to vytvorenie agentúry na úrovni Únie zodpovednej za prevádzkové riadenie a v prípade potreby vývoj rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(31)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a zachováva zásady uznávané Chartou základných práv Európskej únie v súlade s článkom 6 ods. 1 Zmluvy o EÚ.

(32)

V súlade s článkami 1 a 2 protokolu o postavení Dánska sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie v rozsahu, v akom súvisí so systémami SIS II a VIS, predstavuje vývoj schengenského acquis, sa má Dánsko podľa článku 4 uvedeného protokolu v lehote šiestich mesiacov odo dňa prijatia tohto nariadenia rozhodnúť, či ho vykoná v rámci svojho vnútroštátneho práva. V súlade s článkom 3 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (17) má Dánsko informovať Komisiu, či vykoná obsah tohto nariadenia v rozsahu, v akom súvisí so systémom Eurodac.

(33)

V rozsahu, v akom jeho ustanovenia súvisia so systémom SIS II upraveným rozhodnutím 2007/533/SVV, sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje na tomto nariadení v súlade s článkom 5 ods. 1 Protokolu (č. 19) o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ (ďalej len „protokol o schengenskom acquis“), a v súlade s článkom 8 ods. 2 rozhodnutia Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (18).

V rozsahu, v akom jeho ustanovenia súvisia so systémom SIS II upraveným rozhodnutím (ES) č. 1987/2006 a so systémom VIS, čo predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo v súlade s rozhodnutím 2000/365/ES nezúčastňuje, Spojené kráľovstvo listom predsedovi Rady z 5. októbra 2010 požiadalo podľa článku 4 protokolu o schengenskom acquis, aby mu bolo umožnené zúčastniť sa na prijatí tohto nariadenia. V zmysle článku 1 rozhodnutia Rady 2010/779/EÚ zo 14. decembra 2010 o žiadosti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis, ktoré sa týkajú zriadenia Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (19), sa Spojené kráľovstvo oprávňuje zúčastňovať sa na tomto nariadení.

Okrem toho v rozsahu, v akom jeho ustanovenia súvisia so systémom Eurodac, Spojené kráľovstvo listom predsedovi Rady z 23. septembra 2009 oznámilo vôľu podieľať sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia podľa článku 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ (ďalej len „protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska“). Spojené kráľovstvo sa preto zúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, je ním viazané a podlieha jeho uplatňovaniu.

(34)

Toto nariadenie v rozsahu, v akom jeho ustanovenia súvisia so systémom SIS II upraveným nariadením (ES) č. 1987/2006 a so systémom VIS, predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (20).

Írsko nepožiadalo o možnosť zúčastniť sa na prijatí tohto nariadenia podľa článku 4 protokolu o schengenskom acquis. Írsko sa preto nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu v rozsahu, v akom jeho opatrenia rozvíjajú ustanovenia schengenského acquis, pokiaľ súvisia so systémom SIS II upraveným nariadením (ES) č. 1987/2006 a so systémom VIS.

V rozsahu, v akom jeho ustanovenia súvisia so systémom Eurodac, sa Írsko v súlade s článkami 1 a 2 protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, nie je ním viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Keďže za týchto okolností nie je možné zabezpečiť uplatniteľnosť tohto nariadenia na Írsko v jeho celistvosti v zmysle článku 288 ZFEÚ, Írsko sa nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu, a to bez toho, aby boli dotknuté jeho práva podľa uvedených protokolov.

(35)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie v rozsahu, v akom súvisí so systémami SIS II a VIS, predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis  (21), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch A, B a G rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k uvedenej dohode (22). Pokiaľ ide o systém Eurodac, toto nariadenie predstavuje nové opatrenie týkajúce sa systému Eurodac v zmysle Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku (23). Preto pod podmienkou, že sa rozhodnú toto nariadenie prevziať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, by delegácie Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva mali mať účasť v správnej rade agentúry. S cieľom určiť podrobnejšie pravidlá, napríklad hlasovacie práva, ktoré umožnia účasť Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva na činnostiach agentúry, by malo dôjsť k uzavretiu ďalších dojednaní medzi Úniou a týmito štátmi.

(36)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie v rozsahu, v akom súvisí so systémami SIS II a VIS, predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (24), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch A, B a G rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (25). Pokiaľ ide o systém Eurodac, toto nariadenie predstavuje nové opatrenie týkajúce sa systému Eurodac v zmysle Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v niektorom členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (26). Preto pod podmienkou, že sa rozhodne toto nariadenie prevziať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, by delegácia Švajčiarskej konfederácie mala mať účasť v správnej rade agentúry. S cieľom určiť podrobnejšie pravidlá, napríklad hlasovacie práva, ktoré umožnia účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach agentúry, by malo dôjsť k uzavretiu ďalších dojednaní medzi Úniou a Švajčiarskou konfederáciou.

(37)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie v rozsahu, v akom súvisí so systémami SIS II a VIS, predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (27), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch A, B a G rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (28). Pokiaľ ide o systém Eurodac, toto nariadenie predstavuje nové opatrenie týkajúce sa systému Eurodac v zmysle Protokolu medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v niektorom členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (29). Delegácia Lichtenštajnského kniežatstva by preto mala mať účasť v správnej rade agentúry. S cieľom určiť podrobnejšie pravidlá, napríklad hlasovacie práva, ktoré umožnia účasť Lichtenštajnského kniežatstva na činnostiach agentúry, by malo dôjsť k uzavretiu ďalších dojednaní medzi Úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY

Článok 1

Zriadenie agentúry

1.   Týmto sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“).

2.   Agentúra je zodpovedná za prevádzkové riadenie Schengenského informačného systému druhej generácie (ďalej len „SIS II“), vízového informačného systému (ďalej len „VIS“) a systému Eurodac.

3.   Agentúra môže niesť zodpovednosť aj za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie iných rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti ako tých, ktoré sú uvedené v odseku 2, len pokiaľ sa tak ustanoví v príslušných legislatívnych nástrojoch na základe článkov 67 až 89 ZFEÚ, a to v prípade potreby so zreteľom na vývoj v oblasti výskumu v zmysle článku 8 tohto nariadenia a na výsledky pilotných projektov uvedených v článku 9 tohto nariadenia.

4.   Prevádzkové riadenie pozostáva zo všetkých úloh potrebných na to, aby rozsiahle informačné systémy fungovali v súlade s osobitnými ustanoveniami vzťahujúcimi sa na každý z nich vrátane zodpovednosti za komunikačnú infraštruktúru, ktorú používajú. Prostredníctvom uvedených rozsiahlych informačných systémov sa nevymieňajú údaje a tieto systémy neumožňujú výmenu informácií alebo znalostí, pokiaľ sa tak neustanovuje v osobitnom právnom predpise.

Článok 2

Ciele

Bez toho, aby boli dotknuté príslušné povinnosti Komisie a členských štátov na základe legislatívnych nástrojov, ktorými sa spravujú rozsiahle informačné systémy, agentúra zabezpečuje:

a)

účinnú, bezpečnú a nepretržitú prevádzku rozsiahlych informačných systémov;

b)

efektívne a zodpovedné finančné riadenie rozsiahlych informačných systémov;

c)

primerané vysokokvalitné služby pre používateľov rozsiahlych informačných systémov;

d)

súvislé a nepretržité služby;

e)

vysokú úroveň ochrany údajov, a to v súlade s platnými predpismi vrátane osobitných ustanovení týkajúcich sa každého rozsiahleho informačného systému;

f)

náležitú úroveň bezpečnosti údajov a fyzickej bezpečnosti, a to v súlade s príslušnými pravidlami vrátane osobitných ustanovení týkajúcich sa každého rozsiahleho informačného systému, a

g)

uplatnenie primeranej štruktúry riadenia projektov pre efektívny vývoj rozsiahlych informačných systémov.

KAPITOLA II

ÚLOHY

Článok 3

Úlohy súvisiace so systémom SIS II

Vo vzťahu k SIS II agentúra vykonáva:

a)

úlohy zverené riadiacemu orgánu na základe nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia 2007/533/SVV a

b)

úlohy súvisiace s odbornou prípravou na technické používanie systému SIS II, najmä pre zamestnancov v oblasti SIRENE (SIRENE – Supplementary Information Request at the National Entries), a s odbornou prípravou expertov v oblasti technických aspektov SIS II v rámci schengenského hodnotenia.

Článok 4

Úlohy súvisiace so systémom VIS

Vo vzťahu k VIS agentúra vykonáva:

a)

úlohy zverené riadiacemu orgánu na základe nariadenia (ES) č. 767/2008 a rozhodnutia 2008/633/SVV a

b)

úlohy súvisiace s odbornou prípravou na technické používanie systému VIS.

Článok 5

Úlohy súvisiace so systémom Eurodac

Vo vzťahu k systému Eurodac agentúra vykonáva:

a)

úlohy zverené Komisii ako orgánu zodpovednému za prevádzkové riadenie systému Eurodac v súlade s nariadeniami (ES) č. 2725/2000 a (ES) č. 407/2002;

b)

úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou, konkrétne kontrolu, bezpečnosť a koordináciu vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom, a

c)

úlohy súvisiace s odbornou prípravou na technické používanie systému Eurodac.

Článok 6

Úlohy súvisiace s prípravou, vývojom a prevádzkovým riadením iných rozsiahlych informačných systémov

V prípade, že sa agentúra poverí prípravou, vývojom a prevádzkovým riadením iných rozsiahlych informačných systémov uvedených v článku 1 ods. 3, náležitým spôsobom vykonáva úlohy súvisiace s odbornou prípravou na technické používanie týchto systémov.

Článok 7

Úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou

1.   Agentúra vykonáva úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou prenesené na riadiaci orgán legislatívnymi nástrojmi, ktoré upravujú vývoj, zriadenie, prevádzku a používanie rozsiahlych informačných systémov uvedených v článku 1 ods. 2.

2.   Úlohy, ktoré sa týkajú komunikačnej infraštruktúry (vrátane prevádzkového riadenia a bezpečnosti), sú na základe legislatívnych nástrojov uvedených v odseku 1 rozdelené medzi agentúru a Komisiu. Agentúra a Komisia medzi sebou dohodnú prevádzkové pracovné dojednania, ktoré sa zakotvia v memorande o porozumení, s cieľom zabezpečiť súlad pri vykonávaní ich povinností.

3.   V záujme ochrany komunikačnej infraštruktúry pred hrozbami a v záujme zaistenia jej bezpečnosti a bezpečnosti rozsiahlych informačných systémov vrátane bezpečnosti údajov, ktoré sa cez komunikačnú infraštruktúru vymieňajú, musia byť jej riadenie a kontrola primerané.

4.   Prijmú sa vhodné opatrenia, ako napríklad bezpečnostné plány, na predchádzanie neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo vymazaniu osobných údajov počas prenosu osobných údajov alebo prepravy nosiča údajov, najmä vhodnými technikami šifrovania. Žiadne prevádzkové informácie, ktoré súvisia so systémom, sa nesmú preposielať prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry bez šifrovania.

5.   Úlohy, ktoré sa týkajú prevádzkového riadenia komunikačnej infraštruktúry, sa môžu zveriť externým subjektom zo súkromného sektora v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002. Poskytovateľ siete musí v takom prípade prijať bezpečnostné opatrenia uvedené v odseku 4 a nesmie mať žiadnym spôsobom prístup k prevádzkovým údajom SIS II, VIS alebo Eurodac ani k výmene súvisiacej so SIS II v rámci SIRENE.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté existujúce zmluvy týkajúce sa siete pre systémy SIS II, VIS a Eurodac, riadenie šifrovacích kľúčov zostáva právomocou agentúry a nesmie ho zabezpečovať žiadny externý subjekt zo súkromného sektora.

Článok 8

Monitorovanie výskumu

1.   Agentúra monitoruje vývoj v oblasti výskumu, ktorý sa týka prevádzkového riadenia systémov SIS II, VIS, Eurodac a iných rozsiahlych informačných systémov.

2.   Agentúra o vývoji uvedenom v odseku 1 pravidelne informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu a aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v prípade, že sa tento vývoj týka otázok ochrany údajov.

Článok 9

Pilotné projekty

1.   Agentúra môže iba na základe konkrétnej a presnej žiadosti Komisie, ktorá najmenej tri mesiace vopred informuje Európsky parlament a Radu, a po tom, čo správna rada prijme rozhodnutie, uskutočňovať v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. l) pilotné projekty uvedené v článku 49 ods. 6 písm. a) nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, a to na účely vývoja alebo prevádzkového riadenia rozsiahlych informačných systémov v rámci uplatňovania článkov 67 až 89 ZFEÚ.

O vývoji pilotných projektov uvedených v prvom pododseku agentúra pravidelne informuje Európsky parlament a Radu a v prípade, že sa tento vývoj týka otázok ochrany údajov, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

2.   Finančné rozpočtové prostriedky na pilotné projekty založené na žiadostiach Komisie sa zahrnú do rozpočtu počas najviac dvoch po sebe nasledujúcich rozpočtových rokov.

KAPITOLA III

ŠTRUKTÚRA A ORGANIZÁCIA

Článok 10

Právne postavenie

1.   Agentúra je orgán Únie a má právnu subjektivitu.

2.   Agentúre sa v každom členskom štáte poskytne najrozsiahlejšia právna spôsobilosť priznávaná právnickým osobám podľa vnútroštátneho práva. Agentúra môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo s ním zaobchádzať a môže vystupovať pred súdom. Môže tiež uzatvárať dohody o sídle agentúry a pracoviskách v súlade s odsekom 4 s členskými štátmi, na ktorých území sa nachádza sídlo a technické a záložné pracoviská (ďalej len „hostiteľské členské štáty“).

3.   Agentúru zastupuje jej výkonný riaditeľ.

4.   Sídlo agentúry je v Tallinne v Estónsku.

Úlohy súvisiace s vývojom a prevádzkovým riadením uvedeným v článku 1 ods. 3 a článkoch 3, 4, 5 a 7 sa vykonávajú v Štrasburgu vo Francúzsku.

Záložné pracovisko, ktoré je schopné zabezpečiť prevádzku rozsiahleho informačného systému v prípade poruchy takého systému, sa zriadi v meste Sankt Johann im Pongau v Rakúsku, ak je záložné pracovisko ustanovené v legislatívnom nástroji, ktorým sa upravuje jeho vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie.

Článok 11

Štruktúra

1.   Správnu a riadiacu štruktúru agentúry tvorí:

a)

správna rada;

b)

výkonný riaditeľ;

c)

poradné skupiny.

2.   Štruktúru agentúry tiež tvorí:

a)

úradník pre ochranu údajov;

b)

bezpečnostný úradník;

c)

účtovník.

Článok 12

Funkcie správnej rady

1.   Na účely zabezpečenia vykonávania úloh agentúrou správna rada:

a)

vymenúva a prípadne odvoláva výkonného riaditeľa v súlade s článkom 18;

b)

vykonáva disciplinárnu právomoc nad výkonným riaditeľom a dohliada na jeho činnosť vrátane vykonávania rozhodnutí správnej rady;

c)

po porade s Komisiou stanovuje organizačnú štruktúru agentúry;

d)

po porade s Komisiou prijíma rokovací poriadok agentúry;

e)

na základe návrhu výkonného riaditeľa schvaľuje dohodu o ústredí týkajúcu sa sídla agentúry a dohody týkajúce sa technických a záložných pracovísk zriadených v súlade s článkom 10 ods. 4, ktoré podpisuje výkonný riaditeľ spolu s hostiteľskými členskými štátmi;

f)

po dohode s Komisiou prijíma potrebné vykonávacie opatrenia uvedené v článku 110 služobného poriadku úradníkov;

g)

prijíma potrebné vykonávacie opatrenia týkajúce sa vyslania národných expertov do agentúry;

h)

prijíma viacročný pracovný program, ktorý vychádza z úloh uvedených v kapitole II na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom, ako sa uvádza v článku 17, po porade s poradnou skupinou uvedenou v článku 19 a po doručení stanoviska Komisie. Bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup, viacročný pracovný program zahŕňa viacročný odhad rozpočtu a predbežné hodnotenia na účely zostavenia cieľov a rôznych fáz viacročného plánovania;

i)

prijíma viacročný plán personálnej politiky a návrh ročného pracovného programu a každý rok ich do 31. marca predkladá Komisii a rozpočtovému orgánu;

j)

prijíma každoročne do 30. septembra po predložení stanoviska Komisie ročný pracovný program agentúry na nasledujúci rok, a to dvojtretinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom a v súlade s ročným rozpočtovým postupom a legislatívnym programom Únie v oblastiach podliehajúcich článkom 67 až 89 ZFEÚ; zabezpečí, aby sa prijatý pracovný program postúpil Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a aby sa uverejnil;

k)

prijíma každoročne do 31. marca výročnú správu o činnosti agentúry za predchádzajúci rok, v ktorej sa porovnávajú predovšetkým dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného pracovného programu, a do 15. júna v tom istom roku ju zasiela Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov; výročná správa o činnosti sa uverejňuje;

l)

vykonáva svoje funkcie vo vzťahu k rozpočtu agentúry vrátane uskutočňovania pilotných projektov, ako je uvedené v článku 9, v súlade s článkom 32, článkom 33 ods. 6 a článkom 34;

m)

prijíma finančné predpisy platné pre agentúru v súlade s článkom 34;

n)

vymenúva účtovníka, ktorý je pri vykonávaní svojich povinností funkčne nezávislý;

o)

zabezpečuje prijatie vhodných následných opatrení na základe zistení a odporúčaní vyplývajúcich z rôznych interných alebo externých správ o audite a hodnotení;

p)

prijíma potrebné bezpečnostné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu a plánu na zabezpečenie nepretržitej prevádzky a na odstraňovanie následkov katastrofy, a to so zreteľom na prípadné odporúčania bezpečnostných expertov v poradných skupinách;

q)

vymenúva bezpečnostného úradníka;

r)

vymenúva úradníka pre ochranu údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001;

s)

do 22. mája 2012 prijme praktické opatrenia na vykonanie nariadenia (ES) č. 1049/2001;

t)

prijíma správy o technickom fungovaní systému SIS II podľa článku 50 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1987/2006 a článku 66 ods. 4 rozhodnutia 2007/533/SVV a správy o technickom fungovaní systému VIS podľa článku 50 ods. 3 nariadenia (ES) č. 767/2008 a článku 17 ods. 3 rozhodnutia 2008/633/SVV;

u)

prijíma výročnú správu o činnosti centrálnej jednotky systému Eurodac podľa článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2725/2000;

v)

predkladá pripomienky k správam európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o auditoch v súlade s článkom 45 nariadenia (ES) č. 1987/2006 a článkom 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 767/2008 a v nadväznosti na výsledky auditov zabezpečuje prijatie vhodných následných opatrení;

w)

uverejňuje štatistiky súvisiace so systémom SIS II v súlade s článkom 50 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1987/2006 a článkom 66 ods. 3 rozhodnutia 2007/533/SVV;

x)

zostavuje štatistiku o činnosti centrálnej jednotky systému Eurodac podľa článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2725/2000;

y)

zabezpečuje každoročné zverejňovanie zoznamu príslušných orgánov oprávnených priamo vyhľadávať údaje nachádzajúce sa v SIS II podľa článku 31 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1987/2006 a článku 46 ods. 8 rozhodnutia 2007/533/SVV, ako aj zoznamu úradov vnútroštátnych systémov SIS II (N.SIS II) a útvarov SIRENE uvedeného v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1987/2006 a v článku 7 ods. 3 rozhodnutia 2007/533/SVV;

z)

zabezpečuje každoročné zverejňovanie zoznamu orgánov určených podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2725/2000;

aa)

plní akékoľvek iné úlohy, ktorými je podľa toho nariadenia poverená.

2.   Správna rada môže poskytovať poradenstvo výkonnému riaditeľovi vo všetkých otázkach úzko súvisiacich s vývojom alebo prevádzkovým riadením rozsiahlych informačných systémov.

Článok 13

Zloženie správnej rady

1.   Správna rada pozostáva z jedného zástupcu každého členského štátu a dvoch zástupcov Komisie.

2.   Každý členský štát a Komisia vymenujú členov správnej rady, ako aj náhradníkov, a to do 22. januára 2012. Po uplynutí tejto lehoty Komisia zvolá správnu radu. Členov správnej rady v prípade ich neprítomnosti zastupujú náhradníci.

3.   Členovia správnej rady sa vymenúvajú na základe vysokej úrovne ich relevantných skúseností a odborných znalostí v oblasti rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a znalostí v oblasti ochrany údajov.

4.   Funkčné obdobie členov je štvorročné. Môžu byť vymenovaní opätovne, a to jedenkrát. Po uplynutí funkčného obdobia alebo v prípade odstúpenia ostávajú členovia vo funkcii až dovtedy, kým nie sú vymenovaní opätovne alebo kým nie sú nahradení.

5.   Krajiny, ktoré pristúpili k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení týkajúcich sa systému Eurodac, sa podieľajú na činnosti agentúry. Každá z nich vymenuje do správnej rady jedného člena a jedného náhradníka.

Článok 14

Predsedníctvo správnej rady

1.   Správna rada zvolí spomedzi svojich členov predsedu a zástupcu predsedu.

2.   Funkčné obdobie predsedu a zástupcu predsedu je dvojročné. Môžu byť zvolení opätovne, a to jedenkrát. Ak sa však ich členstvo v správnej rade skončí počas ich funkčného obdobia, ich funkčné obdobie sa skončí automaticky v rovnaký deň.

3.   Predseda a zástupca predsedu sa zvolia len spomedzi tých členov správnej rady, ktorí sú vymenovaní členskými štátmi, ktoré sú podľa práva Únie plne viazané legislatívnymi nástrojmi, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie všetkých rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou.

Článok 15

Zasadnutia správnej rady

1.   Zasadnutia správnej rady sa zvolávajú na žiadosť:

a)

jej predsedu;

b)

aspoň tretiny jej členov;

c)

Komisie alebo

d)

výkonného riaditeľa.

Správna rada uskutoční aspoň jedno riadne zasadnutie raz za šesť mesiacov.

2.   Na zasadnutiach správnej rady sa zúčastňuje výkonný riaditeľ.

3.   Členom správnej rady môžu pomáhať odborníci, ktorí sú členmi poradných skupín.

4.   Europol a Eurojust sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady ako pozorovatelia, keď je na programe otázka týkajúca sa SIS II v súvislosti s vykonávaním rozhodnutia 2007/533/SVV. Europol sa tiež môže zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady ako pozorovateľ, keď je na programe otázka týkajúca sa VIS v súvislosti s vykonávaním rozhodnutia 2008/633/SVV.

5.   Správna rada môže pozvať akúkoľvek inú osobu, ktorej názor môže byť užitočný, aby sa zúčastnila na zasadnutí ako pozorovateľ.

6.   Agentúra poskytuje správnej rade sekretariát.

Článok 16

Hlasovanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5 tohto článku, ako aj článok 12 ods. 1 písm. j) a článok 18 ods. 1 a 7, sa rozhodnutia správnej rady prijímajú väčšinou všetkých jej členov s hlasovacím právom.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, má každý člen správnej rady jeden hlas.

3.   Každý člen vymenovaný členským štátom, ktorý je podľa práva Únie viazaný niektorým z legislatívnych nástrojov, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahleho informačného systému riadeného agentúrou, môže hlasovať o otázke týkajúcej sa tohto rozsiahleho informačného systému.

Okrem toho, ak Dánsko podľa článku 4 protokolu o postavení Dánska rozhodne o tom, že v rámci svojho vnútroštátneho práva vykoná legislatívny nástroj, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahleho informačného systému, môže Dánsko hlasovať o otázke týkajúcej sa tohto rozsiahleho informačného systému.

4.   Vo vzťahu ku krajinám pridruženým k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac sa uplatňuje článok 37.

5.   V prípade, ak medzi členmi nedôjde k dohode o tom, či hlasovanie má vplyv na konkrétny rozsiahly informačný systém, rozhodnutie o tom, že hlasovanie na tento systém vplyv nemá, sa prijíma dvojtretinovou väčšinou.

6.   Výkonný riaditeľ nehlasuje.

7.   Podrobnejšie pravidlá hlasovania, predovšetkým podmienky, za akých môže člen vystupovať v mene iného člena, ako aj všetky prípadné požiadavky na uznášaniaschopnosť sa stanovia v rokovacom poriadku agentúry.

Článok 17

Funkcie a právomoci výkonného riaditeľa

1.   Agentúru riadi a zastupuje jej výkonný riaditeľ.

2.   Výkonný riaditeľ je pri vykonávaní svojich povinností nezávislý. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci Komisie a správnej rady, výkonný riaditeľ nesmie požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády alebo iného orgánu.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 12, výkonný riaditeľ preberá plnú zodpovednosť za úlohy, ktorými je poverená agentúra, a v súvislosti s plnením rozpočtu podlieha postupu ročného absolutória zo strany Európskeho parlamentu.

4.   Európsky parlament alebo Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o vykonávaní svojich úloh.

5.   Výkonný riaditeľ:

a)

zabezpečuje každodennú správu agentúry;

b)

zabezpečuje prevádzku agentúry v súlade s týmto nariadením;

c)

pripravuje a uplatňuje postupy, rozhodnutia, stratégie, programy a činnosti prijaté správnou radou v rámci obmedzení určených týmto nariadením, jeho vykonávacími predpismi a platným právom;

d)

vytvára a zavádza účinný systém, ktorý umožní pravidelné monitorovanie a hodnotenie:

i)

rozsiahlych informačných systémov vrátane štatistických údajov a

ii)

agentúry vrátane účinného a efektívneho plnenia jej cieľov;

e)

zúčastňuje sa bez hlasovacieho práva na zasadnutiach správnej rady;

f)

vo vzťahu k zamestnancom agentúry uplatňuje právomoci uvedené v článku 20 ods. 3 a riadi personálne záležitosti;

g)

bez toho, aby bol dotknutý článok 17 služobného poriadku úradníkov, stanovuje požiadavky na dodržiavanie mlčanlivosti v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1987/2006, článkom 17 rozhodnutia 2007/533/SVV, článkom 26 ods. 9 nariadenia (ES) č. 767/2008, a to s cieľom uplatniť vhodné predpisy týkajúce sa služobného tajomstva alebo iné rovnocenné povinnosti mlčanlivosti na zamestnancov agentúry, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi v systéme Eurodac;

h)

rokuje o dohode o ústredí týkajúcej sa sídla agentúry a dohodách týkajúcich sa technických a záložných pracovísk s vládami hostiteľských členských štátov a po ich schválení správnou radou ich podpisuje.

6.   Výkonný riaditeľ predkladá správnej rade na prijatie najmä návrhy:

a)

ročného pracovného programu agentúry a výročnej správy o činnosti, a to po predchádzajúcej porade s poradnými skupinami;

b)

finančných pravidiel platných pre agentúru;

c)

viacročného pracovného programu;

d)

rozpočtu na nasledujúci rok zostaveného podľa činností;

e)

viacročného plánu personálnej politiky;

f)

referenčného rámca na hodnotenie podľa článku 31;

g)

praktických opatrení na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001;

h)

potrebných bezpečnostných opatrení vrátane bezpečnostného plánu a plánu na zabezpečenie nepretržitej prevádzky a na odstraňovanie následkov katastrofy;

i)

správ o technickom fungovaní jednotlivých rozsiahlych informačných systémov uvedených v článku 12 ods. 1 písm. t) a výročnej správy o činnosti centrálnej jednotky systému Eurodac, na ktorú sa odkazuje v článku 12 ods. 1 písm. u), a to na základe výsledkov monitorovania a hodnotenia;

j)

ročného zoznamu príslušných orgánov oprávnených priamo vyhľadávať údaje nachádzajúce sa v systéme SIS II určeného na zverejnenie vrátane zoznamu úradov N.SIS II a útvarov SIRENE v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. y) a zoznamu orgánov, na ktorý sa odkazuje v článku 12 ods. 1 písm. z).

7.   Výkonný riaditeľ plní akékoľvek iné úlohy v súlade s týmto nariadením.

Článok 18

Vymenovanie výkonného riaditeľa

1.   Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada na funkčné obdobie piatich rokov zo zoznamu spôsobilých kandidátov určených vo verejnom výberovom konaní organizovanom Komisiou. V rámci tohto výberového konania sa uverejní výzva na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie a iným spôsobom. Správna rada môže žiadať, aby sa tento postup zopakoval, ak podľa nej nebude vhodný žiadny z kandidátov nachádzajúcich sa v zozname. Správna rada vymenuje výkonného riaditeľa na základe osobných vlastností, skúseností v oblasti rozsiahlych informačných systémov, administratívnych schopností, schopností vo finančnej oblasti, riadiacich schopností, ako aj znalostí v oblasti ochrany údajov. Správna rada prijme rozhodnutie o vymenovaní výkonného riaditeľa dvojtretinovou väčšinou všetkých svojich členov s hlasovacím právom.

2.   Pred vymenovaním sa kandidát, ktorého vybrala správna rada, vyzve, aby urobil vyhlásenie pred príslušnými výbormi Európskeho parlamentu a aby zodpovedal otázky členov výborov. Po tomto vyhlásení zaujme Európsky parlament k vybranému kandidátovi stanovisko. Správna rada informuje Európsky parlament o tom, akým spôsobom sa toto stanovisko zohľadnilo. Uvedené stanovisko sa až do vymenovania kandidáta bude považovať za osobné a dôverné.

3.   V priebehu deviatich mesiacov pred koncom päťročného funkčného obdobia uskutoční správna rada v úzkej konzultácii s Komisiou hodnotenie, v ktorom posúdi predovšetkým výsledky dosiahnuté počas prvého funkčného obdobia výkonného riaditeľa a spôsob, akým boli dosiahnuté.

4.   Správna rada môže po zohľadnení hodnotiacej správy raz predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa, a to najviac o tri roky, avšak len v prípadoch odôvodnených cieľmi a úlohami a agentúry.

5.   Správna rada informuje Európsky parlament o svojom úmysle predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa. V priebehu mesiaca pred takýmto predĺžením sa výkonný riaditeľ vyzve, aby urobil vyhlásenie pred príslušnými výbormi Európskeho parlamentu a aby zodpovedal otázky členov výborov.

6.   Výkonný riaditeľ zodpovedá správnej rade.

7.   Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný správnou radou. Správna rada prijme takéto rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou všetkých svojich členov s hlasovacím právom.

Článok 19

Poradné skupiny

1.   Odborné znalosti súvisiace s rozsiahlymi informačnými systémami, najmä v súvislosti s prípravou ročného pracovného programu a výročnej správy o činnosti, poskytujú správnej rade tieto poradné skupiny:

a)

poradná skupina pre SIS II;

b)

poradná skupina pre VIS;

c)

poradná skupina pre systém Eurodac;

d)

akákoľvek iná poradná skupina pre rozsiahle informačné systémy, ak sa tak stanoví v príslušnom legislatívnom nástroji, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie tohto rozsiahleho informačného systému.

2.   Každý členský štát, ktorý je podľa práva Únie viazaný niektorým z legislatívnych nástrojov, ktorým sa riadi vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie určitého rozsiahleho informačného systému, ako aj Komisia vymenujú jedného člena poradnej skupiny pre tento rozsiahly informačný systém, a to na trojročné funkčné obdobie; členovia môžu byť vymenovaní opätovne.

Okrem toho, ak podľa článku 4 protokolu o postavení Dánska rozhodne o tom, že v rámci svojho vnútroštátneho práva vykoná legislatívny nástroj, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie tohto rozsiahleho informačného systému, do poradnej skupiny pre rozsiahly informačný systém vymenuje člena aj Dánsko.

Každá krajina pridružená k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac a opatrení súvisiacich s ostatnými rozsiahlymi informačnými systémami, ktorá sa zúčastňuje na konkrétnom rozsiahlom informačnom systéme, vymenuje člena poradnej skupiny pre tento rozsiahly informačný systém.

3.   Europol a Eurojust môžu do poradnej skupiny pre SIS II vymenovať každý svojho zástupcu. Europol tiež môže vymenovať svojho zástupcu do poradnej skupiny pre VIS.

4.   Členovia správnej rady nie sú členmi žiadnej z poradných skupín. Výkonný riaditeľ alebo zástupca výkonného riaditeľa majú právo zúčastňovať sa na všetkých stretnutiach poradných skupín ako pozorovatelia.

5.   Postupy fungovania poradných skupín a spolupráce medzi nimi sú stanovené v rokovacom poriadku agentúry.

6.   Pri príprave stanoviska vynakladajú členovia každej poradnej skupiny maximálne úsilie na dosiahnutie zhody názorov. Ak nie je možné takúto zhodu názorov dosiahnuť, stanovisko je založené na odôvodnenom postoji väčšiny členov. Zaznamenajú sa aj odôvodnené postoje menšiny. Článok 16 ods. 3 a 4 sa uplatňuje primerane. Členovia zastupujúci krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac môžu vyjadriť stanoviská k otázkam, o ktorých nie sú oprávnení hlasovať.

7.   Každý členský štát a každá krajina pridružená k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac pomáha poradným skupinám pri vykonávaní ich činnosti.

8.   Vo vzťahu k predsedníctvu poradných skupín sa primerane uplatňuje článok 14.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Zamestnanci

1.   Na zamestnancov agentúry a výkonného riaditeľa sa vzťahuje služobný poriadok a pravidlá, ktoré spoločne prijali inštitúcie Únie na účely uplatňovania služobného poriadku.

2.   Na účely vykonávania služobného poriadku sa agentúra považuje za agentúru v zmysle článku 1a ods. 2 služobného poriadku úradníkov.

3.   Agentúra uplatňuje vo vzťahu k svojim zamestnancom právomoci udelené služobným poriadkom úradníkov menovaciemu orgánu a právomoci udelené v podmienkach zamestnávania orgánu oprávnenému uzatvárať zmluvy.

4.   Zamestnancov agentúry tvoria úradníci, dočasní zamestnanci alebo zmluvní zamestnanci. Správna rada každoročne udeľuje súhlas so zmluvami, ktoré má výkonný riaditeľ v úmysle predĺžiť, čím by sa podľa podmienok zamestnávania stali zmluvami na dobu neurčitú.

5.   Agentúra neprijme dočasných zamestnancov na vykonávanie citlivých úloh v oblasti financií.

6.   Komisia a členské štáty môžu do agentúry dočasne vyslať úradníkov alebo národných expertov. Správna rada na tento účel prijme potrebné vykonávacie opatrenia, a to so zreteľom na viacročný plán zamestnaneckej politiky.

7.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 služobného poriadku úradníkov, agentúra uplatňuje príslušné pravidlá týkajúce sa služobného tajomstva alebo iných rovnocenných povinností mlčanlivosti.

8.   Správna rada prijme po dohode s Komisiou potrebné vykonávacie opatrenia podľa článku 110 služobného poriadku úradníkov.

Článok 21

Verejný záujem

Členovia správnej rady, výkonný riaditeľ a členovia poradných skupín sa zaviažu, že budú konať vo verejnom záujme. Na tento účel každoročne vydajú písomné verejné vyhlásenie o svojich záväzkoch.

Zoznam členov správnej rady sa zverejní na webovej stránke agentúry.

Článok 22

Dohoda o ústredí a dohody týkajúce sa technických a záložných pracovísk

V dohode o ústredí, ktorá sa týka sídla agentúry, a v dohodách týkajúcich sa technických a záložných pracovísk, ktoré po schválení správnou radou uzatvorí agentúra a hostiteľské členské štáty, sa uvedú potrebné opatrenia týkajúce sa umiestnenia agentúry v hostiteľských členských štátoch a zariadení, ktoré poskytnú tieto členské štáty, ako aj konkrétne predpisy uplatňované v hostiteľských členských štátoch vo vzťahu k výkonnému riaditeľovi, členom správnej rady, zamestnancom agentúry a ich rodinným príslušníkom.

Článok 23

Výsady a imunity

Na agentúru sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie.

Článok 24

Zodpovednosť

1.   Zmluvná zodpovednosť agentúry sa riadi právom, ktorým sa spravuje príslušná zmluva.

2.   Súdny dvor Európskej únie má súdnu právomoc rozhodovať podľa akejkoľvek arbitrážnej doložky uvedenej v zmluve, ktorú uzavrela agentúra.

3.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti agentúra v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov nahrádza akúkoľvek škodu spôsobenú jej útvarmi alebo jej zamestnancami pri vykonávaní svojich povinností.

4.   Súdny dvor Európskej únie je príslušný rozhodovať v sporoch o náhradu škody podľa odseku 3.

5.   Osobná zodpovednosť zamestnancov agentúry voči agentúre podlieha ustanoveniam uvedeným v služobnom poriadku.

Článok 25

Jazykový režim

1.   Na agentúru sa vzťahuje nariadenie č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (30).

2.   Bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia prijaté v súlade s článkom 342 ZFEÚ, sa ročný pracovný program a výročná správa o činnosti podľa článku 12 ods. 1 písm. j) a k) vypracujú vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie.

3.   Prekladateľské služby potrebné pre činnosti agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 26

Prístup k dokumentom

1.   Správna rada na návrh výkonného riaditeľa a najneskôr do šiestich mesiacov po 1. decembri 2012 prijme pravidlá týkajúce sa prístupu k dokumentom agentúry, a to v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001.

2.   Voči rozhodnutiam prijatým agentúrou podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 možno podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi alebo tieto rozhodnutia môžu byť predmetom konania pred Súdnym dvorom Európskej únie v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 228 a 263 ZFEÚ.

Článok 27

Informácie a komunikácia

1.   Agentúra z vlastného podnetu poskytne informácie z oblastí v rámci svojich úloh, a to v súlade s legislatívnymi nástrojmi, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov. Predovšetkým zabezpečí, aby okrem uverejňovania stanoveného v článku 12 ods. 1 písm. j), k), w) a y) a článku 33 ods. 8 bola verejnosť a akákoľvek zúčastnená strana urýchlene, objektívne, spoľahlivo a zrozumiteľným spôsobom informovaná o jej práci.

2.   Správna rada stanovuje praktické opatrenia na uplatňovanie odseku 1.

Článok 28

Ochrana údajov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov ustanovené v legislatívnych nástrojoch, ktoré sa uplatňujú spôsobom ustanoveným v nástrojoch, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov, informácie spracúvané agentúrou v súlade s týmto nariadením podliehajú nariadeniu (ES) č. 45/2001.

2.   Správna rada stanovuje opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 45/2001 agentúrou, a to najmä oddielu 8 týkajúceho sa úradníka pre ochranu údajov.

Článok 29

Bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností

1.   Agentúra uplatňuje zásady bezpečnosti ustanovené v rozhodnutí Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (31), vrátane ustanovení týkajúcich sa výmeny, spracúvania a uchovávania utajovaných skutočností a opatrení týkajúcich sa fyzickej bezpečnosti.

2.   Agentúra tiež uplatňuje Komisiou prijaté a uplatňované zásady bezpečnosti týkajúce sa spracúvania citlivých neutajovaných skutočností.

3.   Správna rada v súlade s článkom 2 a článkom 12 ods. 1 písm. p) určí vnútornú štruktúru agentúry potrebnú na to, aby sa dodržali príslušné bezpečnostné zásady.

Článok 30

Bezpečnosť agentúry

1.   Agentúra je zodpovedná za bezpečnosť a zachovávanie poriadku v budovách, priestoroch a na pozemkoch, ktoré užíva. Agentúra uplatňuje bezpečnostné zásady a relevantné ustanovenia legislatívnych nástrojov, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov.

2.   Hostiteľské členské štáty prijmú účinné a primerané opatrenia na zachovanie poriadku a bezpečnosti v bezprostrednej blízkosti budov, priestorov a pozemkov využívaných agentúrou a v súlade s príslušnou dohodou o ústredí týkajúcou sa sídla agentúry a dohodami o technických a záložných pracoviskách poskytnú agentúre náležitú ochranu, pričom osobám, ktoré dostali povolenie od agentúry, zabezpečia do týchto budov, priestorov a na tieto pozemky voľný vstup.

Článok 31

Hodnotenie

1.   Do troch rokov od 1. decembra 2012 a potom každé štyri roky vykoná Komisia po dôkladnej porade so správnou radou hodnotenie činnosti agentúry. V rámci tohto hodnotenia sa preskúma, akým spôsobom a v akom rozsahu agentúra účinne prispieva k prevádzkovému riadeniu rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a plní svoje úlohy ustanovené v tomto nariadení. V rámci hodnotenia sa tiež posúdi úloha agentúry v kontexte stratégie Únie zameranej na koordinované, nákladovo efektívne a koherentné informačné prostredie na úrovni Únie, ktoré sa má vytvoriť v nadchádzajúcich rokoch.

2.   Na základe hodnotenia uvedeného v odseku 1 Komisia po porade so správnou radou vydá odporúčania týkajúce sa zmien v tomto nariadení, a to aj na účely jeho ďalšieho zosúladenia so stratégiou Únie uvedenou v odseku 1. Komisia uvedené odporúčania spolu so stanoviskom správnej rady a príslušnými návrhmi predkladá Európskemu parlamentu, Rade a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

KAPITOLA V

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Rozpočet

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ostatné druhy príjmov, príjmy agentúry pozostávajú:

a)

z dotácie od Únie uvedenej vo všeobecnom rozpočte Európskej únie (oddiel Komisia);

b)

z príspevku krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac;

c)

z akéhokoľvek finančného príspevku členských štátov.

2.   Výdavky agentúry zahŕňajú okrem iného odmeny zamestnancov, administratívne výdavky, výdavky na infraštruktúru, prevádzkové náklady a výdavky súvisiace so zmluvami alebo dohodami uzavretými agentúrou. Výkonný riaditeľ každý rok so zreteľom na činnosti vykonávané agentúrou vypracuje návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok spolu s plánom pracovných miest a zašle ho správnej rade.

3.   Príjmy a výdavky agentúry musia byť vyrovnané.

4.   Správna rada na základe návrhu vypracovaného výkonným riaditeľom prijíma návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok.

5.   Správna rada zasiela návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry a všeobecné usmernenia pre tento odhad Komisii a krajinám pridruženým k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac každý rok do 10. februára a konečný výkaz odhadov do 31. marca každého roku.

6.   Každý rok do 31. marca správna rada predkladá Komisii a rozpočtovému orgánu:

a)

návrh svojho ročného pracovného programu;

b)

svoj aktualizovaný viacročný plán personálnej politiky zostavený v súlade s usmerneniami stanovenými Komisiou;

c)

informácie o počte úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov v súlade s definíciou uvedenou v služobnom poriadku na roky n – 1 a n, ako aj odhad na rok n + 1;

d)

informácie o vecných príspevkoch poskytnutých agentúre hostiteľskými členskými štátmi;

e)

odhadovaný zostatok uvedený vo výkaze o výsledku za rok n – 1.

7.   Komisia predkladá výkaz odhadov rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

8.   Na základe výkazu odhadov príjmov a výdavkov Komisia v návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie, ktorý predkladá rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 314 ZFEÚ, stanovuje odhady, ktoré považuje za potrebné pre plán pracovných miest, a výšku dotácie zo všeobecného rozpočtu.

9.   Rozpočtový orgán schvaľuje rozpočtové prostriedky pre dotácie agentúre. Rozpočtový orgán prijme plán pracovných miest agentúry.

10.   Rozpočet agentúry prijíma správna rada. Po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie sa stane konečným. V prípade potreby sa rozpočet zodpovedajúcim spôsobom upraví.

11.   Každá úprava rozpočtu vrátane plánu pracovných miest podlieha rovnakému postupu.

12.   Správna rada čo najskôr informuje rozpočtový orgán o svojom úmysle realizovať každý projekt, ktorý môže mať značný finančný vplyv na financovanie jeho rozpočtu, predovšetkým projekty súvisiace s majetkom, napríklad s prenájmom alebo kúpou budov. Správna rada informuje o tom Komisiu, ako aj krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac. Ak má jedna zo zložiek rozpočtového orgánu v úmysle vydať stanovisko, do dvoch týždňov od prijatia informácie o projekte informuje správnu radu o svojom úmysle vydať takéto stanovisko. V prípade, že agentúra nedostane žiadnu odpoveď, môže pokračovať v plánovanej operácii.

Článok 33

Plnenie rozpočtu

1.   Rozpočet agentúry plní jej výkonný riaditeľ.

2.   Výkonný riaditeľ každý rok poskytuje rozpočtovému orgánu všetky informácie súvisiace s výsledkom postupov hodnotenia

3.   Účtovník agentúry predkladá účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov do 1. marca nasledujúceho roku predbežné účtovné výkazy agentúry spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok. Účtovník Komisie skonsoliduje predbežné účtovné výkazy inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

4.   Účtovník agentúry predkladá do 31. marca nasledujúceho roku správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení aj rozpočtovému orgánu.

5.   Po prijatí pripomienok Dvora audítorov k predbežným účtovným výkazom agentúry podľa článku 129 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 výkonný riaditeľ vypracuje na vlastnú zodpovednosť konečné účtovné výkazy agentúry a predloží ich správnej rade na pripomienkovanie.

6.   Správna rada prijíma stanovisko ku konečným účtovným výkazom agentúry.

7.   Do 1. júla nasledujúceho roku zasiela výkonný riaditeľ konečné účtové výkazy spolu so stanoviskom správnej rady rozpočtovému orgánu, účtovníkovi Komisie, Dvoru audítorov, ako aj krajinám pridruženým k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac.

8.   Účtovná závierka sa uverejňuje.

9.   Výkonný riaditeľ zasiela Dvoru audítorov do 30. septembra odpoveď na jeho pripomienky. Výkonný riaditeľ zasiela túto odpoveď aj správnej rade.

10.   Výkonný riaditeľ na žiadosť Európskeho parlamentu poskytuje informácie potrebné na plynulé uplatňovanie postupu udeľovania absolutória za príslušný rozpočtový rok, ako to ustanovuje článok 146 ods. 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

11.   Európsky parlament na odporúčanie Rady konajúcej kvalifikovanou väčšinou udeľuje do 15. mája roku n + 2 výkonnému riaditeľovi absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu za rok n.

Článok 34

Finančné pravidlá

Finančné pravidlá platné pre agentúru prijíma správna rada po konzultácii s Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 okrem prípadov, keď je takáto odchýlka špecificky potrebná na prevádzku agentúry a Komisia s ňou vopred súhlasila.

Článok 35

Boj proti podvodom

1.   Na účely boja proti podvodom, korupcii a inému protiprávnemu konaniu sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1073/1999.

2.   Agentúra pristúpi k medziinštitucionálnej dohode, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a bezodkladne vydá príslušné ustanovenia platné pre všetkých zamestnancov agentúry.

3.   V rozhodnutiach týkajúcich sa financovania a vo vykonávacích dohodách, ako aj nástrojoch vyplývajúcich z nich sa výslovne uvedie, že Dvor audítorov a OLAF môžu v prípade potreby uskutočňovať kontroly na mieste príjemcov finančných prostriedkov agentúry a zástupcov zodpovedných za ich prideľovanie.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Prípravné opatrenia

1.   Komisia je zodpovedná za zriadenie a počiatočnú prevádzku agentúry až dovtedy, kým agentúra nenadobudne prevádzkovú schopnosť plniť svoj rozpočet.

2.   Na tento účel a až dovtedy, kým výkonný riaditeľ neprevezme svoje povinnosti vyplývajúce z jeho vymenovania správnou radou v súlade s článkom 18, môže Komisia dočasne poveriť obmedzený počet úradníkov vrátane úradníka povereného vykonávaním funkcie výkonného riaditeľa. Dočasný výkonný riaditeľ sa môže poveriť iba po zvolaní zasadnutia správnej rady v súlade s článkom 13 ods. 2.

Ak dočasný výkonný riaditeľ neplní povinnosti ustanovené v tomto nariadení, správna rada môže požiadať Komisiu, aby poverila nového dočasného výkonného riaditeľa.

3.   Dočasný výkonný riaditeľ môže po schválení správnou radou povoľovať všetky platby kryté úvermi zahrnutými v rozpočte agentúry a po prijatí plánu pracovných miest agentúry môže uzatvárať zmluvy vrátane pracovných zmlúv. Správna rada môže v odôvodnených prípadoch obmedziť právomoci dočasného výkonného riaditeľa.

Článok 37

Účasť krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim so systémom Eurodac

Na základe príslušných ustanovení dohôd o pridružení sa prijmú opatrenia, v ktorých sa okrem iného určí charakter, rozsah a podrobné pravidlá účasti krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim so systémom Eurodac na činnosti agentúry vrátane ustanovení o finančných príspevkoch, zamestnancoch a hlasovacích právach.

Článok 38

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Agentúra začne plniť povinnosti uvedené v článkoch 3 až 9 od 1. decembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 25. októbra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. júla 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. septembra 2011.

(2)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63.

(4)  Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60.

(6)  Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 1.

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 407/2002 z 28. februára 2002 ustanovujúce určité pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 2725/2000, ktoré sa týka zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129.

(10)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(13)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(15)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(16)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(17)  Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2006, s. 38.

(18)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(19)  Ú. v. EÚ L 333, 17.12.2010, s. 58.

(20)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(21)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(22)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(23)  Ú. v. ES L 93, 3.4.2001, s. 40.

(24)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(25)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(26)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 5.

(27)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(28)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19.

(29)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 39.

(30)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58.

(31)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.


Top