EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0086

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 86/2010 z  29. januára 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1005/2008, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu produkty rybolovu, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1010/2009, pokiaľ ide o výmenu informácií o inšpekciách plavidiel tretích krajín a administratívne dohody týkajúce sa osvedčení o úlovkoch

OJ L 26, 30.1.2010, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 105 - 120

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/86(1)/oj

30.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 86/2010

z 29. januára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1005/2008, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu produkty rybolovu, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1010/2009, pokiaľ ide o výmenu informácií o inšpekciách plavidiel tretích krajín a administratívne dohody týkajúce sa osvedčení o úlovkoch

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 (1) z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, a najmä na jeho články 9 ods. 1, 12 ods. 5, 51 ods. 3 a 52,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1005/2008 sa vzťahuje na produkty rybolovu zodpovedajúce vymedzeniu tohto pojmu uvedenému v jeho článku 2. V prílohe I k tomuto nariadeniu sú uvedené produkty vyňaté z vymedzenia pojmu produkty rybolovu. Tento zoznam sa môže každoročne revidovať a v súčasnosti by sa mal zmeniť a doplniť na základe nových informácií získaných v rámci administratívnej spolupráce s tretími krajinami ustanovenej v článku 20 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1005/2008.

(2)

V nariadení (ES) č. 1010/2009 (2) z 22. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, sú okrem iného stanovené referenčné hodnoty týkajúce sa prístavných inšpekcií, ktoré vykonávajú členské štáty. Aby mohli členské štáty uplatňovať referenčné hodnoty týkajúce sa inšpekcií stanovené v článku 4 písm. c) a d) uvedeného nariadenia, informácie o inšpekciách plavidiel tretích krajín by sa mali zasielať elektronicky Komisii, ktorá tieto informácie sprístupní ostatným členským štátom.

(3)

Administratívne dohody, prostredníctvom ktorých sa elektronicky vystavujú, potvrdzujú alebo predkladajú osvedčenia o úlovku, alebo prostredníctvom ktorých sa osvedčenia o úlovku nahrádzajú elektronickými systémami sledovateľnosti zabezpečujúcimi rovnakú úroveň kontroly zo strany orgánov, sa uvádzajú v prílohe IX k nariadeniu (ES) č. 1010/2009. Keďže boli uzavreté nové administratívne dohody týkajúce sa osvedčení o úlovku, mala by sa uvedená príloha aktualizovať.

(4)

Nariadenia (ES) č. 1005/2008 a 1010/2009 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1005/2008

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1005/2008 sa mení a dopĺňa tak, ako sa ustanovuje v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1010/2009

Nariadenie (ES) č. 1010/2009 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

V článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

„So zreteľom na písmená c) a d) prvého odseku nahlasujú členské štáty bezodkladne Komisii názov a vlajku plavidla tretej krajiny, na ktorom bola vykonaná inšpekcia, a dátum tejto inšpekcie. Komisia sprístupní tieto informácie ostatným členským štátom.“

(2)

Príloha IX sa mení a dopĺňa tak, ako sa ustanovuje v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2009, s. 5.


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1005/2008 sa mení a dopĺňa takto:

„ex kapitola 3

ex 1604

ex 1605

Produkty akvakultúry získané z plôdika alebo lariev

0301 10 (1)

Živé ozdobné ryby

ex 0301 91

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster), živé, ulovené v sladkých vodách

ex 0301 92 00

Úhory (Anguilla spp.), živé, ulovené v sladkých vodách

0301 93 00

Kapry, živé

ex 0301 99 11

Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho), živé, ulovené v sladkých vodách

0301 99 19

Ostatné sladkovodné ryby, živé

ex 0302 11

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster), čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 ulovené v sladkých vodách

ex 0302 12 00

Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho), čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 ulovené v sladkých vodách

ex 0302 19 00

Ostatné lososovité ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 ulovené v sladkých vodách

ex 0302 66 00

Úhory (Anguilla spp.), čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 ulovené v sladkých vodách

0302 69 11

Kapor, čerstvý alebo chladený, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0302 69 15

Tilapia (Oreochromis spp.), čerstvá alebo chladená, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0302 69 18

Ostatné sladkovodné ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

ex 0302 70 00

Pečeň, ikry a mliečie, čerstvé alebo chladené, ostatných sladkovodných rýb

ex 0303 11 00

Losos nerka (červený losos) (Oncorhynchus nerka), mrazený, bez pečene, ikier a mliečia okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 ulovený v sladkých vodách

ex 0303 19 00

Ostatné lososy tichomorské (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), mrazené, bez pečene, ikier a mliečia okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 ulovené v sladkých vodách

ex 0303 21

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster), mrazené, bez pečene, ikier a mliečia okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 ulovené v sladkých vodách

ex 0303 22 00

Losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho), mrazené, bez pečene, ikier a mliečia okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 ulovené v sladkých vodách

ex 0303 29 00

Ostatné lososovité ryby, mrazené, bez pečene, ikier a mliečia okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 ulovené v sladkých vodách

ex 0303 76 00

Úhory (Anguilla spp.), mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 ulovené v sladkých vodách

0303 79 11

Kapor, mrazený, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0303 79 19

Ostatné sladkovodné ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

ex 0303 80

Pečeň, ikry a mliečie, mrazené, ostatných sladkovodných rýb

0304 19 01

Rybie filé, čerstvé alebo chladené, z ostrieža nílskeho (Lates niloticus)

0304 19 03

Rybie filé, čerstvé alebo chladené, z pangasia (Pangasius spp.)

ex 0304 19 13

Rybie filé, čerstvé alebo chladené, z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho) ulovených v sladkých vodách

ex 0304 19 15

Rybie filé, čerstvé alebo chladené, zo pstruhov druhu Oncorhynchus mykiss s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 400 g ulovených v sladkých vodách

ex 0304 19 17

Rybie filé, čerstvé alebo chladené, zo pstruhov druhu Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (s hmotnosťou maximálne 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae ulovených v sladkých vodách

0304 19 18

Rybie filé, čerstvé alebo chladené, z ostatných sladkovodných rýb

0304 19 91

Ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé alebo chladené, zo sladkovodných rýb

0304 29 01

Mrazené filé z ostrieža nílskeho (Lates niloticus)

0304 29 03

Mrazené filé z pangasia (Pangasius spp.)

0304 29 05

Mrazené filé z tilapie (Oreochromis spp.)

ex 0304 29 13

Mrazené filé z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho) ulovených v sladkých vodách

ex 0304 29 15

Mrazené filé zo pstruhov druhu Oncorhynchus mykiss s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 400 g ulovených v sladkých vodách

ex 0304 29 17

Mrazené filé zo pstruhov druhu Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (s hmotnosťou maximálne 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae ulovených v sladkých vodách

0304 29 18

Mrazené filé z ostatných sladkovodných rýb

0304 99 21

Ostatné rybie mäso (tiež mleté), mrazené, zo sladkovodných rýb

0305 10 00

Prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

ex 0305 20 00

Pečene, ikry a mliečie zo sladkovodných rýb, sušené, údené, solené alebo v slanom náleve

ex 0305 30 30

Rybie filé, solené alebo v slanom náleve, z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho) ulovených v sladkých vodách

ex 0305 30 90

Rybie filé, sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené, z ostatných sladkovodných rýb

ex 0305 41 00

Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho), údené, vrátane filé, ulovené v sladkých vodách

ex 0305 49 45

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster), údené, vrátane filé, ulovené v sladkých vodách

ex 0305 49 50

Úhory (Anguilla spp.), údené, vrátane filé, ulovené v sladkých vodách

ex 0305 49 80

Ostatné sladkovodné ryby, údené, vrátane filé

ex 0305 59 80

Ostatné sladkovodné ryby, sušené tiež solené, ale nie údené

ex 0305 69 50

Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho), v slanom náleve alebo solené, ale nesušené ani neúdené, ulovené v sladkých vodách

ex 0305 69 80

Ostatné sladkovodné ryby, v slanom náleve alebo solené, ale nesušené ani neúdené

0306 19 10

Sladkovodné raky, mrazené

ex 0306 19 90

Prášky, múčky a pelety z kôrovcov, mrazené, vhodné na ľudskú konzumáciu

0306 29 10

Sladkovodné raky, živé, čerstvé, chladené, sušené, solené alebo v slanom náleve, v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, sušené, solené alebo v slanom náleve

ex 0306 29 90

Prášky, múčky a pelety z kôrovcov, nemrazené, vhodné na ľudskú konzumáciu

0307 10

Ustrice, aj v lastúrach, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve

0307 21 00

Hrebenatky, vrátane hrebenatky kuchynskej, rodov Pecten, Chlamys alebo Placopecten, živé, čerstvé alebo chladené

0307 29

Hrebenatky, vrátane hrebenatky kuchynskej, rodov Pecten, Chlamys alebo Placopecten, iné ako živé, čerstvé alebo chladené

0307 31

Slávky (Mytilus spp., Perna spp.), živé, čerstvé alebo chladené

0307 39

Slávky (Mytilus spp., Perna spp.), iné ako živé, čerstvé alebo chladené

0307 60 00

Slimáky, iné ako morské slimáky, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve

ex 0307 91 00

Ostatné vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše špecifikované v podpoložkách 0307 10 10 až 0307 60 00 alebo zahrnuté v nich s výnimkou Illex spp. a sépie druhu Sepia pharaonis, živé, čerstvé alebo chladené

0307 99 13

Morské škľabky – (zádenky) a ostatné druhy čeľade Veneridae, mrazené

0307 99 15

Medúzy (Rhopilema spp.), mrazené

ex 0307 99 18

Ostatné vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše špecifikované v podpoložkách 0307 10 10 až 0307 60 00 a 0307 99 11 až 0307 99 15 alebo zahrnuté v nich s výnimkou sépie druhu Sepia pharaonis, vrátane práškov, múčok a peliet z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu, mrazené

ex 0307 99 90

Ostatné vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše špecifikované v podpoložkách 0307 10 10 až 0307 60 00 alebo zahrnuté v nich s výnimkou Illex spp. a sépie druhu Sepia pharaonis, vrátane práškov, múčok a peliet z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu, sušené, solené alebo v slanom náleve

ex 1604 11 00

Lososy, ulovené v sladkých vodách, pripravené alebo konzervované, celé alebo v kusoch, ale nemleté

ex 1604 19 10

Lososovité, iné ako lososy, ulovené v sladkých vodách, pripravené alebo konzervované, celé alebo v kusoch, ale nemleté

ex 1604 20 10

Lososy, ulovené v sladkých vodách, inak upravené alebo konzervované (iné ako celé alebo v kusoch, ale nemleté)

ex 1604 20 30

Lososovité, iné ako lososy, ulovené v sladkých vodách, inak upravené alebo konzervované (iné ako celé alebo v kusoch, ale nemleté)

ex 1604 19 91

Filé zo sladkovodných rýb, surové, len obalené cestom alebo strúhankou, tiež predsmažené v oleji, mrazené

ex 1605 40 00

Sladkovodné raky, pripravené alebo konzervované

1605 90 11

Slávky (Mytilus spp., Perna spp.), pripravené alebo konzervované, v hermeticky uzavretých nádobách

1605 90 19

Slávky (Mytilus spp., Perna spp.), pripravené alebo konzervované, iné ako v hermeticky uzavretých nádobách

ex 1605 90 30

Hrebenatky, ustrice a slimáky, pripravené alebo konzervované

1605 90 90

Ostatné vodné bezstavovce, iné ako mäkkýše, pripravené alebo konzervované


(1)  Číselné znaky KN podľa nariadenia Komisie (ES) č. 948/2009 (Ú. v. EÚ L 287, 31.10.2009).“


PRÍLOHA II

Do prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 1010/2009 sa vkladá tento text:

Oddiel 1

NÓRSKO

SYSTÉM VYDÁVANIA OSVEDČENÍ O ÚLOVKU

Nórsko vyžaduje osvedčenie o úlovku v prípade vykládok úlovku rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou členského štátu Európskeho spoločenstva v Nórsku a dovozov úlovku do Nórska.

V súlade s článkom 12 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa osvedčenie o úlovku uvedené v článku 12 a prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1005/2008 v prípade produktov rybolovu pochádzajúcich z úlovkov rybárskych plavidiel plaviacich sa pod nórskou vlajkou od 1. januára 2010 nahrádza nórskym osvedčením o úlovku založeným na nórskom systéme záznamov o predaji, ktorý je elektronickým systémom sledovateľnosti spravovaným nórskymi orgánmi zabezpečujúcim rovnakú úroveň kontroly orgánmi, ako sa požaduje v rámci systému Spoločenstva na vydávanie osvedčení o úlovku.

Vzor nórskeho osvedčenia o úlovku sa nachádza v dodatku.

Nórsky systém záznamov o predaji sa využíva aj na vydávanie a potvrdzovanie osvedčenia o úlovku v prípade zásielok bežných produktov rybolovu vrátane sušených rýb, solených rýb a sušených solených rýb vyrobených zo surovín dodaných malými rybárskymi plavidlami a/alebo prostredníctvom výroby zahŕňajúcej viaceré etapy výrobného procesu vyvážaných z Nórska do Európskeho spoločenstva v súlade s bodom 7. bis priloženého vzoru.

Dokumenty uvedené v článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa môžu vystavovať, potvrdzovať a predkladať elektronicky.

VZÁJOMNÁ POMOC

Cieľom vzájomnej pomoci na základe článku 51 nariadenia (ES) č. 1005/2008 je uľahčiť výmenu informácií a spoluprácu v administratívnej oblasti medzi príslušnými orgánmi Nórska a členských štátov Európskeho spoločenstva na základe podrobných pravidiel vzájomnej pomoci ustanovených v nariadení Komisie (ES) č. 1010/2009.

Dodatok

Image

Image

Oddiel 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

SYSTÉM VYDÁVANIA OSVEDČENÍ O ÚLOVKU

V súlade s článkom 12 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa osvedčenie o úlovku uvedené v článku 12 a prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1005/2008 v prípade produktov rybolovu pochádzajúcich z úlovkov rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Spojených štátov nahrádza americkým osvedčením o úlovku podporovaným systémami elektronického nahlasovania a zaznamenávania spravovanými americkými orgánmi zabezpečujúcim rovnakú úroveň kontroly orgánmi, ako sa požaduje v rámci systému Spoločenstva na vydávanie osvedčení o úlovku.

Vzor amerického osvedčenia o úlovku, ktorým sa od 1. januára 2010 nahrádza osvedčenie Európskeho spoločenstva o úlovku a osvedčenie Európskeho spoločenstva o spätnom vývoze sa nachádza v dodatku.

VZÁJOMNÁ POMOC

Cieľom vzájomnej pomoci na základe článku 51 nariadenia (ES) č. 1005/2008 je uľahčiť výmenu informácií a spoluprácu v administratívnej oblasti medzi príslušnými orgánmi Spojených štátov a členských štátov Európskeho spoločenstva na základe podrobných pravidiel vzájomnej pomoci ustanovených v nariadení Komisie (ES) č. 1010/2009.

Dodatok

Image

Image

Oddiel 3

NOVÝ ZÉLAND

SYSTÉM VYDÁVANIA OSVEDČENÍ O ÚLOVKU

V súlade s článkom 12 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa osvedčenie o úlovku uvedené v článku 12 a prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1005/2008 v prípade produktov rybolovu pochádzajúcich z úlovkov rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Nového Zélandu nahrádza novozélandským osvedčením o úlovku, ktorý je elektronickým systémom sledovateľnosti a vydávania osvedčení spravovaným novozélandskými orgánmi zabezpečujúcim rovnakú úroveň kontroly orgánmi, ako sa požaduje v rámci systému Spoločenstva na vydávanie osvedčení o úlovku.

Vzor novozélandského osvedčenia o úlovku, ktorým sa od 1. januára 2010 nahrádza osvedčenie Európskeho spoločenstva o úlovku a osvedčenie Európskeho spoločenstva o spätnom vývoze úlovkov rybárskych plavidiel zaregistrovaných na Novom Zélande sa nachádza v dodatku I.

Dodatočné vysvetlivky týkajúce sa novozélandského osvedčenia o úlovku sa nachádzajú v dodatku II.

Dokumenty uvedené v článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa môžu poskytovať elektronicky.

VZÁJOMNÁ POMOC

Cieľom vzájomnej pomoci na základe článku 51 nariadenia (ES) č. 1005/2008 je uľahčiť výmenu informácií a pomoc medzi príslušnými orgánmi Nového Zélandu a členských štátov Európskeho spoločenstva na základe podrobných pravidiel vzájomnej pomoci ustanovených v nariadení Komisie (ES) č. 1010/2009.

Dodatok I

Vzor novozélandského osvedčenia o úlovku

Image

Image

Dodatok II

Dodatočné vysvetlivky týkajúce sa novozélandského osvedčenia o úlovku

‚Consignor‘ znamená ‚vývozca‘.

Akékoľvek informácie uvedené v kolónke ‚unofficial information‘ a informácie, ktoré nasledujú po podpisoch vlády Nového Zélandu, vláda Nového Zélandu nepotvrdzuje.


Top