EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0412

2010/412/: Rozhodnutie Rady z  13. júla 2010 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu

OJ L 195, 27.7.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 54 - 55

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/412/oj

27.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/3


ROZHODNUTIE RADY

z 13. júla 2010

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu

(2010/412/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2, v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rozhodnutím z 11. mája 2010 Rada poverila Komisiu, aby v mene Európskej únie začala rokovania medzi Úniou a Spojenými štátmi americkými o sprístupnení údajov obsiahnutých vo finančných správach Ministerstvu financií Spojených štátov amerických s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu terorizmu a bojovať proti nemu.

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady 2010/411/EÚ z 28. júna 2010 (1) bola Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (ďalej len „dohoda“) podpísaná 28. júna 2010 s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(3)

Dohoda by sa mala uzavrieť.

(4)

Dohoda rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým Chartou základných práv Európskej únie, a to najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života uznané v jej článku 7, právo na ochranu súkromných údajov uznané v jej článku 8 a právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces uznané v jej článku 47. Dohoda by sa mala uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(5)

V súlade s článkom 3 Protokolu 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska vo vzťahu k priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo oznámilo želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska vo vzťahu k priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Írsko bez toho, aby bol dotknutý článok 4 tohto protokolu, nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (ďalej len „dohoda“) (2).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Komisia sa vyzýva, aby najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti dohody predložila Európskemu parlamentu a Rade právny a technický rámec pre extrakciu údajov na území EÚ.

Komisia sa vyzýva, aby do troch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody predložila správu o pokroku vo vývoji rovnocenného systému EÚ v súvislosti s článkom 11 dohody.

Ak do piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody nebude zavedený rovnocenný systém EÚ, Únia zváži, či obnoví dohodu v súlade s jej článkom 21 ods. 2.

Článok 3

Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) pristúpiť v mene Únie k výmene schvaľovacích listín stanovených v článku 23 dohody s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že bude touto dohodou viazaná.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 13. júla 2010

Za Radu

predseda

D. REYNDERS


(1)  Pozri stranu 5 tohto úradného vestníka.

(2)  Generálny sekretariát Rady uverejní dátum nadobudnutia platnosti dohody v Úradnom vestníku Európskej únie.


Top

27.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/3


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu

EURÓPSKA ÚNIA,

na jednej strane a

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ,

na strane druhej,

(spolu ďalej len „zmluvné strany“),

ŽELAJÚC SI prostredníctvom predchádzania terorizmu a jeho financovaniu a boja proti nemu, a to najmä vzájomnou výmenou informácií, chrániť svoje demokratické spoločnosti a spoločné hodnoty, práva a slobody;

USILUJÚC SA posilniť a podnietiť spoluprácu medzi zmluvnými stranami v duchu transatlantického partnerstva;

PRIPOMÍNAJÚC dohovory Organizácie Spojených národov o boji proti terorizmu a jeho financovaniu a príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov v oblasti boja proti terorizmu, najmä rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1373 (2001) a jej smernice, aby všetky štáty podnikli potrebné kroky na predchádzanie páchania teroristických činov, aj včasným varovaním iných štátov prostredníctvom výmeny informácií, aby si štáty vzájomne poskytovali čo najväčšiu pomoc v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov alebo trestným konaním týkajúcim sa financovania alebo podporovania teroristických činov, aby štáty hľadali spôsoby zintenzívnenia a zrýchlenia výmeny operatívnych informácií, aby si štáty vymieňali informácie v súlade s medzinárodným alebo vnútroštátnym právom a aby štáty spolupracovali najmä prostredníctvom dvojstranných a viacstranných úprav a dohôd s cieľom predchádzať teroristickým útokom a potláčať ich a podnikať kroky proti páchateľom takýchto útokov;

UZNÁVAJÚC, že program Ministerstva financií Spojených štátov amerických (ďalej len „Ministerstvo financií USA“) na sledovanie financovania terorizmu (ďalej len „TFTP“ – Terrorist Finance Tracking Program) pomáha pri identifikovaní a zadržiavaní teroristov a ich finančníkov, a že poskytol mnoho stôp, ktoré sa na účely boja proti terorizmu rozšírili medzi príslušné orgány na celom svete, s osobitnou hodnotou pre členské štáty Európskej únie (ďalej len „členské štáty“);

BERÚC NA VEDOMIE význam TFTP pri predchádzaní terorizmu a jeho financovaniu v Európskej únii i v iných častiach sveta a v boji proti nemu a významnú úlohu Európskej únie pri zabezpečovaní toho, aby určení poskytovatelia služieb v oblasti medzinárodných finančných platobných správ sprístupňovali údaje obsiahnuté vo finančných platobných správach uchovávané na území Európskej únie, ktoré sú potrebné na predchádzanie terorizmu a jeho financovaniu a na boj proti nemu, a to v súlade s prísnymi opatreniami na rešpektovanie súkromia a ochranu osobných údajov;

MAJÚC NA PAMÄTI článok 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii o dodržiavaní základných práv, právo na súkromie v súvislosti so spracovaním osobných údajov uvedené v článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zásady proporcionality a nevyhnutnosti v súvislosti s právom na súkromný a rodinný život, rešpektovanie súkromia a ochranu osobných údajov podľa článku 8 ods. 2 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatickom spracovaní osobných údajov a články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie;

MAJÚC NA PAMÄTI rozsah ochrany súkromia v Spojených štátoch amerických (ďalej len „Spojené štáty“), ktorý je vyjadrený v ústave Spojených štátov a v ich trestnoprávnych a občianskoprávnych predpisoch, nariadeniach a v ich dlhodobých politikách, ktorá sa presadzuje a udržiava vzájomnou kontrolou a vyvážením moci, ktoré uplatňujú tri zložky vlády;

ZDÔRAZŇUJÚC spoločné hodnoty, ktoré sa vzťahujú na rešpektovanie súkromia a ochranu osobných údajov v Európskej únii a v Spojených štátoch, vrátane významu, ktorý obe zmluvné strany pripisujú náležitému postupu a právu žiadať o účinné opatrenia na nápravu nenáležitých krokov vlády;

MAJÚC NA PAMÄTI spoločný záujem o rýchle uzavretie záväznej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi založenej na spoločných zásadách týkajúcich sa ochrany osobných údajov pri ich prenose na všeobecné účely presadzovania práva, majúc pritom na pamäti význam dôkladného zváženia jej dosahu na predchádzajúce dohody a zásadu účinných správnych a súdnych opravných prostriedkov bez akejkoľvek diskriminácie;

BERÚC DO ÚVAHY prísnu kontrolu a bezpečnostné opatrenia, ktoré Ministerstvo financií USA uplatňuje pri manipulácii, používaní a šírení údajov obsiahnutých vo finančných platobných správach podľa TFTP, opísané vo vyhlásení Ministerstva financií USA uverejnenom 20. júla 2007 v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Federálnom registri Spojených štátov 23. októbra 2007, v ktorých sa odráža prebiehajúca spolupráca medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou v boji proti globálnemu terorizmu;

UZNÁVAJÚC dve komplexné preskúmania a správy nezávislej osoby menovanej Európskou komisiou na overenie súladu TFTP s bezpečnostnými opatreniami na ochranu údajov, ktoré viedli k záveru, že Spojené štáty dodržiavajú postupy ochrany údajov, ktoré sa uvádzajú v ich vyhlásení, a ďalej že TFTP predstavuje pre Európsku úniu významný prospech v oblasti bezpečnosti a je veľmi cenný nielen pri vyšetrovaní teroristických útokov, ale aj pri predchádzaní viacerým teroristickým útokom v Európe a v iných častiach sveta;

MAJÚC NA PAMÄTI uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o odporúčaní Komisie Rade, aby dala poverenie na začatie rokovaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o sprístupnení údajov obsiahnutých vo finančných správach Ministerstvu financií USA s cieľom predchádzať terorizmu a jeho financovaniu a bojovať proti nemu;

PRIPOMÍNAJÚC, že všetky osoby bez ohľadu na štátnu príslušnosť majú v záujme zaručenia účinného uplatňovania svojich práv možnosť podať sťažnosť nezávislému orgánu na ochranu údajov alebo inému podobnému orgánu, ako aj žiadať o účinné nápravné opatrenia pred nezávislým a nestranným súdom alebo tribunálom;

MAJÚC NA PAMÄTI, že správne a súdne opravné prostriedky bez akejkoľvek diskriminácie sú podľa právnych predpisov Spojených štátov dostupné v prípade nenáležitej manipulácie s osobnými údajmi, medziiným aj podľa zákona o správnom konaní z roku 1946, zákona o hlavnom kontrolórovi z roku 1978, zákona o vykonávacích odporúčaniach Komisie 9/11 z roku 2007, zákona o počítačových podvodoch a zneužívaní a zákona o slobode informácií;

PRIPOMÍNAJÚC, že v rámci Európskej únie majú finančné inštitúcie a poskytovatelia služieb v oblasti finančných platobných správ zákonnú povinnosť písomne informovať svojich zákazníkov o tom, že osobné údaje obsiahnuté v záznamoch o finančných transakciách možno zasielať orgánom verejnej moci členských štátov alebo tretích krajín na účely presadzovania práva a že tento oznam môže zahŕňať aj informácie týkajúce sa TFTP;

UZNÁVAJÚC zásadu proporcionality, ktorou sa riadi táto dohoda a ktorú vykonávajú Európska únia aj Spojené štáty, v Európskej únii odvodenej z Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách, jej platnej judikatúry a právnych predpisov EÚ a členských štátov a v Spojených štátoch prostredníctvom požiadaviek na odôvodnenosť odvodených z ústavy Spojených štátov a z federálnych a štátnych zákonov a z ich interpretačnej judikatúry, ako aj prostredníctvom zákazu príliš širokých objednávok na prípravu údajov a svojvoľného konania vládnych úradníkov;

POTVRDZUJÚC, že táto dohoda nepredstavuje precedens pre žiadne budúce dojednania medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou alebo medzi jednou zo zmluvných strán a akýmkoľvek štátom, pokiaľ ide o spracúvanie a zasielanie údajov obsiahnutých vo finančných platobných správach alebo údajov v akejkoľvek inej podobe, alebo pokiaľ ide o ochranu údajov;

UZNÁVAJÚC, že určení poskytovatelia sú viazaní všeobecne platnými pravidlami ochrany údajov EÚ alebo vnútroštátnymi pravidlami ochrany údajov, ktoré majú chrániť jednotlivcov v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov, pod dohľadom príslušných orgánov na ochranu údajov spôsobom, ktorý je v súlade s osobitnými ustanoveniami tejto dohody, ako aj

ĎALEJ POTVRDZUJÚC, že touto dohodou nie sú dotknuté iné dohody či dojednania medzi zmluvnými stranami alebo medzi Spojenými štátmi a členskými štátmi o presadzovaní práva alebo výmene informácií,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel dohody

1.   Účelom tejto dohody je pri plnom rešpektovaní súkromia, ochrany osobných údajov a iných podmienok stanovených v tejto dohode zabezpečiť, aby sa:

a)

údaje obsiahnuté vo finančných platobných správach vzťahujúcich sa na finančné prevody a súvisiace údaje, ktoré uchovávajú na území Európskej únie poskytovatelia služieb v oblasti medzinárodných finančných platobných správ určení spoločne podľa tejto dohody, poskytovali Ministerstvu financií USA výlučne na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania činov terorizmu alebo financovania terorizmu, a

b)

relevantné informácie získané prostredníctvom TFTP poskytovali orgánom členských štátov činným v oblasti presadzovania práva, verejnej bezpečnosti alebo boja proti terorizmu, alebo Europolu či Eurojustu na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania činov terorizmu alebo financovania terorizmu.

2.   Spojené štáty, Európska únia a jej členské štáty prijmú v rámci svojej právomoci všetky potrebné a primerané opatrenia na vykonávanie ustanovení a splnenie účelu tejto dohody.

Článok 2

Rozsah uplatňovania

Táto dohoda sa vzťahuje na získavanie a používanie údajov obsiahnutých vo finančných platobných správach a súvisiacich údajov v záujme predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania:

a)

činov osoby alebo subjektu, ktoré zahŕňajú násilie alebo sú inak nebezpečné pre ľudský život, alebo vytvárajú riziko poškodenia majetku alebo infraštruktúry a o ktorých sa vzhľadom na ich povahu a okolnosti odôvodnene predpokladá, že sa páchajú s cieľom:

i)

zastrašiť alebo vytvárať nátlak na obyvateľstvo;

ii)

zastrašiť, donútiť alebo vytvárať nátlak na vládu alebo medzinárodnú organizáciu, aby konala alebo sa konania zdržala, alebo

iii)

vážne destabilizovať alebo zničiť základné politické, ústavné, hospodárske alebo sociálne štruktúry krajiny alebo medzinárodnej organizácie;

b)

osoby alebo subjektu, ktoré napomáhajú, presadzujú alebo finančne, materiálne či technicky podporujú činy opísané v písmene a) alebo pre ne či na ich podporu poskytujú finančné alebo iné služby, alebo

c)

osoby alebo subjektu, ktoré poskytujú alebo zbierajú finančné prostriedky akýmkoľvek spôsobom, priamo či nepriamo, s úmyslom, že sa použijú, alebo s vedomím, že sa majú použiť, v plnej miere alebo čiastočne na vykonanie ktoréhokoľvek činu opísaného v písmenách a) alebo b), alebo

d)

osoby alebo subjektu, ktoré napomáhajú, podnecujú alebo sa pokúšajú o činy opísané v písmenách a), b) alebo c).

Článok 3

Zabezpečovanie poskytovania údajov zo strany určených poskytovateľov

Zmluvné strany, spoločne a jednotlivo, v súlade s touto dohodou, a najmä s článkom 4 zabezpečia, aby subjekty spoločne určené zmluvnými stranami podľa tejto dohody za poskytovateľov služieb v oblasti medzinárodných finančných platobných správ (ďalej len „určení poskytovatelia“) poskytovali Ministerstvu financií USA požadované údaje obsiahnuté vo finančných platobných správach a súvisiace údaje, ktoré sú potrebné na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania činov terorizmu alebo financovania terorizmu (ďalej len „poskytované údaje“). Určení poskytovatelia sa uvádzajú v prílohe k tejto dohode a môžu sa podľa potreby aktualizovať prostredníctvom výmeny diplomatických nót. Všetky zmeny a doplnenia prílohy sa riadne uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Žiadosti Spojených štátov o získanie údajov od určených poskytovateľov

1.   Na účely tejto dohody vydá Ministerstvo financií USA na základe práva USA určenému poskytovateľovi, ktorý sa nachádza na území Spojených štátov, objednávky na prípravu údajov (production orders) (ďalej len „žiadosti“) s cieľom získať údaje potrebné na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania činov terorizmu alebo financovania terorizmu, ktoré sa uchovávajú na území Európskej únie.

2.   Žiadosti (spolu so všetkými doplňujúcimi dokumentmi):

a)

obsahujú čo najjasnejšiu identifikáciu údajov vrátane požadovaných osobitných kategórií údajov, ktoré sú potrebné na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania činov terorizmu alebo financovania terorizmu;

b)

obsahujú jasné odôvodnenie nevyhnutnosti údajov;

c)

sú vypracované čo najužšie, aby sa množstvo požadovaných údajov obmedzilo na minimum, pričom sa dôsledne zohľadňujú minulé aj súčasné analýzy rizika terorizmu so zameraním na druhy správ a geografické podmienky, ako aj vnímané ohrozenie činmi terorizmu a zraniteľnosť, a analýzy geografických podmienok, ohrozenia a zraniteľnosti, a

d)

nepožadujú sa nimi žiadne údaje vzťahujúce sa na jednotnú oblasť platieb v eurách.

3.   Ministerstvo financií USA pri doručení žiadosti určenému poskytovateľovi súčasne poskytuje kópiu žiadosti so všetkými doplňujúcimi dokumentmi Europolu.

4.   Europol pri doručení kópie urýchlene overí, či žiadosť spĺňa požiadavky odseku 2. Europol oznámi určenému poskytovateľovi, že overil, že žiadosť spĺňa požiadavky odseku 2.

5.   Na účely tejto dohody má žiadosť po tom, čo Europol potvrdí jej súlad s požiadavkami odseku 2, záväzný právny účinok podľa práva USA, a to v rámci Európskej únie aj USA. Určený poskytovateľ je tým poverený a povinný poskytnúť údaje Ministerstvu financií USA.

6.   Určený poskytovateľ potom poskytne údaje (na základe systému „push“) priamo Ministerstvu financií USA. Určený poskytovateľ vedie podrobnú evidenciu všetkých údajov zasielaných na účely tejto dohody Ministerstvu financií USA.

7.   Keď určený poskytovateľ poskytne údaje podľa tohto postupu, považuje sa to za splnenie požiadaviek tejto dohody a všetkých ďalších právnych požiadaviek, ktoré sú uplatniteľné v Európskej únii v súvislosti s prenosom takýchto údajov z Európskej únie do USA.

8.   Určení poskytovatelia majú všetky správne a súdne opravné prostriedky dostupné podľa práva USA voči prijímateľom žiadostí Ministerstva financií USA.

9.   Zmluvné strany spoločne koordinujú technické postupy potrebné na podporu procesu overovania Europolom.

Článok 5

Bezpečnostné opatrenia, ktoré sa uplatňujú pri spracúvaní poskytovaných údajov

1.   Ministerstvo financií USA zabezpečuje, aby sa poskytované údaje spracúvali v súlade s ustanoveniami tejto dohody. Ministerstvo financií USA zabezpečuje ochranu osobných údajov prostredníctvom týchto bezpečnostných opatrení, ktoré sa uplatňujú bez diskriminácie, najmä na základe štátnej príslušnosti alebo krajiny pobytu.

2.   Poskytované údaje sa spracúvajú výlučne na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania činov terorizmu alebo jeho financovania.

3.   TFTP nezahŕňa a nebude zahŕňať hĺbkové vyhľadávanie údajov ani žiaden iný druh algoritmického alebo automatického profilovania alebo počítačového filtrovania.

4.   Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k údajom alebo zverejneniu či strate údajov, alebo akejkoľvek neoprávnenej forme ich spracovania:

a)

poskytované údaje sa uchovávajú v zabezpečenom fyzickom prostredí, oddelene od akýchkoľvek iných údajov, pričom sa používajú špičkové systémy a kontrola fyzického narušenia;

b)

poskytované údaje sa neprepájajú so žiadnou inou databázou;

c)

prístup k poskytovaným údajom majú iba analytici, ktorí vyšetrujú činy terorizmu alebo jeho financovanie, a osoby, ktoré sa podieľajú na technickej podpore a riadení TFTP a na dohľade nad ním;

d)

s poskytovanými údajmi sa nijako nemanipuluje, tieto údaje sa nemenia ani nedopĺňajú, a

e)

kópie poskytovaných údajov sa vyhotovujú iba na účely zálohy pre obnovu po katastrofe.

5.   Pri každom vyhľadávaní v poskytovaných údajoch sa vychádza z predchádzajúcich informácií alebo dôkazov, na základe ktorých sa možno domnievať, že predmet vyhľadávania má súvislosť s terorizmom alebo jeho financovaním.

6.   Každé vyhľadávanie v poskytovaných údajoch v rámci TFTP je čo najužšie, preukazuje odôvodnenú domnienku, že predmet vyhľadávania má súvislosť s terorizmom alebo jeho financovaním, a eviduje sa, čo platí aj pre súvislosť s terorizmom alebo jeho financovaním potrebnú na iniciovanie vyhľadávania.

7.   Poskytované údaje môžu obsahovať identifikačné informácie o pôvodcovi a/alebo príjemcovi operácie vrátane mena, čísla účtu, adresy a vnútroštátneho identifikačného čísla. Zmluvné strany uznávajú osobitnú citlivosť osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo iné presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách alebo zdravie a pohlavný život (ďalej len „citlivé údaje“). Za mimoriadnych okolností, keby extrahované údaje obsahovali citlivé údaje, Ministerstvo financií USA ochraňuje tieto údaje v súlade s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami stanovenými v tejto dohode a s úplným rešpektovaním a zohľadnením ich osobitnej citlivosti.

Článok 6

Archivovanie a vymazávanie údajov

1.   Počas platnosti tejto dohody vykonáva Ministerstvo financií USA priebežné a minimálne ročné hodnotenie s cieľom zistiť, či sa neextrahujú údaje, ktoré už nie sú potrebné na boj proti terorizmu alebo jeho financovaniu. Ak sa zistia takéto údaje, Ministerstvo financií USA ich natrvalo vymaže, ihneď, ako je to technicky možné.

2.   Ak sa ukáže, že sa zaslali údaje obsiahnuté vo finančných platobných správach, ktoré neboli požadované, Ministerstvo financií USA tieto údaje urýchlene a natrvalo vymaže a informuje príslušného určeného poskytovateľa.

3.   S výhradou akéhokoľvek predchádzajúceho vymazania údajov vyplývajúceho z odsekov 1, 2 alebo 5 sa všetky neextrahované údaje prijaté do 20. júla 2007 vymažú najneskôr do 20. júla 2012.

4.   S výhradou akéhokoľvek predchádzajúceho vymazania údajov vyplývajúceho z odsekov 1, 2 alebo 5 sa všetky neextrahované údaje prijaté 20. júla 2007 alebo neskôr vymažú najneskôr päť (5) rokov po prijatí.

5.   Počas platnosti tejto dohody vykonáva Ministerstvo financií USA priebežné a minimálne ročné hodnotenie s cieľom posúdiť lehoty archivovania údajov uvedené v odsekoch 3 a 4, aby sa zabezpečilo, že nebudú existovať dlhšie ako je potrebné na boj proti terorizmu alebo jeho financovaniu. Ak sú stanovené niektoré takého lehoty archivovania dlhšie ako je potrebné na boj proti terorizmu alebo jeho financovaniu, Ministerstvo financií USA takéto lehoty primerane skráti.

6.   Najneskôr do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody Európska komisia a Ministerstvo financií USA vypracujú spoločnú správu o hodnote údajov poskytnutých v rámci TFTP s osobitným zameraním na hodnotu údajov archivovaných niekoľko rokov a relevantné informácie získané zo spoločného preskúmania vykonaného podľa článku 13. Podrobnosti tejto správy určia spoločne zmluvné strany.

7.   Informácie extrahované z poskytovaných údajov vrátane spoločných informácií podľa článku 7 sa nearchivujú dlhšie, ako je potrebné na osobitné vyšetrovanie alebo stíhanie, na ktoré sa používajú.

Článok 7

Ďalšie zasielanie

Ďalšie zasielanie informácií extrahovaných z poskytovaných údajov sa obmedzuje podľa týchto bezpečnostných opatrení:

a)

vymieňajú sa iba informácie extrahované v dôsledku individuálneho vyhľadávania uvedeného v tejto dohode, najmä v článku 5;

b)

takéto informácie sa vymieňajú iba s orgánmi presadzovania práva, verejnej bezpečnosti alebo boja proti terorizmu v Spojených štátoch, členských štátoch, v tretích krajinách alebo s Europolom, alebo Eurojustom, alebo s inými vhodnými medzinárodnými orgánmi v rámci ich príslušných mandátov;

c)

takéto informácie sa vymieňajú iba na účely získania stôp a výlučne na účel vyšetrovania, odhaľovania, predchádzania alebo stíhania činov terorizmu alebo jeho financovania;

d)

ak sa Ministerstvo financií USA dozvie, že sa takéto informácie týkajú občanov alebo obyvateľov niektorého členského štátu, každá výmena týchto informácií s orgánmi tretích krajín podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušných orgánov daného členského štátu alebo sa uskutočňuje podľa existujúcich protokolov o výmene takýchto informácií medzi Ministerstvom financií USA a daným členským štátom s výnimkou prípadov, keď je výmena informácií rozhodujúca pre zabránenie okamžitému a závažnému ohrozeniu verejnej bezpečnosti zmluvnej strany tejto dohody, členského štátu alebo tretej krajiny. V tomto prípade sa príslušné orgány členského štátu o veci informujú pri prvej príležitosti;

e)

pri výmene takýchto informácií Ministerstvo financií USA požiada, aby prijímajúci orgán informácie vymazal ihneď, ako ich už nebude potrebovať na účel, na ktorý boli vymenené, ako aj

f)

každý ďalší prenos sa riadne zaeviduje.

Článok 8

Primeranosť

Úlohou Ministerstva financií USA je pri nepretržitom dodržiavaní záväzkov v oblasti rešpektovania súkromia a ochrany osobných údajov stanovených v tejto dohode zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov pri spracovaní údajov obsiahnutých vo finančných platobných správach a súvisiacich údajov, ktoré sa zasielajú z Európskej únie do Spojených štátov na účely tejto dohody.

Článok 9

Spontánne poskytovanie informácií

1.   Ministerstvo financií USA zabezpečí, aby sa orgánom príslušných členských štátov činným v oblasti presadzovania práva, verejnej bezpečnosti alebo boja proti terorizmu, a podľa potreby aj Europolu a Eurojustu v rámci ich mandátu, čo najskôr a čo najvhodnejším spôsobom sprístupnili informácie získané prostredníctvom TFTP, ktoré môžu prispieť k vyšetrovaniu, predchádzaniu, odhaľovaniu alebo stíhaniu činov terorizmu alebo jeho financovania v Európskej únii. Všetky nadväzujúce informácie, ktoré môžu prispieť k vyšetrovaniu, predchádzaniu, odhaľovaniu alebo stíhaniu činov terorizmu alebo jeho financovania v Spojených štátoch sa na recipročnom základe a recipročným spôsobom zašlú späť do Spojených štátov.

2.   V záujme uľahčenia efektívnej výmeny informácií môže Europol vymenovať styčného úradníka pri Ministerstve financií USA. O podrobnostiach postavenia a úlohách styčného úradníka rozhodnú spoločne zmluvné strany.

Článok 10

Žiadosti EÚ o vyhľadávanie v rámci TFTP

Ak orgán členského štátu činný v oblasti presadzovania práva, verejnej bezpečnosti alebo boja proti terorizmu, Europol alebo Eurojust stanoví, že existuje dôvod domnievať sa, že existuje súvislosť medzi osobou alebo subjektom a terorizmom v zmysle článkov 1 až 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV, zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2008/919/SVV a smernice 2005/60/ES, môže tento orgán požiadať o vyhľadanie relevantných informácií získaných prostredníctvom TFTP. Ministerstvo financií USA na základe tejto žiadosti urýchlene uskutoční vyhľadávanie v súlade s článkom 5 a poskytne relevantné informácie.

Článok 11

Spolupráca s budúcim rovnocenným systémom EÚ

1.   Počas platnosti tejto dohody uskutoční Európska komisia štúdiu možnosti zavedenia rovnocenného systému EÚ, ktorý umožní lepšie zacielené zasielanie údajov.

2.   Pokiaľ Európska únia v nadväznosti na túto štúdiu rozhodne o zavedení systému EÚ, budú Spojené štáty spolupracovať a poskytnú pomoc a poradenstvo, aby prispeli k účinnému zavedeniu takéhoto systému.

3.   Keďže zavedenie systému EÚ by mohlo podstatne zmeniť kontext tejto dohody, zmluvné strany by mali konzultovať, či je potrebné dohodu zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Orgány Spojených štátov a EÚ v tomto smere spolupracujú na zabezpečení komplementárnosti a efektívnosti systémov USA a EÚ takým spôsobom, aby sa ďalej zvyšovala bezpečnosť občanov Spojených štátov, Európskej únie aj iných častí sveta. V duchu tejto spolupráce zmluvné strany na základe reciprocity a primeraných bezpečnostných opatrení aktívne spolupracujú so všetkými relevantnými poskytovateľmi služieb v oblasti medzinárodných finančných platobných správ, ktorí majú sídlo na ich územiach, aby zabezpečili priebežnú a účinnú životaschopnosť systémov USA a EÚ.

Článok 12

Monitorovanie bezpečnostných opatrení a kontrol

1.   Na dodržiavanie prísneho obmedzenia účelu na boj proti terorizmu a iných bezpečnostných opatrení stanovených v článkoch 5 a 6 sa vzťahuje nezávislé monitorovanie a dohľad vykonávaný nezávislými kontrolórmi vrátane osobou vymenovanou Európskou komisiou so súhlasom Spojených štátov a po primeranej bezpečnostnej previerke zo strany Spojených štátov. Takýto dohľad zahŕňa právomoc preskúmať v reálnom čase a retrospektívne všetky vyhľadávania v poskytovaných údajoch, právomoc prešetriť takéto vyhľadávania a podľa potreby požadovať dodatočné odôvodnenie súvislosti s terorizmom. Nezávislí kontrolóri majú konkrétne právomoc zablokovať niektoré alebo všetky vyhľadávania, ak sa ukáže, že sú v rozpore s článkom 5.

2.   Na dohľad opísaný v odseku 1 sa vzťahuje pravidelné monitorovanie vrátane nezávislosti dohľadu opísaného v odseku 1v rámci preskúmania predpokladaného v článku 13. Hlavný kontrolór Ministerstva financií USA zabezpečí, aby sa nezávislý dohľad opísaný v odseku 1 vykonával podľa uplatniteľných audítorských štandardov.

Článok 13

Spoločné preskúmanie

1.   Na žiadosť jednej zo zmluvných strán a v každom prípade po šiestich (6) mesiacoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody zmluvné strany spoločne preskúmajú bezpečnostné opatrenia, kontroly a ustanovenia o reciprocite stanovené v tejto dohode. Preskúmanie sa potom uskutočňuje pravidelne a podľa potreby sa naplánujú dodatočné preskúmania.

2.   Preskúmanie sa osobitne zameriava na a) počet sprístupnených finančných platobných správ; b) počet prípadov výmeny stôp medzi členskými štátmi, tretími krajinami, Europolom a Eurojustom; c) vykonávanie a účinnosť tejto dohody, vrátane vhodnosti mechanizmu prenosu informácií; d) prípady, pri ktorých sa informácie použili na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie činov terorizmu alebo jeho financovania, a e) na dodržiavanie záväzkov v oblasti ochrany údajov stanovených v tejto dohode. Preskúmanie zahŕňa reprezentačné a náhodné vzorky vyhľadávaní s cieľom overiť dodržiavanie bezpečnostných opatrení a kontrol stanovených v tejto dohode, ako aj posúdenie proporcionality poskytnutých údajov na základe hodnoty takýchto údajov pre vyšetrovanie, predchádzanie, odhaľovanie alebo stíhanie činov terorizmu alebo jeho financovania. V nadväznosti na toto preskúmanie Európska komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní tejto dohody, ktorá bude obsahovať uvedené oblasti.

3.   Európsku úniu na účely tohto preskúmania zastupuje Európska komisia a Spojené štáty zastupuje Ministerstvo financií USA. Každá strana môže do svojej delegácie pre preskúmanie zaradiť odborníkov na bezpečnosť a ochranu údajov, ako aj osobu so skúsenosťami z oblasti súdnictva. V hodnotiacej delegácii Európskej únie sú zástupcovia dvoch orgánov na ochranu údajov, z ktorých je aspoň jeden z členského štátu, v ktorom má sídlo určený poskytovateľ.

4.   Ministerstvo financií USA zabezpečí na účely preskúmania prístup k relevantnej dokumentácii, systémom a personálu. Podrobnosti preskúmania určia spoločne zmluvné strany.

Článok 14

Transparentnosť – Poskytovanie informácií dotknutým osobám

Ministerstvo financií USA uverejní na svojej internetovej stránke podrobné informácie o TFTP a jeho účeloch vrátane kontaktných informácií pre prípadné otázky. Okrem toho uverejní informácie o postupoch, ktoré možno v Spojených štátoch využiť na uplatnenie práv opísaných v článkoch 15 a 16 vrátane dostupných správnych a súdnych opravných prostriedkov, podľa potreby a v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prijatých podľa tejto dohody.

Článok 15

Právo prístupu

1.   Každá osoba má právo získavať na základe žiadostí predkladaných v primeraných intervaloch bez obmedzenia a bez nadmerného meškania po vykonaní všetkých potrebných overení aspoň potvrdenie zasielané prostredníctvom jej orgánu na ochranu údajov v Európskej únii o tom, či boli dodržané jej práva na ochranu osobných údajov a najmä, či nedošlo k spracovaniu jej osobných údajov v rozpore s touto dohodou.

2.   Na sprístupnenie danej osobe jej osobných údajov spracovaných podľa tejto dohody sa môžu vzťahovať primerané právne obmedzenia, ktoré sa uplatňujú podľa vnútroštátneho práva na zabezpečenie predchádzania, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania trestných činov a na ochranu verejnej alebo národnej bezpečnosti, s náležitým zreteľom na oprávnené záujmy príslušnej osoby.

3.   Podľa odseku 1 posiela osoba žiadosť svojmu európskemu vnútroštátnemu dozornému orgánu, ktorý žiadosť zasiela úradníkovi pre osobné údaje Ministerstva financií USA, ktorý na základe tejto žiadosti vykoná všetky potrebné overenia. Úradník pre osobné údaje Ministerstva financií USA bez zbytočného odkladu informuje príslušný európsky vnútroštátny dozorný orgán, či sa môžu osobné údaje sprístupniť dotknutej osobe a či sa riadne dodržali práva dotknutej osoby. V prípade, že sa prístup k osobným údajom odmietne alebo obmedzí, ako sa uvádza v odseku 2, toto odmietnutie alebo obmedzenie sa písomne vysvetlí a poskytne sa informácia, akými dostupnými prostriedkami je možné žiadať v Spojených štátoch o správnu a súdnu nápravu.

Článok 16

Právo na opravu, vymazanie alebo zablokovanie

1.   Každá osoba má právo žiadať o opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov, ktoré spracovalo Ministerstvo financií USA podľa tejto dohody, ak sú tieto údaje nepresné alebo ak je spracovanie v rozpore s touto dohodou.

2.   Každá osoba, ktorá si uplatňuje právo uvedené v odseku 1, pošle žiadosť svojmu príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu v Európe, ktorý žiadosť zasiela úradníkovi pre ochranu osobných údajov Ministerstva financií USA. Každá žiadosť o opravu, vymazanie alebo zablokovanie musí byť náležite odôvodnená. Úradník pre ochranu osobných údajov Ministerstva financií USA na základe tejto žiadosti vykoná všetky potrebné overenia a bez zbytočného odkladu informuje príslušný európsky vnútroštátny dozorný orgán, či boli osobné údaje opravené, vymazané alebo zablokované a či sa riadne dodržali práva dotknutej osoby. Takéto oznámenie sa písomne vysvetlí a poskytne sa informácia, akými dostupnými prostriedkami je možné žiadať v Spojených štátoch o správnu a súdnu nápravu.

Článok 17

Udržiavanie presnosti informácií

1.   Ak sa zmluvná strana dozvie, že údaje prijaté alebo zaslané podľa tejto dohody nie sú presné, prijme všetky potrebné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať nahradenie, vymazanie alebo opravu takýchto údajov, aby sa predišlo ich ďalšiemu používaniu.

2.   Každá zmluvná strana oznámi druhej strane, ak sa dozvie, že závažné informácie, ktoré zaslala druhej zmluvnej strane alebo ktoré od nej prijala podľa tejto dohody, sú nepresné alebo nespoľahlivé.

Článok 18

Opravné prostriedky

1.   Zmluvné strany prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa Ministerstvo financií USA a každý príslušný členský štát urýchlene navzájom informovali a v prípade potreby konzultovali medzi sebou a so zmluvnými stranami, ak sa domnievajú, že osobné údaje sa spracovali v rozpore s touto dohodou.

2.   Každá osoba, ktorá sa domnieva, že jej osobné údaje sa spracovali v rozpore s touto dohodou, má nárok žiadať o účinnú správnu a súdnu nápravu podľa práva Európskej únie, jej členských štátov a Spojených štátov. Na tento účel a v súvislosti s údajmi zasielanými do Spojených štátov podľa tejto dohody zaobchádza Ministerstvo financií USA pri uplatňovaní správneho postupu so všetkými osobami rovnako bez ohľadu na národnosť alebo krajinu ich bydliska. Všetky osoby bez ohľadu na národnosť alebo krajinu ich bydliska majú podľa práva USA k dispozícii postup, ktorým môžu žiadať o súdnu nápravu v prípade neoprávneného správneho opatrenia.

Článok 19

Konzultácie

1.   Zmluvné strany uskutočňujú podľa potreby vzájomné konzultácie, aby umožnili čo najúčinnejšie využívanie tejto dohody, čo zahŕňa aj zjednodušenie riešenia akýchkoľvek sporov v súvislosti s jej výkladom alebo uplatňovaním.

2.   Zmluvné strany prijmú opatrenia zamerané na to, aby sa zabránilo mimoriadnemu vzájomnému zaťažovaniu v dôsledku uplatňovania tejto dohody. Ak napriek tomu dôjde k mimoriadnemu zaťaženiu, zmluvné strany uskutočnia bezodkladne konzultácie, aby sa uplatňovanie dohody zjednodušilo, pričom prijmú aj opatrenia potrebné na zníženie aktuálneho a budúceho zaťaženia.

3.   Zmluvné strany bezodkladne konzultujú v prípade, že akákoľvek tretia strana, vrátane orgánu inej krajiny, napadne akýkoľvek aspekt účinku alebo vykonávania tejto dohody alebo uplatňuje právny nárok v súvislosti s ňou.

Článok 20

Implementácia a neodchýlenie

1.   Touto dohodou sa nezakladá ani nepriznáva žiadne právo ani výhoda žiadnej osobe alebo subjektu, súkromnému ani verejnému. Každá zmluvná strana zabezpečí náležitú implementáciu ustanovení tejto dohody.

2.   Žiadne z ustanovení tejto zmluvy sa nedotknú existujúcich záväzkov Spojených štátov a členských štátov podľa Dohody o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými z 25. júna 2003 a podľa s ňou súvisiacich dvojstranných nástrojov o vzájomnej právnej pomoci medzi Spojenými štátmi a členskými štátmi.

Článok 21

Pozastavenie alebo ukončenie platnosti

1.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže v prípade porušenia záväzkov podľa tejto dohody druhou stranou pozastaviť s okamžitým účinkom uplatňovanie tejto dohody oznámením vykonaným diplomatickou cestou.

2.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať túto dohodu oznámením vykonaným diplomatickou cestou. Ukončenie platnosti nadobudne účinnosť šesť (6) mesiacov odo dňa prijatia takéhoto oznámenia.

3.   Zmluvné strany pred akýmkoľvek možným pozastavením alebo vypovedaním vedú konzultácie takým spôsobom, ktorý poskytuje dostatočný čas na dosiahnutie vzájomne vyhovujúceho riešenia.

4.   Bez ohľadu na akékoľvek pozastavenie alebo ukončenie platnosti tejto dohody sa budú všetky údaje, ktoré získa Ministerstvo financií USA podľa tejto dohody, naďalej spracúvať v súlade s bezpečnostnými opatreniami tejto dohody, vrátane ustanovení o vymazávaní údajov.

Článok 22

Územná pôsobnosť

1.   S výhradou odsekov 2 až 4 sa táto dohoda uplatňuje na území, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, a na území Spojených štátov.

2.   Táto dohoda sa uplatňuje v Dánsku, Spojenom kráľovstve alebo Írsku, iba ak Európska komisia písomne oznámi USA, že Dánsko, Spojené kráľovstvo alebo Írsko sa rozhodli byť touto dohodou viazané.

3.   Ak pred nadobudnutím platnosti tejto dohody Európska komisia oznámi Spojeným štátom, že sa dohoda bude uplatňovať v Dánsku, Spojenom kráľovstve alebo Írsku, uplatňovanie tejto dohody na území týchto štátov začne rovnakým dňom ako uplatňovanie v ostatných členských štátoch EÚ, ktoré sú touto dohodou viazané.

4.   Ak po nadobudnutí planosti tejto dohody Európska komisia oznámi Spojeným štátom, že sa táto dohoda bude uplatňovať v Dánsku, Spojenom kráľovstve alebo Írsku, dohoda sa bude uplatňovať na území daných štátov od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia Spojeným štátom.

Článok 23

Záverečné ustanovenia

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dátume, ku ktorému si zmluvné strany vymenili oznámenia o dokončení svojich vnútorných postupov potrebných na tento účel.

2.   S výhradou článku 21 ods. 2 sa táto dohoda uzatvára na obdobie piatich (5) rokov odo dňa nadobudnutia jej platnosti a automaticky sa predlžuje o ďalšie obdobia jedného (1) roka, pokiaľ jedna zo zmluvných strán najmenej šesť (6) mesiacov vopred diplomatickou cestou neoznámi druhej strane svoj zámer nepredĺžiť platnosť tejto dohody.

V Bruseli 28. júna 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku. Táto dohoda sa vyhotoví aj v bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku. Po schválení oboma zmluvnými stranami sa tieto jazykové verzie považujú za rovnocenne autentické.

 


PRÍLOHA

Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Top