EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1060

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Text s významom pre EHP)

OJ L 302, 17.11.2009, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 176 - 206

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj

17.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1060/2009

zo 16. septembra 2009

o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Ratingové agentúry zohrávajú významnú úlohu na globálnych trhoch s cennými papiermi a bankových trhoch, lebo ich úverové ratingy používajú investori, vypožičiavatelia a vlády v rámci prijímania informovaných investičných a finančných rozhodnutí. Úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, poisťovacie podniky, zaisťovne, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia môžu tieto úverové ratingy používať ako referenciu na výpočet svojich kapitálových požiadaviek na účely platobnej schopnosti alebo na výpočet rizík svojej investičnej činnosti. Úverové ratingy majú následne výrazný vplyv na fungovanie trhov a na presvedčenie a dôveru investorov a spotrebiteľov. Preto je dôležité, aby sa ratingové činnosti vykonávali v súlade so zásadami integrity, transparentnosti, zodpovednosti a dobrého riadenia s cieľom zabezpečiť, aby boli výsledné úverové ratingy používané v Spoločenstve nestranné, objektívne a primeranej kvality.

(2)

V súčasnosti má väčšina ratingových agentúr svoje ústredie mimo Spoločenstva. Väčšina členských štátov nereguluje činnosti ratingových agentúr ani podmienky vydávania úverových ratingov. Napriek ich veľkému významu pre fungovanie finančných trhov podliehajú ratingové agentúry právnym predpisom Spoločenstva len v obmedzených oblastiach, menovite smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (4). Okrem toho sa na ratingové agentúry vzťahuje aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (5) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (6). Preto je dôležité ustanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia, že všetky úverové ratingy, ktoré vydávajú ratingové agentúry zaregistrované v Spoločenstve, sú primerane kvalitné a vydávané ratingovými agentúrami podľa prísnych požiadaviek. Komisia bude pokračovať v spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi, aby zabezpečila konvergenciu pravidiel, ktoré sa uplatňujú na ratingové agentúry. Malo by byť možné vyňať určité centrálne banky, ktoré vydávajú úverové ratingy, z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia za predpokladu, že spĺňajú príslušné uplatniteľné podmienky, ktoré zabezpečujú nestrannosť a integritu ich ratingových činností a ktoré sú rovnako prísne ako požiadavky stanovené v tomto nariadení.

(3)

Toto nariadenie by nemalo vytvárať všeobecnú povinnosť, aby finančné nástroje alebo finančné záväzky podliehali ratingom podľa tohto nariadenia. Najmä by nemalo zaväzovať podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) definované v smernici Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (7) alebo inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (8), aby investovali iba do finančných nástrojov, ktoré majú rating podľa tohto nariadenia.

(4)

Toto nariadenie by v žiadnom prípade nemali vytvárať všeobecnú povinnosť pre finančné inštitúcie alebo investorov, aby investovali len do cenných papierov, ktorých prospekt bol zverejnený podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (9) a nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (10) a ktoré podliehajú ratingom podľa tohto nariadenia. Toto nariadenie by okrem toho nemalo vyžadovať od emitentov alebo ponúkajúcich alebo osôb žiadajúcich o povolenie na obchodovanie na regulovanom trhu, aby získali úverové ratingy pre cenné papiere, ktoré podliehajú povinnosti zverejniť prospekt podľa smernice 2003/71/ES a nariadenia (ES) č. 809/2004.

(5)

Akýkoľvek prospekt zverejňovaný podľa smernice 2003/71/ES a nariadenia (ES) č. 809/2004 by mal obsahovať zreteľné a neprehliadnuteľné informácie o tom, či úverový rating pre príslušné cenné papiere vydala ratingová agentúra so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením. Žiadne z ustanovení tohto nariadenia by však nemalo brániť osobám zodpovedným za zverejňovanie prospektu podľa smernice 2003/71/ES a nariadenia (ES) č. 809/2004 v tom, aby do prospektu zahrnuli vecné informácie vrátane úverových ratingov vydaných v tretích krajinách a súvisiacich informácií.

(6)

Ratingové agentúry by mali vydávať úverové ratingy a vykonávať ratingové činnosti; ratingové agentúry by tiež mali mať možnosť na profesionálnom základe vykonávať doplnkové činnosti. Vykonávanie doplnkových činností by nemalo ohroziť nestrannosť a integritu ratingových činností ratingových agentúr.

(7)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami zaregistrovanými v Spoločenstve. Hlavným cieľom tohto nariadenia je chrániť stabilitu finančných trhov a investorov. Úverové bodovanie, systémy úverového bodovania a podobné hodnotenia týkajúce sa povinností spotrebiteľa a obchodných alebo odvetvových vzťahov by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(8)

Ratingové agentúry by na dobrovoľnom základe mali uplatňovať Kódex základov správania pre ratingové agentúry, ktorý vydala Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (kódex IOSCO). V roku 2006 Komisia v oznámení o ratingových agentúrach (11) vyzvala Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR), zriadený rozhodnutím Komisie 2009/77/ES (12), aby monitoroval dodržiavanie kódexu IOSCO a každoročne o tom podával správu Komisii.

(9)

Európska rada 13. a 14. marca 2008 schválila súbor záverov, ktoré reagujú na hlavné slabiny zistené vo finančnom systéme. Jedným z cieľov bolo zlepšiť fungovanie trhov a stimulačných štruktúr vrátane úlohy ratingových agentúr.

(10)

Usudzuje sa, že ratingové agentúry na jednej strane vo svojich úverových ratingoch nezareagovali dostatočne včas na zhoršujúce sa trhové podmienky a na druhej strane neupravili dostatočne včas svoje úverové ratingy po prehĺbení krízy na trhu. Toto zlyhanie môžu najlepšie napraviť opatrenia vzťahujúce sa na konflikty záujmov, kvalitu úverových ratingov, transparentnosť ratingových agentúr, ich vnútorné riadenie a dohľad nad činnosťami ratingových agentúr. Používatelia úverových ratingov by sa nemali slepo spoliehať na úverové ratingy, ale by mali maximálne starostlivo vykonávať vlastnú analýzu, a ak sa spoliehajú na tieto úverové ratingy, vždy postupovať s primeranou náležitou odbornou starostlivosťou (due diligence).

(11)

Je potrebné ustanoviť spoločný rámec na zlepšenie kvality úverových ratingov, najmä kvality úverových ratingov, ktoré používajú príslušné finančné inštitúcie a osoby podliehajúce harmonizovaným pravidlám Spoločenstva. V prípade neexistencie takéhoto spoločného rámca existuje riziko, že členské štáty budú na vnútroštátnej úrovni prijímať odchylné opatrenia, čo by malo priame negatívne dôsledky a vytváralo prekážky pre riadne fungovanie vnútorného trhu, keďže ratingové agentúry vydávajúce úverové ratingy pre finančné inštitúcie v Spoločenstve, by v rôznych členských štátoch podliehali rôznym pravidlám. Okrem toho by odchylné požiadavky na kvalitu úverových ratingov mohli viesť k rôznym úrovniam ochrany investorov a spotrebiteľov. Používatelia by mali mať aj možnosť porovnať úverové ratingy vydávané v Spoločenstve s úverovými ratingmi, ktoré sa vydávajú na medzinárodnej úrovni.

(12)

Toto nariadenie by nemalo ovplyvňovať používanie úverových ratingov inými osobami ako tými, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.

(13)

Je žiaduce ustanoviť, aby sa úverové ratingy vydávané v tretích krajinách mohli používať na regulačné účely v Spoločenstve za predpokladu, že spĺňajú požiadavky, ktoré sú rovnako prísne ako požiadavky stanovené v tomto nariadení. Týmto nariadením sa zavádza režim potvrdzovania, ktorý umožní ratingovým agentúram so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaným v súlade s jeho ustanoveniami potvrdzovať úverové ratingy vydávané v tretích krajinách. Pri potvrdzovaní úverových ratingov vydávaných v tretích krajinách by ratingové agentúry mali stanoviť a priebežne monitorovať, či ratingové činnosti, ktorých výsledkom je vydanie takéhoto úverového ratingu, spĺňajú požiadavky na vydávanie úverových ratingov, ktoré sú rovnako prísne a ktoré vedú k dosiahnutiu rovnakého cieľa a praktických účinkov ako požiadavky ustanovené v tomto nariadení.

(14)

S cieľom reagovať na obavy, že neexistencia sídla v Spoločenstve by mohla byť vážnou prekážkou účinného dohľadu v najlepšom záujme finančných trhov v Spoločenstve, by sa takýto režim potvrdzovania mal zaviesť pre ratingové agentúry, ktoré sú prepojené alebo úzko spolupracujú s ratingovými agentúrami sídliacimi v Spoločenstve. Môže však byť potrebné, aby sa požiadavka fyzickej prítomnosti v Spoločenstve v niektorých prípadoch upravila, najmä v súvislosti s menšími ratingovými agentúrami z tretích krajín, ktoré nemajú zastúpenie ani pobočku v Spoločenstve. V prípade menších ratingových agentúr by sa preto mal zaviesť osobitný režim certifikácie za predpokladu, že tieto agentúry nie sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov v jednom alebo viacerých členských štátoch.

(15)

Certifikácia by sa mala umožniť po tom, ako Komisia stanoví, či je právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny rovnocenný s požiadavkami tohto nariadenia. Stanovený mechanizmus zisťovania rovnocennosti by nemal automaticky poskytovať prístup do Spoločenstva, ale kvalifikovaným ratingovým agentúram z tretích krajín by mal umožňovať, aby boli posudzované na základe každého jednotlivého prípadu a aby sa im poskytla výnimka z niektorých organizačných požiadaviek na ratingové agentúry pôsobiace v Spoločenstve, a to aj požiadavky fyzickej prítomnosti v Spoločenstve.

(16)

V nariadení by sa mala tiež ustanoviť požiadavka, aby ratingová agentúra tretej krajiny spĺňala kritériá, ktoré sú všeobecnými predpokladmi integrity ratingových činností, ktoré táto ratingová agentúra vykonáva, a to s cieľom predchádzať zasahovaniu do obsahu úverových ratingov zo strany príslušných orgánov a ďalších verejných orgánov tejto tretej krajiny a umožňovať primeranú politiku v oblasti konfliktov záujmov, rotáciu ratingových analytikov a pravidelné a priebežné zverejňovanie informácií.

(17)

Ďalším dôležitým predpokladom pre fungujúci režim potvrdzovania a systém zisťovania rovnocennosti je existencia riadnych dohovorov o spolupráci medzi príslušnými orgánmi domovských členských štátov a príslušnými orgánmi zodpovednými za ratingové agentúry tretích krajín.

(18)

Ratingová agentúra, ktorá potvrdila úverové ratingy vydané v tretej krajine, by mala byť plne a bezpodmienečne zodpovedná za tieto potvrdené úverové ratingy a za splnenie príslušných podmienok uvedených v tomto nariadení.

(19)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na úverové ratingy, ktoré ratingová agentúra vydáva na základe individuálnej objednávky a poskytuje výlučne osobe, ktorá si ich objednala, a ktoré nie sú určené na zverejnenie alebo distribúciu na základe predplatného.

(20)

Investičný prieskum, investičné odporúčania a iné stanoviská týkajúce sa hodnoty alebo ceny finančného nástroja alebo finančného záväzku by sa nemali považovať za úverové ratingy.

(21)

Nevyžiadaný úverový rating, konkrétne úverový rating, ktorého vydanie nie je iniciované na žiadosť emitenta alebo hodnoteného subjektu by sa mal jasne identifikovať ako nevyžiadaný a vhodným spôsobom by sa mal odlíšiť od vyžiadaných úverových ratingov.

(22)

Na to, aby sa ratingové agentúry vyhýbali prípadným konfliktom záujmu, sústreďujú sa v rámci svojej odbornej činnosti na vydávanie úverových ratingov. Ratingová agentúra by nemala mať dovolené poskytovať konzultačné alebo poradenské služby. Ratingová agentúra by najmä nemala robiť návrhy alebo vydávať odporúčania, pokiaľ ide o návrh štruktúrovaného finančného nástroja. Ratingové agentúry by však mali mať možnosť poskytovať doplnkové služby tam, kde nevznikajú možné konflikty záujmov s vydávaním úverových ratingov.

(23)

Ratingové agentúry by mali používať ratingové metodiky, ktoré sú prísne, systematické a kontinuálne a ktoré podliehajú validácii aj na základe primeraných historických skúseností a spätného testovania. Táto požiadavka by však v žiadnom prípade nemala poskytovať príslušným orgánom a členským štátom dôvody na to, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov a metodík. Podobne požiadavka, aby ratingové agentúry revidovali úverové ratingy minimálne raz ročne, by nemala zbaviť ratingové agentúry povinnosti nepretržite úverové ratingy monitorovať a podľa potreby ich revidovať. Tieto požiadavky by sa nemali uplatňovať takým spôsobom, aby bránili vstupu nových ratingových agentúr na trh.

(24)

S cieľom vyhýbať sa ratingovým kompromisom by úverové ratingy mali byť dobre podložené a riadne odôvodnené.

(25)

Ratingové agentúry by mali zverejňovať informácie o metodikách, modeloch a kľúčových ratingových východiskách, ktoré používajú vo svojich ratingových činnostiach. Úroveň podrobnosti zverejňovania informácií týkajúcich sa modelov by mala byť taká, aby poskytovala primerané informácie používateľom úverových ratingov na účely vykonávania ich vlastnej hĺbkovej analýzy pri posudzovaní, či sa na tieto úverové ratingy majú alebo nemajú spoliehať. Zverejňovanie informácií týkajúcich sa modelov by však malo byť také, aby neodhaľovalo citlivé obchodné informácie alebo aby závažným spôsobom nebránilo inovácii.

(26)

Ratingové agentúry by si mali vytvoriť vhodné vnútorné opatrenia a postupy pre zamestnancov a iné osoby zapojené do procesu udeľovania úverového ratingu, aby zabránili konfliktu záujmov, identifikovali, eliminovali alebo riadili a zverejňovali všetky konflikty záujmov a v každom momente zabezpečovali kvalitu, integritu a dôslednosť procesu udeľovania a revidovania úverového ratingu. Medzi takéto opatrenia a postupy by mal patriť najmä mechanizmus vnútornej kontroly a funkcia dodržiavania súladu.

(27)

Ratingové agentúry by sa mali vyhýbať situáciám, v ktorých dochádza ku konfliktom záujmov, a tieto konflikty, keď sú nevyhnutné, primerane riadiť, aby sa zabezpečila ich nestrannosť. Ratingové agentúry by mali včas zverejňovať konflikty záujmov. Mali by viesť aj evidenciu všetkých vážnych hrozieb pre nestrannosť ratingovej agentúry a jej zamestnancov a iných osôb zapojených do procesu udeľovania úverového ratingu, ako aj ochranných opatrení uplatňovaných na zmiernenie týchto hrozieb.

(28)

Ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr by mala vykonávať opatrenia na zabezpečenie riadnej správy a riadenia spoločnosti. Ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr by pri určovaní opatrení na zabezpečenie riadnej správy a riadenia spoločnosti mala zohľadňovať potrebu zabezpečiť, aby ňou vydávané ratingy boli nestranné, objektívne a mali primeranú kvalitu.

(29)

V snahe zabezpečiť nestrannosť procesu udeľovania úverového ratingu od obchodných záujmov ratingovej agentúry ako obchodnej spoločnosti by ratingové agentúry mali zabezpečiť, aby aspoň jedna tretina členov, ale najmenej dvaja členovia správnej alebo dozornej rady boli nezávislí spôsobom zhodným s bodom 13 v oddiele III odporúčania Komisie 2005/162/ES z 15. februára 2005 o úlohe riadiacich pracovníkov registrovaných spoločností s nevýkonnými alebo dozornými oprávneniami a o výboroch vrcholového (dozorného) orgánu (13). Okrem toho je potrebné, aby väčšina vrcholového manažmentu vrátane všetkých nestranných členov správnej alebo dozornej rady mala dostatočné znalosti a skúsenosti z príslušných oblastí finančných služieb. Pracovník pre dodržiavanie súladu by mal podávať pravidelné správy o plnení svojich povinností vrcholovému manažmentu a nezávislým členom správnej alebo dozornej rady.

(30)

V snahe predísť konfliktom záujmov by odmeňovanie nestranných členov správnej alebo dozornej rady nemalo závisieť od hospodárskych výsledkov ratingovej agentúry.

(31)

Ratingová agentúra by mala na svoje úverové ratingové činnosti prideliť dostatočný počet zamestnancov s primeranými vedomosťami a skúsenosťami. Konkrétne by ratingová agentúra mala zabezpečiť, aby sa na vydávanie, monitorovanie a aktualizáciu úverových ratingov pridelili dostatočné ľudské a finančné zdroje.

(32)

S cieľom zohľadniť osobitné podmienky ratingových agentúr, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, by príslušné orgány v prípade, že sú tieto ratingové agentúry schopné preukázať, že spĺňajú osobitné podmienky, mali mať možnosť oslobodiť takéto ratingové agentúry od niektorých povinností ustanovených v tomto nariadení v súvislosti s úlohou nezávislých členov rady, funkciou dodržiavania súladu a rotačným mechanizmom. Príslušné orgány by predovšetkým mali preskúmať, či veľkosť ratingovej agentúry bola určená takým spôsobom, aby sa ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr vyhla dodržiavaniu požiadaviek uvedených v tomto nariadení. Uplatňovanie tejto výnimky zo strany príslušných orgánov členských štátov by sa malo uskutočňovať takým spôsobom, aby sa zabránilo riziku fragmentácie vnútorného trhu a aby sa zaručilo jednotné uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva.

(33)

Dlhodobé vzťahy s tými istými hodnotenými subjektmi alebo ich spriaznenými tretími stranami by mohli narušiť nestrannosť ratingových analytikov a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy. Preto by títo analytici a tieto osoby mali podliehať vhodnému mechanizmu rotácie, ktorým by sa zabezpečovala postupná zmena v analytických tímoch a ratingových výboroch.

(34)

Ratingové agentúry by mali zabezpečiť, aby sa metodiky, modely a kľúčové ratingové predpoklady, ako sú matematické alebo korelačné predpoklady, používané na určovanie ratingu riadne udržiavali, aktualizovali a pravidelne komplexne revidovali a aby sa ich popisy zverejňovali tak, aby bola možná komplexná revízia. V prípadoch, keď nedostatok spoľahlivých údajov alebo zložitosť štruktúry nového typu finančného nástroja, najmä štruktúrovaných finančných nástrojov, nastoľuje vážne otázky, či môže ratingová agentúra vypracovať dôveryhodný úverový rating, by ratingová agentúra nemala vydať úverový rating alebo stiahnuť existujúci úverový rating. Zmeny v kvalite dostupných informácií, na základe ktorých sa monitoruje existujúci úverový rating, by sa mali uverejniť spolu s touto revíziou a prípadne s vykonanou úpravou úverového ratingu.

(35)

Na zabezpečenie kvality úverových ratingov by mala ratingová agentúra prijímať opatrenia, aby informácie, ktoré používa na prideľovanie úverového ratingu, boli spoľahlivé. Na tento účel môže ratingová agentúra okrem iného predpokladať, že sa môže spoľahnúť na nezávisle auditované finančné výkazy a zverejnené údaje, overenie renomovanými zložkami tretích strán, preskúmanie náhodne vybraných prijatých informácií ratingovou agentúrou, alebo na zmluvné ustanovenia jasne určujúce zodpovednosť za hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany, ak sú informácie poskytnuté podľa zmluvy vedome významne nesprávne alebo zavádzajúce, alebo ak hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany nekonajú s primeranou náležitou odbornou starostlivosťou (due diligence), pokiaľ ide o presnosť informácií podľa definície v zmluvných podmienkach.

(36)

Týmto nariadením nie je dotknutá povinnosť ratingových agentúr chrániť právo na súkromie fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (14).

(37)

Je potrebné, aby ratingové agentúry vytvorili riadne postupy pre pravidelné revízie metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov, ktoré používa ratingová agentúra, aby náležite odzrkadľovali meniace sa podmienky na trhoch s podkladovými aktívami. S cieľom zabezpečiť transparentnosť by sa všetky zásadné úpravy metodík a praktík, postupov a procesov ratingových agentúr mali zverejňovať pred ich nadobudnutím účinnosti, pokiaľ si extrémne trhové podmienky nevyžiadajú okamžitú zmenu úverového ratingu.

(38)

Ratingová agentúra by mala uvádzať upozornenie na akékoľvek príslušné riziko vrátane analýzy citlivosti príslušných predpokladov. V tejto analýze by sa malo vysvetliť, ako môžu rôzne smery trhového vývoja, na základe ktorých sa posúvajú parametre zabudované v modeli, ovplyvniť zmeny úverových ratingov (napríklad volatilita). Ratingová agentúra by mala zabezpečiť, aby boli informácie o historických štandardných mierach jej ratingových kategórií overiteľné a merateľné a aby poskytovali dostatočný základ pre záujemcov na pochopenie historického dodržiavania každej ratingovej kategórie a či a ako sa ratingové kategórie menili. Ak povaha úverového ratingu alebo iné okolnosti spôsobia, že historická štandardná miera je nevhodná, štatisticky neplatná alebo inak môže zavádzať používateľov úverového ratingu, ratingová agentúra by mala poskytnúť vhodné vysvetlenie. Tieto informácie by mali byť podľa možnosti porovnateľné so všetkými existujúcimi odvetvovými vzormi, aby pomohli investorom porovnať výkonnosť ratingových agentúr.

(39)

S cieľom posilniť transparentnosť úverových ratingov a prispieť k ochrane investorov by CESR mal viesť centrálny register, v ktorom by sa mali uchovávať informácie o výkonoch ratingových agentúr v minulosti a informácie o úverových ratingoch vydaných v minulosti. Ratingové agentúry by mali do tohto registra poskytovať informácie v štandardizovanej forme. CESR by mal tieto informácie sprístupňovať verejnosti a mal by každoročne uverejňovať zhrnutie obsahujúce informácie o hlavných udalostiach.

(40)

Za určitých okolností môžu mať štruktúrované finančné nástroje účinky, ktoré sa odlišujú od tradičných korporátnych dlhových nástrojov. Pre investorov môže byť zavádzajúce uplatňovať rovnaké ratingové kategórie na oba druhy nástrojov bez ďalšieho vysvetlenia. Ratingové agentúry majú zohrávať významnú úlohu v zvyšovaní informovanosti používateľov úverových ratingov o špecifikách štruktúrovaných finančných produktov vo vzťahu k tradičným. Ratingové agentúry by preto mali jasne odlišovať ratingové kategórie používané pri ratingu štruktúrovaných finančných nástrojov na jednej strane od ratingových kategórií používaných v prípade iných finančných nástrojov alebo finančných záväzkov na druhej strane tým, že k ratingovej kategórii pridajú zodpovedajúci symbol.

(41)

Ratingové agentúry by mali prijímať opatrenia, aby sa nedostali do situácií, v ktorých emitenti vyžadujú predbežné ratingové hodnotenie daného štruktúrovaného finančného nástroja od viacerých ratingových agentúr, aby našli tú, ktorá pre navrhovanú štruktúru ponúka najlepší rating. Aj emitenti by sa mali vyhýbať používaniu takýchto postupov.

(42)

Ratingová agentúra by mala viesť evidenciu metodiky pre úverové ratingy a pravidelne aktualizovať jej zmeny, ako aj evidenciu podstatných prvkov dialógu medzi ratingovým analytikom a hodnoteným subjektom alebo jeho spriaznenými tretími stranami.

(43)

V snahe zabezpečiť vysokú úroveň dôvery investorov a spotrebiteľov vo vnútorný trh by ratingové agentúry, ktoré vydávajú úverové ratingy v Spoločenstve, mali podliehať registrácii. Takáto registrácia je hlavným predpokladom na to, aby ratingové agentúry vydávali úverové ratingy určené na použitie na regulačné účely v Spoločenstve. Preto je potrebné ustanoviť harmonizované podmienky a postupy na udeľovanie, pozastavovanie a odobratie tejto registrácie.

(44)

Týmto nariadením by sa nemal nahradiť ustanovený proces uznávania externých ratingových agentúr (External Credit Assessment Institutions – ECAI) v súlade so smernicou 2006/48/ES. ECAI, ktoré sú už v Spoločenstve uznané, by mali požiadať o registráciu v súlade s týmto nariadením.

(45)

Ratingová agentúra zaregistrovaná príslušným orgánom daného členského štátu by mala mať povolené vydávať úverové ratingy v celom Spoločenstve. Preto je nevyhnutné zaviesť jednotný registračný postup pre každú ratingovú agentúru, ktorá je platná v celom Spoločenstve. Registrácia ratingovej agentúry by mala nadobudnúť účinnosť vtedy, keď nadobudne účinnosť rozhodnutie o registrácii vydané príslušným orgánom domovského členského štátu podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.

(46)

Na predkladanie žiadostí o registráciu treba zriadiť jediný vstupný bod. CESR by mal dostávať žiadosti o registráciu a efektívne informovať príslušné orgány vo všetkých členských štátoch. CESR by mal tiež poskytovať odporúčanie príslušnému orgánu domovského členského štátu v súvislosti s kompletnosťou žiadosti. Preskúmanie žiadostí o registráciu by mal vykonať na vnútroštátnej úrovni príslušný kompetentný orgán. Na to, aby sa príslušné orgány mohli efektívne zaoberať ratingovými agentúrami, by tieto orgány mali vytvoriť operačnú sieť (kolégiá) podporovanú efektívnou infraštruktúrou informačných technológií. CESR by mal zriadiť podvýbor špecializovaný na oblasť úverových ratingov každej z tried aktív, ktorú hodnotia ratingové agentúry.

(47)

Niektoré ratingové agentúry sa skladajú z niekoľkých právnych subjektov, ktoré spolu tvoria skupinu ratingových agentúr. Pri registrácii každej z ratingových agentúr, ktoré sú súčasťou takejto skupiny, by mali príslušné orgány dotknutých členských štátov koordinovať preskúmanie žiadostí, ktoré predložia ratingové agentúry patriace do tej istej skupiny, ako aj rozhodovanie týkajúce sa schválenia registrácie. Malo by sa však umožniť odmietnuť registráciu ratingovej agentúry v rámci skupiny ratingových agentúr, ak takáto ratingová agentúra nespĺňa požiadavky na registráciu, zatiaľ čo ostatní členovia takejto skupiny spĺňajú všetky požiadavky na registráciu podľa tohto nariadenia. Keďže kolégiu by nemala byť zverená právomoc vydávať právne záväzné rozhodnutia, každý príslušný orgán domovských členských štátov členov skupiny ratingových agentúr by mal v súvislosti s ratingovou agentúrou so sídlom na území dotknutého členského štátu vydať samostatné rozhodnutie.

(48)

Kolégium príslušných orgánov by malo predstavovať efektívnu platformu na výmenu informácií v oblasti dohľadu medzi príslušnými orgánmi, koordináciu ich činností a opatrení dohľadu potrebných na výkon účinného dohľadu nad ratingovými agentúrami. Kolégium príslušných orgánov by malo najmä uľahčovať monitorovanie plnenia podmienok v oblasti potvrdzovania úverových ratingov vydávaných v tretích krajinách, certifikácie, zmlúv o outsourcingu, ako aj oslobodzovania ratingových agentúr od povinností podľa tohto nariadenia. Činnosti kolégia príslušných orgánov by mali prispievať k harmonizovanému uplatňovaniu pravidiel podľa tohto nariadenia a k zjednocovaniu postupov v oblasti dohľadu.

(49)

S cieľom zlepšiť praktickú koordináciu činností kolégia by si členovia kolégia mali z vlastných radov vybrať sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ by mal predsedať zasadnutiam kolégia, písomne pre kolégium ustanoviť mechanizmy koordinácie a koordinovať jeho opatrenia. Počas procesu registrácie by mal sprostredkovateľ posudzovať potrebu predĺžiť lehotu preskúmania žiadostí, koordinovať toto preskúmanie a nadväzovať kontakt s CESR.

(50)

Komisia zriadila v novembri 2008 skupinu na vysokej úrovni, ktorá preskúma budúcnosť európskej štruktúry dohľadu v oblasti finančných služieb vrátane úlohy CESR.

(51)

Súčasná štruktúra dohľadu by sa nemala považovať za dlhodobé riešenie pre dohľad nad ratingovými agentúrami. Kolégiá príslušných orgánov, ktoré by mali zracionalizovať spoluprácu pri činnostiach dohľadu a konvergenciu v tejto oblasti v Spoločenstve, sú významným krokom vpred, ale nemôžu nahradiť všetky výhody konsolidovanejšieho dohľadu nad odvetvím úverového ratingu. Kríza na medzinárodných finančných trhoch jasne ukázala, že je vhodné lepšie preskúmať potrebu rozsiahlych reforiem regulačného modelu a modelu dohľadu nad finančným odvetvím v Spoločenstve. S cieľom dosiahnuť potrebnú úroveň konvergencie a spolupráce v oblasti dohľadu v Spoločenstve a podporiť stabilitu finančného systému sú naliehavo potrebné ďalšie rozsiahle reformy regulačného modelu a modelu dohľadu nad finančným odvetvím v Spoločenstve, ktoré by mala urýchlene predložiť Komisia, pričom primerane zohľadní závery prezentované 25. februára 2009 skupinou odborníkov, ktorú viedol Jacques de Larosière. Komisia by mala čo najskôr, v každom prípade však do 1. júla 2010, podať správu Európskemu parlamentu, Rade a iným dotknutým inštitúciám o všetkých zisteniach v tejto súvislosti a mala by prípadne predložiť legislatívny návrh, ktorý bude potrebný na riešenie zistených nedostatkov týkajúcich sa mechanizmov koordinácie a spolupráce v oblasti dohľadu.

(52)

Za významné zmeny podmienok prvotnej registrácie ratingovej agentúry by sa mali považovať okrem iného aj podstatné zmeny v režime potvrdzovania ratingov, mechanizmy outsourcingu, ako aj otváranie a zatváranie pobočiek.

(53)

Dohľad nad ratingovou agentúrou by mal vykonávať príslušný orgán domovského členského štátu v spolupráci s príslušnými orgánmi ostatných dotknutých členských štátov za účasti príslušného kolégia a za primeranej účasti CESR.

(54)

Schopnosť príslušného orgánu domovského členského štátu a ďalších členov príslušného kolégia posudzovať a monitorovať, či ratingová agentúra spĺňa povinnosti ustanovené v tomto nariadení, by nemala byť obmedzená žiadnymi mechanizmami outsourcingu, do ktorých sa zapojila táto ratingová agentúra. Zodpovednosť ratingovej agentúry za dodržiavanie všetkých svojich povinností podľa tohto nariadenia zostáva v prípade využitia mechanizmov outsourcingu zachovaná.

(55)

V snahe zachovať vysokú úroveň dôvery investorov a spotrebiteľov a umožniť nepretržitý dohľad nad úverovými ratingmi vydanými v Spoločenstve by sa od ratingových agentúr, ktorých ústredia sa nachádzajú mimo Spoločenstva, malo požadovať vytvorenie dcérskej spoločnosti v Spoločenstve, aby sa umožnil efektívny dohľad nad ich činnosťami v Spoločenstve a efektívne využívanie režimu potvrdzovania ratingov. Mal by sa tiež podporovať príchod nových aktérov na trh s ratingovými agentúrami.

(56)

Príslušné orgány by mali mať možnosť využívať právomoci vymedzené v tomto nariadení vo vzťahu k ratingovým agentúram, osobám zapojeným do činnosti ratingových agentúr, hodnoteným subjektom a spriazneným tretím stranám, tretím stranám, ktoré pre ratingové agentúry externe vykonávajú určité funkcie alebo činnosti, ako aj iným osobám, ktoré sú iným spôsobom spriaznené alebo spojené s ratingovými agentúrami alebo ratingovými činnosťami. Takýmito osobami by okrem iného mali byť akcionári alebo členovia dozornej alebo správnej rady ratingových agentúr a hodnotených subjektov.

(57)

Ustanoveniami tohto nariadenia, ktoré sa týkajú poplatkov za výkon dohľadu, by nemali byť dotknuté príslušné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich poplatky za výkon dohľadu alebo podobné poplatky.

(58)

Vhodné je vytvoriť mechanizmus na zabezpečenie efektívneho presadzovania tohto nariadenia. Príslušné orgány členských štátov by mali mať k dispozícii nevyhnutné prostriedky, ktorými sa zabezpečí, že ratingy vydávané v Spoločenstve sa vydávajú v súlade s týmto nariadením. Využívanie týchto opatrení v oblasti dohľadu by sa malo vždy koordinovať s príslušným kolégiom. Opatrenia ako odobratie registrácie alebo pozastavenie používania úverových ratingov na regulačné účely by sa mali uplatňovať vtedy, keď sa považujú za primerané vzhľadom na závažnosť porušenia povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia. Pri výkone ich právomocí v oblasti dohľadu by príslušné orgány mali primerane zohľadňovať záujmy investorov a stabilitu trhu. Keďže v procese vydávania úverových ratingov by sa mala zachovať nezávislosť ratingovej agentúry, príslušné orgány ani členské štáty by nemali zasahovať, pokiaľ ide o podstatu úverových ratingov a metodík, ktorými ratingová agentúra určuje úverové ratingy, aby sa zabránilo ratingovým kompromisom. V prípade, že ratingová agentúra je vystavená tlaku, mala by upovedomiť Komisiu a CESR. Komisia by mala na základe každého jednotlivého prípadu posúdiť, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia proti danému členskému štátu z dôvodu nesplnenia povinností podľa tohto nariadenia.

(59)

Je žiaduce zabezpečiť, aby sa rozhodovanie uvedené v tomto nariadení zakladalo na úzkej spolupráci príslušných orgánov členských štátov a prijímanie rozhodnutí o registrácii by sa malo preto zakladať na dohode. To je nevyhnutným predpokladom efektívneho procesu registrácie a výkonu dohľadu. Rozhodovanie by malo byť účinné, rýchle a založené na vzájomnej dohode.

(60)

V záujme efektívnosti dohľadu a zabránenia duplicite úloh by príslušné orgány členských štátov mali spolupracovať.

(61)

Je tiež dôležité zabezpečovať výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad ratingovými agentúrami podľa tohto nariadenia a príslušnými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad finančnými inštitúciami v zmysle tohto nariadenia, najmä medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad obozretným podnikaním alebo za finančnú stabilitu v členských štátoch.

(62)

Príslušné orgány členských štátov, ktoré nie sú príslušnými orgánmi domovského členského štátu, by mali mať možnosť zasiahnuť a prijať vhodné opatrenia v oblasti dohľadu po tom, ako informujú CESR a príslušný orgán domovského členského štátu a poradia sa s príslušným kolégiom, ak zistili, že registrovaná ratingová agentúra, ktorej ratingy sa používajú na ich území, porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia.

(63)

Ak sa v súvislosti s registráciou, jej certifikáciou alebo odobratím, prijatím opatrení v oblasti dohľadu alebo výkonom právomocí v oblasti dohľadu neustanovuje v tomto nariadení osobitný postup, mali by sa uplatňovať vnútroštátne právne predpisy upravujúce takéto postupy vrátane jazykových režimov, služobného tajomstva a zákonných profesionálnych výsad, pričom práva ratingových agentúr a iných osôb vyplývajúce z týchto právnych predpisov by nemali byť dotknuté.

(64)

Je potrebné zlepšiť konvergenciu právomocí, ktoré majú príslušné orgány k dispozícii, aby sa dosiahla rovnaká intenzita presadzovania práva na celom vnútornom trhu.

(65)

CESR by mal zabezpečiť jednotnosť v uplatňovaní tohto nariadenia. Mal by zlepšiť a uľahčiť spoluprácu a koordináciu príslušných orgánov v činnostiach dohľadu a podľa potreby vydávať usmernenia. Preto by CESR mal ustanoviť mechanizmy mediácie a odbornej revízie, aby sa uľahčil jednotný prístup príslušných orgánov.

(66)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá pre postihy uplatniteľné na porušenia ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Postihy by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce a mali by sa vzťahovať minimálne na prípady hrubého profesionálneho pochybenia a nedostatočne náležitej odbornej starostlivosti (due diligence). Členské štáty by mali mať možnosť ustanoviť správne a trestné sankcie. CESR by mal stanoviť usmernenia o konvergencii postupov týkajúcich sa takýchto postihov.

(67)

Akákoľvek výmena alebo prenos informácií medzi príslušnými orgánmi, inými úradmi, orgánmi alebo osobami by mala byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov ustanovených v smernici 95/46/ES.

(68)

Toto nariadenie by malo ustanoviť aj pravidlá výmeny informácií s príslušnými orgánmi v tretích krajinách, a to najmä s tými, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad ratingovými agentúrami zapojenými do potvrdzovania ratingov a certifikácie.

(69)

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva, by sa každá žaloba proti ratingovým agentúram v súvislosti s akýmkoľvek porušením ustanovení tohto nariadenia mala predložiť v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa občianskych žalôb.

(70)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (15).

(71)

Komisia by pri zohľadnení medzinárodného vývoja mala byť predovšetkým splnomocnená meniť a dopĺňať prílohu I a II, v ktorej sa ustanovujú osobitné kritériá pre hodnotenie ratingovej agentúry z hľadiska dodržiavania jej povinností v zmysle vnútornej organizácie, prevádzkových mechanizmov, pravidiel pre zamestnancov, prezentácie úverových ratingov a zverejňovania informácií, ako aj definovať alebo meniť a dopĺňať kritériá na stanovenie rovnocennosti ustanovení tohto nariadenia s právnym rámcom tretích krajín v oblasti regulácie a dohľadu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(72)

S cieľom zohľadniť ďalší vývoj na finančných trhoch by Komisia mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, v ktorej zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia, najmä regulačnú spoľahlivosť úverových ratingov, ako aj primeranosť odmeny, ktorú úverová ratingová agentúra dostane od hodnoteného subjektu. Komisia by mala na základe tohto hodnotenia predložiť príslušné legislatívne návrhy.

(73)

Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť aj správu, v ktorej zhodnotí stimuly pre emitentov, aby časť svojich ratingov získavali od ratingových agentúr usadených v Spoločenstve, možné alternatívy k modelu „emitent platí“ vrátane vytvorenia verejnej ratingovej agentúry Spoločenstva, ako aj konvergenciu vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa porušenia ustanovení tohto nariadenia. Komisia by mala na základe tohto hodnotenia predložiť príslušné legislatívne návrhy.

(74)

Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť aj správu, v ktorej zhodnotí vývoj rámca pre reguláciu a dohľad nad ratingovými agentúrami v tretích krajinách, ako aj vplyv tohto vývoja a prechodných ustanovení uvedených v tomto nariadení na stabilitu finančných trhov v Spoločenstve.

(75)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a investorov ustanovením spoločného rámca so zreteľom na kvalitu úverových ratingov, ktoré sa vydávajú na vnútornom trhu, nemožno dostatočne dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov z dôvodu nedostatočných vnútroštátnych právnych predpisov a vzhľadom na skutočnosť, že väčšina existujúcich ratingových agentúr sídli mimo Spoločenstva, a preto ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zavádza spoločný regulačný prístup na zvýšenie integrity, transparentnosti, zodpovednosti, dobrého riadenia a spoľahlivosti ratingových činností, ktoré tak prispievajú ku kvalite úverových ratingov vydávaných v Spoločenstve, čím sa prispieva k hladkému fungovaniu vnútorného trhu pri súčasnom dosahovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a investorov. Stanovujú sa v ňom podmienky vydávania úverových ratingov a pravidlá organizácie a činnosti ratingových agentúr, aby sa v praxi podporila ich nezávislosť a aby nedochádzalo ku konfliktom záujmov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na úverové ratingy, ktoré sú vydávané ratingovými agentúrami zaregistrovanými v Spoločenstve a ktoré sú zverejňované alebo distribuované na základe predplatného.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

súkromné úverové ratingy vypracované na základe individuálnej objednávky a poskytnuté výlučne osobe, ktorá si ich objednala, pričom nie sú určené na zverejnenie alebo distribúciu na základe predplatného;

b)

úverové bodovanie, systémy úverového bodovania alebo podobné hodnotenia týkajúce sa záväzkov spotrebiteľa, obchodných alebo odvetvových vzťahov;

c)

úverové ratingy vypracované agentúrami na podporu exportu v súlade s bodom 1.3 časti 1 prílohy VI k smernici 2006/48/ES alebo

d)

úverové ratingy, ktoré vypracovali centrálne banky a ktoré:

i)

nie sú platené hodnoteným subjektom;

ii)

nie sú zverejňované;

iii)

sú vydávané v súlade so zásadami, normami a postupmi, ktoré zabezpečujú primeranú integritu a nestrannosť ratingových činností v zmysle tohto nariadenia, a

iv)

sa nevzťahujú na finančné nástroje vydané (emitované) členskými štátmi, v ktorých sa dané centrálne banky nachádzajú.

3.   Ak ratingová agentúra nevydáva iba úverové ratingy uvedené v odseku 2, žiadosť ratingovej agentúry o registráciu podľa tohto nariadenia je podmienkou jej uznania ako externej ratingovej agentúry (External Credit Assessment Institution – ECAI) v súlade s časťou 2 prílohy VI k smernici 2006/48/ES.

4.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie písmena d) odseku 2 môže Komisia na žiadosť členského štátu a v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 38 ods. 3 a kritériami uvedenými v písmene d) odseku 2 tohto článku prijať rozhodnutie o tom, že centrálna banka patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného písmena a že jej úverové ratingy sú z tohto dôvodu vyňaté z uplatňovania tohto nariadenia.

Komisia na svojej internetovej stránke uverejní zoznam centrálnych bánk, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti písmena d) odseku 2 tohto článku.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

a)

„úverový rating“ znamená názor týkajúci sa úverovej bonity subjektu, dlhového alebo finančného záväzku, dlhových cenných papierov, prioritných akcií a iných finančných nástrojov, alebo emitenta takého dlhového alebo finančného záväzku, dlhových cenných papierov, prioritných akcií alebo iného finančného nástroja vydaný s použitím ustanoveného a definovaného klasifikačného systému ratingových kategórií;

b)

„ratingová agentúra“ znamená právnickú osobu, ktorej predmet činnosti zahŕňa vydávanie úverových ratingov na profesionálnom základe;

c)

„domovský členský štát“ znamená členský štát, v ktorom má ratingová agentúra svoje registrované sídlo;

d)

„ratingový analytik“ znamená osobu, ktorá vykonáva analytické funkcie potrebné na vydanie úverového ratingu;

e)

„hlavný ratingový analytik“ znamená osobu, ktorá v prvom rade zodpovedá za vypracovanie úverového ratingu alebo za komunikáciu s emitentom v súvislosti s konkrétnym úverovým ratingom alebo všeobecne v súvislosti s úverovými ratingmi finančných nástrojov tohto emitenta a podľa potreby za prípravu odporúčaní pre ratingový výbor, ktoré sa týkajú tohto ratingu;

f)

„hodnotený subjekt“ znamená právnickú osobu, ktorej úverová bonita sa explicitne alebo implicitne hodnotí v úverovom ratingu, či už si tento úverový rating vyžiadala alebo nie, alebo či poskytla na tento úverový rating informácie alebo nie;

g)

„regulačné účely“ znamenajú využívanie úverových ratingov na konkrétny účel dodržiavania práva Spoločenstva, v zmysle jeho uplatnenia vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov;

h)

„ratingová kategória“ znamená ratingový symbol, ako je písmeno alebo číselný symbol, ku ktorému môžu byť pridané identifikačné znaky, používaný v úverovom ratingu na pomerné vyjadrenie rizika na rozlíšenie rôznych rizikových charakteristík druhov hodnotených subjektov, emitentov a finančných nástrojov alebo iných aktív;

i)

„spriaznená tretia strana“ znamená pôvodcu, organizátora, sponzora, poskytovateľa služieb alebo akúkoľvek inú stranu, ktorá spolupracuje s ratingovou agentúrou v mene hodnoteného subjektu, vrátane každej osoby priamo alebo nepriamo prepojenej s hodnoteným subjektom prostredníctvom kontroly;

j)

„kontrola“ znamená vzťah medzi materským podnikom a dcérskou spoločnosťou vymedzený v článku 1 smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach (16) alebo úzke prepojenie medzi akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou a podnikom;

k)

„finančný nástroj“ znamená ktorýkoľvek z nástrojov uvedených v oddiele C prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (17);

l)

„štruktúrovaný finančný nástroj“ znamená finančný nástroj alebo iné aktívum, ktoré je výsledkom sekuritizačnej transakcie alebo schémy uvedenej v bode 36 článku 4 smernice 2006/48/ES;

m)

„skupina ratingových agentúr“ znamená skupinu podnikov so sídlom v Spoločenstve, ktorá pozostáva z materského podniku a jeho dcérskych spoločností v zmysle článkov 1 a 2 smernice 83/349/EHS, ako aj podnikov vzájomne prepojených vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS, a ktorej predmet činnosti zahŕňa vydávanie úverových ratingov. Na účely článku 4 ods. 3 písm. a) zahŕňa skupina ratingových agentúr aj ratingové agentúry so sídlom v tretích krajinách;

n)

„vrcholový manažment“ znamená osobu alebo osoby, ktoré skutočne riadia obchodnú činnosť ratingovej agentúry, a člena alebo členov jej správnej alebo dozornej rady;

o)

„ratingové činnosti“ znamenajú analýzu údajov a informácií a hodnotenie, schvaľovanie, vydávanie a revidovanie úverových ratingov.

2.   Na účely písmena a) odseku 1 sa za úverové ratingy nepovažujú:

a)

odporúčania v zmysle článku 1 ods. 3 smernice Komisie 2003/125/ES (18);

b)

investičný prieskum v zmysle článku 24 ods. 1 smernice 2006/73/ES (19) a iné formy všeobecného odporúčania, ako napríklad „kúpiť“, „predať“ alebo „držať“, týkajúce sa transakcií s finančnými nástrojmi alebo finančných záväzkov, alebo

c)

stanoviská týkajúce sa hodnoty finančného nástroja alebo finančného záväzku.

Článok 4

Použitie úverových ratingov

1.   Úverové inštitúcie definované v smernici 2006/48/ES, investičné spoločnosti definované v smernici 2004/39/ES, poisťovne, na ktoré sa vzťahuje prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (20), poisťovne definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (21), zaisťovne definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení (22), podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) definované v smernici 85/611/EHS a inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia definované v smernici 2003/41/ES môžu na regulačné účely používať len úverové ratingy, ak sú vydané ratingovými agentúrami so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovanými v súlade s týmto nariadením.

Ak prospekt zverejňovaný podľa smernice 2003/71/ES a nariadenia (ES) č. 809/2004 obsahuje odkaz na úverový rating alebo úverové ratingy, emitent ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o povolenie na obchodovanie na regulovanom trhu zabezpečí, aby tento prospekt obsahoval aj zreteľné a neprehliadnuteľné informácie o tom, či tieto úverové ratingy vydala ratingová agentúra so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením.

2.   Ratingová agentúra so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením sa považuje za ratingovú agentúru, ktorá vydala úverový rating, ak bol úverový rating zverejnený na internetovej stránke tejto ratingovej agentúry alebo iným spôsobom, alebo bol distribuovaný na základe predplatného a prezentovaný a zverejnený v súlade s povinnosťami ustanovenými v článku 10, pričom sa jasne uvádza, že úverový rating je potvrdený v súlade s odsekom 3 tohto článku.

3.   Ratingová agentúra so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením môže potvrdzovať úverový rating vydaný v tretej krajine, iba ak ratingové činnosti, ktorých výsledkom je vydávanie takýchto úverových ratingov, sú v súlade s týmito podmienkami:

a)

ratingové činnosti, ktorých výsledkom je vydanie úverového ratingu, ktorý sa má potvrdiť, vykonáva čiastočne alebo v celom rozsahu potvrdzujúca ratingová agentúra alebo ratingové agentúry, ktoré patria do rovnakej skupiny;

b)

ratingová agentúra overila a je príslušnému orgánu domovského členského štátu schopná priebežne preukazovať, že vykonávanie ratingových činností ratingovou agentúrou z tretej krajiny, ktorých výsledkom je vydanie úverového ratingu, ktorý sa má potvrdiť, spĺňa požiadavky, ktoré sú minimálne také prísne ako požiadavky stanovené v článkoch 6 až 12;

c)

nie je obmedzená schopnosť príslušného orgánu domovského členského štátu potvrdzujúcej ratingovej agentúry alebo kolégia príslušných orgánov uvedeného v článku 29 (kolégium) posudzovať a monitorovať, či ratingová agentúra so sídlom v tretej krajine spĺňa požiadavky uvedené v písmene b);

d)

ratingová agentúra na požiadanie sprístupní príslušnému orgánu domovského členského štátu všetky informácie potrebné na to, aby sa mu umožnilo priebežne vykonávať dohľad nad dodržiavaním požiadaviek tohto nariadenia;

e)

existuje objektívny dôvod na to, aby bol úverový rating vypracovaný v tretej krajine;

f)

ratingová agentúra so sídlom v tretej krajine má povolenie alebo je zaregistrovaná a podlieha dohľadu v tejto krajine;

g)

regulačný režim v uvedenej tretej krajine zabraňuje príslušným orgánom a ďalším verejným orgánom tejto tretej krajiny, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov a metodík, a

h)

existuje primeraná dohoda o spolupráci príslušného orgánu domovského členského štátu potvrdzujúcej ratingovej agentúry a príslušného orgánu zodpovedného za ratingovú agentúru so sídlom v tretej krajine. Príslušný orgán domovského členského štátu zabezpečí, že sa v takýchto dohodách o spolupráci uvedie aspoň:

i)

mechanizmus výmeny informácií medzi dotknutými príslušnými orgánmi a

ii)

postupy týkajúce sa koordinácie činností v oblasti dohľadu s cieľom umožniť príslušnému orgánu domovského členského štátu potvrdzujúcej ratingovej agentúry monitorovať ratingové činnosti, ktorých výsledkom je priebežné vydávanie potvrdených úverových ratingov.

4.   Úverový rating potvrdený v súlade s odsekom 3 sa považuje za úverový rating vydaný ratingovou agentúrou so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovanou v súlade s týmto nariadením.

Ratingová agentúra so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením nesmie použiť potvrdenie so zámerom vyhnúť sa požiadavkám stanoveným v tomto nariadení.

5.   Ratingová agentúra, ktorá potvrdila úverové ratingy vydané v tretích krajinách v súlade s odsekom 3, zostáva plne zodpovedná za takýto úverový rating, ako aj za splnenie podmienok stanovených v tomto odseku.

6.   Ak Komisia v súlade s článkom 5 ods. 6 uznala, že právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny je rovnocenný s požiadavkami tohto nariadenia a že mechanizmy spolupráce uvedené v článku 5 ods. 7 sú funkčné, ratingová agentúra potvrdzujúca úverové ratingy vydané v tejto tretej krajine už nebude povinná v prípade potreby overovať alebo preukazovať, že podmienka stanovená v písmene g) odseku 3 tohto článku je splnená.

Článok 5

Rovnocennosť a certifikácia na základe rovnocennosti

1.   Úverové ratingy, ktoré sa týkajú subjektov so sídlom v tretích krajinách alebo finančných nástrojov vydaných v tretích krajinách a ktoré vydala ratingová agentúra so sídlom v tretej krajine, sa môžu v Spoločenstve používať podľa článku 4 ods. 1 bez toho, aby boli potvrdené v súlade s článkom 4 ods. 3, za predpokladu, že:

a)

ratingová agentúra má povolenie alebo je zaregistrovaná a podlieha kontrole v tejto tretej krajine;

b)

Komisia prijala rozhodnutie o rovnocennosti v súlade s odsekom 6 tohto článku, pričom uznala, že právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny je rovnocenný s požiadavkami tohto nariadenia;

c)

dohovory o spolupráci uvedené v odseku 7 tohto článku sú funkčné;

d)

úverové ratingy vydané ratingovou agentúrou a ratingové činnosti tejto agentúry nie sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov v jednom alebo viacerých členských štátoch a

e)

ratingová agentúra je certifikovaná v súlade s odsekom 2 tohto článku.

2.   Ratingová agentúra uvedená v odseku 1 môže požiadať o certifikáciu. Táto žiadosť sa predloží Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR) v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 15. CESR do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti o certifikáciu zašle túto žiadosť príslušným orgánom všetkých členských štátov, pričom ich vyzve, aby zvážili možnosť stať sa členmi kolégia v súlade s kritériami uvedenými v článku 29 ods. 3 písm. b). Príslušné orgány, ktoré sa rozhodli, že sa stanú členmi kolégia, to oznámia výboru CESR do desiatich pracovných dní od prijatia výzvy CESR. Príslušné orgány, ktoré vykonajú oznámenie CESR v súlade s týmto odsekom, sa stanú členmi kolégia. CESR do dvadsiatich pracovných dní od prijatia žiadosti o certifikáciu vypracuje a uverejní na svojej internetovej stránke zoznam príslušných orgánov, ktoré sú členmi kolégia. Členovia kolégia si do desiatich pracovných dní od uverejnenia vyberú sprostredkovateľa v súlade s kritériami uvedenými v článku 29 ods. 5. Po vytvorení kolégia sa zloženie a fungovanie tohto kolégia riadi článkom 29.

3.   Preskúmanie žiadosti o certifikáciu podlieha postupu uvedenému v článku 16. Rozhodnutie o certifikácii sa zakladá na kritériách stanovených v písmenách a) až d) odseku 1 tohto článku.

Rozhodnutie o certifikácii sa oznamuje a zverejňuje v súlade s článkom 18.

4.   Ratingová agentúra môže tiež osobitne požiadať o oslobodenie:

a)

na základe okolností každého jednotlivého prípadu od povinnosti dodržiavať niektoré alebo všetky požiadavky stanovené v oddiele A prílohy I a v článku 7 ods. 4, ak je táto ratingová agentúra schopná preukázať, že požiadavky nie sú primerané vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť svojej činnosti, ako aj povahu a rozsah vydávania úverových ratingov;

b)

od požiadavky dodržiavať požiadavku fyzickej prítomnosti v Spoločenstve, ak by takáto požiadavka bola vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť jej činnosti, ako aj povahu a rozsah jej vydávania úverových ratingov príliš zaťažujúca a neprimeraná.

Príslušné orgány pri posudzovaní takejto žiadosti zohľadňujú veľkosť ratingovej agentúry, ktorá podala žiadosť, so zreteľom na povahu, rozsah a komplexnosť jej činnosti, ako aj povahu a rozsah vydávania jej úverových ratingov ako aj vplyv úverových ratingov vydávaných touto ratingovou agentúrou na finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov v jednom alebo viacerých členských štátoch. Na základe tohto posúdenia môžu príslušné orgány udeliť ratingovej agentúre takúto výnimku.

5.   Rozhodnutia o výnimkách podľa odseku 4 tohto článku podliehajú príslušným ustanoveniam a postupom uvedeným v článku 16, s výnimkou druhého pododseku odseku 7 uvedeného článku. V prípade, že členovia príslušného kolégia stále nedospeli k dohode o tom, či sa danej ratingovej agentúre udelí výnimka, sprostredkovateľ prijme plne odôvodnené rozhodnutie.

Na účely certifikácie vrátane udeľovania výnimiek a na účely dohľadu sprostredkovateľ vykonáva úlohy príslušného orgánu domovského členského štátu, ak je to vhodné.

6.   Komisia môže v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 38 ods. 3 prijať rozhodnutie o rovnocennosti, v ktorom uvedie, že právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny zabezpečuje, že ratingové agentúry, ktoré majú povolenie alebo sú zaregistrované v tejto tretej krajine, spĺňajú právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi z tohto nariadenia a ktoré podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v tejto tretej krajine.

Právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny možno považovať za rovnocenný s týmto nariadením, ak spĺňa aspoň tieto podmienky:

a)

ratingové agentúry v tejto tretej krajine podliehajú povoľovaniu alebo registrácii a sú predmetom priebežného účinného dohľadu a presadzovania;

b)

na ratingové agentúry v tejto tretej krajine sa vzťahujú právne záväzné predpisy, ktoré sú rovnocenné s predpismi ustanovenými v článkoch 6 až 12 a v prílohe I, a

c)

regulačný režim v tejto tretej krajine zabraňuje orgánom dohľadu a ďalším verejným orgánom tejto tretej krajiny, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov a metodík.

S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch Komisia bližšie špecifikuje alebo mení a dopĺňa kritériá stanovené v písm. a) až c) druhého pododseku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 38 ods. 2.

7.   Sprostredkovateľ vypracuje dohody o spolupráci s príslušnými zodpovednými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dohľadu sa považuje za rovnocenný s týmto nariadením v súlade s odsekom 6. V týchto dohodách sa stanoví aspoň:

a)

mechanizmus výmeny informácií medzi dotknutými príslušnými orgánmi a

b)

postupy týkajúce sa koordinácie pri vykonávaní činností dohľadu.

CESR koordinuje vypracúvanie dohôd o spolupráci medzi príslušnými orgánmi členských štátov a príslušnými zodpovednými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dohľadu sa považuje za rovnocenný s týmto nariadením v súlade s odsekom 6.

8.   Články 20, 24 a 25 sa uplatňujú primerane na certifikované ratingové agentúry a na úverové ratingy, ktoré vydávajú.

HLAVA II

VYDÁVANIE ÚVEROVÝCH RATINGOV

Článok 6

Nezávislosť a vyhýbanie sa konfliktom záujmov

1.   Ratingová agentúra prijíma všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vydávanie úverových ratingov neovplyvňoval žiadny existujúci alebo potenciálny konflikt záujmov alebo obchodný vzťah, ktorého účastníkom je ratingová agentúra vydávajúca úverový rating, jej manažéri, ratingoví analytici, zamestnanci alebo akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby ratingová agentúra využíva alebo ktoré sú pod jej kontrolou, alebo akákoľvek osoba priamo alebo nepriamo s ňou prepojená prostredníctvom kontroly.

2.   Na zabezpečenie súladu s odsekom 1 dodržiava ratingová agentúra požiadavky vymedzené v oddieloch A a B prílohy I.

3.   Na základe žiadosti ratingovej agentúry môže príslušný orgán domovského členského štátu oslobodiť ratingovú agentúru od povinnosti dodržiavať požiadavky uvedené v prílohe I oddiele A bodoch 2, 5 a 6 a v článku 7 ods. 4, ak je ratingová agentúra schopná preukázať, že tieto požiadavky nie sú primerané vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť svojej činnosti, ako aj povahu a rozsah vydávania úverových ratingov a že:

a)

ratingová agentúra má menej než 50 zamestnancov;

b)

ratingová agentúra zaviedla opatrenia a postupy, najmä mechanizmus vnútornej kontroly, mechanizmy predkladania správ a opatrenia na zabezpečenie nezávislosti ratingových analytikov a osôb schvaľujúcich úverové ratingy, ktoré zabezpečujú skutočný súlad s cieľmi tohto nariadenia, a

c)

veľkosť ratingovej agentúry nie je určená takým spôsobom, aby sa ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr vyhla dodržiavaniu požiadaviek tohto nariadenia.

V prípade skupiny ratingových agentúr príslušné orgány zabezpečia, aby minimálne jedna ratingová agentúra zo skupiny nebola oslobodená od povinnosti dodržiavať požiadavky uvedené v prílohe I oddiele A bodoch 2, 5 a 6 a v článku 7 ods. 4.

Článok 7

Ratingoví analytici, zamestnanci a iné osoby zapojené do vydávania úverových ratingov

1.   Ratingová agentúra zabezpečuje, aby ratingoví analytici, jej zamestnanci, ako aj akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby ratingová agentúra využíva alebo ktoré sú pod jej kontrolou a ktorá je priamo zapojená do ratingových činností, mali primerané znalosti a skúsenosti na vykonávanie pridelených úloh.

2.   Ratingová agentúra zabezpečuje, aby osoby uvedené v odseku 1 nemohli iniciovať ani sa zúčastňovať na rokovaniach o honorároch alebo platbách s akýmkoľvek hodnoteným subjektom, spriaznenou treťou stranou alebo akoukoľvek osobou priamo alebo nepriamo prepojenou s hodnoteným subjektom prostredníctvom kontroly.

3.   Ratingová agentúra zabezpečuje, aby osoby uvedené v odseku 1 spĺňali požiadavky vymedzené v oddiele C prílohy I.

4.   Ratingová agentúra ustanoví vhodný mechanizmus postupnej rotácie ratingových analytikov a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy, v zmysle oddielu C prílohy I. Takýto mechanizmus rotácie sa vykonáva na etapy a skôr na základe výmeny jednotlivcov ako celého tímu.

5.   Odmeňovanie a hodnotenie výkonov ratingových analytikov a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy, nesmie byť podmienené výškou tržieb, ktoré ratingová agentúra dostáva od hodnotených subjektov alebo spriaznených tretích strán.

Článok 8

Metodiky, modely a kľúčové ratingové východiská

1.   Ratingová agentúra zverejňuje metodiky, modely a kľúčové ratingové východiská, ktoré používa pri svojich ratingových činnostiach podľa bodu 5 časti I oddielu E prílohy I.

2.   Ratingová agentúra prijíma, uplatňuje a presadzuje vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby úverové ratingy, ktoré vydáva, vychádzali z dôkladnej analýzy všetkých informácií, ktoré má k dispozícii a ktoré sú podľa jej ratingových metodík relevantné pre jej analýzu. Prijíma všetky potrebné opatrenia, aby informácie, ktoré používa pri prideľovaní úverových ratingov, boli dostatočne kvalitné a zo spoľahlivých zdrojov.

3.   Ratingová agentúra musí používať ratingové metodiky, ktoré sú prísne, systematické a kontinuálne a ktoré podliehajú overovaniu na základe historických skúseností vrátane spätného testovania.

4.   Ak úverová agentúra používa existujúci úverový rating, ktorý vypracovala iná ratingová agentúra so zreteľom na podkladové aktíva alebo štruktúrované finančné nástroje, nesmie odmietnuť vydať úverový rating pre subjekt alebo finančný nástroj z dôvodu, že určitú časť subjektu alebo finančného nástroja predtým hodnotila iná ratingová agentúra.

Ratingová agentúra zaznamenáva všetky prípady, v ktorých sa vo svojom procese ratingu úverov odchýli od existujúcich úverových ratingov vypracovaných inou ratingovou agentúrou so zreteľom na podkladové aktíva alebo štruktúrované finančné nástroje a poskytne odôvodnenie pre takéto odlišné posúdenie.

5.   Ratingová agentúra monitoruje úverové ratingy a priebežne svoje úverové ratingy a metodiky reviduje minimálne raz ročne, najmä v prípade, keď nastanú podstatné zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na úverový rating. Ratingová agentúra ustanoví vnútorné mechanizmy na monitorovanie vplyvu zmien makroekonomických podmienok alebo podmienok na finančných trhoch na úverové ratingy.

6.   Keď sa zmenia metodiky, modely alebo kľúčové ratingové východiská používané pri ratingových činnostiach, ratingová agentúra:

a)

okamžite zverejní pravdepodobný rozsah ovplyvnených úverových ratingov pomocou rovnakých komunikačných prostriedkov, aké sa použili na distribúciu ovplyvnených úverových ratingov;

b)

čo najskôr, najneskôr však do šesť mesiacov od zmeny, zreviduje ovplyvnené úverové ratingy a medzitým tieto ratingy zaradí na pozorovanie a

c)

prehodnotí všetky úverové ratingy, ktoré vychádzajú z týchto metodík, modelov alebo kľúčových ratingových východísk, ak na základe revízie celkový spoločný účinok zmien tieto úverové ratingy ovplyvňuje.

Článok 9

Outsourcing

Outsourcing dôležitých prevádzkových funkcií sa nesmie uskutočniť spôsobom, ktorým by sa podstatne narušila kvalita vnútornej kontroly ratingovej agentúry a schopnosť príslušných orgánov dohliadať nad plnením povinností podľa tohto nariadenia zo strany ratingovej agentúry.

Článok 10

Zverejňovanie a prezentácia úverových ratingov

1.   Ratingová agentúra zverejní každý úverový rating, ako aj všetky rozhodnutia nepokračovať v úverovom ratingu na nevýberovom základe a včas. V prípade rozhodnutia nepokračovať v úverovom ratingu zverejnené informácie obsahujú úplné dôvody pre toto rozhodnutie.

Prvý pododsek sa vzťahuje aj na úverové ratingy distribuované na základe predplatného.

2.   Ratingové agentúry zabezpečia, aby sa úverové ratingy prezentovali a spracovali v súlade s požiadavkami vymedzenými v oddiele D prílohy I.

3.   Keď ratingová agentúra vydá úverové ratingy pre štruktúrované finančné nástroje, zabezpečí, aby ratingové kategórie, ktoré sú priradené štruktúrovaným finančným nástrojom, boli jasne odlíšené použitím dodatočného symbolu, ktorý ich odlišuje od ratingových kategórií používaných pre akékoľvek iné subjekty, finančné nástroje alebo finančné záväzky.

4.   Ratingová agentúra zverejňuje svoje opatrenia a postupy týkajúce sa nevyžiadaných úverových ratingov.

5.   Keď ratingová agentúra vydá nevyžiadaný úverový rating, v úverovom ratingu výrazne uvedie, či sa hodnotený subjekt alebo spriaznená tretia strana zúčastnila procesu úverového ratingu a či ratingová agentúra mala prístup k účtom a iným relevantným interným dokumentom hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany.

Nevyžiadané úverové ratingy sa musia ako nevyžiadané označiť.

6.   Ratingová agentúra musí zabezpečiť, že nepoužije názov žiadneho príslušného orgánu takým spôsobom, ktorý by naznačoval alebo predpokladal potvrdenie alebo schválenie úverových ratingov alebo akýchkoľvek ratingových činností ratingovej agentúry týmto orgánom.

Článok 11

Všeobecné a pravidelné zverejňovanie informácií

1.   Ratingová agentúra zverejňuje všetky informácie o záležitostiach vymedzených v časti I oddiele E prílohy I a okamžite ich aktualizuje.

2.   Ratingová agentúra sprístupňuje v centrálnom registri, ktorý zriadi CESR, informácie o svojich historických výkonnostných parametroch vrátane početnosti zmien v ratingu a informácie o úverových ratingoch vydaných v minulosti a o ich zmenách. Ratingové agentúry poskytujú do tohto registra informácie v štandardizovanej forme, ako to ustanovil CESR. CESR tieto informácie sprístupňuje verejnosti a každoročne uverejňuje zhrnutie obsahujúce informácie o hlavných udalostiach.

3.   Ratingová agentúra každoročne poskytuje príslušnému orgánu jej domovského členského štátu a výboru CESR informácie o záležitostiach vymedzených v bode 2 časti II oddiele E prílohy I. Príslušný orgán domovského členského štátu tieto informácie oznamuje členom príslušného kolégia.

Článok 12

Správa o transparentnosti

Ratingová agentúra každoročne uverejňuje správu o transparentnosti, ktorá obsahuje informácie o záležitostiach vymedzených v časti III oddiele E prílohy I. Ratingová agentúra uverejňuje svoju správu o transparentnosti najneskôr tri mesiace od konca každého finančného roka a zabezpečí, aby zostala k dispozícii na internetovej stránke agentúry minimálne päť rokov.

Článok 13

Poplatky za zverejňovanie informácií

Ratingová agentúra neúčtuje poplatok za informácie poskytované v súlade s článkami 8 až 12.

HLAVA III

DOHĽAD NAD RATINGOVÝMI ČINNOSŤAMI

KAPITOLA I

Registračný postup

Článok 14

Požiadavka na registráciu

1.   Ratingová agentúra požiada o registráciu na účely článku 2 ods. 1, ak je právnickou osobou so sídlom v Spoločenstve.

2.   Registrácia je účinná na celom území Spoločenstva, keď rozhodnutie o registrácii vydané príslušným orgánom domovského členského štátu v zmysle článku 16 ods. 7 alebo článku 17 ods. 7 nadobudlo účinnosť podľa príslušného vnútroštátneho práva.

3.   Registrovaná ratingová agentúra vždy dodržiava podmienky prvotnej registrácie.

Ratingová agentúra bez zbytočného odkladu informuje CESR, príslušný orgán domovského členského štátu a sprostredkovateľa o všetkých podstatných zmenách podmienok prvotnej registrácie vrátane akéhokoľvek otvorenia alebo zatvorenia pobočky v rámci Spoločenstva.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté články 16 alebo 17, príslušný orgán domovského členského štátu pri zohľadnení ustanovení článkov 4 a 6 zaregistruje ratingovú agentúru, ak na základe posúdenia žiadosti dospeje k záveru, že táto ratingová agentúra spĺňa podmienky na vydávanie úverových ratingov vymedzené v tomto nariadení.

5.   Príslušné orgány nepodmieňujú registráciu žiadnymi dodatočnými požiadavkami, ktoré nie sú uvedené v tomto nariadení.

Článok 15

Žiadosť o registráciu

1.   Ratingová agentúra predloží žiadosť o registráciu na CESR. Žiadosť obsahuje informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe II.

2.   Ak o registráciu požiada skupina ratingových agentúr, členovia skupiny poveria jedného z jej členov, aby predložil všetky žiadosti na CESR v mene skupiny. Poverená ratingová agentúra poskytne informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe II za každého člena skupiny.

3.   Ratingová agentúra predkladá svoju žiadosť v jazyku, ktorý sa vyžaduje podľa práva jej domovského členského štátu, ako aj v jazyku, ktorý sa obvykle používa v oblasti medzinárodných financií.

Žiadosť o registráciu, ktorú od CESR dostal príslušný orgán domovského členského štátu, sa považuje za žiadosť predloženú príslušnou ratingovou agentúrou.

4.   Do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti odošle CESR kópie žiadosti príslušným orgánom všetkých členských štátov.

Do desiatich pracovných dní od prijatia žiadosti poskytne CESR príslušnému orgánu domovského členského štátu odporúčanie v súvislosti s kompletnosťou žiadosti.

5.   Do 25 pracovných dní od prijatia žiadosti o registráciu príslušný orgán domovského členského štátu a členovia príslušného kolégia posúdia, či je žiadosť úplná, pričom zohľadnia odporúčanie CESR uvedené v odseku 4. Ak žiadosť nie je úplná, príslušný orgán domovského členského štátu stanoví termín, do ktorého musí ratingová agentúra poskytnúť tomuto orgánu a výboru CESR doplňujúce informácie, a zodpovedajúcim spôsobom informuje členov kolégia a výbor CESR.

Po tom, ako príslušný orgán domovského členského štátu zistí, že žiadosť je úplná, informuje o tom ratingovú agentúru, členov kolégia a CESR.

6.   Do piatich pracovných dní od prijatia doplňujúcich informácií uvedených v odseku 5 zašle CESR doplňujúce informácie príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov.

Článok 16

Preskúmanie žiadosti ratingovej agentúry o registráciu príslušnými orgánmi

1.   Príslušný orgán domovského členského štátu a príslušné orgány, ktoré sú členmi príslušného kolégia, do 60 pracovných dní po oznámení uvedenom v článku 15 ods. 5 druhom pododseku:

a)

spoločne preskúmajú žiadosť o registráciu a

b)

v rámci svojej právomoci vykonajú všetky primerané kroky, aby dosiahli dohodu o tom, či schváliť alebo zamietnuť registráciu ratingovej agentúry na základe toho, či ratingová agentúra spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení.

2.   Sprostredkovateľ môže predĺžiť lehotu na preskúmanie o 30 pracovných dní, najmä ak ratingová agentúra:

a)

predpokladá potvrdenie úverových ratingov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 3;

b)

predpokladá využitie outsourcingu alebo

c)

požaduje oslobodenie od povinností v súlade s článkom 6 ods. 3.

3.   Sprostredkovateľ koordinuje preskúmanie žiadosti, ktorú predložila ratingová agentúra, a zabezpečuje, aby si členovia príslušného kolégia navzájom poskytovali všetky informácie potrebné na preskúmanie žiadosti.

4.   Po dosiahnutí dohody uvedenej v písmene b) odseku 1 vypracuje príslušný orgán domovského členského štátu plne odôvodnený návrh rozhodnutia a predloží ho sprostredkovateľovi.

Ak členovia príslušného kolégia nedospejú k dohode, príslušný orgán domovského členského štátu vypracuje plne odôvodnený návrh rozhodnutia o zamietnutí registrácie založený na písomne vyjadrených stanoviskách členov kolégia, ktorí sú proti registrácii, a predloží ho sprostredkovateľovi. Členovia kolégia, ktorí podporujú registráciu, vypracujú a predložia sprostredkovateľovi podrobné vysvetlenie povahy a dôvodov svojich stanovísk.

5.   Sprostredkovateľ oznámi CESR do 60 pracovných dní od oznámenia uvedeného v druhom pododseku článku 15 ods. 5, a v každom prípade do 90 pracovných dní v prípadoch, keď sa uplatňuje odsek 2, podrobne odôvodnený návrh rozhodnutia o registrácii alebo jej zamietnutí spolu s vysvetlením podľa druhého pododseku odseku 4.

6.   CESR do 20 pracovných dní po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 5 oboznámi členov príslušného kolégia so svojím stanoviskom k tomu, či ratingová agentúra spĺňa požiadavky na registráciu. Členovia kolégia po prijatí stanoviska CESR opätovne preskúmajú návrh rozhodnutia.

7.   Príslušný orgán domovského členského štátu prijme plne odôvodnené rozhodnutie o registrácii alebo jej zamietnutí do 15 pracovných dní od prijatia stanoviska CESR. Ak sa príslušný orgán domovského členského štátu odkláňa od stanoviska CESR, uvedie úplné dôvody svojho rozhodnutia. Ak CESR nevydá žiadne stanovisko, príslušný orgán domovského členského štátu prijme rozhodnutie do 30 pracovných dní po tom, ako bol návrh rozhodnutia oznámený výboru CESR v súlade s odsekom 5.

V prípade, že členovia príslušného kolégia stále nedospeli k dohode, príslušný orgán domovského členského štátu prijme plne odôvodnené rozhodnutie o zamietnutí registrácie, v ktorom sa uvedú príslušné orgány, ktoré vyjadrili nesúhlas, ako aj opis ich stanovísk.

Článok 17

Preskúmanie žiadostí skupiny ratingových agentúr o registráciu príslušnými orgánmi

1.   Sprostredkovateľ a príslušné orgány, ktoré sú členmi príslušného kolégia, do 60 pracovných dní po oznámení uvedenom v článku 15 ods. 5 druhom pododseku:

a)

spoločne preskúmajú žiadosti o registráciu a

b)

v rámci svojej právomoci vykonajú všetky primerané kroky, aby dosiahli dohodu o tom, či schváliť alebo zamietnuť registráciu členov skupiny ratingových agentúr na základe toho, či tieto ratingové agentúry spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení.

2.   Sprostredkovateľ môže predĺžiť lehotu na preskúmanie o 30 pracovných dní, najmä ak ktorákoľvek ratingová agentúra v skupine:

a)

predpokladá potvrdenie úverových ratingov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 3;

b)

predpokladá využitie outsourcingu alebo

c)

požaduje oslobodenie od povinností v súlade s článkom 6 ods. 3.

3.   Sprostredkovateľ koordinuje preskúmanie žiadostí, ktoré predložila skupina ratingových agentúr, a zabezpečuje, aby si členovia príslušného kolégia navzájom poskytovali všetky informácie potrebné na ich preskúmanie.

4.   Po dosiahnutí dohody uvedenej v písmene b) odseku 1 vypracujú príslušné orgány domovských členských štátov plne odôvodnený návrh rozhodnutí pre každú ratingovú agentúru v skupine a predložia ich sprostredkovateľovi.

Ak členovia príslušného kolégia nedospejú k dohode, príslušné orgány domovských členských štátov vypracujú plne odôvodnené návrhy rozhodnutí o zamietnutí registrácie založené na písomne vyjadrených stanoviskách členov príslušného kolégia, ktorí sú proti registrácii a predložia ho sprostredkovateľovi. Členovia kolégia, ktorí podporujú registráciu, vypracujú a predložia sprostredkovateľovi podrobné vysvetlenie povahy a dôvodov svojich stanovísk.

5.   Sprostredkovateľ oznámi CESR do 60 pracovných dní od oznámenia uvedeného v druhom pododseku článku 15 ods. 5 a v každom prípade do 90 pracovných dní v prípadoch, keď sa uplatňuje odsek 2, jednotlivé plne odôvodnené návrhy rozhodnutí o registrácii alebo jej zamietnutí spolu s podrobnými vysvetleniami podľa druhého pododseku odseku 4.

6.   CESR do 20 pracovných dní po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 5 predloží členom príslušného kolégia svoje stanovisko k tomu, či ratingové agentúry zo skupiny spĺňajú požiadavky na registráciu. Členovia kolégia po prijatí stanoviska CESR opätovne preskúmajú návrhy rozhodnutí.

7.   Príslušné orgány domovského členského štátu prijmú plne odôvodnené rozhodnutie o registrácii alebo jej zamietnutí do 15 pracovných dní od prijatia stanoviska CESR. Ak sa príslušné orgány domovských členských štátov odkláňajú od stanoviska CESR, uvedú všetky dôvody svojich rozhodnutí. Ak CESR nevydá žiadne stanovisko, príslušné orgány domovských členských štátov prijmú rozhodnutia do 30 pracovných dní po tom, ako bol návrh rozhodnutia oznámený CESR v súlade s odsekom 5.

V prípade, že členovia príslušného kolégia stále nedospeli k dohode o tom, či zaregistrovať ktorúkoľvek z ratingových agentúr skupiny, príslušný orgán domovského členského štátu takejto ratingovej agentúry prijme plne odôvodnené rozhodnutie o zamietnutí registrácie, v ktorom sa uvedú príslušné orgány, ktoré vyjadrili nesúhlas, ako aj opis ich stanovísk.

Článok 18

Oznámenie rozhodnutia o registrácii, zamietnutí registrácie alebo o odobratí registrácie ratingovej agentúry

1.   Príslušný orgán domovského členského štátu do piatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia podľa článkov 16 alebo 17 oznámi dotknutej ratingovej agentúre, či bola alebo nebola zaregistrovaná. Ak príslušný orgán domovského členského štátu odmietne ratingovú agentúru zaregistrovať, v rozhodnutí musí uviesť úplné dôvody svojho rozhodnutia.

2.   Príslušný orgán domovského členského štátu oznámi rozhodnutia podľa článkov 16, 17 alebo 20 Komisii, CESR a ostatným príslušným orgánom.

3.   Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a na svojej internetovej stránke zoznam ratingových agentúr zaregistrovaných v súlade s týmto nariadením. Tento zoznam sa musí aktualizovať do 30 dní po oznámení uvedenom v odseku 2.

Článok 19

Poplatok za registráciu a poplatok za dohľad

Príslušný orgán domovského členského štátu môže ratingovej agentúre účtovať poplatok za registráciu a/alebo poplatok za dohľad. Poplatok za registráciu a/alebo poplatok za dohľad je primeraný nákladom, ktoré vznikli príslušnému orgánu domovského členského štátu.

Článok 20

Odobratie registrácie

1.   Príslušný orgán domovského členského štátu odoberie ratingovej agentúre registráciu, ak ratingová agentúra:

a)

výslovne odvolá registráciu alebo za predchádzajúcich šesť mesiacov neposkytla žiadne úverové ratingy;

b)

získala registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek neregulárnymi spôsobmi;

c)

už nespĺňa podmienky, za ktorých bola zaregistrovaná, alebo

d)

vážne alebo opakovane porušila ustanovenia tohto nariadenia, ktorými sa upravujú prevádzkové podmienky ratingových agentúr.

2.   Ak sa príslušný orgán domovského členského štátu domnieva, že bola splnená jedna z podmienok uvedených v odseku 1, oznámi to sprostredkovateľovi a úzko spolupracuje s členmi príslušného kolégia s cieľom rozhodnúť, či zrušiť alebo nezrušiť registráciu ratingovej agentúry.

Členovia kolégia vykonávajú spoločné posúdenie a v rámci svojej právomoci vykonajú všetky primerané kroky na dosiahnutie dohody o potrebe zrušiť registráciu ratingovej agentúry.

Ak sa k dohode nedospeje, príslušný orgán domovského členského štátu na žiadosť ktoréhokoľvek iného člena kolégia alebo z vlastnej iniciatívy požiada o odporúčanie CESR. CESR poskytne svoje odporúčanie do 15 pracovných dní od doručenia takejto žiadosti.

Príslušný orgán každého domovského členského štátu prijme individuálne rozhodnutie o odobratí na základe dohody dosiahnutej v rámci kolégia.

Ak členovia kolégia nedospejú k dohode do 30 pracovných dní po oznámení tejto záležitosti sprostredkovateľovi, ako sa uvádza v prvom pododseku, príslušný orgán domovského členského štátu môže prijať individuálne rozhodnutie o odobratí. Každý odklon svojho rozhodnutia od stanovísk, ktoré vyjadrili iní členovia kolégia, a prípadne od odporúčania, ktoré poskytol CESR, musí plne odôvodniť.

3.   Ak sa príslušný orgán z iného členského štátu, v ktorom sa používajú úverové ratingy vydané danou ratingovou agentúrou, domnieva, že jedna z podmienok uvedených v odseku 1 bola splnená, môže požiadať príslušné kolégium, aby preskúmalo, či sú splnené podmienky na odobratie registrácie. Ak sa príslušný orgán domovského členského štátu rozhodne nezrušiť registráciu dotknutej ratingovej agentúry, vysvetlí svoje rozhodnutie a uvedie úplné dôvody tohto rozhodnutia.

4.   Rozhodnutie o odobratí registrácie nadobúda okamžitú účinnosť v celom Spoločenstve, s výhradou prechodného obdobia na používanie úverových ratingov uvedeného v článku 24 ods. 2.

KAPITOLA II

CESR a príslušné orgány

Článok 21

Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov

1.   CESR poskytne príslušným orgánom radu v prípadoch uvedených v tomto nariadení. Príslušné orgány posúdia túto radu pred tým, ako prijmú akékoľvek konečné rozhodnutie podľa tohto nariadenia.

2.   Do 7. júna 2010 vydá CESR usmernenie o:

a)

registračnom procese a koordinačných mechanizmoch medzi príslušnými orgánmi a s CESR vrátane usmernenia o informáciách stanovených v prílohe II a jazykovom režime pre žiadosti predkladané CESR;

b)

prevádzkovom fungovaní kolégií vrátane spôsobov určovania členstva v týchto kolégiách, o uplatňovaní kritérií výberu sprostredkovateľa uvedených v článku 29 ods. 5 písm. a) až d), ako aj o písomnej úprave fungovania kolégií a mechanizmoch koordinácie medzi kolégiami;

c)

uplatňovaní režimu potvrdzovania ratingov príslušnými orgánmi podľa článku 4 ods. 3, a

d)

spoločných normách predkladania informácií vrátane štruktúry, formátu, metódy a obdobia informovania, ktoré ratingové agentúry zverejňujú v súlade s článkom 11 ods. 2 a bodom 1 časti II oddielu E prílohy I.

3.   Do 7. septembra 2010 vydá CESR usmernenie o:

a)

postupoch a činnostiach presadzovania, ktoré majú príslušné orgány podľa tohto nariadenia vykonávať;

b)

spoločných normách na posudzovanie súladu ratingových metodík s požiadavkami stanovenými v článku 8 ods. 3;

c)

druhoch opatrení uvedených v článku 24 ods. 1 písm. d), ktorými sa má zabezpečiť, aby ratingové agentúry naďalej dodržiavali právne požiadavky, a

d)

informáciách, ktoré musí ratingová agentúra poskytnúť v súvislosti s podaním žiadosti o certifikáciu a s posúdením jej systémovej dôležitosti pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov podľa článku 5.

4.   CESR uverejní každoročne a prvýkrát do 7. decembra 2010 správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Táto správa musí predovšetkým obsahovať hodnotenie uplatňovania prílohy I ratingovými agentúrami zaregistrovanými podľa tohto nariadenia.

5.   CESR spolupracuje s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu ustanoveným rozhodnutím Komisie 2009/78/ES (23) a s Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov ustanoveným rozhodnutím Komisie 2009/79/ES (24) a tieto výbory konzultuje pred zverejnením usmernenia uvedeného v odsekoch 2 a 3.

Článok 22

Príslušné orgány

1.   Na účel tohto nariadenia určí každý členský štát príslušný orgán do 7. júna 2010.

2.   Príslušné orgány musia na uplatňovanie tohto nariadenia disponovať dostatočným počtom zamestnancov a dostatočnými odbornými znalosťami.

Článok 23

Právomoci príslušných orgánov

1.   Pri vykonávaní svojich povinností podľa tohto nariadenia príslušné orgány ani ďalšie verejné orgány členských štátov nezasahujú do obsahu úverových ratingov ani do metodík.

2.   Na plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia majú príslušné orgány v súlade s vnútroštátnym právom všetky právomoci dohľadu a vyšetrovacie právomoci, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich funkcií. Svoje právomoci vykonávajú:

a)

priamo;

b)

v spolupráci s inými orgánmi alebo

c)

podaním žiadosti na príslušné súdne orgány.

3.   Na plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia musia príslušné orgány v súlade s vnútroštátnym právom disponovať právomocami, ktoré využívajú v rámci svojich činností dohľadu, a to:

a)

mať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a dostať alebo si urobiť jeho kópiu;

b)

požadovať informácie od akejkoľvek osoby a v prípade potreby predvolať a vypočuť osobu s cieľom získať informácie;

c)

vykonávať ohlásené alebo neohlásené kontroly na mieste a

d)

požadovať záznamy telefonickej a dátovej prevádzky.

Príslušné orgány môžu právomoci uvedené v prvom pododseku využívať iba vo vzťahu k ratingovým agentúram, osobám zapojeným do ratingových činností, hodnoteným subjektom a spriazneným tretím stranám, tretím stranám, ktoré pre ratingové agentúry externe vykonávajú určité funkcie alebo činnosti, ako aj iným osobám, ktoré sú iným spôsobom spriaznené alebo spojené s ratingovými agentúrami alebo ratingovými činnosťami.

Článok 24

Opatrenia dohľadu príslušných orgánov domovského členského štátu

1.   Ak príslušný orgán domovského členského štátu zistil, že registrovaná ratingová agentúra porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, môže prijať tieto opatrenia:

a)

zrušiť registráciu tejto ratingovej agentúry v súlade s článkom 20;

b)

dočasne zakázať tejto ratingovej agentúre vydávanie úverových ratingov s účinnosťou v celom Spoločenstve;

c)

pozastaviť používanie úverových ratingov, ktoré vydala táto ratingová agentúra, na regulačné účely s účinnosťou v celom Spoločenstve;

d)

prijať vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby ratingové agentúry naďalej dodržiavali právne požiadavky;

e)

vydávať verejné oznamy;

f)

postúpiť záležitosti na trestné stíhanie svojim príslušným vnútroštátnym orgánom.

2.   Po prijatí opatrení uvedených v písmenách a) a c) odseku 1 sa úverové ratingy môžu naďalej používať na regulačné účely počas obdobia, ktoré nepresahuje:

a)

desať pracovných dní, ak existujú úverové ratingy rovnakého finančného nástroja alebo subjektu, ktoré vydali iné ratingové agentúry zaregistrované podľa tohto nariadenia, alebo

b)

tri mesiace, ak neexistujú úverové ratingy rovnakého finančného nástroja alebo subjektu, ktoré vydali iné ratingové agentúry zaregistrované podľa tohto nariadenia.

Príslušný orgán môže lehotu uvedenú v písmene b) prvého pododseku predĺžiť o tri mesiace za výnimočných okolností súvisiacich s možnosťou narušenia trhu alebo finančnou nestabilitou.

3.   Pred prijatím akýchkoľvek opatrení uvedených v odseku 1 informuje príslušný orgán domovského členského štátu sprostredkovateľa a poradí sa s členmi príslušného kolégia. Členovia kolégia v rámci svojej právomoci vykonajú všetky primerané kroky na dosiahnutie dohody o potrebe prijať akékoľvek opatrenia uvedené v odseku 1.

Ak členovia kolégia nedospejú k dohode, príslušný orgán domovského členského štátu sa na žiadosť ktoréhokoľvek člena kolégia alebo z vlastnej iniciatívy požiadajú o odporúčanie CESR. CESR poskytne svoje odporúčania do desiatich pracovných dní od doručenia takej žiadosti.

Ak členovia kolégia nedospejú k dohode o tom, či prijať opatrenia uvedené v odseku 1, do 15 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia záležitosti sprostredkovateľovi v zmysle prvého pododseku, príslušný orgán domovského členského štátu môže prijať rozhodnutie. Každý odklon svojho rozhodnutia od stanovísk, ktoré poskytli iní členovia kolégia, a prípadne od odporúčania, ktoré poskytol CESR, musí plne odôvodniť. Príslušný orgán domovského členského štátu bez zbytočného meškania oznámi svoje rozhodnutie sprostredkovateľovi a CESR.

Tento odsek sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 20.

Článok 25

Opatrenia dohľadu príslušných orgánov, ktoré nie sú príslušným orgánom domovského členského štátu

1.   Ak príslušný orgán členského štátu zistil, že registrovaná ratingová agentúra, ktorej ratingy sa používajú na jeho území, porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, môže:

a)

prijať všetky opatrenia dohľadu uvedené v článku 24 ods. 1 písm. e) a f);

b)

prijať v rámci svojej právomoci opatrenia uvedené v článku 24 ods. 1 písm. d) a pri tom náležite posúdiť opatrenia, ktoré už prijal alebo ktorých prijatie predpokladá príslušný orgán domovského členského štátu;

c)

nariadiť pozastavenie používania úverových ratingov touto ratingovou agentúrou na regulačné účely inštitúciami uvedenými v článku 4 ods. 1, ktorých registrované sídlo sa nachádza v rámci jeho právomoci, s výhradou prechodného obdobia uvedeného v článku 24 ods. 2;

d)

požiadať príslušné kolégium, aby preskúmalo, či sú potrebné opatrenia uvedené v článku 24 ods. 1 písm. b), c) alebo d).

2.   Pred prijatím opatrení uvedených v písmenách a), b) alebo c) odseku 1 informuje príslušný orgán sprostredkovateľa a poradí sa s členmi príslušného kolégia. Členovia kolégia vykonajú v rámci svojej právomoci všetky primerané kroky na dosiahnutie dohody o potrebe prijať akékoľvek opatrenia uvedené v písmenách a) a b) odseku 1. V prípade, že sa dohoda nedosiahne, sprostredkovateľ na žiadosť ktoréhokoľvek člena kolégia alebo z vlastnej iniciatívy požiada o odporúčanie CESR. CESR poskytne svoje odporúčania do desiatich pracovných dní od doručenia takej žiadosti.

3.   Ak členovia príslušného kolégia nedospejú k dohode do 15 pracovných dní po oznámení tejto záležitosti sprostredkovateľovi v zmysle odseku 2, príslušný orgán dotknutého členského štátu môže prijať rozhodnutie. Každý odklon svojho rozhodnutia od stanovísk, ktoré poskytli iní členovia kolégia, a prípadne od odporúčania, ktoré poskytol CESR, musí plne odôvodniť. Príslušný orgán dotknutého členského štátu bez zbytočného odkladu oznámi svoje rozhodnutie sprostredkovateľovi a CESR.

4.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 20.

KAPITOLA III

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi

Článok 26

Povinnosť spolupracovať

1.   Príslušné orgány spolupracujú, ak je to potrebné na účely tohto nariadenia vrátane prípadov, keď prešetrované konanie nepredstavuje porušenie žiadneho právneho alebo regulačného predpisu platného v dotknutom členskom štáte.

2.   Príslušné orgány úzko spolupracujú aj s príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad inštitúciami uvedenými v článku 4 ods. 1.

Článok 27

Výmena informácií

1.   Príslušné orgány si bez zbytočného odkladu navzájom poskytujú informácie požadované na účely plnenia svojich povinností podľa tohto nariadenia.

2.   Príslušným orgánom zodpovedným za dohľad nad podnikmi uvedenými v článku 4 ods. 1, centrálnym bankám, Európskemu systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banke ako menovým inštitúciám a prípadne aj iným verejným orgánom zodpovedným za dohľad nad platobnými systémami a systémami vyrovnania môžu príslušné orgány zasielať dôverné informácie určené na plnenie ich úloh. Podobne sa takýmto úradom alebo orgánom nebráni v tom, aby odovzdávali príslušným orgánom informácie, ktoré môžu príslušné orgány potrebovať na účel plnenia svojich povinností ustanovených v tomto nariadení.

Článok 28

Spolupráca v prípade žiadosti týkajúcej sa kontrol na mieste alebo prešetrení

1.   Príslušný orgán jedného členského štátu môže požiadať o pomoc príslušný orgán iného členského štátu, pokiaľ ide o kontroly na mieste alebo prešetrenia.

Príslušný orgán informuje CESR o každej žiadosti uvedenej v prvom pododseku. V prípade prešetrenia alebo kontroly s cezhraničným účinkom môžu príslušné orgány požiadať CESR, aby prevzal koordináciu prešetrenia alebo kontroly.

2.   Ak príslušný orgán dostane žiadosť od príslušného orgánu iného členského štátu, aby vykonal kontrolu na mieste alebo prešetrenie:

a)

sám vykoná kontrolu na mieste alebo prešetrenie;

b)

umožní príslušnému orgánu, ktorý predložil žiadosť, aby sa zúčastnil kontroly na mieste alebo prešetrenia;

c)

umožní príslušnému orgánu, ktorý predložil žiadosť, aby sám vykonal kontrolu na mieste alebo prešetrenie;

d)

určí audítorov alebo expertov, aby vykonali kontrolu na mieste alebo prešetrenie, alebo

e)

podelí sa o konkrétne úlohy súvisiace s činnosťami dohľadu s ostatnými príslušnými orgánmi.

Článok 29

Kolégiá príslušných orgánov

1.   Do desiatich pracovných dní od prijatia žiadosti o registráciu, ako sa predpokladá v článku 15, príslušný orgán domovského členského štátu, alebo v prípade skupiny ratingových agentúr príslušný orgán domovského členského štátu ratingovej agentúry poverenej podľa článku 15 ods. 2, zriadi kolégium príslušných orgánov s cieľom uľahčiť vykonávanie úloh uvedených v článkoch 4, 5, 6, 16, 17, 20, 24, 25 a 28.

2.   Kolégium tvoria príslušné orgány domovského členského štátu a príslušné orgány uvedené v odseku 3 v prípade jedinej agentúry a príslušné orgány domovských členských štátov a príslušné orgány uvedené v odseku 3 v prípade skupiny ratingových agentúr.

3.   Príslušný orgán, ktorý nie je príslušným orgánom domovského členského štátu, môže kedykoľvek rozhodnúť o tom, že sa stane členom kolégia, za predpokladu, že:

a)

v rámci jeho oblasti právomoci je založená pobočka, ktorá je súčasťou ratingovej agentúry alebo jedného z podnikov v skupine ratingových agentúr, alebo

b)

používanie úverových ratingov, ktoré vydala dotknutá ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr, na regulačné účely, je rozšírené alebo má, prípadne by mohlo mať, významný vplyv v rámci jeho oblasti právomoci.

4.   Príslušné orgány, ktoré nie sú členmi kolégia v zmysle odseku 3, v rámci právomocí, v ktorých sa používajú úverové ratingy vydané dotknutou ratingovou agentúrou alebo skupinou ratingových agentúr, sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach alebo činnostiach kolégia.

5.   Do 15 pracovných dní po zriadení kolégia si jeho členovia vyberú sprostredkovateľa, ktorý sa v prípade, že sa nedosiahne dohoda, radí s CESR. Na tento účel sa musia zohľadniť minimálne tieto kritériá:

a)

vzťah medzi príslušným orgánom a ratingovou agentúrou alebo skupinou ratingových agentúr;

b)

rozsah, v ktorom sa úverové ratingy budú používať na regulačné účely na konkrétnom území alebo územiach;

c)

miesto v Spoločenstve, kde ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr vykonáva alebo plánuje vykonávať najdôležitejšiu časť jej ratingových činností, a

d)

administratívna výhodnosť, optimalizácia zaťaženia a primerané rozdelenie pracovných úloh.

Členovia kolégia minimálne každých päť rokov prehodnotia výber sprostredkovateľa, aby zabezpečili, že so zreteľom na kritériá uvedené v prvom pododseku zostáva vybraný sprostredkovateľ najvhodnejšou osobou.

6.   Sprostredkovateľ predsedá zasadnutiam kolégia, koordinuje opatrenia kolégia a zabezpečuje efektívnu výmenu informácií medzi členmi kolégia.

7.   S cieľom zabezpečiť úzku spoluprácu medzi príslušnými orgánmi v rámci kolégia sprostredkovateľ do desiatich pracovných dní po jeho výbere písomne ustanoví mechanizmy koordinácie v rámci kolégia týkajúce sa týchto záležitostí:

a)

informácií, ktoré sa majú vymieňať medzi príslušnými orgánmi;

b)

rozhodovacieho procesu medzi príslušnými orgánmi bez toho, aby boli dotknuté články 16, 17 a 20;

c)

prípadov, v ktorých sa príslušné orgány musia navzájom poradiť;

d)

prípadov, v ktorých príslušné orgány musia uplatňovať mechanizmus mediácie uvedený v článku 31, a

e)

prípadov, v ktorých príslušné orgány môžu delegovať úlohy dohľadu v súlade s článkom 30.

8.   V prípade, že sa v súvislosti s písomne ustanoveným mechanizmom koordinácie podľa odseku 7 nedospeje k dohode, ktorýkoľvek člen kolégia môže túto záležitosť postúpiť CESR. Pred tým, než sprostredkovateľ odsúhlasí konečné znenie, náležite zváži stanovisko, ktoré v súvislosti s písomne ustanoveným mechanizmom koordinácie poskytol CESR. Písomne ustanovený mechanizmus koordinácie sa uvedie v jedinom dokumente, ktorý obsahuje úplné dôvody každej významnej odchýlky od stanoviska, ktoré v súvislosti s písomne ustanoveným mechanizmom koordinácie zaujal CESR. Sprostredkovateľ tento dokument zašle členom kolégia a CESR.

Článok 30

Delegovanie úloh medzi príslušnými orgánmi

Príslušný orgán domovského členského štátu môže delegovať ktorúkoľvek zo svojich úloh na príslušný orgán iného členského štátu na základe súhlasu tohto orgánu. Delegovanie úloh nesmie ovplyvniť zodpovednosť delegujúceho príslušného orgánu.

Článok 31

Mediácia

1.   CESR ustanoví mechanizmus mediácie, ktorý má pomôcť nájsť spoločný názor dotknutých príslušných orgánov.

2.   V prípade nezhody medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s hodnotením alebo konaním podľa tohto nariadenia postúpia príslušné orgány záležitosť CESR so žiadosťou o mediáciu. Dotknuté príslušné orgány náležite zohľadnia odporúčanie CESR a poskytnú úplné dôvody v prípade, že sa od neho odchýlia.

Článok 32

Služobné tajomstvo

1.   Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre CESR, pre príslušný orgán, alebo pre akýkoľvek orgán alebo osobu, na ktorú príslušný orgán delegoval úlohy, vrátane zmluvných audítorov a expertov príslušného orgánu. Informácie, ktorých sa týka služobné tajomstvo, sa nesmú odovzdať žiadnej inej osobe ani orgánu s výnimkou prípadov, keď je takéto zverejnenie potrebné na súdne konanie.

2.   Všetky informácie vymieňané medzi CESR a príslušnými orgánmi a medzi príslušnými orgánmi navzájom podľa tohto nariadenia sa považujú za dôverné s výnimkou prípadov, keď CESR alebo dotknutý príslušný orgán uvedie v čase oznámenia, že táto informácia môže byť zverejnená, alebo keď je takéto zverejnenie potrebné pre súdne konanie.

Článok 33

Zverejňovanie informácií od iného členského štátu

Príslušný orgán členského štátu môže zverejniť informácie prijaté od príslušného orgánu iného členského štátu len vtedy, ak získal výslovný súhlas príslušného orgánu, ktorý informácie zaslal a tieto informácie sa môžu prípadne zverejňovať výlučne na účely, na ktoré dal príslušný orgán, ktorý informácie zaslal, svoj súhlas alebo ak je to potrebné pre súdne konanie.

KAPITOLA IV

Spolupráca s tretími krajinami

Článok 34

Dohoda o výmene informácií

Príslušné orgány môžu uzavrieť dohody o spolupráci týkajúce sa výmeny informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín len vtedy, ak zverejňované informácie podliehajú zárukám o služobnom tajomstve, ktoré sú minimálne rovnaké ako záruky uvedené v článku 32.

Takáto výmena informácií musí byť určená na plnenie úloh týchto príslušných orgánov.

Pokiaľ ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny, členské štáty uplatňujú smernicu 95/46/ES.

Článok 35

Zverejňovanie informácií od tretích krajín

Príslušný orgán členského štátu môže zverejniť informácie prijaté od príslušných orgánov tretích krajín len vtedy, ak príslušný orgán dotknutého členského štátu získal výslovný súhlas príslušného orgánu, ktorý informácie zaslal, a ak je to vhodné, informácie sa zverejňujú výlučne na účely, na ktoré dal tento príslušný orgán svoj súhlas alebo ak je to potrebné pre súdne konanie.

HLAVA IV

SANKCIE, POSTUP VÝBORU, PREDKLADANIE SPRÁV A PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA I

Sankcie, postup výboru a predkladanie správ

Článok 36

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán zverejnil každú sankciu, ktorá bola uložená za porušenie tohto nariadenia, pokiaľ by takéto zverejnenie vážne neohrozilo finančné trhy alebo nespôsobilo neprimeranú škodu zainteresovaným stranám.

Členské štáty oznámia pravidlá uvedené v prvom pododseku Komisii do 7. decembra 2010. Bezodkladne informujú Komisiu o akýchkoľvek následných zmenách a doplneniach, ktoré ich ovplyvňujú.

Článok 37

Zmeny a doplnenia príloh

Komisia môže meniť a dopĺňať prílohy s cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch vrátane medzinárodného vývoja, najmä so zreteľom na nové finančné nástroje a s ohľadom na konvergenciu postupov dohľadu.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 38 ods. 2.

Článok 38

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere ustanovený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES (25).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 39

Správy

1.   Do 7. decembra 2012 Komisia vykoná hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia vrátane hodnotenia spoľahlivosti úverových ratingov v Spoločenstve, vplyvu na úroveň koncentrácie na trhu úverových ratingov, nákladov a prínosov spojených s vplyvom tohto nariadenia a primeranosti odmeňovania ratingovej agentúry hodnoteným subjektom (model „emitent platí“) a predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie.

2.   Do 7. decembra 2010 Komisia so zreteľom na rokovania s príslušnými orgánmi vyhodnotí uplatňovanie hlavy III tohto nariadenia, najmä spoluprácu príslušných orgánov, právne postavenie CESR a postupy dohľadu. Komisia o tom predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v prípade potreby spolu s legislatívnymi návrhmi na revíziu uvedenej hlavy.

Táto správa musí obsahovať odkaz na návrh Komisie z 12. novembra 2008 na prijatie nariadenia o ratingových agentúrach a na správu Výboru pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu o tomto návrhu z 23. marca 2009.

3.   Do 7. decembra 2010 Komisia so zreteľom na vývoj rámca pre reguláciu a dohľad nad ratingovými agentúrami v tretích krajinách predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vplyve tohto vývoja a prechodných ustanovení uvedených v článku 40 na stabilitu finančných trhov v Spoločenstve.

KAPITOLA II

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 40

Prechodné ustanovenie

Ratingové agentúry, ktoré pôsobili v Spoločenstve pred 7. júnom 2010 („existujúce ratingové agentúry“) a ktoré majú v úmysle požiadať o registráciu podľa tohto nariadenia, prijmú všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie jeho ustanovení do 7. septembra 2010.

Ratingové agentúry predložia svoje žiadosti o registráciu najskôr 7. júna 2010. Existujúce ratingové agentúry predložia svoje žiadosti o registráciu do 7. septembra 2010.

Existujúce ratingové agentúry môžu pokračovať vo vydávaní úverových ratingov, ktoré môžu finančné inštitúcie používať na regulačné účely, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1, pokiaľ nebola zamietnutá registrácia. V prípade zamietnutia registrácie sa uplatňuje článok 24 ods. 2.

Článok 41

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia jeho účinnosti. Avšak:

článok 4 ods. 1 sa uplatňuje od 7. decembra 2010 a

článok 4 ods. 3 písm. f), g) a h) sa uplatňuje od 7. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. septembra 2009

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

C. MALMSTRÖM


(1)  Stanovisko z 13. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 115, 20.5.2009, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. júla 2009.

(4)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

(7)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica nahradená s účinnosťou od 1. júla 2011 smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (pozri stranu 32 tohto úradného vestníka).

(8)  Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10.

(9)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(10)  Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ C 59, 11.3.2006, s. 2.

(12)  Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 18.

(13)  Ú. v. EÚ L 52, 25.2.2005, s. 51.

(14)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(15)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(16)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

(17)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(18)  Ú. v. EÚ L 339, 24.12.2003, s. 73.

(19)  Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 26).

(20)  Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3.

(21)  Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1.

(22)  Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1.

(23)  Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 23.

(24)  Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 28.

(25)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45.


PRÍLOHA I

NESTRANNOSŤ A PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOM ZÁUJMOV

Oddiel A

Organizačné požiadavky

1.   Ratingová agentúra má správnu alebo dozornú radu. Jej vrcholový manažment zabezpečuje:

a)

nezávislosť ratingových činností vrátane nezávislosti od akýchkoľvek politických a hospodárskych vplyvov alebo obmedzení;

b)

správnu identifikáciu, riadenie a zverejňovanie konfliktov záujmov;

c)

dodržiavanie ostatných požiadaviek tohto nariadenia ratingovou agentúrou.

2.   Ratingová agentúra je organizovaná spôsobom, ktorý zabezpečuje, že jej obchodný záujem nenarúša nestrannosť alebo presnosť ratingových činností.

Vrcholový manažment ratingovej agentúry musí mať dobrú povesť a dostatočné znalosti a skúsenosti a zabezpečovať zdravé a obozretné riadenie ratingovej agentúry.

Aspoň jedna tretina, ale nie menej ako dvaja z členov správnej alebo dozornej rady ratingovej agentúry musia byť nezávislí členovia, ktorí sa nepodieľajú na ratingových činnostiach.

Odmeňovanie nezávislých členov správnej alebo dozornej rady nie je viazané na hospodársky výsledok ratingovej agentúry a je stanovené tak, aby sa ním zabezpečovala nestrannosť ich rozhodnutí. Funkčné obdobie nezávislých členov správnej alebo dozornej rady je vopred dohodnuté určité obdobie nie dlhšie ako päť rokov a nie je obnoviteľné. Nezávislých členov správnej alebo dozornej rady je možné odvolať z funkcie iba v prípade pochybenia alebo nedostatočnej profesionálnej výkonnosti.

Väčšina členov správnej alebo dozornej rady vrátane jej nezávislých členov musí mať dostatočné znalosti a skúsenosti v oblasti finančných služieb. Ak ratingová agentúra vydáva úverové ratingy štruktúrovaných finančných nástrojov, najmenej jeden z nezávislých členov a jeden ďalší člen rady musí mať hĺbkové znalosti a skúsenosti na vyššej úrovni trhov so štruktúrovanými finančnými nástrojmi.

Okrem celkovej zodpovednosti rady majú nezávislí členovia správnej alebo dozornej rady konkrétnu úlohu monitorovať:

a)

vývoj politiky ratingovej agentúry a metodík, ktoré ratingová agentúra používa pri svojich ratingových činnostiach;

b)

účinnosť systému vnútornej kontroly kvality ratingovej agentúry vo vzťahu k ratingovým činnostiam;

c)

účinnosť opatrení a postupov ustanovených na zabezpečenie zisťovania, odstraňovania alebo riadenia a zverejňovania akýchkoľvek konfliktov záujmov a

d)

procesy zabezpečenia dodržiavania súladu a procesy vnútornej správy vrátane účinnosti revíznej funkcie uvedenej v bode 9 tohto oddielu.

Stanoviská nezávislých členov správnej alebo dozornej rady vydané k záležitostiam uvedeným v písmenách a) až d) sa pravidelne predkladajú rade a sprístupňujú príslušnému orgánu kedykoľvek o to požiada.

3.   Ratingová agentúra si ustanovuje vhodné politiky a postupy na zabezpečenie dodržiavania svojich povinností v zmysle tohto nariadenia.

4.   Ratingová agentúra má správne administratívne a účtovné postupy, mechanizmy vnútornej kontroly, účinné postupy hodnotenia rizika a účinné kontrolné a ochranné mechanizmy systémov spracovania informácií.

Vytvoria sa mechanizmy vnútornej kontroly na zabezpečenie dodržiavania rozhodnutí a postupov na všetkých úrovniach ratingovej agentúry.

Ratingová agentúra vykonáva a zachováva postupy rozhodovania, ako aj organizačnú štruktúru, v ktorej sú jasne a zdokumentovaným spôsobom špecifikované hierarchické štruktúry a pridelené funkcie a zodpovednosti.

5.   Ratingová agentúra vytvorí a zachováva stálu a účinnú funkciu dodržiavania súladu (compliance function), ktorá sa vykonáva nezávisle. Účelom funkcie dodržiavania súladu je monitorovanie dodržiavania povinností ratingovej agentúry podľa tohto nariadenia zo strany ratingovej agentúry a jej zamestnancov a podávanie správ o tomto dodržiavaní. K funkcii dodržiavania súladu patria tieto úlohy:

a)

monitorovať a pravidelne hodnotiť primeranosť a účinnosť opatrení a postupov prijatých v súlade s bodom 3 a opatrení prijatých na riešenie akýchkoľvek nedostatkov pri dodržiavaní povinností ratingovej agentúry;

b)

radiť a pomáhať manažérom, ratingovým analytikom, zamestnancom, ako aj iným fyzickým osobám, ktorých služby využíva alebo kontroluje ratingová agentúra, alebo iným osobám, ktoré sú priamo alebo nepriamo s ňou prepojené prostredníctvom kontroly a ktoré sú zodpovedné za vykonávanie ratingových činností, pri dodržiavaní povinností ratingovej agentúry podľa tohto nariadenia.

6.   Aby sa povinnosti vyplývajúce z funkcie dodržiavania súladu mohli plniť náležite a nezávisle, ratingová agentúra zabezpečuje, že sú splnené tieto podmienky:

a)

funkcia dodržiavania súladu má potrebnú autoritu, zdroje, odbornosť a prístup ku všetkým dôležitým informáciám;

b)

je vymenovaný pracovník pre dodržiavanie súladu, ktorý je zodpovedný za plnenie funkcie dodržiavania súladu a akékoľvek podávanie správ, pokiaľ ide o dodržiavanie súladu v zmysle bodu 3;

c)

manažéri, ratingoví analytici, zamestnanci a akékoľvek iné fyzické osoby, ktorých služby využíva alebo kontroluje ratingová agentúra, alebo iné osoby, ktoré sú priamo alebo nepriamo s ňou prepojené prostredníctvom kontroly a ktoré sa podieľajú na vykonávaní funkcie dodržiavania súladu, sa nesmú podieľať na vykonávaní ratingových činností, ktoré monitorujú;

d)

odmeňovanie pracovníka pre dodržiavanie súladu nie je viazané na výkonnosť ratingovej agentúry a je organizované tak, aby sa ním zabezpečovala nezávislosť jeho úsudku.

Pracovník pre dodržiavanie súladu zabezpečí, aby sa riadne zistili a odstránili akékoľvek konflikty záujmov vo vzťahu k osobám, ktorých služby sa využívajú v prospech funkcie dodržiavania súladu.

Pracovník pre dodržiavanie súladu podáva pravidelné správy o plnení svojich povinností vrcholovému manažmentu a nezávislým členom správnej alebo dozornej rady.

7.   Ratingová agentúra si ustanovuje vhodné a účinné organizačné a administratívne mechanizmy na zabránenie, zisťovanie, odstraňovanie alebo riadenie a zverejňovanie akýchkoľvek konfliktov záujmov uvedených v bode 1 oddielu B. Vedie evidenciu všetkých závažných hrozieb pre nezávislosť ratingových činností vrátane ohrození porušenia pravidiel o ratingových analytikoch uvedených v oddiele C, ako aj opatrení použitých na zmiernenie týchto hrozieb.

8.   Ratingová agentúra uplatňuje vhodné systémy, zdroje a postupy na zabezpečenie kontinuity a regulárnosti pri výkone svojich ratingových činností.

9.   Ratingová agentúra si zriaďuje revíznu funkciu zodpovednú za periodické revidovanie metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov, ako napríklad matematických alebo korelačných predpokladov a všetkých významných zmien v nich alebo ich modifikácií, ako aj vhodnosti týchto metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov v prípade ich použitia alebo navrhnutia ich použitia na hodnotenie nových finančných nástrojov.

Táto revízna funkcia musí byť nezávislá od obchodných útvarov, ktoré sú zodpovedné za ratingové činnosti, a podlieha členom správnej alebo dozornej rady uvedeným v bode 2 tohto oddielu.

10.   Ratingová agentúra monitoruje a hodnotí primeranosť a účinnosť svojich systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a mechanizmov zriadených v súlade s týmto nariadením a prijíma vhodné opatrenia na riešenie všetkých nedostatkov.

Oddiel B

Prevádzkové požiadavky

1.   Ratingová agentúra identifikuje, eliminuje alebo riadi a zverejňuje jasne a zreteľne všetky skutočné a potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu mať vplyv na analýzy a úsudky jej ratingových analytikov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb, ktorých služby ratingová agentúra využíva alebo kontroluje a ktoré sa priamo podieľajú na vydávaní úverových ratingov, a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy.

2.   Ratingová agentúra zverejňuje názvy hodnotených subjektov alebo spriaznených tretích strán, od ktorých získava viac ako 5 % svojho ročného príjmu.

3.   Ratingová agentúra nevydá úverový rating za žiadnej z nasledujúcich okolností alebo v prípade, že úverový rating existuje, ihneď oznámi, že tento rating bol potenciálne ovplyvnený takto:

a)

ratingová agentúra alebo osoby uvedené v bode 1 priamo alebo nepriamo vlastnia finančné nástroje hodnoteného subjektu alebo akejkoľvek inej spriaznenej tretej strany alebo majú akýkoľvek iný priamy alebo nepriamy vlastnícky podiel v tomto subjekte alebo strane okrem podielov v diverzifikovaných schémach kolektívneho investovania alebo riadených fondoch vrátane dôchodkových fondov a životného poistenia;

b)

úverový rating sa vydáva so zreteľom na hodnotený subjekt alebo akúkoľvek tretiu stranu priamo alebo nepriamo prepojenú s ratingovou agentúrou prostredníctvom kontroly;

c)

osoba uvedená v bode 1 je členom správnej alebo dozornej rady hodnoteného subjektu alebo akejkoľvek spriaznenej tretej strany, alebo

d)

ratingový analytik, ktorý sa zúčastnil na určovaní úverového ratingu, alebo osoba, ktorá schválila úverový rating, mali akýkoľvek vzťah s posudzovaným subjektom alebo s akoukoľvek jeho treťou stranou, ktorý môže potenciálne spôsobiť konflikt záujmov.

Pri existujúcom úverovom ratingu sa tiež okamžite zhodnotí, či sú dôvody na prehodnotenie alebo stiahnutie existujúceho úverového ratingu.

4.   Ratingová agentúra neposkytuje konzultačné ani poradenské služby hodnotenému subjektu ani žiadnej spriaznenej tretej strane o podnikovej alebo právnej štruktúre, aktívach, pasívach alebo činnostiach tohto hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany.

Ratingová agentúra môže poskytovať služby, ktoré nie sú vydávaním úverových ratingov („doplnkové služby“). Doplnkové služby nie sú súčasťou ratingových činností; zahŕňajú trhové prognózy, odhady hospodárskych trendov, cenové analýzy a iné všeobecné analýzy dát, ako aj súvisiace distribučné služby.

Ratingová agentúra zabezpečí, aby poskytovanie doplnkových služieb nepredstavovalo konflikt záujmov s jej ratingovými činnosťami, a v konečných správach o ratingu uvedie všetky doplnkové služby poskytnuté hodnotenému subjektu a akýmkoľvek spriazneným tretím stranám.

5.   Ratingová agentúra zabezpečuje, aby ratingoví analytici alebo osoby, ktoré schvaľujú ratingy, nevypracúvali návrhy alebo odporúčania, či už formálne alebo neformálne, pokiaľ ide o návrh štruktúrovaných finančných nástrojov, u ktorých sa od ratingovej agentúry očakáva vydanie úverového ratingu.

6.   Ratingová agentúra navrhuje svoje oznamovacie a komunikačné kanály tak, aby zabezpečila nezávislosť osôb uvedených v bode 1 od ostatných činností ratingovej agentúry vykonávaných na komerčnom základe.

7.   Ratingová agentúra zabezpečí vedenie zodpovedajúcich záznamov o svojej ratingovej činnosti a prípadne aj súvisiace záznamy z auditov. Tieto záznamy zahŕňajú:

a)

za každé ratingové rozhodnutie totožnosť ratingových analytikov zúčastňujúceho sa na určovaní úverového ratingu, totožnosť osôb, ktoré úverový rating schválili, informáciu o tom, či úverový rating bol vyžiadaný alebo nie, a dátum uskutočnenia úverového ratingu;

b)

účtovné záznamy týkajúce sa poplatkov prijatých od akéhokoľvek hodnoteného subjektu, spriaznenej tretej strany akýchkoľvek používateľov ratingov;

c)

účtovné záznamy za každého upisovateľa k úverovým ratingom alebo súvisiacim službám;

d)

záznamy dokumentujúce zavedené postupy a metodiky použité ratingovou agentúrou na určenie úverových ratingov;

e)

vnútorné záznamy a súbory vrátane neverejných informácií a pracovných záznamov, ktoré boli použité ako základ pre akékoľvek prijaté rozhodnutie o ratingu;

f)

správy o analýze úveru, správy o hodnotení úveru, správy o súkromných úverových ratingoch a vnútorné záznamy vrátane neverejných informácií a pracovných záznamov, ktoré boli použité ako základ pre posudky uvedené v týchto správach;

g)

záznamy postupov a opatrení uplatnených ratingovou agentúrou v záujme plnenia tohto nariadenia a

h)

kópie vnútornej a vonkajšej komunikácie vrátane elektronickej komunikácie prijatej a odoslanej ratingovou agentúrou a jej zamestnancami, ktorá sa týka ratingových činností.

8.   Evidencia a záznamy z auditov uvedené v bode 7 sa archivujú v priestoroch registrovanej ratingovej agentúry najmenej päť rokov a sprístupňujú na požiadanie príslušným orgánom dotknutých členských štátov.

Ak sa registrácia ratingovej agentúry zruší, záznamy sa archivujú počas dodatočného obdobia najmenej troch rokov.

9.   Záznamy, v ktorých sa vymedzujú príslušné práva a povinnosti ratingovej agentúry a hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán podľa dohody o poskytovaní služieb úverového ratingu, sa archivujú minimálne počas trvania tohto zmluvného vzťahu s týmto hodnoteným subjektom alebo jeho spriaznenými tretími stranami.

Oddiel C

Pravidlá týkajúce sa ratingových analytikov a iných osôb priamo zapojených do ratingových činností

1.   Ratingoví analytici a zamestnanci ratingovej agentúry, ako aj iné fyzické osoby, ktorých služby ratingová agentúra využíva alebo kontroluje a ktoré sa priamo podieľajú na ratingových činnostiach, ako aj osoby s nimi úzko prepojené, ktoré sú vymenované v článku 1 ods. 2 smernice 2004/72/ES (1), nesmú kupovať, predávať ani sa podieľať na žiadnej transakcii s akýmkoľvek finančným nástrojom, ktorý vydal, zaručil alebo inak podporil ktorýkoľvek hodnotený subjekt v ich oblasti primárnej analytickej zodpovednosti okrem podielov v systémoch diverzifikovaného kolektívneho investovania alebo v riadených fondoch vrátane dôchodkových fondov a životného poistenia.

2.   Žiadna osoba uvedená v bode 1 sa nepodieľa na stanovovaní úverového ratingu ktoréhokoľvek konkrétneho hodnoteného subjektu, ani inak neovplyvňuje určenie úverového ratingu, ak táto osoba:

a)

vlastní finančné nástroje hodnoteného subjektu iné ako podiely v systémoch diverzifikovaného kolektívneho investovania;

b)

vlastní finančné nástroje akéhokoľvek subjektu spriazneného s hodnoteným subjektom, ktorých vlastníctvo môže spôsobiť konflikt záujmov alebo sa môže všeobecne vnímať ako príčina konfliktu záujmov, okrem podielov v systémoch diverzifikovaného kolektívneho investovania;

c)

bola v ostatnej dobe zamestnaná u hodnoteného subjektu alebo s ním mala obchodný alebo akýkoľvek iný vzťah, ktorý môže spôsobiť konflikt záujmov alebo sa môže všeobecne vnímať ako príčina konfliktu záujmov.

3.   Ratingové agentúry zabezpečia, aby osoby uvedené v bode 1:

a)

prijali všetky primerané opatrenia na ochranu majetku a záznamov, ktoré sú v držbe ratingovej agentúry, pred spreneverením, odcudzením alebo zneužitím, pričom zohľadňujú povahu, rozsah a komplexnosť svojej obchodnej činnosti a povahu a rozsah svojich ratingových činností;

b)

nezverejňovali žiadne informácie o úverových ratingoch alebo možných budúcich úverových ratingoch ratingovej agentúry okrem ich poskytnutia hodnotenému subjektu alebo jeho spriaznenej tretej strane;

c)

nezdieľali dôverné informácie zverené ratingovej agentúre s ratingovými analytikmi a zamestnancami akejkoľvek osoby, ktorá s ňou je priamo alebo nepriamo prepojená prostredníctvom kontroly, ani s nijakými inými fyzickými osobami, ktorých služby využíva alebo kontroluje akákoľvek osoba, ktorá s ňou je priamo alebo nepriamo spojená prostredníctvom kontroly a ktorá sa priamo podieľa na ratingových činnostiach, a

d)

nepoužívali ani nezdieľali dôverné informácie na účel obchodovania s finančnými nástrojmi, ani na žiadny iný účel okrem vykonávania ratingových činností.

4.   Osoby uvedené v bode 1 si od nikoho, s kým ratingová agentúra obchoduje, nevyžiadajú ani od neho neprijmú peniaze, dary ani služby.

5.   Ak sa osoba uvedená v odseku 1 domnieva, že akákoľvek iná takáto osoba konala spôsobom, ktorý je podľa jej názoru nezákonný, túto informáciu bezodkladne oznámi pracovníkovi pre dodržiavanie súladu, čo nemá negatívne následky pre oznamujúcu osobu.

6.   Ak ratingový analytik ukončí svoj pracovný pomer a zamestná sa u hodnoteného subjektu, do ktorého úverového ratingu bol zapojený, alebo vo finančnej firme, s ktorou prichádzal do styku v rámci svojich povinností v ratingovej agentúre, ratingová agentúra preskúma príslušnú prácu ratingového analytika za dva roky pred jeho odchodom.

7.   Osoba uvedená v bode 1 neprijme kľúčovú riadiacu funkciu u hodnoteného subjektu ani u jeho spriaznenej tretej strany pred uplynutím šiestich mesiacov od úverového ratingu.

8.   Na účely článku 7 ods. 4 ratingová agentúra zabezpečí, že:

a)

vedúci ratingoví analytici sa nebudú podieľať na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán počas obdobia, ktoré je dlhšie ako štyri roky;

b)

ratingoví analytici sa nebudú podieľať na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán počas obdobia, ktoré je dlhšie ako päť rokov;

c)

osoby, ktoré schvaľujú úverové ratingy, sa nebudú podieľať na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán počas obdobia, ktoré je dlhšie ako sedem rokov.

Osoby uvedené v písmenách a), b) a c) prvého pododseku sa nemôžu podieľať na ratingových činnostiach týkajúcich sa hodnoteného subjektu alebo spriaznených tretích strán uvedených v týchto písmenách do dvoch rokov od konca období ustanovených v uvedených písmenách.

Oddiel D

Pravidlá prezentácie úverových ratingov

I.   Všeobecné povinnosti

1.   Ratingová agentúra zabezpečí, aby sa v úverovom ratingu jasne a zreteľne uvádzalo meno a pracovné zaradenie vedúceho ratingového analytika v danej ratingovej agentúre a meno a zaradenie osoby, ktorá nesie hlavnú zodpovednosť za schválenie úverového ratingu.

2.   Ratingová agentúra minimálne zabezpečí, aby:

a)

boli uvedené všetky významné zdroje, vrátane hodnoteného subjektu alebo prípadne jeho spriaznenej tretej strany, použité na vypracovanie úverového ratingu spoločne so skutočnosťou, či bol úverový rating oznámený tomuto hodnotenému subjektu alebo jeho spriaznenej tretej strane a či bol zmenený a doplnený po tomto oznámení pred jeho vydaním;

b)

bola jasne uvedená základná metodika alebo verzia metodiky, ktorá sa použila na stanovenie úverového ratingu, s odkazom na jej komplexný opis; ak je úverový rating založený na viac ako jednej metodike alebo ak sa odkazom len na základnú metodiku môže spôsobiť, že investori prehliadnu iné dôležité aspekty úverového ratingu vrátane akýchkoľvek významných úprav a odchýlok, ratingová agentúra vysvetlí túto skutočnosť v úverovom ratingu a uvedie, ako boli tieto rôzne metodiky alebo tieto iné aspekty zohľadnené v úverovom ratingu;

c)

bol vysvetlený význam každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania alebo obnovenia a každé vhodné upozornenie na riziko vrátane analýzy citlivosti príslušných hlavných ratingových predpokladov, napríklad matematických alebo korelačných predpokladov, spolu s úverovými ratingmi najhorších scenárov, ako aj úverovými ratingmi najlepších scenárov;

d)

bol jasne a zreteľne uvedený dátum, kedy bol úverový rating prvýkrát uvoľnený na distribúciu a kedy bol naposledy aktualizovaný, a

e)

bola uvedená informácia, či sa úverový rating týka novo vydaného finančného nástroja a či ratingová agentúra hodnotí tento finančný nástroj prvýkrát.

3.   Ratingová agentúra informuje hodnotený subjekt aspoň 12 hodín pred zverejnením úverového ratingu a o hlavných dôvodoch, na ktorých je rating založený, aby mal príslušný subjekt možnosť upozorniť ratingovú agentúru na prípadné vecné chyby.

4.   Ratingová agentúra pri zverejňovaní úverových ratingov jasne a zreteľne uvádza všetky vlastnosti a obmedzenia úverového ratingu. Ratingová agentúra pri zverejnení každého úverového ratingu najmä zreteľne uvedie, či považuje kvalitu dostupných informácií o hodnotenom subjekte za uspokojivú a do akej miery overila informácie, ktoré jej poskytol hodnotený subjekt alebo jeho spriaznená tretia strana. Ak sa úverový rating týka druhu subjektu alebo finančného nástroja, pre ktorý sú historické údaje obmedzené, úverová agentúra na zreteľnom mieste vysvetlí obmedzenia tohto úverového ratingu.

Ak v dôsledku nedostatku spoľahlivých údajov alebo zložitosti štruktúry nového druhu finančného nástroja alebo neuspokojivej kvality dostupných informácií vznikajú závažné otázky o tom, či ratingová agentúra môže poskytnúť dôveryhodný úverový rating, ratingová agentúra úverový rating nevydá alebo existujúci rating stiahne.

5.   Pri vyhlasovaní úverového ratingu ratingová agentúra vo svojich tlačových oznámeniach alebo správach vysvetlí kľúčové prvky úverového ratingu.

Ak by informácie ustanovené v bodoch 1, 2 a 4 boli neprimerané, pokiaľ ide o dĺžku zverejňovanej správy, v samotnej správe stačí objasniť a uviesť zreteľný odkaz na miesto, kde sú takéto zverejnené informácie priamo a ľahko prístupné vrátane priameho webového odkazu na zverejnené údaje na príslušnej internetovej stránke ratingovej agentúry.

II.   Dodatočné povinnosti v súvislosti s úverovými ratingmi štruktúrovaných finančných nástrojov

1.   Ak ratingová agentúra hodnotí štruktúrovaný finančný nástroj, v úverovom ratingu uvedie všetky informácie o analýze strát a peňažných tokov, ktorú urobila, alebo na ktorú sa spolieha, ako aj akúkoľvek očakávanú zmenu úverového ratingu.

2.   Ratingová agentúra uvedie, na akej úrovni vykonala hodnotenia, pokiaľ ide o postupy v rámci náležitej odbornej starostlivosti (due diligence) vykonané na úrovni podkladových finančných nástrojov alebo iných aktív štruktúrovaných finančných nástrojov. Ratingová agentúra zverejní, či vykonala nejaké hodnotenie takýchto postupov náležitej odbornej starostlivosti (due diligence), alebo či sa spoľahla na hodnotenie tretej strany, a uvedie, aký vplyv má výsledok takéhoto hodnotenia na úverový rating.

3.   Ak ratingová agentúra vydá úverové ratingy štruktúrovaných finančných nástrojov, spolu s metodikami, modelmi a hlavnými ratingovými predpokladmi zverejní aj poučenie, ktoré vysvetľuje predpoklady, parametre, obmedzenia a neistoty súvisiace s modelmi a ratingovými metódami použitými pri takýchto úverových ratingoch vrátane simulácií záťažových scenárov vykonaných agentúrami pri vypracúvaní ratingov. Toto poučenie je jasné a ľahko zrozumiteľné.

4.   Ratingová agentúra priebežne zverejňuje informácie o všetkých štruktúrovaných finančných produktoch, ktoré jej boli predložené na úvodné preskúmanie alebo predbežný rating. Takéto zverejnenie sa uskutoční nezávisle od toho, či emitenti uzavreli s ratingovou agentúrou zmluvu o konečnom ratingu.

Oddiel E

Zverejňovanie

I.   Všeobecné zverejňovanie

Ratingová agentúra vo všeobecnosti zverejňuje skutočnosť, že je zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením, a tieto informácie:

1.   akékoľvek skutočné a potenciálne konflikty záujmov uvedené v bode 1 oddielu B;

2.   zoznam jej doplnkových služieb;

3.   politiku ratingovej agentúry, pokiaľ ide o uverejňovanie úverových ratingov a iných súvisiacich oznámení;

4.   všeobecnú povahu svojich mechanizmov odmeňovania;

5.   metodiky a opisy modelov a kľúčových ratingových predpokladov, napríklad matematických alebo korelačných predpokladov používaných pri jej ratingových činnostiach, ako aj ich významné zmeny;

6.   každú významnú zmenu svojich systémov, zdrojov alebo postupov a

7.   ak je to náležité, svoj kódex správania.

II.   Periodické zverejňovanie

Ratingová agentúra periodicky zverejňuje tieto informácie:

1.   každých šesť mesiacov údaje o historických mierach zlyhania pre jej ratingové kategórie podľa hlavných geografických oblastí emitentov a informáciu, či sa za ten čas miery zlyhania pre tieto kategórie zmenili;

2.   každoročne tieto informácie:

a)

zoznam 20 najväčších klientov ratingovej agentúry podľa tržieb od každého z nich a

b)

zoznam tých klientov ratingovej agentúry, ktorých príspevok k miere rastu tržieb ratingovej agentúry v predchádzajúcom finančnom roku presiahol mieru rastu celkových tržieb ratingovej agentúry v tomto roku o viac ako 1,5-násobok. Každý takýto klient sa zahrnie do tohto zoznamu len vtedy, ak v danom roku predstavoval na globálnej úrovni viac ako 0,25 % celkových svetových tržieb ratingovej agentúry.

Na účely tohto bodu znamená „klient“ subjekt, jeho dcérske spoločnosti a pridružené subjekty, v ktorých tento subjekt vlastní podiel väčší ako 20 %, ako aj všetky ostatné subjekty, s ktorými v mene klienta rokoval o tom, ako by mal byť emitovaný dlhový nástroj štruktúrovaný, a kde bol priamo alebo nepriamo ratingovej agentúre zaplatený poplatok za rating tejto emisie dlhového nástroja.

III.   Správa o transparentnosti

Ratingová agentúra každoročne sprístupňuje tieto informácie:

1.   podrobné informácie o právnej štruktúre a vlastníctve ratingovej agentúry vrátane informácií o podieloch v zmysle článkov 9 a 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (2);

2.   opis mechanizmu vnútornej kontroly, ktorým sa zabezpečuje kvalita jej ratingových činností;

3.   štatistiku prideľovania jej zamestnancov na nové úverové ratingy, revízie úverových ratingov, hodnotenie metodík alebo modelov a štatistiku týkajúcu sa vrcholového manažmentu;

4.   opis jej politiky evidencie;

5.   výsledok každoročného interného preskúmania jej funkcie dodržiavania nestrannosti;

6.   opis jej politiky rotácie manažmentu a ratingových analytikov;

7.   finančné informácie o tržbách ratingovej agentúry rozdelené na poplatky za úverové ratingy a neratingové činnosti s komplexným opisom každej z nich a

8.   vyhlásenie o správe a riadení podniku v zmysle článku 46a ods. 1 smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností (3). Na účely tohto vyhlásenia ratingová agentúra poskytne informácie uvedené v článku 46a ods. 1 písm. d) uvedenej smernice bez ohľadu na to, či podlieha smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (4).


(1)  Smernica Komisie 2004/72/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o prijatú trhovú prax, vymedzenie dôvernej informácie vo vzťahu k derivátom komodít, vypracovanie zoznamov zasvätených osôb, oznamovanie operácií manažérov a ohlasovanie podozrivých operácií (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 70).

(2)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(3)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.

(4)  Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.


PRÍLOHA II

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V ŽIADOSTI O REGISTRÁCIU

1.   úplný názov ratingovej agentúry, adresa registrovaného sídla v rámci Spoločenstva;

2.   meno a kontaktné údaje kontaktnej osoby a pracovníka pre dodržiavanie súladu;

3.   právna forma;

4.   trieda úverových ratingov, pre ktoré žiada ratingová agentúra o svoju registráciu;

5.   vlastnícka štruktúra;

6.   organizačná štruktúra a správa a riadenie ratingovej agentúry;

7.   finančné zdroje na vykonávanie ratingových činností;

8.   zamestnanci ratingovej agentúry a ich odborné spôsobilosti;

9.   informácie o dcérskych spoločnostiach úverovej agentúry;

10.   opis postupov a metodík používaných na vydávanie a revíziu úverových ratingov;

11.   politiky a postupy identifikácie, riadenia a zverejňovania akýchkoľvek konfliktov záujmov;

12.   informácie o ratingových analytikoch;

13.   mechanizmy odmeňovania a hodnotenia výkonu zamestnancov;

14.   iné služby ako ratingové činnosti, ktoré má ratingová agentúra v úmysle poskytovať;

15.   program prevádzkovej činnosti vrátane údajov o tom, kde sa očakáva vykonávanie hlavných podnikateľských činností, o pobočkách, ktoré sa majú zriadiť, a vymedzenie typu predpokladanej podnikateľskej činnosti;

16.   dokumenty a podrobné informácie týkajúce sa očakávaného používania potvrdzovania;

17.   dokumenty a podrobné informácie týkajúce sa očakávaných dohôd o outsourcingu vrátane informácií o subjektoch, ktoré budú outsourcing poskytovať.


Top