EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1005

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Text s významom pre EHP)

OJ L 286, 31.10.2009, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 279 - 308

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/04/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1005/oj

31.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

zo 16. septembra 2009

o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (3), bolo do značnej miery niekoľkokrát zmenené a doplnené. Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je z dôvodu prehľadnosti vhodné toto nariadenie prepracovať.

(2)

Potvrdilo sa, že neustále emisie látok, ktoré poškodzujú ozón (ozone-depleting substances – ODS) spôsobujú vážne škody v ozónovej vrstve. Existujú jednoznačné dôkazy o znížení škodlivého vplyvu ODS na atmosféru a je možné pozorovať aj určité počiatočné náznaky obnovy ozónu v stratosfére. Obnova ozónovej vrstvy na úroveň koncentrácie pred rokom 1980 sa však nepredpokladá skôr ako v polovici 21. storočia. Zvýšené UV-B žiarenie vyplývajúce z poškodenia ozónu preto aj naďalej predstavuje závažné ohrozenie zdravia a životného prostredia. Tieto látky majú zároveň vysoký potenciál globálneho otepľovania a sú faktormi podieľajúcimi sa na zvyšovaní teploty planéty. Je preto potrebné prijať ďalšie účinné opatrenia na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia proti škodlivým účinkom vyplývajúcim z takýchto emisií a predísť tak riziku ďalšieho oneskorenia pri obnove ozónovej vrstvy.

(3)

Vzhľadom na zodpovednosť za životné prostredie a obchod sa Spoločenstvo podľa rozhodnutia Rady 88/540/EHS (4) stalo zmluvnou stranou Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (ďalej len „protokol“).

(4)

Mnohé ODS sú skleníkovými plynmi, ale nie sú sledované podľa Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a jeho Kjótskeho protokolu na základe predpokladu, že protokol zabezpečí postupné vyraďovanie ODS. Napriek pokroku dosiahnutému v rámci protokolu je naďalej potrebné dokončiť vyraďovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu v Európskej únii aj v celosvetovom meradle s vedomím, že v súčasnosti má veľa látok, ktoré sú alternatívnymi látkami k ODS, vysoký potenciál globálneho otepľovania. Je preto žiaduce minimalizovať a zrušiť výrobu a používanie ODS vždy, keď sú k dispozícii technicky uskutočniteľné alternatívy s nízkym potenciálom globálneho otepľovania.

(5)

Strany protokolu prijali dodatočné opatrenia na ochranu ozónovej vrstvy, naposledy na svojom zasadnutí v Montreale v septembri 2007 a v Dauhe v novembri 2008. Je potrebné, aby sa prijali opatrenia na úrovni Spoločenstva na dodržanie záväzkov Spoločenstva podľa protokolu a najmä na vykonávanie urýchleného vyraďovania neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov, pričom treba prihliadať na riziká zavádzania alternatív s potenciálom globálneho otepľovania.

(6)

Vzhľadom na obavy, ktoré vo svojej správe z roku 2006 vyjadrila Vedecká posudková komisia v súvislosti s narastajúcou výrobou a spotrebou neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov v rozvojových krajinách, strany protokolu prijali v roku 2007 na svojom 19. zasadnutí rozhodnutie XIX/6 ustanovujúce harmonogram urýchleného vyraďovania neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov. Na základe uvedeného rozhodnutia by sa mal dátum vyradenia výroby presunúť z roku 2025 na rok 2020.

(7)

Podľa nariadenia (ES) č. 2037/2000 sa s účinnosťou od roku 2010 pôvodné neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky nemôžu ďalej používať na údržbu alebo servis chladiacich a klimatizačných zariadení. S cieľom minimalizovať riziko nezákonného používania pôvodných neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov ako recyklovaného alebo regenerovaného materiálu by sa na účely údržby alebo servisu mal používať iba regenerovaný alebo recyklovaný materiál. Opätovný predaj recyklovaných neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov by mal byť zakázaný a recyklované neúplné halogénované chlórfluórované uhľovodíky by sa mali použiť ak boli zhodnotené z takého zariadenia a iba v prípade ak zhodnotenie uskutočnil podnik alebo ak podnik poveril zhodnotením. Z dôvodu konzistentnosti by sa táto výnimka mala uplatňovať aj na tepelné čerpadlá.

(8)

Vzhľadom na rozsiahlo dostupné technológie a alternatívne látky na nahrádzanie ODS je vhodné, aby sa v niektorých prípadoch ustanovili kontrolné opatrenia, ktoré sú prísnejšie ako tie, ktoré sa ustanovili v nariadení (ES) č. 2037/2000, a prísnejšie ako tie z protokolu.

(9)

Podľa nariadenia (ES) č. 2037/2000 sa postupne vyradila výroba a uvedenie na trh chlórfluórovaných uhľovodíkov, iných úplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov, halónov, tetrachlórmetánu, 1,1,1-trichlóretánu, neúplne halogénovaných brómfluórovaných uhľovodíkov, brómchlórmetánu a metylbromidu, a teda uvedenie týchto látok, ako aj výrobkov a zariadení obsahujúcich tieto látky na trh sú zakázané. Teraz je takisto vhodné postupne rozšíriť zákaz použitia týchto látok na údržbu alebo servis takéhoto zariadenia.

(10)

Dokonca aj po postupnom vyradení kontrolovaných látok by Komisia mala za určitých podmienok udeliť výnimky pre základné laboratórne a analytické použitia. Kritériá na udeľovanie výnimiek pre tieto použitia sa ustanovujú najmä v rozhodnutí X/14 strán protokolu. Komisia by mala byť oprávnená ustanoviť podmienky týkajúce sa základného laboratórneho a analytického použitia. S cieľom zabrániť zvyšovaniu množstiev použitých na tieto účely by sa výrobcom a dovozcom nemalo umožniť výrazné zvyšovanie množstiev uvedených na trh. Do tohto nariadenia by sa mali začleniť osobitné podmienky, o ktorých rozhodli strany protokolu a ktoré sa týkajú uvedenia na trh látok na tieto použitia, aby sa tak zabezpečilo ich dodržiavanie.

(11)

Dostupnosť alternatív k metylbromidu sa zohľadňuje v podstatnejších zníženiach jeho výroby a spotreby v porovnaní s protokolom, ako aj v rozhodnutí Komisie 2008/753/ES z 18. septembra 2008 o nezaradení metylbromidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku (5) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (6). Výnimka z kritického použitia metylbromidu by sa mala postupne úplne zastaviť pri dočasnom povolení možnosti udeliť výnimku v núdzových situáciách v prípade neočakávaného vypuknutia choroby alebo škodcov, keď takéto núdzové použitie má byť povolené podľa smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (7) a smernice 98/8/ES. V takýchto prípadoch by sa mali minimalizovať emisie, ako napríklad používanie prakticky nepriepustných fólií na dezinfekciu pôdy.

(12)

So zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2032/2003 zo 4. novembra 2003 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych prípravkov na trh (8), ktorým sa zakázalo používanie metylbromidu ako biocídu do 1. septembra 2006, a na rozhodnutie 2008/753/ES, ktorým sa zakázalo používanie metylbromidu ako prípravku na ochranu rastlín do 18. marca 2010, by sa použitie metylbromidu na účely karantény a pred zásielkou taktiež malo zakázať do 18. marca 2010.

(13)

Protokol v článku 2F ods. 7 požaduje od zmluvných strán, aby sa snažili zabezpečiť, že sa použitie neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov obmedzí na také použitie, kde nie sú dostupné alternatívne látky alebo technológie vhodnejšie pre životné prostredie. Vzhľadom na dostupnosť alternatívnych alebo náhradných technológií je možné ďalej obmedzovať uvedenie na trh a použitie neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov, ako aj výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky. Rozhodnutie VI/13 zmluvných strán ustanovuje, že posudzovanie alternatív k neúplne halogénovaným chlórfluórovaným uhľovodíkom by malo brať do úvahy také faktory, ako sú potenciál poškodzovať ozón, energetická účinnosť, možná horľavosť, toxicita a potenciál globálneho otepľovania a možný dopad na efektívne použitie a postupné vyradenie neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov a halónov. Strany protokolu dospeli k záveru, že kontroly neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov podľa protokolu by sa mali značne sprísniť, aby sa ochránila ozónová vrstva a aby to odrážalo dostupnosť alternatív.

(14)

Kontrolné opatrenia týkajúce sa výrobkov a zariadení obsahujúcich kontrolované látky by sa mali vzťahovať aj na výrobky a zariadenia využívajúce tieto látky s cieľom zabrániť nedodržiavaniu obmedzení uvedených v tomto nariadení. Tým, že sa do kontrolných opatrení dodatočne zahrnú výrobky a zariadenia, ktorých návrhy, použitie alebo riadne fungovanie vyžadujú prítomnosť kontrolovanej látky, odstraňuje sa prípadná možnosť uvedenia na trh, dovozu alebo vývozu výrobkov alebo zariadení, ktoré v tom čase neobsahujú kontrolované látky, ale ktoré by sa museli doplniť neskôr. Okrem toho by sa mali odstrániť výnimky pre výrobky a zariadenia vyrobené pred nadobudnutím účinnosti kontrolných opatrení, keďže už nie sú relevantné a mohli by predstavovať riziko nezákonného uvedenia na trh alebo obchodu.

(15)

Kontrolované látky, ako aj výrobky a zariadenia obsahujúce alebo využívajúce kontrolované látky zo štátov, ktoré nie sú stranami protokolu, by sa nemali dovážať. Okrem toho by sa mal zakázať vývoz výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky po nadobudnutí účinnosti zákazu používať tieto výrobky a zariadenia alebo kontrolované látky na ich údržbu a servis v Spoločenstve s cieľom zabrániť zväčšovaniu rezerv týchto látok v krajinách, v ktorých nie je k dispozícii dostatok zariadení na likvidáciu.

(16)

Systém udeľovania povolení na kontrolované látky zahŕňa oprávnenie na vývoz kontrolovaných látok, aby sa zlepšilo monitorovanie a kontrola obchodu s ODS a aby sa povolila výmena informácií medzi zmluvnými stranami. Tento systém udeľovania povolení by sa mal vzťahovať aj na výrobky a zariadenia obsahujúce alebo využívajúce kontrolované látky.

(17)

S cieľom zlepšiť monitorovanie a kontrolu obchodu by sa udeľovanie povolení malo vzťahovať nielen na vstup tovarov na colné územie na účely prepustenia do voľného obehu v Spoločenstve, ale aj na vstup v rámci iných colných režimov alebo na colne schválené určenie a použitie. Tranzit cez colné územie Spoločenstva, dočasné uskladnenie, colné uskladnenie alebo režim slobodného pásma by sa aj naďalej mali dať uskutočniť bez povolení, aby sa tak zabránilo vzniku zbytočnej záťaže pre prevádzkovateľov a colné orgány. Zásielky na územie alebo z územia členského štátu, ktoré nie je súčasťou colného územia Spoločenstva alebo sa naň nevzťahuje toto nariadenie, ale sa naň vzťahuje ratifikácia protokolu členským štátom, by nemali vytvárať zbytočnú záťaž členským štátom vo vzťahu k udeľovaniu povolení a podávaniu správ za predpokladu, že sa splnia povinnosti tohto nariadenia a protokolu.

(18)

Komisia by pred vydaním dovozných a vývozných povolení mala mať možnosť overiť si u príslušných orgánov dotknutej tretej krajiny, či plánovaná transakcia spĺňa požiadavky platné v tejto krajine, aby sa tak zabránilo nezákonnému a nežiadanému obchodu.

(19)

Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (9), smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (10) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (11), ustanovujú označovanie látok klasifikovaných ako ODS a označovanie zmesí obsahujúcich takéto látky. Keďže sa ODS vyrábané na použitie ako východiskové suroviny a procesné činidlá a na laboratórne a analytické použitie môžu prepustiť do voľného obehu v Spoločenstve, mali by sa odlíšiť od látok vyrábaných na iné použitia, aby sa tak zabránilo akémukoľvek zneužitiu kontrolovaných látok určených na použitie ako východisková surovina, procesné činidlo alebo na laboratórne a analytické použitie na iné použitia kontrolované v rámci tohto nariadenia. Okrem toho by sa s cieľom informovať konečných užívateľov a uľahčovať presadzovanie tohto nariadenia mali počas údržby alebo servisu označovať aj výrobky a zariadenia obsahujúce alebo využívajúce takéto látky.

(20)

S cieľom obmedziť uvoľňovanie kontrolovaných látok do atmosféry by sa malo prijať ustanovenie o zhodnotení použitých kontrolovaných látok a o zabránení úniku kontrolovaných látok.

(21)

Protokol požaduje podávanie správ o obchode s ODS. Od výrobcov, dovozcov a vývozcov kontrolovaných látok by sa preto mali požadovať každoročné správy o týchto látkach. S cieľom umožniť Komisii zefektívniť postupy predkladania správ zamerané na dodržiavanie súladu s protokolom a na predchádzanie duplikáciám v rámci procesu by zariadenia na likvidáciu mali takisto predkladať správy priamo Komisii. Na zabezpečenie plnenia povinností v súvislosti s predkladaním správ podľa protokolu a na zdokonalenie ich praktického uplatňovania by Komisia mala byť oprávnená meniť požiadavky týkajúce sa predkladania správ platné pre členské štáty a podniky. Komisia so zreteľom na plánované vytvorenie nástrojov na predkladanie správ založené na využití internetu by mala podľa potreby navrhnúť opatrenia na úpravu požiadaviek týkajúcich sa predkladania správ hneď po zavedení príslušných nástrojov na predkladanie správ.

(22)

Ochrana jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov členskými štátmi sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (12) a ochrana jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov Komisiou sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (13), a to najmä so zreteľom na požiadavky dôvernosti a bezpečnosti spracovania údajov, zákonnosť spracovania a práva dotknutých osôb na informácie, prístup k ich osobným údajom a na ich opravu.

(23)

Členské štáty by mali vykonávať kontroly založené na prístupe analýzy rizika, aby zabezpečili dodržiavanie všetkých ustanovení nariadenia a zamerali by sa tak na činnosti, ktoré predstavujú najväčšie riziko nezákonného obchodu alebo emisií kontrolovaných látok. Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2001/331/ES zo 4. apríla 2001 stanovujúce minimálne kritéria na inšpekcie životného prostredia v členských štátoch (14) by malo poskytnúť usmernenie na vykonávanie inšpekcií členskými štátmi.

(24)

Komisia by so zreteľom na stálu inováciu v odvetviach, ktorých sa týka toto nariadenie, mala toto nariadenie pravidelne skúmať a v prípade potreby predkladať návrhy, najmä návrhy týkajúce sa očakávaných výnimiek a odchýlok v prípadoch, keď sa ku kontrolovaným látkam stanú dostupnými technicky a ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, s cieľom posilniť ochranu ozónovej vrstvy a zároveň znížiť emisie skleníkových plynov. Komisia by v záujme zabezpečovania dodržiavania protokolu mala byť oprávnená zosúlaďovať prílohy k tomuto nariadeniu s rozhodnutiami strán protokolu, a najmä s tými, ktoré sa týkajú schválených metód likvidácie, podmienok uvedenia na trh kontrolovaných látok na základné laboratórne a analytické použitie a procesov, v rámci ktorých sa kontrolované látky môžu používať ako procesné činidlá.

(25)

Opatrenia potrebné pre vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/EHS z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (15).

(26)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na určenie formy a obsahu označení kontrolovaných látok vyrábaných, uvedených na trh alebo použitých ako východisková surovina, procesné činidlo, na laboratórne a analytické použitie; na zmenu a doplnenie prílohy III týkajúcej sa procesov, v rámci ktorých sa kontrolované látky môžu použiť ako procesné činidlá; na zmenu a doplnenie maximálneho množstva kontrolovaných látok, ktoré možno použiť ako procesné činidlá alebo vypustiť pri použití vo forme procesných činidiel; na zmenu a doplnenie prílohy V o podmienkach uvádzania na trh a ďalšej distribúcii kontrolovaných látok na laboratórne a analytické použitie; na určenie mechanizmu prideľovania kvót kontrolovaných látok na laboratórne a analytické použitie; na zmenu a doplnenie prílohy VI; na prijatie úpravy a časového rámca na postupné ukončenie kritického použitia halónu; na zmenu a doplnenie zoznamu položiek, ktoré musia byť uvedené v žiadosti o povolenie; na prijatie ďalších opatrení na monitorovanie obchodu s kontrolovanými látkami alebo novými látkami a výrobkami a zariadeniami obsahujúcimi alebo využívajúcimi kontrolované látky; na prijatie pravidiel uplatniteľných pre prepustenie do voľného obehu v Spoločenstve výrobkov a zariadení dovezených z ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je stranou protokolu, a ktoré sa vyrobili použitím kontrolovaných látok; na zmenu a doplnenie prílohy VII týkajúcej sa technológií likvidácie; na zostavenie zoznamu výrobkov a zariadení, v prípade ktorých zhodnotenie kontrolovaných látok s cieľom likvidácie alebo likvidácia kontrolovaných látok bez predchádzajúceho zhodnotenia sa považujú za technicky a ekonomicky uskutočniteľné a teda povinné; na prijatie minimálnych požiadaviek na kvalifikáciu pre zamestnancov; na vytvorenie zoznamu technológií a postupov, ktoré majú používať podniky na zabránenie a minimalizáciu akéhokoľvek úniku a emisií kontrolovaných látok; na zahrnutie nových látok do prílohy II a na zmenu a doplnenie požiadaviek na predkladanie správ zo strany členských štátov a podnikov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(27)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch (16), v smernici Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade (17) sú ustanovené opatrenia na environmentálne prijateľné zneškodnenie a zhodnocovanie odpadov a kontrolu nebezpečných odpadov. V tejto súvislosti by sa mala zvláštna pozornosť venovať ODS pri výstavbe a demolácii a v zariadeniach, ktorých sa týka smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (18). V súlade s protokolom sa na likvidáciu kontrolovaných látok môžu používať len technológie schválené stranami protokolu. Do tohto nariadenia by sa preto mali začleniť príslušné rozhodnutia strán protokolu, aby sa zabezpečilo, že sa budú uplatňovať len tieto technológie za predpokladu, že ich uplatňovanie bude v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi právnymi predpismi o odpadoch.

(28)

Mal by sa zriadiť flexibilný mechanizmus s cieľom zaviesť povinnosť predkladať správy o látkach označených ako látky poškodzujúce ozón, umožniť posudzovanie závažnosti ich vplyvu na životné prostredie a zabezpečiť, aby tieto nové látky, pri ktorých sa určilo, že majú značný potenciál poškodzovať ozón podliehali kontrolným opatreniam. V tejto súvislosti by sa najmä so zreteľom na hodnotenie ozónu vypracované v roku 2006 Programom OSN pre životné prostredie/Svetovou meteorologickou organizáciou (UNEP/WMO), v ktorom prišli k záveru, že potenciál látok s veľmi krátkou životnosťou poškodzovať ozón je väčší, ako sa pôvodne predpokladalo, mala osobitná pozornosť venovať úlohe týchto látok.

(29)

Členské štáty by mali ustanoviť sankcie uplatniteľné na porušenia ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonanie. Uvedené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(30)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zabezpečiť súlad so záväzkami Spoločenstva ako strany protokolu a poukázať na cezhraničné environmentálne problémy s celosvetovým dopadom pri súčasnej regulácii obchodu v rámci Spoločenstva a vonkajšieho obchodu s ODS a výrobkami a zariadeniami obsahujúcimi alebo využívajúcimi tieto látky, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá, ktoré sa vzťahujú na výrobu, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, použitie, zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu a likvidáciu látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, poskytovanie informácií súvisiacich s týmito látkami a dovoz, vývoz, uvedenie na trh a použitie výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich tieto látky.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na kontrolované látky, nové látky a výrobky a zariadenia, ktoré obsahujú alebo využívajú kontrolované látky.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„protokol“ je Montrealský protokol z roku 1987 o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, v znení posledných zmien a doplnkov;

2.

„zmluvná strana“ je každá zmluvná strana protokolu;

3.

„štát, ktorý nie je stranou protokolu“ je, pokiaľ ide o konkrétnu kontrolovanú látku, ktorýkoľvek štát alebo regionálna organizácia ekonomickej integrácie, ktoré nesúhlasili s tým aby boli viazané ustanoveniami protokolu, ktoré sú uplatniteľné pre takúto látku;

4.

„kontrolované látky“ sú látky uvedené v prílohe I, vrátane ich izomérov či už samostatné, alebo v zmesi, či sú pôvodné, zhodnotené, recyklované alebo regenerované;

5.

„chlórfluórované uhľovodíky“ sú kontrolované látky, ktoré sú uvedené v skupine I prílohy I, vrátane ich izomérov;

6.

„halóny“ sú kontrolované látky, ktoré sú uvedené v skupine III prílohy I, vrátane ich izomérov;

7.

„tetrachlórmetán“ je kontrolovaná látka uvedená v skupine IV prílohy I;

8.

„metylbromid“ je kontrolovaná látka uvedená v skupine VI prílohy I;

9.

„neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky“ sú kontrolované látky uvedené v skupine VIII prílohy I vrátane ich izomérov;

10.

„nové látky“ sú látky uvedené v prílohe II, či už samostatné alebo v zmesi, či sú pôvodné alebo zhodnotené, recyklované alebo regenerované;

11.

„východisková surovina“ je akákoľvek kontrolovaná látka alebo nová latka, ktorá prejde chemickou premenou v procese, v ktorom sa úplne zmení z jej pôvodného zloženia a ktorej emisie sú nepatrné;

12.

„procesné činidlá“ sú kontrolované látky, ktoré sa používajú ako procesné činidlá na účely uvedené v prílohe III;

13.

„výrobca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába kontrolované látky alebo nové látky v Spoločenstve;

14.

„výroba“ je množstvo vyrobených kontrolovaných látok alebo nových látok vrátane množstva vyrobeného úmyselne alebo neúmyselne ako vedľajší produkt, pokiaľ sa tento vedľajší produkt nelikviduje v rámci výrobného procesu alebo dokumentovaným postupom zabezpečujúcim súlad s týmto nariadením a právnymi predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi o odpadoch. Žiadne množstvo zhodnotených, recyklovaných alebo regenerovaných látok sa nepokladá za „výrobu“, a to ani žiadne bezvýznamné množstvo, ktoré sa neodvratne dostáva do výrobkov v stopových množstvách alebo vypúšťa počas výroby;

15.

„potenciál poškodzovať ozón“ alebo „ozone-depleting potential - ODP“ je číslo špecifikované v prílohách I a II, ktoré predstavuje potenciálny účinok každej kontrolovanej látky alebo nových látok na ozónovú vrstvu;

16.

„vypočítaná hladina“ je množstvo, ktoré sa určí vynásobením množstva každej kontrolovanej látky jej potenciálom poškodzovať ozón a sčítaním výsledných čísel zvlášť pre každú skupinu kontrolovaných látok v prílohe I;

17.

„priemyselná racionalizácia“ je prevod celej alebo časti vypočítanej hladiny výroby od jedného výrobcu k druhému buď medzi zmluvnými stranami alebo v rámci členského štátu s cieľom optimalizácie ekonomickej efektívnosti alebo ako odpoveď na očakávaný schodok v zásobovaní ako výsledok uzatvorenia závodu;

18.

„dovoz“ je vstup látok, výrobkov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, na colné územie Spoločenstva, pokiaľ sa na toto územie vzťahuje ratifikácia protokolu členským štátom a uplatňuje sa toto nariadenie;

19.

„vývoz“ je výstup látok, výrobkov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré majú status tovaru Spoločenstva, alebo opätovný vývoz látok, výrobkov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ak majú status tovaru, ktoré nemajú pôvod v Spoločenstve, z colného územia Spoločenstva, pokiaľ sa na toto územie vzťahuje ratifikácia protokolu členským štátom a toto nariadenie;

20.

„uvedenie na trh“ je dodávanie alebo sprístupnenie tretím osobám v Spoločenstve za poplatok alebo bezplatne, a zahŕňa prepustenie do obehu v Spoločenstve, ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 450/2008. Pokiaľ ide o výrobky a zariadenia, ktoré sú súčasťou nehnuteľného majetku alebo dopravných prostriedkov, znamená tento pojem iba dodávku alebo sprístupnenie po prvýkrát v Spoločenstve;

21.

„použitie“ je zužitkovanie kontrolovaných látok alebo nových látok vo výrobe, údržbe alebo servise vrátane doplnenia výrobkov a zariadení alebo v inom procese;

22.

„tepelné čerpadlo“ je prístroj alebo zariadenie, ktoré pri nízkej teplote odoberá teplo zo vzduchu, vody alebo zeme a dodáva teplo;

23.

„zhodnotenie“ je zber a skladovanie kontrolovaných látok z výrobkov a zariadení alebo nádob počas údržby alebo servisu alebo pred zneškodnením;

24.

„recyklácia“ je opätovné použitie zhodnotených kontrolovaných látok po procese základného očistenia;

25.

„regenerácia“ je opätovné spracovanie zhodnotenej kontrolovanej látky tak, aby spĺňala rovnakú úroveň ako pôvodná látka so zreteľom na zamýšľané použitie;

26.

„podnik“ je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

a)

vyrába, zhodnocuje, recykluje, regeneruje, používa alebo likviduje kontrolované látky alebo nové látky;

b)

dováža takéto látky;

c)

vyváža takéto látky;

d)

takéto látky uvádza na trh alebo

e)

prevádzkuje chladiace alebo klimatizačné zariadenia, tepelné čerpadlá alebo protipožiarne systémy, ktoré obsahujú kontrolované látky;

27.

„použitie na účely karantény“ je ošetrenie s cieľom predísť vzniku, usadeniu sa alebo rozšíreniu karanténnych škodcov (vrátane chorôb), alebo zabezpečiť ich úradnú kontrolu, pričom:

úradná kontrola je kontrola, ktorú vykonáva alebo povoľuje vnútroštátny orgán na ochranu rastlín, živočíchov, životného prostredia alebo zdravia,

karanténni škodcovia sú škodcovia potenciálne ohrozujúci oblasti, v ktorých sa títo škodcovia buď ešte nenachádzajú, alebo sa nachádzajú, ale nie v rozsiahlej miere a sú úradne kontrolovaní;

28.

„použitie na účely pred zásielkou“ je použitie neurčené na účely karantény, ktoré sa uplatňuje nie dlhšie ako 21 dní pred vývozom s cieľom splniť úradné požiadavky dovážajúcej alebo vyvážajúcej krajiny platné pred 7. decembrom 1995. Úradné požiadavky sú také, ktoré uplatňuje alebo povoľuje vnútroštátny orgán pre rastliny, živočíchy, životné prostredie, zdravie alebo skladované výrobky;

29.

„výrobky a zariadenia využívajúce kontrolované látky“ sú výrobky a zariadenia, ktoré nefungujú bez kontrolovaných látok, okrem výrobkov a zariadení, ktoré sa používajú na výrobu, spracovanie, zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu alebo likvidáciu kontrolovaných látok;

30.

„pôvodné látky“ sú látky, ktoré sa ešte nepoužili;

31.

„výrobky a zariadenia“ sú všetky výrobky a zariadenia okrem nádob používaných na prepravu alebo uskladnenie kontrolovaných látok.

KAPITOLA II

ZÁKAZY

Článok 4

Výroba kontrolovaných látok

Výroba kontrolovaných látok sa zakazuje.

Článok 5

Uvedenie na trh a použitie kontrolovaných látok

1.   Uvedenie na trh a použitie kontrolovaných látok sa zakazuje.

2.   Kontrolované látky sa neuvádzajú na trh v nádobách, ktoré nemožno znovu plniť, s výnimkou laboratórneho a analytického použitia uvedeného v článku 10 a článku 11 ods. 2.

3.   Tento článok sa neuplatňuje na kontrolované látky vo výrobkoch a zariadeniach.

Článok 6

Uvedenie na trh výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky

1.   Uvedenie na trh výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky sa zakazuje s výnimkou výrobkov a zariadení, v prípade ktorých sa príslušná kontrolovaná látka povoľuje v súlade s článkom 10, článkom 11 ods. 2 alebo článkom 13, alebo sa povolila na základe článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2037/2000.

2.   S výnimkou použitia uvedeného v článku 13 ods. 1 sa zakazuje použitie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov obsahujúcich halóny, ktoré sa vyradia z prevádzky.

KAPITOLA III

VÝNIMKY A ODCHÝLKY

Článok 7

Výroba, uvedenie na trh a použitie kontrolovaných látok ako východiskových surovín

1.   Odchylne od článkov 4 a 5 sa kontrolované látky môžu vyrábať, uviesť na trh a použiť ako východisková surovina.

2.   Kontrolované látky vyrobené alebo uvedené na trh ako východisková surovina sa môžu použiť len na tento účel. Na nádobách na takéto látky sa od 1. júla 2010 uvádza zreteľné označenie, že látka sa môže použiť len ako východisková surovina. Ak sa takéto látky musia označiť v súlade so smernicou 67/548/EHS, smernicou 1999/45/ES alebo nariadením (ES) č. 1272/2008, uvedie sa to na etikete podľa uvedených smerníc alebo v časti etikety pre doplňujúce informácie, ako sa to uvádza v článku 25 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Komisia môže stanoviť formu a obsah označenia, ktoré sa má použiť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

Článok 8

Výroba, uvedenie na trh a použitie kontrolovaných látok ako procesných činidiel

1.   Odchylne od článkov 4 a 5 sa kontrolované látky môžu vyrábať, uviesť na trh a použiť ako procesné činidlá.

2.   Kontrolované látky sa môžu použiť len ako procesné činidlá v zariadeniach existujúcich k 1. septembru 1997 a ak sú emisie nepatrné.

3.   Kontrolované látky vyrobené alebo uvedené na trh ako procesné činidlá sa môžu použiť len na tento účel. Na nádobách na takéto látky sa od 1. júla 2010 uvádza zreteľné označenie, že tieto látky sa môžu použiť len ako procesné činidlá. Ak sa takéto látky musia označiť v súlade so smernicou 67/548/EHS, smernicou 1999/45/ES alebo nariadením (ES) č. 1272/2008, uvedie sa to na etikete podľa uvedených smerníc alebo v časti etikety pre doplňujúce informácie, ako sa to uvádza v článku 25 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Komisia môže stanoviť formu a obsah označenia, ktoré sa má použiť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

4.   Komisia v prípade potreby vytvorí v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 zoznam podnikov, v ktorých sa povolí použitie kontrolovaných látok ako procesných činidiel, pričom stanoví maximálne množstvá, ktoré sa môžu použiť na tvorbu alebo spotrebovať ako procesné činidlá, a hladiny emisií pre každý z dotknutých podnikov.

Maximálne množstvo kontrolovaných látok, ktoré možno použiť ako procesné činidlá v Spoločenstve, nepresiahne 1 083 metrických ton ročne.

Maximálne množstvo kontrolovaných látok, ktoré možno vypustiť pri použití procesných činidiel v Spoločenstve, nepresiahne 17 metrických ton ročne.

5.   Vzhľadom na nové informácie alebo technický vývoj alebo rozhodnutia zmluvných strán Komisia v prípade potreby:

a)

mení a dopĺňa prílohu III;

b)

mení a dopĺňa maximálne množstvo kontrolovaných látok, ktoré možno použiť ako procesné činidlá alebo vypustiť pri použití vo forme procesných činidiel, ako je to uvedené v druhom a treťom pododseku odseku 4.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

Článok 9

Uvedenie na trh kontrolovaných látok určených na likvidáciu alebo regeneráciu a výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky určené na likvidáciu

Odchylne od článkov 5 a 6 sa kontrolované látky a výrobky a zariadenia obsahujúce alebo využívajúce kontrolované látky môžu uvádzať na trh na účely likvidácie v rámci Spoločenstva v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa likvidácie uvedenými v článku 22 ods. 1 Kontrolované látky možno uvádzať na trh aj na účely regenerácie v rámci Spoločenstva.

Článok 10

Základné laboratórne a analytické použitie kontrolovaných látok s výnimkou neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov

1.   Odchylne od článkov 4 a 5 sa kontrolované látky s výnimkou neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov môžu vyrábať, uviesť na trh a použiť na základné laboratórne a analytické účely, pričom podliehajú registrácii a udeľovaniu povolení v súlade s týmto článkom.

2.   Komisia v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 v prípade potreby určuje všetky základné laboratórne a analytické použitia, pre ktoré je možné v rámci Spoločenstva povoliť výrobu a dovoz kontrolovaných látok s výnimkou neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov, príslušné množstvá, na ktoré sa vzťahuje obdobie platnosti výnimky, a takých užívateľov, ktorí môžu mať výhody z takýchto základných laboratórnych a analytických použití.

3.   Kontrolované látky vyrobené alebo uvedené na trh na základné laboratórne a analytické použitie sa môžu použiť len na tento účel. Na nádobách obsahujúcich tieto látky sa od 1. júla 2010 uvedie zreteľné označenie, že tieto látky možno používať iba na laboratórne a analytické použitia. Ak sa takéto látky musia označiť v súlade so smernicou 67/548/EHS, smernicou 1999/45/ES alebo nariadením (ES) č. 1272/2008, uvedie sa to na etikete podľa uvedených smerníc alebo v časti etikety pre doplňujúce informácie, ako sa to uvádza v článku 25 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Komisia môže stanoviť formu a obsah označenia, ktoré sa má použiť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3. Kontrolované látky uvedené v prvom pododseku sa uvedú na trh a ďalej sa distribuujú podľa podmienok uvedených v prílohe V. Komisia môže uvedenú prílohu zmeniť a doplniť.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

4.   Každý podnik, ktorý používa kontrolované látky s výnimkou neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov na základné laboratórne a analytické použitia, sa zaregistruje v Komisii, pričom uvedie použité látky, účel, odhadovanú ročnú spotrebu a dodávateľov týchto látok a uvedené informácie v prípade zmeny aktualizuje.

5.   Výrobcovia a dovozcovia zabezpečujúci dodávky pre podniky uvedené v odseku 4 alebo používajúci kontrolované látky pre svoje vlastné potreby oznamujú Komisii do dátumu uvedeného v oznámení vydanom Komisiou plánovaný dopyt na obdobie uvedené v oznámení, pričom spresňujú vlastnosti a množstvá potrebných kontrolovaných látok.

6.   Komisia vydá povolenia výrobcom a dovozcom kontrolovaných látok, ktoré nie sú neúplne halogénovanými chlófluórovanými uhľovodíkmi a ktoré sa vyrábajú alebo dovážajú na základné laboratórne alebo analytické použitia, a oznámi im použitie, pre ktoré majú oprávnenie, ako aj látky a ich množstvá, ktoré sú oprávnení uviesť na trh alebo použiť pre svoje vlastné potreby. Množstvo každoročne schválené v rámci povolení pre individuálnych výrobcov alebo dovozcov nesmie presiahnuť 130 % ročnej priemernej vypočítanej hladiny kontrolovaných látok, na ktoré výrobcovia alebo dovozcovia dostali povolenie na základné laboratórne a analytické použitia na roky 2007 až 2009.

Celkové množstvo každoročne schválené v rámci povolení vrátane povolení pre neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky podľa článku 11 ods. 2 nesmie presiahnuť 110 ODP ton látok. Zostávajúce množstvo sa môže prideliť výrobcom a dovozcom, ktorí v rokoch 2007 až 2009 žiadne kontrolované látky neuviedli na trh ani nepoužili na vlastné laboratórne a analytické použitia.

Komisia určí mechanizmus prideľovania kvót výrobcom a dovozcom. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

7.   Výrobca môže dostať oprávnenie od príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádza podstatná časť jeho výroby, vyrábať kontrolované látky uvedené v odseku 1 s cieľom splnenia požiadaviek, ktoré sú povolené v súlade s odsekom 6.

Príslušný orgán dotknutého členského štátu vopred oznámi Komisii svoj úmysel vydať akékoľvek takéto oprávnenie.

8.   V rozsahu povolenom protokolom môže príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza podstatná časť výroby výrobcu, oprávniť takého výrobcu, aby prevýšil vypočítané hladiny výroby ustanovené v odseku 6, aby uspokojil základné laboratórne a analytické použitie zmluvných strán na ich žiadosť.

Príslušný orgán dotknutého členského štátu vopred oznámi Komisii svoj úmysel vydať akékoľvek takéto oprávnenie.

Článok 11

Výroba, uvedenie na trh a použitie neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov a uvedenie na trh výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky

1.   Odchylne od článku 4 sa môžu vyrobiť neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky za predpokladu, že každý výrobca zabezpečí, aby:

a)

vypočítaná hladina jeho výroby neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 a v každom nasledujúcom 12-mesačnom období do 31. decembra 2013 neprevýšila 35 % vypočítanej hladiny jeho výroby neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov v roku 1997;

b)

vypočítaná hladina jeho výroby neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a v každom nasledujúcom 12-mesačnom období do 31. decembra 2016 neprevýšila 14 % vypočítanej hladiny jeho výroby neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov v roku 1997;

c)

vypočítaná hladina jeho výroby neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov v období od 1.januára 2017 do 31.decembra 2017 a v každom nasledujúcom 12-mesačnom období do 31.decembra 2019 neprevýšila 7 % vypočítanej hladiny jeho výroby neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov v roku 1997;

d)

nevyrobil žiadne neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky po 31. decembri 2019.

2.   Odchylne od článku 4 a článku 5 ods. 1 sa neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky môžu vyrábať, uviesť na trh a použiť pre laboratórne a analytické použitie.

Článok 10 ods. 3 až 7 sa uplatňujú mutatis mutandis.

3.   Odchylne od článku 5 sa môžu regenerované neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky do 31. decembra 2014 uviesť na trh a použiť na údržbu alebo servis existujúcich chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel za predpokladu, že na označení nádoby sa uvádza fakt, že látka bola regenerovaná a informácie o čísle šarže a názve a adrese regeneračného zariadenia.

4.   Recyklované neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky sa môžu do 31. decembra 2014 uviesť na trh a použiť na údržbu alebo servis existujúcich chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel za predpokladu, že sa zhodnotili z takéhoto zariadenia a môže ich použiť len podnik, ktorý uskutočnil zhodnotenie v rámci údržby alebo servisu alebo pre ktorý sa v rámci údržby alebo servisu zhodnotenie uskutočnilo.

5.   Odchylne od článku 5 sa môžu neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky do 31. decembra 2019 uvádzať na trh s cieľom prebalenia a vývozu. Každý podnik, ktorý prebaľuje neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky a následne ich vyváža, sa zaregistruje v Komisii, pričom uvedie dotknuté kontrolované látky, ich odhadovaný ročný dopyt a dodávateľov týchto látok a uvedené informácie v prípade zmeny aktualizuje.

6.   Ak sa regenerované alebo recyklované neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky použijú na údržbu alebo servis, na príslušných chladiacich a klimatizačných zariadeniach a tepelných čerpadlách sa pre látky alebo zmesi klasifikované ako látky a zmesi nebezpečné pre ozónovú vrstvu uvádza označenie typu látky, jej množstva obsiahnutého v zariadení a prvky etikety stanovené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

7.   Podniky prevádzkujúce zariadenia uvedené v odseku 4, ktoré obsahujú náplň v množstve 3 kg alebo viac, vedú záznamy o množstve a type zhodnotenej a doplnenej látky a o spoločnosti alebo technikovi, ktorý uskutočnil údržbu alebo servis.

Podniky používajúce regenerované alebo recyklované neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky na údržbu alebo servis vedú záznamy o podniku, ktorý dodal regenerované neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky a o zdroji recyklovaných neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov.

8.   Odchylne od článkov 5 a 6 môže Komisia na žiadosť príslušného orgánu členského štátu a v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 povoliť časovo obmedzenú výnimku na povolenie používania a uvedenia na trh neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov a výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky, keď sa preukáže, že pre jednotlivé použitia nie sú dostupné alebo sa nemôžu použiť technicky a ekonomicky prijateľné alternatívne látky alebo technológie.

Táto výnimka sa nesmie udeliť na obdobie po 31. decembri 2019.

Článok 12

Použitie na účely karantény a pred zásielkou a núdzové použitie metylbromidu

1.   Odchylne od článku 5 ods. 1 sa do 18. marca 2010 metylbromid môže uviesť na trh a použiť na účely karantény a pred zásielkou na úpravu tovaru na vývoz za predpokladu, že jeho uvedenie na trh a použitie povoľujú vnútroštátne právne predpisy v súlade so smernicou 91/414/EHS a smernicou 98/8/ES.

Metylbromid sa môže použiť len na miestach schválených príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu a ak je to ekonomicky a technicky možné, pod podmienkou, že sa zhodnotí aspoň 80 % metylbromidu uvoľneného pri zásielke.

2.   Vypočítaná hladina metylbromidu, ktorý podniky uvedú na trh alebo použijú pre seba v období od 1. januára 2010 do 18. marca 2010, neprevýši 45 ton látok s ODP.

Každý podnik zabezpečí, že vypočítané hladiny metylbromidu, ktorý uvedie na trh alebo použije pre svoje vlastné potreby na účely karantény a pred zásielkou, neprevýši 21 % priemeru vypočítanej hladiny metylbromidu, ktorý uviedol na trh alebo použil pre svoje vlastné potreby na účely karantény a pred zásielkou v rokoch 2005 až 2008.

3.   V prípade naliehavej potreby, keď si to vyžadujú neočakávané vypuknutia jednotlivých škodcov alebo chorôb, môže Komisia na žiadosť príslušného orgánu členského štátu povoliť dočasnú výrobu, uvedenie na trh a použitie metylbromidu za predpokladu, že jeho uvedenie na trh povoľuje smernica 91/414/EHS a použitie povoľuje smernica 98/8/ES.

Takéto povolenie sa vzťahuje na dobu nepresahujúcu 120 dní a na množstvo neprevyšujúce 20 metrických ton a uvádzajú sa v ňom opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom obmedziť emisie počas použitia.

Článok 13

Kritické použitie halónov a vyraďovanie zariadení obsahujúcich halóny

1.   Odchylne od článku 5 ods. 1 sa halóny môžu uviesť na trh a použiť na kritické účely podľa prílohy VI. Halóny môžu uvádzať na trh len podniky, ktorým skladovanie halónov na kritické použitie povolil príslušný orgán dotknutého členského štátu.

2.   Komisia preskúma prílohu VI a v prípade potreby prijme úpravy a časové rámce na postupné ukončenie kritického používania stanovením termínov pre nové aplikácie a konečných dátumov pre existujúce aplikácie pri zohľadnení dostupnosti technicky a ekonomicky uskutočniteľných alternatívnych riešení alebo technológií, ktoré sú prijateľné z hľadiska životného prostredia a zdravia.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

3.   Protipožiarne systémy a hasiace prístroje, ktoré obsahujú halóny a používajú sa na účely uvedené v odseku 1 sa vyradia do konečných termínov, ktoré sa uvedú v prílohe VI.

4.   Komisia môže na žiadosť príslušného orgánu členského štátu a v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 udeliť výnimky týkajúce sa konečných dátumov pre existujúce žiadosti alebo termínov pre nové žiadosti za predpokladu, že tieto dátumy sa stanovili v prílohe VI v súlade s odsekom 2, a to v osobitných prípadoch, ak sa preukáže, že nie sú dostupné žiadne technicky a ekonomicky uskutočniteľné alternatívy.

Článok 14

Prenos práv a priemyselná racionalizácia

1.   Ktorýkoľvek výrobca alebo dovozca oprávnený uviesť kontrolované látky na trh alebo použiť ich pre svoje vlastné potreby, môže preniesť toto právo, pokiaľ ide o všetky alebo akékoľvek množstvá príslušnej skupiny látok určenej v súlade s týmto článkom na ktoréhokoľvek iného výrobcu alebo dovozcu takejto skupiny látok v rámci Spoločenstva. Každý takýto prenos sa vopred oznámi Komisii. Prenos práva na uvedenie na trh alebo na použite nezahŕňa ďalšie právo na výrobu alebo na dovoz.

2.   V rozsahu povolenom protokolom môže príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza podstatná časť výroby výrobcu, oprávniť takého výrobcu, aby prevýšil vypočítané hladiny výroby ustanovené v článku 10 a článku 11 ods. 2 s cieľom priemyselnej racionalizácie v rámci príslušného členského štátu, a to za predpokladu, že vypočítané hladiny výroby takéhoto členského štátu neprevýšia súčet vypočítaných hladín výroby jeho domácich výrobcov, ako je to ustanovené v článku 10 a článku 11 ods. 2 pre príslušné obdobia. Príslušný orgán dotknutého členského štátu vopred oznámi Komisii svoj úmysel vydať akékoľvek takéto oprávnenie.

3.   V rozsahu povolenom protokolom môže Komisia po dohode s príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa nachádza podstatná časť výroby výrobcu, oprávniť takého výrobcu, aby prevýšil vypočítané hladiny výroby ustanovené v článku 10 a článku 11 ods. 2 s cieľom priemyselnej racionalizácie medzi členskými štátmi, a to za predpokladu, že kombinovane vypočítané hladiny výroby príslušných členských štátov neprevýšia súčet vypočítaných hladín výroby ich domácich výrobcov, ako je to ustanovené v článku 10 a článku 11 ods. 2 pre príslušné obdobia. Taktiež sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa zamýšľa zníženie výroby.

4.   V rozsahu povolenom protokolom môže Komisia po dohode tak s príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa nachádza podstatná časť výroby výrobcu, ako aj s vládou príslušnej zmluvnej strany z tretej krajiny oprávniť takého výrobcu, aby kombinoval vypočítané hladiny výroby ustanovené v článku 10 a článku 11 ods. 2 s vypočítanými hladinami výroby povolenými výrobcovi v strane z tretej krajiny podľa protokolu a podľa vnútroštátnych právnych predpisov takéhoto výrobcu s cieľom priemyselnej racionalizácie so stranou z tretej krajiny, a to za predpokladu, že kombinovane vypočítané hladiny výroby takýchto dvoch výrobcov neprevýšia súčet vypočítaných hladín výroby, ktoré sa povolili výrobcovi Spoločenstva podľa článku 10 a článku 11 ods. 2, a vypočítané hladiny výroby, ktoré sa povolili výrobcovi zmluvnej strany z tretej krajiny podľa protokolu a podľa akýchkoľvek relevantných vnútroštátnych právnych predpisov.

KAPITOLA IV

OBCHOD

Článok 15

Dovoz kontrolovaných látok alebo výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky

1.   Zakazuje sa dovoz kontrolovaných látok alebo výrobkov a zariadení nepoužívaných pre osobné potreby a obsahujúcich alebo využívajúcich tieto látky.

2.   Zákaz ustanovený v odseku 1 sa nevzťahuje na dovoz:

a)

kontrolovaných látok, ktoré sa majú použiť na laboratórne a analytické použitia uvedené v článku 10 a článku 11 ods. 2;

b)

kontrolovaných látok, ktoré sa majú použiť ako východisková surovina;

c)

kontrolovaných látok, ktoré sa majú použiť ako procesné činidlo;

d)

kontrolovaných látok na likvidáciu technológiami uvedenými v článku 22 ods. 2;

e)

do 31. decembra 2019 neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov, ktoré sa opätovne zabalia a najneskôr do 31. decembra nasledujúceho kalendárneho roka vyvezú zmluvnej strane, v ktorej nie je zakázaná spotreba ani dovoz daného neúplne halogénovaného chlórfluórovaného uhľovodíka;

f)

metylbromidu, ktorý je určený na núdzové použitie uvedené v článku 12 ods. 3 alebo do 31. decembra 2014 na opätovné zabalenie a následný vývoz na účely karantény a pred zásielkou za predpokladu, že sa opätovný vývoz uskutoční v roku dovozu;

g)

zhodnotených, recyklovaných alebo regenerovaných halónov pod podmienkou, že sa dovážajú iba na kritické použitie uvedené v článku 13 ods. 1 podnikmi, ktorým príslušný orgán dotknutého členského štátu udelil povolenie na uskladňovanie halónov na kritické použitie;

h)

výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky na likvidáciu technológiami uvedenými v článku 22 ods. 2, ak sa dajú použiť;

i)

výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky na laboratórne a analytické použitia uvedené v článku 10 a článku 11 ods. 2;

j)

výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich halón na kritické použitie uvedené v článku 13 ods. 1;

k)

výrobkov a zariadení obsahujúcich neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky, v prípade ktorých bolo povolené uvádzanie na trh v súlade s článkom 11 ods. 5.

3.   Na dovoz uvedený v odseku 2 s výnimkou dovozu na tranzit cez colné územie Spoločenstva alebo dovozu v rámci režimu dočasné uskladnenie, colné uskladnenie alebo slobodné pásmo podľa nariadenia (ES) č. 450/2008, ak zostane na colnom území Spoločenstva 45 dní alebo menej a ak nedôjde k následnému prepusteniu do voľného obehu v Spoločenstve, likvidácii alebo spracovaniu, je potrebné predložiť dovozné povolenie. Tieto povolenia vydá Komisia po overení súladu s článkami 16 a 20.

Článok 16

Prepustenie dovezených kontrolovaných látok do voľného obehu v Spoločenstve

1.   Prepustenie dovezených kontrolovaných látok do voľného obehu v Spoločenstve podlieha množstevným limitom. Komisia určuje tieto limity a prideľuje kvóty podnikom na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2010 a pre obdobie každých nasledujúcich 12 mesiacov v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

Kvóty uvedené v prvom pododseku sa pridelia iba pre tieto látky:

a)

kontrolované látky, ak sa používajú na laboratórne a analytické alebo kritické použitia uvedené v článku 10, článku 11 ods. 2 a článku 13;

b)

kontrolované látky, ak sa používajú ako východisková surovina;

c)

kontrolované látky, ak sa používajú ako procesné činidlá.

2.   Dovozcovia látok uvedených v písmenách a), b) a c) odseku 1 oznamujú Komisii do dátumu uvedeného v oznámení vydanom Komisiou plánovaný dopyt, pričom spresňujú vlastnosti a množstvá potrebných kontrolovaných látok. Na základe týchto oznámení Komisia určuje množstevné limity na dovoz látok uvedených v písmenách a), b) a c) odseku 1.

Článok 17

Vývoz kontrolovaných látok a výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky

1.   Zakazuje sa vývoz kontrolovaných látok alebo výrobkov a zariadení nepoužívaných pre osobné potreby a obsahujúcich alebo využívajúcich tieto látky.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa neuplatňuje na vývoz:

a)

kontrolovaných látok, ktoré sa majú použiť pre základné laboratórne a analytické použitia uvedené v článku 10;

b)

kontrolovaných látok, ktoré sa majú použiť ako východiskové suroviny;

c)

kontrolovaných látok, ktoré sa majú použiť ako procesné činidlá;

d)

výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky vyrobené v súlade s článkom 10 ods. 7 alebo dovezené podľa článku 15 ods. 2 písm. h) alebo i);

e)

halónov skladovaných na kritické použitie uvedené v článku 13 ods. 1 zhodnotených, recyklovaných alebo regenerovaných podnikmi povolenými príslušným orgánom členského štátu a výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich halóny na kritické použitia;

f)

pôvodných alebo regenerovaných neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov na použitie s výnimkou likvidácie;

g)

do 31. decembra 2014 metylbromidu opätovne vyvážaného na použitie na účely karantény a pred zásielkou;

h)

dávkovacích inhalátorov vyrobených s chlórfluórovaným uhľovodíkom, ktorého použitie sa povolilo na základe článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2037/2000.

3.   Odchylne od odseku 1 môže Komisia na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu a v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 povoliť vývoz výrobkov a zariadení obsahujúcich neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky v prípade, ak sa preukáže, že vzhľadom na hospodársku hodnotu a očakávané zostávajúce obdobie životného cyklu konkrétneho tovaru by zákaz dovozu viedol k vzniku neprimeranej záťaže pre vývozcu. Takýto vývoz si vyžaduje, aby Komisia vopred informovala dovážajúcu krajinu.

4.   Vývoz uvedený v odsekoch 2 a 3 podlieha udeleniu povolenia okrem opätovného vývozu následne po tranzite cez colné územie Spoločenstva, dočasného uskladnenia, colného uskladnenia alebo režimu slobodného pásma, ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 450/2008, za predpokladu, že sa opätovný vývoz uskutoční do 45 dní od dovozu. Tieto vývozné povolenia vydá Komisia podnikom po overení súladu s článkom 20.

Článok 18

Udeľovanie povolení na dovoz a vývoz

1.   Komisia vytvorí a prevádzkuje elektronický systém udeľovania povolení a rozhoduje o žiadostiach o udelenie povolenia do 30 dní od ich prijatia.

2.   Žiadosti o povolenia uvedené v článkoch 15 a 17 sa podávajú prostredníctvom systému uvedeného v odseku 1. Podniky sa pred podaním žiadosti o povolenie zaregistrujú v tomto systéme.

3.   V žiadosti o povolenie sa uvedú tieto údaje:

a)

názvy a adresy dovozcu a vývozcu;

b)

štát dovozu a vývozu;

c)

v prípade dovozu alebo vývozu kontrolovaných látok popis každej kontrolovanej látky vrátane:

i)

obchodného popisu;

ii)

popisu a kódu kombinovanej nomenklatúry, ako je to ustanovené v prílohe IV;

iii)

či je látka pôvodná, zhodnotená, recyklovaná alebo regenerovaná;

iv)

množstva látky v metrických kilogramoch;

v)

v prípade halónov vyhlásenie, že sa dovážajú alebo vyvážajú na účely kritického použitia uvedeného v článku 13 ods. 1, upresňujúce druh použitia;

d)

v prípade dovozu alebo vývozu výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky:

i)

typ a vlastnosti výrobkov a zariadení;

ii)

v prípade počítateľných položiek počet jednotiek, opis a množstvo každej kontrolovanej látky na jednotku v metrických kilogramoch;

iii)

v prípade nepočítateľných položiek celkové množstvo výrobku, opis a celkové čisté množstvo jednotlivých kontrolovaných látok v metrických kilogramoch;

iv)

krajina/krajiny konečného miesta určenia výrobkov a zariadení;

v)

či je obsiahnutá kontrolovaná látka pôvodná, recyklovaná, zhodnotená alebo regenerovaná;

vi)

v prípade dovozu alebo vývozu výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich halón vyhlásenie, že sa majú dovážať alebo vyvážať na kritické použitie uvedené článku 13 ods. 1, upresňujúce druh použitia;

vii)

v prípade výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky odkaz na povolenie Komisie uvedené v článku 17 ods. 3;

viii)

kód kombinovanej nomenklatúry výrobku alebo zariadenia, ktoré sa má doviezť alebo vyviezť;

e)

účel zamýšľaného dovozu vrátane plánovaného colne schváleného určenia a použitia a ak je to relevantné, spresnenie plánovaného colného postupu;

f)

miesto a očakávaný dátum zamýšľaného dovozu alebo vývozu;

g)

colný úrad, u ktorého sa tovar deklaruje;

h)

v prípade dovozu kontrolovaných látok alebo výrobkov a zariadení na likvidáciu názov a adresu zariadenia, v ktorom sa zlikvidujú;

i)

všetky ostatné informácie, ktoré príslušný orgán členského štátu považuje za potrebné.

4.   Každý dovozca alebo vývozca oznámi Komisii akékoľvek zmeny, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas doby platnosti povolenia vzhľadom na údaje oznámené podľa odseku 3.

5.   Komisia môže požadovať osvedčenie potvrdzujúce vlastnosti alebo zloženie látky, ktorá sa má doviezť alebo vyviezť, a môže požadovať kópiu povolenia, ktoré vydala krajina vývozu alebo dovozu.

6.   Komisia môže v prípade potreby poskytnúť oznámené údaje v osobitných prípadoch príslušným orgánom dotknutých zmluvných strán a môže odmietnuť žiadosť o povolenie, ak nie sú splnené príslušné povinnosti stanovené týmto nariadením, alebo na základe týchto dôvodov:

a)

pokiaľ ide o dovozné povolenie v prípade, ak sa na základe informácií príslušných orgánov dotknutej krajiny preukáže, že vývozca nie je podnik oprávnený obchodovať s dotknutou látkou v tejto krajine;

b)

pokiaľ ide o vývozné povolenie v prípade, ak príslušné orgány dovážajúcej krajiny oznámili Komisii, že dovoz kontrolovanej látky by znamenal nezákonný obchod, alebo by mal nepriaznivý vplyv na implementáciu uplatňovaných kontrolných opatrení dovážajúcej krajiny zameraných na dodržiavanie súladu s jej záväzkami vyplývajúcimi z protokolu, alebo by viedol k prekročeniu množstevných limitov uvedených v protokole pre túto krajinu.

7.   Komisia poskytne kópiu každého povolenia príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.

8.   Komisia čo najskôr informuje žiadateľa a príslušný členský štát o prípadnom zamietnutí žiadosti o povolenie na základe odseku 6 a uvedie dôvody zamietnutia.

9.   Komisia môže zmeniť a doplniť zoznam položiek uvedený v odseku 3 a prílohe IV. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

Článok 19

Opatrenia na monitorovanie nezákonného obchodu

Komisia môže prijať dodatočné opatrenia na monitorovanie kontrolovaných látok alebo nových látok a výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky, ktoré sú v režime dočasné uskladnenie, colné uskladnenie alebo slobodné pásmo alebo sú v tranzite cez colné územie Spoločenstva a opätovne sa potom vyvezú, vychádzajúc z hodnotenia prípadného rizika nezákonného obchodu súvisiaceho s takýmto pohybom a zohľadňujúc environmentálne prínosy a spoločensko-hospodársky vplyv takýchto opatrení.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

Článok 20

Obchod so štátom, ktorý nie je stranou protokolu, a územím, na ktoré sa nevzťahuje protokol

1.   Zakazuje sa dovoz a vývoz kontrolovaných látok a výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky z a do ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je stranou protokolu.

2.   Komisia môže prijať pravidlá uplatniteľné pre prepustenie do voľného obehu v Spoločenstve výrobkov a zariadení dovezených z ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je stranou protokolu, ktoré sa vyrobili použitím kontrolovaných látok, ale neobsahujú látky, ktoré by mohli byť pozitívne identifikované ako kontrolované látky. Identifikácia takýchto výrobkov a zariadení bude v súlade s periodickými technickými posudkami dohodnutými zmluvnými stranami. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

3.   Odchylne od odseku 1 sa môže povoliť obchod s kontrolovanými látkami a výrobkami a zariadeniami obsahujúcimi alebo využívajúcimi takéto látky, alebo ktoré sú vyrobené pomocou jednej alebo viacerých takýchto látok, s ktorýmkoľvek štátom, ktorý nie je stranou protokolu v rozsahu, ktorý sa určil štátu, ktorý nie je stranou protokolu, na zasadaní zmluvných strán protokolu podľa článku 4 ods. 8 protokolu, aby bol v úplnom súlade s protokolom, a do ktorého rozsahu štát predložil údaje na tento účel, ako je to bližšie uvedené v článku 7 protokolu. Komisia koná v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 tohto nariadenia.

4.   Pokiaľ akékoľvek rozhodnutie prijaté podľa druhého pododseku neustanovuje inak, odsek 1 sa uplatňuje na každé územie, na ktoré sa nevzťahuje protokol, tak ako sa uplatňuje na ktorýkoľvek štát, ktorý nie je stranou protokolu.

V prípade, že orgány územia, na ktoré sa nevzťahuje protokol, sú v plnom súlade s protokolom a predložili údaje na taký účel, ako je bližšie uvedené v článku 7 protokolu, môže Komisia rozhodnúť, že niektoré alebo všetky ustanovenia odseku 1 tohto článku sa neuplatnia, pokiaľ ide o takéto územie.

Komisia koná v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

Článok 21

Zoznam výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky

Najneskôr do 1. januára 2010 Komisia sprístupní zoznam výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky, a kódov kombinovanej nomenklatúry s cieľom usmerniť príslušné colné orgány členských štátov.

KAPITOLA V

KONTROLA EMISIÍ

Článok 22

Zhodnotenie a likvidácia použitých kontrolovaných látok

1.   Kontrolované látky obsiahnuté v chladiacich a klimatizačných zariadeniach a v tepelných čerpadlách, v zariadeniach obsahujúcich rozpúšťadlá alebo v protipožiarnych systémoch a hasiacich prístrojoch sa počas údržby alebo servisu zariadenia alebo pred demontážou alebo zneškodnením zariadenia zhodnotia s cieľom likvidácie, recyklácie alebo regenerácie.

2.   Kontrolované látky a výrobky obsahujúce takéto látky sa likvidujú len schválenými technológiami uvedenými v prílohe VII alebo ak ide o kontrolované látky neuvedené v tejto prílohe, environmentálne najprijateľnejšou technológiou likvidácie, ktorá sa nespája s nadmernými nákladmi, za predpokladu, že používanie týchto technológií je v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi o odpadoch a s ďalšími požiadavkami podľa takýchto právnych predpisov.

3.   Komisia môže zmeniť a doplniť prílohu VII s cieľom zohľadniť nový technologický vývoj.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

4.   Kontrolované látky obsiahnuté v iných výrobkoch a zariadeniach, ako je uvedené v odseku 1, sa zhodnotia na účely likvidácie, recyklácie alebo regenerácie v prípade, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, alebo sa zlikvidujú bez predchádzajúceho zhodnotenia pomocou technológií uvedených v odseku 2.

Komisia zostaví prílohu k tomuto nariadeniu so zoznamom výrobkov a zariadení, v prípade ktorých sa zhodnotenie kontrolovaných látok alebo likvidácia výrobkov a zariadení bez predchádzajúceho zhodnotenia kontrolovaných látok považujú za technicky a ekonomicky uskutočniteľné, a v prípade potreby spresní technológie, ktoré sa majú použiť. Ku každému návrhu opatrenia na zostavenie takejto prílohy sa prikladá kompletné ekonomické posúdenie nákladov a prínosov, v ktorom sa uvádzajú dôvody a ktoré zohľadňuje špecifické okolnosti v jednotlivých členských štátoch.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

5.   Členské štáty podniknú opatrenia na propagovanie zhodnotenia, recyklácie, regenerácie a likvidácie kontrolovaných látok a stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre príslušných pracovníkov.

Komisia vyhodnotí opatrenia prijaté členskými štátmi a môže vzhľadom na takéto vyhodnotenie a na technické a iné podstatné informácie prijať, ak je to vhodné, opatrenia týkajúce sa minimálnych kvalifikačných požiadaviek.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

Článok 23

Únik a emisie kontrolovaných látok

1.   Podniky prijmú všetky uskutočniteľné preventívne opatrenia na zabránenie a minimalizáciu akéhokoľvek úniku a emisií kontrolovaných látok.

2.   Podniky, ktoré prevádzkujú chladiace alebo klimatizačné zariadenia, tepelné čerpadlá alebo protipožiarne systémy vrátane ich obvodov, ktoré obsahujú kontrolované látky, zabezpečia, aby stacionárne zariadenia alebo systémy:

a)

s tekutou náplňou 3 kg alebo viac kontrolovaných látok kontrolovali únik aspoň raz za 12 mesiacov; neplatí to pre zariadenia s hermeticky uzavretými systémami, ktoré sú náležite označené a obsahujú menej ako 6 kg kontrolovaných látok;

b)

s tekutou náplňou 30 kg alebo viac kontrolovaných látok kontrolovali únik aspoň raz za šesť mesiacov;

c)

s tekutou náplňou 300 kg alebo viac kontrolovaných látok kontrolovali únik aspoň raz za tri mesiace a,

aby sa každý zistený únik opravil čo najskôr, v každom prípade do 14 dní.

Tesnosť zariadení alebo systémov sa kontroluje do jedného mesiaca po oprave úniku, aby sa zabezpečilo, že oprava bola účinná.

3.   Podniky uvedené v odseku 2 vedú záznamy o množstve a druhu pridaných kontrolovaných látok, o množstvách zhodnotených počas údržby, servisu a konečnej likvidácie zariadenia alebo systému uvedeného v odseku 2. Vedú tiež záznamy o ďalších dôležitých informáciách vrátane identifikácie spoločnosti alebo technika, ktorý vykonal údržbu alebo servis, ako aj o dátumoch a výsledkoch vykonaných kontrol tesnosti. Tieto záznamy sa na požiadanie sprístupňujú príslušnému orgánu členského štátu a Komisii.

4.   Členské štáty stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti uvedené v odseku 2. Vzhľadom na vyhodnotenie týchto opatrení prijatých členskými štátmi a na technické a iné podstatné informácie môže Komisia prijať opatrenia týkajúce sa zosúladenia minimálnych kvalifikačných požiadaviek.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

5.   Podniky prijmú všetky uskutočniteľné bezpečnostné opatrenia na zabránenie a minimalizáciu akéhokoľvek úniku a emisií kontrolovaných látok, ktoré sa používajú ako východiskové suroviny a ako procesné činidlá.

6.   Podniky prijmú všetky uskutočniteľné preventívne opatrenia na zabránenie a minimalizáciu úniku a emisií kontrolovaných látok, ktoré sa neúmyselne vyrobia v priebehu výroby iných chemikálií.

7.   Komisia môže stanoviť zoznam technológií alebo postupov, ktoré majú využívať podniky na zabránenie a minimalizáciu akéhokoľvek úniku a emisií kontrolovaných látok.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

KAPITOLA VI

NOVÉ LÁTKY

Článok 24

Nové látky

1.   Zakazuje sa výroba, dovoz, uvedenie na trh, použitie a vývoz nových látok uvedených v časti A prílohy II. Tento zákaz sa nevzťahuje na nové látky, ak sa použijú ako východiskové suroviny, na laboratórne a analytické použitia, ani na dovoz na účely tranzitu cez colné územie Spoločenstva, ani na dovoz v rámci režimu dočasného uskladnenia, colného uskladnenia alebo slobodného pásma uvedeného v nariadení (ES) č. 450/2008, pokiaľ takýto dovoz nebol vystavený ďalšiemu colne schválenému určeniu alebo použitiu podľa uvedeného nariadenia, alebo na vývoz nasledujúci po dovoze, na ktorý sa vzťahuje výnimka.

2.   Komisia v prípade potreby zaradí do časti A prílohy II látky, ktoré sú zaradené do časti B uvedenej prílohy, ak sa zistí, že sa vyvážajú, dovážajú, vyrábajú alebo uvádzajú na trh vo významných množstvách a o ktorých Vedecká posudková komisia podľa protokolu zistí, že majú významný potenciál poškodzovať ozón, a v prípade potreby stanoví možné výnimky z odseku 1.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

3.   Vzhľadom na relevantné vedecké informácie Komisia v prípade potreby zaradí do časti B prílohy II všetky látky, ktoré nie sú kontrolovanými látkami, ale o ktorých Vedecká posudková komisia podľa protokolu alebo iný uznávaný orgán rovnakého postavenia zistí, že majú významný potenciál poškodzovať ozón. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

KAPITOLA VII

VÝBOR, PREDKLADANIE SPRÁV, KONTROLA A SANKCIE

Článok 25

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 26

Predkladanie správ členskými štátmi

1.   Členské štáty predkladajú Komisii každý rok do 30. júna tieto informácie v elektronickej podobe za predchádzajúci kalendárny rok:

a)

množstvá metylbromidu schválené podľa článku 12 ods. 2 a 3 na rôzne použitie na účely karantény a pred zásielkou na ich území, účely, na ktoré sa metylbromid použil, a pokrok pri hodnotení a používaní alternatív;

b)

množstvá halónov zavedených, použitých a uskladnených na kritické použitie podľa článku 13 ods. 1, opatrenia prijaté na zníženie ich emisií a odhad takýchto emisií a pokrok pri hodnotení a používaní príslušných alternatívnych riešení;

c)

prípady nezákonného obchodu, a to najmä tie, ktoré boli zistené počas kontrol vykonaných podľa článku 28.

2.   Komisia určí v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 podobu, v akej sa majú podávať informácie uvedené v odseku 1.

3.   Komisia môže zmeniť a doplniť odsek 1.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

Článok 27

Predkladanie správ podnikmi

1.   Každý rok do 31. marca každý podnik oznámi Komisii údaje uvedené v odsekoch 2 až 6 pre každú kontrolovanú látku a každú novú látku uvedenú v prílohe II za predchádzajúci rok, pričom zašle kópiu správy príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.

2.   Každý výrobca oznámi tieto údaje:

a)

svoju celkovú výrobu každej látky uvedenej v odseku 1;

b)

akýkoľvek výrobu uvedenú na trh alebo použitú pre vlastnú potrebu výrobcu v rámci Spoločenstva, osobitne pritom identifikujúc výrobu na východiskové suroviny, na procesné činidlá a iné použitie;

c)

akúkoľvek výrobu s cieľom splnenia základného laboratórneho a analytického použitia v rámci Spoločenstva, povolenú v súlade s článkom 10 ods. 6;

d)

akúkoľvek výrobu povolenú podľa článku 10 ods. 8 na uspokojenie základného laboratórneho a analytického použitia zmluvných strán;

e)

akékoľvek zvýšenie výroby povolenej podľa článku 14 ods. 2, 3 a 4 v súvislosti s priemyselnou racionalizáciou;

f)

každé recyklované, regenerované alebo zlikvidované množstvo a technológiu použitú pri likvidácii vrátane množstiev vyrobených a zlikvidovaných vo forme vedľajšieho produktu, ako sa uvádza v článku 3 ods. 14;

g)

akékoľvek zásoby;

h)

každý nákup od iného výrobcu v Spoločenstve a každý predaj inému výrobcovi v Spoločenstve.

3.   Každý dovozca oznámi za každú látku uvedenú v odseku 1 tieto údaje:

a)

akékoľvek množstvá prepustené do voľného obehu v Spoločenstve, osobitne označiac pritom dovoz látok na použitie ako východisková surovina a ako procesné činidlá, na základné laboratórne a analytické použitie povolené v súlade s článkom 10 ods. 6, na účely karantény a pred zásielkou a na likvidáciu. Dovozcovia, ktorí dovážajú kontrolované látky na likvidáciu, oznamujú aj skutočné miesto určenia alebo miesta určenia každej látky a pre každé miesto určenia poskytnú osobitne množstvo každej látky, ako aj názov a adresu zariadenia na likvidáciu, do ktorého sa látka dodala;

b)

každé množstvo dovezené na základe iných colných postupov, pričom osobitne uvedie colný postup a plánované použitie;

c)

akékoľvek množstvá použitých látok uvedených v odseku 1 dovezených s cieľom recyklovania alebo regenerácie;

d)

akékoľvek zásoby;

e)

každý nákup od iného podniku v Spoločenstve a každý predaj inému podniku v Spoločenstve;

f)

vyvážajúcu krajinu.

4.   Každý vývozca oznámi za každú látku uvedenú v odseku 1 tieto údaje:

a)

akékoľvek množstvá takýchto látok vyvezených, osobitne označiac pritom množstvá látok vyvezených do každého štátu určenia a množstvá vyvezené na použitie ako východisková surovina a ako procesné činidlá, pre základné laboratórne a analytické použitie, pre kritické použitie a na účely karantény a pred zásielkou;

b)

akékoľvek zásoby;

c)

každý nákup od iného podniku v Spoločenstve a každý predaj inému podniku v Spoločenstve;

d)

krajinu určenia.

5.   Každý podnik likvidujúci kontrolované látky uvedený v odseku 1, na ktorý sa nevzťahuje odsek 2, oznámi tieto údaje:

a)

akékoľvek množstvá takýchto zlikvidovaných látok vrátane množstiev obsiahnutých vo výrobkoch alebo zariadeniach;

b)

akékoľvek zásoby takýchto látok, ktoré sa majú zlikvidovať, vrátane množstiev obsiahnutých vo výrobkoch alebo zariadeniach;

c)

technológiu použitú na likvidáciu.

6.   Každý podnik, ktorý používa kontrolované látky ako východiskovú surovinu alebo procesné činidlá, oznámi tieto údaje:

a)

všetky množstvá takýchto látok, ktoré sa používajú ako východisková surovina alebo procesné činidlá;

b)

všetky zásoby takýchto látok;

c)

súvisiace procesy a emisie.

7.   Každý rok do 31. marca každý výrobca alebo dovozca, ktorý má povolenie podľa článku 10 ods. 6, oznámi Komisii za každú látku, na ktorú dostal povolenie, spôsob použitia, množstvá použité počas predchádzajúceho roka, skladované množstvá, akékoľvek recyklované, regenerované alebo zlikvidované množstvá, ako aj množstvá výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich takéto látky, ktoré boli uvedené na trh Spoločenstva a/alebo vyvezené, pričom zašle kópiu príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.

8.   Komisia podnikne vhodné opatrenia na ochranu dôvernosti predložených informácií.

9.   Formát správ uvedených v odsekoch 1 až 7 sa zavedie v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

10.   Komisia môže zmeniť a doplniť požiadavky na predkladanie správ ustanovené v odsekoch 1 až 7.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

Článok 28

Kontrola

1.   Členské štáty vykonávajú kontroly dodržiavania tohto nariadenia podnikmi, pričom dodržiavajú prístup na základe analýzy rizika, vrátane kontrol dovozu a vývozu kontrolovaných látok, ako aj výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich tieto látky. Príslušné orgány členských štátov uskutočnia vyšetrovania, ktoré Komisia pokladá za vhodné podľa tohto nariadenia.

2.   Pokiaľ dohoda medzi Komisiou a príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého sa majú uskutočniť vyšetrovania, neustanovuje inak, pracovníci Komisie pomáhajú pracovníkom takéhoto orgánu pri výkone ich povinností.

3.   Komisia môže pri vykonávaní úloh, ktoré sú jej udelené podľa tohto nariadenia, získavať všetky potrebné informácie od vlád a príslušných orgánov členských štátov a od podnikov. Pri žiadaní o informácie od nejakého podniku zašle Komisia zároveň jednu kópiu žiadosti príslušnému orgánu členského štátu na území, v ktorom sa podnik nachádza.

4.   Komisia podnikne vhodné opatrenia na podporu primeranej výmeny informácií a spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a medzi vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou.

Komisia podnikne vhodné opatrenia na ochranu dôvernej povahy informácií získaných podľa tohto článku.

5.   Členský štát môže na žiadosť iného členského štátu uskutočniť kontrolu podnikov a vyšetrovanie zamerané na podniky podozrivé z účasti na nezákonnej preprave kontrolovaných látok, ktoré pôsobia na území tohto členského štátu.

Článok 29

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii tieto ustanovenia najneskôr do 30. júna 2011 a takisto jej bezodkladne oznámia akékoľvek následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich týkajú.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 2037/2000 sa zrušuje od 1. januára 2010.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VIII.

Článok 31

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. septembra 2009

Za Európsky Parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

C. MALMSTRÖM


(1)  Ú. v. EÚ C 100, 30.4.2009, s. 135.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 25. marca 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. júla 2009.

(3)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 297, 31.10.1988, s. 8.

(5)  Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2008, s. 68.

(6)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 307, 24.11.2003, s. 1.

(9)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(13)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 118, 27.4.2001, s. 41.

(15)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(16)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9. Smernica 2006/12/ES bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3) s účinnosťou od 12. decembra 2010.

(17)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20.

(18)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24.


PRÍLOHA I

ZAHRNUTÉ KONTROLOVANÉ LÁTKY

Skupina

Látka

Potenciál poškodzovať ozón (1)

Skupina I

CFCl3

CFC-11

trichlórfluórmetán

1,0

CF2Cl2

CFC-12

dichlórdifluórmetán

1,0

C2F3Cl3

CFC-113

trichlórtrifluóretán

0,8

C2F4Cl2

CFC-114

dichlórtetrafluóretán

1,0

C2F5Cl

CFC-115

chlórpentafluóretán

0,6

Skupina II

CF3Cl

CFC-13

chlórtrifluórmetán

1,0

C2FCl5

CFC-111

pentachlórfluóretán

1,0

C2F2Cl4

CFC-112

tetrachlórdifluóretán

1,0

C3FCl7

CFC-211

heptachlórfluórpropán

1,0

C3F2Cl6

CFC-212

hexachlórdifluórpropán

1,0

C3F3Cl5

CFC-213

pentachlórtrifluórpropán

1,0

C3F4Cl4

CFC-214

tetrachlórtetrafluórpropán

1,0

C3F5Cl3

CFC-215

trichlórpentafluórpropán

1,0

C3F6Cl2

CFC-216

dichlórhexafluórpropán

1,0

C3F7Cl

CFC-217

chlórheptafluórpropán

1,0

Skupina III

CF2BrCl

halón-1211

brómchlórdifluórmetán

3,0

CF3Br

halón-1301

brómtrifluórmetán

10,0

C2F4Br2

halón-2402

dibrómtetrafluóretán

6,0

Skupina IV

CCl4

CTC

tetrachlórmetán (chlorid uhličitý)

1,1

Skupina V

C2H3Cl3  (2)

1,1,1-TCA

1,1,1-trichlóretán (metylchloroform)

0,1

Skupina VI

CH3Br

metylbromid

brómmetán

0,6

Skupina VII

CHFBr2

HBFC-21 B2

dibrómfluórmetán

1,00

CHF2Br

HBFC-22 B1

brómdifluórmetán

0,74

CH2FBr

HBFC-31 B1

brómdifluórmetán

0,73

C2HFBr4

HBFC-121 B4

tetrabrómfluóretán

0,8

C2HF2Br3

HBFC-122 B3

tribrómdifluóretán

1,8

C2HF3Br2

HBFC-123 B2

dibrómtrifluóretándibrómtrifluóretán

1,6

C2HF4Br

HBFC-124 B1

brómtetrafluóretán

1,2

C2H2FBr3

HBFC-131 B3

tribrómfluóretán

1,1

C2H2F2Br2

HBFC-132 B2

dibrómdifluóretán

1,5

C2H2F3Br

HBFC-133 B1

brómtrifluóretán

1,6

C2H3FBr2

HBFC-141 B2

dibrómfluóretán

1,7

C2H3F2Br

HBFC-142 B1

brómdifluóretán

1,1

C2H4FBr

HBFC-151 B1

brómfluóretán

0,1

C3HFBr6

HBFC-221 B6

hexabrómfluórpropán

1,5

C3HF2Br5

HBFC-222 B5

pentabrómdifluórpropán

1,9

C3HF3Br4

HBFC-223 B4

tetrabrómtrifluórpropán

1,8

C3HF4Br3

HBFC-224 B3

tribrómtetrafluórpropán

2,2

C3HF5Br2

HBFC-225 B2

dibrómpentafluórpropán

2,0

C3HF6Br

HBFC-226 B1

brómhexafluórpropán

3,3

C3H2FBr5

HBFC-231 B5

pentabrómfluórpropán

1,9

C3H2F2Br4

HBFC-232 B4

tetrabrómdifluórpropán

2,1

C3H2F3Br3

HBFC-233 B3

tribrómtrifluórpropán

5,6

C3H2F4Br2

HBFC-234 B2

dibrómtetrafluórpropán

7,5

C3H2F5Br

HBFC-235 B1

brómpentafluórpropán

1,4

C3H3FBr4

HBFC-241 B4

tetrabrómfluórpropán

1,9

C3H3F2Br3

HBFC-242 B3

tribrómdifluórpropán

3,1

C3H3F3Br2

HBFC-243 B2

dibrómtrifluórpropán

2,5

C3H3F4Br

HBFC-244 B1

brómtetrafluórpropán

4,4

C3H4FBr3

HBFC-251 B1

tribrómfluórpropán

0,3

C3H4F2Br2

HBFC-252 B2

dibrómdifluórpropán

1,0

C3H4F3Br

HBFC-253 B1

brómtrifluórpropán

0,8

C3H5FBr2

HBFC-261 B2

dibrómfluórpropán

0,4

C3H5F2Br

HBFC-262 B1

brómdifluórpropán

0,8

C3H6FBr

HBFC-271 B1

brómfluórpropán

0,7

Skupina VIII

CHFCl2

HCFC-21 (3)

dichlórfluórmetán

0,040

CHF2Cl

HCFC-22 (3)

chlórdifluórmetán

0,055

CH2FCl

HCFC-31

chlórfluórmetán

0,020

C2HFCl4

HCFC-121

tetrachlórfluóretán

0,040

C2HF2Cl3

HCFC-122

trichlórdifluóretán

0,080

C2HF3Cl2

HCFC-123 (3)

dichlórtrifluóretán

0,020

C2HF4Cl

HCFC-124 (3)

chlórtetrafluóretán

0,022

C2H2FCl3

HCFC-131

trichlórfluóretán

0,050

C2H2F2Cl2

HCFC-132

dichlórdifluóretán

0,050

C2H2F3Cl

HCFC-133

chlórtrifluóretán

0,060

C2H3FCl2

HCFC-141

dichlórfluóretán

0,070

CH3CFCl2

HCFC-141b (3)

1,1-dichlór-1-fluóretán

0,110

C2H3F2Cl

HCFC-142

chlórdifluóretán

0,070

CH3CF2Cl

HCFC-142b (3)

1-chlór-1,1-difluóretán

0,065

C2H4FCl

HCFC-151

chlórfluóretán

0,005

C3HFCl6

HCFC-221

hexachlórfluórpropán

0,070

C3HF2Cl5

HCFC-222

pentachlórdifluórpropán

0,090

C3HF3Cl4

HCFC-223

tetrachlórtrifluórpropán

0,080

C3HF4Cl3

HCFC-224

trichlórtetrafluórpropán

0,090

C3HF5Cl2

HCFC-225

dichlórpentafluórpropán

0,070

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca (3)

3,3-dichlór-1,1,1,2,2-pentafluórpropán

0,025

CF2ClCF2CHClF

HCFC-225cb (3)

1,3-dichlór-1,1,2,2,3-pentafluórpropán

0,033

C3HF6Cl

HCFC-226

chlórhexafluórpropán

0,100

C3H2FCl5

HCFC-231

pentachlórfluórpropán

0,090

C3H2F2Cl4

HCFC-232

tetrachlórdifluórpropán

0,100

C3H2F3Cl3

HCFC-233

trichlórtrifluórpropán

0,230

C3H2F4Cl2

HCFC-234

dichlórtetrafluórpropán

0,280

C3H2F5Cl

HCFC-235

chlórpentafluórpropán

0,520

C3H3FCl4

HCFC-241

tetrachlórfluórpropán

0,090

C3H3F2Cl3

HCFC-242

trichlórdifluórpropán

0,130

C3H3F3Cl2

HCFC-243

dichlórtrifluórpropán

0,120

C3H3F4Cl

HCFC-244

chlórtetrafluórpropán

0,140

C3H4FCl3

HCFC-251

trichlórfluórpropán

0,010

C3H4F2Cl2

HCFC-252

dichlórdifluórpropán

0,040

C3H4F3Cl

HCFC-253

chlórtrifluórpropán

0,030

C3H5FCl2

HCFC-261

dichlórfluórpropán

0,020

C3H5F2Cl

HCFC-262

chlórdifluórpropán

0,020

C3H6FCl

HCFC-271

chlórfluórpropán

0,030

Skupina IX

CH2BrCl

BCM

brómchlórmetán

0,12


(1)  Čísla, ktoré sa vzťahujú na potenciál poškodzovať ozón, sú hodnoty odhadované na základe existujúcich poznatkov; pravidelne sa budú posudzovať a revidovať vzhľadom na rozhodnutia prijaté stranami protokolu.

(2)  Tento vzorec sa nevzťahuje na 1,1,2-trichlóretán.

(3)  Označuje najviac komerčne realizovateľnú látku podľa popisu v protokole.


PRÍLOHA II

NOVÉ LÁTKY

Časť A: Látky obmedzené podľa článku 24 ods. 1

Látka

Potenciál poškodzovať ozón

CBr2 F2

dibrómdifluórmetán (halón - 1202)

1,25

Časť B: Látky, o ktorých sa majú predkladať správy podľa článku 27

Látka

Potenciál poškodzovať ozón (1)

C3H7Br

1-brómpropán (n-propylbromid)

0,02 – 0,10

C2H5Br

brómetán (etylbromid)

0,1 – 0,2

CF3I

trifluórjódmetán (trifluórmetyl jodid)

0,01 – 0,02

CH3Cl

Chlórometán (metyl chlorid)

0,02


(1)  Čísla, ktoré sa vzťahujú na potenciál poškodzovať ozón, sú hodnoty odhadované na základe existujúcich poznatkov; pravidelne sa budú posudzovať a revidovať vzhľadom na rozhodnutia prijaté stranami protokolu.


PRÍLOHA III

Procesy, v ktorých sa kontrolované látky používajú ako procesné činidlá, ako sa uvádza v článku 3 ods. 12:

a)

používanie tetrachlórmetánu na elimináciu chloridu dusitého pri výrobe chlóru a lúhu sodného;

b)

použitie tetrachlórmetánu pri získavaní chlóru v zbytkovom plyne z výroby chlóru;

c)

použitie tetrachlórmetánu pri výrobe chlórovaného kaučuku;

d)

použitie tetrachlórmetánu pri výrobe polyfenylén-tereftalamidu;

e)

použitie CFC-12 pri fotochemickej syntéze perfluórpolyéterpolyperoxidových prekurzorov Z-perfluórpolyéterov a dvojfunkčných derivátov;

f)

použitie CFC-113 pri výrobe diolov perfluóropolyéteru s vysokou funkčnosťou;

g)

použitie tetrachlórmetánu pri výrobe cyklodimu;

h)

použitie neúplne halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov v procesoch uvedených v písmenách a) až g), ak sa použijú na nahradenie chlórfluóruhľovodíkov alebo tetrachlórmetánu.


PRÍLOHA IV

Skupiny, kódy kombinovanej nomenklatúry (1) a opis látok uvedených v prílohe I

Skupina

Kód KN

Opis

Skupina I

2903 41 00

trichlórfluórmetán

2903 42 00

dichlórdifluórmetán

2903 43 00

trichlórtrifluóretány

2903 44 10

dichlórtetrafluóretány

2903 44 90

chlórpentafluóretán

Skupina II

2903 45 10

chlórtrifluórmetán

2903 45 15

pentachlórfluóretán

2903 45 20

tetrachlórdifluóretány

2903 45 25

heptachlórfluórpropány

2903 45 30

hexachlórdifluórpropány

2903 45 35

pentachlórtrifluórpropány

2903 45 40

tetrachlórtetrafluórpropány

2903 45 45

trichlórpentafluórpropány

2903 45 50

dichlórhexafluórpropány

2903 45 55

chlórheptafluórpropány

Skupina III

2903 46 10

brómchlórdifluórmetán

2903 46 20

brómtrifluórmetán

2903 46 90

dibrómtetrafluóretány

Skupina IV

2903 14 00

chlorid uhličitý

Skupina V

2903 19 10

1,1,1-trichlóretán (metylchloroform)

Skupina VI

2903 39 11

brómmetán (metylbromid)

Skupina VII

2903 49 30

halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu

Skupina VIII

2903 49 11

chlórdifluórmetán (HCFC-22)

2903 49 15

1-fluór-1,1-dichlóretán (HCFC-141b)

2903 49 19

iné halogénderiváty metánu, etánu alebo -propánu (HCFC)

Skupina IX

ex 2903 49 80

brómchlórmetán

Zmesi

3824 71 00

zmesi obsahujúce halogénované chlórfluórované uhľovodíky (CFC), obsahujúce alebo neobsahujúce neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky (HCFC), perfluóruhľovodíky (PFC) alebo neúplne halogénované fluórované uhľovodíky (HFC)

3824 72 00

zmesi obsahujúce brómchlórdifluórmetán, brómtrifluórmetán alebo dibrómtetrafluóretány

3824 73 00

zmesi obsahujúce neúplne halogénované brómfluórované uhľovodíky (HBFC)

3824 74 00

zmesi obsahujúce neúplne halogénované fluórchlórované uhľovodíky (HCFC), obsahujúce alebo neobsahujúce perfluóruhľovodíky (PFC) alebo neúplne halogénované fluórované uhľovodíky (HFC), ale neobsahujúce úplne halogénované fluórchlórované uhľovodíky (CFC)

3824 75 00

zmesi obsahujúce tetrachlórmetán (chlorid uhličitý)

3824 76 00

zmesi obsahujúce 1,1,1-trichlóretán (metylchloroform)

3824 77 00

zmesi obsahujúce brómmetán (metylbromid) alebo brómchlórmetán


(1)  Predpona „ex“ pred kódom znamená, že do tejto podpoložky môžu patriť aj iné látky ako tie, ktoré sú uvedené v stĺpci „Opis“.


PRÍLOHA V

Podmienky uvedenia na trh a ďalšej distribúcie kontrolovaných látok na základné laboratórne a analytické použitie podľa článku 10 ods. 3

1.   Kontrolované látky na základné laboratórne a analytické použitie musia obsahovať iba kontrolované látky vyrobené s takýmto percentuálnym podielom čistoty:

Látka

%

CTC (čisté látky)

99,5

1,1,1-trichlóretán

99,0

CFC 11

99,5

CFC 13

99,5

CFC 12

99,5

CFC 113

99,5

CFC 114

99,5

ostatné kontrolované látky s bodom varu > 20 °C

99,5

ostatné kontrolované látky s bodom varu < 20 °C

99,0

Výrobcovia, zástupcovia priemyselných odvetví alebo distribútori môžu tieto čisté kontrolované látky následne zmiešať s inými chemikáliami, či už kontrolovanými, alebo nekontrolovanými v rámci protokolu, tak, ako je to bežné v prípade laboratórneho a analytického použitia.

2.   Tieto látky a zmesi s vysokou čistotou obsahujúce kontrolované látky sa dodávajú iba v uzatvárateľných nádobách alebo tlakových nádobách s objemom menším ako tri litre alebo v sklenených ampulkách s objemom 10 mililitrov alebo menším, na ktorých je jasne označené, že sú to látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, obmedzené na laboratórne a analytické použitie, pričom sa uvádza informácia, že použité alebo zvyšné látky by sa mali zozbierať a recyklovať, ak je to možné. Ak recyklácia nie je možná, materiál by sa mal zlikvidovať.


PRÍLOHA VI

KRITICKÉ POUŽITIE HALÓNU

Použitie halónu 1301:

v lietadlách na ochranu oddelení pre posádku, strojovní, nákladných priestorov a suchých priestorov a na vytvorenie inertného prostredia pre palivové nádrže,

vo vojenských pozemných vozidlách a námorných plavidlách na ochranu priestorov, kde sa nachádza personál, a na ochranu strojovní,

na vytvorenie inertného prostredia v obývaných priestoroch, kde sa môže vyskytnúť únik horľavých kvapalín a plynu vo vojenskom odvetví a v odvetví spracovania nafty, plynu a petrochémie, a v existujúcich nákladných lodiach,

na vytvorenie inertného prostredia v prípade existujúcich komunikačných a riadiacich centier s ľudskou posádkou v ozbrojených silách alebo iných zložkách dôležitých pre národnú bezpečnosť,

na vytvorenie inertného prostredia v priestoroch, kde sa môže vyskytovať riziko rozptylu rádioaktívneho materiálu,

v tuneli pod Lamanšským prielivom a súvisiacich zariadeniach a železničnom parku.

Použitie halónu 1211:

vo vojenských pozemných vozidlách a námorných plavidlách na ochranu priestorov, kde sa nachádza personál, a na ochranu strojovní,

v ručných hasiacich prístrojoch a pevných požiarnych zariadeniach pre stroje používané na palube lietadiel,

v lietadlách na ochranu oddelení pre posádku, strojovní, batožinových priestorov a suchých priestorov a na vytvorenie inertného priestoru pre palivové nádrže,

v hasiacich prístrojoch nevyhnutných na osobnú bezpečnosť pri počiatočnom hasení požiarnymi zložkami,

vo vojenských a policajných hasiacich prístrojoch na hasenie osôb.

Použitie halónu 2402 iba v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a Slovensku:

v lietadlách na ochranu oddelení pre posádku, strojovní, nákladných priestorov a suchých priestorov a na vytvorenie inertného prostredia pre palivové nádrže,

vo vojenských pozemných vozidlách a námorných plavidlách na ochranu priestorov, kde sa nachádza personál, a na ochranu strojovní,

na vytvorenie inertného prostredia v obývaných priestoroch, kde sa môže vyskytnúť únik horľavých kvapalín a plynu vo vojenskom odvetví a v odvetví spracovania nafty, plynu a petrochémie a v existujúcich nákladných lodiach,

na vytvorenie inertného prostredia v prípade existujúcich komunikačných a riadiacich centier s ľudskou posádkou v ozbrojených silách alebo iných zložkách dôležitých pre národnú bezpečnosť,

na vytvorenie inertného prostredia v priestoroch, kde sa môže vyskytovať riziko rozptylu rádioaktívneho materiálu,

v ručných hasiacich prístrojoch a pevných požiarnych zariadeniach pre stroje používané na palube lietadiel,

v hasiacich prístrojoch nevyhnutných na osobnú bezpečnosť pri počiatočnom hasení požiarnymi zložkami,

vo vojenských a policajných hasiacich prístrojoch na hasenie osôb.

Použitie halónu 2402 iba v Bulharsku:

v lietadlách na ochranu oddelení pre posádku, strojovní, nákladných priestorov a suchých priestorov a na vytvorenie inertného prostredia pre palivové nádrže,

vo vojenských pozemných vozidlách a námorných plavidlách na ochranu priestorov, v ktorých sa nachádza personál, a na ochranu strojovní.


PRÍLOHA VII

TECHNOLÓGIE NA LIKVIDÁCIU UVEDENÉ V ČLÁNKU 22 ODS. 1

Uplatniteľnosť

Technológia

Kontrolované látky (1)  (2)

Zriedené zdroje (3)

 

kontrolované látky uvedené v skupinách I, II, IV, V, VIII prílohy I

halóny uvedené v skupine III prílohy I

pena

Rozkladná a odlučovacia účinnosť (DRE) (4)

99,99 %

99,99 %

95 %

Cementárenské pece

Schválená (5)

neschválená

neuplatňuje sa

Spaľovanie kvapalnou injektážou

schválená

schválená

neuplatňuje sa

Oxidácia plynmi/výparmi

schválená

schválená

neuplatňuje sa

Spaľovanie tuhého komunálneho odpadu

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

schválená

Krakovanie v reaktoroch

schválená

neschválená

neuplatňuje sa

Spaľovanie v rotačných peciach

schválená

schválená

schválená

Plazmový oblúk s argónom

schválená

schválená

neuplatňuje sa

Indukčne viazaná rádiofrekvenčná plazma

schválená

schválená

neuplatňuje sa

Mikrovlnná plazma

schválená

neschválená

neuplatňuje sa

Plazmový oblúk s dusíkom

schválená

neschválená

neuplatňuje sa

Katalytická dehalogenácia v plynnej fáze

schválená

neschválená

neuplatňuje sa

Vysokoteplotný parný reaktor

schválená

neschválená

neuplatňuje sa


(1)  Neuvedené kontrolované látky sa zlikvidujú environmentálne najprijateľnejšou technológiou, ktorá nie je nadmerne nákladná.

(2)  Koncentrované zdroje sa týkajú pôvodných, zhodnotených a regenerovaných látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu.

(3)  Zriedené zdroje označujú látky poškodzujúce ozónovú vrstvu obsiahnuté v matrici tuhej látky, napríklad peny.

(4)  Kritérium DRE predstavuje schopnosť technológie, ktorá je potrebná na schválenie technológie. Neodráža vždy bežne dosahované výkony, ktoré samy o sebe budú predmetom kontroly podľa vnútroštátnych minimálnych noriem.

(5)  Povolené zmluvnými stranami.


PRÍLOHA VIII

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 2037/2000

Toto nariadenie

článok 1

články1 a 2

článok 2

článok 3

článok 3 ods. 1 prvý pododsek

článok 4 ods. 1

článok 3 ods. 1 druhý pododsek

článok 10 ods. 2 a 4

článok 3 ods. 2 bod i)

článok 4

článok 3 ods. 2 bod ii) prvý pododsek

článok 3 ods 2 bod ii) druhý pododsek

článok 12 ods. 3

článok 3 ods. 3

článok 11 ods. 1

článok 3 ods. 4

článok 10 ods. 6 prvá veta

článok 3 ods. 5

článok 10 ods. 7

článok 3 ods. 6

článok 3 ods. 7

článok 10 ods. 8

článok 3 ods. 8

článok 14 ods. 2

článok 3 ods. 9

článok 14 ods. 3

článok 3 ods. 10

článok 14 ods. 4

článok 4 ods. 1

článok 5 ods. 1

článok 4 ods. 2 bod i)

článok 5 ods. 1

článok 4 ods. 2 bod ii)

článok 4 ods. 2 bod iii) prvý pododsek

článok 12 ods. 1 a 2

článok 4 ods. 2 bod iii) druhý pododsek

článok 26 ods. 1 písm. a)

článok 4 ods. 2 bod iii) tretí pododsek

článok 12 ods. 2

článok 4 ods. 2 bod iv)

článok 4 ods. 3 bod i)

článok 5 ods. 1)

článok 4 ods. 3 bod ii)

článok 4 ods. 3 bod iii)

článok 4 ods. 3 bod iv)

článok 4 ods. 4 bod i) písm. a)

článok 9

článok 4 ods. 4 bod i) písm. b) prvá zarážka

článok 7 ods. 1 a článok 8 ods. 1

článok 4 ods. 4 bod i) písm. b) druhá zarážka

článok 10 ods. 1 a článok 12 ods. 3

článok 4 ods. 4 bod ii)

článok 4 ods. 4 bod iii)

článok 4 ods. 4 bod iv) prvá veta

článok 13 ods. 1

článok 4 ods. 4 bod iv) druhá veta

článok 27 ods. 1

článok 4 ods. 4) bod v)

článok 6 ods. 2

článok 4 ods. 5

článok 14 ods. 1

článok 4 ods. 6

článok 6

článok 4 ods. 6

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 2 písm. a)

článok 11 ods. 2

článok 5 ods. 2 písm. b)

článok 7 ods. 1

článok 5 ods. 2 písm. c)

článok 8 ods. 1

článok 5 ods. 3

článok 5 ods. 4 prvá veta

článok 11 ods. 8

článok 5 ods. 4 druhá veta

článok 5 ods. 5

článok 5 ods. 6

článok 5 ods. 7

článok 11 ods. 8

článok 6 ods. 1 prvá veta

článok 15 ods. 3

článok 6 ods. 1 druhá veta

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 3

článok 18 ods. 3

článok 6 ods. 4

článok 18 ods. 5

článok 6 ods. 5

článok 18 ods. 9

článok 7

článok 16 ods. 1

článok 8

článok 20 ods. 1

článok 9 ods. 1

článok 20 ods. 1

článok 9 ods. 2

článok 21

článok 10

článok 20 ods. 2

článok 11 ods. 1

článok 17 ods. 1 a 2

článok 11 ods. 2

článok 20 ods. 1

článok 11 ods. 3

článok 20 ods. 1

článok 11 ods. 4

článok 12 ods. 1

článok 17 ods. 4

článok 12 ods. 2

článok 18 ods. 4

článok 12 ods. 3

článok 18 ods. 5

článok 12 ods. 4

článok 18 ods. 3 a 4

článok 13

článok 20 ods. 3

článok 14

článok 20 ods. 4

článok.15

článok 16 ods. 1

článok 22 ods. 1

článok 16 ods. 2

článok 16 ods. 3

článok 22 ods. 3

článok 16 ods. 4

článok 16 ods. 5

článok 22 ods. 5

článok 16 ods. 6

článok 16 ods. 7

článok 17

článok 23

článok 18

článok 25

článok 19

článok 25

článok 20 ods. 1

článok 28 ods. 3

článok 20 ods. 2

článok 28 ods. 3

článok 20 ods. 3

článok 28 ods. 1

článok 20 ods. 4

článok 28 ods. 2

článok 20 ods. 5

článok 28 ods. 4

článok 21

článok 29

článok 22

článok 24

článok 23

článok 30

článok 24

článok 31

príloha I

príloha I

príloha III

príloha IV

príloha IV

príloha V

príloha VI

príloha III

príloha VII

príloha VI


Top