EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0988

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a určuje sa obsah jeho príloh (Text s významom pre EHP a Švajčiarsko)

Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, p. 43–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/988/oj

30.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/43


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 988/2009

zo 16. septembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a určuje sa obsah jeho príloh

(Text s významom pre EHP a Švajčiarsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 42 a 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (3) sa ustanovuje, že obsah príloh II, X a XI k tomuto nariadeniu sa má určiť do dátumu, od ktorého sa začne uplatňovať.

(2)

Prílohy I, III, IV, VI, VII, VIII a IX k nariadeniu (ES) č. 883/2004 by sa mali upraviť tak, aby sa zohľadnili požiadavky členských štátov, ktoré vstúpili do Európskej únie po prijatí tohto nariadenia, ako aj nedávny vývoj v ostatných členských štátoch.

(3)

V článku 56 ods. 1 a článku 83 nariadenia (ES) č. 883/2004 sa odkazuje na osobitné ustanovenia na vykonávanie právnych predpisov určitých členských štátov, ktoré sa majú uvádzať v prílohe XI k tomuto nariadeniu. V prílohe XI sa majú zohľadniť osobitosti rozličných systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov s cieľom uľahčiť uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa koordinácie. Niekoľko členských štátov požiadalo o zahrnutie položiek týkajúcich sa uplatňovania ich právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia do tejto prílohy a poskytlo Komisii právne a praktické vysvetlenia svojich právnych predpisov a systémov.

(4)

V súlade s potrebou dosiahnuť racionalizáciu a zjednodušenie je nutný spoločný prístup, aby sa zabezpečilo, že položky týkajúce sa rôznych členských štátov, ktoré majú podobnú povahu alebo sa nimi sleduje rovnaký cieľ, sa v zásade riešia rovnakým spôsobom.

(5)

Keďže cieľom nariadenia (ES) č. 883/2004 je koordinovať právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia, za ktoré nesú členské štáty výhradnú zodpovednosť, nemali by byť do tohto nariadenia zahrnuté položky, ktoré nie sú v súlade s jeho účelom alebo cieľmi, a položky, ktorých jediným cieľom je spresniť výklad vnútroštátnych právnych prepisov.

(6)

V niektorých požiadavkách boli predložené spoločné otázky pre niekoľko členských štátov: je preto vhodné riešiť tieto otázky na všeobecnejšej úrovni, a to buď ich spresnením v normatívnej časti nariadenia (ES) č. 883/2004 alebo v jeho prílohách, ktoré by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť, alebo formou ustanovenia vo vykonávacom nariadení uvedenom v článku 89 nariadenia (ES) č. 883/2004, ale nie formou vloženia podobných položiek do prílohy XI pre viaceré členské štáty.

(7)

Článok 28 nariadenia (ES) č. 883/2004 by sa mal zmeniť a doplniť s cieľom spresniť a rozšíriť jeho rozsah pôsobnosti a zaistiť, aby aj rodinní príslušníci bývalých cezhraničných pracovníkov mali možnosť naďalej využívať liečbu v bývalej krajine zamestnania poistenca po jeho odchode do dôchodku, ak sa členský štát, v ktorom bývalý cezhraničný pracovník naposledy vykonával svoju činnosť, neuvádza v prílohe III.

(8)

Je vhodné posúdiť význam, frekvenciu, rozsah a náklady v súvislosti s uplatňovaním obmedzenia nárokov na vecné dávky pre rodinných príslušníkov cezhraničných pracovníkov podľa prílohy III k nariadeniu (ES) č. 883/2004 v prípade tých členských štátov, ktoré budú naďalej uvedené na zozname v uvedenej prílohe štyri roky od dátumu uplatňovania uvedeného nariadenia.

(9)

Rovnako je vhodné, aby sa určité konkrétne otázky riešili skôr v iných prílohách k nariadeniu (ES) č. 883/2004, podľa svojho účelu a obsahu, ako v prílohe XI k tomuto nariadeniu, aby za zabezpečila konzistentnosť príloh k tomuto nariadeniu.

(10)

Na niektoré položky členských štátov uvedené v prílohe VI k nariadeniu Rady (EHS) č. 1408/71 (4) sa teraz vzťahujú niektoré všeobecné ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004. V dôsledku toho sa mnohé položky v prílohe VI, ktoré existovali v nariadení (EHS) č. 1408/71, stali nadbytočnými.

(11)

S cieľom uľahčiť občanom používanie nariadenia (ES) č. 883/2004 pri žiadaní o informácie alebo predkladaní žiadostí inštitúciám členských štátov, by sa odkazy na právne predpisy príslušných členských štátov mali podľa potreby uvádzať aj v pôvodnom jazyku, aby nedochádzalo k ich nesprávnej interpretácii.

(12)

Nariadenie (ES) č. 883/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

V nariadení (ES) č. 883/2004 sa ustanovuje, že sa má uplatňovať po dátume nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia. Toto nariadenie sa teda musí uplatňovať od rovnakého dátumu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 883/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za odôvodnenie 17 sa vkladá toto odôvodnenie:

„(17a)

Len čo sa právne predpisy členského štátu začnú uplatňovať na osobu na základe hlavy II tohto nariadenia, podmienky pridruženia a nároku na poberanie dávok by sa mali definovať právnymi predpismi príslušného členského štátu za súčasného dodržania práva Spoločenstva.“

2.

Za odôvodnenie 18 sa vkladá toto odôvodnenie:

„(18a)

Zásada jednotných uplatniteľných právnych predpisov má veľký význam a mala by sa posilniť. To by však nemalo znamenať, že poskytnutie samotnej dávky v súlade s týmto nariadením, ktorá zahŕňa platbu poistných príspevkov alebo poistné krytie príjemcu, má za následok, že sa právne predpisy členského štátu, ktorého inštitúcia túto dávku poskytla, stávajú uplatniteľnými na túto osobu.“

3.

Do článku 1 sa vkladá toto písmeno:

„va)

‚vecné dávky‘ sú:

i)

v zmysle hlavy III kapitoly 1 (nemocenské dávky, dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve) vecné dávky ustanovené v právnych predpisoch členského štátu, ktoré sú určené na poskytnutie, sprístupnenie alebo priame zaplatenie zdravotnej starostlivosti a doplnkových výrobkov a služieb zdravotnej starostlivosti, alebo na preplatenie nákladov na zdravotnú starostlivosť; zahŕňajú aj vecné dávky dlhodobej starostlivosti;

ii)

v zmysle hlavy III kapitoly 2 (pracovné úrazy a choroby z povolania) všetky vecné dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania, ako sa vymedzujú v bode i), ktoré sú ustanovené v rámci systémov členských štátov uplatňovaných v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania;“.

4.

V článku 3 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

sociálnu a zdravotnú pomoc alebo

b)

dávky, kde členský štát preberá zodpovednosť za škody spôsobené osobám a poskytuje im odškodnenie, napr. v súvislosti s obeťami vojny a vojenskej akcie alebo ich dôsledkov; obeťami trestných činov, atentátov alebo teroristických činov; obeťami škody zapríčinenej agentmi členských štátov počas plnenia ich povinností; alebo obeťami znevýhodňovaným z politických alebo náboženských dôvodov alebo z dôvodov pôvodu.“

5.

V článku 14 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú prístup k dobrovoľnému poisteniu alebo voliteľnému nepretržitému poisteniu bydliskom v tomto členskom štáte alebo predchádzajúcou činnosťou ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, článok 5 písm. b) sa uplatňuje iba na osoby, na ktoré sa už predtým vzťahovali právne predpisy tohto členského štátu na základe činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.“

6.

V článku 15 sa slová „pomocní zamestnanci“ nahrádzajú slovami „zmluvní zamestnanci“.

7.

V článku 18 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Rodinní príslušníci cezhraničného pracovníka majú počas svojho pobytu v príslušnom členskom štáte nárok poberať vecné dávky.

Ak je však príslušný členský štát uvedený v prílohe III, rodinní príslušníci cezhraničného pracovníka s miestom bydliska v rovnakom členskom štáte ako cezhraničný pracovník majú nárok poberať vecné dávky v príslušnom členskom štáte výhradne za podmienok ustanovených v článku 19 ods. 1.“

8.

V článku 28 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Cezhraničný pracovník, ktorý odišiel do dôchodku z dôvodu veku alebo invalidity, má v prípade choroby nárok naďalej poberať vecné dávky v členskom štáte, kde naposledy vykonával činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, pokiaľ je toto pokračovaním liečby, ktorá sa začala v tomto členskom štáte. ‚Pokračovanie liečby‘ znamená pokračujúce vyšetrovanie, diagnostikovanie a liečenie choroby po celý čas jej trvania.

Prvý pododsek sa primerane uplatňuje na rodinných príslušníkov bývalého cezhraničného pracovníka, ak sa členský štát, v ktorom cezhraničný pracovník naposledy vykonával svoju činnosť, neuvádza v prílohe III.“

9.

V článku 36 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné priaznivejšie ustanovenia odsekov 2 a 2a tohto článku, článok 17, článok 18 ods. 1, článok 19 ods. 1 a článok 20 ods. 1 sa tiež uplatňujú na dávky týkajúce sa pracovných úrazov alebo chorôb z povolania.“

10.

Do článku 36 sa vkladá tento odsek:

„2a.   Príslušná inštitúcia nemôže odmietnuť vydanie oprávnenia ustanoveného v článku 20 ods. 1 zamestnanej alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá utrpela pracovný úraz alebo u ktorej vznikla choroba z povolania a ktorá má nárok na dávky od tejto inštitúcie, ak jej v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, nemôže byť poskytnutá liečba zodpovedajúca jej stavu v časovej lehote, ktorá je lekársky prijateľná pri zohľadnení jej súčasného zdravotného stavu a pravdepodobného vývoja jej ochorenia.“

11.

V článku 51 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Ak právne predpisy alebo osobitný systém členského štátu podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky tým, že daná osoba bola poistená v čase, keď vznikla poistná udalosť, táto podmienka sa považuje za splnenú, ak daná osoba bola predtým poistená podľa právnych predpisov alebo v rámci osobitného systému tohto členského štátu a v čase vzniku poistnej udalosti bola proti tomu istému riziku poistená podľa právnych predpisov iného členského štátu, alebo ak táto podmienka nie je splnená, ak existuje nárok na dávku podľa právnych predpisov iného členského štátu pre rovnaké riziká. Táto druhá podmienka sa však považuje za splnenú v prípadoch uvedených v článku 57.“

12.

V článku 52 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Ak výpočet podľa odseku 1 písm. a) v jednom členskom štáte vždy vedie k nezávislej dávke, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako paušálna dávka vypočítaná v súlade s odsekom 1 písm. b), príslušná inštitúcia odstúpi od paušálneho výpočtu za predpokladu, že:

i)

takáto situácia sa uvádza v časti 1 prílohy VIII;

ii)

nie sú uplatniteľné žiadne právne predpisy obsahujúce pravidlá na zamedzenie súbehu, ako sa uvádzajú v článkoch 54 a 55, pokiaľ nie sú splnené podmienky stanovené v článku 55 ods. 2, a

iii)

článok 57 nie je uplatniteľný vo vzťahu k dobám dosiahnutým podľa právnych predpisov iného členského štátu v dôsledku špecifických okolností prípadu.“

13.

V článku 52 sa dopĺňa tento odsek:

„5.   Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 sa paušálny výpočet neuplatňuje na systémy poskytujúce dávky, pri ktorých výpočte sa nezohľadňujú doby, pod podmienkou, že sa tieto systémy uvádzajú v časti 2 prílohy VIII. V týchto prípadoch má dotknutá osoba právo na výpočet dávky v súlade s právnymi predpismi dotknutého členského štátu.“

14.

V článku 56 ods. 1 písm. c) sa vkladajú slová „podľa potreby“ pred slová „v súlade s postupmi ustanovenými v prílohe XI“.

15.

V článku 56 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„d)

v prípade, že nie je uplatniteľné písmeno c), pretože v právnych predpisoch členského štátu sa ustanovuje, že dávka sa má vypočítať na základe iných prvkov ako je dĺžka poistenia alebo bydlisko, ktoré nesúvisia s časom, príslušná inštitúcia vo vzťahu ku každej dobe poistenia alebo bydliska dosiahnutej podľa právnych predpisov iného členského štátu zohľadní výšku akumulovaného kapitálu, kapitálu, ktorý sa považuje za akumulovaný, alebo všetky ďalšie prvky dôležité pre výpočet podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, pričom ich rozdelí podľa príslušných časových jednotiek v dotknutom dôchodkovom systéme.“

16.

V článku 57 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Tento článok sa neuplatňuje na systémy uvedené v časti 2 prílohy VIII.“

17.

V článku 62 ods. 3 sa slová „cezhraničných pracovníkov, na ktorých“ nahrádzajú slovami „nezamestnané osoby, na ktoré“.

18.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 68a

Poskytovanie dávok

V prípade, že osoba, ktorej sa majú rodinné dávky poskytovať, tieto dávky nevyužíva na vyživovanie rodinných príslušníkov, príslušná inštitúcia splní svoje právne záväzky tým, že na požiadanie a prostredníctvom inštitúcie v členskom štáte ich bydliska alebo inštitúcie či orgánu určeného na tento účel príslušným úradom členského štátu ich bydliska poskytne tieto dávky fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré v skutočnosti vyživujú týchto rodinných príslušníkov.“

19.

Článok 87 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 8 sa nahrádza takto:

„8.   Ak sa v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia na osobu vzťahujú právne predpisy iného členského štátu, ako je členský štát určený v súlade s hlavou II nariadenia (EHS) č. 1408/71, budú sa tieto právne predpisy naďalej uplatňovať, pokiaľ sa daná situácia nezmení, a to nie dlhšie než 10 rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia, ak dotknutá osoba nepožiada, aby sa na ňu vzťahovali právne predpisy uplatniteľné podľa tohto nariadenia. Ak sa na dotknutú osobu majú vzťahovať právne predpisy členského štátu podľa tohto nariadenia odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, podá táto osoba žiadosť príslušnej inštitúcii tohto členského štátu do troch mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Ak sa žiadosť podá po uplynutí uvedenej lehoty, zmena uplatniteľných právnych predpisov sa uskutoční v prvý deň nasledujúceho mesiaca.“;

b)

vkladajú sa tieto odseky:

„10a.   Záznamy v prílohe III zodpovedajúce Estónsku, Španielsku, Taliansku, Litve, Maďarsku a Holandsku strácajú účinnosť štyri roky od dátumu uplatňovania tohto nariadenia.

10b.   Na základe správy správnej komisie sa zoznam uvedený v prílohe III prehodnotí najneskôr do 31. októbra 2014. Táto správa bude obsahovať hodnotenie vplyvu uplatňovania ustanovení prílohy III týkajúce sa významu, frekvencie, rozsahu a nákladov tak v absolútnom, ako aj v relatívnom vyjadrení. Správa bude tiež obsahovať možné dôsledky zrušenia týchto ustanovení pre tie členské štáty, ktoré budú naďalej uvedené v uvedenej prílohe aj po dátume uvedenom v odseku 10a. V nadväznosti na túto správu Komisia rozhodne, či v súvislosti s preskúmaním zoznamu predloží návrh, v zásade s cieľom jeho zrušenia, ak sa v správe správnej komisie neuvedú závažné dôvody na jeho nezrušenie.“

20.

Prílohy sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia uvedeného v článku 89 nariadenia (ES) č. 883/2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. septembra 2009

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

C. MALMSTRÖM


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 61.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 9. júla 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady zo 17. decembra 2008 (Ú. v. EÚ C 33 E, 10.2.2009, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009. Rozhodnutie Rady z 27. júla 2009.

(3)  Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2.


PRÍLOHA

Zmeny a doplnenia príloh k nariadeniu (ES) č. 883/2004

A.   Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

1.

V časti I (Preddavky na výživné):

a)

nadpis „A. BELGICKO“ sa nahrádza nadpisom „BELGICKO“;

b)

za položkou „BELGICKO“ sa vkladá táto položka:

„BULHARSKO

Výživné, ktoré vypláca štát podľa článku 92 zákona o rodine.“;

c)

nadpisy „B. DÁNSKO“ a „C. NEMECKO“ sa nahrádzajú nadpismi „DÁNSKO“ a „NEMECKO“;

d)

za položkou s nadpisom „NEMECKO“ sa vkladajú tieto položky:

„ESTÓNSKO

Prídavky na výživné podľa zákona o výživnom z 21. februára 2007.

ŠPANIELSKO

Preddavky na prídavky na výživné podľa kráľovskej vyhlášky 1618/2007 zo 7. decembra 2007.“;

e)

nadpis „D. FRANCÚZSKO“ sa nahrádza nadpisom „FRANCÚZSKO“;

f)

za položkou s nadpisom „FRANCÚZSKO“ sa vkladajú tieto položky:

„LITVA

Dávky z fondu výživného pre deti podľa zákona o fonde výživného pre deti.

LUXEMBURSKO

Preddavky na výživné a znovunadobudnutie nároku na výživné v zmysle zákona z 26. júla 1980.“;

g)

nadpis „E. RAKÚSKO“ sa nahrádza nadpisom „RAKÚSKO“;

h)

za položkou s nadpisom „RAKÚSKO“ sa vkladá táto položka:

„POĽSKO

Dávky z fondu výživného podľa zákona o pomoci osobám, ktoré majú nárok na poberanie výživného.“;

i)

nadpis „F. PORTUGALSKO“ sa nahrádza nadpisom „PORTUGALSKO“;

j)

za položkou s nadpisom „PORTUGALSKO“ sa vkladajú tieto položky:

„SLOVINSKO

Náhradné výživné v súlade so zákonom z 25. júla 2006 o Verejnom záručnom a podpornom fonde Slovinskej republiky.

SLOVENSKO

Dávka náhradného výživného (vyplácanie náhradného výživného) podľa zákona č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom v znení neskorších predpisov.“;

k)

nadpisy „G. FÍNSKO“ a „H. ŠVÉDSKO“ sa nahrádzajú nadpismi „FÍNSKO“ a „ŠVÉDSKO“.

2.

V časti II (Osobitné prídavky pri narodení a osvojení dieťaťa):

a)

nadpis „A. BELGICKO“ sa nahrádza nadpisom „BELGICKO“;

b)

za položkou s nadpisom „BELGICKO“ sa vkladajú tieto položky:

„BULHARSKO

Paušálny prídavok v materstve (zákon rodinných prídavkoch na deti).

ČESKÁ REPUBLIKA

Príspevok pri narodení dieťaťa.

ESTÓNSKO

a)

Príspevok pri narodení dieťaťa.

b)

Príspevok pri adopcii dieťaťa.“;

c)

nadpisy „B. ŠPANIELSKO“ a „C. FRANCÚZSKO“ sa nahrádzajú nadpismi „ŠPANIELSKO“ a „FRANCÚZSKO“;

d)

položka s nadpisom „ŠPANIELSKO“ sa nahrádza takto:

„ŠPANIELSKO

Jednorazové podpory pri narodení dieťaťa a adopcii.“;

e)

v položke s nadpisom „FRANCÚZSKO“ sa dopĺňajú tieto slová:

„… s výnimkou prípadov, keď sa vyplácajú osobe, na ktorú sa naďalej vzťahujú právne predpisy Francúzska podľa článku 12 alebo článku 16“;

f)

za položkou s nadpisom „FRANCÚZSKO“ sa vkladajú tieto položky:

„LOTYŠSKO

a)

Príspevok pri narodení dieťaťa.

b)

Príspevok pri adopcii dieťaťa.

LITVA

Paušálny príspevok na dieťa.“;

g)

nadpis „D. LUXEMBURSKO“ sa nahrádza nadpisom „LUXEMBURSKO“;

h)

za položkou s nadpisom „LUXEMBURSKO“ sa vkladajú tieto položky:

„MAĎARSKO

Materský príspevok.

POĽSKO

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa (zákon o rodinných dávkach).

RUMUNSKO

a)

Príspevok pri narodení dieťaťa.

b)

Výbava pre novonarodené deti.

SLOVINSKO

Príspevok pri narodení dieťaťa.

SLOVENSKO

a)

Príspevok pri narodení dieťaťa.

b)

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa.“;

i)

nadpis „E. FÍNSKO“ sa nahrádza nadpisom „FÍNSKO“.

B.   Príloha II sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

USTANOVENIA DOHOVOROV, KTORÉ ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI A KTORÉ, AK SÚ UPLATNITEĽNÉ, SÚ OBMEDZENÉ NA OSOBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ (článok 8 ods. 1)

Všeobecné poznámky

Je potrebné uviesť, že v tejto prílohe sa neuvádzajú ustanovenia dvojstranných dohovorov, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a ktoré pre členské štáty zostávajú v platnosti. To zahŕňa aj povinnosti členských štátov voči sebe navzájom, ktoré vyplývajú z dohovorov obsahujúcich napríklad ustanovenia týkajúce sa sčítania dôb poistenia dosiahnutých v tretej krajine.

Ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré sa naďalej uplatňujú:

BELGICKO – NEMECKO

Články 3 a 4 záverečného protokolu zo 7. decembra 1957 k všeobecnému dohovoru z toho istého dňa, ako sa uvádza v doplnkovom protokole z 10. novembra 1960 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých v niektorých pohraničných oblastiach pred, počas alebo po druhej svetovej vojne).

BELGICKO – LUXEMBURSKO

Dohovor z 24. marca 1994 o sociálnom zabezpečení cezhraničných pracovníkov (týka sa doplnkovej paušálnej náhrady).

BULHARSKO – NEMECKO

Článok 28 ods. 1 písm. b) dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 17. decembra 1997 (zachovanie platnosti dohovorov uzavretých medzi Bulharskom a bývalou Nemeckou demokratickou republikou vo vzťahu k osobám, ktoré poberali dôchodok už pred rokom 1996).

BULHARSKO – RAKÚSKO

Článok 38 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 14. apríla 2005 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 27. novembra 1961); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor.

BULHARSKO – SLOVINSKO

Článok 32 ods. 2 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 18. decembra 1957 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 31. decembra 1957).

ČESKÁ REPUBLIKA – NEMECKO

Článok 39 ods. 1 písm. b) a c) dohovoru o sociálnom zabezpečení z 27. júla 2001 (zachovanie platnosti dohody uzavretej medzi bývalou Československou republikou a bývalou Nemeckou demokratickou republikou vo vzťahu k osobám, ktoré poberali dôchodok už pred rokom 1996; započítanie dôb poistenia, ktoré v jednom zo zmluvných štátov dosiahli osoby, ktoré poberali dôchodok za tieto doby už k 1. septembru 2002 z druhého zmluvného štátu, pričom súčasne mali bydlisko na jeho území).

ČESKÁ REPUBLIKA – CYPRUS

Článok 32 ods. 4 zmluvy o sociálnom zabezpečení z 19. januára 1999 (ktorým sa určujú právomoci pre výpočet dôb zamestnania dosiahnutých podľa príslušného dohovoru z roku 1976); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje.

ČESKÁ REPUBLIKA – LUXEMBURSKO

Článok 52 ods. 8 zmluvy o sociálnom zabezpečení zo 17. novembra 2000 (započítanie dôb dôchodkového poistenia politických utečencov).

ČESKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO

Článok 32 ods. 3 zmluvy o sociálnom zabezpečení z 20. júla 1999 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 27. novembra 1961); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje.

ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKO

Články 12, 20 a 33 zmluvy o sociálnom zabezpečení z 29. októbra 1992 (v článku 12 sa určujú oprávnenia na poskytovanie pozostalostných dávok; v článku 20 sa určujú oprávnenia na výpočet dôb zabezpečenia dosiahnutých ku dňu rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky; v článku 33 sa určujú oprávnenia na výplatu dôchodkov priznaných pred dátumom rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky).

DÁNSKO – FÍNSKO

Článok 7 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 18. augusta 2003 (o úhrade mimoriadnych cestovných nákladov, ak si ochorenie počas pobytu v inej severskej krajine vyžiada zvýšenie nákladov na návrat do štátu bydliska).

DÁNSKO – ŠVÉDSKO

Článok 7 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 18. augusta 2003 (o úhrade mimoriadnych cestovných nákladov, ak si ochorenie počas pobytu v inej severskej krajine vyžiada zvýšenie nákladov na návrat do štátu bydliska).

NEMECKO – ŠPANIELSKO

Článok 45 ods. 2 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 4. decembra 1973 (zastúpenie diplomatickými a konzulárnymi orgánmi).

NEMECKO – FRANCÚZSKO

a)

Dodatková dohoda č. 4 z 10. júla 1950 k všeobecnému dohovoru z toho istého dňa, ako sa uvádza v doplnkovej dohode č. 2 z 18. júna 1955 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých od 1. júla 1940 do 30. júna 1950).

b)

Hlava I doplnkovej dohody č. 2 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 8. mája 1945).

c)

Body 6, 7 a 8 všeobecného protokolu z 10. júla 1950 k všeobecnému dohovoru z toho istého dňa (správne opatrenia).

d)

Hlavy II, III a IV dohody z 20. decembra 1963 (sociálne zabezpečenie v spolkovej krajine Sársko).

NEMECKO – LUXEMBURSKO

Články 4, 5, 6 a 7 dohovoru z 11. júla 1959 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých od septembra 1940 do júna 1946).

NEMECKO – MAĎARSKO

Článok 40 ods. 1 písm. b) dohovoru o sociálnom zabezpečení z 2. mája 1998 (zachovanie platnosti dohovoru uzavretého medzi bývalou Nemeckou demokratickou republikou a Maďarskom vo vzťahu k osobám, ktoré poberali dôchodok už pred rokom 1996).

NEMECKO – HOLANDSKO

Články 2 a 3 dodatkovej dohody č. 4 z 21. decembra 1956 k dohovoru z 29. marca 1951 (uspokojenie nárokov, ktoré nadobudli holandskí pracovníci v rámci nemeckého systému sociálneho zabezpečenia v období od 13. mája 1940 do 1. septembra 1945).

NEMECKO – RAKÚSKO

a)

Článok 1 ods. 5 a článok 8 dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 19. júla 1978 a článok 10 záverečného protokolu k tomuto dohovoru (priznanie dávok v nezamestnanosti cezhraničným pracovníkom od predchádzajúceho štátu zamestnania) sa aj naďalej uplatňujú na osoby, ktoré k 1. januáru 2005 alebo v predchádzajúcich obdobiach vykonávali činnosť ako cezhraniční pracovníci a pred 1. januárom 2011 sa stanú nezamestnanými.

b)

Článok 14 ods. 2 písm. g), h), i) a j) dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 4. októbra 1995 (o rozdelení právomocí medzi oba štáty so zreteľom na staršie prípady týkajúce sa poistenia a dosiahnutých dôb poistenia); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje.

NEMECKO – POĽSKO

a)

Dohovor z 9. októbra 1975 o ustanoveniach týkajúcich sa starobného dôchodku a pracovných úrazov, na ktoré sa vzťahujú podmienky a rozsah pôsobnosti vymedzené v článku 27 ods. 2 až 4 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 8. decembra 1990 (zachovanie – na základe dohovoru z roku 1975 – právneho postavenia osôb, ktoré si zriadili bydlisko na území Nemecka alebo Poľska do 1. januára 1991 a ktoré tam naďalej bývajú).

b)

Článok 27 ods. 5 a článok 28 ods. 2 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 8. decembra 1990 (zachovanie nároku na dôchodok vyplácaný na základe dohovoru z roku 1957, ktorý uzavreli bývalá Nemecká demokratická republika a Poľsko; započítanie dôb poistenia, ktoré poľskí zamestnanci dosiahli podľa dohovoru z roku 1988 uzavretého medzi bývalou Nemeckou demokratickou republikou a Poľskom).

NEMECKO – RUMUNSKO

Článok 28 ods. 1 písm. b) dohovoru o sociálnom zabezpečení z 8. apríla 2005 (zachovanie platnosti dohovoru uzavretého medzi bývalou Nemeckou demokratickou republikou a Rumunskom vo vzťahu k osobám, ktoré poberali dôchodok už pred rokom 1996).

NEMECKO – SLOVINSKO

Článok 42 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 24. septembra 1997 (uspokojenie nárokov nadobudnutých pred 1. januárom 1956 v rámci systému sociálneho zabezpečenia druhého zmluvného štátu); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje.

NEMECKO – SLOVENSKO

Článok 29 ods. 1 druhý a tretí pododsek zmluvy z 12. septembra 2002 (zachovanie platnosti dohody uzavretej medzi bývalou Československou republikou a bývalou Nemeckou demokratickou republikou vo vzťahu k osobám, ktoré poberali dôchodok už pred rokom 1996; započítanie dôb poistenia, ktoré v jednom zo zmluvných štátov dosiahli osoby, ktoré poberali dôchodok za tieto doby už k 1. decembru 2003 od jedného zo zmluvných štátov, pričom súčasne mali bydlisko na jeho území).

NEMECKO – SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a)

Článok 7 ods. 5 a 6 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 20. apríla 1960 (právne predpisy uplatniteľné na civilné osoby zamestnané v ozbrojených silách).

b)

Článok 5 ods. 5 a 6 dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 20. apríla 1960 (právne predpisy uplatniteľné na civilné osoby zamestnané v ozbrojených silách).

ÍRSKO – SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Článok 19 ods. 2 dohody zo 14. decembra 2004 o sociálnom zabezpečení (ktoré sa týka prenosu a započítania určitých odvodov pre prípad zdravotného postihnutia).

ŠPANIELSKO – PORTUGALSKO

Článok 22 všeobecného dohovoru z 11. júna 1969 (export dávok v nezamestnanosti). Táto položka zostane v platnosti počas dvoch rokov od dátumu, keď sa začne uplatňovať toto nariadenie.

TALIANSKO – SLOVINSKO

a)

Dohoda o predpisoch týkajúcich sa vzájomných záväzkov oboch štátov v oblasti sociálneho poistenia s odvolaním sa na odsek 7 prílohy XIV mierovej zmluvy uzavretej na základe výmeny nót z 5. februára 1959 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 18. decembra 1954); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

b)

Článok 45 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. júla 1997 týkajúci sa bývalej zóny B slobodného územia Terstu (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 5. októbra 1956); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor.

LUXEMBURSKO – PORTUGALSKO

Dohoda z 10. marca 1997 (o uznávaní rozhodnutí týkajúcich sa stavu invalidity žiadateľov o dôchodky, ktoré prijali inštitúcie jednej zmluvnej strany, inštitúciami druhej zmluvnej strany).

LUXEMBURSKO – SLOVENSKO

Článok 50 ods. 5 zmluvy o sociálnom zabezpečení z 23. mája 2002 (započítanie dôb dôchodkového poistenia v prípade politických utečencov).

MAĎARSKO – RAKÚSKO

Článok 36 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 31. marca 1999 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 27. novembra 1961); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje.

MAĎARSKO – SLOVINSKO

Článok 31 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. októbra 1957 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 29. mája 1956); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje.

MAĎARSKO – SLOVENSKO

Článok 34 ods. 1 zmluvy o spolupráci na poli sociálnej politiky z 30. januára 1959 (v článku 34 ods. 1 zmluvy sa ustanovuje, že doby poistenia priznané pred dátumom podpisu zmluvy sú dobami poistenia zmluvného štátu, na ktorého území mala oprávnená osoba bydlisko); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje.

RAKÚSKO – POĽSKO

Článok 33 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. septembra 1998 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 27. novembra 1961); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje.

RAKÚSKO – RUMUNSKO

Článok 37 ods. 3 dohody o sociálnom zabezpečení z 28. októbra 2005 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 27. novembra 1961); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje.

RAKÚSKO – SLOVINSKO

Článok 37 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 10. marca 1997 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 1. januára 1956); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje.

RAKÚSKO – SLOVENSKO

Článok 34 ods. 3 zmluvy z 21. decembra 2001 o sociálnom zabezpečení (započítanie dôb poistenia získaných pred 27. novembrom 1961); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje.

FÍNSKO – ŠVÉDSKO

Článok 7 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 18. augusta 2003 (o úhrade mimoriadnych cestovných nákladov, ak si ochorenie počas pobytu v inej severskej krajine vyžiada zvýšenie nákladov na návrat do štátu bydliska).“

C.   Príloha III sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

OBMEDZENIA OPRÁVNENIA NA VECNÉ DÁVKY RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV CEZHRANIČNÉHO PRACOVNÍKA

(podľa článku 18 ods. 2)

DÁNSKO

ESTÓNSKO (táto položka bude platná počas doby uvedenej v článku 87 ods. 10a)

ÍRSKO

ŠPANIELSKO (táto položka bude platná počas doby uvedenej v článku 87 ods. 10a)

TALIANSKO (táto položka bude platná počas doby uvedenej v článku 87 ods. 10a)

LITVA (táto položka bude platná počas doby uvedenej v článku 87 ods. 10a)

MAĎARSKO (táto položka bude platná počas doby uvedenej v článku 87 ods. 10a)

HOLANDSKO (táto položka bude platná počas doby uvedenej v článku 87 ods. 10a)

FÍNSKO

ŠVÉDSKO

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“.

D.   Príloha IV sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za položkou „BELGICKO“ sa vkladajú tieto položky:

„BULHARSKO

ČESKÁ REPUBLIKA“.

2.

Položka „TALIANSKO“ sa vypúšťa.

3.

Za položkou „FRANCÚZSKO“ sa vkladá položka „CYPRUS“.

4.

Za položkou „LUXEMBURSKO“ sa vkladajú tieto položky:

„MAĎARSKO

HOLANDSKO“.

5.

Za položkou „RAKÚSKO“ sa vkladajú tieto položky:

„POĽSKO

SLOVINSKO“.

E.   Príloha VI sa mení a dopĺňa takto:

1.

Na začiatok prílohy sa vkladajú tieto položky:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Plný invalidný dôchodok pre osoby, ktorých úplná invalidita nastala skôr, ako dosiahli vek osemnásť rokov, a ktorých doba poistenia nedosahovala požadovanú dĺžku (§ 42 zákona č. 155/1995 Zb. o dôchodkovom poistení).

ESTÓNSKO

a)

Invalidné dôchodky priznané pred 1. aprílom 2000 podľa zákona o štátnych dávkach, ktoré sa zachovávajú podľa zákona o štátnom dôchodkovom poistení.

b)

Štátom priznané dôchodky na základe invalidity podľa zákona o štátnom dôchodkovom poistení.

c)

Invalidné dôchodky priznané podľa zákona o službe v obranných silách, zákona o policajnej službe, zákona o prokuratúre, zákona o postavení sudcov, zákona o platoch, dôchodkoch a iných typoch sociálneho zabezpečenia členov parlamentu Riigikogu a zákona o oficiálnych dávkach prezidenta republiky.“

2.

Nadpisy „A. GRÉCKO“ a „B. ÍRSKO“ sa nahrádzajú nadpismi „GRÉCKO“ a „ÍRSKO“.

3.

Položka s názvom „ÍRSKO“ sa presúva pred položku s názvom „GRÉCKO“ a nahrádza sa takto:

„Časť 2 kapitola 17 zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005 (v úplnom znení).“

4.

Za položkou s nadpisom „GRÉCKO“ sa vkladá táto položka:

„LOTYŠSKO

Invalidné dôchodky (tretia skupina) podľa článku 16 ods. 1 a 2 zákona o štátnych dôchodkoch z 1. januára 1996.“

5.

Nadpis „C. FÍNSKO“ sa nahrádza nadpisom „FÍNSKO“ a zodpovedajúca položka sa nahrádza takto:

„FÍNSKO

Štátne dôchodky pre osoby, ktoré sa narodili so zdravotným postihnutím alebo sa stali osobami so zdravotným postihnutím v mladosti (zákon 568/2007 o štátnych dôchodkoch).

Invalidné dôchodky určené v súlade s prechodnými pravidlami a priznané pred 1. januárom 1994 (zákon 569/2007 o vykonávaní zákona o štátnych dôchodkoch).“

6.

Nadpisy „D. ŠVÉDSKO“ a „E. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sa nahrádzajú nadpismi „ŠVÉDSKO“ a „SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“.

F.   Príloha VII sa mení a dopĺňa takto:

1.

V tabuľkách s nadpisom „BELGICKO“ a „FRANCÚZSKO“ sa vypúšťajú riadky týkajúce sa Luxemburska.

2.

Tabuľka s nadpisom „LUXEMBURSKO“ sa vypúšťa.

G.   Príloha VIII sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VIII

PRÍPADY, V KTORÝCH SA OD PAUŠÁLNEHO VÝPOČTU ODSTUPUJE ALEBO SA PAUŠÁLNY VÝPOČET NEUPLATŇUJE (článok 52 ods. 4 a 5)

Časť 1:   Prípady, v ktorých sa od paušálneho výpočtu odstupuje podľa článku 52 ods. 4

DÁNSKO

Všetky žiadosti o dôchodky uvedené v zákone o sociálnych dôchodkoch okrem dôchodkov uvedených v prílohe IX.

ÍRSKO

Všetky žiadosti o štátny dôchodok (prechodný), štátny dôchodok (príspevkový), vdovský (príspevkový) dôchodok a vdovecký (príspevkový) dôchodok.

CYPRUS

Všetky žiadosti o starobný, invalidný, vdovský a vdovecký dôchodok.

LOTYŠSKO

a)

Všetky žiadosti o invalidný dôchodok (zákon o štátnych dôchodkoch z 1. januára 1996).

b)

Všetky žiadosti o pozostalostný dôchodok (zákon o štátnych dôchodkoch z 1. januára 1996; zákon o dôchodkoch financovaných štátom z 1. júla 2001).

LITVA

Všetky žiadosti o pozostalostné dôchodky zo štátneho sociálneho poistenia vypočítané zo základnej sumy pozostalostného dôchodku (zákon o dôchodkoch zo štátneho sociálneho poistenia).

HOLANDSKO

Všetky žiadosti o starobné dôchodky podľa zákona o všeobecnom starobnom poistení (AOW).

RAKÚSKO

a)

Všetky žiadosti o dávky podľa spolkového zákona o všeobecnom sociálnom poistení – ASVG z 9. septembra 1955, spolkového zákona o sociálnom poistení osôb vykonávajúcich samostatnú zárobkovú obchodnú a podnikateľskú činnosť – GSVG z 11. októbra 1978, spolkového zákona o sociálnom poistení samostatne hospodáriacich poľnohospodárov – BSVG z 11. októbra 1978 a spolkového zákona o sociálnom poistení osôb v slobodnom povolaní – FSVG z 30. novembra 1978.

b)

Všetky žiadosti o invalidné dôchodky z dôchodkových účtov podľa všeobecného zákona o dôchodkoch (APG) z 18. novembra 2004.

c)

Všetky žiadosti o pozostalostné dôchodky z dôchodkových účtov podľa všeobecného zákona o dôchodkoch (APG) z 18. novembra 2004, ak sa nemá uplatňovať žiadne zvýšenie dávok, pokiaľ ide o dodatočné mesiace poistenia podľa článku 7 ods. 2 všeobecného zákona o dôchodkoch (APG).

d)

Všetky žiadosti o invalidné a pozostalostné dôchodky Rakúskej spolkovej komory všeobecných lekárov (Landesärztekammer) podľa základného ustanovenia (základná a doplnková dávka alebo základný dôchodok).

e)

Všetky žiadosti o stálu podporu v súvislosti s invaliditou pri chorobe z povolania a podpora pozostalých z dôchodkového fondu Rakúskej komory veterinárnych lekárov.

f)

Všetky žiadosti o dávky v súvislosti s invaliditou pri chorobe z povolania, vdovské a sirotské dôchodky podľa časti A stanov inštitúcií sociálneho zabezpečenia rakúskych združení právnikov.

POĽSKO

Všetky žiadosti o invalidné dôchodky, starobné dôchodky v systéme so stanoveným dôchodkom a pozostalostné dôchodky.

PORTUGALSKO

Všetky žiadosti o invalidné, starobné a pozostalostné dôchodky okrem prípadov, keď sa celkové doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov viac ako jedného členského štátu rovnajú alebo sú dlhšie ako 21 kalendárnych rokov, vnútroštátne doby poistenia sa rovnajú alebo sú kratšie ako 20 rokov a výpočet sa vykonáva podľa článku 11 zákonnej vyhlášky č. 35/2002 z 19. februára.

SLOVENSKO

a)

Všetky žiadosti o pozostalostný dôchodok (vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok) vypočítaný podľa právnych predpisov platných pred 1. januárom 2004, ktorého výška je odvodená z dôchodku predtým vyplácaného zosnulému.

b)

Všetky žiadosti o dôchodok vypočítané podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

ŠVÉDSKO

Všetky žiadosti o zaručený dôchodok vo forme starobného dôchodku (zákon 1998:702) a starobný dôchodok vo forme doplnkového dôchodku (zákon 1998:674).

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Všetky žiadosti o starobný dôchodok, vdovské dávky a dávky pri úmrtí blízkej osoby s výnimkou tých, pre ktoré počas daňového roka začínajúceho 6. apríla 1975 alebo neskôr:

i)

dotknutá strana dosiahla doby poistenia, zamestnania alebo bydliska podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva a iného členského štátu; a jeden (alebo viac) daňových rokov sa nepovažovali za kvalifikačný rok v zmysle právnych predpisov Spojeného kráľovstva;

ii)

doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov platných v Spojenom kráľovstve pre doby pred 5. júlom 1948 by sa zohľadnili na účely článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia vzhľadom na uplatnenie dôb poistenia, zamestnania alebo bydliska podľa právnych predpisov iného členského štátu.

Všetky žiadosti o doplnkový dôchodok podľa oddielu 44 zákona o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia z roku 1992 a oddielu 44 zákona o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia (Severné Írsko) z roku 1992.

Časť 2:   Prípady, v ktorých sa uplatňuje článok 52 ods. 5

BULHARSKO

Starobné dôchodky z povinného doplnkového dôchodkového poistenia podľa hlavy II časti II zákonníka sociálneho poistenia.

ESTÓNSKO

Povinný starobný dôchodkový kapitalizačný systém.

FRANCÚZSKO

Základné alebo doplnkové systémy, v ktorých sa starobné dávky vypočítavajú na základe dôchodkových bodov.

LOTYŠSKO

Starobné dôchodky (zákon o štátnych dôchodkoch z 1. januára 1996; zákon o dôchodkoch financovaných štátom z 1. júla 2001).

MAĎARSKO

Dôchodkové dávky na základe členstva v súkromných dôchodkových fondoch.

RAKÚSKO

a)

Starobné dôchodky z dôchodkových účtov podľa všeobecného zákona o dôchodkoch (APG) z 18. novembra 2004.

b)

Povinné dávky podľa článku 41 spolkového zákona z 28. decembra 2001, BGBl I č. 154 o všeobecnom mzdovom fonde rakúskych farmaceutov (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich).

c)

Starobné dôchodky a predčasné starobné dôchodky Rakúskej spolkovej komory všeobecných lekárov podľa základného ustanovenia (základná a doplnková dávka alebo základný dôchodok) a všetky dôchodkové dávky Rakúskej spolkovej komory všeobecných lekárov podľa dodatočného ustanovenia (dodatočný alebo individuálny dôchodok).

d)

Podpora v starobe z dôchodkového fondu Rakúskej komory veterinárnych lekárov.

e)

Dávky podľa častí A a B stanov inštitúcií sociálneho zabezpečenia rakúskych združení právnikov s výnimkou žiadostí o invalidné dávky, vdovské a sirotské dôchodky podľa časti A stanov inštitúcií sociálneho zabezpečenia rakúskych združení právnikov.

f)

Dávky vyplácané inštitúciami sociálneho zabezpečenia Spolkovej komory architektov a stavebných inžinierov podľa rakúskeho zákona o komore stavebných inžinierov (Ziviltechnikerkammergesetzt) z roku 1993 a stanov inštitúcií sociálneho zabezpečenia s výnimkou dávok v invalidite pri chorobách z povolania a pozostalostných dávok, ktoré sa od dávok v invalidite pri chorobách z povolania odvodzujú.

g)

Dávky v súlade so stanovami inštitúcie sociálneho zabezpečenia spolkovej komory profesionálnych účtovníkov a daňových poradcov podľa rakúskeho zákona o profesionálnych účtovníkoch a daňových poradcoch (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

POĽSKO

Starobné dôchodky v systéme so stanoveným dôchodkom.

SLOVINSKO

Dôchodok z povinného doplnkového dôchodkového poistenia.

SLOVENSKO

Povinné starobné dôchodkové sporenie.

ŠVÉDSKO

Dôchodok závislý od príjmu a povinné dôchodkové sporenie (zákon 1998:674).

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Odstupňované dôchodkové dávky vyplácané podľa oddielov 36 a 37 zákona o národnom poistení z roku 1965 a oddielov 35 a 36 zákona o národnom poistení (Severné Írsko) z roku 1966.“

H.   Príloha IX sa mení a dopĺňa takto:

1.

V časti I:

a)

nadpisy „A. BELGICKO“, „B. DÁNSKO“, „C. GRÉCKO“, „D. ŠPANIELSKO“, „E. FRANCÚZSKO“, „F. ÍRSKO“, „G. HOLANDSKO“, „H. FÍNSKO“ a „I. ŠVÉDSKO“ sa nahrádzajú nadpismi „BELGICKO“, „DÁNSKO“, „GRÉCKO“, „ŠPANIELSKO“, „FRANCÚZSKO“, „ÍRSKO“, „HOLANDSKO“, „FÍNSKO“ a „ŠVÉDSKO“;

b)

položka s nadpisom „ÍRSKO“ sa presúva za položku s nadpisom „DÁNSKO“ a pred položkou s nadpisom „GRÉCKO“;

c)

za položkou s nadpisom „FRANCÚZSKO“ sa vkladá táto položka:

„LOTYŠSKO

Invalidné dôchodky (tretia skupina) podľa článku 16 ods. 1 bodu 2 zákona z 1. januára 1996 o štátnych dôchodkoch.“;

d)

do položky s nadpisom „HOLANDSKO“ sa dopĺňa tento text:

„Zákon z 10. novembra 2005 o práci a príjme podľa schopnosti pracovať (WIA).“;

e)

položka pod nadpisom „FÍNSKO“ sa nahrádza takto:

„Štátne dôchodky pre osoby, ktoré sa narodili so zdravotným postihnutím alebo sa stali osobami so zdravotným postihnutím v mladosti (zákon 568/2007 o štátnych dôchodkoch).

Štátne dôchodky a vdovské/vdovecké dôchodky vypočítané podľa prechodných pravidiel a priznané pred 1. januárom 1994 (zákon 569/2007 o vykonávaní zákona o štátnych dôchodkoch).

Doplnkový sirotský dôchodok pri výpočte nezávislej dávky podľa zákona o štátnom dôchodku (zákon 568/2007 o štátnom dôchodku).“;

f)

položka pod nadpisom „ŠVÉDSKO“ sa nahrádza takto:

„Švédska nemocenská náhrada súvisiaca s príjmom a náhrada súvisiaca s činnosťou (zákon 1962:381).

Švédsky zaručený dôchodok a zaručená náhrada, ktoré nahradili plné švédske štátne dôchodky poskytované podľa právnych predpisov o štátnych dôchodkoch, ktoré sa uplatňovali pred 1. januárom 1993, a plný štátny dôchodok priznaný podľa prechodných pravidiel k právnym predpisom uplatňovaným od uvedeného dátumu.“

2.

V časti II:

a)

nadpisy „A. NEMECKO“, „B. ŠPANIELSKO“, „C. TALIANSKO“, „D. LUXEMBURSKO“, „E. FÍNSKO“ a „F. ŠVÉDSKO“ sa nahrádzajú nadpismi „NEMECKO“, „ŠPANIELSKO“, „TALIANSKO“, „LUXEMBURSKO“, „FÍNSKO“ a „ŠVÉDSKO“;

b)

za položkou s nadpisom „TALIANSKO“ sa vkladajú tieto položky:

„LOTYŠSKO

Pozostalostný dôchodok vypočítaný na základe predpokladaných dôb poistenia (článok 23 ods. 8 zákona o štátnych dôchodkoch z 1. januára 1996).

LITVA

a)

Štátne dôchodky zo sociálneho poistenia pre prípad práceneschopnosti vyplácané podľa zákona o štátnych dôchodkoch zo sociálneho poistenia.

b)

Štátne pozostalostné a sirotské dôchodky zo sociálneho poistenia, vypočítané na základe dôchodku pre prípad práceneschopnosti zosnulého podľa zákona o štátnych dôchodkoch zo sociálneho poistenia.“;

c)

za položkou s nadpisom „LUXEMBURSKO“ sa vkladá táto položka:

„SLOVENSKO

a)

Slovenský invalidný dôchodok a z neho odvodený pozostalostný dôchodok.

b)

Invalidný dôchodok osoby, ktorá sa stala invalidnou ako závislé dieťa a ktorá sa naďalej považuje za osobu spĺňajúcu požadované doby poistenia (§ 70 ods. 2, § 72 ods. 3 a § 73 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).“

3.

V časti III:

Položka „Nordický dohovor z 15. júna 1992 o sociálnom zabezpečení“ sa nahrádza takto: „Nordický dohovor o sociálnom zabezpečení z 18. augusta 2003.“

I.   Príloha X sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA X

OSOBITNÉ NEPRÍSPEVKOVÉ PEŇAŽNÉ DÁVKY [článok 70 ods. 2 písm. c)]

BELGICKO

a)

Dávka nahrádzajúca príjem (zákon z 27. februára 1987).

b)

Zaručený príjem pre staršie osoby (zákon z 22. marca 2001).

BULHARSKO

Sociálny starobný dôchodok (článok 89 zákonníka o sociálnom poistení).

ČESKÁ REPUBLIKA

Sociálna podpora (zákon č. 117/1995 Zb. o štátnej sociálnej podpore).

DÁNSKO

Výdavky na bývanie pre dôchodcov (zákon o podpore samostatného bývania, konsolidované znenie zákona č. 204 z 29. marca 1995).

NEMECKO

a)

Príjem na základné životné potreby pre staršie osoby a osoby so zníženou zárobkovou schopnosťou podľa kapitoly 4 knihy XII sociálneho zákonníka.

b)

Dávky na základné životné potreby podľa základných ustanovení pre osoby uchádzajúce sa o zamestnanie, ak so zreteľom na tieto dávky nie sú splnené požiadavky na vznik nároku na dočasný doplnok pri poberaní dávok v nezamestnanosti (článok 24 ods. 1 knihy II sociálneho zákonníka).

ESTÓNSKO

a)

Dávka pre plnoleté osoby so zdravotným postihnutím (zákon z 27. januára 1999 o sociálnych dávkach pre osoby so zdravotným postihnutím).

b)

Štátna dávka v nezamestnanosti (zákon z 29. septembra 2005 o službách na trhu práce a jeho podpore).

ÍRSKO

a)

Dávka pre osoby uchádzajúce sa o zamestnanie (konsolidované znenie zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005, časť 3 kapitola 2).

b)

Štátny dôchodok (nepríspevkový) (konsolidované znenie zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005, časť 3 kapitola 4).

c)

Vdovský dôchodok (nepríspevkový) a vdovecký dôchodok (nepríspevkový) (konsolidované znenie zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005, časť 3 kapitola 6).

d)

Dávka za zdravotné postihnutie (konsolidované znenie zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005, časť 3 kapitola 10).

e)

Príspevok na zabezpečenie mobility (zákon o zdravotníctve z roku 1970, oddiel 61).

f)

Dôchodok pre nevidiacich (konsolidované znenie zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005, časť 3 kapitola 5).

GRÉCKO

Osobitné dávky pre staršie osoby (zákon 1296/82).

ŠPANIELSKO

a)

Zaručený minimálny príjem (zákon č. 13/82 zo 7. apríla 1982).

b)

Peňažné dávky na pomoc starším osobám a invalidným osobám, ktoré nie sú schopné pracovať (kráľovská vyhláška č. 2620/81 z 24. júla 1981).

c)

i)

Nepríspevkové invalidné dôchodky a starobné dôchodky podľa článku 38 ods. 1 konsolidovaného znenia všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení schváleného kráľovskou legislatívnou vyhláškou č. 1/1994 z 20. júna 1994; a

ii)

dávky, ktoré sú prídavkom k uvedeným dôchodkom, ako sa ustanovuje v právnych predpisoch autonómnych oblastí Comunidades Autonómas, a zaručujú minimálny príjem na základné životné potreby so zreteľom na hospodársku a sociálnu situáciu v dotknutých autonómnych oblastiach Comunidades Autonómas.

d)

Dávky na podporu mobility a kompenzáciu nákladov na dopravu (zákon č. 13/1982 zo 7. apríla 1982).

FRANCÚZSKO

a)

Doplnkové dávky:

i)

z osobitného fondu pre invaliditu a

ii)

z fondu solidarity v starobe vo vzťahu k nadobudnutým právam

(zákon z 30. júna 1956 kodifikovaný v knihe VIII zákonníka sociálneho zabezpečenia).

b)

Prídavok pre plnoleté osoby so zdravotným postihnutím (zákon z 30. júna 1975 kodifikovaný v knihe VIII zákonníka o sociálnom zabezpečení).

c)

Osobitný prídavok (zákon z 10. júla 1952 kodifikovaný v knihe VIII zákonníka o sociálnom zabezpečení) vo vzťahu k nadobudnutým právam.

d)

Prídavok solidarity v starobe (vyhláška z 24. júna 2004 kodifikovaná v knihe VIII zákonníka o sociálnom zabezpečení) k 1. januáru 2006.

TALIANSKO

a)

Sociálne dôchodky pre osoby bez prostriedkov (zákon č. 153 z 30. apríla 1969).

b)

Dôchodky a prídavky pre civilné zdravotne postihnuté osoby alebo invalidné osoby (zákon č. 118 z 30. marca 1971, č. 18 z 11. februára 1980 a č. 508 z 23. novembra 1988).

c)

Dôchodky a prídavky pre nemé a nepočujúce osoby (zákon č. 381 z 26. mája 1970 a č. 508 z 23. novembra 1988).

d)

Dôchodky a prídavky pre civilné nevidiace osoby (zákon č. 382 z 27. mája 1970 a č. 508 z 23. novembra 1988).

e)

Doplnkové dávky k minimálnym dôchodkom (zákon č. 218 zo 4. apríla 1952, č. 638 z 11. novembra 1983 a č. 407 z 29. decembra 1990).

f)

Doplnkové dávky k prídavkom pre zdravotne postihnuté osoby (zákon č. 222 z 12. júna 1984).

g)

Sociálny prídavok (zákon č. 335 z 8. augusta 1995).

h)

Sociálny príspevok (článok 1 ods. 1 a 12 zákona č. 544 z 29. decembra 1988 a ďalšie zmeny a doplnenia).

CYPRUS

a)

Sociálny dôchodok [zákon o sociálnych dôchodkoch z roku 1995 (zákon 25(I)/95) v znení zmien a doplnení].

b)

Prídavok pri závažnom stupni obmedzenia pohyblivosti (rozhodnutia rady ministrov č. 38210 zo 16. októbra 1992, č. 41370 z 1. augusta 1994, č. 46183 z 11. júna 1997 a č. 53675 zo 16. mája 2001).

c)

Osobitný príspevok pre nevidiace osoby [zákon o osobitných príspevkoch z roku 1996 (zákon 77(I)/96) v znení zmien a doplnení].

LOTYŠSKO

a)

Dávky štátneho sociálneho zabezpečenia (zákon o štátnych sociálnych dávkach z 1. januára 2003).

b)

Prídavok na kompenzáciu dopravných nákladov pre osoby so zdravotným postihnutím s obmedzenou pohyblivosťou (zákon o štátnych sociálnych dávkach z 1. januára 2003).

LITVA

a)

Dôchodok sociálnej pomoci (článok 5 zákona o štátnych sociálnych príspevkoch z roku 2005).

b)

Podporný príspevok (článok 15 zákona o štátnych sociálnych príspevkoch z roku 2005).

c)

Náhrada na dopravu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré majú problémy s pohyblivosťou (článok 7 zákona o náhrade na dopravu z roku 2000).

LUXEMBURSKO

Príjem pre osoby so závažným zdravotným postihnutím (článok 1 ods. 2 zákona z 12. septembra 2003) s výnimkou osôb uznaných za pracovníkov so zdravotným postihnutím a zamestnaných na všeobecnom trhu práce alebo na chránenom pracovisku.

MAĎARSKO

a)

Renta v invalidite [vyhláška rady ministrov č. 83/1987 (XII 27) o rente v invalidite].

b)

Nepríspevkové prídavky v starobe [zákon III o sociálnej správe a sociálnych dávkach z roku 1993].

c)

Príspevok na dopravu [vládna vyhláška č. 164/1995 (XII 27) o príspevkoch na dopravu pre osoby so závažným telesným postihnutím].

MALTA

a)

Doplnkový príspevok [oddiel 73 zákona o sociálnom zabezpečení (kapitola 318) 1987].

b)

Starobný dôchodok [zákon o sociálnom zabezpečení (kapitola 318) 1987].

HOLANDSKO

a)

Zákon o pomoci pri zdravotnom postihnutí mladistvých z 24. apríla 1997 (Wajong).

b)

Zákon o doplnkových dávkach zo 6. novembra 1986 (TW).

RAKÚSKO

Kompenzačný príspevok (spolkový zákon z 9. septembra 1955 o všeobecnom sociálnom poistení – ASVG, spolkový zákon z 11. októbra 1978 o sociálnom poistení osôb zamestnaných v obchodnom sektore – GSVG a spolkový zákon z 11. októbra 1978 o sociálnom poistení pracovníkov v poľnohospodárstve – BSVG).

POĽSKO

Sociálny dôchodok (zákon z 27. júna 2003 o sociálnych dôchodkoch).

PORTUGALSKO

a)

Nepríspevkový štátny starobný a invalidný dôchodok (zákonná vyhláška č. 464/80 z 13. októbra 1980).

b)

Nepríspevkové vdovské/vdovecké dôchodky (vykonávacia vyhláška č. 52/81 z 11. novembra 1981).

c)

Príplatok solidarity pre staršie osoby (zákonná vyhláška č. 232/2005 z 29. decembra 2005, zmenená a doplnená zákonnou vyhláškou č. 236/2006 z 11. decembra 2006).

SLOVINSKO

a)

Štátny dôchodok (zákon o dôchodkovom a invalidnom poistení z 23. decembra 1999).

b)

Podpora príjmu dôchodcov (zákon o dôchodkovom a invalidnom poistení z 23. decembra 1999).

c)

Príspevok na výživu (zákon o dôchodkovom a invalidnom poistení z 23. decembra 1999).

SLOVENSKO

a)

Úprava dôchodku priznaného pred 1. januárom 2004, ktorý je jediným zdrojom príjmu.

b)

Sociálny dôchodok, ktorý bol priznaný pred 1. januárom 2004.

FÍNSKO

a)

Príspevok na bývanie pre dôchodcov (zákon 571/2007 o príspevku na bývanie pre dôchodcov).

b)

Podpora trhu práce (zákon 1290/2002 o dávkach v nezamestnanosti).

c)

Osobitná pomoc prisťahovalcom (zákon 1192/2002 o osobitnej pomoci prisťahovalcom).

ŠVÉDSKO

a)

Príspevky na bývanie osobám, ktoré poberajú dôchodok (zákon 2001:761).

b)

Finančná podpora starších osôb (zákon 2001:853).

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a)

Štátny dôchodkový príspevok [zákon o štátnom dôchodkovom príspevku z roku 2002 a zákon o štátnom dôchodkovom príspevku (Severné Írsko) z roku 2002].

b)

Prídavky pre uchádzačov o zamestnanie na základe príjmu [zákon o uchádzačoch o zamestnanie z roku 1995 a nariadenie o uchádzačoch o zamestnanie (Severné Írsko) z roku 1995].

c)

Podpora k príjmu [zákon o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia z roku 1992 a zákon o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia (Severné Írsko) z roku 1992].

d)

Prídavok na mobilitu k príspevku na bývanie pre osoby so zdravotným postihnutím [zákon o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia z roku 1992 a zákon o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia (Severné Írsko) z roku 1992].“

J.   Príloha XI sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA XI

OSOBITNÉ USTANOVENIA NA UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

(článok 51 ods. 3, článok 56 ods. 1 a článok 83)

BULHARSKO

Článok 33 ods. 1 bulharského zákona o zdravotnom poistení sa týka všetkých osôb, pre ktoré je Bulharsko príslušným členským štátom podľa hlavy III kapitoly 1 tohto nariadenia.

ČESKÁ REPUBLIKA

Na účely vymedzenia pojmu rodinný príslušník podľa článku 1 písm. i) ‚manžel’/‚manželka’ znamená aj registrovaných partnerov vymedzených v českom zákone č. 115/2006 Zb. o registrovanom partnerstve.

DÁNSKO

a)

Na účely vypočítania dôchodku podľa zákona o sociálnom dôchodku ‚lov om social pension’ sa doby činnosti, ktoré cezhraničný pracovník alebo pracovník, ktorý prišiel do Dánska vykonávať prácu sezónnej povahy, odpracoval ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podľa dánskych právnych predpisov, považujú za doby bydliska pozostalého(-ej) manžela(-ky) v Dánsku, pokiaľ počas týchto dôb pozostalý(-á) manžel(-ka) žil(-a) s uvedeným pracovníkom v manželskom zväzku bez súdneho odlúčenia alebo odlúčenia de facto na základe nezlučiteľnosti a pod podmienkou, že počas týchto dôb mal(-a) manžel(-ka)bydlisko na území iného členského štátu. Na účely tohto bodu ‚práca sezónnej povahy’ je práca, ktorá sa vzhľadom na to, že závisí od striedania ročných období, automaticky znovu opakuje každý rok.

b)

Na účely vypočítania dôchodku podľa zákona o sociálnom dôchodku ‚lov om social pension’ sa doby činnosti, ktoré ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba odpracovala podľa dánskych právnych predpisov pred 1. januárom 1984 osoba, na ktorú sa nevzťahuje bod 1 písm. a), považujú za doby bydliska pozostalého(-ej) manžela(-ky) v Dánsku, pokiaľ počas týchto dôb pozostalý(-á) manžel(-ka) žil(-a) s osobou v manželskom zväzku bez súdneho odlúčenia alebo odlúčenia de facto na základe nezlučiteľnosti a pod podmienkou, že počas týchto dôb mal(-a) manžel(-ka) bydlisko na území iného členského štátu.

c)

Doby, ktoré sa majú zohľadniť podľa písmen a) a b), sa nezohľadňujú, pokiaľ sa prekrývajú s dobami zohľadňovanými pri výpočte dôchodku pre dotknutú osobu podľa právnych predpisov o povinnom poistení iného členského štátu alebo s dobami, počas ktorých dotknutá osoba poberala dôchodok podľa takýchto právnych predpisov. Tieto doby sa však zohľadňujú, ak je ročná výška uvedeného dôchodku nižšia ako polovica základnej výšky sociálneho dôchodku.

a)

Bez ohľadu na ustanovenia článku 6 tohto nariadenia osoby, ktoré neboli zárobkovo činné v jednom alebo viacerých členských štátoch, majú nárok na dánsky sociálny dôchodok, len ak majú alebo mali trvalé bydlisko v Dánsku najmenej počas troch rokov v závislosti od vekových obmedzení stanovených v dánskych právnych predpisoch. S výhradou článku 4 tohto nariadenia sa článok 7 neuplatňuje na dánsky sociálny dôchodok, na ktorý takéto osoby získali nárok.

b)

Uvedené ustanovenia sa neuplatňujú na nárok na dánsky sociálny dôchodok pre rodinných príslušníkov osôb, ktoré sú alebo boli zárobkovo činné v Dánsku, alebo pre študentov alebo ich rodinných príslušníkov.

3.   Na dočasnú dávku nezamestnaným osobám, ktoré boli prijaté do systému ‚pružnej práce’ ledighedsydelse (zákon č. 455 z 10. júna 1997), sa vzťahuje hlava III kapitola 6 tohto nariadenia. Pokiaľ ide o nezamestnané osoby, ktoré odchádzajú do iného členského štátu, uplatňujú sa články 64 a 65, ak má tento členský štát podobné systémy zamestnanosti pre tú istú kategóriu osôb.

4.   Ak má poberateľ dánskeho sociálneho dôchodku tiež nárok na pozostalostný dôchodok z iného členského štátu, takéto dôchodky sa na účely vykonávania dánskych právnych predpisov považujú za dávky rovnakého druhu v zmysle článku 53 ods. 1 tohto nariadenia, avšak pod podmienkou, že osoba, ktorej doby poistenia alebo bydliska sú základom pre výpočet pozostalostného dôchodku, získala takisto nárok na dánsky sociálny dôchodok.

NEMECKO

1.   Bez ohľadu na článok 5 písm. a) tohto nariadenia a § 5 ods. 4 bod 1 zväzku VI sociálneho zákonníka Sozialgesetzbuch osoba, ktorá poberá plný starobný dôchodok podľa právnych predpisov iného členského štátu, môže požiadať, aby bola povinne poistená v systéme dôchodkového poistenia Nemecka.

2.   Bez ohľadu na článok 5 písm. a) tohto nariadenia a článok 7 ods. 1 a 3 zväzku VI sociálneho zákonníka Sozialgesetzbuch osoba, ktorá je povinne poistená v inom členskom štáte alebo dostáva starobný dôchodok podľa právnych predpisov iného členského štátu, sa môže prihlásiť do systému dobrovoľného poistenia v Nemecku.

3.   Na účely poskytovania peňažných dávok podľa § 47 ods. 1 SGB V, § 47 ods. 1 SGB VII a § 200 ods. 2 bývalého sociálneho zákonníka Reichsversicherungsordnung poisteným osobám, ktoré žijú v inom členskom štáte, vypočítajú poistné systémy Nemecka čistú platbu, ktorá sa použije na posúdenie dávok, ako keby poistená osoba žila v Nemecku, pokiaľ poistená osoba požiada o posúdenie na základe čistej platby, ktorú v skutočnosti poberá.

4.   Štátni príslušníci iných členských štátov, ktorých miesto bydliska alebo obvyklého pobytu je mimo Nemecka a ktorí spĺňajú všeobecné podmienky systému dôchodkového poistenia Nemecka, môžu platiť dobrovoľné príspevky, len ak boli dobrovoľne alebo povinne poistení v systéme dôchodkového poistenia Nemecka počas určitého obdobia v minulosti; toto sa tak isto vzťahuje na osoby bez štátnej príslušnosti a na utečencov, ktorých miesto bydliska alebo obvyklého pobytu je v inom členskom štáte.

5.   Paušálne priznaná doba (Pauschale Anrechnungszeit) podľa článku 253 zväzku VI sociálneho zákonníka Sozialgesetzbuch sa určuje výhradne s odkazom na doby v Nemecku.

6.   Ak sa na opätovný výpočet dôchodku uplatňujú nemecké právne predpisy v oblasti dôchodkov platné k 31. decembru 1991, na účely priznania nemeckých náhradných dôb (Ersatzzeiten) sa uplatňujú len nemecké právne predpisy.

7.   Nemecké právne predpisy o pracovných úrazoch a chorobách z povolania, ktoré sa odškodňujú podľa zákona o zahraničných dôchodkoch, a o dávkach za doby poistenia, ktoré sa môžu priznať podľa zákona o zahraničných dôchodkoch na územiach uvedených v § 1 ods. 2 bode 3 zákona o vysídlených osobách a utečencoch (Bundesvertriebenengesetz), sa naďalej uplatňujú v rozsahu uplatňovania tohto nariadenia bez ohľadu na ustanovenia § 2 zákona o zahraničných dôchodkoch (Fremdrentengesetz).

8.   Pre výpočet teoretickej výšky uvedenej v článku 52 ods. 1 písm. b) bode i) tohto nariadenia pri dôchodkových systémoch pre slobodné povolania príslušná inštitúcia so zreteľom na každý rok poistenia dosiahnutý podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu vezme za základ priemerný ročný nárok na dôchodok nadobudnutý na základe platenia príspevkov počas doby členstva v príslušných inštitúciách.

ESTÓNSKO

Na účely vypočítania rodičovských dávok sa doby zamestnania v iných členských štátoch ako Estónsko považujú za založené na rovnakej priemernej výške sociálnej dane, aká sa vypláca počas dôb zamestnania v Estónsku, s ktorými sa sčítajú. Ak bola osoba počas referenčného roka zamestnaná iba v iných členských štátoch, pri výpočte dávky sa vychádza z priemernej sociálnej dane vyplácanej v Estónsku v období medzi referenčným rokom a materskou dovolenkou.

ÍRSKO

1.   Bez ohľadu na ustanovenia článku 21 ods. 2 a článku 62 tohto nariadenia na účely výpočtu predpísaných uznateľných týždenných zárobkov poistenca na priznanie nemocenských dávok alebo dávok v nezamestnanosti podľa írskych právnych predpisov sa suma rovnajúca sa priemernej týždennej mzde zamestnaných osôb v príslušnom predpísanom roku započíta tomuto poistencovi za každý týždeň vykonávania činnosti zamestnanca podľa právnych predpisov iného členského štátu počas tohto predpísaného roku.

2.   Ak sa uplatňuje článok 46 tohto nariadenia, Írsko na účely oddielu 118 ods. 1 písm. a) konsolidovaného znenia zákona o sociálnom zabezpečení z roku 2005 zohľadňuje všetky doby, počas ktorých, pokiaľ ide o invaliditu nasledujúcu po práceneschopnosti, by bola osoba považovaná za práceneschopnú podľa írskych právnych predpisov, ak je dotknutá osoba práceneschopná s následnou invaliditou a vzťahujú sa na ňu právne predpisy iného členského štátu.

GRÉCKO

1.   Zákon č. 1469/84 o dobrovoľnom pridružení k systému dôchodkového poistenia pre štátnych príslušníkov Grécka a cudzích štátnych príslušníkov gréckeho pôvodu sa uplatňuje na štátnych príslušníkov iných členských štátov, osoby bez štátnej príslušnosti a utečencov, ak dotknuté osoby bez ohľadu na miesto ich bydliska alebo pobytu boli v minulosti určitý čas povinne alebo dobrovoľne pridružené k systému dôchodkového poistenia Grécka.

2.   Bez ohľadu na článok 5 písm. a) tohto nariadenia a článok 34 zákona 1140/1981 osoba, ktorá poberá dôchodok v súvislosti s pracovnými úrazmi alebo chorobami z povolania podľa právnych predpisov iného členského štátu, môže požiadať o povinné poistenie podľa právnych predpisov uplatňovaných poľnohospodárskym poisťovacím systémom (OGA) v rozsahu, v akom vykonáva činnosť, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti týchto právnych predpisov.

ŠPANIELSKO

1.   Na účely vykonávania článku 52 ods. 1 písm. b) bodu i) tohto nariadenia sa roky, ktoré pracovníkovi chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku alebo veku povinného odchodu do dôchodku v zmysle článku 31 ods. 4 konsolidovaného znenia zákona o štátnych dôchodcoch Ley de Clases Pasivas del Estado berú do úvahy ako skutočné roky štátnej služby, len ak v čase udalosti, v súvislosti s ktorou vznikol nárok na invalidný alebo pozostalostný dôchodok, sa na poberateľa vzťahoval španielsky osobitný systém pre štátnych zamestnancov alebo poberateľ vykonával činnosť pridruženú k tomuto systému, alebo ak v čase udalosti, v súvislosti s ktorou vznikol nárok na dôchodky, poberateľ vykonával činnosť, ktorá by si vyžadovala začlenenie dotknutej osoby do osobitného systému pre štátnych zamestnancov, ozbrojené zložky alebo súdnictvo, ak by sa táto činnosť vykonávala v Španielsku.

a)

Podľa článku 56 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia sa výpočet teoretickej dávky v Španielsku uskutočňuje na základe skutočných príspevkov osoby počas rokov, ktoré bezprostredne predchádzali úhrade posledného príspevku do systému sociálneho zabezpečenia v Španielsku. Ak je pri výpočte základnej výšky dôchodku potrebné zohľadniť doby poistenia a/alebo bydliska podľa právnych predpisov iných členských štátov, použije sa pre uvedené doby základ pre príspevok v Španielsku, ktorý je časovo najbližšie referenčným dobám so zreteľom na vývoj indexu maloobchodných cien.

b)

Výška priznaného dôchodku sa zvýši o sumu zvýšení a valorizácií vypočítaných za každý nasledujúci rok pre dôchodky toho istého druhu.

3.   Doby dosiahnuté v iných členských štátoch, ktoré je potrebné započítať v rámci osobitného systému pre štátnych zamestnancov, ozbrojené zložky a súdnu správu, sa na účely článku 56 tohto nariadenia posudzujú rovnako, a to ako časovo najbližšie doby dosiahnuté štátnym zamestnancom v Španielsku.

4.   Na všetkých poberateľov podľa tohto nariadenia, ktorí na svoje meno v rámci španielskych právnych predpisov platili príspevky pred 1. januárom 1967, sa uplatňujú doplnkové sumy na základe veku, ktoré sa uvádzajú v druhom prechodnom ustanovení všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení; pri uplatňovaní článku 5 tohto nariadenia nie je možné výlučne na tieto účely posudzovať doby poistenia priznané v inom členskom štáte pred uvedeným dátumom rovnako ako príspevky platené v Španielsku. Dátumu 1. január 1967 v prípade osobitného systému pre námorníkov zodpovedá 1. augustu 1970 a v prípade osobitného systému sociálneho zabezpečenia uhoľných baníkov 1. aprílu 1969.

FRANCÚZSKO

1.   Štátni príslušníci iných členských štátov, ktorých miesto bydliska alebo obvyklého pobytu je mimo Francúzska a ktorí spĺňajú všeobecné podmienky systému dôchodkového poistenia Francúzska, môžu platiť dobrovoľné príspevky, len ak boli dobrovoľne alebo povinne poistení v systéme dôchodkového poistenia Francúzska počas určitého obdobia v minulosti; toto sa tak isto vzťahuje na osoby bez štátnej príslušnosti a na utečencov, ktorých miesto bydliska alebo obvyklého pobytu je v inom členskom štáte.

2.   Pri osobách, ktoré poberajú vecné dávky vo Francúzsku podľa článkov 17, 24 alebo 26 tohto nariadenia s bydliskom vo francúzskych departementoch Haut-Rhin, Bas-Rhin alebo Moselle, zahŕňajú vecné dávky poskytované v mene inštitúcie iného členského štátu, ktorý je zodpovedný za znášanie ich nákladov, aj dávky poskytované v rámci všeobecného systému nemocenského poistenia a systému povinného doplnkového miestneho nemocenského poistenia v regióne Alsace-Moselle.

3.   Na účely uplatňovania hlavy III kapitoly 5 tohto nariadenia francúzske právne predpisy platné pre osobu, ktorá vykonáva alebo vykonávala činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, zahŕňajú systém(-y) základného starobného poistenia a systém(-y) doplnkového dôchodkového poistenia, ktorým dotknutá osoba podliehala.

CYPRUS

Na účely uplatňovania ustanovení článkov 6, 51, a 61 tohto nariadenia na akékoľvek obdobie začínajúce 6. októbrom 1980 alebo neskôr sa týždeň poistenia podľa právnych predpisov Cyperskej republiky vypočíta tak, že celkové príjmy rozhodujúce pre poistenie za príslušné obdobie sa vydelia týždennou výškou základného príjmu rozhodujúceho pre poistenie pre príslušný rok prispievania, pokiaľ takto určený počet týždňov nepresiahne počet kalendárnych týždňov v príslušnom období.

MALTA

Osobitné ustanovenia pre štátnych zamestnancov

a)

Výlučne na účely uplatňovania článkov 49 a 60 tohto nariadenia sa osoby zamestnané podľa zákona o Maltských ozbrojených silách (kapitola 220 Maltského zákonníka), zákona o polícii (kapitola 164 Maltského zákonníka) a zákona o väzenských zariadeniach (kapitola 260 Maltského zákonníka) považujú za štátnych zamestnancov.

b)

Dôchodky vyplácané podľa uvedených zákonov a podľa nariadenia o dôchodkoch (kapitola 93 Maltského zákonníka) sa výlučne na účely článku 1 písm. e) tohto nariadenia považujú za ‚osobitné systémy pre štátnych zamestnancov’.

HOLANDSKO

1.   Zdravotné poistenie

a)

Pokiaľ ide o nárok na vecné dávky podľa holandských právnych predpisov za osoby, ktoré majú nárok na vecné dávky na účely vykonávania hlavy III kapitol 1 a 2 tohto nariadenia, sa považujú:

i)

osoby, ktoré sú podľa článku 2 zákona o zdravotnom poistení Zorgverzekeringswet povinné poistiť sa v zdravotnej poisťovni, a

ii)

pokiaľ už nie sú zahrnutí v bode i), rodinní príslušníci vojenského personálu v aktívnej službe, ktorí majú pobyt v inom členskom štáte, a osoby s bydliskom v inom členskom štáte, ktoré majú podľa tohto nariadenia nárok na zdravotnú starostlivosť v ich štáte bydliska, pričom náklady hradí Holandsko.

b)

Osoby uvedené v bode 1 písm. a) bode i) sa musia v súlade s ustanoveniami zákona o zdravotnom poistení Zorgverzekeringswet poistiť v zdravotnej poisťovni a osoby uvedené v bode 1 písm. a) bode ii) sa musia zaregistrovať vo Výbore pre zdravotné poistenie College voor zorgverzekeringen.

c)

Ustanovenia zákona o zdravotnom poistení Zorgverzekeringswet a všeobecného zákona o mimoriadnych nákladoch na zdravotnú starostlivosť Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten týkajúce sa zodpovednosti za platby poistného sa vzťahujú na osoby uvedené v písmene a) a ich rodinných príslušníkov. Za rodinných príslušníkov odvádza poistné osoba, od ktorej sa odvodzuje nárok na zdravotnú starostlivosť, s výnimkou rodinných príslušníkov vojenského personálu, ktorí majú pobyt v inom členskom štáte, od ktorých sa poistné vyberá priamo.

d)

Ustanovenia zákona o zdravotnom poistení Zorgverzekeringswet týkajúce sa oneskoreného uzatvorenia poistenia sa uplatňujú primerane v prípade neskorej registrácie osôb uvedených v bode 1 písm. a) bode ii) vo Výbore pre zdravotné poistenie College voor Zorgverzekeringen.

e)

Osoby, ktoré majú nárok na vecné dávky na základe právnych predpisov iného členského štátu ako Holandska a ktoré majú bydlisko alebo dočasný pobyt v Holandsku, majú nárok na vecné dávky v súlade s poistením, ktoré poistencom v Holandsku poskytuje inštitúcia miesta bydliska alebo miesta pobytu pri zohľadnení článku 11 ods. 1, 2 alebo 3 a článku 19 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení Zorgverzekeringswet, ako aj na vecné dávky poskytované podľa zákona o osobitných nákladoch na zdravotnú starostlivosť Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

f)

Na účely článkov 23 až 30 tohto nariadenia sa za dôchodky podľa holandských právnych predpisov (okrem dôchodkov, na ktoré sa vzťahuje hlava III kapitola 4 a 5 tohto nariadenia) považujú tieto dávky:

dôchodky priznané podľa zákona o dôchodkoch štátnych zamestnancov a ich pozostalých zo 6. januára 1966 (Algemene burgerlijke pensioenwet) (holandský zákon o dôchodkoch štátnych zamestnancov),

dôchodky priznané podľa zákona o dôchodkoch zamestnancov ozbrojených zložiek a ich pozostalých zo 6. októbra 1966 (Algemene militaire pensioenwet) (zákon o dôchodkoch zamestnancov ozbrojených zložiek),

dávky pri práceneschopnosti priznané podľa zákona o dávkach pri práceneschopnosti zamestnancov ozbrojených zložiek zo 7. júna 1972 (Wetarbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (zákon o práceneschopnosti zamestnancov ozbrojených zložiek),

dôchodky priznané podľa zákona o dôchodkoch pre zamestnancov holandských železníc NV Nederlandse Spoorwegen a ich pozostalých Spoorwegpensioenwet z 15. februára 1967,

dôchodky priznané podľa nariadenia holandských železníc upravujúceho podmienky zamestnávania Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen,

dávky priznané dôchodcom pred dosiahnutím dôchodkového veku 65 rokov v rámci dôchodkového systému, ktorý má zabezpečiť bývalým zamestnancom príjem v starobe, alebo dávky priznané v prípade predčasného odchodu z trhu práce v rámci systému vytvoreného štátom alebo na základe kolektívnej zmluvy pre osoby vo veku 55 rokov a viac,

dávky priznané zamestnancom ozbrojených zložiek a štátnym zamestnancom podľa systému, ktorý sa uplatňuje v prípade nezamestnanosti, odchodu do dôchodku alebo predčasného odchodu do dôchodku.

g)

Na účely hlavy III kapitol 1 a 2 tohto nariadenia sa refundácia pri nepoberaní dávok ustanovená v holandskom systéme pre prípad obmedzeného využívania zariadení zdravotnej starostlivosti považuje za peňažnú nemocenskú dávku.

2.   Uplatňovanie holandského zákona o všeobecnom starobnom poistení Algemene Ouderdomswet (AOW)

a)

Zníženie uvedené v článku 13 ods. 1 holandského zákona o všeobecnom starobnom poistení Algemene Ouderdomswet (AOW) sa neuplatňuje na kalendárne roky pred 1. januárom 1957, počas ktorých príjemca, ktorý nespĺňa podmienky na to, aby sa tieto roky posudzovali ako doby poistenia:

mal bydlisko v Holandsku vo veku 15 až 65 rokov alebo

mal bydlisko v inom členskom štáte a zároveň pracoval v Holandsku pre zamestnávateľa usadeného v Holandsku, alebo

pracoval v inom členskom štáte počas dôb, ktoré sa považujú za doby poistenia podľa holandského systému sociálneho zabezpečenia.

Odchylne od článku 7 AOW každá osoba, ktorá mala bydlisko alebo pracovala v Holandsku v súlade s uvedenými podmienkami len pred 1. januárom 1957, sa tiež považuje za osobu s nárokom na dôchodok.

b)

Zníženie uvedené v článku 13 ods. 1 AOW sa neuplatňuje na kalendárne roky pred 2. augustom 1989, počas ktorých osoba vo veku 15 až 65 rokov, ktorá je alebo bola ženatá/vydatá, nebola poistená podľa uvedených právnych predpisov a zároveň mala bydlisko na území iného členského štátu ako Holandska, ak sa tieto kalendárne roky prekrývajú s dobami poistenia, ktoré dosiahol(-a) manžel(-ka) osoby podľa týchto právnych predpisov, alebo s kalendárnymi rokmi, ktoré sa majú zohľadniť podľa bodu 2 písm. a), pod podmienkou, že manželstvo páru bolo v tom čase právoplatné.

Odchylne od článku 7 AOW sa takáto osoba považuje za osobu s nárokom na dôchodok.

c)

Zníženie uvedené v článku 13 ods. 2 AOW sa neuplatňuje na kalendárne roky pred 1. januárom 1957, počas ktorých manžel(-ka) dôchodcu, ktorý(-á) nespĺňa podmienky na to, aby sa tieto roky považovali za doby poistenia:

mal(-a) bydlisko v Holandsku vo veku 15 až 65 rokov alebo

mal(-a) bydlisko v inom členskom štáte a zároveň pracoval v Holandsku pre zamestnávateľa usadeného v Holandsku, alebo

pracoval(-a) v inom členskom štáte počas dôb, ktoré sa považujú za doby poistenia podľa holandského systému sociálneho zabezpečenia.

d)

Zníženie uvedené v článku 13 ods. 2 AOW sa neuplatňuje na kalendárne roky pred 2. augustom 1989, počas ktorých manžel(-ka) dôchodkyne(-cu) vo veku 15 až 65 rokov s bydliskom v inom členskom štáte ako v Holandsku nebol(-a) poistený(-á) podľa uvedených právnych predpisov, ak sa tieto kalendárne roky prekrývajú s dobami poistenia, ktoré dôchodca(-kyňa) dosiahol(-hla) podľa týchto právnych predpisov, alebo s kalendárnymi rokmi, ktoré sa majú zohľadniť podľa bodu 2 písm. a), pod podmienkou, že manželstvo páru bolo v tom čase právoplatné.

e)

Bod 2 písm. a), b), c) a d) sa neuplatňuje na doby, ktoré sa prekrývajú:

s dobami, ktoré sa môžu zohľadniť pri výpočte dôchodkových práv podľa právnych predpisov o starobnom dôchodku iného členského štátu ako Holandska, alebo

dobami, za ktoré dotknutá osoba poberala starobný dôchodok podľa týchto právnych predpisov.

Doby dobrovoľného poistenia podľa systému iného členského štátu sa na účely tohto ustanovenia nezohľadňujú.

f)

Bod 2 písm. a) b), c) a d) sa uplatňuje len vtedy, ak mala dotknutá osoba po dosiahnutí veku 59 rokov bydlisko v jednom alebo viacerých členských štátoch počas šiestich rokov, a len na takú dobu, počas ktorej má daná osoba bydlisko v jednom z týchto členských štátov.

g)

Odchylne od kapitoly IV AOW, každá osoba s bydliskom v inom členskom štáte ako v Holandsku, ktorého manžel(-ka) je povinne poistený(-á) podľa týchto právnych predpisov, má oprávnenie uzavrieť dobrovoľné poistenie podľa týchto právnych predpisov na doby, počas ktorých je manžel(-ka) povinne poistený(-á).

Toto oprávnenie sa nekončí, ak sa povinné poistenie manžela(-ky) ukončí v dôsledku jeho/jej úmrtia a ak pozostalý(-á) poberá dôchodok len podľa holandského všeobecného zákona o pozostalých Algemene nabestaandenwet.

Oprávnenie súvisiace s dobrovoľným poistením sa v každom prípade končí dňom, keď osoba dosiahne vek 65 rokov.

Príspevok, ktorý sa má platiť pri dobrovoľnom poistení, sa stanovuje v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa určovania príspevku pri dobrovoľnom poistení podľa AOW. Ak však dobrovoľné poistenie pokračuje od doby poistenia podľa bodu 2 písm. b), príspevok sa stanovuje v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa určovania príspevku pri povinnom poistení podľa AOW, pričom sa zohľadňovaný príjem považuje za nadobudnutý v Holandsku.

h)

Oprávnenie uvedené v bode 2 písm. g) sa neudeľuje žiadnej osobe poistenej podľa právnych predpisov o dôchodkoch alebo pozostalostných dávkach iného členského štátu.

i)

Každá osoba, ktorá požaduje dobrovoľné poistenie podľa bodu 2 písm. g), je povinná požiadať o toto poistenie banku sociálneho zabezpečenia Sociale Verzekeringsbank najneskôr do jedného roka odo dňa, ku ktorému spĺňa podmienky na účasť v poistení.

3.   Uplatňovanie holandského všeobecného zákona o poistení pre pozostalé závislé osoby Algemene nabestaandenwet (ANW)

a)

Ak má pozostalý(-á) manžel(-ka) nárok na pozostalostný dôchodok podľa všeobecného zákona o pozostalých príbuzných Algemene Nabestaandenwet (ANW) v zmysle článku 51 ods. 3 tohto nariadenia, vypočíta sa tento dôchodok v súlade s článkom 52 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

Na účely uplatňovania týchto ustanovení sa doby poistenia pred 1. októbrom 1959 takisto považujú za doby poistenia dosiahnuté podľa holandských právnych predpisov, ak počas týchto dôb poistenec po dosiahnutí veku 15 rokov:

mal bydlisko v Holandsku alebo

mal bydlisko v inom členskom štáte a zároveň pracoval v Holandsku pre zamestnávateľa usadeného v Holandsku, alebo

pracoval v inom členskom štáte počas dôb, ktoré sa považujú za doby poistenia podľa holandského systému sociálneho zabezpečenia.

b)

Nezohľadňujú sa doby, ktoré majú byť zohľadnené podľa bodu 3 písm. a), ktoré sa prekrývajú s dobami povinného poistenia dosiahnutými podľa právnych predpisov iného členského štátu, pokiaľ ide o pozostalostné dôchodky.

c)

Na účely článku 52 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia sa ako doby poistenia zohľadňujú len doby poistenia dosiahnuté podľa holandských právnych predpisov po dosiahnutí veku 15 rokov.

d)

Odchylne od článku 63a ods. 1 ANW má osoba s bydliskom v inom členskom štáte ako v Holandsku, ktorej manžel(-ka) je povinne poistený(-á) podľa ANW, právo uzavrieť dobrovoľné poistenie podľa týchto právnych predpisov pod podmienkou, že takéto poistenie sa už začalo k dátumu uplatňovania tohto nariadenia, ale len na doby, počas ktorých je manžel(-ka) povinne poistený(-á).

Toto právo sa končí dňom ukončenia povinného poistenia manžela(-ky) podľa ANW okrem prípadu, keď je povinné poistenie manžela(-ky) ukončené v dôsledku jeho/jej úmrtia a keď pozostalý(-á) poberá dôchodok len podľa ANW.

Oprávnenie súvisiace s dobrovoľným poistením sa v každom prípade končí dňom, keď osoba dosiahne vek 65 rokov.

Príspevok, ktorý sa má platiť pri dobrovoľnom poistení, sa stanovuje v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa určovania príspevkov pri dobrovoľnom poistení podľa ANW. Ak však dobrovoľné poistenie pokračuje od doby poistenia uvedenej v bode 2 písm. b), príspevok sa stanovuje v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa určovania príspevkov pri povinnom poistení podľa ANW, pričom sa zohľadňovaný príjem považuje za nadobudnutý v Holandsku.

4.   Uplatňovanie holandských právnych predpisov týkajúcich sa práceneschopnosti

a)

Ak má podľa článku 51 ods. 3 tohto nariadenia dotknutá osoba nárok na holandskú dávku v invalidite, suma uvedená v článku 52 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia pre výpočet tejto dávky sa určuje:

i)

ak pred tým, ako práceneschopnosť nastala, osoba naposledy vykonávala činnosť ako zamestnanec v zmysle článku 1 písm. a) tohto nariadenia:

v súlade s ustanoveniami uvedenými v zákone o práceneschopnosti Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), ak práceneschopnosť nastala pre 1. januárom 2004, alebo

v súlade s ustanoveniami uvedenými v zákone o práci a príjme podľa schopnosti pracovať Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), ak práceneschopnosť nastala od 1. januára 2004 vrátane;

ii)

ak pred tým, ako nastala práceneschopnosť, dotknutá osoba naposledy vykonávala činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v zmysle článku 1 písm. b) tohto nariadenia, v súlade s ustanoveniami uvedenými v zákone o práceneschopnosti samostatne zárobkovo činných osôb Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), ak práceneschopnosť nastala pred 1. augustom 2004.

b)

Pri výpočte dávok podľa WAO, WIA alebo WAZ holandské inštitúcie zohľadňujú:

doby zárobkovej činnosti a doby, ktoré sa tak posudzujú, dosiahnuté v Holandsku pred 1. júlom 1967,

doby poistenia dosiahnuté podľa WAO,

doby poistenia, ktoré dosiahla dotknutá osoba od veku 15 rokov podľa všeobecného zákona o práceneschopnosti Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), pokiaľ sa tieto neprekrývajú s dobami poistenia dosiahnutými podľa WAO,

doby poistenia dosiahnuté podľa WAZ,

doby poistenia dosiahnuté podľa WIA.

RAKÚSKO

1.   Na účely dosiahnutia dôb v rámci dôchodkového poistenia sa navštevovanie školy alebo podobného vzdelávacieho zariadenia v inom členskom štáte považuje za ekvivalentné navštevovaniu školy alebo vzdelávacieho zariadenia podľa článkov 227ods. 1 bod 1 a 228 ods. 1 bod 3 zákona o všeobecnom sociálnom zabezpečení Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), článku 116 ods. 7 spolkového zákona o sociálnom zabezpečení osôb zaoberajúcich sa obchodovaním Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) a článku 107 ods. 7 zákona o sociálnom zabezpečení pre farmárov Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), keď dotknutá osoba v určitom období podliehala rakúskym právnym predpisom na základe toho, že vykonávala činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, a sú uhradené osobitné príspevky podľa článku 227 ods. 3 ASVG, článku 116 ods. 9 GSVG a článku 107 ods. 9 BSGV na nadobudnutie takýchto dôb.

2.   Na výpočet paušálnej dávky uvedenej v článku 52 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia sa osobitné príplatky k príspevkom za doplnkové poistenie a doplnková dávka pre baníkov podľa rakúskych právnych predpisov neuplatňujú. V týchto prípadoch sa paušálna dávka vypočítaná bez týchto príspevkov podľa potreby zvýši o neznížené osobitné príplatky k príspevkom na doplnkové poistenie a doplnkovú dávku pre baníkov.

3.   Ak sa podľa článku 6 tohto nariadenia dosiahli náhradné doby podľa rakúskeho systému dôchodkového poistenia, ale nemôžu predstavovať základ pre výpočet podľa článkov 238 a 239 zákona o všeobecnom sociálnom zabezpečení Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), článkov 122 a 123 spolkového zákona o sociálnom zabezpečení osôb zaoberajúcich sa obchodovaním Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) a článkov 113 a 114 zákona o sociálnom zabezpečení pre farmárov Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), použije sa základ pre výpočet doby starostlivosti o dieťa podľa článku 239 ASVG, článku 123 GSVG a článku 114 BSVG.

FÍNSKO

1.   Na účely určenia nároku alebo vypočítania výšky fínskeho národného dôchodku podľa článkov 52 až 54 tohto nariadenia sa dôchodky priznané podľa právnych predpisov iného členského štátu posudzujú rovnakým spôsobom ako dôchodky priznané podľa fínskych právnych predpisov.

2.   Ak sa uplatňuje článok 52 ods. 1 písm. b) bod i) tohto nariadenia na účely výpočtu príjmov za započítanú dobu podľa fínskych právnych predpisov o dôchodkoch závislých od príjmov a ak sú doby dôchodkového poistenia osoby za časť referenčnej doby podľa fínskych právnych predpisov založené na jej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby v inom členskom štáte, zodpovedajú príjmy za započítanú dobu súčtu príjmov za časť referenčnej doby vo Fínsku vydelenému počtom mesiacov, ktoré boli počas danej referenčnej doby dobami poistenia vo Fínsku.

ŠVÉDSKO

1.   Keď sa príspevok na rodičovskú dovolenku vypláca podľa ustanovení článku 67 tohto nariadenia rodinnému príslušníkovi, ktorý nie je zamestnaný, príspevok na rodičovskú dovolenku sa vypláca vo výške zodpovedajúcej základnému alebo najnižšiemu stupňu.

2.   Na účely výpočtu príspevku na rodičovskú dovolenku v súlade s kapitolou 4 ods. 6 zákona o národnom poistení Lag (1962:381) om allmän försäkring osobám, ktoré majú nárok na príspevok na rodičovskú dovolenku na základe práce, sa uplatňuje toto ustanovenie:

U rodiča, ktorému sa príjem vyplývajúci z nemocenskej dávky vypočíta na základe príjmu zo zárobkovej činnosti vo Švédsku, sa splní požiadavka, podľa ktorej musí byť daná osoba poistená na poberanie nemocenských dávok na vyššej ako minimálnej úrovni najmenej počas 240 po sebe nasledujúcich dní pred narodením dieťaťa, ak počas uvedeného obdobia mal príjem zo zárobkovej činnosti v inom členskom štáte zodpovedajúci poisteniu vyššiemu, ako je minimálna úroveň.

3.   Ustanovenia tohto nariadenia o sčítaní dôb poistenia a dôb bydliska sa nevzťahujú na prechodné ustanovenia švédskych právnych predpisov o nároku na zaručený dôchodok pre osoby narodené v roku 1937 a skôr, ktoré mali pred požiadaním o dôchodok vo Švédsku bydlisko počas určenej doby (zákon 2000:798).

4.   Na účely výpočtu príjmu pre hypotetickú nemocenskú dávku závislú od príjmu a aktivačného príspevku závislého od príjmu v súlade s kapitolou 8 zákona o národnom poistení Lag (1962:381) om allmän försäkring sa uplatňuje:

a)

ak poistenec počas referenčnej doby podliehal ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba aj právnym predpisom jedného alebo viacerých iných členských štátov, príjem v dotknutých členských štátoch sa považuje za zodpovedajúci priemernému hrubému príjmu tohto poistenca vo Švédsku počas časti referenčnej doby vo Švédsku vypočítanej vydelením príjmov vo Švédsku počtom rokov, počas ktorých boli tieto príjmy nadobudnuté;

b)

ak sa dávky vypočítavajú podľa článku 46 tohto nariadenia a osoby nie sú poistené vo Švédsku, referenčná doba sa určí v súlade s kapitolou 8 ods. 2 a 8 vyššie uvedeného zákona, ako keby dotknutá osoba bola poistená vo Švédsku. Ak dotknutá osoba nemá počas tejto doby podľa zákona o starobnom dôchodku závislom od príjmu (1998:674) žiaden príjem, z ktorého vzniká dôchodok, môže sa referenčná doba počítať od skoršieho dátumu, kedy mal poistenec príjem zo zárobkovej činnosti vo Švédsku.

a)

Ak podľa švédskych právnych predpisov nie je splnená podmienka nároku na dôchodok, t. j. minimálne tri z piatich kalendárnych rokov bezprostredne predchádzajúcich úmrtiu poistenca (referenčná doba), na účely výpočtu hypotetického dôchodkového kapitálu pre pozostalostný dôchodok závislý od príjmu (zákon 2000:461) sa zohľadňujú aj doby poistenia dosiahnuté v iných členských štátoch, ako keby sa dosiahli vo Švédsku. Doby poistenia v iných členských štátoch sa započítavajú na základe priemerného základu dôchodku vo Švédsku. Ak dotknutá osoba dosiahla vo Švédsku pre základ dôchodku len jeden rok, každá doba poistenia v inom členskom štáte sa započítava s rovnakou sumou.

b)

Ak podľa švédskych právnych predpisov nie je splnená podmienka dôchodkových bodov za aspoň dva zo štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich úmrtiu poistenca (referenčná doba) a doby poistenia sa počas referenčnej doby dosiahli v inom členskom štáte, na účely výpočtu hypotetických bodov pre vdovské dôchodky pri úmrtí po 1. januári 2003 vrátane sa tieto roky započítavajú na základe rovnakých dôchodkových bodov ako rok vo Švédsku.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1.   Ak v súlade s právnymi predpismi Spojeného kráľovstva môže mať nárok na starobný dôchodok osoba, ktorej:

a)

sa príspevky bývalého(-ej) manžela(-ky) zohľadňujú tak, ako keby boli vlastnými príspevkami danej osoby, alebo

b)

príslušné podmienky príspevku splnil(-a) manžel(-ka) tejto osoby alebo bývalý manžel(-ka), potom za predpokladu, že manžel(-ka) alebo bývalý(-á) manžel(-ka) vykonáva alebo vykonával(-a) činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba a podliehal(-a) právnym predpisom dvoch alebo viacerých členských štátov, sa na určenie nároku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva uplatňujú ustanovenia hlavy III kapitoly 5 tohto nariadenia. V tomto prípade sa odkazy na ‚doby poistenia’ v uvedenej kapitole 5 považujú za odkazy na doby poistenia, ktoré dosiahol(-a):

i)

manžel(-ka) alebo bývalý(-á) manžel(-ka), ak si nárok uplatňuje:

vydatá žena alebo

osoba, ktorej manželstvo sa skončilo inak ako smrťou manžela(-ky), alebo

ii)

bývalý(-á) manžel(-ka), ak si nárok uplatňuje:

vdovec, ktorému bezprostredne pred dosiahnutím dôchodkového veku nevzniká nárok na príspevok pre ovdoveného rodiča, alebo

vdova, ktorej bezprostredne pred dosiahnutím dôchodkového veku nevzniká nárok na príspevok pre ovdovenú matku, ovdoveného rodiča alebo vdovský dôchodok alebo ktorá má nárok len na vdovský dôchodok súvisiaci s vekom vypočítaný podľa článku 52 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia a na tento účel ‚vdovský dôchodok súvisiaci s vekom’ je vdovský dôchodok splatný v zníženej sadzbe v súlade s oddielom 39 ods. 4 zákona o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia z roku 1992.

2.   Na účely uplatňovania článku 6 nariadenia na ustanovenia, ktorými sa riadi nárok na príspevok na opatrovateľskú službu, príspevok pre opatrovníka a príspevok na bývanie pre telesne postihnuté osoby, sa doba zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska dosiahnutá na území iného členského štátu ako Spojené kráľovstvo zohľadňuje do takej miery, aká je potrebná na splnenie podmienok súvisiacich s požadovanou dobou prítomnosti v Spojenom kráľovstve do dňa, kedy po prvýkrát vzniká nárok na príslušnú dávku.

3.   Na účely článku 7 nariadenia v prípade invalidity, starobných alebo pozostalostných peňažných dávok, dôchodkov za pracovné úrazy alebo dávok súvisiacich s chorobami z povolania a podpôr pri úmrtí, sa každý poberateľ podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, ktorý sa zdržiava na území iného členského štátu, považuje počas tohto pobytu za osobu s pobytom na území tohto iného členského štátu.

4.   Ak sa uplatňuje článok 46 tohto nariadenia a ak je dotknutá osoba práceneschopná s následnou invaliditou a vzťahujú sa na ňu právne predpisy iného členského štátu, Spojené kráľovstvo na účely oddielu 30A ods. 5 zákona o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia z roku 1992 zohľadňuje všetky doby, počas ktorých dotknutá osoba v súvislosti s touto práceneschopnosťou poberala:

i)

peňažné nemocenské dávky alebo namiesto toho mzdu alebo plat, alebo

ii)

dávky podľa hlavy III kapitol 4 a 5 tohto nariadenia, ktoré sa poskytujú v súvislosti s invaliditou, ktorá nasledovala po tejto práceneschopnosti, podľa právnych predpisov iného členského štátu, ako keby išlo o doby pre vyplácanie dávok v krátkodobej práceneschopnosti v súlade s oddielmi 30A ods. 1 až 4 zákona o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia z roku 1992.

Pri uplatňovaní tohto ustanovenia sa zohľadňujú len doby, počas ktorých by bola osoba práceneschopná v zmysle právnych predpisov Spojeného kráľovstva.

1.

Na účely výpočtu príjmového faktora s cieľom určiť nárok na dávky podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva sa pre každý týždeň činnosti zamestnanca podliehajúceho právnym predpisom iného členského štátu, ktorý sa začal počas príslušného daňového roku v zmysle právnych predpisov Spojeného kráľovstva, predpokladá, že dotknutá osoba platila príspevky ako zamestnaná zarábajúca osoba na základe zárobkov rovnajúcich sa dvom tretinám horného zárobkového limitu pre príslušný rok alebo mala príjem, z ktorého sa platili príspevky.

2.

Na účely článku 52 ods. 1 písm. b) bodu ii) tohto nariadenia, ak:

a)

v ktoromkoľvek daňovom roku so začiatkom 6. apríla 1975 alebo neskôr osoba vykonávajúca činnosť ako zamestnanec dosiahla doby poistenia, zamestnania alebo bydliska výhradne v inom členskom štáte ako v Spojenom kráľovstve, a na základe uplatňovania uvedeného bodu 5 ods. 1 sa daný rok počíta za kvalifikačný rok v zmysle právnych predpisov Spojeného kráľovstva na účely článku 52 ods. 1 písm. b) bodu i) tohto nariadenia, táto osoba sa považuje za poistenca poisteného počas 52 týždňov daného roka v tomto inom členskom štáte;

b)

nijaký daňový rok so začiatkom 6. apríla 1975 alebo neskôr sa nepočíta za kvalifikačný rok v zmysle právnych predpisov Spojeného kráľovstva na účely článku 52 ods. 1 písm. b) bodu i) tohto nariadenia; žiadne doby poistenia, zamestnania alebo bydliska dosiahnuté v danom roku sa nezohľadňujú.

3.

Na účely prepočítania príjmového faktora na doby poistenia sa príjmový faktor dosiahnutý v príslušnom daňovom roku v zmysle právnych predpisov Spojeného kráľovstva vydelí dolným zárobkovým limitom za príslušný rok. Výsledok sa vyjadrí ako celé číslo, desatinné miesta sa ignorujú. Takto vypočítané číslo sa posudzuje ako číslo predstavujúce počet týždňov poistenia dosiahnutý podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva počas príslušného roku pod podmienkou, že toto číslo nie je vyššie ako počet týždňov, počas ktorých táto osoba v danom roku podliehala týmto právnym predpisom.“


Top