EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0596

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z  18. júna 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – štvrtá časť

OJ L 188, 18.7.2009, p. 14–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 185 - 263

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; Nepriamo zrušil 32009R1069 . Latest consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/596/oj

18.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 188/14


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009

z 18. júna 2009

o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou

Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – štvrtá časť

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2, článok 55, článok 71 ods. 1, článok 80 ods. 2, článok 95, článok 152 ods. 4 písm. a) a b), článok 175 ods. 1 a článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4), bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (5), ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého podľa postupu uvedeného v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(2)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) týkajúcim sa rozhodnutia 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(3)

Zmeny a doplnenia, ktoré je preto vhodné vykonať v nástrojoch, sa týkajú len postupu vo výbore a v prípade smerníc nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nástroje, ktoré sa uvádzajú v prílohe, sa prispôsobujú v súlade s uvedenou prílohou rozhodnutiu 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES.

Článok 2

Odkazy na ustanovenia nástrojov uvedené v prílohe sa považujú za odkazy na uvedené ustanovenia, ako sú upravené týmto nariadením.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júna 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

Š. FÜLE


(1)  Ú. v. EÚ C 224, 30.8.2008, s. 35.

(2)  Ú. v. EÚ C 117, 14.5.2008, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 28. mája 2009.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


PRÍLOHA

1.   PODNIKANIE

1.1.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (1)

Pokiaľ ide o smernicu 97/68/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na určenie podmienok, v súlade s ktorými sa budú prijímať zmeny a doplnenia, ktoré sú nevyhnutné v záujme prispôsobovania sa technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 97/68/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 97/68/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 4 ods. 2 sa posledná veta nahrádza týmto:

„Komisia zmení a doplní prílohu VIII. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 2.“;

2.

v článku 7a sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Komisia prispôsobí prílohu VII s cieľom začleniť doplňujúce a špecifické informácie, ktoré sa možno budú požadovať v súvislosti s typovým schválením pre motory montované do plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 2.“;

3.

článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Komisia prijme akékoľvek zmeny a doplnenia, ktoré sú nevyhnutné na prispôsobenie príloh technickému pokroku, s výnimkou požiadaviek špecifikovaných v oddiele 1, oddieloch 2.1 až 2.8 a oddiele 4 prílohy I.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 2.“;

4.

článok 14a sa nahrádza takto:

„Článok 14a

Komisia preštuduje možné technické ťažkosti pri plnení požiadaviek etapy II v určitých oblastiach používania motorov, najmä u mobilných strojných zariadení, v ktorých sú namontované motory tried SH:2 a SH:3. Ak štúdie Komisie preukážu, že z technických dôvodov niektoré mobilné strojné zariadenia, najmä ručne prenosné motory na odborné používanie v rôznych polohách, nemôžu splniť uvedené požiadavky v stanovených lehotách, Komisia predloží do 31. decembra 2003 správu sprevádzanú príslušnými návrhmi na predĺženie obdobia uvedeného v článku 9a ods. 7 a/alebo na ďalšie derogácie, ktoré pre také strojné zariadenia nesmú presiahnuť päť rokov, pokiaľ nejde o výnimočné okolnosti. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 2.“;

5.

článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza týmto:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa;

6.

v bode 4.1.2.7 prílohy I sa posledná veta nahrádza takto:

„Komisia vymedzí kontrolnú oblasť, na ktorú sa bude uplatňovať percentuálny podiel, ktorý sa nesmie prekročiť, ako aj vylúčené prevádzkové podmienky pre motor. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 2.“;

7.

v prílohe III sa posledný odsek bodu 1.3.2 nahrádza takto:

„Pred zavedením postupu zloženého testovania za studena/po zahriatí Komisia upraví symboly (príloha I oddiel 2.18), testovacie postupy (príloha III) a výpočtové rovnice (príloha III dodatok 3). Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 2.“

1.2.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro  (2)

Pokiaľ ide o smernicu 98/79/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie osobitných opatrení na sledovanie zdravia, ako aj zmenu a doplnenie prílohy II. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 98/79/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie zákazov, obmedzení alebo príslušných požiadaviek pre určité výrobky postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 98/79/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

1.   Komisii pomáha výbor zriadený článkom 6 ods. 2 smernice 90/385/EHS.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (3) so zreteľom na jeho článok 8

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

2.

článok 10 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 3 sa okamžite vnesú do databanky opísanej v článku 12.

Postupy na vykonávanie tohto článku, a najmä postupy odkazujúce na oznámenie a koncept významnej zmeny sa prijímajú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.“;

3.

článok 11 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Členské štáty informujú na požiadanie ostatné členské štáty o podrobnostiach uvedených v odsekoch 1 až 4. Postupy na vykonávanie tohto článku sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.“;

4.

článok 12 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Postupy na vykonávanie tohto článku sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.“;

5.

článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Pokiaľ sa v súvislosti s daným výrobkom alebo skupinou výrobkov členský štát domnieva, že v záujme zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti a/alebo dodržiavania požiadaviek verejného zdravia podľa článku 36 zmluvy je potrebné dostupnosť týchto výrobkov zakázať, obmedziť alebo podmieniť osobitnými požiadavkami, môže dočasne prijať nevyhnutné a zdôvodnené opatrenia. Následne o nich informuje Komisiu a všetky ostatné členské štáty s udaním dôvodu pre svoje rozhodnutie. Komisia vec prekonzultuje so zainteresovanými stranami a členskými štátmi a v prípade, že vnútroštátne opatrenia sú zdôvodnené, prijme potrebné opatrenia na úrovni Spoločenstva.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 7 ods. 4.“;

6.

článok 14 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ak sa členský štát domnieva, že:

a)

zoznam pomôcok v prílohe II by sa mal zmeniť, doplniť alebo rozšíriť;

b)

odchylne od ustanovení článku 9 by sa mala zistiť zhoda pomôcky alebo kategórie pomôcok použitím jedného alebo niekoľkých postupov vybraných spomedzi postupov uvedených v článku 9,

predloží Komisii náležite opodstatnenú požiadavku a požiada ju, aby prijala nevyhnutné opatrenia.

Ak sa tieto opatrenia týkajú záležitostí uvedených v písmene a) zameraných na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, prijmú sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3.

Ak sa tieto opatrenia týkajú záležitostí uvedených v písmene b), prijmú sa v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.“

1.3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (4)

Pokiaľ ide o smernicu 1999/5/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie rozhodnutia, v ktorom by sa určovalo, ktoré dodatočné požiadavky sa uplatňujú na prístroje v rámci určitých tried zariadení resp. prístroje konkrétnych typov, určenie dátumu uplatňovania, vrátane prechodného obdobia, ak je potrebné, určitých dodatočných podstatných požiadaviek na špecifické triedy zariadení, resp. prístroje konkrétnych typov, a stanovenie formy označenia triedy zariadenia, ktoré sa má pripevniť na špecifické typy rádiových zariadení. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 1999/5/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 1999/5/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 3 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia môže rozhodnúť, že prístroj v rámci určitých tried zariadení, resp. prístroj konkrétneho typu, má byť skonštruovaný tak, aby:

a)

spolupracoval prostredníctvom sietí s ďalšími zariadeniami a aby mohol byť pripojený k rozhraniam príslušného typu všade v Spoločenstve, a/alebo aby

b)

nepoškodzoval sieť alebo jej fungovanie ani nezneužíval zdroje siete, čím by spôsobil neakceptovateľné zhoršenie služieb, a/alebo aby

c)

mal zapracované bezpečnostné funkcie zaisťujúce ochranu osobných údajov a súkromia užívateľa alebo zákazníka, a/alebo aby

d)

podporoval niektoré funkcie zabraňujúce podvodom, a/alebo aby

e)

podporoval niektoré funkcie zabezpečujúce prístup k záchranným službám, a/alebo aby

f)

podporoval niektoré funkcie uľahčujúce použitie telesne postihnutým osobám.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15a.“;

2.

článok 5 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   V prípade nedostatkov harmonizovaných noriem vzhľadom na základné požiadavky môže Komisia po porade s výborom a podľa postupu uvedeného v článku 14 uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie odporúčania o interpretácii harmonizovaných noriem alebo o podmienkach, za ktorých súlad s týmito normami zabezpečí predpoklad zhody. Po porade s výborom a podľa postupu uvedeného v článku 14 môže Komisia zrušiť harmonizované normy uverejnením poznámky v úradnom vestníku.“;

3.

článok 6 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Pri prijímaní rozhodnutia týkajúceho sa uplatňovania základných požiadaviek podľa článku 3 ods. 3 Komisia určí dátum uplatňovania požiadaviek.

Ak sa rozhodne, že trieda zariadení musí vyhovovať určitým základným požiadavkám podľa článku 3 ods. 3, všetky prístroje danej triedy uvedené na trh po prvýkrát pred dátumom uplatňovania rozhodnutia Komisie môžu zostať na trhu primeranú rozumnú dobu, ktorú určí Komisia.

Opatrenia uvedené v prvom a druhom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15a.“;

4.

vkladá sa tento článok:

„Článok 15a

Regulačný postup s kontrolou

Ak sa odkazuje na tento článok, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8“;

5.

bod 5 prílohy VII sa nahrádza takto:

„5.

Identifikátor triedy zariadenia musí mať formu, ktorú určí Komisia.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15a.“

1.4.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia (5)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 141/2000, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie vymedzení pojmov „podobný liek“ a „klinická nadradenosť“. Keďže uvedené opatrenie má všeobecnú pôsobnosť a jeho cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 141/2000 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musí sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 141/2000 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 10a ods. 2 prijme nevyhnutné ustanovenia na vykonanie odseku 1 tohto článku vo forme vykonávacieho nariadenia.“;

2.

článok 5 ods. 8 sa nahrádza takto:

„8.   Agentúra bezodkladne odošle konečné stanovisko výboru Komisii, ktorá prijme rozhodnutie do 30 dní od prijatia stanoviska. Pokiaľ za výnimočných okolností nie je návrh rozhodnutia v súlade so stanoviskom výboru, rozhodnutie sa prijme v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 10a ods. 2. Rozhodnutie sa oznámi sponzorovi a agentúre, ako aj príslušným orgánom členských štátov.“;

3.

článok 8 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Komisia prijme vymedzenia pojmov ‚podobný liek‘ a ‚klinická nadradenosť$‘ vo forme vykonávacieho nariadenia.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10a ods. 3.“;

4.

vkladá sa tento článok:

„Článok 10a

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre lieky na humánne použitie so zreteľom na článok 121 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (6).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (7) so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

1.5.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/20/ES zo 4. apríla 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa uplatňovania dobrej klinickej praxe počas klinických pokusov s humánnymi liekmi (8)

Pokiaľ ide o smernicu 2001/20/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie zásad týkajúcich sa dobrej klinickej praxe a podrobných pravidiel v súlade s týmito zásadami, na ustanovenie špecifických požiadaviek a na prispôsobenie určitých ustanovení. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2001/20/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2001/20/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 1 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia prijme zásady týkajúce sa dobrej klinickej praxe a podrobné pravidlá v súlade s týmito zásadami a v prípade potreby zreviduje tieto zásady a podrobné pravidlá, aby tak vzala do úvahy technický a vedecký pokrok. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3.

Zásady a podrobné pravidlá uverejní Komisia.“;

2.

článok 13 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty prijmú všetky príslušné opatrenia, aby zabezpečili, že výroba a dovoz skúmaných liekov podlieha výdaju povolenia.

Komisia stanoví minimálne požiadavky, ktoré žiadateľ o povolenie a následne držiteľ povolenia musí spĺňať, aby toto povolenie dostal.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3.“;

3.

článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Komisia prispôsobí túto smernicu tak, aby zohľadňovala vedecký a technický pokrok.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3.“;

4.

článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre lieky na humánne použitie ustanovený článkom 121 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (9).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

1.6.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (10)

Pokiaľ ide o smernicu 2001/82/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie určitých ustanovení a príloh a stanovenie špecifických podmienok uplatňovania. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2001/82/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2001/82/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 10 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odchylne od článku 11 vypracuje Komisia zoznam látok nevyhnutných na ošetrovanie nepárnokopytníkov, pre ktoré ochranná lehota nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov podľa kontrolných mechanizmov ustanovených v rozhodnutiach 93/623/EHS a 2000/68/ES.

Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 2a.“;

2.

v článku 11 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Komisia však môže tieto špecifické ochranné lehoty upraviť. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 2a.“;

3.

v článku 13 ods. 1 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„Desaťročné obdobie stanovené v druhom pododseku sa však predĺži na 13 rokov v prípade veterinárneho lieku určeného pre ryby alebo včely alebo iné druhy určené Komisiou.

Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 2a.“;

4.

v článku 17 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ak sa to javí ako odôvodnené vo svetle nových vedeckých dôkazov, Komisia môže prispôsobiť písmená b) a c) prvého pododseku. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 2a.“;

5.

v článku 39 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Komisia prijme tieto opatrenia v podobe vykonávacieho nariadenia. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 2a.“;

6.

článok 50a ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia prijme každú zmenu a doplnenie, ktoré môžu byť potrebné na prispôsobenie ustanovení odseku 1 s cieľom zohľadniť vedecký a technický pokrok.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 2a.“;

7.

v článku 51 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Zásady a metodické pokyny správnej výrobnej praxe pre veterinárne lieky uvedené v článku 50 písm. f) prijme Komisia v podobe smernice určenej členským štátom. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 2a.“;

8.

v článku 67 sa písmeno a. a.) nahrádza takto:

„a. a.)

veterinárne lieky pre zvieratá určené na výrobu potravín.

Členské štáty však môžu udeliť výnimky z tejto požiadavky podľa kritérií stanovených Komisiou. Stanovovanie týchto kritérií, ktoré tvoria opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 2a.

Členské štáty môžu naďalej uplatňovať vnútroštátne ustanovenia až do:

i)

dátumu uplatnenia rozhodnutia prijatého v súlade v prvým pododsekom; alebo

ii)

1. januára 2007, ak sa do 31. decembra 2006 neprijalo takéto rozhodnutie;“;

9.

článok 68 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia prijme akékoľvek zmeny a doplnenia k zoznamu látok uvedenému v odseku 1.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 2a.“;

10.

článok 75 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   Komisia môže zmeniť a doplniť odsek 5 po zohľadnení skúseností získaných v rámci jeho uplatňovania.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 2a.“;

11.

článok 79 sa nahrádza takto:

„Článok 79

Komisia prijme každú zmenu a doplnenie, ktoré môžu byť potrebné na aktualizáciu článkov 72 až 78 s cieľom zohľadniť vedecký a technický pokrok.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 2a.“;

12.

článok 88 sa nahrádza takto:

„Článok 88

Komisia prijme akékoľvek zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie prílohy I s cieľom zohľadniť technický pokrok.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 2a.“;

13.

článok 89 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa tento odsek 2a:

„2a.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Rokovací poriadok stáleho výboru sa zverejní.“

1.7.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach (11)

Pokiaľ ide o smernicu 2006/42/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie podmienok pre aktualizáciu indikatívneho zoznamu bezpečnostných častí a pre opatrenia týkajúce sa obmedzenia uvádzania potenciálne nebezpečných strojových zariadení na trh. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2006/42/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2006/42/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Osobitné opatrenia

1.   Komisia môže prijať akékoľvek vhodné opatrenie týkajúce sa týchto bodov:

a)

aktualizácia informatívneho zoznamu bezpečnostných častí v prílohe V uvedených v článku 2 písm. c);

b)

obmedzenie týkajúce sa uvedenia strojových zariadení uvedených v článku 9 na trh.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.

2.   Komisia môže, konajúc v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 22 ods. 2, prijať akékoľvek primerané opatrenia súvisiace s uplatňovaním tejto smernice v praxi, vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie spolupráce medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a Komisiou, ako sa ustanovuje v článku 19 ods. 1.“;

2.

článok 9 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   V prípadoch uvedených v odseku 1 uskutoční Komisia konzultácie s členskými štátmi a inými zúčastnenými stranami, pričom uvedie opatrenia, ktoré zamýšľa prijať na účely zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia osôb na úrovni Spoločenstva.

Komisia, berúc náležite do úvahy výsledky takejto konzultácie, prijme potrebné opatrenia.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.“;

3.

článok 22 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 4 sa vypúšťa.

2.   ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

2.1.   Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (12)

Pokiaľ ide o smernicu 96/59/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie referenčných metód merania obsahu PCB v kontaminovaných materiáloch a na stanovenie technických noriem pre iné spôsoby zneškodňovania PCB a v prípade potreby na určenie, výhradne na účely článku 9 ods. 1 písm. b) a c), aj iných menej nebezpečných náhrad za PCB. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 96/59/ES jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 96/59/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

1.   Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 10a ods. 2 zverejní zoznam výrobných názvov kondenzátorov, odporov a indukčných cievok obsahujúcich PCB.

2.   Komisia:

a)

stanoví referenčné metódy merania obsahu PCB v kontaminovaných materiáloch. Merania vykonané pred určením referenčných metód zostávajú v platnosti;

b)

ak to je potrebné, určí výlučne na účely článku 9 ods. 1 písm. b) a c) iné menej nebezpečné náhrady za PCB.

Komisia môže stanoviť technické normy pre ostatné metódy zneškodňovania PCB, ktoré sú uvedené v druhej vete článku 8 ods. 2.

Tieto opatrenia uvedené v prvom a druhom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10a ods. 3.“;

2.

vkladá sa tento článok 10a:

„Článok 10a

1.   Komisii pomáha výbor zriadený na základe článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES (13).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

2.2.   Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (14)

Pokiaľ ide o smernicu 98/83/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie príloh II a III vedeckému a technickému pokroku a stanovenie určitých podrobných požiadaviek monitorovania podľa prílohy II. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 98/83/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 98/83/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 7 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Pokyny Spoločenstva pre monitorovanie predpísané v tomto článku sa môžu vypracovávať v súlade s riadiacim postupom stanoveným v článku 12 ods. 2.“;

2.

článok 11 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Aspoň raz za päť rokov Komisia zmení a doplní prílohy II a III, aby sa príslušným spôsobom zohľadnil vedecký a technický pokrok.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“;

3.

článok 12 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

4.

článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 4 sa nahrádza týmto:

„4.   Formáty a minimálne informácie požadované pre správy uvedené v odseku 2 sa určia so zvláštnym zreteľom na opatrenia uvedené v článku 3 ods. 2, článku 5 ods. 2 a 3, článku 7 ods. 2, článku 8, článku 9 ods. 6 a 7 a článku 15 ods. 1 a v prípade potreby sa zmenia a doplnia v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Spolu s prvou správou o tejto smernici uvedenou v odseku 2 členské štáty vypracujú a predložia Komisii aj správu o opatreniach, ktoré prijali alebo prijmú s cieľom splniť svoje povinnosti v zmysle článku 6 ods. 3 a poznámky 10 v časti B prílohy I. Návrh na primeraný formát takejto správy sa predloží v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.“;

5.

článok 15 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Takáto žiadosť sa preskúma v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.“;

6.

v časti C prílohy I sa bod 1 poznámky 10 nahrádza takto:

„1.

Komisia prijme opatrenia vyžadované v poznámke 8 o frekvenciách monitorovania a v poznámke 9 o frekvenciách monitorovania, metódach monitorovania a najvhodnejších lokalitách na monitorovanie jednotlivých bodov podľa prílohy II. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

Pri vypracovávaní týchto opatrení Komisia zohľadní okrem iného príslušné ustanovenia existujúcich právnych predpisov, resp. náležité programy monitorovania vrátane výsledkov monitorovania získané z takýchto programov.“;

7.

v prílohe II tabuľke A sa bod 2 nahrádza takto:

„2.   Preverovacie monitorovanie

Cieľom preverovacieho monitorovania je poskytnúť informácie potrebné na určenie, či existuje zhoda so všetkými parametrickými hodnotami smernice. Všetky parametre určené v súlade s článkom 5 ods. 2 a 3 musia byť podrobené preverovaciemu monitorovaniu, pokiaľ sa príslušným orgánom počas obdobia, ktoré samy určia, nepodarí zistiť, že parameter pravdepodobne nie je prítomný v danej dodávke v koncentráciách, ktoré by mohli viesť k riziku porušenia príslušnej parametrickej hodnoty. Tento bod sa nevzťahuje na parametre pre rádioaktivitu, ktoré podľa poznámok 8, 9 a 10 časti C prílohy I budú monitorované v súlade s monitorovacími požiadavkami schválenými Komisiou. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“;

8.

v prílohe III bode 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Nasledujúce zásady pre metódy mikrobiologických parametrov sa uvádzajú buď ako referenčné, ak je určená metóda CEN/ISO, alebo ako odporúčané, keďže sa očakáva, že Komisia v budúcnosti schváli ďalšie medzinárodné metódy CEN/ISO pre tieto parametre. Členské štáty môžu používať alternatívne metódy, ak splnia ustanovenia článku 7 ods. 5.

Tieto opatrenia o ďalších medzinárodných metódach CEN/ISO zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, okrem iného aj jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“

2.3.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (15)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 2037/2000, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie prílohy VI; stanovenie a zníženie vypočítanej hladiny metylbromidu, ktorý sa môže uviesť na trh, resp. ktorý dovozcovia alebo výrobcovia môžu používať pre seba pre karanténne a predzásielkové účely; stanovenie mechanizmu prideľovania kvót pre vypočítané hladiny metylbromidu každému výrobcovi a dovozcovi; ak v prípade potreby prijímanie úprav a časových rámcov na postupné ukončovanie kritického používania halónov uvedené v prílohe VII; prijatie rozhodnutia o tom, či prijať konečný termín pre zákaz používania hydrochlórofluorokarbónov; úpravu zoznamu a termínov s ohľadom na kontrolu používania hydrochlórofluorokarbónov; úpravu zoznamu položiek súvisiacich so žiadosťou o dovozné povolenie a prílohou IV, zmenu a doplnenie zoznamu výrobkov obsahujúcich kontrolované látky a kódov kombinovanej nomenklatúry v prílohe V a stanovenie termínu pre zákaz vývozu obnoveného, recyklovaného a rekultivovaného halónu na kritické použitie, ako aj úpravu požiadavky na predkladanie správ. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 2037/2000 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 2037/2000 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 2 sa šestnásta zarážka nahrádza takto:

„–

‚činidlo pri spracovaní‘ znamená kontrolované látky, ktoré sa používajú ako chemické činidlá pri spracovaní v takých aplikáciách, ktoré sú vymenované v prílohe VI, v zariadeniach existujúcich k 1. septembru 1997 a ak sú emisie nepatrné. Komisia vytvorí vzhľadom na uvedené kritériá a v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 zoznam podnikov, v ktorých sa povolí použitie kontrolovaných látok ako činidiel pri spracovaní, pričom stanoví maximálne hladiny emisií pre každý z dotknutých podnikov.

Vzhľadom na nové informácie alebo technický vývoj, vrátane prehľadu ustanoveného v rozhodnutí X/14 zo zasadania zmluvných strán protokolu, môže Komisia:

a)

v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 zmeniť a doplniť zoznam podnikov uvedených vyššie;

b)

zmeniť a doplniť prílohu VI. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

2.

článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa tretí pododsek bodu iii) nahrádza týmto:

„Komisia prijme opatrenia na zníženie vypočítanej hladiny metylbromidu, ktorý výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť na trh alebo použiť pre seba pre karanténne a predzásielkové použitie vzhľadom na technickú a ekonomickú dostupnosť alternatívnych látok alebo technológií a vzhľadom na príslušný medzinárodný vývoj podľa protokolu. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

b)

v odseku 3 sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)

Komisia môže zmeniť a doplniť mechanizmus prideľovania kvót vypočítaných hladín stanovených pod písmenami d) až f) pre každého výrobcu a dovozcu, ktoré sú uplatniteľné pre obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 a pre obdobie každých nasledujúcich 12 mesiacov.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

c)

v odseku 4 sa bod iv) nahrádza takto:

„iv)

Odsek 1 písm. c) sa neuplatňuje na uvádzanie na trh a používanie halónov, ktoré sa zhodnotili, recyklovali alebo regenerovali v existujúcich systémoch požiarnej ochrany do 31. decembra 2002, alebo na uvádzanie na trh a používanie halónov na kritické použitie, ako je ustanovené v prílohe VII. Každý rok príslušné orgány členských štátov oznámia Komisii množstvá halónov použitých na kritické použitie, opatrenia prijaté na zníženie ich emisií a odhad takýchto emisií a prebiehajúce činnosti na identifikáciu a používanie príslušných alternatívnych riešení.

Každý rok Komisia preskúma kritické používanie uvedené v prílohe VII a v prípade potreby prijme úpravy a prípadne časové rámce na postupné ukončenie používania pri zohľadnení dostupnosti technicky aj hospodársky vhodných alternatívnych riešení alebo technológií, ktoré sú prijateľné z hľadiska životného prostredia a zdravia.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

3.

článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa piaty pododsek bodu v) písmena c) nahrádza týmto:

„Komisia predloží výsledok previerky Európskemu parlamentu a Rade. Podľa potreby prijme rozhodnutie o tom, či sa má prispôsobiť dátum 1. január 2015. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Komisia môže vzhľadom na skúsenosti s fungovaním tohto nariadenia alebo vzhľadom na technický pokrok zmeniť a doplniť zoznam a dátumy stanovené v odseku 1, avšak v žiadnom prípade nemôže predĺžiť lehoty v ňom stanovené bez toho, aby boli dotknuté výnimky ustanovené v odseku 7.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

4.

článok 6 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Komisia môže zmeniť a doplniť zoznam položiek uvedený v odseku 3 a prílohe IV.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

5.

článok 9 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Zoznam výrobkov obsahujúcich kontrolované látky a kódov kombinovanej nomenklatúry sa uvádza v prílohe V s cieľom usmerniť príslušné colné orgány členských štátov. Komisia môže na tento zoznam položky pridávať alebo ich z neho vypúšťať, ako aj meniť a dopĺňať samotný zoznam vzhľadom na zoznamy, ktoré zostavili zmluvné strany protokolu.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

6.

v článku 11 ods. 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

obnoveného, recyklovaného a rekultivovaného halónu uskladneného na kritické použitie v zariadeniach, ktoré schválil alebo prevádzkuje príslušný orgán na účel kritického použitia uvedeného v prílohe VII do 31. decembra 2009, a výrobkov a zariadení obsahujúcich halón na potreby kritického použitia uvedeného v prílohe VII. Na základe previerky vývozu takéhoto obnoveného, recyklovaného a rekultivovaného halónu na kritické použitie, ktoré Komisia vykoná do 1. januára 2005, môže Komisia zakázať takýto vývoz aj skôr ako 31. decembra 2009. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

7.

článok 18 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

8.

článok 19 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   Komisia môže zmeniť a doplniť požiadavky na predkladanie správ ustanovené v odsekoch 1 až 4 s cieľom splniť záväzky podľa protokolu alebo s cieľom zlepšiť praktické uplatnenie takýchto požiadaviek na predkladanie správ.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“

2.4.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (16)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 166/2006, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie opatrení uvedených v článku 8 ods. 3; prispôsobenie príloh II alebo III k tomuto nariadeniu vedeckému a technickému pokroku, a prispôsobenie príloh II a III k tomuto nariadeniu v dôsledku akýchkoľvek zmien a doplnení k týmto prílohám k protokolu, ktoré sa prijali na zasadaní zmluvných strán protokolu EHK OSN o registri uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 166/2006 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 166/2006 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 8 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak Komisia stanoví, že neexistujú žiadne údaje o únikoch z rozptýlených zdrojov, musia sa prijať opatrenia na iniciovanie nahlasovania únikov príslušných znečisťujúcich látok z jedného alebo viacerých rozptýlených zdrojov, v prípade potreby pomocou medzinárodne schválených metodík.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3.“;

2.

článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

Zmeny a doplnenia príloh

Komisia vykoná v prílohách všetky nevyhnutné zmeny a doplnenia s týmto cieľom:

a)

prispôsobenie príloh II alebo III vedeckému a technickému pokroku;

b)

prispôsobenie príloh II a III v dôsledku akýchkoľvek zmien a doplnení k prílohám k protokolu, ktoré sa prijali na zasadaní zmluvných strán protokolu.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3.“;

3.

do článku 19 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

2.5.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie (17)

Pokiaľ ide o smernicu 2006/7/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie metód analýzy parametrov a pravidiel zberu vzoriek ustanovených v prílohe I, resp. v prílohe V, vedeckému a technickému pokroku a na spresnenie normy EN/ISO o zhode mikrobiologických metód. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2006/7/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2006/7/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Technické úpravy a vykonávacie opatrenia

1.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 Komisia ustanovuje toto:

a)

podrobné pravidlá na vykonávanie článku 8 ods. 1, článku 12 ods. 1 písm. a) a článku 12 ods. 4;

b)

usmernenia týkajúce sa spoločnej metódy hodnotenia samostatných vzoriek.

2.   Komisia prijme tieto opatrenia:

a)

špecifikáciu normy EN/ISO o zhode mikrobiologických metód na účely článku 3 ods. 9;

b)

akékoľvek zmeny a doplnenia nevyhnutné na prispôsobenie metód analýzy parametrov ustanovených v prílohe I vedeckému a technickému pokroku;

c)

akékoľvek zmeny a doplnenia nevyhnutné na prispôsobenie prílohy V vedeckému a technickému pokroku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného aj jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3.

3.   Komisia predloží návrh opatrení, ktoré sa majú prijať v súlade s odsekom 1 písm. a) so zreteľom na článok 12 ods. 1 písm. a) do 24. marca 2010. Predtým sa poradí s predstaviteľmi členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov, príslušných organizácií cestovného ruchu a spotrebiteľov, ako aj iných zainteresovaných strán. Po prijatí príslušných pravidiel ich uverejní na internete.“;

2.

článok 16 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

2.6.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (18)

Pokiaľ ide o smernicu 2006/21/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie ustanovení nevyhnutných na vykonávanie článku 13 ods. 6, na dokončenie technických požiadaviek na opis vlastností odpadu obsiahnutých v prílohe II, na výklad definície v článku 3 ods. 3, stanovenie kritérií na zaradenie zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III, na určenie harmonizovaných noriem na odber vzoriek a metód analýzy a na prispôsobenie príloh vedeckému a technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2006/21/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2006/21/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

1.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 23 ods. 2 Komisia prijíma:

a)

ustanovenia nevyhnutné na zosúladenie a pravidelný prenos informácií uvedených v článku 7 ods. 5 a článku 12 ods. 6;

b)

technické usmernenia na zriadenie finančnej zábezpeky v súlade s požiadavkami článku 14 ods. 2;

c)

technické usmernenia pre inšpekcie v súlade s článkom 17.

2.   Komisia stanoví ustanovenia nevyhnutné na tieto činnosti, prioritne na činnosti uvedené v písmenách b), c) a d):

a)

vykonávanie článku 13 ods. 6 vrátane technických požiadaviek týkajúcich sa definície kyanidu rozpustiteľného slabou kyselinou a metódy na jeho meranie;

b)

dokončenie technických požiadaviek na opis vlastností odpadu obsiahnutého v prílohe II;

c)

výklad definície uvedenej v bode 3 článku 3;

d)

stanovenie kritérií na zaradenie zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III;

e)

určenie harmonizovaných noriem na odber vzoriek a metódy analýz potrebné na technické vykonávanie tejto smernice.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, okrem iného aj jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3.

3.   Komisia prijme nevyhnutné zmeny a doplnenia príloh s cieľom prispôsobiť ich vedeckému a technickému pokroku. Tieto zmeny a doplnenia sa prijmú na účely dosiahnutia vysokej úrovne ochrany životného prostredia.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3.“;

2.

článok 23 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

3.   EUROSTAT

3.1.   Nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (19)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 2494/95, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie pravidiel, podľa ktorých sa má postupovať pri zabezpečení porovnateľnosti HICP a zachovaní a zlepšení ich spoľahlivosti a významu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 2494/95 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 2494/95 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 3 sa slová „v článku 14“ nahrádzajú slovami „v článku 14 ods. 2“;

2.

v článku 4 sa tretí odsek nahrádza takto:

„Komisia (Eurostat) prijme pravidlá, podľa ktorých sa má postupovať pri zabezpečení porovnateľnosti HICP. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

3.

článok 5 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia prijme pre toto nariadenie vykonávacie opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie porovnateľnosti HICP a na zachovanie a zlepšenie ich spoľahlivosti a významu. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3. Komisia požiada ECB o stanovisko k opatreniam, ktoré navrhuje predložiť výboru.“;

4.

v článku 8 ods. 3 sa slová „v článku 14“ nahrádzajú slovami „v článku 14 ods. 2“;

5.

článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Tvorba výsledkov

Členské štáty spracujú zozbierané údaje s cieľom zostavenia HICP, ktorý bude indexom Laspeyresovho typu, zahŕňajúci kategórie medzinárodnej klasifikácie COICOP (Klasifikácia individuálnej spotreby podľa účelu) (20), ktorý Komisia prispôsobí na účely stanovenia porovnateľného HICP. Komisia určí metódy, postupy a vzorce na zabezpečenie splnenia požiadaviek porovnateľnosti. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.

6.

v článku 11 sa slová „v článku 14“ nahrádzajú slovami „v článku 14 ods. 2“;

7.

článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (21), ďalej len „výbor“.

2.   Ak sa odkazuje na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (22) so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

8.

v článku 15 sa druhý odsek nahrádza takto:

„V týchto správach Komisia uvedie svoje názory na fungovanie postupov opísaných v článku 14 a navrhne akékoľvek zmeny a doplnenia, ktoré považuje za vhodné.“

3.2.   Nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (23)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 577/98, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na pridanie dodatočných premenných, prispôsobenie definície, pravidiel kontroly a kodifikáciu premenných a zostavenie zoznamu štrukturálnych premenných, minimálnej veľkosti vzorky, ako aj frekvencie zisťovania údajov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 577/98 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 577/98 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 1 piatom pododseku tretej zarážke sa slová „v článku 8“ nahrádzajú slovami „v článku 8 ods. 2“;

2.

článok 4 ods. 2, 3 a 4 sa nahrádza takto:

„2.   Na účel doplnenia informácií, opísaných v odseku 1, sa môže pridať ďalší súbor premenných, ďalej len ‚modul ad hoc‘.

Komisia vypracuje každý rok program modulov ad hoc, ktorý pokrýva niekoľko rokov.

Tento program bude špecifikovať pre každý modul ad hoc subjekt, referenčné obdobie, veľkosť vzorky (rovnaká alebo menšia ako veľkosť vzorky určená podľa článku 3) a konečný termín prenosu výsledkov (ktorý nemusí byť totožný s termínom uvedeným v článku 6).

Zahrnuté členské štáty a regióny a podrobný zoznam informácií, ktoré treba zisťovať v module ad hoc, bude vypracovaný aspoň 12 mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia pre príslušný modul.

Rozsah modulu ad hoc nesmie byť väčší ako 11 premenných.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 3.

3.   Definície, úpravy, ktoré sa majú použiť, kodifikácia premenných, úprava zoznamu premenných zisťovania, ktorú si vyžiadal vývoj techník a pojmov, ako aj zoznam zásad formulácie otázok o pracovnom statuse tvorí Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 3.

4.   Na návrh Komisie možno určiť zoznam premenných, ďalej iba ‚štrukturálne premenné‘, z ukazovateľov zisťovaní uvedených v odseku 1, ktoré sa zisťujú iba ako ročné priemery vzťahujúce sa na 52 týždňov, a nie ako štvrťročné priemery. Tento zoznam štrukturálnych premenných, minimálnu veľkosť vzorky, ako aj frekvenciu zisťovania stanovuje Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 3. Španielsko, Fínsko a Spojené kráľovstvo môžu v prechodnom období až do konca roku 2007 zisťovať štrukturálne premenné za jednotlivé štvrťroky.“;

3.

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistické programy zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (24).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (25) so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.3.   Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (26)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1165/98, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na schválenie a realizáciu európskeho systému výberových zisťovaní, prispôsobenie príloh a stanovenie opatrení na vykonanie tohto nariadenia, vrátane opatrení na prispôsobenie hospodárskemu a technickému rozvoju týkajúcemu sa zberu a štatistického spracovania údajov a predkladania ukazovateľov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1165/98 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 1165/98 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 4 ods. 2 písm. d) sa nahrádza takto:

„d)

účasť na európskych systémoch výberových zisťovaní koordinovaných Eurostatom s cieľom vypracovávania európskych odhadov.

Podrobné informácie o programoch uvedených v prvom pododseku sa stanovia v prílohách. Opatrenia na ich schválenie a vykonanie prijme Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

Európske systémy výberových zisťovaní sa stanovia vtedy, keď národné výberové zisťovania nespĺňajú európske požiadavky. Okrem toho, členské štáty si môžu zvoliť účasť na európskych systémoch výberových zisťovaní, ak tieto systémy predstavujú možnosti podstatného zníženia nákladov štatistického systému alebo zaťaženia podnikov, čo splnenie európskych požiadaviek vyžaduje. Účasťou na európskych systémoch výberových zisťovaní sa splnia podmienky členského štátu poskytovať príslušný ukazovateľ v súlade s cieľom takéhoto systému. Európske systémy výberových zisťovaní sa môžu zamerať na podmienky, úroveň podrobností a lehoty na predkladanie údajov.“;

2.

v článku 16 ods. 1 sa slová „v článku 18“ nahrádzajú slovami „v článku 18 ods. 2“;

3.

články 17 a 18 sa nahrádzajú takto:

„Článok 17

Vykonávacie opatrenia

Komisia určí opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia, vrátane opatrení na prispôsobenie hospodárskemu a technickému rozvoju týkajúcemu sa zberu a štatistického spracovania údajov a predkladania ukazovateľov. Pritom sa zváži zásada, že efektívnosť opatrenia musí prevážiť jeho náklady a zásada, že sa nevyžadujú významné dodatočné zdroje ani od členských štátov ani od podnikov v porovnaní s pôvodnými ustanoveniami tohto nariadenia. Opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia obsahujú najmä:

a)

použitie jednotlivých jednotiek (článok 2);

b)

aktualizáciu zoznamu ukazovateľov (článok 3);

c)

definície a vhodné formy predkladania ukazovateľov (článok 3);

d)

zavedenie európskych systémov výberových zisťovaní (článok 4);

e)

frekvenciu zostavovania štatistiky (článok 5);

f)

úrovne triedenia a agregovania, ktoré sa majú použiť pri ukazovateľoch (článok 6);

g)

termíny na predkladanie (článok 8);

h)

kritériá hodnotenia kvality (článok 10);

i)

prechodné obdobia (článok 13 ods. 1);

j)

čiastočné zrušenia poskytnuté počas prechodných období (článok 13 ods. 2);

k)

začatie pilotných štúdií (článok 16);

l)

prvý bázický rok, ktorý sa má uplatňovať pre časové rady v NACE Rev. 2;

n)

pre časové rady pred rokom 2009, ktoré sa majú zasielať podľa NACE Rev. 2, úroveň podrobnosti, forma, prvé referenčné obdobie a referenčné obdobie.

Opatrenia uvedené v písmenách j) a k) sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 2.

Opatrenia uvedené v písmenách a) až i) a l) a m) zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

Článok 18

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (27).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (28) so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.

príloha A („Priemysel“) sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno a) („Pokrytie“) sa nahrádza takto:

„a)   Rozsah pôsobnosti

Táto príloha sa vzťahuje na všetky činnosti uvedené v sekciách B až E NACE Rev. 2, prípadne na všetky výrobky uvedené v sekciách B až E CPA. Nevyžadujú sa informácie za 37, 38.1, 38.2 a 39 NACE Rev. 2. Komisia môže prehodnotiť zoznam činností. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

b)

v písmene b) („Štatistická jednotka“) sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.

Komisia môže rozhodnúť o využití iných štatistických jednotiek. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

c)

písmeno c) („Zoznam ukazovateľov“) sa mení a dopĺňa takto:

i)

v odseku 2 sa posledná veta nahrádza takto:

„Komisia určí podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej kvality údajov. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3“;

ii)

odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.

Počnúc začiatkom prvého referenčného obdobia sa informácie o nových objednávkach (čísla 130, 131, 132) môžu približne určiť alternatívnym ukazovateľom, ktorý sa môže vypočítať z údajov zo zisťovania názorov podnikov. Tento približný výpočet sa povoľuje na obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Toto obdobie sa predĺži najviac o ďalších päť rokov, pokiaľ Komisia nerozhodne inak. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

4.

Počnúc začiatkom prvého referenčného obdobia sa informácie o počte zamestnaných osôb (č. 210) môžu približne určiť počtom zamestnancov (č. 211). Tento približný výpočet sa povoľuje na obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Toto obdobie sa predĺži najviac o ďalších päť rokov, pokiaľ Komisia nerozhodne inak. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

iii)

v odseku 8 sa posledná veta nahrádza takto:

„Komisia môže prehodnotiť zoznam činností. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

iv)

v odseku 10 sa posledná veta nahrádza takto:

„Komisia môže prehodnotiť zoznam činností. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

d)

v písmene d) („Forma“) sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.

Okrem toho ukazovateľ ‚produkcia‘ (č. 110) a ukazovateľ ‚odpracované hodiny‘ (č. 220) sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.

Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv množstva pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia môže zmeniť a doplniť zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

e)

v písmene f) („Úroveň podrobnosti“) sa odseky 8 a 9 nahrádzajú takto:

„8.

Pri ukazovateli ‚dovozná cena‘ (č. 340) môže Komisia určiť podmienky uplatňovania európskeho systému výberových zisťovaní definovaných v prvom pododseku článku 4 ods. 2 písm. d). Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

9.

Ukazovatele zahraničných trhov (č. 122, 132 a 312) sa predkladajú rozlíšené pre eurozónu a mimo nej. Toto rozlíšenie sa má uplatňovať na odvetvie ako celok, definované ako kategórie B až E NACE Rev. 2, MIG, kategória (1 písmeno) a dvojmiestna úroveň oddielu NACE Rev. 2. Informácie o kategórii D a E NACE Rev. 2 sa nevyžadujú pre ukazovateľ 122. Okrem toho ukazovateľ dovozných cien (č. 340) sa predkladá rozlíšený pre krajiny eurozóny a mimo nej. Toto rozlíšenie sa uplatňuje na odvetvie ako celok, definované ako kategórie B až E CPA, MIG, kategória (1 písmeno) a dvojmiestna úroveň oddielu CPA. Na rozlíšenie na eurozónu a mimo nej môže Komisia určiť podmienky uplatňovania európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v prvom pododseku článku 4 ods. 2 písm. d). Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3. Európsky systém výberových zisťovaní môže obmedziť rozsah ukazovateľa dovozných cien na dovoz produktov z krajín mimo eurozóny. Členské štáty, ktoré neprijali euro za svoju menu, nemusia pre ukazovatele 122, 132, 312 a 340 poskytovať rozlíšenie na krajiny eurozóny a mimo nej.“;

f)

v písmene j) („Prechodné obdobie“) sa všetky odkazy na článok 18 nahrádzajú odkazmi na článok 18 ods. 2;

5.

príloha B („Stavebníctvo“) sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene b) („Štatistická jednotka“) sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.

Komisia môže rozhodnúť o využití iných štatistických jednotiek. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

b)

písmeno c) („Zoznam ukazovateľov“) sa mení a dopĺňa takto:

i)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.

Počnúc začiatkom prvého referenčného obdobia sa informácie o počte zamestnaných osôb (č. 210) môžu približne určiť počtom zamestnancov (č. 211). Tento približný výpočet sa povoľuje na obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Toto obdobie sa predĺži najviac na ďalších päť rokov, pokiaľ Komisia nerozhodne inak. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

ii)

v odseku 6 sa posledný pododsek nahrádza takto:

„Komisia najneskôr do 11. augusta 2008 rozhodne, či uplatní článok 17 písm. b) s cieľom nahradiť ukazovateľ ‚stavebné náklady‘ ukazovateľom ‚cena priemyselných výrobcov‘ s účinnosťou od bázického roka 2010. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

c)

v písmene d) („Forma“) sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.

Okrem toho ukazovatele produkcie (č. 110, 115, 116) a ukazovateľ ‚odpracovaných hodín‘ (č. 220) sa predkladajú vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Vždy, keď ostatné ukazovatele vykazujú vplyvy počtu pracovných dní, členské štáty môžu predkladať tieto ukazovatele aj vo forme upravenej o vplyvy počtu pracovných dní. Komisia môže meniť a dopĺňať zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

d)

v písmene j) („Prechodné obdobie“) sa všetky odkazy na článok 18 nahrádzajú odkazmi na článok 18 ods. 2;

6.

príloha C („Maloobchod a opravy“) sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene b) („Štatistická jednotka“) sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.

Komisia môže rozhodnúť o využití iných štatistických jednotiek. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

b)

v písmene c) („Zoznam ukazovateľov“):

i)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.

Počnúc začiatkom prvého referenčného obdobia sa informácie o počte zamestnaných osôb (č. 210) môžu približne určiť počtom zamestnancov (č. 211). Tento približný výpočet sa povoľuje na obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Toto obdobie sa predĺži najviac na ďalších päť rokov, pokiaľ Komisia nerozhodne inak. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

ii)

v odseku 4 sa posledný pododsek nahrádza takto:

„Komisia najneskôr do 11. augusta 2008 rozhodne, či uplatní článok 17 písm. b), aby sa zahrnul ukazovateľ ‚odpracované hodiny‘ (č. 220) a ukazovateľ ‚hrubé mzdy a platy‘ (č. 230) s účinnosťou od bázického roka 2010. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

c)

v písmene d) („Forma“) sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.

Ukazovateľ ‚tržby za vlastné výkony a tovar‘ (č. 120) a ukazovateľ ‚objem predaja‘ (č. 123) sa majú predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia môže zmeniť a doplniť zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

d)

v písmene g) („Termíny predkladania údajov“) sa odsek 2 sa nahrádza v:

„2.

Ukazovatele pre tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) sa predkladajú do jedného mesiaca na úrovni podrobnosti stanovenej v odseku 3 záhlaví f) tejto prílohy. Členské štáty si môžu zvoliť účasť pri ukazovateľoch pre tržby za vlastné výkony a tovar a deflátor predaja/objem predaja č. 120 a 330/123 s príspevkami v súlade s prídelmi európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v prvom pododseku článku 4 ods. 2 písm. d). Podmienky prídelu určí Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

e)

v písmene j) („Prechodné obdobie“) sa všetky odkazy na článok 18 nahrádzajú odkazmi na článok 18 ods. 2;

7.

príloha D („Ostatné služby“) sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene b) („Štatistická jednotka“) sa odsek 2 nahrádza týmto:

„2.

Komisia môže rozhodnúť o využití iných štatistických jednotiek. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

b)

písmeno c) („Zoznam ukazovateľov“) sa mení a dopĺňa takto:

i)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.

Počnúc začiatkom prvého referenčného obdobia sa informácie o počte zamestnaných osôb (č. 210) môžu približne určiť počtom zamestnancov (č. 211). Tento približný výpočet sa povoľuje na obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Toto obdobie sa predĺži najviac o ďalších päť rokov, pokiaľ Komisia nerozhodne inak. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

ii)

v odseku 4 sa posledný pododsek nahrádza takto:

„Komisia najneskôr do 11. augusta 2008 rozhodne, či uplatní článok 17 písm. b), aby sa zahrnul ukazovateľ ‚odpracované hodiny‘ (č. 220) a ukazovateľ ‚hrubé mzdy a platy‘ (č. 230) s účinnosťou od bázického roka 2010. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

c)

v písmene d) („Forma“) sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.

Ukazovateľ ‚tržby za vlastné výkony a tovar‘ (č. 120) sa má predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia môže zmeniť a doplniť zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

d)

v písmene e) („Referenčné obdobie“) sa posledný odsek nahrádza takto:

„Komisia najneskôr do 11. augusta 2008 rozhodne, či uplatní článok 17 písm. e) v súvislosti s revíziou frekvencie zostavovania ukazovateľa ‚tržby za vlastné výkony a tovar‘. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

e)

v písmene f) („Úroveň podrobnosti“) sa odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.

Komisia môže zmeniť a doplniť zoznam činností a zoskupení najneskôr do 11. augusta 2008. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

f)

v písmene i) („Prvé referenčné obdobie“) a j) („Prechodné obdobie“) sa všetky odkazy na článok 18 nahrádzajú odkazmi na článok 18 ods. 2.

3.4.   Nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 z 9. marca 1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce (29)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 530/1999, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie definície a rozpisu informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ako aj na vytvorenie kritérií hodnotenia kvality. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 530/1999 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 530/1999 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

články 11 a 12 sa nahrádzajú takto:

„Článok 11

Vykonávacie opatrenia

Nasledujúce opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia, vrátane opatrení na zohľadňovanie hospodárskych a technických zmien, Komisia prijíma pre každé referenčné obdobie minimálne deväť mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia:

i)

definície a rozpis informácií, ktoré sa majú poskytnúť (článok 6);

ii)

vhodný technický formát na prenos výsledkov (článok 9);

iii)

kritériá hodnotenia kvality (článok 10);

iv)

výnimky, v náležite opodstatnených prípadoch pre roky 2004 a 2006, uvedené jednotlivo (článok 13 ods. 2).

Opatrenia uvedené v bode ii) a bode iv) sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 12 ods. 2.

Opatrenia uvedené v bode i) a bode iii), zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 12 ods. 3.

Článok 12

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistické programy zriadený na základe rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom (30).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (31) so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

2.

článok 13 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Pre roky 2004 a 2006 možno individuálne rozhodnúť o výnimkách z článkov 3 a 6, pokiaľ národný štatistický systém vyžaduje väčšie zmeny, v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.“

3.5.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 z 27. februára 2003 o indexe nákladov práce (32)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 450/2003, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie definícií, ako aj na zmenu a doplnenie technických špecifikácií, na zahrnutie nových sekcií do zisťovania, na prispôsobenie členenia indexov podľa hospodárskych činností, na definovanie kritérií kvality, na vytvorenie štúdií o vykonateľnosti a na prijatie rozhodnutí v závislosti od ich výsledkov, ako aj na stanovenie metodiky, ktorá sa použije na reťazenie indexu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 450/2003, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 450/2003 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 2 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Komisia môže prijať opatrenia na nové vymedzenie technickej špecifikácie indexu a revízií štruktúry štatistického váženia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“;

2.

článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Zahrnutie ekonomických činností uvedených v sekciách O až S NACE Rev. 2 do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia bude stanovené Komisiou s ohľadom na štúdie o vykonateľnosti definované v článku 10. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“;

3.

článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Členenie premenných

1.   Údaje sú členené podľa hospodárskych činností definovaných v sekciách NACE Rev. 2 a podľa ďalších rozdelení definovaných Komisiu, nie mimo úrovne divízií NACE Rev. 2 (2-číselná úroveň) alebo zoskupení divízií, s prihliadnutím na príspevky k celkovej zamestnanosti a k nákladom práce na úrovni Spoločenstva a na úrovniach členských štátov. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

Indexy nákladov práce sa poskytnú samostatne pre tri kategórie nákladov práce uvedené nižšie:

a)

celkové náklady na pracovnú silu;

b)

mzdy a platy definované s odkazom na položku D.11 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1726/1999;

c)

sociálne príspevky zamestnávateľov plus dane zaplatené zamestnávateľmi mínus subvencie prijaté zamestnávateľmi, definované súčtom položiek D.12 a D.4 mínus D.5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1726/1999.

2.   Index, ktorým sa odhadujú celkové náklady práce, okrem odmien, kde odmeny sú definované v D.11112 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1726/1999, sa poskytne v členení podľa hospodárskych činností definovaných Komisiou a je založený na klasifikácii NACE Rev. 2 s prihliadnutím na štúdie o vykonateľnosti definované v článku 10. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“;

4.

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Kvalita

1.   Prenesené bežné údaje a spätné údaje spĺňajú jednotlivé kritériá kvality, ktoré sú definované Komisiou. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením sa prijíma v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

2.   Počnúc rokom 2003 členské štáty poskytnú Komisii výročné správy o kvalite. Obsah týchto správ je definovaný Komisiou. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijíma v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“;

5.

články 11 a 12 sa nahrádzajú takto:

„Článok 11

Vykonávacie opatrenia

Nasledujúce opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia, vrátane opatrení na zohľadnenie hospodárskych a technických zmien, prijíma Komisia:

a)

definícia rozdelení, v súlade s článkom 4 ods. 1, ktoré budú zahrnuté do pevne stanovenej štruktúry;

b)

technická špecifikácia indexu (článok 2);

c)

zahrnutie sekcií O až S NACE Rev. 2 (článok 3);

d)

členenie indexov podľa hospodárskych činností (článok 4);

e)

formát na prenos výsledkov a postupov očisťovania, ktoré sa majú uplatniť (článok 6);

f)

jednotlivé kritériá kvality pre prenesené bežné a spätné údaje a obsah správ o kvalite (článok 8);

g)

prechodné obdobie (článok 9);

h)

ustanovenie štúdií o vykonateľnosti a rozhodnutí prijatých na základe ich výsledkov (článok 10) a

i)

metodika, ktorá sa použije na reťazenie indexu (príloha).

Opatrenia uvedené v písmenách e), g) a h) sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 12 ods. 2.

Opatrenia uvedené v písmenách a), b), c), d) f) a i) zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 12 ods. 3.

Článok 12

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistické programy zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (33).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

6.

bod 3 prílohy sa nahradí takto:

„3.

Metodika na reťazenie indexu bude definovaná Komisiou. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“

3.6.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 zo 7. septembra 2005 o štatistike týkajúcej sa odborného vzdelávania v podnikoch (34)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1552/2005, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie definícií a metód výberu vzoriek, na vymedzenie osobitných údajov, ktoré sa majú zbierať, ako aj požiadaviek na kvalitu, ktoré sa týkajú týchto údajov a ich prenosu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1552/2005 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 1552/2005 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 5 sa ods. 2 nahrádza takto:

„2.   S ohľadom na špecifické rozdelenie podnikov podľa veľkosti na vnútroštátnej úrovni a vývoj politických potrieb členské štáty môžu rozšíriť vymedzenie pojmu štatistickej jednotky vo svojej krajine. Komisia môže tiež rozhodnúť o rozšírení vymedzenia tohto pojmu, ak by toto rozšírenie významným spôsobom posilnilo reprezentatívnosť a kvalitu výsledkov prieskumu v daných členských štátoch. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

2.

článok 7 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Výber vzoriek a požiadavky na presnosť, veľkosť vzoriek potrebná na splnenie týchto požiadaviek, ako aj podrobné špecifikácie NACE Rev. 2 a kategórie veľkosti, do ktorých sa môžu rozdeliť výsledky, určí Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

3.

článok 8 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Osobitné údaje, ktoré sa majú zbierať vo vzťahu k podnikom poskytujúcim odborné vzdelávanie a ostatným podnikom a vo vzťahu k rozličným formám odborného vzdelávania, určí Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

4.

článok 9 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Požiadavky na kvalitu údajov, ktoré sa majú zbierať a prenášať na účely štatistiky Spoločenstva o odbornom vzdelávaní v podnikoch, štruktúra správ o kvalite uvedených v odseku 2 a všetky opatrenia potrebné na hodnotenie alebo zlepšenie kvality údajov sa určí Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

5.

článok 10 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia určí prvý referenčný rok, v ktorom sa budú zbierať údaje. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijíma v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

6.

články 13 a 14 sa nahrádzajú takto:

„Článok 13

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia potrebné na zohľadnenie hospodárskeho a technického vývoja v oblasti zberu, prenosu a spracovania údajov prijme Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.

Ostatné opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia vrátane príslušného technického formátu a normy na výmenu pre elektronický prenos údajov prijme Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

Článok 14

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistické programy, zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (35)

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   VNÚTORNÝ TRH

4.1.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (36)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 2195/2002, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie štruktúry a kódov CPV a na technické prispôsobenia príloh tohto nariadenia s cieľom dať užívateľom k dispozícii nástroj prispôsobený ich potrebám a vývoju na trhu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 2195/2002, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie čisto technických zmien a doplnení postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Články 2 a 3 nariadenia (ES) č. 2195/2002 sa v dôsledku toho menia a dopĺňajú takto:

„Článok 2

Ustanovenia potrebné na revidovanie CPV prijíma Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 3 ods. 2. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 3 ods. 3.

Článok 3

1.   Komisii pomáha výbor ustanovený rozhodnutím Rady 71/306/EHS (37) (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.2.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (38)

Pokiaľ ide o smernicu 2004/17/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na vykonávanie technických prispôsobení niektorých ustanovení smernice a jej príloh podľa technického pokroku alebo vývoja v členských štátoch a na revíziu prahových hodnôt uplatňovania tohto nariadenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/17/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Z dôvodu efektívnosti a z dôvodu obmedzení vyplývajúcich z ustanovených pravidiel výpočtu a uverejnenia by sa mali obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou pre revíziu určitých prahových hodnôt skrátiť.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie čisto technických zmien a doplnení postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2004/17/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 68 sa nahrádza takto:

„Článok 68

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor ustanovený rozhodnutím Rady 71/306/EHS (39).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 5a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty ustanovené v článku 5a ods. 3 písm. c), článku 5a ods. 4 písm. b) a článku 5a ods. 4 písm. e) rozhodnutia 1999/468/ES sú štyri týždne, dva týždne a šesť týždňov v uvedenom poradí.

5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

2.

článok 69 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Komisia počínajúc 30. aprílom 2004 každé dva roky preskúma prahové hodnoty stanovené v článku 16 a v prípade potreby ich s ohľadom na druhý pododsek upraví. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 68 ods. 4. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 68 ods. 5.“;

b)

v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Komisia súčasne s úpravou podľa odseku 1 upraví prahové hodnoty stanovené v článku 61 (súťaže návrhov) k revidovaným prahovým hodnotám platným pre zákazky na služby. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 68 ods. 4. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 68 ods. 5.“;

3.

článok 70 sa nahrádza takto:

„Článok 70

Zmeny a doplnenia

1.   Komisia môže v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 68 ods. 2 zmeniť a doplniť:

a)

postupy zasielania a uverejňovania údajov podľa prílohy XX z dôvodov technického pokroku alebo z administratívnych dôvodov;

b)

postupy pre vypracovávanie, prenos, prijímanie, preklad, zber a distribúciu oznámení uvedených v článkoch 41, 42, 43 a 63;

c)

v záujme administratívneho zjednodušenia podľa článku 67 ods. 3, postupy pre používanie, vypracovávanie, prenos, prijímanie, preklad, zber a distribúciu štatistických správ uvedených v článku 67 ods. 1 a 2.

2.   Komisia môže zmeniť a doplniť tieto prvky:

a)

zoznam obstarávateľov v prílohách I až X tak, aby spĺňali kritériá uvedené v článkoch 2 až 7;

b)

postupy uvádzania osobitných odkazov na konkrétne položky v nomenklatúre CPV v oznámeniach;

c)

referenčné čísla v nomenklatúre podľa prílohy XVII, pokiaľ to nemení vecnú pôsobnosť tejto smernice, a postupy uvádzania odkazov v oznámeniach na konkrétne položky v tejto nomenklatúre v rámci kategórií služieb uvedených v prílohe;

d)

referenčné čísla v nomenklatúre uvedené v prílohe XII, pokiaľ to nemení vecnú pôsobnosť tejto smernice, a postupy na uvádzanie odkazov v oznámeniach na konkrétne položky tejto nomenklatúry;

e)

príloha XI;

f)

technické podrobnosti a charakteristiky zariadení na elektronické prijímanie súborov údajov, ktoré sú uvedené v písmenách a), f) a g) v prílohe XXIV;

g)

technické postupy pre metódy výpočtu uvedené v článku 69 ods. 1 druhom pododseku a článku 69 ods. 2 druhom pododseku.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 68 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 68 ods. 5.“

4.3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (40)

Pokiaľ ide o smernicu 2004/18/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na vykonávanie technických prispôsobení niektorých ustanovení smernice a jej príloh podľa technického pokroku alebo vývoja v členských štátoch a na revíziu prahových hodnôt uplatňovania tohto nariadenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/18/ES, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Z dôvodu efektívnosti a z dôvodu obmedzení vyplývajúcich z ustanovených pravidiel výpočtu a uverejnenia by sa mali obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou pre revíziu týchto prahových hodnôt skrátiť.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie čisto technických zmien a doplnení postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2004/18/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 77 sa nahrádza takto:

„Článok 77

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor ustanovený rozhodnutím Rady 71/306/EHS (41).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 5a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8. Lehoty ustanovené v článku 5a ods. 3 písm. c), článku 5a ods. 4 písm. b) a článku 5a ods. 4 písm. e) rozhodnutia 1999/468/ES sú štyri týždne, dva týždne a šesť týždňov v uvedenom poradí.

5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

2.

článok 78 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Komisia počínajúc 30. aprílom 2004 každé dva roky preskúma prahové hodnoty stanovené v článku 7 a v prípade potreby ich upraví. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 77 ods. 4. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 77 ods. 5.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia súčasne s úpravou podľa odseku 1 upraví tieto prahové hodnoty:

a)

prahové hodnoty stanovené v článku 8 prvom odseku písmene a), v článku 56 a v článku 63 ods. 1 prvom pododseku s ohľadom na revidovanú prahovú hodnotu, ktorá sa vzťahuje na verejné zákazky na práce;

b)

prahovú hodnotu stanovenú v článku 67 ods. 1 písm. a), s ohľadom na revidovanú prahovú hodnotu, ktorá sa vzťahuje na verejné zákazky na služby zadávané verejnými obstarávateľmi uvedenými v prílohe IV;

c)

prahové hodnoty stanovené v článku 8 prvom pododseku písm. b) a v článku 67 ods. 1 písm. b) a c), s ohľadom na revidovanú prahovú hodnotu, ktorá sa vzťahuje na verejné zákazky na služby zadávané verejnými obstarávateľmi, ktorí nie sú uvedení v prílohe IV.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 77 ods. 4. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 77 ods. 5.“;

3.

článok 79 sa nahrádza takto:

„Článok 79

Zmeny a doplnenia

1.   Komisia môže v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 77 ods. 2 zmeniť a doplniť:

a)

postupy pre vypracovávanie, prenos, prijímanie, prekladanie, zber a distribúciu oznámení uvedených v článkoch 35, 58, 64 a 69 a štatistických správ uvedených v článku 35 ods. 4 štvrtom pododseku a v článkoch 75 a 76;

b)

postup zasielania a uverejňovania údajov podľa prílohy VIII z dôvodov technického pokroku alebo z administratívnych dôvodov.

2.   Komisia môže zmeniť a doplniť tieto prvky:

a)

technické postupy pre metódy výpočtu uvedené v článku 78 ods. 1 druhom pododseku a v článku 78 ods. 3;

b)

postupy uvádzania osobitných odkazov na konkrétne položky v nomenklatúre CPV v oznámeniach;

c)

zoznamy inštitúcií a kategórií inštitúcií, ktoré sa spravujú verejným právom, uvedené v prílohe III, ak sa takéto zmeny a doplnenia ukážu byť nevyhnutnými na základe oznámení z členských štátov;

d)

zoznamy ústredných orgánov štátnej správy uvedených v prílohe IV po úpravách potrebných na uvedenie dohody do účinnosti;

e)

referenčné čísla v nomenklatúre uvedené v prílohe I, pokiaľ to nemení vecnú pôsobnosť tejto smernice, a postupy na uvádzanie odkazov v oznámeniach na konkrétne položky tejto nomenklatúry;

f)

referenčné čísla v nomenklatúre uvedené v prílohe II, pokiaľ to nemení vecnú pôsobnosť tejto smernice, a postupy uvádzania odkazov v oznámeniach na konkrétne položky v tejto nomenklatúre v rámci kategórií služieb uvedených v prílohe;

g)

technické podrobnosti a charakteristiky zariadení na elektronické prijímanie súborov údajov, uvedené v písmenách a), f) a g) v prílohe X.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 77 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 77 ods. 5.“

5.   ZDRAVIE A OCHRANA SPOTREBITEĽA

5.1.   Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (42)

Pokiaľ ide o nariadenie (EHS) č. 315/93, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na ustanovenie maximálnych tolerancií pre jednotlivé kontaminujúce látky. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (EHS) č. 315/93 jeho doplnením, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Oneskorené stanovenie maximálnych tolerancií pre jednotlivé kontaminujúce látky by mohlo predstavovať hrozbu pre zdravie ľudí alebo zvierat. Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť použiť na prijatie týchto tolerancií postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (EHS) č. 315/93 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 2 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„S cieľom ochraňovať zdravie ľudí a v súlade s odsekom 1 môže Komisia, kde je to nevyhnutné, ustanoviť maximálne tolerancie pre jednotlivé kontaminujúce látky. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 8 ods. 4.“;

2.

článok 4 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia preskúma dôvody uvedené v odseku 1, ktoré udal členský štát, čo najskôr v Stálom výbore pre potraviny, ktorý bol zriadený rozhodnutím Rady 69/414/EHS (43), vydá neodkladne svoj posudok a vykoná všetky potrebné opatrenia zamerané na potvrdenie, zmenu a doplnenie alebo zrušenie vnútroštátneho opatrenia v súlade s regulačným postupom stanoveným v článku 8 ods. 2.

3.

vo štvrtom pododseku článku 5 ods. 3 sa slová „v článku 8“ nahrádzajú slovami „v článku 8 ods. 2“;

4.

článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (44) so zreteľom na jeho článok 8.

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

5.2.   Smernica Rady 93/74/EHS z 13. septembra 1993 o krmivách určených na zvláštne nutričné účely (45)

Pokiaľ ide o smernicu 93/74/EHS, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie všeobecných opatrení, týkajúcich sa uplatnenia údajov uvedených v zozname zamýšľaných použití a sledujúc vývoj vedeckých a technických znalostí na prijatie zmien a doplnení v zozname zamýšľaných použití a vo všeobecných opatreniach týkajúcich sa uplatnenia údajov uvedených v zozname zamýšľaných použití. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 93/74/EHS okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Krmivá určené na zvláštne nutričné účely zohrávajú v kŕmení spoločenských zvierat, ako aj v chove hospodárskych zvierat dôležitú úlohu. Sú to krmivá, ktorých zloženie a príprava musia byť špeciálne navrhnuté tak, aby vyhovovali nutričným potrebám kategórií spoločenských zvierat alebo hospodárskych zvierat, ktorých proces trávenia, vstrebávania, alebo metabolizmu by mohol byť nakrátko narušený, alebo je dočasne alebo nezvratne narušený. Javí sa teda ako potrebné poskytnúť bez meškania používateľovi týchto krmív všetky presné a dôležité informácie, ktoré mu umožnia vhodne sa rozhodnúť. Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES na prijatie všeobecných opatrení týkajúcich sa uplatnenia údajov uvedených v zozname zamýšľaných použití, a, sledujúc vývoj vedeckých a technických znalostí, na prijatie zmien a doplnení v zozname zamýšľaných použití a vo všeobecných opatreniach.

Smernica 93/74/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Komisia prijme:

a)

zoznam zamýšľaných použití v súlade s prílohou najneskôr do 30. júna 1994 v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 9 ods. 2. Súčasťou zoznamu sú:

údaje uvedené v článku 5 ods. 1 písm. b), c), d) a e), ako aj

v prípade potreby údaje uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 5 ods. 4 druhom pododseku;

b)

všeobecné opatrenia týkajúce sa uplatnenia údajov uvedených v písmene a), vrátane uplatniteľných tolerancií;

c)

zmeny a doplnenia opatrení, sledujúc vývoj vedeckých a technických znalostí, prijatých v súlade s písmenami a) a b).

Tieto opatrenia ustanovené v písmenách b) a c) zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 9 ods. 4.“;

2.

článok 8 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia čo najskôr začne regulačný postup ustanovený v článku 9 ods. 2 s cieľom prijať všetky vhodné opatrenia zamerané na potvrdenie, zmenu a doplnenie alebo zrušenie vnútroštátneho opatrenia.“;

3.

článok 9 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

5.3.   Smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch (46)

Pokiaľ ide o smernicu 96/23/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie zmien a doplnení jej príloh. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 96/23/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 96/23/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   Plán musí byť v súlade s rozsahmi a frekvenciami odberu vzoriek stanovenými v prílohe IV. Na žiadosť členského štátu však Komisia môže v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 2 upraviť pre príslušné členské štáty minimálne požiadavky na kontrolu ustanovené v prílohe IV za predpokladu, že je jasne určené, že týmito úpravami sa zvýši celková efektívnosť plánu vzhľadom na príslušný členský štát a žiadnym spôsobom sa nezníži jeho schopnosť zisťovať prítomnosť rezíduí látok uvedených v prílohe I alebo prípady nezákonného ošetrenia týmito látkami.

2.   Opakované preskúmanie skupín rezíduí, ktorých prítomnosť sa má zisťovať kontrolami v súlade s prílohou II, a určovanie rozsahov a frekvencií odberu vzoriek vzťahujúcich sa na zvieratá a produkty, ktoré sú uvedené v článku 3 a ešte nestanovené v prílohe IV, vykonáva Komisia a po prvý raz maximálne do 18 mesiacov od prijatia tejto smernice. Pri týchto činnostiach Komisia zohľadní skúsenosti získané pri realizácii existujúcich vnútroštátnych opatrení a informácie posielané Komisii v súlade s existujúcimi požiadavkami Spoločenstva, na základe ktorých tieto osobitné skupiny produktov podliehajú monitorovaniu prítomnosti rezíduí. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného aj jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 4.“;

2.

článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa druhý a tretí pododsek nahrádzajú týmto:

„Keď Komisia zistí, že tieto plány sú v súlade s touto smernicou, je povinná predložiť ich na schválenie v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 3.

Kvôli zohľadneniu zmien situácie v danom členskom štáte alebo v jeho regióne, výsledkov vnútroštátnych prieskumov alebo vyšetrovania vykonaného v rámci článkov 16 a 17 môže Komisia na požiadanie príslušného členského štátu alebo zo svojej vlastnej iniciatívy rozhodnúť v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 2 o schválení zmeny alebo dodatku k plánu, ktorý bol schválený v predchádzajúcom období podľa odseku 2.“;

b)

v odseku 2 sa piaty pododsek nahrádza takto:

„Keď existujú pripomienky od členských štátov alebo ak sa Komisia domnieva, že aktualizácia nie je v súlade alebo je nedostatočná, Komisia je povinná predložiť aktualizované plány Stálemu veterinárnemu výboru, ktorý musí konať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

3.

článok 14 ods. 1 tretí pododsek sa nahrádza takto:

„V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 3 sa vypracuje zoznam takýchto určených laboratórií.“;

4.

článok 15 ods. 1 druhý pododsek sa nahrádza týmto:

„Podrobné pravidlá odberu úradných vzoriek a rutinné a referenčné metódy, ktoré sa majú používať pri analýze týchto úradných vzoriek, stanoví Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 4.“;

5.

článok 20 ods. 2 šiesty pododsek sa nahrádza takto:

„V nadväznosti na stanovisko odborníkov je možné prijať vhodné opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 2.“;

6.

článok 21 ods. 1 druhý pododsek a článok 21 ods. 2 sa nahrádzajú takto:

„Príslušný členský štát je povinný prijať opatrenia potrebné na zohľadnenie výsledkov tohto overovania a upovedomiť Komisiu o prijatých opatreniach. Ak Komisia príde k záveru, že prijaté opatrenia sú nedostatočné, je povinná po konzultácii s príslušným členským štátom a so zreteľom na opatrenia potrebné na ochranu zdravia obyvateľstva prijať vhodné opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 2.

2.   Všeobecné pravidlá uplatňovania tohto článku, najmä pokiaľ ide o frekvenciu a metódu výkonu overovania uvedeného v odseku 1 prvom pododseku (vrátane spolupráce s príslušnými orgánmi), sa určujú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

7.

článok 29 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 štvrtý pododsek sa nahrádza týmto:

„Komisia je povinná schváliť tento plán v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 3. Tým istým postupom je možné akceptovať iné záruky ako záruky, ktoré vyplývajú z vykonávania tejto smernice.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak požiadavky odseku 1 nie sú splnené, možno na žiadosť niektorého členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy Komisie v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 3 pozastaviť platnosť zaradenia tretej krajiny na zoznam tretích krajín ustanovených právnymi predpismi Spoločenstva alebo v dôsledku prínosu predbežného zaradenia do zoznamov.“;

8.

článok 30 ods. 3 prvý pododsek sa nahrádza takto:

„3.   Ak v prípadoch týkajúcich sa tretích krajín, ktoré uzavreli so Spoločenstvom dohody o rovnocennosti, príde Komisia po vyšetrovaní na príslušných orgánoch príslušných tretích krajín k záveru, že neplnia svoje povinnosti a nedodržiavajú záruky dané v plánoch uvedených v článku 29 ods. 1, je povinná na základe regulačného postupu uvedeného v článku 33 ods. 2 pozastaviť dotknutej krajine možnosť využívať výhody vyplývajúce z uvedených dohôd vzhľadom na príslušné zvieratá a produkty dovtedy, kým príslušná tretia krajina svoje nedostatky neodstráni. Pozastavenie sa zruší tým istým postupom.“;

9.

článok 32 sa vypúšťa;

10.

články 33, 34 a 35 sa nahrádzajú takto:

„Článok 33

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (47).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (48) so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je pätnásť dní.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 34

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 (2), môže Komisia meniť a dopĺňať prílohy I, III, IV a V. Tieto prílohy je možné meniť a dopĺňať najmä vzhľadom na hodnotenie rizika týchto faktorov:

možná toxicita rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu,

pravdepodobnosť výskytu rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného aj jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 4.

Článok 35

Komisia môže prijať prechodné opatrenia potrebné pre zavedenie opatrení ustanovených touto smernicou.

Prechodné opatrenia všeobecného charakteru, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, a najmä ďalšie špecifikácie požiadaviek stanovených v tejto smernici sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 4.

Ďalšie prechodné opatrenia sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 2.

5.4.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (49)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 258/97, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijímanie detailných pravidiel ochrany informácií. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 258/97/ES jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 258/97 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 1 ods. 3 sa slová „článku 13“ nahrádzajú slovami „článku 13 ods. 2“;

2.

v článku 3 ods. 4 druhom pododseku sa slová „článku 13“ nahrádzajú slovami „článku 13 ods. 2“;

3.

v článku 4 ods. 5 sa slová „článku 13“ nahrádzajú slovami „článku 13 ods. 2“;

4.

v článku 7 ods. 1 sa slová „článku 13“ nahrádzajú slovami „článku 13 ods. 2“;

5.

v článku 8 ods. 3 sa slová „článku 13“ nahrádzajú slovami „článku 13 ods. 2“;

6.

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Detailné pravidlá ochrany informácií poskytovaných dodávateľom prijme Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3“;

7.

článok 12 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia posúdi dôvody uvedené v odseku 1 čo najskôr v rámci Stáleho výboru pre potraviny. Prijme príslušné opatrenia zamerané na potvrdenie, zmenu a doplnenie alebo zrušenie vnútroštátneho opatrenia v súlade s regulačným postupom stanoveným v článku 13 ods. 2. Členský štát, ktorý prijal rozhodnutie podľa odseku 1, ho môže uplatňovať dovtedy, kým tieto opatrenia nadobudnú účinnosť.“;

8.

článok 13 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

5.5.   Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24. septembra 1998, ktorým sa v Spoločenstve zriaďuje sieť na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných ochorení (50)

Pokiaľ ide o rozhodnutie č. 2119/98/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie prenosných ochorení a kritérií na výber týchto ochorení, ktoré sa pokryjú sieťou Spoločenstva, ako aj stanovenie metód epidemiologického a mikrobiologického dohľadu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky rozhodnutia č. 2119/98/ES okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa vyskytne mimoriadna situácia v súvislosti s výskytom alebo novým objavom závažného prenosného ochorenia, systém epidemiologického dohľadu by sa mal spustiť čo najskôr, aby sa zabezpečila ochrana obyvateľstva a verejného zdravia. Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nedajú dodržať bežné časové lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES pre prijímanie rozhodnutí určujúcich prenosné ochorenia, kritériá na výber takýchto ochorení a metódy epidemiologického a mikrobiologického dohľadu, ako aj pre zmeny a doplnenia prílohy k rozhodnutiu č. 2119/98/ES, ktoré obsahuje zoznam kategórií prenosných ochorení.

Rozhodnutie č. 2119/98/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„S cieľom efektívnej prevádzky siete Spoločenstva, čo sa týka epidemiologického dohľadu, a s cieľom dosiahnuť jednotné informácie v rámci tejto siete, prijme Komisia toto:“;

b)

dopĺňa sa tento druhý a tretí odsek:

„Opatrenia uvedené v písmenách a), b) a e), zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto rozhodnutia okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 7 ods. 4.

Opatrenia uvedené v písmenách c), d), f), g) a h) sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.“;

2.

článok 6 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Postupy týkajúce sa informácií a konzultácií uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 a postupy týkajúce sa koordinácie uvedené v odsekoch 1 a 4 sa ustanovia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.“

3.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

4.

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Komisia môže zmeniť alebo doplniť prílohu. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto rozhodnutia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov použiť postup pre naliehavé prípady v súlade s článkom 7 ods. 4.“

5.6.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (51)

Pokiaľ ide o smernicu 2000/13/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie niektorých opatrení potrebných na jej vykonávanie. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2000/13/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nedajú dodržať bežné časové lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES na prijatie zmien a doplnení zoznamu niektorých kategórií zložiek.

Smernica 2000/13/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 4 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ustanovenia Spoločenstva uvedené v odsekoch 1 a 2 prijme Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 3.“;

2.

článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 3a druhom pododseku sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

v súvislosti s inými výrobkami, keďže ide o opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice podľa regulačného postupu s kontrolou uvedeného v článku 20 ods. 3“;

b)

v odseku 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:

i)

prvá zarážka sa nahrádza takto:

„—

zložky, ktoré patria do jednej z kategórií vymenovaných v prílohe I a ktoré sú zložkami inej potraviny, je potrebné označiť iba názvom kategórie.

Úpravy zoznamu kategórií v prílohe I môže uskutočniť Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 3.

Označenie ‚škrob‘ uvedené v prílohe I však musí byť vždy doplnené označením jeho špecifického rastlinného pôvodu v prípade, keď takáto zložka môže obsahovať glutén,“;

ii)

druhá zarážka sa nahrádza takto:

„—

zložky, ktoré patria do jednej z kategórií vymenovaných v prílohe II, musia byť označené názvom tejto kategórie a za tým jej špecifickým názvom alebo číslom ES; ak zložky patria do viac ako jednej kategórie, označí sa tá kategória, ktorá je najvhodnejšia vzhľadom na najdôležitejšiu funkciu príslušnej potraviny.

Zmeny a doplnenia prílohy II založené na vývoji vedeckých a technických poznatkov, opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú Komisiou v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 20 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 20 ods. 4.

Avšak označenie ‚upravený škrob‘ uvedené v prílohe II musí byť vždy doplnené označením špecifického rastlinného pôvodu v prípade, keď takáto zložka môže obsahovať glutén,“;

c)

v odseku 7 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Ustanovenia Spoločenstva uvedené v tomto odseku prijme Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 3.“;

d)

v odseku 11 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek, môže Komisia meniť a dopĺňať prílohu IIIa po tom, ako sa získa stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín vydané na základe článku 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (52). Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 20 ods. 4.

3.

článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

v prípadoch určených Komisiou; určenie týchto prípadov, opatrenie určené na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa vykoná v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 3.“;

b)

v odseku 3 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

v prípadoch určených Komisiou; určenie týchto prípadov, opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa vykoná v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 3.“;

c)

v odseku 4 sa tretia veta nahrádza takto:

„Ustanovenia spoločenstva prijme Komisia. Toto opatrenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 3;“;

4.

článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 4 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Tento zoznam môže byť doplnený Komisiou. Toto opatrenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 3.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Ustanovenia Spoločenstva uvedené odseku 1 druhom pododseku, v odseku 2 písm. b) a d) a v odseku 5 druhom pododseku prijme Komisia. Toto opatrenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 3.“;

5.

v článku 11 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Ustanovenia Spoločenstva uvedené v tomto odseku prijme Komisia. Toto opatrenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 20 ods. 3.“;

6.

v článku 12 sa druhý odsek nahrádza takto:

„V prípade ostatných nápojov, ktoré obsahujú viac ako 1,2ߕ% objemu alkoholu, tieto pravidlá ustanoví Komisia.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 3.“;

7.

článok 16 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území zakázal predaj potravín, na ktorých nie sú v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre spotrebiteľa uvedené údaje stanovené v článku 3 a článku 4 ods. 2, pokiaľ spotrebiteľ v skutočnosti nie je informovaný prostredníctvom iných opatrení stanovených pre jeden alebo viac údajov na označení. Toto určenie, ktorého cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice jej doplnením, sa vykoná v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 3.“;

8.

článok 20 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

9.

článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

Komisia prijme prechodné opatrenia, ak sa ukáže, že sú potrebné na uplatňovanie tejto smernice.

Prechodné opatrenia všeobecného charakteru zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením o nové nepodstatné prvky, najmä ďalšie špecifikácie požiadaviek stanovených v ustanoveniach tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 3

Ďalšie prechodné opatrenia sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 20 ods. 2.“

5.7.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (53)

Pokiaľ ide o smernicu 2001/37/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie pravidiel používania farebných fotografií alebo obrázkov na tabakových výrobkoch a na prispôsobenie ustanovení o metódach merania, ako aj o zdravotných výstrahách vedeckému a technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2001/37/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2001/37/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 5 ods. 3 prvý pododsek sa nahrádza takto:

„3.   S cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k poškodeniu ustanovení vnútorného trhu, Komisia prijme pravidlá používania farebných fotografií alebo iných obrázkov, ktorými sa zobrazujú a vysvetľujú zdravotné následky fajčenia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.“;

2.

článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Prispôsobenie

1.   O prispôsobení metód meraní ustanovených v článku 4 a súvisiacich definícií vedeckému a technickému pokroku rozhodne Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.

2.   O prispôsobení zdravotných výstrah uvádzaných na jednotlivých baleniach tabakových výrobkov, ktoré sú stanovené v prílohe I, vedeckému a technickému pokroku a o frekvencii rozmiestňovania týchto zdravotných výstrah rozhodne Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.

3.   V súlade s postupom ustanoveným v článku 10 ods. 2 Komisia prispôsobí označovanie pre účely identifikácie a sledovania tabakových výrobkov vedeckému a technickému pokroku.“;

3.

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

5.8.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (54)

Pokiaľ ide o smernicu 2001/95/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na ustanovenie a prispôsobenie základných pravidiel a postupov oznamovania závažných rizík vyplývajúcich z výrobkov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2001/95/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Z dôvodu efektívnosti, a najmä vzhľadom na to, že primeranosť základných pravidiel a postupov súvisiacich s oznamovaním závažných rizík vyplývajúcich z výrobkov je podmienkou náležitého fungovania systému rýchleho varovania, by sa obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou mali skrátiť.

Smernica 2001/95/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 4 ods. 1 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

požiadavky, ktoré majú zabezpečiť, aby výrobky zodpovedajúce týmto normám vyhovovali požiadavke všeobecnej bezpečnosti, stanoví Komisia; tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 4;“;

2.

článok 5 ods. 3 druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Komisia prispôsobí konkrétne požiadavky týkajúce sa povinnosti poskytnúť informácie ustanovené v prílohe I. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 5.“;

3.

článok 12 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Podrobné postupy pre RAPEX sú ustanovené v prílohe II. Prispôsobí ich Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 5.“;

4.

článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je 15 dní.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 5a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty ustanovené v článku 5a ods. 3 písm. c) a článku 5a ods. 4 písm. b) a e) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovujú na dva mesiace, jeden mesiac a dva mesiace v uvedenom poradí.“

5.9.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (55)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 178/2002, Komisia by sa mala predovšetkým splnomocniť na prijímanie opatrení týkajúcich sa počtu a názvov pracovných skupín, pravidiel na predkladanie žiadosti o stanovisko úradu a kritérií na zaradenie inštitútu na zoznam príslušných organizácií určených členskými štátmi. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 178/2002 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 178/2002 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 28 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Na žiadosť úradu môže Komisia so zreteľom na technický a vedecký vývoj upraviť počet a názvy pracovných skupín. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“;

2.

článok 29 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   Komisia stanoví realizačné pravidlá na uplatňovanie tohto článku po konzultácii s úradom. Tieto pravidlá stanovujú najmä:

a)

postup, ktorý má úrad uplatňovať na žiadosti, ktoré sa ho týkajú;

b)

usmernenia upravujúce vedecké hodnotenie látok, výrobkov alebo procesov, ktoré podľa právnych predpisov spoločenstva podliehajú systému predchádzajúceho schvaľovania alebo zápisu do zoznamu tovarov v povoľovacom konaní, najmä ak právne predpisy Spoločenstva stanovujú alebo oprávňujú, že žiadateľ má s týmto cieľom predkladať podklady.

Opatrenie uvedené v písmene a) zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.

Usmernenia uvedené v písmene b) sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 58 ods. 2.“;

3.

článok 36 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia po konzultácii s úradom stanoví pravidlá ustanovujúce kritériá na zaradenie inštitútu na zoznam príslušných organizácií určených členskými štátmi, programy pre stanovovanie harmonizovaných požiadaviek na kvalitu a finančné pravidlá upravujúce akúkoľvek finančnú podporu. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.

Komisia po konzultácii s úradom stanoví ostatné pravidlá na vykonávanie odsekov 1 a 2 v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 58 ods. 2.“;

4.

článok 58 ods. 2 a 3 sa nahrádza takto:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok.8“

5.10.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (56)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1774/2002, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie pravidiel likvidácie, spracovania, dovozu/vývozu a transformácie materiálu kategórií 1, 2 a 3 živočíšnych vedľajších výrobkov, ako aj pravidiel uvádzania živočíšnych vedľajších výrobkov pochádzajúcich z území, pre ktoré platia veterinárne obmedzenia, a organických hnojív a tzv. zúrodňujúcich látok na trh; na vymedzenie podmienok dovozu krmiva pre domáce zvieratá a surovín na výrobu krmiva pre domáce zvieratá z tretích krajín, ako aj na vymedzenie špecifických, resp. alternatívnych hygienických požiadaviek ustanovených v prílohách. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1774/2002 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé časové lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť použiť postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES na prijatie pravidiel týkajúcich sa uvádzania na trh živočíšnych vedľajších výrobkov, resp. výrobkov z nich odvodených, pochádzajúcich z území, pre ktoré platia veterinárne obmedzenia, na prijatie alternatívnych pravidiel pre špecifické situácie súvisiace s uvádzaním na trh živočíšnych vedľajších výrobkov, resp. výrobkov z nich odvodených, pochádzajúcich z území, pre ktoré platia veterinárne obmedzenia, a na zmeny a doplnenia príloh.

Nariadenie (ES) č. 1774/2002 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty však môžu regulovať v rámci národného zákona dovoz a uvádzanie na trh výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohách VII a VIII, až kým Komisia neprijme príslušné rozhodnutie. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3. Členské štáty okamžite informujú Komisiu o využití tejto možnosti.“;

2.

článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

na základe vývoja vedeckých poznatkov zlikvidovaný inými prostriedkami, ktoré schválila Komisia po konzultácii s príslušným vedeckým výborom. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3. Tieto prostriedky môžu doplniť alebo nahradiť prostriedky ustanovené v písmenách a) až d) tohto odseku.“;

b)

v odseku 4 sa prvá veta nahrádza takto:

„Materiál kategórie 1 sa nebude dovážať alebo vyvážať, iba ak to bude v súlade s týmto nariadením alebo s predpismi, ktoré stanoví Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

3.

článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písmene c) sa bod i) nahrádza takto:

„i)

v prípade výsledného bielkovinového materiálu používaného ako organické hnojivo alebo ako tzv. zúrodňujúca látka v súlade s požiadavkami, ak existujú, ktoré ustanoví Komisia po konzultácii s príslušným vedeckým výborom. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

ii)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

v prípade materiálu rybieho pôvodu, silážovaného alebo kompostovaného, v súlade s predpismi, ktoré prijme Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

iii)

v písmene e) sa bod iii) nahrádza takto:

„iii)

transformovaný v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostovaný v súlade s predpismi, ktoré ustanoví Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

iv)

písmeno. g) sa nahrádza takto:

„g)

zlikvidovaný inými prostriedkami alebo použitý inými spôsobmi v súlade s predpismi, ktoré ustanoví Komisia po konzultácii s príslušným vedeckým výborom. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3. Tieto prostriedky alebo postupy môžu doplniť alebo nahradiť prostriedky alebo postupy ustanovené v písmenách a) až f) tohto odseku.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Materiál kategórie 2 sa nebude uvádzať na trh alebo vyvážať, iba ak to bude v súlade s týmto nariadením alebo s predpismi, ktoré stanoví Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

4.

v článku 6 ods. 2 sa písmená g), h) a i) nahrádzajú takto:

„g)

v prípade kuchynského odpadu uvedeného v odseku 1 písm. l), transformovaný v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostovaný v súlade s predpismi, ktoré ustanoví Komisia, resp. až do prijatia týchto predpisov v súlade s vnútroštátnym zákonom; tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.;

h)

v prípade materiálu rybieho pôvodu, silážovaného alebo kompostovaného, v súlade s predpismi, ktoré ustanoví Komisia; tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3, alebo

i)

zlikvidovaný inými prostriedkami alebo použitý inými spôsobmi v súlade s predpismi, ktoré ustanoví Komisia po konzultácii s príslušným vedeckým výborom; tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3. Tieto prostriedky alebo postupy môžu doplniť alebo nahradiť prostriedky alebo postupy uvedené v písmenách a) až h).“;

5.

článok 12 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Komisia môže zmeniť a doplniť požiadavky odsekov 2 a 3 po konzultácii s príslušným vedeckým výborom na základe vývoja vedeckých poznatkov. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

6.

článok 16 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

spĺňajú požiadavky stanovené v prílohách VII a VIII alebo podrobné predpisy, ktoré stanoví Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 33 ods. 4.“;

b)

v druhom pododseku sa prvá veta nahrádza takto:

„Alternatívne podmienky k tým, ktoré sú stanovené v prvom pododseku, sa môžu v špecifických prípadoch stanovovať prostredníctvom rozhodnutí, ktoré prijme Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 33 ods. 4.“;

7.

článok 20 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa organické hnojivá a tzv. zúrodňujúce látky vyrobené zo spracovaných produktov, okrem tých, ktoré boli vyrobené z hnoja a z obsahu tráviaceho traktu, uvádzali na trh alebo vyvážali, iba ak spĺňajú požiadavky, ak takéto existujú, ustanovené Komisiou po konzultácii s príslušným vedeckým výborom. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

8.

článok 22 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia stanoví predpisy týkajúce sa kontrolných opatrení. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.

Ostatné predpisy na vykonávania tohto článku sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 2.

Výnimky z odseku 1 písm. a) môžu byť udelené v súvislosti s rybami a kožušinovými zvieratami po konzultácii s príslušným vedeckým výborom. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

9.

článok 23 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

Členské štáty môžu okrem toho pod dohľadom príslušných orgánov povoliť používanie materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii) na kŕmenie ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa uhynutými zvieratami v súlade s predpismi určenými Komisiou po konzultácii s Európskym orgánom pre bezpečnosť potravín. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

b)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Komisia môže prijať podrobné zásady týkajúce sa kontrolných opatrení. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

10.

článok 25 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia môže stanoviť predpisy týkajúce sa frekvencie kontrol a referenčných metód pre mikrobiologické analýzy. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.

Všetky ďalšie podrobné opatrenia na vykonávanie tohto článku môžu byť stanovené v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 2.“;

11.

článok 26 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Komisia môže stanoviť predpisy týkajúce sa frekvencie kontrol a referenčných metód pre mikrobiologické analýzy. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.

Všetky ďalšie podrobné opatrenia na vykonávanie tohto článku môžu byť stanovené v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 2.“;

12.

v článku 28 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Avšak dovoz z tretích krajín krmiva pre domáce zvieratá a surovín pre výrobu krmiva pre domáce zvieratá pochádzajúceho zo zvierat, ktoré boli ošetrené určitými látkami zakázanými v súlade so smernicou 96/22/ES, sa povolí pod podmienkou, že tieto suroviny sú trvalo označené, a za špecifických podmienok, ktoré stanoví Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

13.

článok 32 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Po konzultácii s príslušným vedeckým výborom o každej otázke, ktorá by mohla mať vplyv na zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, môže Komisia zmeniť alebo doplniť prílohy a prijať všetky potrebné prechodné opatrenia.

Prechodné opatrenia a opatrenia, ktorými sa menia alebo dopĺňajú prílohy, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením, najmä ďalšie špecifikácie požiadaviek stanovených v tomto nariadení, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 33 ods. 4.

Ďalšie prechodné opatrenia sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 2.“;

14.

článok 33 sa nahrádza takto:

„Článok 33

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ďalej len ‚výbor‘.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je 15 dní.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

15.

v prílohe III kapitole II časti B sa bod 11 nahrádza takto:

„11.

Odpadové vody sa musia spracovávať tak, aby sa zabezpečilo, pokiaľ to bude možné, že v nich nezostanú žiadne patogény. Komisia môže stanoviť špecifické požiadavky na spracovanie odpadových vôd zo zariadení na predbežné spracovanie kategórie 1 a kategórie 2. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

16.

príloha V sa mení a dopĺňa takto:

a)

v kapitole II sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

Odpadové vody vznikajúce v nečistej zóne sa musia spracovávať s cieľom zabezpečiť, ak je to prakticky možné, aby v nich nezostali žiadne patogény. Komisia môže stanoviť špecifické požiadavky na spracovanie odpadových vôd zo zariadení na spracovanie. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

b)

v kapitole V sa bod 5 nahrádza takto:

„5.

Komisia môže stanoviť validačné postupy založené na skúšobných metódach. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

17.

príloha VI sa mení a dopĺňa takto:

a)

v kapitole I časti C sa bod 8 nahrádza takto:

„8.

Spracované výrobky pochádzajúce z materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2 sa musia, s výnimkou kvapalných výrobkov určených pre zariadenia na výrobu bioplynu alebo kompostu, trvalo označiť podľa technických možností značkou pomocou systému schváleného príslušným orgánom. Podrobné zásady takéhoto označovania môže stanoviť Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

b)

v kapitole III sa odsek 2 písm. b) nahrádza takto:

„b)

v kontinuálnom procese pri teplote 140 °C a tlaku 2 bar (2 000 hPa) počas ôsmich minút alebo za rovnocenných podmienok stanovených Komisiou; tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

18.

príloha VII sa mení a dopĺňa takto:

a)

v kapitole II časti C sa odsek 13 písm. b) nahrádza takto:

„b)

byť znovu spracovaná v spracovateľskom závode schválenom podľa tohto nariadenia alebo dekontaminovaná prostredníctvom spracovania povoleného príslušným orgánom. Komisia môže určiť zoznam povolených spracovaní. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3. Zásielka nesmie byť uvoľnená, kým sa nespracuje, neskontroluje na salmonelu príslušným orgánom v súlade s kapitolou I ods. 10 a kým sa nedosiahne negatívny výsledok.“;

b)

kapitola V sa mení a dopĺňa takto:

i)

v časti A sa odsek 5 nahrádza týmto:

„5.

Surové mlieko a mledzivo musia byť vyrábané za podmienok poskytujúcich dostatočné záruky pre zdravie zvierat. Takéto podmienky môže ustanoviť Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

ii)

v časti B sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.

V prípade zistenia rizika zavlečenia exotickej choroby alebo akéhokoľvek iného rizika pre zdravie zvierat môže Komisia ustanoviť dodatočné podmienky týkajúce sa ochrany zdravia zvierat. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

c)

v kapitole VI časti B sa v odseku 3 písmeno c) nahrádza takto:

„c)

rovnocenný výrobný proces schválený Komisiou. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

d)

v kapitole VII časti A sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.

Fosforečnan vápenatý musí byť vyrábaný pomocou procesu, ktorý:

a)

zabezpečí, aby všetok kostný materiál kategórie 3 bol jemne pomletý a odmastený teplou vodou a vystavený pôsobeniu riedenej kyseliny chlorovodíkovej (s minimálnou koncentráciou 4 % a pH nižším ako 1,5) aspoň počas dvoch dní;

b)

po vykonaní postupu uvedeného v písmene a) použije ošetrenie získaného fosforečného roztoku pomocou vápna, ktorého výsledkom je zrazenina fosforečnanu vápenatého s pH 4 až 7, a

c)

nakoniec vysuší zrazeninu fosforečnanu vápenatého vzduchom so vstupnou teplotou 65 °C až 325 °C a výstupnom teplotou od 30 °C do 65 °C, alebo

rovnocenného procesu schváleného Komisiou. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

e)

v kapitole VIII časti A sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.

Fosforečnan trivápenatý musí byť vyrábaný pomocou procesu, ktorý zabezpečí:

a)

aby všetok kostný materiál kategórie 3 bol jemne pomletý a odmastený prúdom teplej vody (kostné štiepky menšie ako 14 mm);

b)

nepretržité tepelné spracovanie pomocou pary s teplotou 145 °C počas 30 minút pod tlakom 4 bary;

c)

oddelenie bielkovinového vývaru od hydroxyapatitu (fosforečnan trivápenátý) pomocou odstreďovania a

d)

granuláciu fosforečnanu trivápenatého po sušení na fluidnom (tekutom) lôžku vzduchom s teplotou 200 °C, alebo

pomocou rovnocenného výrobného procesu schváleného Komisiou. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“

19.

Príloha VIII sa mení a dopĺňa takto:

a)

v kapitole VI časti A sa odsek 2 písm. e) nahrádza takto:

„e)

konzervované procesom, okrem činenia, ktorý špecifikovala Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“;

b)

v kapitole VII časti A sa odsek 4 písm. a) bod iii) nahrádza takto:

„iii)

konzervované spracovaním, okrem činenia, ktoré schválila Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 3.“.

5.11.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre odber, skúšanie, spracovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi (57)

Pokiaľ ide o smernicu 2002/98/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie technických požiadaviek stanovených v prílohách I až IV technickému a vedeckému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2002/98/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

V prípade, že vedecký a technický vývoj naznačuje, že by sa mali darcom poskytnúť alebo od nich získať dodatočné informácie, aby sa napr. vylúčili darcovia predstavujúci zdravotné riziko pre iných, takéto prispôsobenie by sa malo vykonať bezodkladne. Podobným spôsobom, ak sa na základe vedeckých poznatkov navrhujú nové kritériá oprávnenosti týkajúce sa vhodnosti darcov krvi a plazmy, na zoznam by sa bezodkladne mali doplniť nové kritériá vylúčenia. Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé časové lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť použiť postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES na prispôsobenie technických požiadaviek súvisiacich s informáciami, ktoré sa majú poskytnúť darcom, resp. od nich získať, ako aj požiadaviek týkajúcich sa vhodnosti darcov krvi a plazmy, stanovených v prílohách I až IV, vedeckému a technickému pokroku.

Smernica 2002/98/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 28 sa nahrádza takto:

„Článok 28

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

2.

článok 29 sa mení a dopĺňa takto:

a)

prvý odsek sa nahrádza takto:

„O prispôsobení technických požiadaviek ustanovených v prílohách I až IV technickému a vedeckému pokroku rozhodne Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 3. Pokiaľ ide o technické požiadavky ustanovené v prílohách III a IV, Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 28 ods. 4.“;

b)

v druhom odseku sa úvodná veta nahrádza takto:

„Komisia rozhodne o týchto technických požiadavkách a ich prispôsobení technickému a vedeckému pokroku:“;

c)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„Technické požiadavky uvedené v druhom odseku písm. a) až i), opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 3.

Pokiaľ ide o technické požiadavky uvedené v druhom odseku písm. b), c), d), e), f) a g), Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 28 ods. 4.“

5.12.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (58)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1831/2003, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená ustanoviť v dôsledku technologického pokroku alebo vedeckého vývoja dodatočné kategórie a funkčné skupiny kŕmnych doplnkových látok, prijať zmeny a doplnenia prílohy III a všeobecných podmienok prílohy IV, aby bol zohľadnený technologický pokrok a vedecký vývoj, a prijať zmeny a doplnenia prílohy II. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1831/2003 okrem iného jeho doplním o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 1831/2003 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

odsek 3 článku 5 sa nahrádza takto:

„5.   Ak je to potrebné, Komisia môže prispôsobiť v dôsledku technologického pokroku alebo vedeckého vývoja všeobecné podmienky ustanovené v prílohe IV. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.“;

2.

článok 6 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak je to vhodné, Komisia ustanoví v dôsledku technologického pokroku a vedeckého vývoja dodatočné kategórie a funkčné skupiny kŕmnych doplnkových látok. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.“;

3.

v článku 7 ods. 5 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Po porade s úradom sa môžu ustanoviť ďalšie vykonávacie predpisy tohto článku.

Komisia ustanoví predpisy, ktoré umožňujú zjednodušené postupy pre povoľovanie doplnkových látok, ktoré boli povolené na používanie v potravinách. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.

Ďalšie vykonávacie predpisy sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 22 ods. 2. Tieto predpisy podľa potreby rozlišujú požiadavky na kŕmne doplnkové látky pre hospodárske zvieratá a požiadavky na doplnkové látky pre ostatné zvieratá, najmä domáce zvieratá.“;

4.

v článku 16 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Komisia môže prijať zmeny a doplnenia prílohy III, aby bol zohľadnený technologický pokrok a vedecký vývoj. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.“;

5.

v článku 21 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Podrobné pravidlá na vykonávanie prílohy II sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.

Komisia môže zmeniť a doplniť prílohu II. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.“;

6.

článok 22 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

5.13.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 z 10. novembra 2003 o udiarenských dochucovadlách používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách (59)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 2065/2003, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie zmien a doplnení jeho príloh. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 2065/2003 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 2065/2003 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 17 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   V prípade potreby Komisia po tom, ako požiadala úrad o vedeckú a technickú pomoc, prijme kvalitatívne kritériá pre overené analytické metódy navrhované v súlade s bodom 4 prílohy II vrátane látok, ktoré majú byť merané.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3.“;

2.

článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

Zmeny a doplnenia

1.   Zmeny a doplnenia príloh prijme Komisia na žiadosť úradu pre vedeckú a/alebo technickú pomoc. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3.

2.   Zmeny a doplnenia k zoznamu uvedenému v článku 6 ods. 1 sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 na žiadosť úradu pre vedeckú a/alebo technickú pomoc.“;

3.

článok 19 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

5.14.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (60)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 2160/2003, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie cieľov Spoločenstva na znižovanie prevalencie zoonóz a pôvodcov zoonóz, špecifických metód kontroly a špecifických pravidiel týkajúcich sa kritérií hodnotenia metód testovania a na ustanovenie povinností a úloh referenčných laboratórií a pravidiel realizácie kontrol zo strany Spoločenstva. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 2160/2006 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 2160/2003 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ciele a akékoľvek ich zmeny a doplnenia stanoví Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

b)

v odseku 6 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Prílohu I môže Komisia zmeniť na účely uvedené v písmene b) po tom, ako zohľadní najmä kritériá vymenované v písmene c). Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

c)

odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Komisia môže zmeniť alebo doplniť prílohu III. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

2.

článok 5 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   Požiadavky a minimálne pravidlá odberu vzoriek určené v prílohe II môže meniť, prispôsobovať alebo dopĺňať Komisia po tom, ako sa zohľadnia najmä kritériá vymenované v článku 4 ods. 6 písm. c). Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

3.

článok 8 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„Na podnet Komisie alebo na požiadanie členského štátu:“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

4.

článok 9 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Bez toho, aby to malo dosah na článok 5 ods. 6, môže Komisia stanoviť špecifické pravidlá týkajúce sa určovania kritérií členskými štátmi uvedenými v článku 5 ods. 5 a v odseku 2 tohto článku. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

5.

článok 10 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Členský štát konečného určenia môže byť oprávnený v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 požadovať v priebehu prechodného obdobia, aby výsledky testovania uvedeného v odseku 4 tohto článku spĺňali tie isté kritériá, ako sú tie, ktoré stanovuje národný program v súlade s článkom 5 ods. 5. Schválenie sa môže odvolať, pričom Komisia môže bez toho, aby to malo dosah na článok 5 ods. 6, stanoviť špecifické pravidlá týkajúce sa takýchto kritérií. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

6.

článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Povinnosti a úlohy referenčných laboratórií Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o koordináciu ich činností a činností národných referenčných laboratórií, stanoví Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Určité povinnosti a úlohy národných referenčných laboratórií, najmä s ohľadom na koordináciu ich činností a činností príslušných laboratórií v členských štátoch stanovených v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a), môže stanoviť Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

7.

v článku 12 ods. 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Ak je to potrebné, Komisia môže schváliť iné metódy testovania. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

8.

článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Vykonávacie a prechodné opatrenia

Komisia môže schváliť primerané prechodné alebo vykonávacie opatrenia vrátane potrebných zmien a doplnení príslušných zdravotných osvedčení. Prechodné opatrenia všeobecného charakteru, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, vrátane opatrení, ktoré ho dopĺňajú o nové nepodstatné prvky, najmä ďalšie špecifikácie požiadaviek stanovených v ustanoveniach tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.

Ďalšie vykonávacie alebo prechodné opatrenia sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.“;

9.

článok 14 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

10.

článok 17 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Praktické opatrenia na uplatňovanie tohto článku, a to najmä tie, ktoré riadia postup spolupráce s príslušnými národnými orgánmi, sa určia podľa regulačného postupu uvedeného v článku 14 ods. 2.“

5.15.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004 ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (61)

Pokiaľ ide o smernicu 2004/23/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie požiadaviek na sledovateľnosť pre tkanivá a bunky a súvisiace postupy presadzovania, ako určitých technických požiadaviek súvisiacich okrem iného so systémom akreditácie pre zariadenia zaoberajúce sa tkanivami a darovaním, odoberaním, testovaním, spracovávaním, konzervovaním, skladovaním a distribúciou ľudských tkanív a buniek. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/23/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

V prípade, že vedecký a technický vývoj v oblasti výberových kritérií a laboratórnych testov pre darcov prinesie nové dôkazy o ochoreniach prenosných darovaním, malo by sa následne vykonať urýchlené prispôsobenie právnych predpisov Spoločenstva. Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie rozhodnutí týkajúcich sa kritérií na výber darcov tkanív a/alebo buniek a laboratórnych testov vyžadovaných pre darcov postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2004/23/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Komisia prijme požiadavky na sledovateľnosť pre tkanivá a bunky, ako aj pre výrobky a materiály, ktoré sa dostali do kontaktu s týmito tkanivami a bunkami a môžu ovplyvniť ich kvalitu a bezpečnosť. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 29 ods. 3.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Postupy na zabezpečenie sledovateľnosti na úrovni Spoločenstva ustanoví Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 29 ods. 3.“;

2.

článok 9 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Postupy pre overovanie ekvivalencie noriem a bezpečnosti podľa odseku 1 stanoví Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 29 ods. 3.“;

3.

článok 28 sa mení a dopĺňa takto:

a)

úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„Komisia rozhodne o týchto technických požiadavkách a ich prispôsobení vedeckému a technickému pokroku:“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„Technické požiadavky uvedené v druhom odseku písm. a) až i), opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 29 ods. 3.

Pokiaľ ide o technické požiadavky uvedené v písmenách d) a e) tohto článku, Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 29 ods. 4“;

4.

článok 29 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

5.16.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (62)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 882/2004, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie vykonávacích opatrení týkajúcich sa metód odoberania vzoriek a analýzy, na vymedzenie podmienok, v ktorých sa uskutočňuje osobitné ošetrenie, na aktualizáciu možných prijatých minimálnych poplatkov, na vymedzenie okolností, v ktorých sa požaduje úradná certifikácia, na zmenu a doplnenie a aktualizáciu zoznamu referenčných laboratórií Spoločenstva, na ustanovenie kritérií určovania rizika, ktoré predstavujú výrobky vyvážané do Spoločenstva, ako aj osobitných dovozných podmienok. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 882/2004 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 882/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 11 ods. 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„Komisia môže prijať tieto vykonávacie opatrenia:“

b)

dopĺňa sa tento druhý pododsek:

„Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.“;

2.

článok 20 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Príslušný orgán zabezpečí, aby sa toto osobitné ošetrenie uskutočnilo v prevádzkarniach pod jeho kontrolou alebo pod kontrolou iného členského štátu a v súlade s podmienkami vymedzenými Komisiou. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4. Ak nie sú tieto podmienky zaistené, osobitné ošetrenie sa uskutoční v súlade s vnútroštátnymi pravidlami.“;

3.

v článku 27 ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Sadzby v prílohe IV oddiele B a v prílohe V oddiele B aktualizuje Komisia minimálne každé dva roky, najmä aby zohľadnila infláciu. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.“;

4.

článok 30 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky týkajúce sa úradnej certifikácie, prijaté na účely zdravia zvierat a starostlivosti o zvieratá, môže Komisia prijať tieto požiadavky:“;

b)

dopĺňajú sa tieto pododseky:

„Tieto opatrenia, uvedené v písmene a), zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.

Opatrenia uvedené v písmenách b) až g) sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 62 ods. 3.“;

5.

článok 32 sa mení a dopĺňa takto

a)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Komisia môže do prílohy VII zaradiť aj iné referenčné laboratóriá Spoločenstva, relevantné pre oblasti uvedené v článku 1. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4. Tým istým postupom možno aktualizovať prílohu VII.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Komisia môže zveriť referenčným laboratóriám Spoločenstva ďalšiu zodpovednosť a ďalšie úlohy. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.“;

6.

článok 33 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   Komisia môže zveriť referenčným laboratóriám Spoločenstva ďalšiu zodpovednosť a ďalšie úlohy. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.“;

7.

v článku 46 ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Kritériá určovania rizika na účely hodnotenia rizika, uvedeného v písmene a), ustanoví Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.“;

8.

článok 48 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Podmienky a podrobné postupy, ktoré je potrebné rešpektovať pri dovoze tovaru z tretích krajín alebo ich regiónov, ktoré nie sú stanovené v práve Spoločenstva, a najmä v nariadení (ES) č. 854/2004, v prípade potreby stanoví Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.“;

9.

článok 62 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

10.

článok 63 sa nahrádza takto:

„Článok 63

Vykonávacie a prechodné opatrenia

1.   Prechodné opatrenia všeobecného charakteru, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, najmä:

všetky zmeny noriem uvedených v článku 12 ods. 2,

definícia krmiva, ktoré sa na účel tohto nariadenia bude považovať za krmivo živočíšneho pôvodu,

a ďalšie špecifikácie požiadaviek stanovených v ustanoveniach tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.

Ďalšie prechodné a vykonávacie opatrenia potrebné na jednotné uplatňovanie tohto nariadenia sa môžu prijímať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 62 ods. 3. To platí osobitne pre:

delegovanie kontrolných úloh na kontrolné orgány uvedené v článku 5, pričom tieto kontrolné orgány vykonávali svoju činnosť už pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia,

nesúlad podľa článku 28, ktorý vedie k zvýšeniu výdavkov vyplývajúcich z ďalších úradných kontrol,

výdavky, ktoré vznikli podľa článku 54,

predpisy pre mikrobiologické, fyzikálne a/alebo chemické analýzy pri úradných kontrolách, najmä v prípade podozrenia z nebezpečenstva a vrátane dohľadu nad bezpečnosťou výrobkov dovážaných z tretích krajín.

2.   V záujme zohľadnenia osobitnosti nariadení (EHS) č. 2092/91, (EHS) č. 2081/92 a (EHS) č. 2082/92 sa môžu osobitnými opatreniami prijatými Komisiou zaviesť potrebné výnimky z predpisov uvedených v tomto nariadení, alebo úpravy týchto predpisov. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4.“;

11.

článok 64 sa nahrádza takto:

„Článok 64

Zmeny a doplnenia príloh a odkazov na európske normy

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 62 ods. 4:

1.

prílohy tohto nariadenia, okrem príloh I, IV a V, môžu byť aktualizované bez toho, aby bol dotknutý článok 27 ods. 3, najmä s cieľom zohľadniť administratívne zmeny a vedecký a/alebo technologický pokrok;

2.

odkazy na európske normy uvedené v tomto nariadení môžu byť aktualizované v prípade, ak Európsky výbor pre normalizáciu tieto normy zmení a doplní.“

5.17.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (63)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1935/2004, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie osobitných opatrení pre skupiny materiálov a predmetov, povolenia Spoločenstva pre látky, ako aj úpravy, pozastavenia alebo zrušenia tohto povolenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1935/2004 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

S cieľom posilniť konkurencieschopnosť a inováciu európskeho priemyslu by sa materiály a predmety určené na styk s potravinami mali uvádzať na trh čo najskôr po tom, ako sa rozhodne o ich bezpečnosti. Z dôvodu efektívnosti by sa mali skrátiť obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou na prijatie zoznamu látok, ktorých používanie je povolené pri výrobe materiálov a predmetov; zoznamu(-ov) povolených látok obsiahnutých v aktívnych alebo inteligentných materiáloch alebo predmetoch v styku s potravinami, zoznamu(-ov) aktívnych alebo inteligentných materiálov a predmetov a prípadne aj osobitných podmienok používania týchto látok a/alebo materiálov a predmetov, ktoré ich obsahujú; noriem čistoty; osobitných podmienok používania určitých látok a/alebo materiálov a predmetov, v ktorých sú použité; špecifických medzných hodnôt migrácie určitých zložiek alebo skupín zložiek do potravy alebo na ňu; zmien a doplnení existujúcich osobitných smerníc o materiáloch a predmetoch; povolení Spoločenstva, ako aj ich úprav, pozastavenia alebo zrušenia.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé časové lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť použiť na prijatie osobitných opatrení týkajúcich sa úpravy, pozastavenia alebo zrušenia povolení Spoločenstva postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 1935/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Pre skupiny materiálov a predmetov uvedených v prílohe I, prípadne pre kombinácie týchto materiálov a predmetov alebo pre recyklované materiály a predmety použité pri výrobe týchto materiálov a predmetov, môže Komisia prijať resp. zmeniť a doplniť osobitné opatrenia.“;

b)

do odseku 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 23 ods. 2 prijme Komisia osobitné opatrenia uvedené v písmene m).

Osobitné opatrenia uvedené v písmenách f), g), h), i), j), k), l) a n), zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3.

Osobitné opatrenia uvedené v písmenách a) až e), zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 4.“;

c)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia môže zmeniť a doplniť existujúce osobitné smernice o materiáloch a predmetoch. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 4.“;

2.

článok 11 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Povolenie Spoločenstva vo forme osobitného opatrenia uvedeného v odseku 1 prijíma Komisia. Toto opatrenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 4.“;

3.

článok 12 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   Konečné znenie osobitného opatrenia o úprave, pozastavení alebo zrušení povolenia prijme Komisia. Toto opatrenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 4. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 23 ods. 5.“;

4.

článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Zmeny a doplnenia príloh I a II prijme Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3.“;

5.

článok 23 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 5a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty ustanovené v článku 5a ods. 3 písm. c) a článku 5a ods. 4 písm. b) a e) rozhodnutia 1999/468/ES sú dva mesiace, jeden mesiac a dva mesiace v uvedenom poradí.

5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

6.   ENERGETIKA A DOPRAVA

6.1.   Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (64)

Pokiaľ ide o smernicu 96/98/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie testovacích noriem, pokiaľ ich v primeranom čase medzinárodné organizácie neprijali alebo ich odmietli prijať, na presunutie zariadenia z prílohy A.2 do prílohy A.1, ako aj na povolenie, za výnimočných okolností, inštalovania inovačného technického zariadenia na palubu. Komisia by sa mala tiež splnomocniť na uplatňovanie, na účely uvedenej smernice, ďalších zmien a doplnení medzinárodných nástrojov, na aktualizovanie prílohy A, na doplnenie možnosti používania niektorých modulov pre zariadenia uvedené v prílohe A.1 a na zmeny a doplnenia stĺpcov modulov posudzovania zhody, ako aj na začlenenie normalizačných organizácií do definície „testovacích noriem“ uvedenej v článku 2. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 96/98/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 96/98/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 7 ods. 5 a 6 sa nahrádza takto:

„5.   Ak by medzinárodné organizácie vrátane IMO nevyvinuli alebo odmietli prijať vhodné testovacie normy pre špecifické zariadenie v primeranom čase, môžu byť prijaté normy vychádzajúce z prác európskych normalizačných organizácií. Toto opatrenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

6.   Po prijatí, alebo v prípade potreby, keď testovacie normy pre špecifické zariadenie uvedené v odseku 1 alebo 5 nadobudnú účinnosť, môže byť toto zariadenie presunuté z prílohy A.2 do prílohy A.1. Toto opatrenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijíma v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

Ustanovenia článku 5 sa pre toto zariadenie uplatňujú od dátumu tohto presunu.“;

2.

v článku 13 ods. 2 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„—

opatrenia sú oprávnené, ihneď o tom informuje členský štát, ktorý vyvinul iniciatívu a ostatné členské štáty; tam, kde je rozhodnutie uvedené v odseku 1 prisudzované nedostatku testovacích noriem, Komisia po porade s príslušnými stranami predloží záležitosť výboru uvedenému v článku 18 ods. 1 v priebehu dvoch mesiacov vtedy, ak členský štát, ktorý prijal rozhodnutie, toto rozhodnutie chce uplatňovať a iniciuje regulačný postup uvedený v článku 18 ods. 2.“;

3.

článok 14 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Zariadenie, tak ako je uvedené v odseku 1, sa doplní do prílohy A.2. Toto opatrenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijíma v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

4.

v článku 17 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Táto smernica sa môže doplniť a zmeniť na to, aby:

a)

sa uplatnili následné zmeny a doplnenia medzinárodných nástrojov na účely tejto smernice;

b)

sa aktualizovala príloha A zavedením nových zariadení, ako aj presunom zariadení z prílohy A.2 do prílohy A.1 a naopak;

c)

sa doplnila možnosť používania modulov B a C a modulu H pre zariadenia uvedené v prílohe A.1 a zmenili a doplnili stĺpce pre moduly posudzovania zhody;

d)

sa začlenili ďalšie normalizačné organizácie do definície ‚testovacích noriem‘ v článku 2.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“;

5.

článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) zriadený na základe článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (65).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 a článok 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (66), so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

6.2.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania z lodí (67)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 2099/2002, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie článku 2 ods. 2 s cieľom zapracovať odkaz na právne akty Spoločenstva, ktorými sa COSS zverujú vykonávacie právomoci a ktoré nadobudli platnosť po prijatí tohto nariadenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 2099/2002, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 2099/2002 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Zriadenie výboru

1.   Komisii bude pomáhať Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (ďalej len ‚COSS‘).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na jeden mesiac.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

2.

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Právomoci COSS

COSS vykonáva svoje právomoci, ktoré sú mu zverené na základe platných právnych predpisov Spoločenstva. Článok 2 ods. 2 sa môže zmeniť a doplniť v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 3 ods. 3, aby sa doplnil odkaz na právne akty Spoločenstva, ktorými sa COSS zverujú vykonávacie právomoci a ktoré nadobudli platnosť po prijatí tohto nariadenia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 3.“

6.3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES z 13. júna 2003 o hlásení udalostí v civilnom letectve (68)

Pokiaľ ide o smernicu 2003/42/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie príloh s cieľom rozšíriť počet príkladov resp. ich zmeniť, na podporu výmeny informácií a na prijatie opatrení na šírenie informácií zainteresovaným stranám. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2003/42/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2003/42/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia môže rozhodnúť o zmene a doplnení príloh na rozšírenie počtu alebo zmenu príkladov. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.“;

2.

článok 7 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo verejnosti na prístup k dokumentom Komisie, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (69), Komisia z vlastnej iniciatívy prijme opatrenia a s nimi súvisiace podmienky na šírenie informácií uvedených v odseku 1 zainteresovaným stranám. Tieto opatrenia, ktoré môžu byť všeobecné alebo konkrétne, musia byť založené na nutnosti:

poskytnúť osobám a organizáciám informácie, ktoré potrebujú na zvýšenie bezpečnosti civilného letectva,

obmedziť šírenie informácií v miere, aká je nevyhnutná na účely ich používateľov, aby sa zabezpečila primeraná dôvernosť takýchto informácií.

Konkrétne opatrenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 10 ods. 2.

Všeobecné opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.

Rozhodnutie o šírení informácií podľa tohto odseku sa obmedzí v miere, aká je nevyhnutná na účely ich používateľov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 8.

3.

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

1.   Komisii pomáha výbor zriadený článkom 12 nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (70).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

6.4.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES z 21. apríla 2004 o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská Spoločenstva (71)

Pokiaľ ide o smernicu 2004/36/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie opatrení na šírenie informácií získaných pomocou inšpekcií na odbavovacej ploche uskutočnených v rámci programu SAFA Európskeho spoločenstva (ES) zainteresovaným stranám, ako aj opatrení, ktorými sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici, ktorou sa ustanovujú prvky technických postupov na výkon inšpekcií na odbavovacej ploche SAFA a súvisiace predkladanie správ. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/36/ES okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2004/36/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 6 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo verejnosti na prístup k dokumentom Komisie, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1049/2001, Komisia z vlastnej iniciatívy prijme opatrenia a s nimi súvisiace podmienky na šírenie informácií uvedených v odseku 1 zainteresovaným stranám. Tieto opatrenia, ktoré môžu byť všeobecné alebo konkrétne, budú vychádzať z potreby:

poskytnúť osobám a organizáciám informácie, ktoré potrebujú na zvýšenie bezpečnosti civilného letectva,

obmedziť šírenie informácií na tie, ktoré sú striktne vyžadované na účely ich užívateľov, aby bola zaručená primeraná dôvernosť týchto informácií.

Konkrétne opatrenia sa prijmú v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 10 ods. 3.

Všeobecné opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 4.“;

2.

článok 8 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Na základe informácií zozbieraných podľa odseku 1 Komisia môže:

a)

súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 10 ods. 2 prijať akékoľvek vhodné opatrenia na uľahčenie realizácie článkov 3, 4 a 5, ako sú:

stanovenie formátu pre uchovávanie a šírenie údajov,

zriadenie alebo podpora vhodných orgánov zodpovedných za správu alebo používanie nástrojov potrebných na zhromažďovanie a výmenu informácií;

b)

stanoviť podrobné podmienky vykonávania kontrol na odbavovacej ploche vrátane systematických kontrol a zostaviť zoznam zhromažďovaných informácií. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 4.“;

3.

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

1.   Komisii pomáha výbor zriadený na základe článku 12 nariadenia (EHS) č. 3922/91.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

5.   Komisia môže ďalej s výborom konzultovať akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa uplatňovania tejto smernice.“;

4.

článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Komisia môže meniť a dopĺňať prílohy k smernici.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 4.“

6.5.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 z 21. apríla 2004 o ochrane voči ujme spôsobenej leteckým dopravcom Spoločenstva subvencovaním a nekalými cenovými praktikami pri poskytovaní leteckých dopravných služieb zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (72)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 868/2004, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na vypracovanie podrobnej metodológie určovania existencie nekalých cenových praktík. Táto metodológia by mala okrem iného obsahovať spôsob posudzovania normálnej cenotvorby orientovanej na hospodársku súťaž, skutočných nákladov a primeraného ziskového rozpätia v špecifickom kontexte sektoru leteckej dopravy. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 868/2004 jeho doplnením, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 868/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 5 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia by mala vypracovať podrobnú metodológiu na stanovenie existencie nekalých cenových praktík. Táto metodológia bude okrem iného obsahovať spôsob posudzovania normálnej cenotvorby orientovanej na hospodársku súťaž, skutočných nákladov a primeraného ziskového rozpätia v špecifickom kontexte sektoru leteckej dopravy. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 4.“;

2.

článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 11 nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva (73).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

6.6.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti (74)

Pokiaľ ide o smernicu 2004/54/ES, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na vykonanie zmien a doplnení potrebných na prispôsobenie príloh technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/54/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2004/54/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 13 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Do 30. apríla 2009 Komisia uverejní správu o praxi používanej v členských štátoch. V prípade potreby vypracuje odporúčania na prijatie spoločnej metodológie analýzy rizík v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 17 ods. 2.“;

2.

článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Prispôsobenie technickému pokroku

Komisia prispôsobuje prílohy k tejto smernici technickému pokroku. Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 17 ods. 3.“;

3.

článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

6.7.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu (75)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 2111/2005, Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na úpravu spoločných kritérií týkajúcich sa uloženia zákazu vykonávania leteckej dopravy leteckému dopravcovi, aby sa zohľadnil vedecký a technický vývoj. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 2111/2005 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Z dôvodu efektívnosti by sa obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou mali skrátiť pri úprave prílohy stanovujúcej spoločné kritériá pre posúdenie zákazu vykonávania leteckej dopravy z bezpečnostných dôvodov na úrovni Spoločenstva.

Nariadenie (ES) č. 2111/2005 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Spoločné kritériá týkajúce sa uloženia zákazu vykonávania leteckej dopravy leteckému dopravcovi, ktoré sa zakladajú na príslušných bezpečnostných normách, sú stanovené v prílohe (ďalej len ‚spoločné kritériá‘). Komisia môže prílohu upraviť, najmä s cieľom zohľadniť vedecký a technický vývoj. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 4.“;

2.

článok 8 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Komisia prijme v prípade potreby vykonávacie opatrenia s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa postupov uvedených v tejto kapitole. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 4.“;

3.

článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

1.   Komisii pomáha výbor uvedený v článku 12 nariadenia (EHS) č. 3922/91 (ďalej len ‚výbor‘).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 5a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty uvedené v článku 5a ods. 3 písm. c), článku 5a ods. 4 písm. b) a článku 5a ods. 4 písm. e) rozhodnutia 1999/468/ES sú jeden mesiac, jeden mesiac a dva mesiace v uvedenom poradí.

5.   Komisia môže s výborom konzultovať o akejkoľvek inej záležitosti týkajúcej sa uplatňovania tohto nariadenia.“


(1)  Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“;

(4)  Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10.

(5)  Ú. v. ES L 18, 22.1.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(8)  Ú. v. ES L 121, 1.5.2001, s. 34.

(9)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.“

(10)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24.

(12)  Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31.

(13)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.“.

(14)  Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32.

(15)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1.

(17)  Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 37.

(18)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15.

(19)  Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1.

(20)  Uverejnila OSN, séria F č. 2, revízia 3, tabuľka 6.1, zmenila a doplnila OECD (DES/NI/86.9), Paríž 1986.“;

(21)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(22)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“;

(23)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3.

(24)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(25)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“.

(26)  Ú. v. ES L 162, 5.6.1998, s. 1.

(27)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(28)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“;

(29)  Ú. v. ES L 63, 12.3.1999, s. 6.

(30)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(31)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“;

(32)  Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2003, s. 1.

(33)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.“;

(34)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 1.

(35)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.“.

(36)  Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1.

(37)  Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15.“

(38)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(39)  Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15.“;

(40)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(41)  Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15.“;

(42)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(43)  Ú. v. ES L 291, 19.11.1969, s. 9.“;

(44)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“;

(45)  Ú. v. ES L 237, 22.9.1993, s. 23.

(46)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

(47)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(48)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(49)  Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1.

(50)  Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 1.

(51)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.

(52)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.“;

(53)  Ú. v. ES L 194, 18.7.2001, s. 26.

(54)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(55)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(56)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1.

(57)  Ú. v. EÚ L 33, 8.2.2003, s. 30.

(58)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(59)  Ú. v. EÚ L 309, 26.11.2003, s. 1.

(60)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1.

(61)  Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 48.

(62)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(63)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(64)  Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 25.

(65)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.

(66)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(67)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.

(68)  Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 23.

(69)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.“;

(70)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4.“

(71)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 76.

(72)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 1.

(73)  Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8.“

(74)  Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004, s. 39.

(75)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

Chronologický index

1.

Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách.

2.

Smernica Rady 93/74/EHS z 13. septembra 1993 o krmivách určených na zvláštne nutričné účely.

3.

Nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien.

4.

Smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch.

5.

Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT).

6.

Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí.

7.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach.

8.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch.

9.

Nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve.

10.

Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike.

11.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24. septembra 1998, ktorým sa v Spoločenstve zriaďuje sieť na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných chorôb.

12.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro.

13.

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

14.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich zhody.

15.

Nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 z 9. marca 1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce.

16.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia.

17.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín.

18.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

19.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/20/ES zo 4. apríla 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa uplatňovania dobrej klinickej praxe počas klinických pokusov s humánnymi liekmi.

20.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov.

21.

Smernica 2001/82/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch.

22.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

23.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.

24.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu

25.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania z lodí.

26.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

27.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre odber, skúšanie, spracovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi.

28.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 z 27. februára 2003 o indexe nákladov práce.

29.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/42/ES z 13. júna 2003 o hlásení udalostí v civilnom letectve.

30.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat.

31.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 z 10. novembra 2003 o udiarenských dochucovadlách používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách.

32.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín.

33.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb.

34.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby.

35.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004 ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek.

36.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES z 21. apríla 2004 o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská Spoločenstva.

37.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 z 21. apríla 2004 o ochrane voči ujme spôsobenej leteckým dopravcom Spoločenstva subvencovaním a nekalými cenovými praktikami pri poskytovaní leteckých dopravných služieb zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva.

38.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti.

39.

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

40.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

41.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 zo 7. septembra 2005 o štatistike týkajúcej sa odborného vzdelávania v podnikoch.

42.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu.

43.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok.

44.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie.

45.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu.

46.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach.


Top