EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0401

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z  23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (kodifikované znenie)

OJ L 126, 21.5.2009, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 239 - 248

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/401/oj

21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/13


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 401/2009

z 23. apríla 2009

o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti

(kodifikované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (3) bolo opakovane (4) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa toto nariadenie malo kodifikovať.

(2)

Zmluva ustanovuje vytvorenie a vykonávanie environmentálnej politiky Spoločenstva a stanovuje ciele a zásady, ktorými by sa taká politika mala riadiť.

(3)

Požiadavky ochrany životného prostredia sa stanú zložkou iných politík Spoločenstva.

(4)

Podľa článku 174 zmluvy Spoločenstvo pri príprave svojich opatrení vzťahujúcich sa na životné prostredie berie do úvahy okrem iného dostupné vedecké a technické údaje.

(5)

Zber, spracovanie a analýza environmentálnych údajov na Európskej úrovni sú potrebné v záujme zabezpečenia objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií, ktoré umožnia Spoločenstvu a členským štátom prijať nevyhnutné opatrenia na ochranu životného prostredia, odhadnúť výsledky takých opatrení a zabezpečiť, aby bola o stave životného prostredia riadne informovaná verejnosť.

(6)

V Spoločenstve a členských štátoch už existujú zariadenia poskytujúce také informácie a služby.

(7)

Mali by byť základom Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete koordinovanej na úrovni Spoločenstva Európskou environmentálnou agentúrou.

(8)

Všeobecné zásady a obmedzenia upravujúce uplatňovanie práva na prístup k dokumentom ustanoveného v článku 255 zmluvy boli stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (5).

(9)

Agentúra by mala spolupracovať s existujúcimi štruktúrami na úrovni Spoločenstva, aby umožnila Komisii zabezpečiť riadne uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva o životnom prostredí.

(10)

Postavenie a štruktúra agentúry by mali zodpovedať objektívnemu charakteru zabezpečovaných výsledkov a mali by jej umožňovať vykonávať svoje funkcie v úzkej spolupráci s existujúcimi vnútroštátnymi a medzinárodnými zariadeniami.

(11)

Agentúra by mala dostať právnu autonómiu a zároveň udržiavať úzke vzťahy s inštitúciami Spoločenstva a členskými štátmi.

(12)

Je žiaduce pre agentúru zabezpečiť, aby bola otvorená pre iné krajiny, ktoré majú spoločný záujem so Spoločenstvom a členskými štátmi na cieľoch agentúry na základe dohôd, ktoré uzavrú so Spoločenstvom,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto nariadením sa zriaďuje Európska environmentálna agentúra (ďalej len „agentúra“) a jeho cieľom je vytvorenie Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete.

2.   Na dosiahnutie cieľov ochrany a zlepšovania životného prostredia stanovených v zmluve a nadväzujúcich akčných programoch Spoločenstva pre životné prostredie, ako aj trvalo udržateľného rozvoja, agentúra a Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť poskytnú Spoločenstvu a členským štátom:

a)

objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie na európskej úrovni, umožňujúce im prijímať nevyhnutné opatrenia na ochranu životného prostredia, odhadovať výsledok takých opatrení a zabezpečiť, aby verejnosť bola riadne informovaná o stave životného prostredia, a na tento účel

b)

potrebnú technickú a vedeckú podporu.

Článok 2

Na účely dosiahnutia cieľa stanoveného v článku 1 sú tieto úlohy agentúry:

a)

v spolupráci s členskými štátmi vytvoriť a koordinovať sieť uvedenú v článku 4; v tejto súvislosti agentúra zodpovedá za zber, spracovanie a analýzu dát najmä v oblastiach uvedených v článku 3;

b)

poskytovať Spoločenstvu a členským štátom objektívne informácie potrebné na vytvorenie a presadzovanie dôslednej a účinnej environmentálnej politiky; na tento účel najmä poskytovať Komisii informácie, ktoré Komisia potrebuje na úspešné plnenie svojich úloh pri identifikácii, príprave a hodnotení opatrení a právnych predpisov v oblasti životného prostredia;

c)

pomáhať pri monitorovaní environmentálnych opatrení prostredníctvom vhodnej podpory požiadaviek na podávanie správ (ako aj cez účasť na vytváraní dotazníkov, spracovaní správ od členských štátov a rozoslaní výsledkov) v súlade so svojím viacročným pracovným programom a s cieľom koordinácie podávaných správ;

d)

ak je to v súlade s ročným pracovným programom agentúry, poskytovať na požiadanie poradenstvo jednotlivým členským štátom týkajúce sa vývoja, zavedenia a rozširovania ich systémov na monitorovanie environmentálnych opatrení za predpokladu, že takéto aktivity neohrozia plnenie ostatných úloh, ktoré stanovuje tento článok; takéto poradenstvo môže na osobitnú žiadosť členského štátu zahŕňať odborné hodnotiace správy;

e)

zaznamenávať, zhromažďovať a hodnotiť údaje o stave životného prostredia, vypracúvať odborné posudky o kvalite, citlivosti a tlakoch na životné prostredie na území Spoločenstva, poskytnúť jednotné kritériá posudzovania environmentálnych údajov uplatňované vo všetkých členských štátoch, ďalej rozvíjať a podporovať činnosť referenčného centra informácií o životnom prostredí; Komisia využije tieto informácie pri zabezpečovaní uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva na životné prostredie;

f)

pomáhať zabezpečiť, aby údaje o životnom prostredí na európskej úrovni boli porovnateľné, a prípadne vhodnými prostriedkami podporovať lepšie zosúladenie meracích metód;

g)

presadzovať začlenenie európskych informácií o životnom prostredí do medzinárodných environmentálnych monitorovacích programov, napríklad vyhlásených Organizáciou Spojených národov a jej špecializovanými agentúrami;

h)

uverejniť každých päť rokov správu o stave, trendoch a výhľadoch v oblasti životného prostredia, ktorá bude doplnená smerodajnými správami so zameraním na konkrétne problémy;

i)

stimulovať vývoj a používanie metód environmentálnej prognostiky, aby bolo možné včas vykonať primerané preventívne opatrenia;

j)

stimulovať vývoj metód posudzovania nákladov škôd na životnom prostredí a nákladov environmentálnej preventívnej, ochrannej a rekultivačnej politiky;

k)

stimulovať výmenu informácií o najlepších dostupných technológiách prevencie alebo znižovania škôd na životnom prostredí;

l)

spolupracovať s orgánmi a programami uvedenými v článku 15;

m)

zabezpečiť rozsiahle šírenie spoľahlivých a porovnateľných informácií o životnom prostredí, najmä o stave životného prostredia, ktoré sú určené pre širokú verejnosť, a na tento účel podporovať využívanie novej telematickej technológie;

n)

podporovať Komisiu pri výmene informácií o vývoji metodológií a najlepších postupov týkajúcich sa posudzovania životného prostredia;

o)

pomáhať Komisii pri šírení informácií o výsledkoch environmentálneho výskumu v takej forme, ktorá môže najlepšie napomôcť rozvoj politiky v tejto oblasti.

Článok 3

1.   Hlavné oblasti činnosti agentúry podľa možnosti zahŕňajú všetky prvky, tak aby zhromažďovala informácie, ktoré jej umožnia opísať súčasný a predvídateľný stav životného prostredia z týchto hľadísk:

a)

kvalita životného prostredia;

b)

tlaky na životné prostredie;

c)

citlivosť životného prostredia;

vrátane ich umiestnenia v zmysle trvalo udržateľného rozvoja.

2.   Agentúra poskytuje informácie, ktoré možno priamo využiť pri uplatňovaní environmentálnej politiky Spoločenstva.

Uprednostňujú sa tieto oblasti práce:

a)

kvalita ovzdušia a emisie do ovzdušia;

b)

kvalita vody, znečisťujúce látky a vodné zdroje;

c)

stav pôdy, fauny a flóry a biotopov;

d)

využitie územia a prírodné zdroje;

e)

odpadové hospodárstvo;

f)

hlukové emisie;

g)

chemické látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie;

h)

ochrana pobreží a morí.

Pokrývajú sa najmä cezhraničné, viacnárodné a globálne javy.

Prihliada sa aj na sociálno-ekonomický rozmer.

3.   Agentúra môže tiež spolupracovať pri výmene informácií s ostatnými orgánmi vrátane Európskej siete pre implementáciu a vymáhanie environmentálneho práva (sieť IMPEL).

Pri svojich aktivitách musí agentúra predísť duplicite činností, ktoré už vykonávajú iné inštitúcie alebo orgány.

Článok 4

1.   Sieť obsahuje:

a)

hlavné prvky zložiek vnútroštátnych informačných sietí;

b)

vnútroštátne kontaktné miesta;

c)

tematické centrá.

2.   Členské štáty informujú agentúru o základných prvkoch svojich vnútroštátnych environmentálnych informačných sietí, a to najmä v prioritných oblastiach uvedených v článku 3 ods. 2, vrátane všetkých inštitúcií, ktoré by podľa ich úsudku mohli prispieť k práci agentúry, s ohľadom na potrebu zabezpečiť čo najúplnejšie geografické pokrytie svojho územia.

V prípade potreby členské štáty spolupracujú s agentúrou a prispievajú k práci Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete v súlade s pracovným programom agentúry tým, že celoštátne zhromažďujú, porovnávajú a analyzujú údaje.

Členské štáty sa v rámci týchto aktivít môžu tiež pripojiť k spolupráci na nadnárodnej úrovni.

3.   Členské štáty môžu najmä určiť spomedzi inštitúcií uvedených v odseku 2 alebo z iných organizácií ustanovených na svojom území vnútroštátne kontaktné miesto na koordináciu a/alebo prenos informácií poskytovaných na vnútroštátnej úrovni agentúre a inštitúciám alebo orgánom, ktoré tvoria súčasť siete, vrátane tematických centier podľa odseku 4.

4.   Členské štáty tiež môžu do 30. apríla 1994 identifikovať inštitúcie alebo iné organizácie zriadené na svojom území, ktoré by mohli byť zvlášť poverené úlohou spolupracovať s agentúrou v oblasti niektorých tém osobitného záujmu.

Takto identifikovaná inštitúcia by mala byť schopná uzatvoriť s agentúrou dohodu o výkone činnosti ako tematického centra siete pre špecifické úlohy.

Tieto centrá spolupracujú s inými inštitúciami, ktoré sú súčasťou siete.

5.   Tematické centrá sú vymenované predstavenstvom podľa článku 8 ods. 1 na obdobie, ktoré nepresahuje trvanie príslušného viacročného pracovného programu podľa článku 8 ods. 4. Každé vymenovanie sa však môže predĺžiť.

6.   Pridelenie osobitných úloh tematickým centrám sa uvedie vo viacročnom pracovnom programe agentúry podľa článku 8 ods. 4.

7.   Agentúra najmä s ohľadom na viacročný pracovný program pravidelne preveruje prvky zložiek siete podľa odseku 2 a vykonáva zmeny, o ktorých môže rozhodnúť predstavenstvo s prihliadnutím na akékoľvek nové vymenovania uskutočnené členskými štátmi.

Článok 5

Agentúra sa môže dohodnúť s inštitúciami alebo orgánmi, ktoré sú súčasťou siete podľa článku 4, na zabezpečeniach, najmä na zmluvách, pre úspešnú realizáciu úloh, ktorými ich môže poveriť.

Členský štát môže stanoviť, pokiaľ ide o vnútroštátne inštitúcie alebo organizácie na jeho území, aby sa také dohody s agentúrou uzatvárali so súhlasom vnútroštátneho kontaktného miesta.

Článok 6

1.   Nariadenie (ES) č. 1049/2001 sa uplatňuje na dokumenty, ktoré sa nachádzajú v agentúre.

2.   Rozhodnutia, ktoré agentúra prijala v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001, môžu byť predmetom sťažnosti európskemu ombudsmanovi alebo žaloby pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev na základe podmienok ustanovených v článkoch 195 a 230 zmluvy.

Článok 7

Agentúra má právnu subjektivitu. Vo všetkých členských štátoch má najširšiu právnu spôsobilosť, aká sa podľa ich práva udeľuje právnickým osobám.

Článok 8

1.   Agentúra má predstavenstvo, ktoré pozostáva z jedného zástupcu každého členského štátu a dvoch zástupcov Komisie. Okrem toho v predstavenstve môže byť jeden zástupca z každej inej krajiny zúčastnenej v agentúre v súlade s príslušnými ustanoveniami.

Okrem toho Európsky parlament určí ako členov predstavenstva dve vedecké osobnosti, osobitne kvalifikované v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sa vyberú podľa ich pravdepodobného osobného prínosu k práci agentúry.

Každého člena predstavenstva môže zastupovať náhradník.

2.   Predstavenstvo volí spomedzi svojich členov predsedu na obdobie troch rokov a prijme rokovací poriadok. Hlasovacie právo má každý člen predstavenstva.

Predstavenstvo zvolí úrad, na ktorý môže delegovať výkonné rozhodnutia podľa pravidiel, ktoré prijme.

3.   Na prijatie rozhodnutí predstavenstva sa vyžaduje dvojtretinová väčšina členov predstavenstva.

4.   Predstavenstvo prijme viacročný pracovný program podľa prioritných oblastí uvedených v článku 3 ods. 2 a použije ako základ návrh predložený výkonným riaditeľom podľa článku 9 po porade s vedeckým výborom, ako je uvedené v článku 10, a doručení stanoviska Komisie. Viacročný pracovný program musí obsahovať viacročný odhad rozpočtu bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup Spoločenstva.

5.   Podľa viacročného programu predstavenstvo každý rok prijíma pracovný program agentúry vychádzajúci z návrhu predloženého výkonným riaditeľom po konzultácii s vedeckým výborom a prijatí stanoviska Komisie. Program možno v priebehu roka upraviť rovnakým postupom.

6.   Predstavenstvo prijme výročnú správu o činnostiach agentúry a predloží ju najneskôr do 15. júna Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a členským štátom.

7.   Agentúra predloží každý rok rozpočtovému orgánu všetky informácie týkajúce sa výsledku postupov hodnotenia.

Článok 9

1.   Agentúru vedie výkonný riaditeľ vymenovaný predstavenstvom na návrh Komisie na funkčné obdobie piatich rokov; opätovné vymenovanie je možné.

Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom agentúry.

Výkonný riaditeľ zodpovedá za:

a)

riadnu prípravu a vykonanie rozhodnutí a programov prijatých predstavenstvom;

b)

každodennú správu agentúry;

c)

plnenie úloh definovaných v článkoch 12 a 13;

d)

prípravu a uverejnenie správ podľa článku 2 písm. h);

e)

všetky personálne záležitosti, za plnenie úloh uvedených v článku 8 ods. 4 a 5.

Na účely prijímania vedeckých pracovníkov do agentúry si vyžiada stanovisko vedeckého výboru podľa článku 10.

2.   Výkonný riaditeľ zodpovedá za svoju činnosť predstavenstvu.

Článok 10

1.   Predstavenstvu a výkonnému riaditeľovi pomáha vedecký výbor, ktorý vydáva stanoviská, keď to ustanovuje toto nariadenie, a stanoviská k akýmkoľvek vedeckým záležitostiam týkajúcim sa činnosti agentúry, ktoré mu môže predložiť predstavenstvo alebo výkonný riaditeľ.

Stanoviská vedeckého výboru sa zverejňujú.

2.   Vedecký výbor tvoria členovia kvalifikovaní najmä v oblasti životného prostredia, ktorých vymenuje predstavenstvo na obdobie štyroch rokov s možnosťou opakovaného vymenovania na ďalšie štyri roky, berúc do úvahy okrem iného vedecké oblasti, ktoré by mali byť zastúpené vo výbore z hľadiska pomoci agentúre pri výkone jej činnosti. Jeho činnosť sa riadi rokovacím poriadkom podľa článku 8 ods. 2.

Článok 11

1.   Vypracujú sa odhady všetkých príjmov a výdavkov agentúry na každý hospodársky rok, ktorý sa zhoduje s kalendárnym rokom, a zaradia sa do rozpočtu agentúry.

2.   Príjmy a výdavky uvedené vo finančnom pláne musia byť v rovnováhe.

3.   Príjmy agentúry, bez ohľadu na iné zdroje, pozostávajú z dotácie Spoločenstva vyčlenenej zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev a z úhrad za poskytované služby.

4.   Výdavky agentúry obsahujú okrem iného odmeny pracovníkom, správne poplatky a náklady na infraštruktúru, prevádzkové náklady a výdavky súvisiace so zmluvami uzavretými s inštitúciami alebo orgánmi, ktoré sú súčasťou siete, a s tretími stranami.

Článok 12

1.   Každý rok predstavenstvo na základe návrhu vypracovaného výkonným riaditeľom predloží odhad príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok. Tento odhad, ktorý obsahuje návrh plánu činnosti, predloží predstavenstvo Komisii najneskôr do 31. marca.

2.   Odhad predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) spolu s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev.

3.   Na základe odhadu Komisia zahrnie do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev odhady, ktoré považuje za potrebné pre plán činnosti, a výšku finančnej podpory, ktorá sa uhradí zo všeobecného rozpočtu, ktorý predloží rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 272 zmluvy.

4.   Rozpočtový orgán schváli čiastky na finančnú podporu agentúre.

Rozpočtový orgán prijme plán činnosti agentúry.

5.   Predstavenstvo prijme rozpočet. Stane sa konečným po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev. V prípade potreby sa príslušne upraví.

6.   Predstavenstvo čo najskôr oznámi rozpočtovému orgánu svoj úmysel uskutočniť akýkoľvek projekt, ktorý by mohol mať významné finančné dôsledky pre financovanie rozpočtu, najmä všetky projekty týkajúce sa vlastníctva, ako napríklad kúpu alebo prenájom budov. Informuje o tom Komisiu.

V prípade, že jedna z dvoch zložiek rozpočtového orgánu oznámila svoj úmysel poskytnúť stanovisko, predloží svoje stanovisko predstavenstvu do šiestich týždňov po dátume oznámenia projektu.

Článok 13

1.   Rozpočet agentúry plní výkonný riaditeľ.

2.   Najneskôr 1. marca po každom rozpočtovom roku účtovník predloží predbežné vyúčtovanie účtovníkovi Komisie spolu so správou o rozpočtovom a finančnom riadení na uvedený rozpočtový rok. Účtovník Komisie skonsoliduje predbežné vyúčtovanie inštitúcií a decentralizovaných subjektov v súlade s článkom 128 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6).

3.   Najneskôr 31. marca po každom rozpočtovom roku účtovník Komisie predloží Dvoru audítorov predbežné vyúčtovanie agentúry spolu so správou o rozpočtovom a finančnom riadení na uvedený rozpočtový rok. Správa o rozpočtovom a finančnom riadení na rozpočtový rok sa tiež predloží Európskemu parlamentu a Rade.

4.   Po prijatí pripomienok Dvora audítorov k predbežnému vyúčtovaniu podľa článku 129 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 výkonný riaditeľ vyhotoví v rámci svojej zodpovednosti konečné vyúčtovanie a predloží ho na posúdenie predstavenstvu.

5.   Predstavenstvo poskytne stanovisko ku konečnému vyúčtovaniu agentúry.

6.   Výkonný riaditeľ najneskôr 1. júla po každom rozpočtovom roku predloží konečné vyúčtovanie Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov spolu so stanoviskom predstavenstva.

7.   Konečné vyúčtovanie sa uverejní.

8.   Výkonný riaditeľ zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky najneskôr 30. septembra. Svoju odpoveď zašle tiež predstavenstvu.

9.   Výkonný riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na nerušené uplatňovanie postupu absolutória na príslušný rozpočtový rok, ako je ustanovené v článku 146 ods. 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

10.   Európsky parlament poskytne na odporúčanie Rady konajúcej na základe kvalifikovanej väčšiny do 30. apríla roku n + 2 výkonnému riaditeľovi absolutórium vzhľadom na plnenie rozpočtu za rok n.

Článok 14

Predstavenstvo prijme po porade s Komisiou rozpočtové pravidlá vzťahujúce sa na agentúru. Nemôžu sa odchýliť od nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (7), pokiaľ sa takáto odchýlka osobitne nepožaduje na činnosť agentúry a Komisia vopred neposkytla svoj súhlas.

Článok 15

1.   Agentúra sa aktívne usiluje o spoluprácu s inými orgánmi Spoločenstva a programami, a to so Spoločným výskumným strediskom, Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev (Eurostat) a s environmentálnymi výskumnými a vývojovými programami Spoločenstva. Najmä:

a)

spolupráca so Spoločným výskumným strediskom sa vzťahuje na úlohy uvedené v prílohe I pod písmenom A;

b)

koordinácia s Eurostatom a štatistickým programom Európskych spoločenstiev sa riadi usmerneniami uvedenými v prílohe I pod písmenom B.

2.   Agentúra aktívne spolupracuje aj s inými orgánmi, ako je napr. Európska vesmírna agentúra, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Rada Európy a Medzinárodná energetická agentúra, ako aj Organizácia Spojených národov a jej špecializované agentúry, najmä Environmentálny program OSN, Svetová meteorologická organizácia a Medzinárodný úrad pre atómovú energiu.

3.   Agentúra môže spolupracovať v oblastiach spoločného záujmu s tými inštitúciami v krajinách, ktoré nie sú členmi Spoločenstva, ktoré môžu poskytovať údaje, informácie a expertízy, metodológie na získavanie údajov, analýzu a vyhodnotenie, ktoré sú v záujme oboch strán a ktoré sú potrebné pre úspešné dokončenie práce agentúry.

4.   Spolupráca uvedená v odsekoch 1, 2 a 3 musí brať do úvahy najmä potrebu vyhnúť sa akejkoľvek duplicite činností.

Článok 16

Na agentúru sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 17

Pracovníci agentúry podliehajú nariadeniam a predpisom, ktoré sa vzťahujú na úradníkov a iných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Agentúra vykonáva voči svojim pracovníkom právomoci vymenovacieho orgánu.

Predstavenstvo po dohode s Komisiou prijme príslušné vykonávacie predpisy.

Článok 18

1.   Zmluvná zodpovednosť agentúry sa riadi právom, ktoré sa uplatňuje na príslušnú zmluvu. Súdny dvor má rozhodovaciu právomoc v sporoch podľa arbitrážnej doložky obsiahnutej v zmluve, ktorú agentúra uzavrela.

2.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti agentúra v súlade so všeobecnými zásadami, ktoré sú spoločné v právnych predpisoch členských štátov, uhradí všetky škody spôsobené agentúrou alebo jej zamestnancami pri výkone ich povinností.

Súdny dvor má rozhodovaciu právomoc v sporoch, ktoré súvisia s náhradou každej takejto škody.

3.   Osobná zodpovednosť zamestnancov voči agentúre sa riadi predpismi, ktoré platia pre pracovníkov agentúry.

Článok 19

Agentúra je otvorená pre krajiny, ktoré nie sú členmi Spoločenstva, ale ktoré majú spoločný záujem so Spoločenstvom a členskými štátmi na cieľoch agentúry podľa dohôd uzavretých medzi nimi a Spoločenstvom postupom podľa článku 300 zmluvy.

Článok 20

Nariadenie (EHS) č. 1210/90 zmenené a doplnené nariadeniami uvedenými v prílohe II sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 21

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 23. apríla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

P. NEČAS


(1)  Ú. v. EÚ C 162, 25.6.2008, s. 86.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. marca 2009.

(3)  Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1.

(4)  Pozri prílohu II.

(5)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


PRÍLOHA I

A.

Spolupráca so Spoločným výskumným strediskom

Zosúladenie environmentálnych meracích metód (1).

Priebežné kalibrovanie prístrojov (1).

Normalizácia formátov dát.

Vývoj nových environmentálnych metód a prístrojov.

Iné úlohy dohodnuté medzi výkonným riaditeľom agentúry a generálnym riaditeľom Spoločného výskumného strediska.

B.

Spolupráca s Eurostatom

1.

Agentúra využije v najvyššej možnej miere informácie zhromaždené prostredníctvom oficiálnych štatistických služieb Spoločenstva. Tieto informácie sú výsledkom činnosti práce Eurostatu a vnútroštátnych štatistických služieb týkajúcich sa zberu, hodnotenia a šírenia socioekonomických údajov vrátane účtovných a ďalších súvisiacich informácií vnútroštátneho charakteru.

2.

Štatistický program v oblasti životného prostredia dohodne výkonný riaditeľ agentúry s generálnym riaditeľom Eurostatu a predloží ho na schválenie predstavenstvu agentúry a Výboru pre štatistický program.

3.

Štatistický program sa plánuje a vykonáva v rámci vytvorenom medzinárodnými štatistickými orgánmi, ako je napr. Štatistická komisia OSN, Konferencia európskych štatistikov a OECD.


(1)  Spolupráca v týchto oblastiach zohľadní aj práce, ktoré vykonáva Ústav pre referenčné materiálya merania.


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(uvedené článku 20)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90

(Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 933/1999

(Ú. v. ES L 117, 5.5.1999, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003

(Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1).


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (EHS) č. 1210/90

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2 úvodné slová

článok 1 ods. 2 úvodné slová

článok 1 ods. 2 prvá zarážka

článok 1 ods. 2 písm. a)

článok 1 ods. 2 druhá zarážka

článok 1 ods. 2 písm. b)

článok 2 úvodné slová

článok 2 úvodné slová

článok 2 bod i)

článok 2 písm. a)

článok 2 bod ii) prvá zarážka

článok 2 písm. b)

článok 2 bod ii) druhá zarážka

článok 2 písm. c)

článok 2 bod ii) tretia zarážka

článok 2 písm. d)

článok 2 bod iii)

článok 2 písm. e)

článok 2 bod iv)

článok 2 písm. f)

článok 2 bod v)

článok 2 písm. g)

článok 2 bod vi)

článok 2 písm. h)

článok 2 bod vii)

článok 2 písm. i)

článok 2 bod viii)

článok 2 písm. j)

článok 2 bod ix)

článok 2 písm. k)

článok 2 bod x)

článok 2 písm. l)

článok 2 bod xi)

článok 2 písm. m)

článok 2 bod xii)

článok 2 písm. n)

článok 2 bod xiii)

článok 2 písm. o)

článok 3 ods. 1 úvodné slová

článok 3 ods. 1 úvodné slová

článok 3 ods. 1 bod i)

článok 3 ods. 1 písm. a)

článok 3 ods. 1 bod ii)

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 3 ods. 1 bod iii)

článok 3 ods. 1 písm. c)

článok 3 ods. 1 záverečné slová

článok 3 ods. 1 záverečné slová

článok 3 ods. 2 prvý pododsek

článok 3 ods. 2 prvý pododsek

článok 3 ods. 2 druhý pododsek úvodné slová

článok 3 ods. 2 druhý pododsek úvodné slová

článok 3 ods. 2 druhý pododsek prvá zarážka

článok 3 ods. 2 druhý pododsek písm. a)

článok 3 ods. 2 druhý pododsek druhá zarážka

článok 3 ods. 2 druhý pododsek písm. b)

článok 3 ods. 2 druhý pododsek tretia zarážka

článok 3 ods. 2 druhý pododsek písm. c)

článok 3 ods. 2 druhý pododsek štvrtá zarážka

článok 3 ods. 2 druhý pododsek písm. d)

článok 3 ods. 2 druhý pododsek piata zarážka

článok 3 ods. 2 druhý pododsek písm. e)

článok 3 ods. 2 druhý pododsek šiesta zarážka

článok 3 ods. 2 druhý pododsek písm. f)

článok 3 ods. 2 druhý pododsek siedma zarážka

článok 3 ods. 2 druhý pododsek písm. g)

článok 3 ods. 2 druhý pododsek ôsma zarážka

článok 3 ods. 2 druhý pododsek písm. h)

článok 3 ods. 2 tretí pododsek

článok 3 ods. 2 tretí pododsek

článok 3 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 3 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 3

článok 4 ods. 1 úvodné slová

článok 4 ods. 1 úvodné slová

článok 4 ods. 1 prvá zarážka

článok 4 ods. 1 písm. a)

článok 4 ods. 1 druhá zarážka

článok 4 ods. 1 písm. b)

článok 4 ods. 1 tretia zarážka

článok 4 ods. 1 písm. c)

článok 4 ods. 2 prvý pododsek od „aby“ až po „sietí“

článok 4 ods. 2 prvý pododsek od „a to najmä“ až po „územia“

článok 4 ods. 2 prvý pododsek záverečné slová

článok 4 ods. 2 druhý pododsek

článok 4 ods. 2 prvý, druhý a tretí pododsek

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 4 prvý, druhý a tretí pododsek

článok 4 ods. 5 prvý pododsek

článok 4 ods. 5 druhý pododsek

článok 4 ods. 5

článok 4 ods. 6 a 7

článok 4 ods. 6 a 7

článok 5

článok 5 prvý a druhý pododsek

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 3

článok 6 ods. 2

články 7 a 8

články 7 a 8

článok 9 ods. 1 prvý pododsek prvá veta

článok 9 ods. 1 prvý pododsek

článok 9 ods. 1 prvý pododsek druhá veta

článok 9 ods. 1 druhý pododsek

článok 9 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 9 ods. 1 tretí pododsek úvodné slová

článok 9 ods. 1 prvý pododsek prvá zarážka

článok 9 ods. 1 tretí pododsek písm. a)

článok 9 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka

článok 9 ods. 1 tretí pododsek písm. b)

článok 9 ods. 1 prvý pododsek tretia zarážka

článok 9 ods. 1 tretí pododsek písm. c)

článok 9 ods. 1 prvý pododsek štvrtá zarážka

článok 9 ods. 1 tretí pododsek písm. d)

článok 9 ods. 1 prvý pododsek piata zarážka

článok 9 ods. 1 tretí pododsek písm. e)

článok 9 ods. 1 druhý pododsek

článok 9 ods. 1 štvrtý pododsek

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 2

článok 10

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12

článok 12

článok 13

článok 13

článok 14

článok 14

článok 15 ods. 1 úvodné slová

článok 15 ods. 1 úvodné slová

článok 15 ods. 1 prvá zarážka

článok 15 ods. 1 písm. a)

článok 15 ods. 1 druhá zarážka

článok 15 ods. 1 písm. b)

článok 15 ods. 2

článok 15 ods. 2

článok 15 ods. 2a

článok 15 ods. 3

článok 15 ods. 3

článok 15 ods. 4

článok 16

článok 16

článok 17

článok 17

článok 18

článok 18

článok 19

článok 19

článok 20

článok 20

článok 21

článok 21

príloha

príloha I

príloha II

príloha III


Top