EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0147

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z  30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (kodifikované znenie)

OJ L 20, 26.1.2010, p. 7–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 128 - 146

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj

26.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 20/7


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/147/ES

z 30. novembra 2009

o ochrane voľne žijúceho vtáctva

(kodifikované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (3) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (5), vyzýva k špecifickým opatreniam na biodiverzitu, zahŕňajúc ochranu vtáctva a ich biotopov.

(3)

Veľký počet druhov voľne žijúceho vtáctva, ktoré sa prirodzene vyskytuje na európskom území členských štátov, klesá, v niektorých prípadoch veľmi rýchlo. Tento pokles predstavuje vážne ohrozenie zachovania prírodného prostredia predovšetkým tým, že ohrozuje biologickú rovnováhu.

(4)

Druhy voľne žijúceho vtáctva, ktoré sa prirodzene vyskytuje na európskom území členských štátov, sú hlavne sťahovavé druhy. Takéto druhy tvoria spoločné dedičstvo a účinná ochrana vtáctva je typickým problémom životného prostredia prekračujúcim hranice, ktorý si vyžaduje spoločnú zodpovednosť.

(5)

Ochrana druhov voľne žijúceho vtáctva prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov Spoločenstva týkajúcich sa zlepšenia životných podmienok a trvalo udržateľného rozvoja.

(6)

Opatrenia, ktoré sa majú prijať, sa musia aplikovať na rôzne činitele, ktoré môžu ovplyvniť početnosť vtáctva, a to na následky činnosti človeka, a najmä na ničenie a znečisťovanie ich biotopov, odchyt a ničenie človekom a obchod vyplývajúci z takéhoto konania. Prísnosť takýchto opatrení by mala byť prispôsobená podľa špecifickej situácie rôznych druhov v rámci stratégie ochrany.

(7)

Cieľom ochrany je dlhodobá ochrana a manažment prírodných zdrojov ako neoddeliteľnej súčasti dedičstva národov Európy. To umožňuje kontrolovať prírodné zdroje, a pokiaľ je to možné, riadiť ich využitie na základe opatrení nevyhnutných na udržanie a zlepšenie prirodzenej rovnováhy medzi druhmi, pokiaľ je to možné.

(8)

Ochrana, udržiavanie alebo obnova dostatočnej rozmanitosti a rozlohy biotopov je základom pre ochranu všetkých druhov vtákov. Určité druhy vtákov by mali byť predmetom zvláštnych opatrení na ochranu ich biotopov s cieľom ich prežitia a reprodukcie v areáli ich rozšírenia. Takéto opatrenia musia tiež zohľadňovať sťahovavé druhy a musia byť koordinované so zámerom vytvorenia súvislej siete.

(9)

Na to, aby sa zabránilo obchodným záujmom vyvinúť možný škodlivý tlak na stupeň využívania, je nevyhnutné zaviesť všeobecný zákaz obchodovania a obmedziť všetky výnimky len na druhy, ktorých biologický stav to umožňuje, berúc do úvahy špecifické podmienky v rôznych oblastiach.

(10)

V Spoločenstve ako celku môžu byť určité druhy lovené vzhľadom na vysokú početnosť svojich populácií, geografické rozšírenie a rýchlosť rozmnožovania, čo predstavuje ich prijateľné využívanie; takýto lov musí byť zlučiteľný s udržaním populácie týchto druhov na uspokojivej úrovni.

(11)

Rôzne prostriedky, zariadenia alebo spôsoby masového alebo neselektívneho odchytu alebo usmrcovania a lov pomocou určitých foriem dopravy musia byť zakázané z dôvodu nadmerného tlaku, ktorý vyvolávajú alebo môžu vyvolať na počty jednotlivých druhov, ktorých sa to týka.

(12)

Z dôvodu dôležitosti, ktorá môže byť pripísaná určitým špecifickým situáciám, malo by sa prijať ustanovenie pre možnosť udelenia výnimiek za určitých podmienok a tie by mali byť predmetom monitorovania vykonávaného Komisiou.

(13)

Ochrana vtáctva, a najmä sťahovavých vtákov stále predstavuje problémy, ktoré si vyžadujú vedecký výskum. Takýto výskum tiež umožní vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení.

(14)

Pri konzultáciách s Komisiou by sa malo starostlivo dohliadnuť na to, aby introdukcia akýchkoľvek druhov voľne žijúceho vtáctva, ktoré sa prirodzene nevyskytujú na európskom území členských štátov, nepoškodila miestne rastlinstvo a živočíšstvo.

(15)

Komisia bude každé tri roky spracovávať a zasielať členským štátom zloženú správu založenú na informáciách predložených členskými štátmi o uplatňovaní vnútroštátnych ustanovení prijatých v zmysle tejto smernice.

(16)

Je vhodné prijať opatrenia na vykonávanie tejto smernice v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy pre výkon výkonných právomocí prenesených na Komisiu (6).

(17)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu niektorých príloh so zreteľom na vedecký a technický pokrok. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(18)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe VI časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Táto smernica sa vzťahuje na ochranu všetkých druhov voľne žijúceho vtáctva prirodzene sa vyskytujúceho na európskom území členských štátov, na ktoré sa uplatňuje zmluva. Zahŕňa ochranu, starostlivosť a kontrolu týchto druhov a stanovuje pravidlá ich využívania.

2.   Uplatňuje sa na vtáky, ich vajcia, hniezda a ich biotopy.

Článok 2

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zachovanie populácie druhov uvedených v článku 1 na úrovni, ktorá zodpovedá najmä ekologickým, vedeckým a kultúrnym požiadavkám, berúc do úvahy aj hospodárske a rekreačné požiadavky, alebo na prispôsobenie populácie týchto druhov tejto úrovni.

Článok 3

1.   V zmysle požiadaviek uvedených v článku 2 členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na ochranu, zachovanie a obnovu dostatočnej rôznorodosti a rozlohy biotopov pre všetky druhy vtákov uvedené v článku 1.

2.   Ochrana, zachovanie a obnova biotopov a biotopov druhov zahŕňa najmä nasledujúce opatrenia:

a)

vytváranie chránených území;

b)

udržiavanie a starostlivosť v súlade s ekologickými potrebami biotopov vnútri aj mimo chránených území;

c)

obnovu zničených biotopov;

d)

vytváranie biotopov.

Článok 4

1.   Druhy uvedené v prílohe I sú predmetom zvláštnych opatrení týkajúcich sa ochrany ich biotopov, aby sa zabezpečilo ich prežitie a rozmnožovanie v areáli ich rozšírenia.

V tejto súvislosti sa venuje pozornosť:

a)

druhom, ktorým hrozí vyhynutie;

b)

druhom citlivým na špecifické zmeny biotopov;

c)

druhom, ktoré sú považované za vzácne vzhľadom na svoju malú početnosť alebo obmedzené rozšírenie v danej oblasti;

d)

iným druhom, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť z dôvodov špecifického charakteru ich biotopov.

Ako podklady na vyhodnotenie sa berú do úvahy trendy a kolísanie početnosti populácií.

Členské štáty klasifikujú najmä podľa počtu a veľkosti najvhodnejšie územia ako osobitne chránené územia na zachovanie týchto druhov, berúc do úvahy požiadavky na ochranu týchto druhov v geografických oblastiach mora a pevniny, kde sa uplatňuje táto smernica.

2.   Členské štáty prijmú podobné opatrenia pre pravidelne sa vyskytujúce sťahovavé druhy, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, berúc do úvahy potrebu ich ochrany v geografických oblastiach mora a pevniny, kde sa uplatňuje táto smernica, čo sa týka oblastí ich hniezdenia, preperovania a zimovania a miest odpočinku na ich migračných trasách. Na tento účel venujú členské štáty zvláštnu pozornosť ochrane mokradí a hlavne mokradí medzinárodného významu.

3.   Členské štáty zašlú Komisii všetky relevantné informácie, aby mohla vyvinúť náležitú iniciatívu s cieľom koordinácie nevyhnutnej na zabezpečenie toho, aby oblasti uvedené v odsekoch 1 a 2 tvorili súvislý celok, ktorý spĺňa požiadavky ochrany týchto druhov v geografických oblastiach mora a pevniny, kde sa uplatňuje táto smernica.

4.   Čo sa týka ochrany oblastí uvedených vyššie v odsekoch 1 a 2, členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby zabránili znečisteniu alebo poškodzovaniu biotopov alebo akýmkoľvek rušivým vplyvom pôsobiacim na vtáctvo, pokiaľ by boli vážne vzhľadom na ciele tohto článku. Členské štáty sa takisto budú snažiť zabrániť znečisteniu alebo poškodzovaniu biotopov mimo týchto chránených území.

Článok 5

Bez toho, aby boli dotknuté články 7 a 9, členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na vytvorenie všeobecného systému ochrany všetkých druhov vtáctva uvedených v článku 1, zakazujúce najmä:

a)

úmyselné usmrcovanie alebo odchyt akýmkoľvek spôsobom;

b)

úmyselné ničenie alebo poškodzovanie ich hniezd a vajec alebo odstraňovanie ich hniezd;

c)

zber vajec vo voľnej prírode a držbu týchto vajec, a to aj prázdnych;

d)

úmyselné rušenie týchto vtákov, hlavne počas obdobia hniezdenia a výchovy mláďat, pokiaľ by rušenie bolo značné vzhľadom na ciele tejto smernice;

e)

držbu a chov tých druhov vtákov, ktorých lov alebo odchyt je zakázaný.

Článok 6

1.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 a 3, členské štáty zakážu pri všetkých druhoch vtákov uvedených v článku 1 predaj, prepravu s cieľom predaja, držbu a chov s cieľom predaja a ponúkanie na predaj živých alebo mŕtvych vtákov a akýchkoľvek ľahko rozpoznateľných častí alebo derivátov z týchto vtákov.

2.   Činnosti uvedené v odseku 1 sa nezakazujú pri druhoch, ktoré sú uvedené v prílohe III časti A, ak vtáky boli usmrtené alebo odchytené, alebo získané iným legálnych spôsobom.

3.   Členské štáty môžu pri druhoch uvedených v prílohe III časti B dovoliť na svojom území činnosti uvedené v článku 1, pri ustanovení určitých obmedzení, ak tieto vtáky boli usmrtené alebo ulovené, alebo získané iným legálnym spôsobom.

Členské štáty, ktoré si želajú poskytovať takéto povolenia, sa najprv obrátia na Komisiu so zámerom spoločného preskúmania, či by obchodovanie s jedincami týchto druhov nevyústilo, alebo či nemožno opodstatnene očakávať, že vyústi do ohrozenia početnosti populácií, geografického rozšírenia alebo rýchlosti rozmnožovania týchto druhov na území Spoločenstva. Ak prieskum potvrdí, že zamýšľané povolenia budú mať z pohľadu Komisie za následok takéto ohrozenie ktoréhokoľvek z uvedených druhov, alebo ak bude existovať možnosť, že takto budú ohrozené, Komisia postúpi danému členskému štátu odôvodnené odporúčanie vyjadrujúce nesúhlas s obchodovaním s danými druhmi. Ak Komisia usúdi, že žiadne takéto riziko neexistuje, bude o tom informovať daný členský štát.

Odporúčanie Komisie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Členské štáty, ktoré udeľujú povolenia podľa tohto odseku, budú v pravidelných intervaloch overovať, či aj naďalej spĺňajú podmienky potrebné na poskytovanie takýchto povolení.

Článok 7

1.   Druhy uvedené v prílohe II sa môžu vzhľadom na početnosť populácie, geografické rozšírenie a rýchlosť rozmnožovania na území Spoločenstva loviť v súlade so zákonmi platnými v jednotlivých štátoch. Členské štáty zabezpečia, že lov týchto druhov nebude v rozpore s úsilím na ich ochranu v oblasti ich rozšírenia.

2.   Druhy uvedené v prílohe II časti A sa môžu loviť v geografických oblastiach mora a pevniny, kde sa uplatňuje táto smernica.

3.   Druhy uvedené v prílohe II časti B sa môžu loviť iba v členských štátoch, pre ktoré je to uvedené.

4.   Členské štáty zabezpečia, že lov vrátane sokoliarstva v prípade, že sa loví týmto spôsobom, hoci je vykonávaný v súlade s platnými opatreniami štátu, je v súlade so zásadami rozumného využívania a ekologicky vyváženej regulácie početnosti daných druhov vtákov, a zabezpečia tiež, aby táto činnosť bola zlučiteľná, čo sa týka populácie týchto druhov, predovšetkým sťahovavých vtákov, s opatreniami vyplývajúcimi z článku 2.

Dohliadnu najmä na to, aby druhy, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy o love, neboli lovené v období hniezdenia ani v čase rôznych fáz súvisiacich s rozmnožovaním.

V prípade sťahovavých vtákov dohliadnu najmä na to, aby druhy, na ktoré sa vzťahujú predpisy upravujúce lov, neboli lovené počas obdobia rozmnožovania ani počas návratu na hniezdiská.

Členské štáty pošlú Komisii všetky relevantné informácie týkajúce sa praktického uplatňovania svojich predpisov o love.

Článok 8

1.   Vzhľadom na lov, odchyt alebo usmrcovanie vtákov podľa tejto smernice členské štáty zakážu používanie všetkých prostriedkov, zariadení alebo metód používaných na masový alebo neselektívny odchyt alebo usmrcovanie vtákov alebo metód, ktoré by mohli spôsobiť vymiznutie druhov v danej oblasti, hlavne tých, ktoré sú uvedené v prílohe IV písm. a).

2.   Členské štáty navyše zakážu akýkoľvek lov z dopravných prostriedkov za podmienok, ktoré sú uvedené v prílohe IV písm. b).

Článok 9

1.   Členské štáty môžu udeliť výnimku z ustanovení článkov 5 až 8, ak neexistuje iné uspokojivé riešenie, z nasledujúcich dôvodov:

a)

v záujme verejného zdravia a bezpečnosti,

v záujme leteckej bezpečnosti,

aby sa zabránilo závažným škodám na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb a vodnom hospodárstve,

na ochranu rastlinstva a živočíšstva;

b)

s cieľom výskumu a vzdelávania, obnovy populácie, navrátenia druhov do ich biotopov a na držbu a chov nevyhnutný na tieto účely;

c)

aby sa za prísne kontrolovaných podmienok a na základe výberu povolil odchyt, držba, chov alebo iné rozumné využívanie určitých vtákov v malom rozsahu.

2.   Výnimky uvedené v odseku 1 musia špecifikovať:

a)

druhy, ktoré sú predmetom výnimiek;

b)

prostriedky, zariadenia alebo metódy povolené na odchyt alebo usmrcovanie;

c)

podmienky rizika a okolnosti času a miesta, za ktorých je možné takéto výnimky udeliť;

d)

orgán oprávnený vyhlásiť, že sa požadované podmienky uplatnia, a rozhodovať, aké prostriedky, zariadenia alebo metódy môžu byť použité, s akými obmedzeniami a kým;

e)

kontroly, ktoré sa vykonajú.

3.   Členské štáty zašlú každoročne Komisii správu o vykonávaní odsekov 1 a 2.

4.   Na základe dostupných informácií, najmä informácií oznámených v zmysle odseku 3, Komisia vždy zaistí, že dôsledky výnimiek uvedených v odseku 1 nebudú v rozpore s touto smernicou. Na tento účel prijme primerané kroky.

Článok 10

1.   Členské štáty podporujú výskum a akúkoľvek činnosť nevyhnutnú ako základňu pre ochranu, riadenie a využívanie všetkých druhov vtákov uvedených v článku 1. Zvláštna pozornosť sa bude venovať výskumu a činnostiam zameraným na subjekty vymenované v prílohe V.

2.   Členské štáty dodajú Komisii všetky informácie potrebné na to, aby mohla prijať adekvátne opatrenia na koordináciu výskumu a činností uvedených v odseku 1.

Článok 11

Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek introdukcia druhu vtákov, ktorý sa prirodzene nevyskytuje vo voľnej prírode na európskom území členských štátov, nemala negatívny vplyv na miestne rastlinstvo a živočíšstvo. V tejto súvislosti sa radia s Komisiou.

Článok 12

1.   Každé tri roky, počnúc 7. aprílom 1981, členské štáty postúpia Komisii správu o vykonávaní vnútroštátnych ustanovení prijatých v zmysle tejto smernice.

2.   Na základe informácií uvedených v odseku 1 pripraví Komisia každé tri roky zloženú správu. Časť návrhu správy, zahŕňajúca informácie poskytnuté daným členským štátom, sa predloží orgánom daného členského štátu na overenie. Konečná verzia správy sa predloží členským štátom.

Článok 13

Uplatňovanie opatrení prijatých v zmysle tejto smernice nesmie viesť k zhoršeniu súčasnej situácie vo vzťahu k ochrane druhov vtákov uvedených v článku 1.

Článok 14

Členské štáty môžu zaviesť prísnejšie ochranné opatrenia, ako sú uvedené v tejto smernici.

Článok 15

Prijmú sa také zmeny a doplnenia, ktoré sú nevyhnutné na prispôsobenie príloh I a V technickému a vedeckému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 2.

Článok 16

1.   Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 17

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 18

Smernica 79/409/EHS, zmenená a doplnená aktmi uvedenými v prílohe VI časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe VI časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 19

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 20

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

B. ASK


(1)  Stanovisko z 10. júna 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. októbra 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. novembra 2009.

(3)  Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1.

(4)  Pozri prílohu VI časť A.

(5)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


PRÍLOHA I

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia


PRÍLOHA II

ČASŤ A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

ČASŤ B

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanitta fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus lagopus lagopus

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus

Alectoris barbara

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta fusca

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+= Členské štáty, ktoré môžu podľa článku 7 ods. 3 povoliť poľovanie na uvedené druhy.


PRÍLOHA III

ČASŤ A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

ČASŤ B

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola


PRÍLOHA IV

a)

Oká (s výnimkou Fínska a Švédska pre lov Lagopus lagopus lagopus a Lagopus mutus severne od 58. stupňa severnej šírky), lepy, háky, živé vtáky, ktoré sú slepé alebo zmrzačené, používané ako návnady, magnetofóny, prístroje zabíjajúce elektrickým prúdom,

umelé svetelné zdroje, zrkadlá, prístroje na osvetľovanie cieľov, zameriavacie prístroje pre nočné strieľanie, pozostávajúce z elektronického zväčšovadla obrazu alebo konvertovača obrazu,

výbušniny,

siete, pasce, jedové či anestetické návnady,

poloautomatické alebo automatické zbrane so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dve dávky streliva;

b)

lietadlá, motorové vozidlá,

lode plaviace sa rýchlosťou presahujúcou päť kilometrov za hodinu. Na otvorenom mori môžu členské štáty z bezpečnostných dôvodov povoliť použitie motorových člnov s maximálnou rýchlosťou 18 kilometrov za hodinu. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých udelených povoleniach.


PRÍLOHA V

a)

Národné zoznamy druhov, ktorým hrozí vyhynutie, alebo obzvlášť ohrozených druhov, s ohľadom na ich geografické rozšírenie.

b)

Zoznam a ekologický opis oblastí, ktoré sú osobitne dôležité pre sťahovavé druhy na ich migračnej trase ako zimoviská a hniezdiská.

c)

Zoznam údajov o početnosti populácií sťahovavých druhov na základe výsledkov ich krúžkovania.

d)

Posudzovanie vplyvu metód odchytu voľne žijúcich vtákov na ich početnosť ich populácie.

e)

Vývoj alebo zdokonalenie ekologických metód pre zabránenie škôd spôsobených vtákmi.

f)

Určenie niektorých druhov ako indikátorov znečistenia.

g)

Štúdium nepriaznivých účinkov chemického znečistenia na početnosť populácií druhov vtákov.


PRÍLOHA VI

ČASŤ A

ZRUŠENÁ SMERNICA SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ

(v zmysle článku 18)

Smernica Rady 79/409/EHS

(Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1).

 

Akt o pristúpení z roku 1979, príloha I bod XIII časť 1 písm. F)

(Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 111).

 

Smernica Rady 81/854/EHS

(Ú. v. ES L 319, 7.11.1981, s. 3).

 

Smernica Komisie 85/411/EHS

(Ú. v. ES L 233, 30.8.1985, s. 33).

 

Akt o pristúpení z roku 1985, príloha I bod X časť I písm. h) a bod X časť 6

(Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 218).

 

Smernica Rady 86/122/EHS

(Ú. v. ES L 100, 16.4.1986, s. 22).

 

Smernica Komisie 91/244/EHS

(Ú. v. ES L 115, 8.5.1991, s. 41).

 

Smernica Rady 94/24/ES

(Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 9).

 

Akt o pristúpení z roku 1994, príloha I bod VIII písm. E) časť 1

(Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 175).

 

Smernica Komisie 97/49/ES

(Ú. v. ES L 223, 13.8.1997, s. 9).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 807/2003

(Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

Iba príloha III bod 29.

Akt o pristúpení z roku 2003, príloha II bod 16 písm. C) časť 1

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 667).

 

Smernica Rady 2006/105/ES

(Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 368).

Iba odkazy v článku 1 na smernicu 79/409/EHS a v prílohe bode A.1

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/102/ES

(Ú. v. EÚ L 323, 3.12.2008, s. 31).

 

ČASŤ B

LEHOTY NA TRANSPOZÍCIU DO VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA

(v zmysle článku 18)

Smernica

Lehota na transpozíciu

79/409/EHS

7. apríl 1981

81/854/EHS

85/411/EHS

31. júl 1986

86/122/EHS

91/244/EHS

31. júl 1992

94/24/ES

29. september 1995

97/49/ES

30. september 1998

2006/105/ES

1. január 2007

2008/102/ES


PRÍLOHA VII

TABUĽKA ZHODY

Smernica 79/409/EHS

Táto smernica

článok 1 ods. 1 a 2

článok 1 ods. 1 a 2

článok 1 ods. 3

články 2 až 5

články 2 až 5

článok 6 ods. 1, 2 a 3

článok 6 ods. 1, 2 a 3

článok 6 ods. 4

článok 7 ods. 1, 2 a 3

článok 7 ods. 1, 2 a 3

článok 7 ods. 4 prvá veta

článok 7 ods. 4 prvý pododsek

článok 7 ods. 4 druhá veta

článok 7 ods. 4 druhý pododsek

článok 7 ods. 4 tretia veta

článok 7 ods. 4 tretí pododsek

článok 7 ods. 4 štvrtá veta

článok 7 ods. 4 štvrtý pododsek

článok 8

článok 8

článok 9 ods. 1

článok 9 ods. 1

článok 9 ods. 2 úvodné slová

článok 9 ods. 2 úvodné slová

článok 9 ods. 2 prvá zarážka

článok 9 ods. 2 písm. a)

článok 9 ods. 2 druhá zarážka

článok 9 ods. 2 písm. b)

článok 9 ods. 2 tretia zarážka

článok 9 ods. 2 písm. c)

článok 9 ods. 2 štvrtá zarážka

článok 9 ods. 2 písm. d)

článok 9 ods. 2 piata zarážka

článok 9 ods. 2 písm. e)

článok 9 ods. 3

článok 9 ods. 3

článok 9 ods. 4

článok 9 ods. 4

článok 10 ods. 1

článok 10 ods. 1 prvá veta

článok 10 ods. 2 prvá veta

článok 10 ods. 1 druhá veta

článok 10 ods. 2 druhá veta

článok 10 ods. 2

články 11 až 15

články 11 až 15

článok 16 ods. 1

článok 17

článok 16

článok 18 ods. 1

článok 18 ods. 2

článok 17

článok 18

článok 19

článok 19

článok 20

príloha I

príloha I

príloha II/1

príloha II časť A

príloha II/2

príloha II časť B

príloha III/1

príloha III časť A

príloha III/2

príloha III časť B

príloha IV

príloha IV

príloha V

príloha V

príloha VI

príloha VII


Top