EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0083

2009/83/ES: Rozhodnutie Komisie z 23. januára 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004, pokiaľ ide o systém jedinečného identifikačného čísla pre spoločnosti a registrovaných vlastníkov podľa IMO [oznámené pod číslom K(2009) 148] (Text s významom pre EHP)

OJ L 29, 31.1.2009, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 139 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/83(1)/oj

31.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/53


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. januára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004, pokiaľ ide o systém jedinečného identifikačného čísla pre spoločnosti a registrovaných vlastníkov podľa IMO

[oznámené pod číslom K(2009) 148]

(Text s významom pre EHP)

(2009/83/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 1 a 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 725/2004 sa prijali vhodné opatrenia v oblasti politiky námornej dopravy, ktoré vytvárajú spoločné normy v rámci Spoločenstva pre interpretáciu, zavádzanie a monitorovanie zmien a doplnení ustanovení prijatých v Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 (dohovor SOLAS) a v Medzinárodnom kódexe bezpečnosti lodí a prístavných zariadení (kódex ISPS) prijatom Diplomatickou konferenciou Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) 12. decembra 2002.

(2)

Požiadavky v časti A kódexu ISPS, ktoré sú podľa kapitoly XI-2 prílohy k dohovoru SOLAS povinné, tvoria súčasť prílohy II k nariadeniu (ES) č. 725/2004.

(3)

IMO prijala 20. mája 2005 rezolúciu MSC 196(80), ktorou sa mení a dopĺňa kódex ISPS, pokiaľ ide o povinné požiadavky týkajúce sa ustanovení kapitoly XI-2 prílohy k dohovoru SOLAS tvoriacu časť A uvedeného kódexu. Preto by sa zmeny a doplnenia kódexu ISPS mali zahrnúť do aktualizovanej verzie uplatniteľných medzinárodných nástrojov uvedených v článku 2 nariadenia (ES) č. 725/2004.

(4)

Zmeny a doplnenia kódexu ISPS prijala Medzinárodná námorná organizácia ako opatrenie na zvýšenie námornej bezpečnosti a ochrany životného prostredia a na uľahčenie predchádzania námorným podvodom. Postup na kontrolu zhody stanovený v článku 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 725/2004 by sa nemal uplatňovať na lode, ktoré prevádzkujú domáce služby a ich prístavné zariadenia, keďže zmeny a doplnenia kódexu ISPS v rámci rezolúcie MSC 196(80) predstavujú technickú aktualizáciu ustanovení kódexu ISPS.

(5)

Tento postup na kontrolu zhody by sa nemal uplatňovať na medzinárodnú lodnú dopravu, keďže na základe hodnotenia vykonaného Komisiou neexistuje riziko, že by takéto zmeny a doplnenia znížili normy námornej bezpečnosti alebo by neboli zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva. Okrem toho žiadny členský štát nepožiadal Komisiu o začatie postupu, ani nevyjadril nesúhlas so začlenením zmien a doplnení ustanovení časti A kódexu ISPS do príslušných právnych nástrojov Spoločenstva, pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu.

(6)

Príslušné členské štáty hlasovali jednomyseľne/kvalifikovanou väčšinou (2) v prospech integrácie technickej aktualizácie ustanovení kódexu ISPS, pokiaľ ide o lode v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 725/2004 a ich spoločností, do prílohy II k nariadeniu (ES) č. 725/2004.

(7)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 725/2004 by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru zriadeného článkom 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 725/2004,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 725/2004 sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Pokiaľ ide o medzinárodnú lodnú dopravu podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 725/2004, uplatňujú členské štáty od 1. januára 2009 v plnom rozsahu zmeny a doplnenia ustanovení dodatku 1 a 2 k časti A prílohy ku kódexu ISPS prijaté 20. mája 2005 rezolúciou MSC 196(80) Medzinárodnej námornej organizácie.

Článok 3

Pokiaľ ide o domácu lodnú dopravu podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 725/2004, uplatňujú členské štáty od 1. januára 2009 v plnom rozsahu zmeny a doplnenia ustanovení dodatku 1 a 2 k časti A kódexu ISPS prijaté 20. mája 2005 rezolúciou MSC 196(80) Medzinárodnej námornej organizácie.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 23. januára 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6.

(2)  V závislosti od výsledku hlasovania.


PRÍLOHA

Dodatok k časti A prílohy II k nariadeniu (ES) č. 725/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V dodatku 1 „Medzinárodné bezpečnostné osvedčenie lode“ sa za súčasný záznam „meno a adresa spoločnosti“ pridáva tento záznam:

„Identifikačné číslo spoločnosti“.

2.

V dodatku 2 „Dočasné medzinárodné bezpečnostné osvedčenie lode“ sa za súčasný záznam „meno a adresa spoločnosti“ pridáva tento záznam:

„Identifikačné číslo spoločnosti“.


Top