EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0637

Nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 z  23. júna 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a ustanovujú sa národné reštrukturalizačné programy pre sektor bavlny

OJ L 178, 5.7.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 203 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32013R1307 . Latest consolidated version: 20/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/637/oj

5.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 178/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 637/2008

z 23. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a ustanovujú sa národné reštrukturalizačné programy pre sektor bavlny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 ods. 2 tretí pododsek,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 1979, a najmä na odsek 6 jeho Protokolu 4 o bavlne (1) (ďalej len „protokol 4“),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (3),

keďže:

(1)

V kapitole 10a hlavy IV nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (4), vloženej článkom 1 ods. 20 nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 (5) sa ustanovujú pravidlá osobitnej platby na bavlnu.

(2)

Na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev zo 7. septembra 2006 vo veci C-310/04 (6) sa kapitola 10a hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 zrušila z dôvodu porušenia zásady proporcionality, najmä pokiaľ ide o situáciu, v ktorej „Rada, ktorá je autorom nariadenia (ES) č. 864/2004, pred Súdnym dvorom nepreukázala, že nový systém pomoci na bavlnu zavedený týmto nariadením bol prijatý na základe skutočného výkonu jej voľnej úvahy predpokladajúcej zohľadnenie všetkých relevantných skutočností a okolností v danom prípade, medzi ktoré patria celkové mzdové náklady spojené s pestovaním bavlny a životaschopnosť podnikov odzrňujúcich bavlnu, ktorých zohľadnenie bolo potrebné na posúdenie rentability tejto plodiny“ a že sa Súdnemu dvoru neumožnilo „zistiť, či zákonodarca Spoločenstva mohol bez toho, aby prekročil širokú mieru voľnej úvahy, ktorú má v tejto veci k dispozícii, dospieť k záveru, že stanovenie výšky osobitnej pomoci na bavlnu na 35 % celkovej pomoci existujúcej v predchádzajúcom systéme pomoci postačuje na zabezpečenie cieľa uvedeného v odôvodnení 5 nariadenia (ES) č. 864/2004, ktorým je zabezpečenie rentability, a teda pokračovanie v pestovaní tejto plodiny, pričom tento cieľ zodpovedá cieľu uvedenému v odseku 2 protokolu 4“. Súd tiež nariadil, aby sa účinky zrušenia pozastavili do prijatia nového nariadenia v primeranom čase.

(3)

Nový režim osobitnej platby na bavlnu je potrebné prijať v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora vo veci C-310/04.

(4)

Mali by sa zohľadniť všetky príslušné faktory a okolnosti viažuce sa na konkrétnu situáciu v sektore bavlny vrátane všetkých prvkov potrebných na zhodnotenie ziskovosti tejto plodiny. Na tento účel sa začal proces hodnotenia a konzultácií: vykonali sa dve štúdie zamerané na sociálno-ekonomický a environmentálny vplyv budúceho režimu podpory pre bavlnu na sektor bavlny v Spoločenstve a so zúčastnenými stranami sa organizovali špecifické semináre a konzultácie prostredníctvom internetu.

(5)

V novom režime by sa mali splniť ciele ustanovené v odseku 2 protokolu 4, aby sa podporila produkcia bavlny v regiónoch Spoločenstva, v ktorých je pre poľnohospodárske hospodárstvo dôležité príslušným výrobcom umožniť prijateľné príjmy a stabilizovať trh prostredníctvom štrukturálnych zlepšení na úrovni ponuky a predaja.

(6)

Režim by mal byť v súlade s politikou podpory príjmov pre poľnohospodárov, čo je hlavnou usmerňujúcou zásadou reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

(7)

Oddelenie priamej podpory výrobcov a zavádzanie režimu jednotnej platby sú základnými prvkami v procese reformy SPP. V nariadení (ES) č. 1782/2003 sa zaviedli tieto prvky pre viaceré poľnohospodárske produkty.

(8)

S cieľom realizovať zámery reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj zámery stanovené v protokole 4 by sa podpora pre bavlnu mala vo veľkej miere oddeliť a zahrnúť do režimu jednotnej platby. Keďže tieto ciele nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu potreby spoločnej akcie ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(9)

Úplné a okamžité začlenenie režimu podpory v sektore bavlny do režimu jednotnej platby bude s veľkou pravdepodobnosťou predstavovať výrazné riziko narušenia produkcie v regiónoch Spoločenstva produkujúcich bavlnu. Časť podpory by z toho dôvodu aj naďalej mala byť prepojená na pestovanie bavlny prostredníctvom osobitnej platby na plodinu na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu. Jej výška by sa mala vypočítať tak, aby sa dosiahli ciele ustanovené v odseku 2 protokolu 4 a aby sa zároveň režim podpory pre bavlnu začlenil do hlavného prúdu procesu a zjednodušovania reformy SPP. Na tento účel a na základe uskutočneného hodnotenia možno odôvodnene stanoviť celkovú dostupnú pomoc pre členský štát vo výške 35 % vnútroštátneho podielu pomoci, ktorá bola nepriamo vyplatená výrobcom. Táto miera umožňuje sektoru bavlny, aby sa vyvíjal smerom k trvalo udržateľnej životaschopnosti, podporuje rozvoj regiónov, v ktorých sa produkuje bavlna, a zabezpečuje prijateľné príjmy pre poľnohospodárov.

(10)

Zostávajúcich 65 % vnútroštátneho podielu pomoci, ktorá bola nepriamo vyplatená výrobcom, by malo byť k dispozícii pre režim jednotnej platby.

(11)

Z dôvodov ochrany životného prostredia by sa mala stanoviť základná plocha na produkujúci členský štát. Okrem toho by sa plochy, na ktoré možno poskytnúť podporu, mali obmedziť na plochy schválené členskými štátmi.

(12)

Stanovený výnos na hektár by sa mal určiť pre každý produkujúci členský štát. Vymedzí sa tak – spolu s požiadavkami na základnú plochu, celkovým maximom finančných prostriedkov a prevažne oddeleným charakterom režimu – obmedzujúci charakter programu produkcie, pričom sa zároveň dosiahnu ciele protokolu 4.

(13)

S cieľom uspokojiť potreby oprávnenosti odzrňovacích podnikov na pomoc by sa pomoc mala vzťahovať na skutočne zozbieranú bavlnu určitej minimálnej kvality.

(14)

Okrem toho by sa malo podporovať zriaďovanie medziodvetvových organizácií schválených členskými štátmi, aby sa výrobcom a čističom bavlny umožnilo zvýšenie kvality bavlny. Spoločenstvo by malo nepriamo prispievať k činnosti týchto organizácií zvýšením pomoci tým poľnohospodárom, ktorí sú členmi týchto organizácií.

(15)

Nariadenie (ES) č. 1782/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(16)

Okrem nového režimu osobitnej platby pre bavlnu sa zdá byť vhodné prijať ďalší súbor pravidiel s cieľom pomôcť sektoru bavlny pri stabilizácii v novom právnom a trhovom kontexte.

(17)

Potreby odzrňovacieho priemyslu by sa v rozsahu, v akom je jeho existencia nevyhnutná v produkujúcich regiónoch, mali dostatočne uspokojiť, a to okrem iného tak, že sa stanoví minimálna kvalita skutočne zozbieranej bavlny a medziodvetvovým organizáciám sa umožní zvýšiť kvalitu bavlny. Okrem toho vzhľadom na značnú nadmernú kapacitu odzrňovacieho priemyslu je vhodné ustanoviť ďalšie opatrenia na podporu procesu jeho reštrukturalizácie s cieľom posilniť trhovú orientáciu.

(18)

Okrem toho sa zdá byť vhodné, aby sa zaviedli opatrenia trhovej orientácie podporujúce osobitné systémy kvality a súvisiace podporné činnosti. Mali by sa preto zriadiť národné programy reštrukturalizácie v sektore bavlny. Zatiaľ čo príslušné opatrenia by malo financovať Spoločenstvo, členské štáty by mali mať možnosť zvoliť si vhodnú kombináciu pre potreby svojich príslušných územných celkov a v prípade potreby vziať do úvahy regionálne osobitosti.

(19)

Programy reštrukturalizácie by sa mali predložiť Komisii na účely overenia súladu opatrení s podmienkami ustanovenými v tomto nariadení a jeho vykonávacích predpisoch. Za vykonávanie takýchto programov reštrukturalizácie by mali zodpovedať členské štáty.

(20)

Opatrenia by mali dopĺňať už existujúce opatrenia v nariadení Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (7).

(21)

Opatrenia v takýchto programoch môžu zahŕňať úplné a trvalé odstránenie odzrňovacích spracovateľských zariadení na zabezpečenie životaschopnejšieho odzrňovacieho priemyslu. Môže sa poskytnúť aj podpora pre investície do odzrňovacieho priemyslu zamerané na zlepšenie hospodárskej výkonnosti podnikov ako takých. Pomoc môže byť dostupná aj dodávateľom strojového zariadenia, ktorí boli postihnutí reštrukturalizáciou sektora bavlny.

(22)

S cieľom zvýšiť kvalitu európskej bavlny by poľnohospodári, ktorí sa zúčastňujú na osobitnom režime kvality, mali v rámci takýchto programov dostať osobitnú podporu na pokrytie niektorých súvisiacich nákladov. Mali by sa tiež podporovať informačné a podporné akcie pre bavlnu, na ktorú sa vzťahujú tieto systémy kvality.

(23)

Prideľovanie finančných prostriedkov pre národné programy reštrukturalizácie jednotlivým členským štátom by malo vychádzať z osobitných potrieb reštrukturalizácie a prispôsobenia v hlavných regiónoch produkujúcich bavlnu. Vzhľadom na dočasný cieľ reštrukturalizácie a prispôsobenia sektora bavlny sa programy môžu ukončiť na žiadosť členských štátov a následne sa ročný rozpočet na programy reštrukturalizácie môže pridať k vnútroštátnemu stropu dotknutého členského štátu pre oddelené platby, ako sa ustanovuje v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003.

(24)

Vzhľadom na to, že v Portugalsku neexistuje odzrňovací priemysel a v Bulharsku sa neuplatňuje režim jednotnej platby na plochu, nie je potrebné prideliť rozpočet na národné programy reštrukturalizácie v týchto dvoch členských štátoch.

(25)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od kalendárneho roku 2009, aby sa nový režim pomoci pre bavlnu a režim reštrukturalizácie sektora bavlny začal uplatňovať od začiatku výrobnej sezóny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

OSOBITNÁ PLATBA NA BAVLNU

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1782/2003

Nariadenie (ES) č. 1782/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v hlave IV sa kapitola 10a nahrádza takto:

„KAPITOLA 10a

OSOBITNÁ PLATBA NA BAVLNU

Článok 110a

Rozsah pôsobnosti

Pomoc sa poskytuje poľnohospodárom produkujúcim bavlnu, ktorá patrí pod kód KN 5201 00, za podmienok ustanovených v tejto kapitole.

Článok 110b

Oprávnenosť

1.   Pomoc sa poskytuje na hektár plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu, na ktorej sa pestuje bavlna. Aby bolo možné poskytnúť podporu, plocha sa musí nachádzať na poľnohospodárskej pôde, na ktorej členský štát povolil pestovanie bavlny, musí byť osiata schválenými odrodami a musí sa z nej skutočne zbierať za bežných rastových podmienok.

Pomoc uvedená v článku 110a sa vypláca pre bavlnu náležitej a primeranej predajnej kvality.

2.   Členské štáty schvaľujú pôdu a odrody, ktoré sa uvádzajú v odseku 1 tohto článku, v súlade s presnými pravidlami a podmienkami prijatými v súlade s postupom uvedeným v článku 144 ods. 2.

Článok 110c

Základné plochy, stanovené výnosy a referenčné sumy

1.   Vnútroštátne základné plochy sa ustanovujú takto:

Bulharsko: 3 342 ha,

Grécko: 250 000 ha,

Španielsko: 48 000 ha,

Portugalsko: 360 ha.

2.   Stanovené výnosy v referenčnom období sa ustanovujú takto:

Bulharsko: 1,2 t/ha,

Grécko: 3,2 t/ha,

Španielsko: 3,5 t/ha,

Portugalsko: 2,2 t/ha.

3.   Výška pomoci na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, sa stanoví vynásobením výnosov uvedených v odseku 2 týmito referenčnými sumami:

Bulharsko: 671,33 EUR,

Grécko: 251,75 EUR,

Španielsko: 400,00 EUR,

Portugalsko: 252,73 EUR.

4.   V prípade, že plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu, na ktorej sa v danom členskom štáte a v danom roku pestuje bavlna, prevyšuje základnú plochu ustanovenú v odseku 1, pomoc, ktorá sa pre tento členský štát uvádza v odseku 3, sa zníži úmerne k výmere, o ktorú sa prekročí základná plocha.

5.   Podrobné pravidlá vykonávania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 144 ods. 2.

Článok 110d

Schválené medziodvetvové organizácie

1.   Na účely tejto kapitoly je „schválená medziodvetvová organizácia“ právnická osoba, ktorú tvoria poľnohospodári produkujúci bavlnu a aspoň jedna osoba, ktorá vykonáva odzrňovanie bavlny a ktorá vykonáva tieto činnosti:

pomáha lepšie koordinovať spôsob umiestňovania bavlny na trh, najmä prostredníctvom výskumných štúdií a prieskumov trhu,

vypracúva štandardné formy zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Spoločenstva,

produkciu zameriava na produkty, ktoré sú lepšie prispôsobené potrebám trhu a požiadavkám spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu a ochranu spotrebiteľa,

aktualizuje metódy a prostriedky na zlepšenie kvality produktu,

vyvíja marketingové stratégie na podporu bavlny prostredníctvom systémov osvedčovania kvality.

2.   Členský štát, na ktorého území sídlia osoby vykonávajúce odzrňovanie bavlny, schváli medziodvetvové organizácie, ktoré dodržiavajú kritériá prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 144 ods. 2.

Článok 110e

Vyplácanie pomoci

1.   Poľnohospodárom sa poskytne pomoc na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, podľa článku 110c.

2.   Poľnohospodárom, ktorí sú členmi schválenej medziodvetvovej organizácie, sa poskytne pomoc na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, v rámci základnej plochy ustanovenej v článku 110c ods. 1, zvýšená o sumu 2 EUR.“;

2.

v článku 156 ods. 2 sa písm. g) nahrádza takto:

„g)

hlava IV kapitola 10a sa od 1. januára 2009 uplatňuje na bavlnu zasiatu od uvedeného dňa.“

KAPITOLA 2

NÁRODNÉ PROGRAMY REŠTRUKTURALIZÁCIE PRE SEKTOR BAVLNY

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   V tejto kapitole sa ustanovujú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na prideľovanie finančných prostriedkov Spoločenstva členským štátom a ich využívanie členskými štátmi v rámci národných programov reštrukturalizácie (ďalej len „programy reštrukturalizácie“) na financovanie osobitných reštrukturalizačných opatrení na pomoc sektoru bavlny.

2.   Podpora sa neudeľuje:

a)

na výskumné projekty a opatrenia zamerané na podporu výskumných projektov;

b)

na opatrenia, na ktoré sa môže poskytnúť podpora zo strany Spoločenstva podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 3

Všeobecné požiadavky

1.   Programy reštrukturalizácie musia byť zlučiteľné s právom Spoločenstva a v súlade s činnosťami, politikami a prioritami Spoločenstva.

2.   Členské štáty sú zodpovedné za programy reštrukturalizácie a zabezpečujú, aby boli vnútorne jednotné a aby sa vypracovávali a vykonávali objektívnym spôsobom, pričom sa prihliada na hospodársku situáciu dotknutých výrobcov a spracovateľov a na potrebu predchádzať bezdôvodnému nerovnakému zaobchádzaniu s výrobcami a/alebo spracovateľmi.

Členské štáty sú zodpovedné za stanovenie a vykonávanie potrebných kontrol a za ukladanie sankcií v prípade neplnenia programov reštrukturalizácie.

Článok 4

Predkladanie a uplatňovanie programov reštrukturalizácie

1.   Každý vyrábajúci členský štát predloží Komisii každé štyri roky a po prvý raz do 1. januára 2009 návrh štvorročného programu reštrukturalizácie, ktorý obsahuje opatrenia v súlade s touto kapitolu.

Predtým, ako sa program reštrukturalizácie predloží Komisii, podlieha konzultáciám s príslušnými orgánmi a organizáciami sektora bavlny.

Každý členský štát predkladá jeden návrh programu, ktorý môže zohľadňovať regionálne osobitosti.

2.   Programy reštrukturalizácie nadobúdajú účinnosť tri mesiace po ich predložení Komisii.

Ak však predložený program nie je v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto kapitole a jej vykonávacích predpisoch, Komisia o tom informuje členský štát. Členský štát v takomto prípade predloží Komisii revidovaný program. Revidovaný program nadobúda účinnosť dva mesiace po jeho predložení a v prípade, že nesúlad pretrváva, uplatňuje sa tento odsek.

3.   Odsek 2 sa obdobne vzťahuje aj na zmeny týkajúce sa programov reštrukturalizácie, ktoré predkladajú členské štáty.

Článok 5

Pridelenie rozpočtových prostriedkov

1.   Ročný rozpočet na program reštrukturalizácie na členský štát od finančného roku 2010 je:

Grécko: 4,0 milióna EUR

Španielsko: 6,134 milióna EUR.

2.   Každý členský štát sa môže rozhodnúť, že ukončí využívanie programu reštrukturalizácie s cieľom natrvalo previesť svoje ročné rozpočtové prostriedky uvedené v odseku 1 tohto článku do svojho vnútroštátneho stropu, ako ho vymedzuje príloha VIII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003. Toto rozhodnutie sa oznámi Komisii najneskôr 1. augusta daného roka a vzťahuje sa na priame platby udelené na nasledujúci kalendárny rok. V oznámení sa tiež informuje o vykonávaní programu reštrukturalizácie a dosiahnutí jeho cieľov.

3.   Prevod uvedený v odseku 2 tohto článku, ako aj zodpovedajúca úprava z odseku 1 tohto článku sa schvália v súlade s postupom uvedeným v článku 144 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 po tom, ako Komisia posúdi vykonávanie programu reštrukturalizácie na základe jeho cieľov.

Článok 6

Všeobecné pravidlá týkajúce sa financovania programov reštrukturalizácie

1.   Podpora Spoločenstva sa vzťahuje výlučne na oprávnené výdavky, ktoré vznikli po predložení príslušného programu reštrukturalizácie podľa článku 4 ods. 1.

2.   Členské štáty sa nepodieľajú na nákladoch na opatrenia financované Spoločenstvom v rámci programov reštrukturalizácie.

Článok 7

Oprávnené opatrenia a príjemcovia

1.   Programy reštrukturalizácie obsahujú len jedno alebo viacero týchto opatrení:

a)

úplné a trvalé odstránenie zariadení na odzrňovanie;

b)

investície do odzrňovacieho priemyslu;

c)

účasť farmárov na systémoch kvality bavlny;

d)

informačné a propagačné činnosti;

e)

pomoc dodávateľom strojových zariadení, ktorá neprekročí vzniknuté straty.

2.   Príjemcami programov reštrukturalizácie sú:

a)

príjemcovia pomoci podľa kapitoly IV nariadenia Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o výrobnej pomoci pre bavlnu (8) v hospodárskom roku 2005/2006 v prípade pomoci podľa opatrení uvedených v odseku 1 písm. a), b) a d) tohto článku;

b)

príjemcovia pomoci podľa kapitoly 10a nariadenia (ES) č. 1782/2003 v prípade pomoci podľa opatrení uvedených v odseku 1 písm. c) a d) tohto článku;

c)

schválené medziodvetvové organizácie, ako sú vymedzené v kapitole 10a nariadenia (ES) č. 1782/2003, v prípade pomoci podľa opatrenia uvedeného v odseku 1 písm. d) tohto článku;

d)

dodávatelia strojového zariadenia v prípade pomoci podľa opatrenia uvedeného v odseku 1 písm. e) tohto článku, ktorí:

sú súkromnými osobami alebo podnikmi, ktoré pracovali na základe zmluvy s pestovateľmi alebo osobami, ktoré vykonávajú odzrňovanie bavlny v hospodárskom roku 2005/2006 so svojimi poľnohospodárskymi strojmi na zber bavlny,

zbierali bavlnu, ktorá bola dodaná do zariadení na odzrňovanie, ktoré sa odstránili, ako sa uvádza v odseku 1 písm. a) tohto článku,

a

ktorým vznikli preukázateľné straty v dôsledku nedostatku bavlny na zber.

Článok 8

Finančné zdroje

Opatrenia stanovené v tejto kapitole sa považujú za intervenčné opatrenia určené na reguláciu poľnohospodárskych trhov, ako sa uvádzajú v článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (9).

Článok 9

Vykonávacie predpisy

Podrobné predpisy týkajúce sa vykonávania tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (10).

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 23. júna 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 174. Protokol naposledy zmenený a doplnený nariadením (ES) č. 1050/2001 (Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovisko zo 14. februára 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Stanovisko z 8. mája 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(4)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 48.

(6)  2006 Zb. I-7285.

(7)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 146/2008 (Ú. v. EÚ L 46, 21.2.2008, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1782/2003.

(9)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 479/2008.

(10)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).


Top