EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0202

Nariadenie Komisie (ES) č. 202/2008 zo 4. marca 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokiaľ ide o počet a názvy vedeckých pracovných skupín Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (Text s významom pre EHP)

OJ L 60, 5.3.2008, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 43 - 43

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/202/oj

5.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 60/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 202/2008

zo 4. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokiaľ ide o počet a názvy vedeckých pracovných skupín Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 4 druhý pododsek,

so zreteľom na žiadosť predloženú Európskym úradom pre bezpečnosť potravín 12. septembra 2007,

keďže:

(1)

Pracovná skupina pre prídavné látky do potravín, aromatické látky, technologické pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami je kľúčovým prvkom bezpečnosti potravinového reťazca a ochrany spotrebiteľa.

(2)

Skúsenosti ukazujú, že uvedenej pracovnej skupine bolo od jej vytvorenia pridelených takmer 50 % z celkového počtu poverení zaslaných Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“). Napriek tomu, že uvedená pracovná skupina zaujíma každý rok vysoký počet vedeckých stanovísk, má problémy, pokiaľ ide o zvládanie pracovného náporu.

(3)

Očakáva sa, že v budúcnosti sa počet poverení uvedenej pracovnej skupiny bude zvyšovať vzhľadom na prijímanie nových vertikálnych právnych predpisov v oblasti vitamínov a minerálnych látok pridávaných do potravín a v oblasti potravinárskych prídavných látok, aromatických látok a potravinárskych enzýmov.

(4)

Preto je potrebné, aby sa uvedená pracovná skupina nahradila dvoma novými pracovnými skupinami, ktoré budú pomenované „Pracovná skupina pre potravinárske prídavné látky a zdroje živín pridávané do potravín“ a „Pracovná skupina pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy, aromatické látky a technologické pomocné látky“.

(5)

Rozdelenie úloh medzi dve nové pracovné skupiny by malo mať za cieľ zabezpečiť, aby odborné znalosti členov každej z pracovných skupín zodpovedali príslušnej oblasti pôsobnosti a prispeli k vyváženejšiemu rozdeleniu práce. Postupmi, ktorými sa riadi vedecký výbor a vedecké pracovné skupiny EFSA, by sa mali zabezpečiť pružné metódy koordinácie a harmonizácie.

(6)

Preto by sa nariadenie (ES) č. 178/2002 malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 28 ods. 4 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa prvý pododsek mení a dopĺňa takto:

1.

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

pracovná skupina pre potravinové prísady a zdroje živín pridávané do potravín;“

2.

dopĺňa sa toto nové písmeno j):

„j)

pracovná skupina pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy, aromatické látky a technologické pomocné látky“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. marca 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).


Top