EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0141

Nariadenie Komisie (ES) č. 141/2007 zo 14. februára 2007 o požiadavke na schvaľovanie prevádzok krmivárskych podnikov vyrábajúcich alebo uvádzajúcich na trh doplnkové látky kategórie kokcidiostatiká a histomonostatiká v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (Text s významom pre EHP )

OJ L 43, 15.2.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 38–39 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 251 - 252

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/141/oj

15.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 43/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 141/2007

zo 14. februára 2007

o požiadavke na schvaľovanie prevádzok krmivárskych podnikov vyrábajúcich alebo uvádzajúcich na trh doplnkové látky kategórie kokcidiostatiká a histomonostatiká v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 183/2005 sa ustanovuje schvaľovanie určitých prevádzok krmivárskych podnikov. Hlavným cieľom systému schvaľovania zavedeného nariadením (ES) č. 183/2005 je zabezpečiť, aby prevádzky vyrábajúce a/alebo uvádzajúce na trh výrobky, ktoré sa považujú za citlivé, dodržiavali náležité hygienické požiadavky stanovené v uvedenom nariadení. V uvedenom nariadení sa stanovuje možnosť rozšíriť rozsah povinného schvaľovania.

(2)

Kokcidiostatiká a histomonostatiká sú jednou z kategórií kŕmnych doplnkových látok uvedených v článku 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2). Táto kategória kŕmnych doplnkových látok sa považuje za rovnako citlivú ako kategórie, v prípade ktorých je stanovené povinné schvaľovanie podľa nariadenia (ES) č. 183/2005.

(3)

Rovnaké schvaľovacie povinnosti by sa preto mali vzťahovať aj na prevádzky vyrábajúce a/alebo uvádzajúce na trh kŕmne doplnkové látky patriace do kategórie kokcidiostatiká a histomonostatiká.

(4)

Mali by sa ustanoviť prechodné opatrenia, pokiaľ ide o prevádzky vyrábajúce a/alebo uvádzajúce na trh kŕmne doplnkové látky kategórie kokcidiostatiká a histomonostatiká, ktoré nepodliehali povinnému schvaľovaniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Prevádzky schválené podľa smernice Rady 95/69/ES (3) sú už upravené článkom 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 183/2005.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Krmivárske podnikateľské subjekty zabezpečujú, aby nimi riadené prevádzky, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 183/2005, boli schválené príslušným orgánom, ak tieto prevádzky vyrábajú a/alebo uvádzajú na trh kŕmne doplnkové látky kategórie kokcidiostatiká a histomonostatiká. Schvaľovanie sa uskutočňuje v súlade s nariadením (ES) č. 183/2005.

Článok 2

Prevádzky vyrábajúce a/alebo uvádzajúce na trh kŕmne doplnkové látky kategórie kokcidiostatiká a histomonostatiká, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nepodliehali povinnému schvaľovaniu v súvislosti s touto kategóriou kŕmnych doplnkových látok podľa vnútroštátnych právnych predpisov, môžu až do prijatia rozhodnutia o ich žiadosti o schválenie naďalej vykonávať svoje činnosti pod podmienkou, že podajú takú žiadosť miestne príslušnému orgánu najneskôr do 7. júna 2007.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 7. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. februára 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Ú. v. ES L 332, 30.12.1995, s. 15. Smernica zrušená nariadením (ES) č. 183/2005.


Top