EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0026

Smernica Komisie 2007/26/ES zo 7. mája 2007 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/6/ES s cieľom predĺžiť obdobie jej uplatňovania (Text s významom pre EHP)

OJ L 118, 8.5.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2009; Nepriamo zrušil 32009R0953

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/26/oj

8.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/5


SMERNICA KOMISIE 2007/26/ES

zo 7. mája 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/6/ES s cieľom predĺžiť obdobie jej uplatňovania

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie (1), a najmä na jej článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici Komisie 2001/15/ES z 15. februára 2001 o látkach, ktoré sa na osobitné výživové účely môžu pridávať do potravín na špeciálne výživové použitie (2), sa konkretizujú určité kategórie látok a pri každej z nich sa uvádzajú chemické látky, ktoré sa môžu použiť pri výrobe potravín na špeciálne výživové použitie.

(2)

V čase prijatia smernice 2001/15/ES niekoľko chemických látok pridávaných na osobitné výživové účely do určitých potravín na špeciálne výživové použitie, s ktorými sa obchoduje v určitých členských štátoch, nemohlo byť zahrnutých do prílohy k tejto smernici, pretože neboli hodnotené Vedeckým výborom pre potraviny.

(3)

Do ukončenia hodnotenia týchto látok Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa v smernici Komisie 2004/6/ES (3) ustanovuje, že členské štáty môžu naďalej umožňovať obchodovanie s výrobkami, ktoré obsahujú príslušné látky, na svojom území, pokiaľ sú splnené určité podmienky týkajúce sa bezpečnosti týchto výrobkov, do 31. decembra 2006.

(4)

Hodnotenia a súvisiace administratívne opatrenia nebolo možné ukončiť pred 31. decembrom 2006. Preto by sa malo predĺžiť uplatňovanie smernice 2004/6/ES s cieľom predísť zbytočnému narušeniu obchodu s príslušnými potravinami.

(5)

S cieľom zohľadniť obdobie potrebné na ukončenie hodnotenia látok Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a na transpozíciu súvisiacich opatrení do vnútroštátnych právnych predpisov je vhodné stanoviť predĺženie obdobia uplatňovania smernice 2004/6/ES do 31. decembra 2009.

(6)

Vzhľadom na dátum 31. december 2006 ustanovený v článku 1 smernice 2004/6/ES je nevyhnutné, aby sa táto smernica transponovala v krátkom čase. S cieľom predísť problémom súvisiacim s obchodovaním s výrobkami obsahujúcimi látky vymenované v smernici 2004/6/ES je vhodné, aby sa táto smernica uplatňovala od 1. januára 2007.

(7)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V článku 1 smernice 2004/6/ES sa dátum „31. decembra 2006“ nahrádza dátumom „31. decembra 2009“.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 8. júla 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. januára 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravujú členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 7. mája 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 52, 22.2.2001, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/34/ES (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2006, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 22.1.2004, s. 31.


Top