EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0107

Smernica Rady 2006/107/ES z 20. novembra 2006 , ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 89/108/EHS týkajúca sa rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES týkajúca sa označovania, prezentácie a reklamy potravín

OJ L 363, 20.12.2006, p. 411–413 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 926–928 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 97 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 97 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 67 - 69

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/107/oj

20.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 363/411


SMERNICA RADY 2006/107/ES

z 20. novembra 2006,

ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 89/108/EHS týkajúca sa rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES týkajúca sa označovania, prezentácie a reklamy potravín

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska (1), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V článku 56 Aktu o pristúpení sa ustanovuje, že ak akty inštitúcií ostávajú po 1. januári 2007 ďalej v platnosti a vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli uvedené v Akte o pristúpení alebo v jeho prílohách, tieto nevyhnutné akty má prijať Rada okrem prípadov, v ktorých pôvodný akt prijala Komisia.

(2)

V záverečnom akte konferencie, na ktorej bola navrhnutá Zmluva o pristúpení, sa uvádza, že Vysoké zmluvné strany dospeli k politickej dohode o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu pristúpenia, a vyzvali Radu a Komisiu, aby pred pristúpením prijali tieto úpravy, ktoré by sa v prípade potreby doplnili a aktualizovali s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie.

(3)

Smernica Rady 89/108/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu (2) a smernica 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (3) by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernice 89/108/EHS a 2000/13/ES sa menia a dopĺňajú, ako je uvedené v prílohe.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dátumu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť za podmienky a v deň nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 34.

(3)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.


PRÍLOHA

VOĽNÝ POHYB TOVARU

POTRAVINY

1.

31989 L 0108: smernica Rady 89/108/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 34) zmenená a doplnená predpismi:

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29.9.2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

V článku 8 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa:

„—

:

v bulharčine

:

бързо замразена,

:

v rumunčine

:

congelare rapidă.“

2.

32000 L 0013: smernica 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29) zmenená a doplnená predpismi:

32001 L 0101: smernica Komisie 2001/101/ES z 26.11.2001 (Ú. v. ES L 310, 28.11.2001, s. 19),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0089: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES z 10.11.2003 (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).

a)

V článku 5 ods. 3 sa zoznam začínajúci slovami: „v španielčine“ a končiaci slovami „joniserande strålning“ nahrádza týmto zoznamom:

„—

v bulharčine:

‚облъчено’ alebo ‚обработено с йонизиращо лъчение’,

v španielčine:

‚irradiado’ alebo ‚tratado con radiación ionizante’,

v češtine:

‚ozářeno’ alebo ‚ošetřeno ionizujícím zářením’,

v dánčine:

‚bestrålet/...’ alebo ‚strålekonserveret’ alebo ‚behandlet med ioniserende stråling’ alebo ‚konserveret med ioniserende stråling’,

v nemčine:

‚bestrahlt’ alebo ‚mit ionisierenden Strahlen behandelt’,

v estónčine:

‚kiiritatud’ alebo ‚töödeldud ioniseeriva kiirgusega’,

v gréčtine:

‚επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία’ alebo ‚ακτινοβολημένο’,

v angličtine:

‚irradiated’ alebo ‚treated with ionising radiation’,

vo francúzštine:

‚traité par rayonnements ionisants’ alebo ‚traité par ionisation’,

v taliančine:

‚irradiato’ alebo ‚trattato con radiazioni ionizzanti’,

v lotyštine:

‚apstarots’ alebo ‚apstrādāts ar jonizējošo starojumu’,

v litovčine:

‚apšvitinta’ alebo ‚apdorota jonizuojančiąja spinduliuote’,

v maďarčine:

‚sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt’,

v maltčine:

‚ittrattat bir-radjazzjoni’ alebo ‚ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti’,

v holandčine:

‚doorstraald’ alebo ‚door bestraling behandeld’ alebo ‚met ioniserende stralen behandeld’,

v poľštine:

‚napromieniony’alebo ‚poddany działaniu promieniowania jonizującego’,

v portugalčine:

‚irradiado’ alebo ‚tratado por irradiação’ alebo ‚tratado por radiação ionizante’,

v rumunčine:

‚iradiate’ alebo ‚tratate cu radiaţii ionizate’,

v slovenčine:

‚ošetrené ionizujúcim žiarením’,

v slovinčine:

‚obsevano’ alebo ‚obdelano z ionizirajočim sevanjem’,

vo fínčine:

‚säteilytetty’ alebo ‚käsitelty ionisoivalla säteilyllä’,

vo švédčine:

‚bestrålad’ alebo ‚behandlad med joniserande strålning’“;

b)

V článku 10 ods. 2 sa zoznam začínajúci slovami: „v španielčine“ a končiaci slovami „sista förbrukningsdag“ nahrádza týmto zoznamom:

„—

v bulharčine: ‚използвай преди’,

v španielčine: ‚fecha de caducidad’,

v češtine: ‚spotřebujte do’,

v dánčine: ‚sidste anvendelsesdato’,

v nemčine: ‚verbrauchen bis’,

v estónčine: ‚õlblik kuni’,

v gréčtine: ‚ανάλωση μέχρι’,

v angličtine: ‚use by’,

vo francúzštine: ‚à consommer jusqu'au’,

v taliančine: ‚da consumare entro’,

v lotyštine: ‚izlietot līdz’,

v litovčine: ‚tinka vartoti iki’,

v maďarčine: ‚fogyasztható’,

v maltčine: ‚uża sa’,

v holandčine: ‚te gebruiken tot’,

v poľštine: ‚należy spożyć do’,

v portugalčine: ‚a consumir até’,

v rumunčine: ‚expiră la data de’,

v slovenčine: ‚spotrebujte do’,

v slovinčine: ‚porabiti do’,

vo fínčine: ‚viimeinen käyttöajankohta’,

vo švédčine: ‚sista förbrukningsdag’.“


Top