EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0105

Smernica Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 , ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti životného prostredia

OJ L 363, 20.12.2006, p. 368–408 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 883–923 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 147 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 147 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 194 - 234

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/105/oj

20.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 363/368


SMERNICA RADY 2006/105/ES

z 20. novembra 2006,

ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti životného prostredia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska (1), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V článku 56 Aktu o pristúpení sa ustanovuje, že ak akty inštitúcií ostávajú v platnosti po 1. januári 2007 ďalej, vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli uvedené v Akte o pristúpení alebo v jeho prílohách, tieto nevyhnutné akty má prijať Rada, okrem prípadov, v ktorých pôvodný akt prijala Komisia.

(2)

V záverečnom akte konferencie, na ktorej bola navrhnutá Zmluva o pristúpení, sa uvádza, že Vysoké zmluvné strany dospeli k politickej dohode o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu pristúpenia, a vyzývajú Radu a Komisiu, aby pred pristúpením prijali tieto úpravy, ktoré by sa v prípade potreby doplnili a aktualizovali s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie.

(3)

Smernice 79/409/EHS (2), 92/43/EHS (3), 97/68/ES (4), 2001/80/ES (5) a 2001/81/ES (6) by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernice 79/409/EHS, 92/43/EHS, 97/68/ES, 2001/80/ES a 2001/81/ES sa menia a dopĺňajú, ako je uvedené v prílohe.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dátumu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť za podmienky a v deň nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

(4)  Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 22.


PRÍLOHA

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

A.   OCHRANA PRÍRODY

1.

31979 L 0409: smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

31981 L 0854: smernica Rady 81/854/EHS z 19.10.1981 (Ú. v. ES L 319, 7.11.1981, s. 3),

11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

31985 L 0411: smernica Komisie 85/411/EHS z 25.7.1985 (Ú. v. ES L 233, 30.8.1985, s. 33),

31986 L 0122: smernica Rady 86/122/EHS z 8.4.1986 (Ú. v. ES L 100, 16.4.1986, s. 22),

31990 L 0656: smernica Rady 90/656/EHS zo 4.12.1990 (Ú. v. ES L 353, 17.12.1990, s. 59),

31991 L 0244: smernica Komisie 91/244/EHS zo 6.3.1991 (Ú. v. ES L 115, 8.5.1991, s. 41),

31994 L 0024: smernica Rady 94/24/ES z 8.6.1994 (Ú. v. ES L 164, 30.6. 1994, s. 9),

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0049: smernica Komisie 97/49/ES z 29.7.1997 (Ú. v. ES L 223, 13.8.1997, s. 9),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 0807: nariadenie Rady (ES) č. 807/2003 zo 14.4.2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

Prílohy I, II/1, II/2, III/1 a III/2 sa nahrádzajú takto:

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I –BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ANNEX I – ANNEXE I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I

a)

GAVIIFORMES

Gaviidae

 

Gavia stellata

 

Gavia arctica

 

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

 

Pterodroma madeira

 

Pterodroma feae

 

Bulweria bulwerii

 

Calonectris diomedea

 

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

 

Puffinus yelkouan

 

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

 

Pelagodroma marina

 

Hydrobates pelagicus

 

Oceanodroma leucorhoa

 

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

 

Pelecanus onocrotalus

 

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

 

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

Botaurus stellaris

 

Ixobrychus minutus

 

Nycticorax nycticorax

 

Ardeola ralloides

 

Egretta garzetta

 

Egretta alba (Ardea alba)

 

Ardea purpurea

Ciconiidae

 

Ciconia nigra

 

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

 

Plegadis falcinellus

 

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

 

Cygnus cygnus

 

Anser albifrons flavirostris

 

Anser erythropus

 

Branta leucopsis

 

Branta ruficollis

 

Tadorna ferruginea

 

Marmaronetta angustirostris

 

Aythya nyroca

 

Polysticta stelleri

 

Mergus albellus (Mergellus albellus)

 

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

 

Pandion haliaetus

Accipitridae

 

Pernis apivorus

 

Elanus caeruleus

 

Milvus migrans

 

Milvus milvus

 

Haliaeetus albicilla

 

Gypaetus barbatus

 

Neophron percnopterus

 

Gyps fulvus

 

Aegypius monachus

 

Circaetus gallicus

 

Circus aeruginosus

 

Circus cyaneus

 

Circus macrourus

 

Circus pygargus

 

Accipiter gentilis arrigonii

 

Accipiter nisus granti

 

Accipiter brevipes

 

Buteo rufinus

 

Aquila pomarina

 

Aquila clanga

 

Aquila heliaca

 

Aquila adalberti

 

Aquila chrysaetos

 

Hieraaetus pennatus

 

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

 

Falco naumanni

 

Falco vespertinus

 

Falco columbarius

 

Falco eleonorae

 

Falco biarmicus

 

Falco cherrug

 

Falco rusticolus

 

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus mutus pyrenaicus

 

Lagopus mutus helveticus

 

Tetrao tetrix tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix italica

 

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

 

Turnix sylvatica

Gruidae

 

Grus grus

Rallidae

 

Porzana porzana

 

Porzana parva

 

Porzana pusilla

 

Crex crex

 

Porphyrio porphyrio

 

Fulica cristata

Otididae

 

Tetrax tetrax

 

Chlamydotis undulata

 

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

 

Himantopus himantopus

 

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

 

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

 

Cursorius cursor

 

Glareola pratincola

Charadriidae

 

Charadrius alexandrinus

 

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

 

Pluvialis apricaria

 

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

 

Calidris alpina schinzii

 

Philomachus pugnax

 

Gallinago media

 

Limosa lapponica

 

Numenius tenuirostris

 

Tringa glareola

 

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

 

Phalaropus lobatus

Laridae

 

Larus melanocephalus

 

Larus genei

 

Larus audouinii

 

Larus minutus

Sternidae

 

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

 

Sterna caspia

 

Sterna sandvicensis

 

Sterna dougallii

 

Sterna hirundo

 

Sterna paradisaea

 

Sterna albifrons

 

Chlidonias hybridus

 

Chlidonias niger

Alcidae

 

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

 

Pterocles orientalis

 

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus azorica

 

Columba trocaz

 

Columba bollii

 

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

 

Bubo bubo

 

Nyctea scandiaca

 

Surnia ulula

 

Glaucidium passerinum

 

Strix nebulosa

 

Strix uralensis

 

Asio flammeus

 

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

 

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

 

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

 

Alcedo atthis

Coraciidae

 

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

 

Picus canus

 

Dryocopus martius

 

Dendrocopos major canariensis

 

Dendrocopos major thanneri

 

Dendrocopos syriacus

 

Dendrocopos medius

 

Dendrocopos leucotos

 

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Chersophilus duponti

 

Melanocorypha calandra

 

Calandrella brachydactyla

 

Galerida theklae

 

Lullula arborea

Motacillidae

 

Anthus campestris

Troglodytidae

 

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

 

Luscinia svecica

 

Saxicola dacotiae

 

Oenanthe leucura

 

Oenanthe cypriaca

 

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

 

Acrocephalus melanopogon

 

Acrocephalus paludicola

 

Hippolais olivetorum

 

Sylvia sarda

 

Sylvia undata

 

Sylvia melanothorax

 

Sylvia rueppelli

 

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

 

Ficedula parva

 

Ficedula semitorquata

 

Ficedula albicollis

Paridae

 

Parus ater cypriotes

Sittidae

 

Sitta krueperi

 

Sitta whiteheadi

Certhiidae

 

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

 

Lanius collurio

 

Lanius minor

 

Lanius nubicus

Corvidae

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

 

Fringilla coelebs ombriosa

 

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

 

Loxia scotica

 

Bucanetes githagineus

 

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

 

Emberiza cineracea

 

Emberiza hortulana

 

Emberiza caesia

ПРИЛОЖЕНИЕ II/1 – ANEXO II/1 – PŘÍLOHA II/1 –BILAG II/1 – ANHANG II/1 – II/1 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 – ANNEX II/1 – ANNEXE II/1 – ALLEGATO II/1 – II/1. PIELIKUMS – II/1 PRIEDAS – II/1. MELLÉKLET – ANNESS II/1 – BIJLAGE II/1 – ZAŁĄCZNIK II/1 – ANEXO II/1 – ANEXA II/1 – PRÍLOHA II/1 – PRILOGA II/1 – LIITE II/1 – BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser fabalis

 

Anser anser

 

Branta canadensis

 

Anas penelope

 

Anas strepera

 

Anas crecca

 

Anas platyrhynchos

 

Anas acuta

 

Anas querquedula

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

 

Lagopus mutus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris rufa

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba livia

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ II/2 – ANEXO II/2 – PŘÍLOHA II/2 –BILAG II/2 – ANHANG II/2 – II/2 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 – ANNEX II/2 – ANNEXE II/2 – ALLEGATO II/2 – II/2. PIELIKUMS – II/2 PRIEDAS – II/2. MELLÉKLET – ANNESS II/2 – BIJLAGE II/2 – ZAŁĄCZNIK II/2 – ANEXO II/2 – ANEXA II/2 – PRÍLOHA II/2 – PRILOGA II/2 – LIITE II/2 – BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus olor

 

Anser brachyrhynchus

 

Anser albifrons

 

Branta bernicla

 

Netta rufina

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Clangula hyemalis

 

Melanitta nigra

 

Melanitta fusca

 

Bucephala clangula

 

Mergus serrator

 

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

 

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus lagopus lagopus

 

Tetrao tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Francolinus francolinus

 

Alectoris barbara

 

Alectoris chukar

 

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

 

Rallus aquaticus

 

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

 

Haematopus ostralegus

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

 

Pluvialis squatarola

 

Vanellus vanellus

Scolopacidae

 

Calidris canutus

 

Philomachus pugnax

 

Limosa limosa

 

Limosa lapponica

 

Numenius phaeopus

 

Numenius arquata

 

Tringa erythropus

 

Tringa totanus

 

Tringa nebularia

Laridae

 

Larus ridibundus

 

Larus canus

 

Larus fuscus

 

Larus argentatus

 

Larus cachinnans

 

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba oenas

 

Streptopelia decaocto

 

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Alauda arvensis

Muscicapidae

 

Turdus merula

 

Turdus pilaris

 

Turdus philomelos

 

Turdus iliacus

 

Turdus viscivorus

Sturnidae

 

Sturnus vulgaris

Corvidae

 

Garrulus glandarius

 

Pica pica

 

Corvus monedula

 

Corvus frugilegus

 

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

GR

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta fusca

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+

=

Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове.

+

=

Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+

=

Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.

+

=

Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+

=

Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+

=

Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.

+

=

Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.

+

=

Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.

+

=

États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+

=

Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+

=

Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.

+

=

Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.

+

=

Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.

+

=

Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.

+

=

Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

+

=

Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.

+

=

Estados-Membros que podem autorizar, conforme o no 3 do artigo 7o, a caça das espécies enumeradas.

+

=

Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate.

+

=

Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.

+

=

Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.

+

=

Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+

=

Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna.

ПРИЛОЖЕНИЕ III/1 – ANEXO III/1 – PŘÍLOHA III/1 –BILAG III/1 – ANHANG III/1 – III/1 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 – ANNEX III/1 – ANNEXE III/1 – ALLEGATO III/1 – III/1. PIELIKUMS – III/1 PRIEDAS – III/1. MELLÉKLET – ANNESS III/1 – BIJLAGE III/1 – ZAŁĄCZNIK III/1 – ANEXO III/1 – ANEXA III/1 – PRÍLOHA III/1 – PRILOGA III/1 – LIITE III/1 – BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

 

Alectoris rufa

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ III/2 – ANEXO III/2 – PŘÍLOHA III/2 –BILAG III/2 – ANHANG III/2 – III/2 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 – ANNEX III/2 – ANNEXE III/2 – ALLEGATO III/2 – III/2 PIELIKUMS – III/2 PRIEDAS – III/2. MELLÉKLET – ANNESS III/2 – BIJLAGE III/2 – ZAŁĄCZNIK III/2 – ANEXO III/2 – ANEXA III/2 – PRÍLOHA III/2 – PRILOGA III/2 – LIITE III/2 – BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser albifrons albifrons

 

Anser anser

 

Anas penelope

 

Anas crecca

 

Anas acuta

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus mutus

 

Tetrao tetrix britannicus

 

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola.

2.

31992 L 0043: smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0062: smernica Rady 97/62/ES z 27.10.1997 (Ú. v. ES L 305, 8.11.1997, s. 42),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29.9.2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

a)

Článok 1 písm. c) bod iii) sa nahrádza takto:

„iii)

predstavujú výnimočné príklady typických znakov jedného alebo viacerých z deviatich nasledujúcich biogeografických regiónov: alpský, atlantický, čiernomorský, boreálny, kontinentálny, makaronézsky, stredomorský, panónsky a stepný.“

b)

V článku 4 ods. 2 sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „deviatich“.

c)

Prílohy I a II sa nahrádzajú takto:

PRÍLOHA I

TYPY PRIRODZENÝCH BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, KTORÝCH OCHRANA SI VYŽADUJE VYHLÁSENIE OSOBITNÝCH CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Výklad

Usmernenia o výklade typov biotopov sú uvedené vo Výkladovej príručke biotopov Európskej únie schválenej výborom zriadeným podľa článku 20 (‚Výbor pre biotopy’) a uverejnenom Európskou komisiou (1)

Kód zodpovedá kódu NATURA 2000.

Označenie ‚*’ označuje prioritné typy biotopov.

1.   POBREŽNÉ A HALOFYTNÉ BIOTOPY

11.   Otvorené more a prílivové oblasti

1110

Piesčiny trvale pokryté nízkou vrstvou morskej vody

1120

* Posidonské dná (Posidonion oceanicae)

1130

Ústia riek

1140

Bažiny a piesčiny nepokryté morskou vodou pri nízkom prílive

1150

* Pobrežné lagúny

1160

Veľké plytké zátoky a zálivy

1170

Útesy

1180

Podmorské štruktúry vytvorené unikajúcimi plynmi

12.   Morské útesy a štrkové alebo kamenité pláže

1210

Jednoročná vegetácia naplavenín driftového pásma

1220

Trváca vegetácia kamenitých brehov

1230

Vegetáciou porastené morské útesy na pobreží Atlantického oceánu a Baltického mora

1240

Vegetáciou porastené morské útesy stredozemného pobrežia s endemickými druhmi rodu limonka (Limonium spp.)

1250

Vegetáciou porastené morské útesy makaronézskeho pobrežia s endemickou flórou

13.   Atlantické a vnútrozemské slaniská a slané lúky

1310

Porasty slanorožca (Salicornia spp.) a ďalších jednoročných rastlín kolonizujúcich bahno a piesok

1320

Trávnaté porasty druhov rodu Spartina (Spartinion maritimae)

1330

Atlantické slané lúky (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340

* Vnútrozemské slané lúky

14.   Stredozemné a termoatlantické slaniská a slané lúky

1410

Stredozemné slané lúky (Juncetalia maritimi)

1420

Stredozemné a termoatlantické halofilné kroviny (Sarcocornetea fruticosi)

1430

Iberská halonitrofilná kosodrevina (Pegano-Salsoletea)

15.   Slané a sadrovcové kontinentálne stepi

1510

* Slané stepi (Limonietalia)

1520

* Sadrovcové stepi (Gypsophiletalia)

1530

* Panónske slané stepi a slaniská

16.   Boreálne baltické súostrovia, pobrežnou a geologickou činnosťou vyzdvihnuté územia

1610

Baltické morénové ostrovy s vegetáciou piesočnatých, kamenitých a štrkových pláží a so sublitorálnou vegetáciou

1620

Boreálne baltické ostrovčeky a malé ostrovy

1630

* Boreálne baltické pobrežné lúky

1640

Boreálne baltické piesočnaté pláže s trvácou vegetáciou

1650

Boreálne baltické úzke zátoky

2.   POBREŽNÉ PIESKOVÉ DUNY A KONTINENTÁLNE DUNY

21.   Morské duny atlantického, severomorského a baltického pobrežia

2110

Embryonálne pohyblivé duny

2120

Pohyblivé duny pozdĺž pobrežnej čiary s Ammophila arenaria (‚biele duny’)

2130

* Pevné duny s bylinnou vegetáciou (sivé duny (‚sivé duny’)

2140

* Odvápnené pevné duny s Empetrum nigrum

2150

* Eu-atlantické odvápnené pevné duny (Calluno-Ulicetea)

2160

Duny s Hyppophae rhamnoides

2170

Duny so Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180

Zalesnené duny atlantickej, vnútrozemskej a boreálnej oblasti

2190

Vlhké dunové previsy

21A0

Machairs (* v Írsku)

22.   Morské duny stredozemného pobrežia

2210

Crucianellion maritimae, pevné pieskové duny

2220

Duny s Euphorbia terracina

2230

Duny s trávnatým porastom Malcolmietalia

2240

Duny s trávnatým porastom Brachypodietalia s jednoročnými rastlinami

2250

* Duny s húštinami jalovca (Juniperus spp.)

2260

Duny so skleorofylnou kosodrevinou (Cisto-Lavenduletalia)

2270

* Zalesnené duny s Pinus pinea a/alebo Pinus pinaster

23.   Kontinentálne duny, staré a odvápnené

2310

Suché pieskové vresoviská s CallunaGenista

2320

Suché pieskové vresoviská s CallunaEmpetrum nigrum

2330

Otvorené lúky kontinentálnych dún s CorynephorusAgrostis

2340

* Kontinentálne panónske duny

3.   SLADKOVODNÉ BIOTOPY

31.   Stojaté vody

3110

Oligotrofné vody, obsahujúce veľmi malé množstvo minerálov atlantických pieskových rovín s obojživelnou vegetáciou: Lobelia, Littorelia a Isoetes

3120

Oligotrofné vody, obsahujúce veľmi malé množstvo minerálov západných stredozemných pieskových rovín s Isoetes

3130

Oligotrofné vody v stredoeurópskej a perialpskej oblasti s obojživelnou vegetáciou: Littorella alebo Isoetes alebo jednoročnou vegetáciou na exponovaných brehoch (Nanocyperetalia)

3140

Tvrdé oligomezotrofné vody s bentickou vegetáciou formácie chara

3150

Prírodné eutrofické jazerá s vegetáciou typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

3160

Dystrofické jazerá

3170

* Stredozemné dočasné rybníky

3180

* Turloughs (Írsko)

3190

Jazerá sadrovcových krasov

31A0

* Transylvánske porasty lekna v horúcich prameňoch

32.   Tečúca voda – úseky vodných tokov s prírodnou alebo poloprírodnou dynamikou (malé, priemerné a veľké riečiská), kde kvalita vody nevykazuje výrazné zhoršenie

3210

Fínsko-škandinávske prirodzené rieky

3220

Alpské rieky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov

3230

Alpské rieky a ich drevnatá vegetácia s Myricaria germanica

3240

Alpské rieky a ich drevnatá vegetácia so Salix elaegnos

3250

Stredozemné rieky s kontinuálnym prietokom s Glaucium flavum

3260

Plávajúca vegetácia typu ranunculus rovinných a podhorských riek

3270

Chenopodietum rubri podhorských riek

3280

Stredozemné rieky s kontinuálnym prietokom: Paspalo-Agrostidion a visiace opony Salix a Populus alba

3290

Stredozemné rieky s diskontinuálnym prietokom

4.   VRESOVISKÁ A KROVINY MIERNEHO PÁSMA

4010

Severoatlantické vlhké vresoviská s Erica tetralix

4020

* Juhoatlantické vlhké vresoviská s Erica ciliaris a Erica tetralix

4030

Suché vresoviská (všetky podtypy)

4040

* Suché pobrežné vresoviská s Erica vagans a Ulex maritimus

4050

* Endemické makaronézske suché vresoviská

4060

Alpské a subalpské vresoviská

4070

* Kosodrevina s Pinus mugoRhododendron hirsutum (Mugo-Rhododenretum hirsuti)

4080

Subarktická vŕbová kosodrevina

4090

Endemické stredozemné vresoviská s hlodášovým kríkom

40A0

* Subkontinentálne peri-panónske kroviny

40B0

Húštiny vavrínu bobkového (Laurus nobilis)

40C0

* Pontosarmatské listnaté húštiny

5.   SKLEROFYLNÁ KOSODREVINA (MATORRAL)

51.   Kosodrevina substredozemného a mierneho pásma

5110

Stabilné porasty Buxus sempervirens na vápenatých skalných svahoch (Berberidion p.p.)

5120

Horské porasty Genista purgans

5130

Porasty Juniperus communis na vápenatých vresoviskách alebo lúkach

5140

* * Porasty Cistus palhinhae na morských mokrých vresoviskách (Junipero-Cistetum palhinhae)

52.   Stredozemné arborescentné matorral

5210

Stredozemné arborescentné matorral

5220

* Matorral so Zyziphus

5230

* Matorral s Laurus nobilis

53.   Teplé stredozemné a predstepné kroviny

5310

Vavrínové kroviny

5320

Nízke porasty pryšca v blízkosti útesov

5330

Teplé stredozemné a predpúštne kroviny

54.   Phrygana

5410

Astragalo-Plantaginetum subulatae phrygana

5420

Sarcopoterium spinosum phryganas

5430

Krétske porasty (Euphorbieto-Verbascion)

6.   PRÍRODNÉ A POLOPRÍRODNÉ LÚČNE PORASTY

61.   Prírodné lúky

6110

* Krasové vápencové lúky (Alysso-Sedion albi)

6120

* Suché pieskové vápencové lúky (Koelerion glaucae)

6130

Kalaminárske lúky

6140

Kremičité pyrenejské lúky s Festuca eskia

6150

Kremičité alpské a boreálne lúky

6160

Kremičité iberské lúky Festuca indigesta

6170

Alpské vápencové lúky

6180

Makaronézske horské lúky

6190

Panónske skalné lúky (Stipo-Festucetalia pallentis)

62.   Poloprírodné suché lúky a krovinaté fácie

6210

Na vápenatých substrátoch (Festuco Brometalia) (*významné miesta výskytu orchideí)

6220

* Pseudostep s trávami a ročnými porastami (Thero-Brachypodietea)

6230

* Lúky bohaté na druhy Nardus na kremičitých substrátoch v horských oblastiach (a podhorské oblasti v kontinentálnej Európe)

6240

* Subpanónske stepné lúky

6250

* Panónske stepné lúky na spraši

6260

* Panónske stepi na pieskoch

6270

* Fínsko-škandinávske nížinné druhovo bohaté suché až stredne vlhké lúky

6280

* Severské alvary a ploché skaly z prekambrického vápenca

62A0

Východné substredozemné suchomilné lúky (Scorzoneratalia villosae)

62B0

* Cyperské serpentinofilné lúky

62C0

* Pontosarmatské stepi

62D0

Acidofilné lúky s kostravou Festuca indigesta v iberských horách

63.   Sklerofilné spásané lesy (dehesy)

6310

Tuholisté spásané lesy (dehesy) so vždyzelenými dubmi (Quercus spp.)

64.   Poloprírodné vlhké lúky s vysokým bylinným porastom

6410

Lúky s porastom molinia na kriede a hline (Eu-Molinion)

6420

Stredozemné lúky s vysokým bylinným a rákosovým porastom (Molinio-Holoschoenion)

6430

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá nížin a horského až alpského stupňa

6440

Lúky podliehajúce záplavám s Cnidion dubii

6450

Severné boreálne aluviálne lúky

6460

Lúky na rašeliniskách Troodosu

65.   Mezofilné lúky

6510

Nížinné senové lúky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Horské senové lúky

6530

* Fínsko-škandinávske lúky s drevinami

7.   ZVÝŠENÉ RAŠELINISKÁ, BAŽINY A MOČIARE

71.   Kyslé rašeliniská Sphagnum

7110

* Aktívne zvýšené rašeliniská

7120

Degradované zvýšené rašeliniská (stále schopné prirodzenej regenerácie)

7130

Kobercové rašeliniská (*iba aktívne)

7140

Prechodné bažiny a trasoviská

7150

Prehĺbeniny na rašelinových substrátoch (Rhynchosporion)

7160

Fínsko-škandinávske prameniská a prameniskové slatiny

72.   Vápenaté močiare

7210

* Vápenaté močiare s Cladium mariscusCarex davalliana

7220

* Skamenené pukliny s tufovými útvarmi (Cratoneurion)

7230

Alkalické močiare

7240

* Alpské prvotné útvary Caricion bicoloris-atrofuscae

73.   Boreálne rašeliniská

7310

* Rašeliniská aapa

7320

* Palsové rašeliniská

8.   SKALNATÉ BIOTOPY A JASKYNE

81.   Štrky

8110

Kremičité sutiny horského stupňa po hranicu snehu (Androsacetalia alpinaeGaleopsietalia ladani)

8120

Vápenaté sutiny od horského po alpský stupeň (Thlaspietea rotudifolii)

8130

Západostredozemné a alpské termofilné sutiny

8140

Východostredozemné sutiny

8150

Stredoeurópske kremičité sutiny

8160

* Stredoeurópske vápencové sutiny

82.   Roklinová vegetácia na skalnatých svahoch

8210

Vápencové skalnaté svahy s chazmofytickou vegetáciou

8220

Kremičité skalnaté svahy s chazmofytickou vegetáciou

8230

Prvotná vegetácia na povrchoch skál (Sedo-Scleranthion alebo Sedo albi-Veronicion dillenii)

8240

* Vápencové chodníky

83.   Ďalšie skalnaté biotopy

8310

Jaskyne nesprístupnené verejnosti

8320

Polia lávy a prírodné prehĺbeniny

8330

Zatopené alebo čiastočne zatopené morské jaskyne

8340

Permanentné ľadovce

9.   LESY

(Sub)prírodná lesná vegetácia, obsahujúca pôvodné druhy tvoriace lesy z vysokých stromov s typickým podrastom a spĺňajúce nasledujúce kritériá: vzácne alebo zvyškové, a/alebo hosťujúce druhy, o ktoré má spoločenstvo záujem.

90.   Lesy boreálneho európskeho pásma

9010

* Západná tajga

9020

* Fínsko-škandinávske hemiboreálne prirodzené staré listnaté lesy (dub Quercus spp., lipa Tilia spp., javor Acer spp., jaseň Fraxinus spp. alebo brest Ulmus spp.) bohaté na epifyty

9030

* Prirodzené lesy v štádiu primárnej sukcesie na vyzdvihnutom morskom pobreží

9040

Severské subalpínske/subarktické lesy s brezou Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050

Fínsko-škandinávske lesy s bohatou bylinnou vegetáciou a smrekom obyčajným (Picea abies)

9060

Ihličnaté lesy na glaciofluviálnych morénových valoch alebo s nimi spojené

9070

Fínsko-škandinávske pasienky porastené drevinami

9080

* Fínsko-škandinávske listnaté močiarne lesy

91.   Lesy mierneho európskeho pásma

9110

Bukové lesy Luzulo-Fagetum

9120

Bukové lesy s Ilex a Taxus, bohaté na epifyty (Ilici-Fagion)

9130

Bukové lesy Asperulo-Fagetum

9140

Subalpské bukové lesy s AcerRumex arifolius

9150

Bukové lesy na vápenatom podklade (Cephalanthero-Fagion)

9160

Subatlantické a stredoeurópske dubové alebo dubovo-hrabové lesy Carpinion betuli

9170

Dubovo-hrabové lesy Galio-Carpinetum

9180

*Zalesnené rokliny Tilio-Acerion

9190

Staré acidofilné dubové lesy s Quercus robur na pieskových rovinách

91A0

Staré dubové lesy s Ilex a Blechnum na Britských ostrovoch

91B0

Lesy Fraxinus angustifolia

91C0

* Kaledónsky les

91D0

* Rašelinové lesy

91E0

* Zvyškové naplaveninové lesy (Alnion glutinoso-incanae)

91F0

Zmiešané dubovo-brestovo-jaseňové lesy pri veľkých riekach

91G0

* Panónske dubovo-hrabové lesy

91H0

* Panónske dubové lesy s dubom plstnatým (Quercus pubescens)

91I0

* Eurosibírske stepné dubové lesy

91J0

* Tisové lesy s tisom obyčajným (Taxus baccata) na Britských ostrovoch

91K0

Ilýrske lesy s bukom lesným (Aremonio-Fagion)

91L0

Ilýrske dubovo-hrabové lesy (Erythronio-Carpinion)

91M0

Panónsko-balkánske lesy s dubom cerovým a dubom zimným

91N0

* Panónske vnútrozemské húštiny borievky a topoľa bieleho na piesočných dunách (Junipero-Populetum albae)

91P0

Jedľový les Svätého kríža (Abietum polonicum)

91Q0

Západokarpatské vápnomilné lesy borovice lesnej

91R0

Borovicové lesy Dinárskych Dolomitov (Genisto januensis-Pinetum)

91S0

* Západopontské bukové lesy

91T0

Stredoerópske lišajníkovo-borovicové lesy

91U0

Borovicový les sarmatskej stepi

91V0

Dácke bukové lesy (Symphyto-Fagion)

91W0

Moézske bukové lesy

91X0

Dobrogejské bukové lesy

91Y0

Dácke dubovo-hrabové lesy

91Z0

Moézske lesy s lipou striebristou

91AA

* Východné lesy s dubom bielym

91BA

Moézske lesy s Abies alba

91CA

Borovicové lesy balkánsko-rodopskej oblasti

92.   Listnaté lesy stredozemnej oblasti

9210

* Apeninské bukové lesy s TaxusIlex

9220

* Apeninské bukové lesy s Abies alba a bukové lesy s Abies nebrodensis

9230

Galícijsko-portugalské dubové lesy s Quercus roburQuercus pyrenaica

9240

Lesy Quercus fagineaQuercus canariensis (Iberský polostrov)

9250

Lesy Quercus trojana (Taliansko a Grécko)

9260

Gaštanové lesy

9270

Helénske bukové lesy s Abies borisii-regis

9280

Lesy Quercus frainetto

9290

Cyprusové lesy (Acero-Cupression)

92A0

Plošiny Salix albaPopulus alba

92B0

Pobrežné porasty pozdĺž riek s diskontinuálnym tokom v stredozemnej oblasti s Rhododendron ponticum, Salix a inými

92C0

Lesy platanu orientálneho (Platanion orientalis)

92D0

Teplé stredozemné pobrežné plošiny (Nerio-Tamariceteae) a juhozápadné pobrežné plošiny na Iberskom polostrove (Securinegion tinctoriae)

93.   Sklerofylné lesy stredozemnej oblasti

9310

Lesy Quercus brachyphylla na Kréte

9320

Lesy Olea a Ceratonia

9330

Lesy Quercus suber

9340

Lesy Quercus ilexQuertius rotundifolia

9350

Lesy Quercus macrolepis

9360

* Makaronézske vavrínové lesy (Laurus, Ocotea)

9370

* Palmové háje Phoenix

9380

Lesy Ilex aquifolium

9390

* Kroviny a nízka lesná vegetácia s Quercus alnifolia

93A0

Lesy s Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94.   Alpské a subalpské ihličnaté lesy

9410

Acidofilné lesy (Vaccinio-Piceetea) s Picea na horských a alpínskych úrovniach (Vaccinio-Piceetea)

9420

Alpské lesy so smrekovcom a/alebo Pinus cembra

9430

Lesy Pinus uncinata (*na sadrovcovom alebo vápencovom podklade)

95.   Hornaté ihličnaté lesy stredozemnej oblasti

9510

* Apeninské lesy Abies albaPicea excelsa

9520

Lesy Abies pinsapo

9530

* Borovicové lesy s endemickým výskytom borovice čiernej v stredozemnej oblasti

9540

Borovicové lesy s endemickým výskytom mesogeánskej borovice vrátane Pinus mugo v stredozemnej oblasti a Pinus leucodermis

9550

Makaronézske borovicové lesy (endemické)

9560

* Endemické lesy stredozemnej oblasti s Juniperus spp.

9570

* Lesy Tetraclinis articulata (Andalúzia)

9580

* Lesy Taxus baccata

9590

* Lesy s Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Borovicové lesy v stredozemnej oblasti

PRÍLOHA II

DRUHY ŽIVOČÍCHOV A RASTLÍN, O KTORÉ MÁ SPOLOČENSTVO ZÁUJEM A KTORÝCH OCHRANA VYŽADUJE OZNAČENIE OSOBITNE CHRÁNENÝCH OBLASTÍ

Výklad

a)   Príloha II vyplýva z prílohy I, ktorá sa týka vytvorenia súvislej sústavy osobitne chránených území.

b)   Druhy uvedené v tejto prílohe sú označené:

názvom druhu alebo poddruhu alebo

skupinami druhov patriacich do vyššieho taxónu alebo do označenej časti tohto taxónu.

Skratka ‚spp.’ za názvom čeľade alebo rodu označuje všetky druhy patriace do tejto čeľade alebo rodu.

c)   Symboly

Hviezdička (*) pred názvom druhu označuje, že ide o prioritné druhy.

Väčšina druhov uvedených v tejto prílohe je tiež uvedená v prílohe IV. Ak sú druhy uvedené v tejto prílohe, ale nie sú uvedené v prílohe IV alebo prílohe V, za názvom druhu nasleduje symbol (o); ak sú druhy, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, uvedené tiež v prílohe V, ale nie sú uvedené v prílohe IV, za ich názvom nasleduje symbol (V).

a)   ŽIVOČÍCHY

STAVOVCE

CICAVCE

INSECTIVORA

Talpidae

 

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

 

Rhinolophus blasii

 

Rhinolophus euryale

 

Rhinolophus ferrumequinum

 

Rhinolophus hipposideros

 

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

 

Barbastella barbastellus

 

Miniopterus schreibersii

 

Myotis bechsteinii

 

Myotis blythii

 

Myotis capaccinii

 

Myotis dasycneme

 

Myotis emarginatus

 

Myotis myotis

Pteropodidae

 

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

 

Myomimus roachi

Sciuridae

 

* Marmota marmota latirostris

 

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

 

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

 

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Castoridae

 

Castor fiber (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, fínskych a švédskych populácií)

Cricetidae

 

Mesocricetus newtoni

Microtidae

 

Microtus cabrerae

 

* Microtus oeconomus arenicola

 

* Microtus oeconomus mehelyi

 

Microtus tatricus

Zapodidae

 

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

 

* Alopex lagopus

 

* Canis lupus (s výnimkou estónskej populácie; grécke populácie: len južne od 39. rovnobežky; španielske populácie: len tie, ktoré sú na juh od Duera; lotyšské, litovské a fínske populácie).

Ursidae

 

* Ursus arctos (s výnimkou estónskych, fínskych a švédskych populácií)

Mustelidae

 

* Gulo gulo

 

Lutra lutra

 

Mustela eversmanii

 

* Mustela lutreola

 

Vormela peregusna

Felidae

 

Lynx lynx (s výnimkou estónskych, lotyšských a fínskych populácií)

 

* Lynx pardinus

Phocidae

 

Halichoerus grypus (V)

 

* Monachus monachus

 

Phoca hispida bottnica (V)

 

* Phoca hispida saimensis

 

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

 

* Cervus elaphus corsicanus

 

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

 

* Bison bonasus

 

Capra aegagrus (prirodzené populácie)

 

* Capra pyrenaica pyrenaica

 

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (prirodzené populácie – Korzika a Sardínia)

 

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

 

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

 

Rupicapra rupicapra balcanica

 

* Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

 

Phocoena phocoena

 

Tursiops truncatus

PLAZY

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

 

Testudo graeca

 

Testudo hermanni

 

Testudo marginata

Cheloniidae

 

* Caretta caretta

 

* Chelonia mydas

Emydidae

 

Emys orbicularis

 

Mauremys caspica

 

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

 

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

 

Lacerta monticola

 

Lacerta schreiberi

 

Gallotia galloti insulanagae

 

* Gallotia simonyi

 

Podarcis lilfordi

 

Podarcis pityusensis

Scincidae

 

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

 

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

 

* Coluber cypriensis

 

Elaphe quatuorlineata

 

Elaphe situla

 

* Natrix natrix cypriaca

Viperidae

 

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

 

Vipera ursinii (s výnimkou Vipera ursinii rakosiensis)

 

* Vipera ursinii rakosiensis

OBOJŽIVELNÍKY

CAUDATA

Salamandridae

 

Chioglossa lusitanica

 

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

 

* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)

 

Salamandrina terdigitata

 

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

 

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

 

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

 

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

 

Triturus montandoni

 

Triturus vulgaris ampelensis

Proteidae

 

* Proteus anguinus

Plethodontidae

 

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

 

Hydromantes (Speleomantes) flavus

 

Hydromantes (Speleomantes) genei

 

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

 

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

 

Hydromantes (Speleomantes) supramontis

ANURA

Discoglossidae

 

* Alytes muletensis

 

Bombina bombina

 

Bombina variegata

 

Discoglossus galganoi (vrátane Discoglossus ‚jeanneae’)

 

Discoglossus montalentii

 

Discoglossus sardus

Ranidae

 

Rana latastei

Pelobatidae

 

* Pelobates fuscus insubricus

RYBY

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

 

Eudontomyzon spp. (o)

 

Lampetra fluviatilis (V) (s výnimkou fínskych a švédskych populácií)

 

Lampetra planeri (o) (s výnimkou estónskych, fínskych a švédskych populácií)

 

Lethenteron zanandreai (V)

 

Petromyzon marinus (o) (s výnimkou švédskych populácií)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

 

* Acipenser naccarii

 

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

 

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

 

Hucho hucho (prirodzené populácie) (V)

 

Salmo macrostigma (o)

 

Salmo marmoratus (o)

 

Salmo salar (len v sladkých vodách) (V) (s výnimkou fínskych populácií)

Coregonidae

 

* Coregonus oxyrhynchus (anadrómne populácie v určitých oblastiach Severného mora)

Umbridae

 

Umbra krameri (o)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

 

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

 

Anaecypris hispanica

 

Aspius aspius (V) (s výnimkou fínskych populácii)

 

Barbus comiza (V)

 

Barbus meridionalis (V)

 

Barbus plebejus (V)

 

Chalcalburnus chalcoides (o)

 

Chondrostoma genei (o)

 

Chondrostoma lusitanicum (o)

 

Chondrostoma polylepis (o) (vrátane C. willkommi)

 

Chondrostoma soetta (o)

 

Chondrostoma toxostoma (o)

 

Gobio albipinnatus (o)

 

Gobio kessleri (o)

 

Gobio uranoscopus (o)

 

Iberocypris palaciosi (o)

 

* Ladigesocypris ghigii (o)

 

Leuciscus lucumonis (o)

 

Leuciscus souffia (o)

 

Pelecus cultratus (V)

 

Phoxinellus spp. (o)

 

* Phoxinus percnurus

 

Rhodeus sericeus amarus (o)

 

Rutilus pigus (V)

 

Rutilus rubilio (o)

 

Rutilus arcasii (o)

 

Rutilus macrolepidotus (o)

 

Rutilus lemmingii (o)

 

Rutilus frisii meidingeri (V)

 

Rutilus alburnoides (o)

 

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

 

Cobitis elongata (o)

 

Cobitis taenia (o) (s výnimkou fínskych populácii)

 

Cobitis trichonica (o)

 

Misgurnus fossilis (o)

 

Sabanejewia aurata (o)

 

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata a Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

 

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

 

Aphanius iberus (o)

 

Aphanius fasciatus (o)

 

* Valencia hispanica

 

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

 

Gymnocephalus baloni

 

Gymnocephalus schraetzer (V)

 

* Romanichthys valsanicola

 

Zingel spp. ((o) s výnimkou Zingel asper a Zingel zingel (V))

Gobiidae

 

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

 

Padogobius nigricans (o)

 

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

 

Cottus gobio (o) (s výnimkou fínskych populácií)

 

Cottus petiti (o)

BEZSTAVOVCE

ČLÁNKONOŽCE

CRUSTACEA

Decapoda

 

Austropotamobius pallipes (V)

 

* Austropotamobius torrentium (V)

Isopoda

 

* Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

 

Agathidium pulchellum (o)

 

Bolbelasmus unicornis

 

Boros schneideri (o)

 

Buprestis splendens

 

Carabus hampei

 

Carabus hungaricus

 

* Carabus menetriesi pacholei

 

* Carabus olympiae

 

Carabus variolosus

 

Carabus zawadszkii

 

Cerambyx cerdo

 

Corticaria planula (o)

 

Cucujus cinnaberinus

 <