EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E0276

Spoločná pozícia Rady 2006/276/SZBP z  10. apríla 2006 o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska a ktorou sa ruší spoločná pozícia 2004/661/SZBP

OJ L 101, 11.4.2006, p. 5–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 374–379 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 13 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 13 - 19

No longer in force, Date of end of validity: 24/10/2010; Zrušil 32010D0639 . Latest consolidated version: 23/10/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/276/oj

11.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/5


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2006/276/SZBP

z 10. apríla 2006

o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska a ktorou sa ruší spoločná pozícia 2004/661/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada 24. septembra 2004 prijala spoločnú pozíciu 2004/661/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska (1) týkajúcu sa niektorých predstaviteľov Bieloruska, ktorí sú zodpovední za nezávislé vyšetrovanie a stíhanie údajných trestných činov a ktorí ho však nezačali a tým, ktorých Pourgouridesova správa Parlamentného zhromaždenia Rady Európy považuje za hlavných aktérov zúčastnených na zmiznutiach štyroch známych osôb v Bielorusku v rokoch 1999/2000 a na nasledovnom krytí trestného činu s ohľadom na zjavné marenie vyšetrovania.

(2)

Rada 13. decembra 2004 prijala spoločnú pozíciu 2004/848/SZBP, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2004/661/SZBP (2) s cieľom rozšíriť rozsah reštriktívnych opatrení na osoby, ktoré sú priamo zodpovedné za podvody pri voľbách a referende v Bielorusku 17. októbra 2004 a na tých, ktorí sú zodpovední za hrubé porušenie ľudských práv pri potláčaní pokojných účastníkov demonštrácie po voľbách a referende v Bielorusku.

(3)

Európska rada 23. marca 2006 odsúdila činnosť bieloruských orgánov, ktoré v ten deň zatýkali pokojných demonštrantov, uplatňujúcich svoje legitimné právo na slobodu zhromažďovania sa, aby tak protestovali proti spôsobu, akým prebehli prezidentské voľby v Bielorusku 19. marca 2006. Európska rada vyjadrila poľutovanie nad tým, že bieloruské orgány nedokázali naplniť záväzky voči OBSE, ktoré sa týkajú demokratických volieb a zastáva názor, že prezidentské voľby boli narušené od základu.

(4)

Európska rada preto rozhodla, že by EÚ mala prijať reštriktívne opatrenia voči osobám zodpovedným za porušenie medzinárodných volebných noriem vrátane prezidenta Lukašenka.

(5)

Reštriktívne opatrenia by sa mali tiež prijať voči bieloruskému vedeniu a predstaviteľom zodpovedným za porušenie medzinárodných volebných noriem a za ostrý zásah proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii.

(6)

Reštriktívne opatrenia zavedené spoločnou pozíciou 2004/661/SZBP a dodatočné reštriktívne opatrenia by sa mali konsolidovať v jednom nástroji. Spoločná pozícia 2004/661/SZBP by sa preto mala zrušiť,

(7)

Pokiaľ ide o opatrenia uvedené v odôvodnení (1), EÚ preskúma svoju pozíciu na základe ďalšieho vývoja, zohľadňujúc ochotu príslušných bieloruských orgánov úplne a transparente vyšetriť zmiznutia a osoby, ktoré sú zodpovedné za trestné činy postaviť pred spravodlivosť.

(8)

Reštriktívne opatrenia proti osobám, ktoré sú priamo zodpovedné za podvody pri voľbách a referende v Bielorusku 17. októbra 2004 a proti tým, ktorí sú zodpovední za hrubé porušenie ľudských práv pri potláčaní pokojných účastníkov demonštrácie po voľbách a referende by sa mali preskúmať s ohľadom na reformy vykonané vo volebnom zákone, s cieľom zosúladiť ho so záväzkami voči OBSE a ďalšími medzinárodnými normami pre demokratické voľby, ako to odporúča OBSE/ODIHR a s ohľadom na konkrétne opatrenia úradov s cieľom dodržiavať ľudské práva pri pokojných demonštráciách.

(9)

Reštriktívne opatrenia voči osobám, ktoré sú zodpovedné za porušenie medzinárodných volebných noriem počas volieb z 19. marca a za ostrý zásah proti občianskej spoločnosti v súvislosti s týmito voľbami, by sa mali preskúmať vzhľadom na rýchle prepustenie a rehabilitáciu všetkých zadržiavaných z politických dôvodov a na reformy vykonané vo volebnom zákone, s cieľom zosúladiť ho so záväzkami voči OBSE a ďalšími medzinárodnými normami pre demokratické voľby, ako to odporúča OBSE/ODIHR pre priebeh ďalších volieb s cieľom, aby konkrétne akcie orgánov rešpektovali demokratické hodnoty, právny štát, ľudské práva a základné slobody vrátane slobody prejavu a médií a slobody zhromažďovania sa a politického združovania sa,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabránili vstupu alebo prechodu cez svoje územia osobám, ktoré sú zodpovedné:

a)

za nezávislé vyšetrovania a stíhanie údajných trestných činov, ale ho nezačali a tie, ktoré sú Pourgouridesovou správou považované za kľúčových aktérov zmiznutia štyroch známych osôb v Bielorusku v rokoch 1999/2000 a za následné krytie trestného činu s cieľom zjavne mariť vyšetrovanie, uvedeným v prílohe I;

b)

za podvody pri voľbách a referende v Bielorusku 17. októbra 2004 a tie, ktoré sú zodpovedné za hrubé porušenie ľudských práv pri potláčaní pokojných účastníkov demonštrácie po voľbách a referende v Bielorusku, uvedeným v prílohe II;

c)

za porušenie medzinárodných volebných noriem pri prezidentských voľbách v Bielorusku 19. marca 2006 a za ostrý zásah proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, uvedeným v prílohe III.

2.   Odsek 1 neukladá členským štátom povinnosť odmietnuť vstup svojim vlastným štátnym príslušníkom na svoje územie.

3.   Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté prípady, v ktorých je členský štát viazaný povinnosťou podľa medzinárodného práva, a to:

i)

ak je hostiteľskou krajinou medzinárodnej medzivládnej organizácie;

ii)

ak je hostiteľskou krajinou medzinárodnej konferencie zvolanej Organizáciou Spojených národov alebo zvolanej pod jej záštitou;

iii)

podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity; alebo

iv)

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

4.   Odsek 3 sa považuje za uplatniteľný tiež v prípadoch, ak je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

5.   Rada bude náležite informovaná o všetkých prípadoch, v ktorých členský štát udelí výnimku podľa odsekov 3 alebo 4.

6.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených v odseku 1, ak je vycestovanie odôvodnené na základe naliehavej humanitárnej potreby alebo na základe účasti na medzivládnych zasadnutiach vrátane tých, ktoré podporuje Európska únia alebo tých, ktorých hostiteľskou krajinou je členský štát predsedajúci v úrade OBSE, na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Bielorusku.

7.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 6, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, pokiaľ jeden alebo viac členov Rady nevznesie písomne námietku do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viac členov Rady vznesie námietku, Rada môže kvalifikovanou väčšinou hlasov rozhodnúť o udelení navrhovanej výnimky.

8.   V prípadoch, v ktorých členský štát povolí osobám uvedeným na zozname v prílohách I, II a III vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie podľa odsekov 3, 4, 6 a 7, toto povolenie sa obmedzí na účel, na ktorý sa udeľuje, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 2

Rada na návrh členského štátu alebo Komisie, prijme zmeny v zoznamoch, ktoré sú uvedené v prílohách I, II a III podľa toho, ako si to vyžaduje politický vývoj v Bielorusku.

Článok 3

Na maximalizovanie účinku vyššie uvedených opatrení, Európska únia podporuje tretie štáty v prijatí reštriktívnych opatrení podobných tým, ktoré sú obsiahnuté v tejto spoločnej pozícii.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uplatňuje po dobu 12 mesiacov. Je predmetom neustáleho preskúmavania. Obnovuje sa alebo mení a dopĺňa v prípade potreby, ak sa Rada domnieva, že jej ciele neboli dosiahnuté.

Článok 5

Spoločná pozícia 2004/661/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 6

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 7

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. apríla 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. EÚ L 301, 28.9.2004, s. 67. Spoločná pozícia naposledy zmenená a doplnená spoločnou pozíciou 2005/666/SZBP (Ú. v. EÚ L 247, 23.9.2005, s. 40).

(2)  Ú. v. EÚ L 367, 14.12.2004, s. 35.


PRÍLOHA I

Zoznam osôb uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a)

1.

SIVAKOV, JURIJ Leonidovič, bývalý minister cestovného ruchu a športu Bieloruska, narodený 5. augusta 1946 v Sachalinskej oblasti, bývalá Ruská socialistická federatívna sovietska republika.

2.

ŠEJMAN VIKTOR Vladimirovič, štátny tajomník Bezpečnostnej rady Bieloruska, narodený 26. mája 1958 v Grodnianskej oblasti.

3.

PAVLIČENKO DMITRIJ Valerijevič, veliteľ jednotky zvláštneho nasadenia Ministerstva vnútra (SOBR) Bieloruska, narodený v roku 1966 vo Vitebsku.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovič, minister vnútra, narodený v roku 1956.


PRÍLOHA II

Zoznam osôb uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b)

1.

Lydia Michajlovna JERMOŠINA, predsedníčka Ústrednej volebnej komisie Bieloruska, narodená 29. januára 1953 v Slutsku (Minská oblasť).

2.

Jurij Nikolajevič PODOBED, podplukovník milície, veliteľ jednotky zvláštneho nasadenia (OMON), ministerstvo vnútra, narodený 5. marca 1962 v Slutsku (Minská oblasť).


PRÍLOHA III

Zoznam osôb uvedených v článku 1 ods. 1 písm. c)

1.

LUKAŠENKO Aleksander Grigorievič (30.8.1954, Kopys, Vitebská oblasť) prezident

2.

NIEVYHLAS Hienadz Mikalajevič; Nevyglas Gennady Nikolajevič (11.2.1954, Parahonsk, Pinská oblasť) vedúci prezidentskej kancelárie

3.

PETKEVIČ Natalia Vladimirovna (1972, Minsk) zástupkyňa prezidentskej kancelárie

4.

RUBINOV Anatolij Nikolajevič (15.4.1939) tajomník zodpovedný za médiá a ideologické otázky, prezidentská kancelária

5.

PRALIASKOVSKI Alieh Vitoldavič; Proleskovskij Oleg Vitoldovič (1.10.1963, Zagorsk – Rusko, dnešné Sergijev Posad) spolupracovník a vedúci centrálneho oddelenia pre ideologické otázky, prezidentská kancelária

6.

RADKOV Aleksander Michajlovič (1.7.1951, Votnja) minister školstva

7.

RUSAKEVIČ Vladimir Vasilevič (13.9.1947, Vygonošči) minister pre informácie

8.

HALAVANAV Viktar Ryhoravič; Golovanov Viktor Grigorevič (1952, Borisov) minister spravodlivosti

9.

ZIMOVSKI Aľaksander Ľanidavič; Zimovskij Alexander Leonidovič (10.1.1961, asi Ukrajina) člen hornej snemovne parlamentu; Riaditeľ štátnej spoločnosti rozhlasu a televízie

10.

KANAPĽOV Uladzimir Mikalajevič; Konopljev Vladimir Nikolajevič (3.1.1954, Akulintsy) predseda dolnej snemovne parlamentu

11.

CHARHINIETS Mikalaj Ivanavič; Cherginets Nikolaj Ivanovič (17.10.1937, Minsk) predseda zahraničného výboru hornej snemovne

12.

KASTSJAN Sjarhij Ivanavič; Kostjan Sergej Ivanovič (15.1.1941, Usochi, Mogilevská oblasť) predseda zahraničného výboru dolnej snemovne

13.

ORDA Michail Sjarhiejevič, Orda Michail Sergejevič (28.9.1966, Ďatlovo, Grodnianská oblasť) člen hornej snemovne parlamentu, vedúci predstaviteľ BRSM

14.

LOZOVIK Nikolaj Ivanovič (1951, Neviňany, Minská oblasť) zástupca ústrednej volebnej komisie Bieloruska

15.

MIKLAŠEVIČ Piotr Petrovič (1954, Kosuta, Minská oblasť) generálny prokurátor

16.

SLIŽEVSKY Oleg Leonidovič, riaditeľ odboru pre sociálne organizácie, strany a MVO, ministerstvo spravodlivosti

17.

CHARITON Alexander, poradca odboru sociálnych organizácií, strán a MVO ministerstva spravodlivosti

18.

SMYRNOV Jevgenij (1949, Riazanská oblasť, Rusko) prvý podpredseda hospodárskeho súdu

19.

REUTSKAJA Nadežda, sudkyňa Moskovskej oblasti Minska

20.

TRUBNIKOV Nikolaj, sudca Partizánskeho oblasti Minska

21.

KUPRJANOV Nikolaj, prokurátor Minska

22.

SUCHORENKO Stepan Nikolajevič (27.1.1957, Zdudiči, Mogilevská oblasť) predseda KGB

23.

DEMENTEJ Vasij Ivanovič, prvý tajomník, KGB

24.

KOZIK Ljanid Piatrovič; Kozik Leonid Petrovič (13.7.1948, Borisov) prezident Federácie odborových zväzov

25.

KOLEDA Alexander, predseda ústrednej volebnej komisie Brestskej oblasti

26.

USOV, N.D., predseda ústrednej volebnej komisie Gomelskej oblasti

27.

LUČINA Leonid, predseda ústrednej volebnej komisie Grodnianskej oblasti

28.

KRAVČENKO Tajana Alexandrovna, predsedkyňa ústrednej volebnej komisie mesta Minsk

29.

KURLOVIČ Vladimir, predseda ústrednej volebnej komisie Minskej oblasti

30.

METELICA Nikolaj, predseda ústrednej volebnej komisie Mogilevskej oblasti

31.

PIŠULENOK, M.V., predseda ústrednej volebnej komisie (CEC) Vitebskej oblasti


Top