EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1869

Nariadenie Komisie (ES) č. 1869/2005 zo 16. novembra 2005, ktorým sa nahrádzajú prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky

OJ L 300, 17.11.2005, p. 6–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 145–157 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 217 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 217 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 48 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1869/oj

17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1869/2005

zo 16. novembra 2005,

ktorým sa nahrádzajú prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (1), a najmä na jeho článok 31,

po porade s výborom zriadeným podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 805/2004,

keďže:

(1)

Prílohy I až VI k nariadeniu (ES) č. 805/2004 obsahujú viacero formulárov, ktoré sa majú používať v rámci postupu európskeho exekučného titulu pre nesporné nároky.

(2)

Po pristúpení nových členských štátov 1. mája 2004 by prílohy I až VI k nariadeniu (ES) č. 805/2004 mali byť nahradené s cieľom prispôsobiť štandardné formuláre na použitie v nových členských štátoch.

(3)

Nariadenie (ES) č. 805/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I až VI k nariadeniu (ES) č. 805/2004 sa nahrádzajú príslušnými prílohami k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2005

Za Komisiu

Franco FRATTINI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 15.


PRÍLOHA I

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

Image

Image


PRÍLOHA III

Image

Image


PRÍLOHA IV

Image


PRÍLOHA V

Image

Image

Image


PRÍLOHA VI

Image


Top