EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2216

Nariadenie Komisie (ES) č. 2216/2004 z 21. decembra 2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ESText s významom pre EHP

OJ L 319M , 29.11.2008, p. 1–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 037 P. 250 - 326
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 037 P. 250 - 326

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; Zrušil 32010R0920 . Latest consolidated version: 30/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2216/oj

29.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 386/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2216/2004

z 21. decembra 2004

o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES

(Text s významom pre EHP)

OBSAH

Kapitola I

Predmet a definície

Kapitola II

Registre a protokoly transakcií

Kapitola III

Obsah registrov

Oddiel 1

Výkazníctvo a dôvernosť

Oddiel 2

Účty

Oddiel 3

Účty strán

Oddiel 4

Holdingové účty prevádzkovateľa

Oddiel 5

Osobné holdingové účty

Oddiel 6

Tabuľky

Oddiel 7

Kódy a identifikátory

Kapitola IV

Kontroly a procesy

Oddiel 1

Blokovanie účtov

Oddiel 2

Au Utomatizované kontroly a proces zosúlaďovania údajov

Oddiel 3

Vykonávanie a finalizácia procesov

Kapitola V

Transakcie

Oddiel 1

Prideľovanie a vydávanie kvót na obdobie rokov 2005 – 2007

Oddiel 2

Prideľovanie a vydávanie kvót na obdobie rokov 2008 – 2012 a na každé nasledujúce päťročné obdobie

Oddiel 3

Prevody a oprávnenosť

Oddiel 4

Overené emisie

Oddiel 5

Vzdanie sa emisných kvót

Oddiel 6

Zrušenie a vyradenie

Oddiel 7

Zrušenie a nahradenie

Oddiel 8

Dobrovoľné zrušenie a vyradenie

Kapitola VI

Bezpečnostné normy, legalizácia a prístupové práva

Kapitola VII

Dostupnosť a spoľahlivosť informácií

Kapitola VIII

Záznamy a poplatky

Kapitola IX

Záverečné ustanovenia

Príloha I

Príloha II

Príloha III

Príloha IV

Príloha V

Príloha VI

Tabuľka VI-1:

Identifikačný kód jednotky

Tabuľka VI-2:

Platný počiatočný typ jednotky – Doplnkový typ jednotky

Tabuľka VI-3:

Identifikačný kód účtu

Tabuľka VI-4:

Identifikačný kód povolenia

Tabuľka VI-5:

Identifikačný kód vlastníka účtu

Tabuľka VI-6:

Identifikačný kód zariadenia

Tabuľka VI-7:

Identifikačný kód korelácie

Príloha VII

Príloha VIII

Tabuľka VIII-1:

Diagram sekvencie správ pre procesy týkajúce sa účtu alebo overených emisií

Tabuľka VIII-2:

Stavový diagram procesu týkajúceho sa účtu alebo overených emisií

Tabuľka VIII-3:

Komponenty a funkcie pre procesy týkajúce sa účtu alebo overených emisií

Tabuľka VIII-4:

Komponent MgmtOfAccountWS

Tabuľka VIII-5:

Funkcia MgmtOfAccountWS.CreateAccount()

Tabuľka VIII-6:

Funkcia MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()

Tabuľka VIII-7:

Funkcia MgmtOfAccountWS.CloseAccount()

Tabuľka VIII-8:

Funkcia MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()

Tabuľka VIII-9:

Funkcia MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()

Tabuľka VIII-10:

Komponent AccountManagement

Tabuľka VIII-11:

Funkcia ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()

Tabuľka VIII-12:

Funkcia ManagementOfAccount.CreateAccount()

Tabuľka VIII-13:

Funkcia AccountManagement.ValidateAccountUpdate()

Tabuľka VIII-14:

Funkcia ManagementOfAccount.CreateAccount()

Tabuľka VIII-15:

Funkcia ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()

Tabuľka VIII-16:

Funkcia ManagementOfAccount.CloseAccount()

Tabuľka VIII-17:

Funkcia ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Tabuľka VIII-18:

Funkcia ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions

Tabuľka VIII-19:

Sekundárne kontroly

Príloha IX

Tabuľka IX-1:

Terciárne kontroly

Príloha X

Tabuľka X-1:

Sekundárne kontroly

Príloha XI

Príloha XII

Tabuľka XII-1:

Nezávislé kódy Spoločenstva pre odpoveď na protokol transakcií

Príloha XIII

Príloha XIV

Príloha XV

Príloha XVI

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES z 13. októbra 2003 ktorou sa ustanovuje schéma obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva a mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 19 odsek 3,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES z 11. februára 2004 o mechanizme monitorovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a implementácie Kjótskeho protokolu (2), a najmä na druhú vetu prvého pododseku článku 6 odseku 1 uvedeného rozhodnutia,

keďže:

(1)

je potrebný integrovaný systém registrov Spoločenstva pozostávajúci z registrov Spoločenstva a jeho členských štátov zriadený podľa článku 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES, ktorý zahŕňa registre zriadené podľa článku 19 smernice č. 2003/87/ES a nezávislé protokoly transakcií Spoločenstva zavedené podľa článku 20 uvedenej smernice, aby sa zabezpečilo, že vydávanie, prevod a zrušenie emisných kvót nezahŕňa nezrovnalosti a že transakcie sú zlučiteľné so záväzkami vyplývajúcimi z Rámcového dohovoru Spojených národov o zmene podnebia (UNFCCC) a z Kjótskeho protokolu;

(2)

v súlade so smernicou č. 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (3) a s rozhodnutím 19/CP.7 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC majú byť zverejnené osobitné správy o riadnom základe na zabezpečenie, aby verejnosť mala prístup k informáciám uchovávaným v rámci integrovaného systému registrov, podliehajúc určitým požiadavkám utajenosti;

(3)

legislatíva Spoločenstva týkajúca sa ochrany osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov, najmä smernica č. 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (4), smernica č. 2002/58/ES týkajúca sa spracovania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (5) a nariadenie (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (6), má byť dodržiavaná, keď sú tieto dokumenty uplatňované na informácie uchovávané a spracúvané v súlade s týmto nariadením;

(4)

každý register má obsahovať jeden holdingový účet strany, jeden vyraďovací účet, ako aj stornovacie a náhradné účty požadované v súlade s rozhodnutím č. 19/CP.7 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC pre každé záväzné obdobie, a každý register zriadený podľa článku 19 smernice č. 2003/87/ES má obsahovať holdingové účty nevyhnutné na implementáciu požiadaviek uvedenej smernice pre prevádzkovateľov a pre iné osoby. Každý takýto účet má byť zriadený v súlade s normalizovanými postupmi, aby sa zabezpečila celistvosť systému registrov a prístup verejnosti k informáciám uchovávaným v tomto systéme;

(5)

článok 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES vyžaduje, aby Spoločenstvo a jeho členské štáty uplatňovali funkčné a technické špecifikácie pre normy výmeny údajov na systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované v súlade s rozhodnutím č. 24/CO.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC, na zriaďovanie a prevádzkovanie registrov a nezávislých protokolov Spoločenstva o transakciách. Uplatnenie a vypracovanie týchto špecifikácii vo vzťahu k integrovanému systému registrov Spoločenstva umožňuje začleniť registre zriadené podľa článku 19 smernice č. 2003/87/ES do registrov zriadených podľa článku 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES;

(6)

nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude vykonávať automatizované kontroly všetkých procesov v systéme registrov Spoločenstva v súvislosti s emisnými kvótami, overenými emisiami, účtami a Kjótskymi jednotkami, a nezávislý protokol transakcií UNFCCC bude vykonávať automatizované kontroly procesov týkajúcich sa Kjótskych jednotiek, aby sa zabezpečilo, že nejestvujú nijaké nezrovnalosti. Procesy, ktoré spadajú pod tieto kontroly budú prerušené, aby sa zabezpečilo, že transakcie v systéme registrov Spoločenstva spĺňajú požiadavky smernice č. 2003/87/ES a požiadavky vypracované v súlade s UNFCCC a Kjótskym protokolom;

(7)

všetky transakcie v systéme registrov Spoločenstva sa majú vykonávať v súlade s normalizovanými postupmi a v prípade potreby podľa zosúladeného časového harmonogramu, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek smernice č. 2003/87/ES a požiadaviek vypracovaných v súlade s UNFCCC a Kjótskym protokolom a ochránila sa integrita tohto systému;

(8)

majú sa uplatňovať minimálne normy bezpečnosti a zosúladené požiadavky na legalizáciu a prístupové práva s cieľom chrániť bezpečnosť informácií uchovávaných v integrovanom systéme registrov Spoločenstva;

(9)

centrálny správca a každý správca registra má zabezpečiť, aby prerušenia v prevádzke integrovaného systému registrov Spoločenstva boli udržiavané na minimálnej úrovni vykonávaním primeraných krokov, ktoré zabezpečia dostupnosť registrov a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva poskytnutím dôkladných systémov a postupov na ochranu všetkých informácií;

(10)

záznamy týkajúce sa všetkých procesov, operátorov a osôb v systéme registrov Spoločenstva majú byť uchovávané v súlade normami protokolovania údajov uvedenými vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov v rámci Kjótskeho protokolu vypracované v súlade s rozhodnutím 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC;

(11)

transparentný systém poplatkov a zákaz účtovať vlastníkom účtov špecifické transakcie v systéme registrov Spoločenstva pomôže zabezpečiť integritu tohto systému;

(12)

opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 23 odseku 1 smernice č. 2003/87/ES a v článku 9 odseku 2 rozhodnutia č. 280/20004/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE.

KAPITOLA I

PREDMET A DEFINÍCIE

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie ustanovuje všeobecné ustanovenia, funkčné a technické špecifikácie, prevádzkové a udržiavacie požiadavky týkajúce sa normalizovaného a zabezpečeného systému registrov pozostávajúceho z registrov vo forme normalizovaných elektronických databáz obsahujúcich všeobecné dátové prvky, a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva. Poskytuje aj efektívny systém komunikovania medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú definície uvedené v článku 3 smernice č. 2003/87/ES. Uplatňujú sa aj tieto definície:

a)

„obdobie rokov 2005 – 2007“ znamená obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2007 uvedené v článku 11 odseku 1 smernice č. 2003/87/ES;

b)

„obdobie rokov 2008 – 2012 a nasledujúce päťročné obdobie“ znamená obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2012 plus nasledujúce päťročné obdobie uvedené v článku 11 odseku 2 smernice č. 2003/87/ES;

c)

„vlastník účtu“ znamená osobu, ktorá vlastní účet v systéme registrov;

d)

„pridelené množstvo“ znamená množstvo emisií skleníkových plynov v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého vypočítané v súlade s emisnými hladinami určenými podľa článku 7 rozhodnutia č. 280/2004/ES;

e)

„jednotka prideleného množstva“ znamená jednotku vydanú podľa článku 7 odsekom 3 rozhodnutia č. 280/2004/ES;

f)

„splnomocnený zástupca“ znamená fyzickú osobu splnomocnenú zastupovať centrálneho správcu, správcu registra, vlastníka účtu alebo overovateľa podľa článku 23;

g)

„register CDM“ znamená register mechanizmu čistého rozvoja zriadený, prevádzkovaný a udržiavaný výkonnou radou mechanizmu čistého rozvoja podľa článku 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutiami prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu;

h)

„centrálny správca“ je osoba, ktorú Komisia určila podľa článku 20 smernice č. 2003/87/ES a poverila prevádzkovaním a udržiavaním nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva;

i)

„nezávislý protokol transakcií Spoločenstva“ znamená nezávislý protokol transakcií ustanovený v článku 20 odseku 1 smernice č. 2003/87/ES za účelom evidencie vydávania, prevodu a rušenia kvót zriadený, prevádzkovaný a udržiavaný podľa článku 5;

j)

„príslušný orgán“ znamená orgán alebo orgány určené členským štátom podľa článku 18 smernice č. 2003/87/ES;

k)

„odchýlka“ znamená nezrovnalosť zistenú nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva alebo nezávislým protokolom transakcií UNFCCC, podľa ktorej navrhovaný proces nezodpovedá požiadavkám špecifikovaným v rámci smernice č. 2003/87/ES vypracovaným v tomto nariadení a požiadavkám vypracovaným podľa UNFCCC alebo Kjótského protokolu;

l)

„vis major emisná kvóta“ znamená vis major emisnú kvótu vydanú podľa článku 29 smernice č. 2003/87/ES;

m)

„nekonzistentnosť“ znamená nezrovnalosť zistenú nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva alebo nezávislým protokolom transakcií UNFCCC, na základe ktorej sa informácie týkajúce sa emisných kvót, účtov alebo Kjótskych jednotiek poskytované registrom ako súčasť periodického procesu zosúlaďovania líšia od informácií obsiahnutých v jednom z týchto dvoch nezávislých protokolov transakcií;

n)

„Kjótska jednotka“ znamená AAU, RMU, ERU alebo CER;

o)

„proces“ znamená ľubovoľný z procesov uvedených v článku 32;

p)

„register“ znamená register zriadený, prevádzkovaný a udržiavaný podľa článku 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES a zahŕňa register zriadený podľa článku 19 smernice č. 2003/87/ES;

q)

„správca registra“ znamená príslušný orgán, osoby alebo osobu určené členským štátom alebo Komisiou, ktoré prevádzkujú a udržiavajú register v súlade s požiadavkami smernice č. 2003/87/ES, rozhodnutia č. 280/2004/ES a tohto nariadenia;

r)

„vyraďovacia jednotka“ znamená jednotku vydanú podľa článku 3 a Kjótskym protokolom;

s)

„dočasný CER“ (tCER) je CER vydaný na aktivity spojené s projektmi zalesňovania alebo znovuzalesňovania v rámci CDM, ktorý v súlade s rozhodnutiami prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskym protokolom vyprší na konci obdobia viazanosti, počas ktorého bol vydaný;

t)

„dlhodobý CER“ (lCER) je CER vydaný na aktivity spojené s projektmi zalesňovania alebo znovuzalesňovania v rámci CDM, ktorý v súlade s rozhodnutiami prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskym protokolom vyprší na konci úverovacieho obdobia aktivít spojených s projektmi zalesňovania alebo znovuzalesňovania v rámci CDM, pre ktoré bol vydaný;

u)

„register tretej krajiny“ znamená register zriadený, prevádzkovaný a udržiavaný krajinou uvedenou v prílohe B ku Kjótskemu protokolu, ktorá ratifikovala Kjótsky protokol a nie je členským štátom;

v)

„transakcia“ znamená vydanie, prevod, nadobudnutie, vzdanie sa, zrušenie alebo nahradenie prídavkov a vydanie, prevod, nadobudnutie, zrušenie a odstúpenie od ERUs, CERs, AAUs a RMUs a prenos ERUs, CERs a AAUs;

w)

„nezávislý protokol transakcií UNFCCC“ znamená nezávislý protokol transakcií zriadený, prevádzkovaný a udržiavaný sekretariátom Rámcového dohovoru Spojených národov o zmene podnebia;

x)

„overovateľ“ znamená príslušný, nezávislý, akreditovaný overovací orgán zodpovedný za vykonávanie procesu overovania a podávania správ o ňom v súlade s podrobnými požiadavkami ustanovenými členským štátom podľa prílohy V smernice č. 2003/87/ES;

y)

„rok“ znamená kalendárny rok definovaný podľa greenwichského času.

KAPITOLA II

REGISTRE A PROTOKOLY TRANSAKCIÍ

Článok 3

Registre

1.   Register vo forme normalizovanej elektronickej databázy si zriadi každý členský štát a Komisia do nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

2.   Každý register bude zahŕňať technické a programové vybavenie uvedené v prílohe I, bude prístupný cez Internet a bude zodpovedať funkčným a technickým špecifikáciám požadovaným týmto nariadením.

3.   Každý register bude do nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia schopný správne vykonávať všetky postupy súvisiace s overovaním emisií a účtov uvedených v prílohe VII, postupy zosúlaďovania uvedené v prílohe X a administratívne postupy uvedené v prílohe XI.

Každý register bude do nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia schopný správne vykonávať všetky postupy súvisiace s emisnými kvótami a Kjótskymi jednotkami uvedené v prílohe IX, s výnimkou postupov s typmi postupov 04-00, 06-00, 07-00 a 08-00.

Každý register bude do 31. marca 2005 schopný správne vykonávať postupy súvisiace s emisnými kvótami a Kjótskymi jednotkami s postupmi typu 04-00, 06-00, 07-00 a 08-00 uvedenými v prílohe IX.

Článok 4

Konsolidované registre

Členský štát alebo Komisia môže zriadiť, prevádzkovať a udržiavať svoj register konsolidovaným spôsobom spolu s jedným alebo viacerými inými členskými štátmi Spoločenstva za predpokladu, že jeho/jej register zostane odlišný.

Článok 5

Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva

1.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude zriadený Komisiou vo forme normalizovanej elektronickej databázy do nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

2.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude zahŕňať technické a programové vybavenie uvedené v prílohe I, bude prístupný cez Internet a bude zodpovedať funkčným a technickým špecifikáciám požadovaným týmto nariadením.

3.   Centrálny správca určený podľa článku 20 smernice č. 2003/87/ES bude prevádzkovať a udržiavať nezávislý protokol transakcií Spoločenstva v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

4.   Centrálny správca zabezpečí administratívne postupy uvedené v prílohe XI, aby bola umožnená integrita údajov v rámci systému registrov.

5.   Centrálny správca bude vykonávať postupy súvisiace s emisnými kvótami, overenými emisiami, účtami alebo Kjótskymi jednotkami iba, ak to bude nevyhnutné na plnenie jeho funkcií ako centrálneho správcu.

6.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude do nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia schopný správne vykonávať všetky postupy súvisiace s emisnými kvótami, overenými emisiami, účtami alebo Kjótskymi jednotkami uvedené v prílohe VIII a prílohe IX.

Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude do nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia schopný správne vykonávať postup zosúlaďovania uvedený v prílohe X a administratívne postupy uvedené v prílohe XI.

Článok 6

Komunikačné spojenie medzi registrami a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva

1.   Komunikačné spojenie medzu každým registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva bude nadviazané do 31. decembra 2004.

Centrálny správca aktivuje komunikačné spojenie po úspešnom uskutočnení testovacích postupov uvedených v prílohe XIII a inicializačných postupov uvedených v prílohe XIV a vyrozumie o tom príslušného správcu registra.

2.   Od 1. januára 2005 až do nadviazania komunikačného spojenia uvedeného v článku 7 budú všetky procesy týkajúce sa emisných kvót, overených emisií a účtov dokončené cestou výmeny údajov cez nezávislý protokol transakcií Spoločenstva.

3.   Komisia môže dať centrálnemu správcovi pokyn, aby dočasne pozastavil proces uvedený v prílohách VIII a IX iniciovaný registrom, ak tento proces nie je vykonávaný v súlade s článkami 32 až 37.

Komisia môže dať centrálnemu správcovi pokyn, aby dočasne komunikačné spojenie medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva, alebo pozastavil všetky alebo niektoré procesy uvedené v prílohách VIII a IX, ak daný register nie je prevádzkovaný a udržiavaný v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Článok 7

Komunikačné spojenie medzi nezávislými protokolmi transakcií

Komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC bude promptne ustanovené po zriadení nezávislého protokolu transakcií UNFCCC.

Po ustanovení tohto spojenia budú všetky postupy súvisiace s emisnými kvótami, overenými emisiami, účtami a Kjótskymi jednotkami dokončené výmenou údajov cez nezávislý protokol transakcií UNFCCC a nezávislý protokol transakcií Spoločenstva.

Článok 8

Správcovia registrov

1.   Každý členský štát a Komisia určí správcu registra, ktorý bude prevádzkovať a udržiavať jeho/jej register v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Členské štáty a Komisia zabezpečia, že sa nevyskytne nijaký konflikt záujmov medzi správcom registra a jeho/jej vlastníkmi účtov alebo medzi správcom registra a centrálnym správcom.

2.   Každý členský štát do 1. septembra 2004 oznámi Komisii údaje o totožnosti a kontaktné údaje správcu svojho registra v súlade s postupmi inicializácie uvedenými v prílohe XIV.

3.   Členské štáty a Komisia si ponechajú maximálnu zodpovednosť a právomoc v súvislosti s prevádzkovaním a udržiavaním svojich registrov.

4.   Komisia bude koordinovať implementáciu požiadaviek tohto nariadenia správcami registrov každého členského štátu a centrálnym správcom.

KAPITOLA III

OBSAH REGISTROV

ODDIEL 1

Výkazníctvo a dôvernosť

Článok 9

Výkazníctvo

1.   Každý správca registra transparentným a usporiadaným spôsobom sprístupní cez webovú stránku svojho registra informácie uvedené v prílohe XVI príjemcom uvedeným v prílohe XVI a s frekvenciou určenou v prílohe XVI. Správcovia registrov nebudú zverejňovať dodatočné informácie uchovávané v registroch.

2.   Centrálny správca transparentným a usporiadaným spôsobom sprístupní cez webovú stránku nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva informácie uvedené v prílohe XVI príjemcom uvedeným v prílohe XVI a s frekvenciou určenou v prílohe XVI. Centrálny správca nebude zverejňovať dodatočné informácie uchovávané v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva

3.   Každá webová stránka umožní príjemcom správ uvedeným v prílohe XVI preštudovať tieto správy s využitím vyhľadávacích prostriedkov.

4.   Každý správca registra je zodpovedný za presnosť informácií pochádzajúcich z jeho registra a sprístupnených cez webovú stránku nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva.

5.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva ani registre nebudú vyžadovať od vlastníkov účtov, aby predkladali cenové informácie týkajúce sa emisných kvót alebo Kjótskych jednotiek.

Článok 10

Dôvernosť

1.   Všetky informácie, vrátane informácií o vlastnení všetkých účtov a o všetkých uskutočnených transakciách, uchovávané v registroch a v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva sú považované za dôverné na všetky účely iné ako implementácia požiadaviek tohto nariadenia, smernice 2003/87/ES alebo vnútroštátneho práva.

2.   Informácie uchovávané v registroch nesmú byť použité bez predbežného súhlasu príslušného vlastníka účtu, s výnimkou prevádzkovania a udržiavania týchto registrov v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

3.   Každý príslušný orgán a správca registra vykonáva postupy súvisiace s emisnými kvótami, overenými emisiami, účtami a Kjótskymi jednotkami len, ak je nevyhnutné plniť jeho úlohy ako príslušný orgán alebo správca registra.

ODDIEL 2

Účty

Článok 11

Účty

1.   Od 1. januára 2005 bude každý register obsahovať najmenej jeden holdingový účet strany utvorený podľa článku 12.

2.   Od 1. januára 2005 bude každý register členského štátu obsahovať holdingový účet operátora pre každé zariadenie utvorený podľa článku 15 a každý register bude obsahovať najmenej jeden osobný holdingový účet pre každú osobu utvorený podľa článku 19.

3.   Od 1. januára 2005 bude každý register obsahovať jeden vyraďovací účet a jeden stornovací účet na obdobie 2005 – 2007 a jeden stornovací účet na obdobie 2008 – 2012, utvorené podľa článku 12.

4.   Od 1. januára 2008 a od 1. januára každého nasledujúceho päťročného obdobia bude každý register obsahovať jeden vyraďovací účet, stornovací účet a náhradný účet na základe príslušných rozhodnutí prijatých v súlade s UNFCCC alebo s Kjótskym protokolom na obdobie rokov 2008 – 2012 a na každé nasledujúce päťročné obdobie, utvorené podľa článku 12.

5.   Pokiaľ nie je ustanovené inak, všetky účty budú schopné viesť emisné kvóty a Kjótske jednotky.

ODDIEL 3

Účty strán

Článok 12

Utváranie účtov strán

1.   Príslušný orgán členského štátu a Komisia predloží príslušnému správcovi registra žiadosť o utvorenie účtov uvedených v článku 11 odsekoch 1, 3 a 4 vo svojich registroch.

Žiadateľ poskytne správcovi registra informácie odôvodnene požadované správcom registra. Tieto informácie budú obsahovať údaje uvedené v prílohe IV.

2.   Do 10 dní od obdržania žiadosti podľa odseku 1 alebo po aktivácii komunikačného spojenia medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva, podľa toho, ktorý dátum je neskorší, správca registra utvorí účet v registri v súlade s postupom utvárania účtov uvedeným v prílohe VIII.

3.   Žiadateľ uvedený v odseku 1 do 10 dní vyrozumie svojho správcu registra o všetkých zmenách v informáciách poskytnutých svojmu správcovi registra podľa odseku 1. Do 10 dní od obdržania tohto vyrozumenia správca registra aktualizuje tieto informácie v súlade s postupom aktualizácie účtov uvedeným v prílohe VIII.

4.   Správca registra môže požiadať žiadateľa uvedeného v odseku 1, aby súhlasil s dodržiavaním odôvodnených podmienok týkajúcich sa otázok uvedených v prílohe V.

Článok 13

Zatvorenie účtov strán

Do 10 dní od obdržania žiadosti od príslušného orgánu členského štátu alebo od Komisie o zatvorenie holdingového účtu strany jeho/jej správca registra zatvorí účet v súlade s postupom zatvárania účtov uvedeným v prílohe VIII.

Článok 14

Vyrozumenie

Správca registra bezodkladne vyrozumie vlastníka účtu o utvorení alebo aktualizácii jeho účtov strany a o zatvorení jeho holdingových účtov strany.

ODDIEL 4

Holdingové účty prevádzkovateľa

Článok 15

Utváranie holdingových účtov prevádzkovateľa

1.   Do 14 dní od vydania každej kvóty na emisie skleníkových plynov prevádzkovateľovi, ak zariadenie nebolo predtým zahrnuté do takého povolenia, alebo od aktivácie komunikačného spojenia medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva, podľa toho, ktorý dátum je neskorší, príslušný orgán alebo prevádzkovateľ, ak to vyžaduje príslušný orgán, poskytne správcovi registra členského štátu informácie uvedené v prílohe III.

2.   Do 10 dní od obdržania informácií uvedených v odseku 1 alebo od aktivácie komunikačného spojenia medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva, podľa toho, ktorý dátum je neskorší, správca registra utvorí holdingový účet prevádzkovateľa uvedený v článku 11 odseku 2 pre každé zariadenie vo svojom registri v súlade s postupom utvárania účtov uvedeným v prílohe VIII.

3.   Príslušný orgán alebo prevádzkovateľ, ak to vyžaduje príslušný orgán, do 10 dní vyrozumie správcu registra o všetkých zmenách v informáciách poskytnutých správcovi registra podľa odseku 1. Do 10 dní od obdržania tohto vyrozumenia správca registra aktualizuje údaje prevádzkovateľa v súlade s postupom aktualizácie účtov uvedeným v prílohe VIII.

4.   Správca registra môže požiadať prevádzkovateľov, aby súhlasili s dodržiavaním odôvodnených podmienok týkajúcich sa otázok uvedených v prílohe V.

Článok 16

Vedenie Kjótskych jednotiek na holdingových účtoch prevádzkovateľa

Holdingový účet prevádzkovateľa bude schopný viesť Kjótske jednotky, ak ho na to splnomocní legislatíva členského štátu alebo Spoločenstva.

Článok 17

Zatvorenie holdingových účtov prevádzkovateľa

1.   Príslušný orgán do 10 dní vyrozumie správcu registra o kvóte na emisie skleníkových plynov, ktorá bola zrušená alebo odstúpená pre zariadenie, ktoré v dôsledku toho nie je zahrnuté do tohto povolenia. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, správca registra zatvorí všetky holdingové účty prevádzkovateľa súvisiace s uvedeným zrušením alebo odstúpením v súlade s postupom zatvárania účtov uvedeným v prílohe VIII, a to k 30. júnu v roku po zrušení alebo odstúpení, ak príslušný vklad zariadenia do tabuľky stavu súladu v poslednom roku je väčší ako nula alebo sa rovná nule. Ak je príslušný vklad zariadenia do tabuľky stavu súladu v poslednom roku menší ako nula, správca registra zatvorí jeho účet deň potom, čo bude jeho vklad väčší ako nula, alebo deň potom, čo príslušný orgán nariadil správcovi registra zatvoriť účet, pretože nejestvujú nijaké odôvodnené vyhliadky, že by sa prevádzkovateľ zariadenia zriekol ďalších emisných kvót.

2.   Ak existuje kladný zostatok emisných kvót alebo Kjótskych jednotiek na holdingovom účte prevádzkovateľa, ktorý má správca registra zatvoriť v súlade s odsekom 1, správca registra najprv požiada prevádzkovateľa, aby špecifikoval iný účet v rámci systému registra, na ktorý majú byť potom emisné kvóty alebo Kjótske jednotky prevedené. Ak prevádzkovateľ do 60 dní neodpovedal na žiadosť správcu registra, posledne menovaný prevedie zostatok na holdingový účet strany.

Článok 18

Vyrozumenie

Správca registra bezodkladne vyrozumie vlastníka účtu o utvorení, aktualizovaní alebo zatvorení jeho holdingového účtu prevádzkovateľa.

ODDIEL 5

Osobné holdingové účty

Článok 19

Utváranie osobných holdingových účtov

1.   Žiadosť o utvorenie osobného holdingového účtu sa predkladá správcovi príslušného registra.

Žiadateľ poskytne správcovi registra informácie odôvodnene požadované správcom registra. Tieto informácie budú obsahovať údaje uvedené v prílohe IV.

2.   Do 10 dní od obdržania žiadosti podľa odseku 1 alebo od aktivácie komunikačného spojenia medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva, podľa toho, čo nastane skôr, správca registra utvorí osobný účet vo svojom registri v súlade s postupom utvárania účtov uvedeným v prílohe VIII.

Správca registra nezriadi vo svojom registri viac ako 99 osobných holdingových účtov na meno jednej osoby.

3.   Žiadateľ do 10 dní vyrozumie správcu registra o všetkých zmenách v informáciách poskytnutých správcovi registra podľa odseku 1. Správca registra do 10 dní od obdržania tohto vyrozumenie aktualizuje údaje osoby v súlade s postupom aktualizácie účtov uvedeným v prílohe VIII.

4.   Správca registra môže požiadať žiadateľa uvedeného v odseku 1, aby súhlasil s dodržiavaním podmienok týkajúcich sa otázok uvedených v prílohe V.

Článok 20

Vedenie Kjótskych jednotiek na osobných holdingových účtoch

Osobný holdingový účet bude schopný viesť Kjótske jednotky, ak bude na to splnomocnený legislatívou členského štátu alebo Spoločenstva.

Článok 21

Zatvorenie osobného holdingového účtu

1.   Správca registra do 10 dní od obdržania žiadosti od osoby o zatvorenie osobného holdingového účtu zatvorí účet v súlade s procesom zatvárania účtov uvedeným v prílohe VIII.

2.   Ak je na osobnom holdingovom účte nulový zostatok a počas 12-mesačného obdobia neboli zaznamenané nijaké transakcie, správca registra vyrozumie vlastníka účtu o tom, že osobný holdingový účet bude zatvorený do 60 dní, pokiaľ v priebehu uvedeného obdobia správca registra neobdrží od vlastníka účtu požiadavku, že osobný holdingový účet má byť zachovaný. Ak správca registra neobdrží od vlastníka účtu nijakú takúto požiadavku, zatvorí účet v súlade s postupom zatvárania účtov uvedeným v prílohe VIII.

Článok 22

Vyrozumenie

Správca registra bezodkladne vyrozumie vlastníka účtu o utvorení, aktualizovaní alebo zatvorení jeho osobného holdingového účtu.

Článok 23

Splnomocnení zástupcovia

1.   Každý vlastník účtu vymenuje primárneho a sekundárneho splnomocneného zástupcu pre každý účet utvorený v súlade s článkami 12, 15 a 19. Žiadosti o vykonávanie postupov predkladá správcovi registra splnomocnený zástupca v mene vlastníka účtu.

2.   Každý členský štát a Komisia môže povoliť vlastníkovi účtu, aby vo svojom registri vymenoval dodatočného splnomocneného zástupcu, ktorého súhlas sa vyžaduje okrem súhlasu primárneho a sekundárneho zástupcu na predloženie žiadosti správcovi registra, aby vykonal jeden alebo viac postupov podľa článku 49 odsekom 1 a článkami 52,53 a 62.

3.   Každý overovateľ vymenuje aspoň jedného splnomocneného zástupcu, aby vložil alebo schválil vloženie ročných overených emisií pre zariadenie do tabuľky overených emisií podľa článku 51 odsekom 1.

4.   Každý správca registra a centrálny správca vymenuje aspoň jedného splnomocneného zástupcu na prevádzkovanie a udržiavanie ich registrov a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva v mene príslušného správcu.

ODDIEL 6

Tabuľky

Článok 24

Tabuľky

1.   Od 1. januára 2005 bude register každého členského štátu obsahovať jednu tabuľku overených emisií. jednu tabuľku odstúpených emisných kvót a jednu tabuľku stavu súladu.

Každý register môže obsahovať dodatočné tabuľky na iné účely.

2.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva môže obsahovať jednu tabuľku národného plánu prideľovania pre každý členský štát na obdobia 2005 – 2007, 2008 – 2012 a na každé nasledujúce päťročné obdobie.

Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva môže obsahovať dodatočné tabuľky na iné účely.

3.   Tabuľky v registri každého členského štátu môžu obsahovať informácie uvedené v prílohe II. Holdingové účty prevádzkovateľa a osobné holdingové účty budú obsahovať informácie uvedené v prílohe XVI.

Tabuľka národného plánu prideľovania v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva bude obsahovať informácie uvedené v prílohe XIV.

ODDIEL 7

Kódy a identifikátory

Článok 25

Kódy

Každý register bude obsahovať súbor vstupných kódov uvedených v prílohe VII a súbor kódov odpovedí uvedených v prílohe XII, aby sa zabezpečila správna interpretácia informácií vymieňaných počas každého procesu.

Článok 26

Identifikačné kódy a alfanumerické identifikátory účtov

Pred utvorením účtu správca registra pridelí každému účtu osobitný identifikačný kód a alfanumerický identifikátor účtu špecifikovaný vlastníkom účtu ako súčasť informácií uvedených v prílohách III resp. IV. Pred utvorením účtu správca registra pridelí tiež vlastníkovi účtu unikátny identifikačný kód vlastníka účtu obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI.

KAPITOLA IV

KONTROLY A POSTUPY

ODDIEL 1

Blokovanie účtov

Článok 27

Blokovanie holdingových účtov prevádzkovateľa

1.   Ak k 1. aprílu každého roka, počnúc rokom 2006, nebudú do tabuľky overených emisií vložené ročné overené emisie za predchádzajúci rok v súlade s postupom vkladania overených emisií uvedeným v prílohe VIII, správca registra zablokuje prevod všetkých emisných kvót z holdingového účtu prevádzkovateľa pre príslušné zariadenie.

2.   Ak budú ročné overené emisie zariadenia za rok uvedený v odseku 1 vložené do tabuľky overených emisií, správca registra odblokuje účet.

3.   Správca registra bezodkladne vyrozumie príslušného vlastníka účtu a príslušný orgán o zablokovaní alebo odblokovaní holdingového účtu prevádzkovateľa.

4.   Odsek 1 sa nevzťahuje na odstúpenie emisných kvót podľa článku 52 alebo na zrušenie a nahradenie emisných kvót podľa článkov 60 a 61.

ODDIEL 2

Automatizované kontroly a proces zosúlaďovania údajov

Článok 28

Zisťovanie odchýliek nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva

1.   Centrálny správca zabezpečí, aby nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykonával automatizované kontroly uvedené v prílohe VIII, prílohe IX a prílohe XI pre všetky postupy, týkajúce sa emisných kvót, overených emisií, účtov a Kjótskych jednotiek s cieľom zabezpečiť, aby sa nevyskytli nijaké odchýlky.

2.   Ak automatizované kontroly uvedené v odseku 1 zistia nejakú odchýlku v postupe podľa prílohy VIII, prílohy IX a prílohy XI, centrálny správca bezodkladne informuje o tom príslušného správcu alebo správcov registra vrátením automatizovanej odpovede s podrobným opisom presného charakteru odchýlky s použitím kódov odpovedí uvedených v prílohe VIII, prílohe IX a prílohe XI. Po získaní tohto kódu odpovede pre postupy podľa prílohy VIII a prílohy IX správca iniciujúceho registra preruší daný postup a informuje o tom nezávislý protokol transakcií Spoločenstva. Centrálny správca neaktualizuje informácie obsiahnuté v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva. Príslušný správca alebo správcovia registra bezodkladne informujú príslušného vlastníka účtu o tom, že postup bol prerušený.

Článok 29

Zisťovanie nezrovnalostí nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva

1.   Centrálny správca zabezpečí, aby nezávislý protokol transakcií Spoločenstva periodicky inicioval proces zosúlaďovania údajov uvedený v prílohe X. Na tento účel bude nezávislý protokol transakcií Spoločenstva zaznamenávať všetky procesy týkajúce sa emisných kvót, účtov a Kjótskych jednotiek.

Pomocou tohto procesu bude nezávislý protokol transakcií Spoločenstva kontrolovať, či vedenie Kjótskych jednotiek a emisných kvót na každom účte v registri je totožné so záznamami vedenými v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva.

2.   Ak sa v priebehu procesu zosúlaďovania údajov zistí nejaká nezrovnalosť, centrálny správca bezodkladne informuje o tom príslušného správcu alebo správcov registra. Ak nezrovnalosť nebude odstránená, centrálny správca zabezpečí, aby nezávislý protokol transakcií Spoločenstva neumožnil pokračovanie nijakého ďalšieho procesu podľa prílohy VIII a prílohy IX týkajúceho sa ktorejkoľvek emisnej kvóty, účtu alebo Kjótskej jednotky, ktoré sú vystavené predchádzajúcej nezrovnalosti.

Článok 30

Zisťovanie odchýliek a nezrovnalostí nezávislým protokolom transakcií UNFCCC

1.   Ak nezávislý protokol transakcií UNFCCC po automatizovanej kontrole informuje príslušného správcu alebo správcov registra o odchýlke v niektorom procese, správca iniciujúceho registra preruší daný proces a informuje o tom nezávislý protokol transakcií UNFCCC. Príslušný správca alebo správcovia registra bezodkladne informuje príslušného vlastníka účtu o prerušení daného procesu.

2.   Ak nezávislý protokol transakcií UNFCCC zistil nejakú nezrovnalosť, centrálny správca zabezpečí, aby nezávislý protokol transakcií Spoločenstva neumožnil pokračovanie nijakého ďalšieho procesu podľa prílohy VIII a prílohy IX týkajúceho sa ktorejkoľvek z Kjótskych jednotiek, ktoré sú vystavené predchádzajúcej nezrovnalosti a ktoré nepodliehajú automatizovaným kontrolám nezávislého protokolu transakcií UNFCCC.

Článok 31

Automatizované kontroly registra

Pred a v priebehu vykonávania všetkých procesov správca registra zabezpečí, aby sa v registri vykonávali všetky príslušné automatizované kontroly, ktorých účelom je zistiť odchýlky, a tým sa prerušil proces v predstihu pred automatizovanými kontrolami vykonávanými nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC.

ODDIEL 3

Vykonávanie a finalizácia procesov

Článok 32

Procesy

Každý proces sa riadi úplnou sekvenciou pre výmenu správ pre daný typ procesu, ako je uvedené v prílohe VIII, prílohe IX, prílohe X a prílohe XI. Každá správa bude zodpovedať formátu a informačným požiadavkám opísaným s použitím jazyka popisu webových služieb vypracovaných podľa UNFCCC a Kjótskeho protokolu.

Článok 33

Identifikačné kódy

Správca registra pridelí každému procesu uvedenému v prílohe VIII osobitný identifikačný kód korelácie a každému procesu uvedenému v prílohe IX osobitný identifikačný kód transakcie. Každý takýto identifikačný kód bude obsahovať prvky uvedené v prílohe VI.

Článok 34

Finalizácia procesov týkajúcich sa účtov a overených emisií

Všetky procesy uvedené v prílohe VII sú konečné, keď obidva nezávislé protokoly transakcií úspešne informujú iniciciujúci register, že nezistili nijaké odchýlky v návrhu zaslanom iniciujúcim registrom.

No pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC všetky procesy uvedené v prílohe VIII budú konečné, keď nezávislý protokol transakcií Spoločenstva úspešne informuje iniciciujúci register, že nezistil nijaké odchýlky v návrhu zaslanom iniciujúcim registrom.

Článok 35

Finalizácia procesov týkajúcich sa transakcií v rámci registrov

Všetky procesy uvedené v prílohe IX, s výnimkou procesov externého prevodu, sú konečné, keď obidva nezávislé protokoly transakcií informujú iniciujúci register o tom, že nezistili nijaké odchýlky v návrhu zaslanom iniciujúcim registrom a iniciujúci register úspešne poslal potvrdenie obidvom nezávislým protokolom transakcií, že aktualizoval svoje záznamy v súlade s uvedeným návrhom.

No pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC všetky procesy uvedené v prílohe IX, s výnimkou procesov externého prevodu, sú konečné, keď nezávislý protokol transakcií Spoločenstva informuje iniciujúci register o tom, že nezistil nijaké odchýlky v návrhu zaslanom iniciujúcim registrom a nadobúdajúci register úspešne poslal potvrdenie nezávislému protokolu transakcií Spoločenstva, že aktualizoval svoje záznamy v súlade s uvedeným návrhom.

Článok 36

Finalizácia procesu externého prevodu

Proces externého prevodu je konečný, keď obidva nezávislé protokoly transakcií informujú nadobúdajúci register o tom, že nezistili nijaké odchýlky v návrhu zaslanom iniciujúcim registrom a iniciujúci register úspešne poslal potvrdenie úspešne poslal potvrdenie obidvom nezávislým protokolom transakcií, že aktualizoval svoje záznamy v súlade s návrhom iniciujúceho registra.

No pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC je proces externého prevodu konečný, keď nezávislý protokol transakcií Spoločenstva informuje nadobúdajúci register o tom, že nezistil nijaké odchýlky v návrhu zaslanom iniciujúcim registrom a nadobúdajúci register úspešne poslal potvrdenie nezávislému protokolu transakcií Spoločenstva, že aktualizoval svoje záznamy v súlade s návrhom iniciujúceho registra.

Článok 37

Finalizácia procesu zosúlaďovania

Proces zosúlaďovania uvedený v prílohe X je konečný, keď všetky nezrovnalosti medzi informáciami obsiahnutými v registri a informáciami obsiahnutými v nezávislom protokole Spoločenstva boli pre konkrétny čas a dátum vyriešené a proces zosúlaďovania bol pre daný register úspešne znovu iniciovaný a dokončený.

KAPITOLA V

TRANSAKCIE

ODDIEL 1

Prideľovanie a vydávanie kvót na obdobie rokov 2005 – 2007

Článok 38

Tabuľka národného plánu prideľovania na obdobie 2005 – 2007

1.   K 1. októbru 2004 každý členský štát oznámi Komisii svoju tabuľku národného plánu prideľovania zodpovedajúcu rozhodnutiu prijatému podľa článku 11 smernice č. 2003/87/ES. Ak sa tabuľka národného plánu prideľovania zakladá na národnom pláne prideľovania oznámenom Komisii, ktorý nebol zamietnutý podľa článku 9 odseku 3 smernice č. 2003/87/ES alebo ku ktorému Komisia akceptovala navrhované zmeny a doplnky, Komisia dá centrálnemu správcovi pokyn, aby zaradil tabuľku národného plánu prideľovania do nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva v súlade s postupmi inicializácie uvedenými v prílohe XIV.

2.   Členský štát oznámi Komisii každú opravu vo svojom národnom pláne prideľovania spolu so zodpovedajúcou opravou vo svojej tabuľke národného plánu prideľovania. Ak sa oprava v tabuľke národného plánu prideľovania zakladá na národnom pláne prideľovania oznámenom Komisii, ktorý nebol zamietnutý podľa článku 9 odseku 3 smernice č. 2003/87/ES alebo ku ktorému Komisia akceptovala navrhované zmeny a doplnky a táto oprava je v súlade s metodikami uvedenými v tomto národnom pláne prideľovania, alebo vyplýva zo zlepšení v údajoch, Komisia dá centrálnemu správcovi pokyn zaradiť zodpovedajúcu opravu do tabuľky národného plánu prideľovania vedenému v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva v súlade s postupmi inicializácie uvedenými v prílohe XIV. Vo všetkých ostatných prípadoch členský štát oznámi Komisii opravu vo svojom národnom pláne prideľovania a ak Komisia nezamietne túto opravu v súlade s postupom v článku 9 odseku 3 smernice č. 2003/87/ES, Komisia dá centrálnemu správcovi pokyn zaradiť zodpovedajúcu opravu do tabuľky národného plánu prideľovania vedenému v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva v súlade s postupmi inicializácie uvedenými v prílohe XIV.

3.   Po každej oprave vykonanej podľa odseku 2, ktorá sa vyskytne po vydaní emisných kvót podľa článku 19 a ktorá znižuje celkový počet emisných kvót vydaných podľa článku 39 na obdobie 2005 – 2007, správca registra prevedie počet emisných kvót špecifikovaný príslušným orgánom z holdingových účtov uvedených v článku 11 odsekoch 1 a 2, na ktorých vedené sú emisné kvóty, na stornovací účet na obdobie 2005 – 2007.

Oprava sa uskutoční v súlade s procesom opravy emisných kvót uvedeným v prílohe IX.

Článok 39

Vydávanie emisných kvót

Po začlenení tabuľky národného plánu prideľovaní do nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva a podľa článku 38 odsekom 2 správca registra vydá do 28. februára 2005 celkové množstvo emisných kvót uvedené v tabuľke národného plánu prideľovania do holdingového účtu strany.

Pri vydávaní týchto emisných kvót správca registra pridelí unikátny identifikačný kód jednotky každej emisnej kvóte obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI.

Emisné kvóty sa vydávajú v súlade s postupom vydávania emisných kvót (2005 – 2007) uvedeným v prílohe IX.

Článok 40

Prideľovanie emisných kvót prevádzkovateľom

Bez toho, aby bol dotknutý článok 38 odsek 2 a článok 41, správca registra do 28. februára 2005 a následne do 28. februára každého roka v období 2005 – 2007 prevedie z holdingového účtu strany na príslušný holdingový účet prevádzkovateľa pomernú časť celkového počtu emisných kvót vydaných podľa článku 39, ktorý bol pridelený príslušnému zariadeniu na daný rok v súlade s príslušným oddielom tabuľky národného plánu prideľovania.

Správca registra môže previesť uvedenú pomernú časť k neskoršiemu dátumu v každom roku, ak sa s tým rátalo pre dané zariadenie v národnom pláne prideľovania členského štátu.

Emisné kvóty sa prideľujú v súlade s postupom prideľovania emisných kvót uvedeným v prílohe IX.

Článok 41

Vzdanie sa emisných kvót na pokyn príslušného orgánu

Správca registra, ak na to dostane pokyn od príslušného orgánu podľa článku 16 odseku 1 smernice č. 20003/87/ES, sa vzdá časti alebo celého pomerného dielu celkového počtu emisných kvót vydaných podľa článku 39, ktorý bol pridelený danému zariadeniu na konkrétny rok, tak, že zaradí počet odstúpených emisných kvót do oddielu tabuľky odstúpených emisných kvót určenej pre dané zariadenie na daný rok. Tieto odstúpené emisné kvóty zostanú na holdingovom účte strany.

Emisné kvóty odstúpené na pokyn príslušného orgánu sa odstupujú v súlade s postupom prideľovania emisných kvót uvedeným v prílohe IX.

Článok 42

Prideľovanie emisných kvót novým účastníkom

Správca registra, ak na to dostane pokyn od príslušného orgánu, prevedie časť celkového počtu emisných kvót vydaných podľa článku 39, ktoré zostali na holdingovom účte strany, na holdingový účet prevádzkovateľa nového účastníka.

Emisné kvóty sa prevádzajú v súlade s interným postupom prevodu uvedeným v prílohe IX.

Článok 43

Vydávanie vis major emisných kvót

1.   Správca registra, ak na to dostane pokyn od príslušného orgánu, vydá na holdingový účet strany určitý počet vis major emisných kvót schválený Komisiou na obdobie 2005 – 2007 podľa článku 29 smernice č. 2003/87/ES.

Vis major emisné kvóty sa vydávajú v súlade s postupom vydávania vis major emisných kvót uvedeným v prílohe IX.

2.   Správca registra zaradí určitý počet vydaných vis major emisných kvót do oddielov tabuľky odstúpených emisných kvót určenej pre tie zariadenia a na tie roky, pre ktoré bolo vydané povolenie.

3.   Pri vydávaní vis major emisných kvót správca registra pridelí unikátny identifikačný kód jednotky každej takejto vis major emisnej kvóte obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI.

ODDIEL 2

Prideľovanie a vydávanie kvót na obdobie rokov 2008 – 2012 a na každé nasledujúce päťročné obdobie

Článok 44

Tabuľka národného plánu prideľovania na obdobie 2008 – 2012 a na každé nasledujúce päťročné obdobie

1.   Do 1. januára 2007 a do 1. januára 12 mesiacov pred začatím každého nasledujúceho päťročného obdobia každý členský štát oznámi Komisii svoju tabuľku národného plánu prideľovania zodpovedajúcu rozhodnutiu prijatému podľa článku 11 smernice č. 2003/87/ES. Ak sa tabuľka národného plánu prideľovania zakladá na národnom pláne prideľovania oznámenom Komisii, ktorý nebol zamietnutý podľa článku 9 odseku 3 (11) smernice č. 2003/87/ES, alebo pre ktorý Komisia akceptovala navrhované zmeny a dodatky, Komisia vydá centrálnemu správcovi pokyn, aby zaradil tabuľku národného plánu prideľovania do nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva v súlade s postupmi inicializovanie uvedenými v prílohe XIV.

2.   Členský štát oznámi Komisii každú opravu vo svojom národnom pláne prideľovania spolu so zodpovedajúcou opravou vo svojej tabuľke národného plánu prideľovania. Ak sa oprava v tabuľke národného plánu prideľovania zakladá na národnom pláne prideľovania oznámenom Komisii, ktorý nebol zamietnutý podľa článku 9 odseku 3 smernice č. 2003/87/ES alebo ku ktorému Komisia akceptovala navrhované zmeny a doplnky a táto oprava je v súlade s metodikami uvedenými v tomto národnom pláne prideľovania, alebo vyplýva zo zlepšení v údajoch, Komisia dá centrálnemu správcovi pokyn zaradiť zodpovedajúcu opravu do tabuľky národného plánu prideľovania vedenému v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva v súlade s postupmi inicializácie uvedenými v prílohe XIV. Vo všetkých ostatných prípadoch členský štát oznámi Komisii opravu vo svojom národnom pláne prideľovania a ak Komisia nezamietne túto opravu v súlade s postupom v článku 9 odseku 3 smernice č. 2003/87/ES, Komisia dá centrálnemu správcovi pokyn zaradiť zodpovedajúcu opravu do tabuľky národného plánu prideľovania vedenému v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva v súlade s postupmi inicializácie uvedenými v prílohe XIV.

3.   Po každej oprave vykonanej podľa odseku 2, ktorá sa vyskytne po vydaní emisných kvót podľa článku 45 a ktorá znituje celkový počet emisných kvót vydaných podľa článku 45 na obdobie rokov 2008 – 2012, správca registra prekonvertuje počet emisných kvót špecifikovaných príslušným orgánom do AAU tak, že odstráni element emisných kvót z unikátneho identifikačného kódu jednotky každej takejto AAU obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI.

Oprava sa uskutoční v súlade s procesom opravy emisných kvót uvedeným v prílohe IX.

Článok 45

Vydávanie emisných kvót

Po začlenení tabuľky národného plánu prideľovaní do nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva a podľa článku 44 odsekom 2 správca registra vydá do 28. februára prvého roku obdobia 2008 – 2012 a do 28. februára prvého roku každého nasledujúceho päťročného obdobia celkové množstvo emisných kvót uvedené v tabuľke národného plánu prideľovaní do holdingového účtu strany tak, že prekonvertuje rovnaký počet AAU vedených na uvedenom holdingovom účte do emisných kvót.

Táto konverzia sa uskutoční pridaním prvku emisných kvót do unikátneho identifikačného kódu jednotky každej takejto AAU obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI.

Vydávanie emisných kvót na obdobie rokov 2008 – 2012 a na každé nasledujúce päťročné obdobie sa uskutočňuje v súlade s postupom vydávania emisných kvót (od obdobia rokov 2008 – 2012) uvedeným v prílohe IX.

Článok 46

Prideľovanie emisných kvót prevádzkovateľom

Bez toho, aby bol dotknutý článok 44 odsek 2 a článok 47, správca registra do 28. februára 2008 a následne do 28. februára každého roka prevedie z holdingového účtu strany na príslušný holdingový účet prevádzkovateľa pomernú časť celkového počtu emisných kvót vydaných podľa článku 45, ktorý bol pridelený príslušnému zariadeniu na daný rok v súlade s príslušným oddielom tabuľky národného plánu prideľovania.

Správca registra môže previesť uvedenú pomernú časť k neskoršiemu dátumu v každom roku, ak sa s tým rátalo pre dané zariadenie v národnom pláne prideľovania členského štátu.

Emisné kvóty sa prideľujú v súlade s postupom prideľovania emisných kvót uvedeným v prílohe IX.

Článok 47

Vzdanie sa emisných kvót na pokyn príslušného orgánu

Správca registra, ak na to dostane pokyn od príslušného orgánu podľa článku 16 odseku 1 smernice č. 20003/87/ES, sa vzdá časti alebo celého pomerného dielu celkového počtu emisných kvót vydaných podľa článku 45, ktorý bol pridelený danému zariadeniu na konkrétny rok, tak, že zaradí počet odstúpených emisných kvót do oddielu tabuľky odstúpených emisných kvót určenej pre dané zariadenie na daný rok. Tieto odstúpené emisné kvóty zostanú na holdingovom účte strany.

Emisné kvóty odstúpené na pokyn príslušného orgánu sa odstupujú v súlade s postupom prideľovania emisných kvót uvedeným v prílohe IX.

Článok 48

Prideľovanie emisných kvót novým účastníkom

Správca registra, ak na to dostane pokyn od príslušného orgánu, prevedie pomerný diel celkového počtu emisných kvót vydaných podľa článku 45, ktoré zostali na holdingovom účte strany, na holdingový účet prevádzkovateľa nového účastníka.

Emisné kvóty sa prevádzajú v súlade s interným postupom prevodu uvedeným v prílohe IX.

ODDIEL 3

Prevody a oprávnenosť

Článok 49

Prevody emisných kvót a Kjótskych jednotiek vlastníkmi účtov

1.   Správca registra vykoná každý prevod medzi holdingovými účtami uvedenými v článku 11 odsekoch 1 a 2:

a)

v rámci svojho registra, ak o to požiada vlastník účtu v súlade s postupom interného prevodu uvedeným v prílohe IX;

b)

medzi registrami, ak o to požiada vlastník účtu pre emisné kvóty vydané na obdobie 2005 – 2007 v súlade s postupom externého prevodu (2005 – 2007) uvedeným v prílohe IX; a

c)

medzi registrami, ak o to požiada vlastník účtu pre emisné kvóty vydané na obdobie 2008-2012 a nasledujúce päťročné obdobia a pre Kjótske jednotky v súlade s postupom externého prevodu (od obdobia 2008 – 2012) uvedeným v prílohe IX.

2.   Emisné kvóty môžu byť prevedené len z účtu v registri na účet v registri tretej krajiny alebo v registri CDM alebo získané z účtu v registri tretej krajiny alebo v registri CDM účtom v registri, ak bola uzavretá dohoda podľa článku 25 odsekom 1 smernice č. 2003/87/ES a takýto prevod je v súlade so všetkými ustanoveniami týkajúcimi sa vzájomného uznávania emisných kvót v rámci uvedenej dohody skoncipovanej Komisiou podľa článku 25 odseku 2 smernice č. 2003/87/ES.

Článok 50

Oprávnenosť a rezerva záväzného obdobia

1.   Členský štát nemôže prevádzať alebo nadobúdať ERU alebo AAU alebo používať CER dovtedy, kým neuplynie 16 mesiacov od predloženia jeho správy podľa článku 7 odsekom 1 rozhodnutia č. 280/2004/ES, pokiaľ Sekretariát UNFCCC neinformoval členské štáty o tom, že postupy zosúlaďovania sa nezačnú.

Podľa článku 8 rozhodnutia č. 280/2004/ES, ak Sekretariát UNFCCC informuje členské štát, že neplní požiadavky umožňujúce mu prevádzať alebo nadobúdať ERU alebo AAU alebo používať CER, príslušný orgán členského štátu dá pokyn správcovi registra iniciovať transakcie vyžadujúce takúto oprávnenosť.

2.   Ak sa počnúc od 1. januára vedenie ERU, CER, AAU a RMU platné pre príslušné päťročné obdobie na holdingových účtoch strany, holdingových účtoch prevádzkovateľa, osobných holdingových účtoch a vyraďovacích účtoch v členskom štáte priblíži k porušeniu rezervy záväzného obdobia vypočítanej ako 90 percent množstva prideleného členskému štátu alebo 100 percent päťnásobku jeho posledne revidovaných zásob, podľa toho, ktoré je nižšie, Komisia vyrozumie o tom príslušný členský štát.

ODDIEL 4

Overené emisie

Článok 51

Overené emisie zariadenia

1.   Po overení správy prevádzkovateľa o emisiách zo zariadenia v priebehu predchádzajúceho roka považovanom za uspokojivé v súlade s podrobnými požiadavkami zavedenými členským štátom podľa prílohy V smernice č. 2003/87/ES, overovateľ zaradí alebo schváli zaradenie ročných overených emisií pre dané zariadenie za daný rok do oddielu tabuľky overených emisií určenej pre dané zariadenie na daný rok v súlade s postupom aktualizácie overených emisií uvedeným v prílohe VIII.

2.   Príslušný orgán môže dať pokyn správcovi registra, aby opravil ročné overené emisie pre zariadenie za predchádzajúci rok, aby sa zabezpečil súlad s podrobnými požiadavkami zavedenými členským štátom podľa prílohy V smernice č. 2003/87/ES, tak, že zaradí opravené ročné overené emisie pre dané zariadenie za uvedený rok do oddielu tabuľky overených emisií určenej pre dané zariadenie na daný rok v súlade s postupom aktualizácie overených emisií uvedeným v prílohe VIII.

ODDIEL 5

Vzdanie sa emisných kvót

Článok 52

Vzdanie sa emisných kvót

Prevádzkovateľ sa vzdá emisných kvót pre zariadenie tým, že požiada, alebo ak to vyžaduje legislatíva členského štátu, sa má za to, že požiadal správcu registra, aby:

a)

previedol určený počet emisných kvót za konkrétny rok z príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa na holdingový účet strany v danom registri,

b)

zaradil počet prevedených emisných kvót do oddielu tabuľky odstúpených emisných kvót určenej pre dané zariadenie za daný rok.

Prevod a zaradenie sa uskutoční v súlade s postupom vzdania sa emisných kvót uvedeným v prílohe IX.

Článok 53

Používanie CER a ERU

Používanie CER a ERU prevádzkovateľom podľa článku 11a smernice č. 2003/87/ES vo vzťahu k danému zariadeniu sa uskutočňuje tak, že prevádzkovateľ požiada správcu registra, aby:

a)

previedol určený počet CER alebo CRU za konkrétny rok z príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa na holdingový účet strany v danom registri,

b)

zaradil počet prevedených CER alebo ERU do oddielu tabuľky odstúpených emisných kvót určenej pre dané zariadenie za daný rok.

Počnúc 1. januárom 2008 správca registra bude akceptovať žiadosti používať CER alebo ERU len po určité percento pridelenia uskutočneného pre každé zariadenie, ako to špecifikoval členským štátom daného sprácu vo svojom národnom pláne prideľovania pre dané obdobie.

Prevod a zaradenie sa uskutoční v súlade s postupom vzdania sa emisných kvót uvedeným v prílohe IX.

Článok 54

Vzdanie sa vis major emisných kvót

Vydanie vis major emisných kvót podľa článku 43 predstavuje vzdanie sa týchto vis major emisných kvót.

Článok 55

Výpočet čísel o stave súladu

Po zaradení do oddielu tabuľky odstúpených emisných kvót alebo do tabuľky overených emisií určenej pre dané zariadenie správca registra:

a)

určí v priebehu rokov 2005, 2006 a 2007 čísla o stave súladu pre dané zariadenie a za každý rok tak, že vypočíta súčet všetkých emisných kvót odstúpených od roku 2005 až po priebežný rok vrátane a odpočíta súčet všetkých overených emisií od roku 2005 až po priebežný rok vrátane;

b)

v priebehu roku 2008 a následne každý rok určí čísla o stave súladu pre dané zariadenie a za každý rok tak, že vypočíta súčet všetkých emisných kvót odstúpených od roku 2008 až po priebežný rok vrátane a odpočíta súčet všetkých overených emisií od roku 2008 až po priebežný rok vrátane, plus korekčný faktor. Korekčný faktor bude nula, ak číslo pre rok 2007 bude väčšie ako nula, zostane však ako číslo pre rok 2007, ak je číslo pre rok 2007 menšie alebo rovné nule.

Článok 56

Záznamy do tabuľky stavu súladu

1.   Správca registra zaznamenáva čísla o stave súladu pre zariadenie vypočítané podľa článku 55 za každý rok do oddielu tabuľky stavu súladu určeného pre dané zariadenie.

2.   Správca registra 1. mája 2006 a 1. mája každého nasledujúceho roku oznámi príslušnému orgánu tabuľku stavu súladu. Okrem toho, správca registra oznámi príslušnému orgánu všetky zmeny v záznamoch za predchádzajúci rok v tabuľke stavu súladu.

Článok 57

Záznamy do tabuľky overených emisií

Ak k 1. máju 2006 a k 1. máju nasledujúceho roku nebudú v tabuľke overených emisií pre zariadenie zaznamenané nijaké údaje verifikovaných emisií za predchádzajúci rok, nebudú sa do tabuľky overených emisií zaznamenávať nijaké náhradné údaje o emisiách určené podľa článku 16 odseku 1 smernice č. 2003/87/ES, ktoré neboli vypočítané v súlade s podrobnými požiadavkami uplatňovanými členským štátom podľa prílohy V k smernici č. 2003/87/ES.

ODDIEL 6

Zrušenie a vyradenie

Článok 58

Zrušenie a vyradenie odstúpených emisných kvót a vis major kvóty na obdobie 2005-2007

Dňa 30. júna 2006, 2007 a 2008 správca registra zruší niekoľko emisných kvót, CER a vis major emisných kvót vedených na holdingovom účte strany podľa článkov 52, 53 a 54. Počet emisných kvót, CER a vis major emisných kvót, ktoré majú byť zrušené, sa rovná celkovému počtu odstúpených emisných kvót zaznamenaných do tabuľky odstúpených emisných kvót za obdobia od 1. januára 2005 do 30. júna 2006, od 30. júna 2006 do 30. júna 2007 a od 30. júna 2007 do 30. júna 2008.

Zrušenie sa uskutoční prevodom CER, s výnimkou CER vyplývajúcich z projektov uvedených v článku 11a odseku 3 smernice č. 2003/87/ES z holdingového účtu strany na stornovací účet za obdobie 2008 – 2012 a prevodom emisných kvót a vis major emisných kvót z holdingového účtu strany na vyraďovací účet za obdobie 2005 – 2007 v súlade s procesom vyraďovania (2005 – 2007) uvedeným v prílohe IX.

Článok 59

Zrušenie a vyradenie odstúpených emisných kvót za obdobie 2005 – 2007 a za nasledujúce obdobia

Dňa 30. júna 2009 a 30. júna každého nasledujúceho roku správca registra zruší emisné kvóty odstúpené za obdobie 2008 – 2012 a každé nasledujúce päťročné obdobie v súlade s procesom vyraďovania (2008 – 2012) uvedeným v prílohe IX:

a)

konvertovaním určitého počtu emisných kvót vydaných na toto päťročné obdobie a vedených na holdingovom účte strany, ktorý sa rovná celkovému počtu emisných kvót odstúpených podľa článku 52, ako boli zaznamenané v tabuľke odstúpených emisných kvót od 1. januára 2008 dňa 30. júna 2009 a od 30. júna predchádzajúceho roku dňa 30. júna nasledujúcich rokov, do AAU odstránením elementu emisných kvót z unikátneho identifikačného kódu jednotky každého takého AAU obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI, a

b)

prevedením určitého počtu Kjótskych jednotiek typu špecifikovaného príslušným orgánom, s výnimkou Kjótskych jednotiek vyplývajúcich z projektov uvedených v článku 11a odseku 3 smernice č. 2003/87/ES, ktorý sa rovná celkovému počtu emisných kvót odstúpených podľa článkov 52 a 53, ako boli zaznamenané v tabuľke odstúpených emisných kvót od 1. januára 2008 dňa 30. júna 2009 a od 30. júna predchádzajúceho roku dňa 30. júna nasledujúcich rokov, z holdingového účtu strany na vyraďovací účet za príslušné obdobie.

ODDIEL 7

Zrušenie a nahradenie

Článok 60

Zrušenie a nahradenie emisných kvót za obdobie 2005 – 2007

Dňa 1. mája 2008 každý správca registra zruší a, ak dostal taký pokyn od príslušného orgánu, nahradí emisné kvóty vedené vo svojom registri v súlade s postupom rušenia a nahradenia uvedeným v prílohe IX:

a)

prevedením určitého počtu emisných kvót, ktorý sa rovná počtu emisných kvót vydaných na roky 2005 – 2007 po odpočítaní počtu emisných kvót odstúpených podľa článkov 52 a 54 od 30. júna predchádzajúceho roku, zo svojich holdingových účtov uvedených v článku 11 odsekoch 1 a 2 na stornovací účet na roky 2005 – 2007;

b)

ak dostal taký pokyn od príslušného orgánu, vydaním určitého počtu náhradných emisných kvót špecifikovaného príslušným orgánom konvertovaním rovnakého počtu AAU vydaných na obdobie rokov 2008 – 2012 vedených na holdingovom účte strany na emisné kvóty pridaním prvku emisných kvót do unikátneho identifikačného kódu jednotky každého takého AAU obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI;

c)

prevedením všetkých takýchto náhradných emisných kvót uvedených v bode b) z holdingového účtu strany na holdingové účty prevádzkovateľa a osobné holdingové účty špecifikované príslušným orgánom, z ktorých boli emisné kvóty prevedené podľa bodu a).

Článok 61

Zrušenie a nahradenie emisných kvót vydaných na obdobie 2008 – 2012 a na nasledujúce obdobia

Dňa 1. mája 2013 a 1. mája v prvom roku každého nasledujúceho päťročného obdobia každý správca registra zruší a nahradí emisné kvóty vedené v jeho registri v súlade s postupom rušenia a nahradenia uvedeným v prílohe IX:

a)

prevedením všetkých emisných kvót vydaných na predchádzajúce päťročné obdobie zo svojich holdingových účtov prevádzkovateľa a osobných holdingových účtov na holdingový účet strany;

b)

konvertovaním určitého počtu emisných kvót, ktorý sa rovná počtu emisných kvót vydaných na predchádzajúce päťročné obdobie mínus počet emisných kvót odstúpených podľa článku 52 od 30. júna predchádzajúceho roku, do AAU odstránením prvku emisných kvót z unikátneho identifikačného kódu jednotky každého takého AAU obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI;

c)

vydaním rovnakého počtu náhradných emisných kvót konvertovaním AAU vydaných pre bežné obdobie a vedených na holdingovom účte strany do emisných kvót pridaním prvku emisných kvót do unikátneho identifikačného kódu jednotky každého takého AAU obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI;

d)

prevedením určitého počtu emisných kvót vydaných podľa odseku c) na bežné obdobie z holdingového účtu strany do každého holdingového účtu prevádzkovateľa a osobného holdingového účtu, z ktorých boli emisné kvóty prevedené podľa odseku a), ktorý sa rovná počtu emisných kvót, ktoré boli prevedené z týchto účtov podľa odseku a).

ODDIEL 8

Dobrovoľné zrušenie a vyradenie

Článok 62

Dobrovoľné zrušenie emisných kvót a Kjótskych jednotiek

1.   Správca registra zrealizuje každú požiadavku vlastníka účtu podľa článku 12 odseku 4 smernice č. 2003/87/ES dobrovoľne zrušiť emisné kvóty alebo Kjótske jednotky vedené na niektorom z jeho holdingových účtov. Dobrovoľné zrušenie emisných kvót a Kjótskych jednotiek sa uskutočňuje v súlade s odsekmi 2 a 3.

2.   V prípade emisných kvót vydaných na obdobie 2005 – 2007 správca registra prevedie počet emisných kvót špecifikovaný vlastníkom účtu z jeho účtu na stornovací účet pre obdobie rokov 2005 – 2007 v súlade s postupom rušenia emisných kvót (2005 – 2007) uvedeným v prílohe IX.

3.   V prípade Kjótskych jednotiek a emisných kvót vydaných na obdobie 2008 – 2012 a na nasledujúce päťročné obdobia správca registra prevedie počet Kjótskych jednotiek a emisných kvót špecifikovaný vlastníkom účtu z jeho účtu na príslušný stornovací účet obdobie 2008 – 2012 a nasledujúce päťročné obdobia v súlade s postupom rušenia emisných kvót (2008 – 2012) uvedeným v prílohe IX.

4.   Emisné kvóty a Kjótske jednotky vedené na stornovacom účte nemôžu byť prevedené na nijaký iný účet v systéme registrov alebo na nijaký účet v registri CDM alebo v registri tretej krajiny.

Článok 63

Vyradenie Kjótskych jednotiek

1.   Ak správca registra dostane pokyn od príslušného orgánu členského štátu, prevedie akékoľvek množstvo a druhy Kjótskych jednotiek špecifikované uvedeným orgánom, ktoré už neboli vyradené podľa článku 59 z holdingového účtu strany na príslušný vyraďovací účet vo svojom registri v súlade s postupom vyraďovania (počnúc obdobím 2008 – 2012) uvedeným v prílohe IX.

2.   Prevádzkovateľ alebo osoba nebude môcť prevádzať emisné kvóty zo svojho holdingového účtu prevádzkovateľa alebo osobného holdingového účtu na vyraďovací účet.

3.   Kjótske jednotky vedené na vyraďovacom účte nemôžu byť prevedené na nijaký iný účet v systéme registrov alebo na nijaký účet v registri CDM alebo v registri tretej krajiny.

KAPITOLA VI

BEZPEČNOSTNÉ NORMY, LEGALIZÁCIA A PRÍSTUPOVÉ PRÁVA

Článok 64

Bezpečnostné normy

1.   Každý register musí vyhovovať bezpečnostným normám uvedeným v prílohe XV.

2.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude vyhovovať bezpečnostným normám uvedeným v prílohe XV.

Článok 65

Legalizácia

Členské štáty a Spoločenstvo budú používať číslicové osvedčenia vydané sekretariátom UNFCCC alebo ním určeným subjektom na legalizáciu svojich registrov a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva do nezávislého protokolu transakcií UNFCCC.

No od 1. januára 2005 až do nadviazania komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC bude totožnosť každého registra a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva legalizovaná s použitím číslicových osvedčení a užívateľských mien a hesiel špecifikovaných v prílohe XV. Komisia alebo ňou určený subjekt bude pôsobiť ako osvedčovací orgán pre všetky číslicové osvedčenia a distribuovať užívateľské mená a heslá.

Článok 66

Prístup do registrov

1.   Splnomocnený zástupca bude mať prístup len k tým účtom v rámci registra, na prístup ku ktorým je splnomocnený, alebo bude môcť požadovať iniciovanie len tých postupov, na požadovanie ktorých je splnomocnený podľa článku 23. Tento prístup alebo tieto požiadavky sa uskutočňujú cez bezpečnú oblasť webovej stránky pre daný register.

Správca registra vydá každému splnomocnenému zástupcovi užívateľské meno a heslo povoľujúce úroveň prístupu k účtom alebo procesom, na ktoré je splnomocnený. Správcovia registrov môžu uplatňovať podľa vlastného uváženia dodatočné bezpečnostné požiadavky, ak sú zlučiteľné s ustanoveniami tohto nariadenia.

2.   Správca registra môže predpokladať, že užívateľ, ktorý vložil zodpovedajúce užívateľské meno a heslo, je splnomocnený zástupca registrovaný pod týmto užívateľským menom a heslom, až do okamihu, kedy splnomocnený zástupca informuje správcu registra, že bezpečnosť jeho hesla bola ohrozená, a požiada o jeho nahradenie. Správca registra urýchlene vydá takéto náhradné heslá.

3.   Správca registra zabezpečí, aby bezpečná oblasť webovej stránky registra bola prístupná pre každý počítač používajúci široko dostupný internetový prehľadávač. Spojenie medzi splnomocneným zástupcom a bezpečnou oblasťou webovej stránky registra bude zašifrované v súlade s bezpečnostnými normami uvedenými v prílohe XV.

4.   Správca registra podnikne všetky nevyhnutné kroky, ktorými zabezpečí, že nedôjde k neoprávnenému prístupu k bezpečnej oblasti webovej stránky registra.

Článok 67

Pozastavenie prístupu k účtom

1.   Ústredný správca a každý správca registra môže dočasne zrušiť heslo splnomocneného zástupcu pre prístup k účtom alebo procesom, ku ktorým by mal inakšie prístup, len v prípade, ak sa splnomocnený zástupca pokúsil, alebo sa tento správca môže odôvodnene domnievať, že splnomocnený zástupca sa pokúsil:

a)

o prístup k účtom alebo procesom, na prístup ku ktorým nie je splnomocnený;

b)

opakovane o prístup k účtom alebo procesom s použitím nezodpovedajúceho užívateľského mena a hesla; alebo

c)

alebo pokúša narušiť bezpečnosť registra alebo systému registrov.

2.   Ak bol prístup k holdingovému účtu prevádzkovateľa pozastavený podľa odseku 1 alebo podľa článku 69 v čase od 28. apríla do 30. apríla v ktoromkoľvek roku počnúc rokom 2006, správca registra, ak ho o to požiada vlastník účtu a po predložení svojej totožnosti splnomocnené zástupcu prostredníctvom podporného dôkazu, sa vzdá počtu emisných kvót a používania počtu CER a ERU špecifikovaného vlastníkom účtu v súlade s postupom vzdania sa emisných kvót uvedeným v článkoch 52 a 53 a v prílohe IX.

KAPITOLA VII

DOSTUPNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ INFORMÁCIÍ

Článok 68

Dostupnosť a spoľahlivosť registrov a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva

Centrálny správca a každý správca registra urobí všetky náležité kroky, ktorými zabezpečí, že:

a)

register bude k dispozícii pre prístup vlastníkov účtov 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a že komunikačné spojenie medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva bude udržiavané 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čím poskytne zálohové technické a programové vybavenie pre prípad technickej poruchy v operáciách primárneho technického a programového vybavenia;

b)

register a nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude promptne reagovať na požiadavky vlastníkov účtov.

Centrálny správca a správcovia registrov zabezpečia, aby do registra a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva boli začlenené robustné systémy a postupy na ochranu všetkých údajov a promptné obnovenie všetkých údajov a operácií v prípade havárie systému.

Budú udržiavať prerušenia v činnosti registra a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva na minimálnej úrovni.

Článok 69

Pozastavenie prístupu

Centrálny správca môže pozastaviť prístup k nezávislému protokolu transakcií Spoločenstva a správca registra môže pozastaviť prístup k svojmu registru, ak dôjde k narušeniu bezpečnosti nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva alebo registra, ktoré ohrozuje integritu nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva alebo registra, alebo integrita systému registrov a zálohových zariadení podľa článku 68 je podobne postihnutá.

Článok 70

Vyrozumenie o pozastavení prístupu

1.   V prípade narušenia bezpečnosti nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, ktoré môže viesť k pozastaveniu prístupu, centrálny správca urýchlene informuje správcov registrov o všetkých rizikách ohrozujúcich registre.

2.   V prípade narušenia bezpečnosti registra, ktoré môže viesť k pozastaveniu prístupu, správca registra urýchlene informuje centrálneho správcu, ktorý následne urýchlene informuje ostatných správcov registrov o všetkých rizikách ohrozujúcich registre.

3.   Ak správca registra dospeje k záveru, že je nevyhnutné pozastaviť prístup k účtom alebo iným operáciám registra, pošle všetkým relevantným vlastníkom a overovateľom účtov, centrálnemu správcovi a ostatným správcom registrov zodpovedajúce predbežné vyrozumenie o pozastavení.

4.   Ak centrálny správca dospeje k záveru, že je nevyhnutné pozastaviť prístup k operáciám nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, pošle všetkým správcom registrov zodpovedajúce predbežné vyrozumenie o pozastavení.

5.   Vyrozumenia uvedené v odsekoch 3 a 4 budú zahŕňať pravdepodobné trvanie pozastavenia a budú zreteľne zobrazené vo verejnej časti webovej stránky príslušného registra alebo vo verejnej časti webovej stránky nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva.

Článok 71

Testovacia oblasť každého registra a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva

1.   Každý správca registra určí testovaciu oblasť, v ktorej môže byť každá nová verzia alebo uvoľnenie registra testované v súlade s testovacími postupmi uvedenými v prílohe XIII, aby sa zabezpečilo, že

a)

všetky testovacie postupy novej verzie alebo uvoľnenia registra budú dokončené bez obmedzenia dostupnosti pre vlastníkov účtov danej verzie alebo uvoľnenia registra, ktorý má priebežne komunikačné spojenie s nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva alebo s nezávislým protokolom transakcií UNFCCC; a

b)

každé komunikačné spojenie medzi novou verziou alebo uvoľnením registra a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva alebo nezávislým protokolom transakcií UNFCCC bude nadviazané a aktivované s minimálnymi prerušeniami pre jeho vlastníkov účtov.

2.   Centrálny správca určí testovaciu oblasť, aby boli umožnené testovacie postupy uvedené v odseku 1.

3.   Správcovia registrov a centrálny správca zabezpečia, aby technické a programové vybavenie ich testovacej oblasti fungovalo spôsobom, ktorý je reprezentatívny pre fungovanie primárneho technického a programového vybavenia uvedené v článku 68.

Článok 72

Zmena riadenia

1.   Centrálny správca bude koordinovať so správcami registrov a so sekretariátom UNFCCC prípravu a implementáciu všetkých zmien a dodatkov k tomuto nariadeniu, ktorých výsledkom budú zmeny funkčných a technických špecifikácií systému registrov, pred ich uskutočnením.

2.   Ak sa v dôsledku týchto zmien a dodatkov bude vyžadovať nová verzia alebo uvoľnenie registra, každý správca registra úspešne vykoná testovacie postupy uvedené v prílohe XIII pred nadviazaním a aktiváciou komunikačného spojenia medzi novou verziou alebo uvoľnením uvedeného registra a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva alebo nezávislým protokolom transakcií UNFCCC.

3.   Každý správca registra bude nepretržite monitorovať dostupnosť, spoľahlivosť a efektívnosť svojho registra, aby sa zabezpečila úroveň fungovania, ktorá spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Ak je v dôsledku tohto monitorovania alebo pozastavenia komunikačného spojenia podľa článku 6 odseku 3 požadovaná nová verzia alebo uvoľnenie registra, každý správca registra úspešne vykoná testovacie postupy uvedené v prílohe XIII pred nadviazaním a aktiváciou komunikačného spojenia medzi novou verziou alebo uvoľnením uvedeného registra a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva alebo nezávislým protokolom transakcií UNFCCC.

KAPITOLA VIII

ZÁZNAMY A POPLATKY

Článok 73

Záznamy

1.   Centrálny správca a každý správca registra bude uschovávať záznamy týkajúce sa všetkých procesov a vlastníkov účtov uvedených v prílohe III, prílohe IV, prílohe VIII, prílohe IX, prílohe X a prílohe XI po dobu 15 rokov alebo dovtedy, kým nebudú vyriešené všetky s nimi súvisiace otázky implementácie, podľa toho, čo nastane skôr.

2.   Záznamy sa uschovávajú v súlade s normami registrácie údajov podľa UNFCCC a Kjótskeho protokolu.

Článok 74

Poplatky

Všetky poplatky, ktoré správca registra účtuje vlastníkom účtov, budú primerané a budú zrozumiteľne zobrazené vo verejnej časti webovej stránky príslušného registra. Správcovia registrov nebudú rozlišovať medzi ľubovoľnými týmito poplatkami na základe umiestnenia vlastníka účtu v rámci Spoločenstva.

Správcovia registrov nebudú účtovať vlastníkom účtov poplatky za transakcie s emisnými kvótami podľa článku 49, článkov 52 až 54 a článkov 58 až 63.

KAPITOLA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 75

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť v nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2004.

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(4)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  Ú. v. ES L 201, 31.07.2002, s. 37.

(6)  Ú. v. ES L 8, 12.01.2001, s. 1.


PRÍLOHA I

Požiadavky registrov a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva na technické a programové vybavenie

Požiadavky na architektúru

1.   Každý register a nezávislý protokol transakcií Spoločenstva zahŕňa vo svojej architektúre toto technické a programové vybavenie:

a)

webový server;

b)

aplikačný server;

c)

databázový server inštalovaný v samostatnom stroji oproti stroju alebo strojom používaným pre webový server a aplikačný server;

d)

ochranné steny.

Požiadavky na komunikáciu

2.   Od 1. januára 2005 až do nadviazania komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC:

a)

zaznamenávanie času v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva bude synchronizované s greenwichským časom;

b)

všetky procesy súvisiace s emisnými kvótami, overenými emisiami a účtami budú uskutočnené výmenou údajov napísaných v rozšíriteľnom jazyku na členenie dokladu (XML) s použitím jednoduchého cieľového prístupového protokolu (SOAP) verzia 1.1 cez hypertextový prenosový protokol (HTTP) verzia 1.1 (diaľkové vyvolanie procedúry (RPC) zakódovaný štýl).

3.   Po nadviazaní komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC:

a)

bude zaznamenávanie času v nezávislom protokole transakcií UNFCCC, nezávislom protokole transakcií Spoločenstva a v každom registri synchronizované a

b)

všetky procesy súvisiace s emisnými kvótami, overenými emisiami, účtami a Kjótskymi jednotkami budú uskutočnené výmenou údajov,

s použitím požiadaviek na technické a programové vybavenie uvedených vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov v rámci Kjótskeho protokolu, vypracované podľa rozhodnutia 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.


PRÍLOHA II

Tabuľky, ktoré majú obsahovať registre členských štátov

1.

Každý register členského štátu bude schopný usporiadať o tabuliek nasledujúce informácie, ktoré bude obsahovať tabuľka overených emisií:

a)

Roky: v samostatných bunkách počnúc rokom 2005 vzostupne.

b)

Identifikačný kód zariadenia: v samostatných bunkách obsahujúcich prvky uvedené v prílohe VI a vzostupne.

c)

Overené emisie: overené emisie za konkrétny rok a pre konkrétne zariadenie sa vkladajú do bunky spájajúcej daný rok s uvedeným identifikačným kódom zariadenia.

2.

Každý register členského štátu bude schopný usporiadať do tabuliek nasledujúce informácie, ktoré bude obsahovať tabuľka odstúpených emisných kvót:

a)

Roky: v samostatných bunkách počnúc rokom 2005 vzostupne.

b)

Identifikačný kód zariadenia: v samostatných bunkách obsahujúcich prvky uvedené v prílohe VI a vzostupne.

c)

Odstúpené emisné kvóty: počet emisných kvót odstúpených v súlade s článkami 52, 53 a 54 za konkrétny rok a pre konkrétne zariadenie sa vkladajú do troch buniek spájajúcich daný rok s uvedeným identifikačným kódom zariadenia.

3.

Každý register členského štátu bude schopný usporiadať do tabuliek nasledujúce informácie, ktoré bude obsahovať tabuľka stavu súladu:

a)

Roky: v samostatných bunkách počnúc rokom 2005 vzostupne.

b)

Identifikačný kód zariadenia: v samostatných bunkách obsahujúcich prvky uvedené v prílohe VI a vzostupne.

c)

Stav súladu: stav súladu za konkrétny rok a pre konkrétne zariadenie sa vkladajú do bunky spájajúcej daný rok s uvedeným identifikačným kódom zariadenia. Stav súladu sa vypočíta podľa článku 55.


PRÍLOHA III

Informácie týkajúce sa každého holdingového účtu prevádzkovateľa, ktoré majú byť poskytnuté správcovi registra

1.

Body 1 až 4.1, 4.4 až 5.5 a bod 7 (aktivita 1) informácií identifikujúcich zariadenie, ktoré sú uvedené v oddieli 11.1 prílohy 1 k rozhodnutiu č. 2004/156/ES.

2.

Identifikačný kód povolenia špecifikovaný príslušným orgánom a obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI.

3.

Identifikačný kód zariadenia obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI.

4.

Alfanumerický identifikátor špecifikovaný prevádzkovateľom pre účet, ktorý bude v rámci registra unikátny.

5.

Meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa primárneho splnomocneného zástupcu holdingového účtu prevádzkovateľa špecifikovaného prevádzkovateľom pre daný účet.

6.

Meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa sekundárneho splnomocneného zástupcu holdingového účtu prevádzkovateľa špecifikovaného prevádzkovateľom pre daný účet.

7.

Meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa dodatočného splnomocneného zástupcu holdingového účtu prevádzkovateľa špecifikovaného prevádzkovateľom pre daný účet.

8.

Dôkazy na podporu totožnosti splnomocnených zástupcov holdingového účtu prevádzkovateľa.


PRÍLOHA IV

Informácie týkajúce sa účtov uvedených v článku 11 odsekoch 1, 3 a 4 a osobných holdingových, účtov, ktoré majú byť poskytnuté správcovi registra.

1.

Meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa osoby požadujúcej otvorenie osobného holdingového účtu.

2.

Dôkaz na podporu totožnosti osoby požadujúcej otvorenie osobného holdingového účtu.

3.

Alfanumerický identifikátor špecifikovaný členským štátom, Komisiou alebo osobou pre účet, ktorý bude v rámci registra jedinečný.

4.

Meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa primárneho splnomocneného zástupcu účtu špecifikovaného členským štátom, Komisiou alebo osobou pre daný účet.

5.

Meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa sekundárneho splnomocneného zástupcu účtu špecifikovaného členským štátom, Komisiou alebo osobou pre daný účet.

6.

Meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa dodatočných splnomocnených zástupcov účtu špecifikovaných členským štátom, Komisiou alebo osobou pre daný účet a ich práva prístupu k účtu.

7.

Dôkazy na podporu totožnosti splnomocnených zástupcov účtu.


PRÍLOHA V

Základné podmienky

Štruktúra a účinok základných podmienok

1.   Vzťah medzi vlastníkmi účtov a správcami registrov.

Povinnosti vlastníka účtu a splnomocneného zástupcu

2.   Povinnosti vlastníka účtu a splnomocneného zástupcu v súvislosti s bezpečnosťou, užívateľskými menami a heslami a prístupom k webovej stránke registra.

3.   Povinnosť vlastníka účtu a splnomocneného zástupcu zapísať údaje na webovú stránku registra a zabezpečiť, aby zapísané údaje boli presné.

4.   Povinnosť vlastníka účtu a splnomocneného zástupcu dodržiavať podmienky používania webovej stránky registra.

Povinnosti správcu registra

5.   Povinnosť správcu registra plniť príkazy vlastníka účtu.

6.   Povinnosť správcu registra zaznamenávať údaje vlastníka účtu.

7.   Povinnosť správcu registra utvoriť, aktualizovať alebo zatvoriť účet v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Postupy procesu

8.   Ustanovenia o finalizácii a potvrdení procesu.

Platba

9.   Podmienky týkajúce sa poplatkov registra za zriaďovanie a vedenie účtov.

Prevádzkovanie webovej stránky registra

10.   Ustanovenia týkajúce sa práva správcu registra vykonávať zmeny na webovej stránke registra.

11.   Podmienky používania webovej stránky registra.

Záruky a zaistenia

12.   Presnosť informácií.

13.   Právomoc iniciovať procesy.

Úpravy týchto základných podmienok s cieľom odzrkadliť zmeny tohto nariadenia alebo zmeny vnútroštátnej legislatívy

Bezpečnosť a reakcia na porušenia bezpečnosti

Riešenie sporov

14.   Ustanovenia týkajúce sa sporov medzi vlastníkmi účtov.

Zodpovednosť

15.   Limit zodpovednosti pre správcu registra.

16.   Limit zodpovednosti pre vlastníka účtu.

Práva tretej strany

Zastúpenie, oznámenia a rozhodujúce právo


PRÍLOHA VI

Definície identifikačných kódov

Úvod

1.   Táto príloha predpisuje prvky nasledujúcich identifikačných kódov:

a)

identifikačný kód jednotky

b)

identifikačný kód účtu;

c)

identifikačný kód povolenia;

d)

identifikačný kód vlastníka účtu;

e)

identifikačný kód zariadenia;

f)

identifikačný kód korelácie;

g)

identifikačný kód transakcie;

h)

identifikačný kód zosúlaďovania;

i)

identifikačný kód projektu.

Verzia kódov ISO3166 bude uvedená vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.

Zobrazovanie a vykazovanie identifikačných kódov

2.   Za účelom zobrazovania a vykazovania identifikačných kódov uvedených v tejto prílohe bude každý prvok identifikačného kódu oddelený pomlčkou „-“ a uvádzaný bez medzier. Nuly na začiatku numerických hodnôt sa nezobrazujú. Oddeľujúca pomlčka „-“ sa neukladá v prvkoch identifikačného kódu.

Identifikačný kód jednotky

3.   V tabuľke VI-1 sú podrobne uvedené prvky identifikačného kódu jednotky. Každej Kjótskej jednotke a emisnému kódu bude pridelený identifikačný kód jednotky. Identifikačné kódy jednotky sú generované registrami a sú unikátne v celom systéme registrov.

4.   Sada jednotiek sa prenáša ako jednotkový blok definovaný štartovacím identifikátorom bloku a koncovým identifikátorom bloku. Každá jednotka jednotkového bloku bude identická, s výnimkou ich unikátneho prvku identifikátora. Každý unikátny prvok identifikátora jednotiek jednotkového bloku bude postupný. V prípade potreby vykonať nejakú transakciu, sledovať, zaznamenať alebo inakšie charakterizovať jednotku alebo jednotkový blok, budú registre alebo protokoly transakcií vytvárať z jedného jednotkového bloku viacnásobné jednotkové bloky. Pri prenose jednej jednotky bude štartovací identifikátor bloku taký istý ako koncový identifikátor bloku.

5.   Viacnásobné jednotkové bloky sa nebudú prekrývať s ich identifikátorovým prvkom. Viacnásobné jednotkové bloky v tej istej správe sa budú objavovať v správe vo vzostupnom poradí svojho štartovacieho identifikátora bloku.

Tabuľka VI-1:   Identifikačný kód jednotky

Prvok

Poradie zobrazenia

Identifikátor požadovaný pre nasledujúce typy jednotiek

Typ údajov

Dĺžka

Rozsah alebo kódy

Vytvárajúci register

1

AAU, RMU, CER, ERU

A

3

ISO3166 (2-ciferný kód), „EU“ pre register Spoločenstva

Typ jednotky

2

AAU, RMU, CER, ERU

N

2

0 = nie Kjótska jednotka

1 = AAU

2 = RMU

3 = ERU konvertované z AAU

4 = ERU konvertované z RMU

5 = CER (nie lCER alebo tCER)

6 = tCER

7 = lCER

Doplnkový typ jednotky

3

AAU, RMU, CER, ERU

N

2

Prázdne pre Kjótske jednotky

1 = Emisná kvóta vydaná na obdobie 2008-2012 a nasledujúce päťročné obdobia

2 = Emisná kvóta vydaná na obdobie 2005-2007

3 = Vis major emisná kvóta

Štart jednotkového sériového bloku

4

AAU, RMU, CER, ERU

N

15

Osobitné numerické hodnoty pridelené registrom od 1 – 999 999 999 999 999

Koniec jednotkového sériového bloku

5

AAU, RMU, CER, ERU

N

15

Osobitné numerické hodnoty pridelené registrom od 1 – 999 999 999 999 999

Pôvodné obdobie viazanosti

6

AAU, RMU, CER, ERU

N

2

0 = 2005 – 2007

1 = 2008 – 2012

99

Uplatňované obdobie viazanosti

7

AAU, CER, ERU

N

2

0 = 2005 – 2007

1 = 2008 – 2012

99

Aktivita LULUCF

8

RMU, CER, ERU

N

3

1 = Zalesňovanie a znovuzalesňovanie

2 = Odlesňovanie

3 = Hospodárenie s lesmi

4 = Hospodárenie s úrodnou pôdou

5 = Hospodárenie s pastvinárskou pôdou

6 = Revegetácia

Identifikátor projektu

9

CER, ERU

N

7

Osobitná numerická hodnota pridelená projektu

Stopa

10

ERU

N

2

1 alebo 2

Konečný dátum

11

lCER, tCER

Dátum

 

Konečný dátum pre lCERs alebo tCERs

6.   Tabuľka VI-2 uvádza kombinácie platného počiatočného typu jednotky a doplnkového typu jednotky. Emisná kvóta bude mať doplnkový typ jednotky bez ohľadu na obdobie, na ktoré bola vydaná, a na to, či bola konvertovaná z AAU alebo z inej Kjótskej jednotky. AAU alebo iná Kjótska jednotka, ktorá nebola konvertovaná na emisnú kvótu nebude mať doplnkový typ jednotky. Pri konvertovaní AAU na emisnú kvótu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia bude doplnkový typ jednotky nastavený na 1. Pri konvertovaní emisnej kvóty na AAU v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia nebude nijaký doplnkový typ jednotky.

Tabuľka VI-2:   Platný počiatočný typ jednotky – doplnkový typ jednotky

Počiatočný typ jednotky

Doplnkový typ jednotky

Opis

1

[neuplatňuje sa]

AAU

2

[neuplatňuje sa]

RMU

3

[neuplatňuje sa]

ERU konvertované z AAU

4

[neuplatňuje sa]

ERU konvertované z RMU

5

[neuplatňuje sa]

CER (nie tCER alebo lCER)

6

[neuplatňuje sa]

tCER

7

[neuplatňuje sa]

lCER

1

1

a nasledujúce 5-ročné obdobia a konvertovaná z AAU

0

2

Emisná kvóta vydaná na obdobie 2005-2007 a nekonvertovaná z AAU alebo z inej Kjótskej jednotky

0

3

Vis major emisná kvóta

Identifikačný kód účtu

7.   V tabuľke VI-3 sú podrobne uvedené prvky identifikačného kódu účtu. Každému účtu bude pridelený identifikačný kód účtu. Identifikačné kódy účtov budú generované registrami a budú unikátne pre celý systém registrov. Identifikačné kódy účtov, ktoré boli predtým zatvorené, sa nebudú používať.

8.   Identifikačný kód holdingového účtu prevádzkovateľa bude spojený s jedným zariadením. Zariadenie bude spojené s jedným identifikačným kódom holdingového účtu prevádzkovateľa. Holdingové účty uvedené v článku 11 odsekoch 1 a 2 nebudú mať uplatniteľné obdobie viazanosti bez ohľadu na typ účtu.

Tabuľka VI-3:   Identifikačný kód účtu

Prvok

Poradie zobrazenia

Typ údajov

Dĺžka

Rozsah alebo kódy

Vytvárajúci register

1

A

3

ISO3166 (2-ciferný kód), „CDM“ pre register CDM, „EU“ pre register Spoločenstva

Typ účtu

2

N

3

100 = holdingový účet strany

120 = holdingový účet prevádzkovateľa

121 = osobný holdingový účet

Zostávajúce typy účtov sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CO.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC

Identifikátor účtu

3

N

15

Osobitné numerické hodnoty pridelené registrom od 1 do 999 999 999 999 999

Uplatniteľné obdobie viazanosti

4

N

2

0 pre holdingové účty

0-99 pre vyraďovacie a stornovacie účty

Identifikačný kód povolenia

9.   V tabuľke VI-4 sú podrobne uvedené prvky identifikačného kódu povolenia. Každému povoleniu bude pridelený identifikačný kód povolenia. Identifikačné kódy povolenia budú generované príslušným orgánom a budú unikátne pre celý systém registrov.

10.   Identifikačný kód povolenia bude pridelený jednému prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľovi bude pridelený najmenej jeden identifikačný kód povolenia. Identifikačný kód povolenia bude pridelený najmenej jednému zariadeniu. Zariadenie bude mať jeden identifikačný kód povolenia v jednom momente času.

Tabuľka VI-4:   Identifikačný kód povolenia

Prvok

Poradie zobrazenia

Typ údajov

Dĺžka

Rozsah alebo kódy

Vytvárajúci register

1

A

3

ISO3166 (2-ciferný kód), „EU“ pre register Spoločenstva

Identifikátor povolenia

2

A

50

([0-9] | [A-Z] |[„-“]) +

Identifikačný kód vlastníka účtu

11.   V tabuľke VI-5 sú podrobne uvedené prvky identifikačného kódu vlastníka účtu. Každému vlastníkovi účtu bude pridelený identifikačný kód vlastníka účtu. Identifikačné kódy vlastníkov účtu budú generované registrami a budú unikátne pre celý systém registrov. Identifikačné kódy vlastníkov účtu sa nebudú znovu používať pre iného vlastníka účtu a nebudú sa počas ich existencie meniť pre vlastníka účtu.

Tabuľka VI-5:   Identifikačný kód vlastníka účtu

Prvok

Poradie zobrazenia

Typ údajov

Dĺžka

Rozsah alebo kódy

Vytvárajúci register

1

A

3

ISO3166 (2-ciferný kód), „EU“ pre register Spoločenstva

Identifikátor osoby

2

A

50

([0-9] | [A-Z]) +

Identifikačný kód zariadenia

12.   V tabuľke VI-6 sú podrobne uvedené prvky identifikačného kódu zariadenia. Každému zariadeniu bude pridelený identifikačný kód zariadenia. Identifikačné jódy zariadenia budú generované registrami a budú unikátne pre celý systém registrov. Identifikátor zariadenia bude celé číslo pridelené v monotónne stúpajúcej sekvencii, počnúc od 1. Identifikátory zariadenia nebudú obsahovať medzery. Preto pri generovaní identifikátora n zariadenia bude mať register generovaný každý identifikátor v rozsahu od 1 do n-1. Identifikačný kód zariadenia sa nebude znovu používať pre iné zariadenie a nebude sa počas svojej existencie pre dané zariadenie meniť.

13.   Identifikačný kód zariadenia bude pridelený jednému zariadeniu. Zariadeniu bude pridelený jeden identifikačný kód zariadenia.

Tabuľka VI-6:   Identifikačný kód zariadenia

Prvok

Poradie zobrazenia

Typ údajov

Dĺžka

Rozsah alebo kódy

Vytvárajúci register

1

A

3

ISO3166 (2-ciferný kód), „EU“ pre register Spoločenstva

Identifikátor zariadenia

2

N

15

Osobitné numerické hodnoty pridelené registru od 1 do 999 999 999 999 999

Identifikačný kód korelácie

14.   V tabuľke VI-7 sú podrobne uvedené prvky identifikačných kódov korelácie. Každému procesu podľa prílohy VIII bude pridelený identifikačný kód korelácie. Identifikačné kódy korelácie budú generované registrami a budú unikátne pre celý systém registrov. Identifikačné kódy korelácie sa nebudú znovu používať. V prípade opätovného predloženia procesu súvisiaceho s účtom alebo s overenými emisiami, ktorý bol predtým ukončený alebo zrušený, bude tomuto procesu pridelený nový osobitný identifikačný kód korelácie.

Tabuľka VI-7:   Identifikačný kód korelácie

Prvok

Poradie zobrazenia

Typ údajov

Dĺžka

Rozsah alebo kódy

Vytvárajúci register

1

A

3

ISO3166 (2-ciferný kód), „EU“ pre register Spoločenstva

Identifikátor korelácie

2

N

15

Osobitné numerické hodnoty pridelené registru od 1 do 999 999 999 999 999

Identifikačný kód transakcie

15.   Každému procesu podľa prílohy IX bude pridelený identifikačný kód transakcie. Identifikačné kódy transakcie budú generované registrami a budú unikátne pre celý systém registrov. Identifikačné kódy transakcie sa nebudú znovu používať. V prípade opätovného predloženia procesu súvisiaceho s transakciou, ktorý bol predtým ukončený alebo zrušený, bude tomuto procesu pridelený nový osobitný identifikačný kód transakcie.

16.   Prvky identifikačných kódov transakcie sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.

Identifikačný kód zosúlaďovania

17.   Každému procesu podľa prílohy X bude pridelený identifikačný kód zosúlaďovania. Pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vygeneruje identifikačný kód zosúlaďovania, keď požiada o informácie o zosúlaďovaní z registrov pre určitý čas a dátum. Následne registre dostanú identifikačný kód zosúlaďovania z nezávislého protokolu transakcií UNFCCC. Identifikačný kód zosúlaďovania bude unikátny pre celý systém registrov a všetky správy vymieňané vo všetkých etapách procesu zosúlaďovania pre určitý čas a dátum budú používať ten istý identifikačný kód zosúlaďovania.

18.   Prvky identifikačných kódov zosúlaďovania sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.

Identifikačný kód projektu

19.   Každému projektu bude pridelený identifikačný kód projektu. Identifikačné kódy projektu budú generované výkonným orgánom CDM pre CER a príslušným orgánom strany alebo dozorným výborom podľa článku 6 v súlade s rozhodnutím č.16/CP.7 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC pre ERU a budú unikátne pre celý systém registrov.

20.   Prvky identifikačných kódov projektu sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.


PRÍLOHA VII

Zoznam vstupných kódov

Úvod

1.   Táto príloha definuje kódy pre všetky prvky a pomocné tabuľky kódov. Verzia kódov ISO3166 bude taká, ako je uvedená vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.

Kódy špecifické pre EÚ

2.   Názov poľa: Typ činnosti

Opis poľa: Číselný kód označujúci typ činnosti zariadenia

Kód

Opis

1

Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným vstupom presahujúcim 20 MW

2

Rafinérie minerálnych olejov

3

Koksovacie pece

4

Zariadenia na praženie alebo spekanie kovovej rudy (vrátane sírnikovej rudy)

5

Zariadenia na výrobu surového železa alebo ocele (primárne alebo sekundárne tavenie), vrátane plynulého liatia)

6

Zariadenia na výrobu cementovej trosky v rotačných vápenkách alebo vápna v rotačných vápenkách alebo iných peciach

7

Zariadenia na výrobu skla, vrátane sklených vlákien

8

Zariadenia na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, najmä krytinových tašiek, tehál, šamotových tehál, dlaždíc, kameniny alebo porcelánu)

9

Priemyselné závody na výrobu (a) technickej celulózy z dreva alebo iných vláknitých materiálov (b) papiera a lepenky

99

Iná činnosť optovaná podľa článku 24 smernice č. 2003/87/ES

3.   Názov poľa: Typ vzájomného vzťahu

Opis poľa: Číselný kód označujúci typ vzájomného vzťahu medzi účtom a osobou alebo prevádzkovateľom

Kód

Opis

1

Vlastník účtu

2

Primárny splnomocnený zástupca vlastníka účtu

3

Sekundárny splnomocnený zástupca vlastníka účtu

4

Dodatočný splnomocnený zástupca vlastníka účtu

5

Splnomocnený zástupca overovateľa

6

Kontaktná osoba zariadenia

4.   Názov poľa: Typ procesu

Opis poľa: Číselný kód označujúci typ procesu

Kód

Opis

01-00

Vydávanie AAUs a RMUs

02-00

Konverzia AAUs a RMUs na ERUs

03-00

Externý prevod (počnúc obdobím 2008 – 2012)

04-00

Zrušenie (počnúc obdobím 2008 – 2012)

05-00

Vyradenie (počnúc obdobím 2008 – 2012)

06-00

Zrušenie a nahradenie tCERs a lCERs

07-00

Prenos Kjótskych jednotiek a emisných kvót vydaných na obdobie 2008 – 2012 a nasledujúce päťročné obdobia

08-00

Zmena konečného dátumu pre tCERs a l CERs

10-00

Interné prevody

01-51

Vydávanie emisných kvót (2005 – 2007)

10-52

Vydávanie emisných kvót (počnúc obdobím 2008 – 2012)

10-53

Prideľovanie emisných kvót

01-54

Vydávanie vis major emisných kvót

10-55

Oprava k emisným kvótam

03-21

Externé prevody (2005 – 2007)

10-01

Zrušenie emisných kvót (2005 – 2007)

10-02

Vzdanie sa emisných kvót

04-03

Vyradenie (2005 – 2007)

10-41

Zrušenie a nahradenie

5.   Názov poľa: Doplnkový typ jednotky

Opis poľa: Číselný kód označujúci doplnkový typ jednotky

Kód

Opis

0

Nijaký doplnkový typ jednotky

1

Emisná kvóta vydaná na obdobie 2008 – 2012 a nasledujúce 5-ročné obdobia je konvertovaná z AAU

2

Emisná kvóta vydaná na obdobie 2005 – 2007 a nekonvertovaná z AAU alebo a inej Kjótskej jednotky

3

Vis major emisná kvóta

6.   Názov poľa: Kód akcie

Opis poľa: Číselný kód označujúci akciu v procese aktualizácie účtu

Kód

Opis

1

Pridaj ľudí do účtu alebo zariadenia

2

Aktualizuj ľudí

3

Vymaž ľudí

Kódy UNFCCC

7.   Kódy UNFCCC sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.


PRÍLOHA VIII

Procesy týkajúce sa účtov a overených emisií s kódmi odpovede

Požiadavky na každý proces

Na procesy týkajúce sa účtov a overených emisií sa uplatňuje nasledovná sekvencia správ:

a)

splnomocnený zástupca účtu predloží žiadosť správcovi príslušného registra;

b)

správca registra pridelí žiadosti unikátny identifikačný kód korelácie obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI;

c)

pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC správca registra vyvolá príslušnú operáciu webovej služby správy účtu nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, a potom správca registra vyvolá príslušnú operáciu webovej služby správy účtu nezávislého protokolu transakcií UNFCCC;

d)

nezávislý protokol transakcií Spoločenstva potvrdí žiadosť tým, že vyvolá príslušnú potvrdzujúcu funkciu v rámci nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva;

e)

ak je žiadosť úspešne potvrdená a tým aj akceptovaná, nezávislý protokol transakcií Spoločenstva upraví informácie, ktoré má u seba uschované, v súlade s touto žiadosťou;

f)

nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vyvolá operáciu „ReceiveAccountOperationOutcome“ („obdržať výsledok operácie na účte“) u webovej služby správy účtu registra, ktorý poslal žiadosť, pričom vyrozumie register o tom, či bola žiadosť úspešne potvrdená a tým aj akceptovaná, alebo či bolo zistené, že žiadosť obsahuje odchýlku a bola preto zamietnutá;

g)

ak bola žiadosť úspešne potvrdená a tým aj akceptovaná, správca registra, ktorý poslal žiadosť, upraví informácie uschovávané v registri v súlade s touto potvrdenou žiadosťou, v opačnom prípade, ak bolo zistené, že žiadosť obsahuje odchýlku a bola preto zamietnutá, správca registra, ktorý poslal žiadosť, neupraví informácie uschovávané v registri v súlade s touto zamietnutou žiadosťou.

Tabuľka VIII-1: Diagram sekvencie správ pre procesy týkajúce sa účtu alebo overených emisií

Image

2.   Pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC by mal správca registra odosielajúci žiadosť obdržať do 60 sekúnd potvrdenie o prevzatí od nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva. Potom by mal správca registra odosielajúci žiadosť obdržať do 60 sekúnd potvrdenie o prevzatí od nezávislého protokolu transakcií UNFCCC. Správca registra odosielajúci žiadosť by mal do 24 hodín obdržať od nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva vyrozumenie o potvrdení žiadosti.

Stav procesu počas sekvencie správ bude nasledujúci:

Tabuľka VIII-2: Stavový diagram procesu týkajúceho sa účtu alebo overených emisií

Image

4.   Komponenty a funkcie, ktoré sa používajú počas sekvencie správy, sú uvedené v tabuľkách VIII-3 až VIII-18. Funkcie, ktoré sú verejné, sú implementované ako špecifikované. Funkcie, ktoré sú súkromné, sú určené len na informačné účely. Vstupy všetkých funkcií boli štruktúrované tak, aby zodpovedali požiadavkám na formát a informácie opísaným s použitím jazyka popisu webovej služby uvedeným vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho, protokolu vypracované na základe rozhodnutia 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC. Hviezdička (*) bola použitá na označenie skutočnosti, že prvok sa môže vyskytnúť viac razy ako vstup.

Tabuľka VIII-3: Komponenty a funkcie pre procesy týkajúce sa účtu alebo overených emisií

Komponent

Funkcia

Sféra

MgmtOfAccountWS

CreateAccount()

Verejná

UpdateAccount()

Verejná

CloseAccount()

Verejná

UpdateVerifiedEmissions()

Verejná

ReceiveAccountOperationOutcome()

Verejná

AccountManagement

ValidateAccountCreation()

Súkromná

CreateAccount()

Súkromná

ValidateAccountUpdate()

Súkromná

UpdateAccount()

Súkromná

ValidateAccountClosure()

Súkromná

CloseAccount()

Súkromná

ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Súkromná

UpdateVerifiedEmissions()

Súkromná

Data Validation

AuthenticateMessage()

Súkromná

Check Version()

Súkromná

DataFormatsChecks()

Súkromná

Tabuľka VIII-4: Komponent MgmtOfAccountWS

Účel

Účelom tohto komponentu je nakladať so žiadosťami webovej služby o správu účtov a overených emisií.

Funkcie exponované cez webové služby

CreateAccount()

Nakladá so žiadosťami o vytvorenie účtu

UpdateAccount()

Nakladá so žiadosťami o aktualizovanie účtu

CloseAccount()

Nakladá so žiadosťami o zatvorenie účtu

UpdateVerifiedEmissions()

Nakladá so žiadosťami o aktualizáciu overených emisií.

ReceiveAccountOperationOutcome()

Prijíma výsledok („akceptované“ alebo „zamietnuté“) operácie s účtom (zriadenie, aktualizácia,…)

Iné funkcie

Neuplatňujú sa.

 

Úlohy

Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva (pre všetky funkcie) a registra (len pre funkciu ReceiveAccountOperationOutcome)

Tabuľka VIII-5: Funkcia MgmtOfAccountWS.CreateAccount()

Účel

Táto funkcia prijíma žiadosť o zriadenie účtu.

Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva overuje iniciujúci register (vytvárajúci register) vyvolaním funkcie AuthenticateMessage() a kontroluje verziu iniciujúceho registra vyvolaním funkcie CheckVersion().

Ak prejde overenie a kontroly verzie, identifikátor výsledku „1“ sa vráti bez kódov odpovedí, obsah žiadosti sa zapíše do súboru vyvolaním funkcie WriteToFile() a žiadosť sa uloží do radu.

Ak overenie alebo kontroly verzií neprejdú, identifikátor výsledku „0“ sa vráti spolu s jedným kódom odpovede označujúcim, že došlo k chybe.

Ak osoba (osoby) nie je fyzickou osobou, jej meno sa musí vložiť do parametra Priezvisko.

„PersonIdentifier“ znamená identifikačný kód vlastníka účtu obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI.

„IdentifierInRegistry“ znamená alfanumerický identifikátor pre účet špecifikovaný vlastníkom účtu podľa príloh III a IV.

Vstupne parametre

Od

Povinný

Do

Povinný

CorrelationId

Povinný

HlavnáVerzia

Povinný

VedľajšiaVerzia

Povinný

Účet (*)

Povinný

TypÚčtu

Povinný

IdentifikátorÚčtu

Povinný

IdentifierInReg

Povinný

ObdobieViazanosti

Nepovinný

Zariadenie

Nepovinný

IdentifikátorZariadenia

Povinný

IdentifikátorPovolenia

Povinný

Názov

Povinný

HlavnýDruhAktivity

Povinný

Krajina

Povinný

PSČ

Povinný

Mesto

Povinný

Adresa1

Povinný

Adresa2

Nepovinný

MaterskáSpoločnosť

Nepovinný

DcérskaSpoločnosť

Nepovinný

EPERIdentifikácia

Nepovinný

Zemepisná šírka

Nepovinný

Zemepisná dĺžka

Nepovinný

KontaktníĽudia (pozri Ľudia)

Mandatory

Ľudia (*)

Mandatory

KódVzájomnéhoVzťahu

Mandatory

IdentifkátorOsoby

Mandatory

KrstnéMeno

Nepovinný

Priezvisko

Povinný

Krajina

Povinný

PSČ

Povinný

Mesto

Povinný

Adresa1

Povinný

Adresa2

Nepovinný

ČísloTelefónu1

Povinný

ČísloTelefónu2

Povinný

ČísloFaxu

Povinný

Email

Povinný

Výstupné parametre

Identifikátor výsledku

Povinný

Kód odpovede

Nepovinný

Použitia

OverSprávu

ZapíšDoSúboru

SkontrolujVerziu

Použité (kým)

Neuplatňuje sa (vyvolané ako webová služba)

Tabuľka VIII-6: Funkcia MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()

Účel

Táto funkcia prijíma žiadosť o aktualizáciu účtu.

Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva overuje iniciujúci register (vytvárajúci register) vyvolaním funkcie AuthenticateMessage() a kontroluje verziu iniciujúceho registra vyvolaním funkcie CheckVersion().

Ak prejde overenie a kontroly verzie, identifikátor výsledku „1“ sa vráti bez kódov odpovedí, obsah žiadosti sa zapíše do súboru vyvolaním funkcie WriteToFile() a žiadosť sa uloží do radu.

Ak overenie alebo kontroly verzií neprejdú, identifikátor výsledku „0“ sa vráti spolu s jedným kódom odpovede označujúcim, že došlo k chybe.

Ak osoba (ľudia) nie je fyzickou osobou, jej meno sa musí vložiť do parametra Priezvisko.

„PersonIdentifier“ znamená identifikačný kód vlastníka účtu obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI.

„IdentifierInRegistry“ znamená alfanumerický identifikátor pre účet špecifikovaný vlastníkom účtu podľa príloh III a IV.

Vstupné parametre

Od

Povinný

Do

Povinný

CorrelationId

Povinný

HlavnáVerzia

Povinný

VedľajšiaVerzia

Povinný

Účet (*)

Povinný

IdentifikátorÚčtu

Povinný

IdentifikátorInReg

Nepovinný

Zariadenie

Nepovinný

IdentifikátorPovolenia

Nepovinný

Názov

Nepovinný

HlavnýDruhAktivity

Nepovinný

Krajina

Nepovinný

PSČ

Nepovinný

Mesto

Nepovinný

Adresa1

Nepovinný

Adresa2

Nepovinný

MaterskáSpoločnosť

Nepovinný

DcérskaSpoločnosť

Nepovinný

EPERIdentifikácia

Nepovinný

Zemepisná šírka

Nepovinný

Zemepisná dĺžka

Nepovinný

KontaktníĽudia (pozri Ľudia)

Nepovinný

Ľudia (*)

Nepovinný

Akcia

Povinný

KódVzájomnéhoVzťahu

Povinný

IdentifkátorOsoby

Povinný

KrstnéMeno

Nepovinný

Priezvisko

Nepovinný

Krajina

Nepovinný

PSČ

Nepovinný

Mesto

Nepovinný

Adresa1

Nepovinný

Adresa2

Nepovinný

ČísloTelefónu1

Nepovinný

ČísloTelefónu2

Nepovinný

ČísloFaxu

Nepovinný

Email

Nepovinný

Výstupné parametre

Identifikátor výsledku

Povinný

Kód odpovede

Nepovinný

Použitia

OverSprávu

ZapíšDoSúboru

SkontrolujVerziu

Použité (kým)

Neuplatňuje sa (vyvolané ako webová služba)

Tabuľka VIII-7: Funkcia MgmtOfAccountWS.CloseAccount()

Účel

Táto funkcia prijíma žiadosť o zatvorenie účtu.

Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva overuje iniciujúci register (vytvárajúci register) vyvolaním funkcie AuthenticateMessage() a kontroluje verziu iniciujúceho registra vyvolaním funkcie CheckVersion().

Ak prejde overenie a kontroly verzie, identifikátor výsledku „1“ sa vráti bez kódov odpovedí, obsah žiadosti sa zapíše do súboru vyvolaním funkcie WriteToFile() a žiadosť sa uloží do radu.

Ak overenie alebo kontroly verzií neprejdú, identifikátor výsledku „0“ sa vráti spolu s jedným kódom odpovede označujúcim, že došlo k chybe.

Vstupné parametre

Od

Povinný

Do

Povinný

CorrelationId

Povinný

HlavnáVerzia

Povinný

VedľajšiaVerzia

Povinný

Účet (*)

Povinný

IdentifikátorÚčtu

Povinný

Výstupné parametre

Identifikátor výsledku

Povinný

Kód odpovede

Nepovinný

Použitia

OverSprávu

ZapíšDoSúboru

SkontrolujVerziu

Použité (kým)

Neuplatňuje sa (vyvolané ako webová služba)

Tabuľka VIII-8: Funkcia MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()

Účel

Táto funkcia prijíma žiadosť o aktualizáciu overených emisií.

Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva overuje iniciujúci register (vytvárajúci register) vyvolaním funkcie AuthenticateMessage() a kontroluje verziu iniciujúceho registra vyvolaním funkcie CheckVersion().

Ak prejde overenie a kontroly verzie, identifikátor výsledku „1“ sa vráti bez kódov odpovedí, obsah žiadosti sa zapíše do súboru vyvolaním funkcie WriteToFile() a žiadosť sa uloží do radu.

Ak overenie alebo kontroly verzií neprejdú, identifikátor výsledku „0“ sa vráti spolu s jedným kódom odpovede označujúcim, že došlo k chybe.

Vstupné parametre

Od

Povinný

Do

Povinný

CorrelationId

Povinný

HlavnáVerzia

Povinný

VedľajšiaVerzia

Povinný

OverenéEmisie (*)

Povinný

Rok

Povinný

Zariadenia (*)

Povinný

IdentifikátorZariadenia

Povinný

OverenáEmisia

Povinný

Výstupné parametre

Identifikátor výsledku

Povinný

Kód odpovede

Nepovinný

Použitia

OverSprávu

ZapíšDoSúboru

SkontrolujVerziu

Použité (kým)

Neuplatňuje sa (vyvolané ako webová služba)

Tabuľka VIII-9: Funkcia MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()

Účel

Táto funkcia prijíma výsledok operácie správy účtu.

Iniciujúci register (vytvárajúci register) overuje nezávislý protokol transakcií UNFCCC (alebo nezávislý protokol transakcií Spoločenstva pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC) vyvolaním funkcie AuthenticateMessage() a kontroluje verziu iniciujúceho registra vyvolaním funkcie CheckVersion().

Ak prejde overenie a kontroly verzie, identifikátor výsledku „1“ sa vráti bez kódov odpovedí, obsah žiadosti sa zapíše do súboru vyvolaním funkcie WriteToFile() a žiadosť sa uloží do radu.

Ak overenie alebo kontroly verzií neprejdú, identifikátor výsledku „0“ sa vráti spolu s jedným kódom odpovede označujúcim, že došlo k chybe.

Zoznam kódov odpovedí sa obsadí dvojicami (priľahlé kódy odpovedí účtu alebo identifikátora zariadenia), ak výsledkom je „0“, pre každý ďalší dôvod chyby.

Vstupné parametre

Od

Povinný

Do

Povinný

CorrelationId

Povinný

HlavnáVerzia

Povinný

VedľajšiaVerzia

Povinný

Výsledok

Povinný

Zoznam odpovedí

Nepovinný

Výstupné parametre

Identifikátor výsledku

Povinný

Kód odpovede

Nepovinný

Použitia

OverSprávu

ZapíšDoSúboru

SkontrolujVerziu

Použité (kým)

Neuplatňuje sa (vyvolané ako webová služba)

Tabuľka VIII-10: Komponent AccountManagement

Účel

Účelom tohto komponentu je poskytovať potvrdzujúce a aktualizujúce funkcie pre správu účtov a overené emisie.

Funkcie exponované cez webové služby

Neuplatňujú sa.

 

Iné funkcie

ValidateAccountCreation()

Potvrdzuje zriadenie účtu

ValidateAccountUpdate()

Potvrdzuje aktualizáciu účtu

ValidateAccountClosure()

Potvrdzuje zatvorenie účtu

ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Potvrdzuje aktualizáciu overených emisií

CreateAccount()

Zriaďuje účty

UpdateAccount()

Aktualizuje účty

CloseAccount()

Zatvára účtu

UpdateVerifiedEmissions()

Aktualizuje overené emisie pre zariadenia

Úlohy

Protokol transakcií (všetky funkcie), register (len pre informáciu)

Tabuľka VIII-11: Funkcia ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()

Účel

Táto funkcia potvrdzuje žiadosť o zriadenie účtu.

Ak potvrdzujúci test neprejde, identifikátor účtu a kód odpovede budú pridané do zoznamu kódov odpovedí.

Vstupné parametre

Od

Povinný

Do

Povinný

CorrelationId

Povinný

HlavnáVerzia

Povinný

VedľajšiaVerzia

Povinný

Účet (*)

Povinný

TypÚčtu

Povinný

IdentifikátorÚčtu

Povinný

IdentifikátorInReg

Povinný

ObdobieViazanosti

Nepovinný

Zariadenie

Nepovinný

IdentifikátorZariadenia

Povinný

IdentifikátorPovolenia

Povinný

Názov

Povinný

HlavnýDruhAktivity

Povinný

Krajina

Povinný

PSČ

Povinný

Mesto

Povinný

Adresa1

Povinný

Adresa2

Nepovinný

MaterskáSpoločnosť

Nepovinný

DcérskaSpoločnosť

Nepovinný

EPERIdentifikácia

Nepovinný

Zemepisná šírka

Nepovinný

Zemepisná dĺžka

Nepovinný

KontaktníĽudia (pozri Ľudia)

Povinný

Ľudia (*)

Povinný

KódVzájomného Vzťahu

Povinný

IdentifkátorOsoby

Povinný

KrstnéMeno

Nepovinný

Priezvisko

Povinný

Krajina

Povinný

PSČ

Povinný

Mesto

Povinný

Adresa1

Povinný

Adresa2

Nepovinný

ČísloTelefónu1

Povinný

ČísloTelefónu2

Nepovinný

ČísloFaxu

Povinný

Email

Nepovinný

Výstupné parametre

Identifikátor výsledku

Povinný

Zoznam odpovedí

Nepovinný

Správy

Rozsah od 7101 do 7110; rozsah od 7122 do 7160.

Tabuľka VIII-12: Funkcia ManagementOfAccount.CreateAccount()

Účel

Táto funkcia vytvára účty.

Pre každý účet:

Vytvor účet a jeho podrobné údaje.

Vytvor všetky osoby (ľudí) a ich podrobné údaje, ak ešte neexistovali a prepoj ich s účtom.

Aktualizuj všetky informácie súvisiace s osobami (ľuďmi), ktorí už existovali a ktorí súvisia s účtom

Vytvor zariadenie a podrobné údaje o zariadení, ak zariadenie súvisí s účtom

Vytvor všetky osoby (ľudí) súvisiacich so zariadením (kontaktná osoba), ak ešte neexistovali

Aktualizuj všetky informácie súvisiace s osobami (ľuďmi), ktorí už existovali a ktorí súvisia so zariadením.

Vstupné parametre

Od

Povinný

Do

Povinný

CorrelationId

Povinný

HlavnáVerzia

Povinný

VedľajšiaVerzia

Povinný

Účet (*)

Povinný

TypÚčtu

Povinný

IdentifikátorÚčtu

Povinný

IdentifikátorInReg

Povinný

ObdobieViazanosti

Nepovinný

Zariadenie

Nepovinný

IdentifikátorZariadenia

Povinný

IdentifikátorPovolenia

Povinný

Názov

Povinný

HlavnýDruhAktivity

Povinný

Krajina

Povinný

PSČ

Povinný

Mesto

Povinný

Adresa1

Povinný

Adresa2

Nepovinný

MaterskáSpoločnosť

Nepovinný

DcérskaSpoločnosť

Nepovinný

EPERIdentifikácia

Nepovinný

Zemepisná šírka

Nepovinný

Zemepisná dĺžka

Nepovinný

KontaktníĽudia (pozri Ľudia)

Povinný

Ľudia (*)

Povinný

KódVzájomného Vzťahu

Povinný

IdentifkátorOsoby

Povinný

KrstnéMeno

Nepovinný

Priezvisko

Povinný

Krajina

Povinný

PSČ

Povinný

Mesto

Povinný

Adresa1

Povinný

Adresa2

Nepovinný

ČísloTelefónu1

Povinný

ČísloTelefónu2

Nepovinný

ČísloFaxu

Povinný

Email

Nepovinný

Výstupné parametre

Identifikátor výsledku

Povinný

Použitia

Neuplatňujú sa.

Použité (kým)

Neuplatňuje sa (vyvolané ako webová služba)

Tabuľka VIII-13: Funkcia AccountManagement.ValidateAccountUpdate()

Účel

Táto funkcia potvrdzuje žiadosť o aktualizáciu účtu.

Ak potvrdzujúci test neprejde, identifikátor účtu a kód odpovede budú pridané do zoznamu kódov odpovedí.

Vstupné parametre

Od

Povinný

Do

Povinný

CorrelationId

Povinný

HlavnáVerzia

Povinný

VedľajšiaVerzia

Povinný

Účet (*)

Povinný

IdentifikátorÚčtu

Povinný

IdentifikátorInReg

Nepovinný

Zariadenie

Nepovinný

IdentifikátorPovolenia

Nepovinný

Názov

Nepovinný

HlavnýDruhAktivity

Nepovinný

Krajina

Nepovinný

PSČ

Nepovinný

Mesto

Nepovinný

Adresa1

Nepovinný

Adresa2

Nepovinný

MaterskáSpoločnosť

Nepovinný

DcérskaSpoločnosť

Nepovinný

EPERIdentifikácia

Nepovinný

Zemepisná šírka

Nepovinný

Zemepisná dĺžka

Nepovinný

KontaktníĽudia (pozri Ľudia)

Nepovinný

Ľudia (*)

Nepovinný

Akcia

Povinný

KódVzájomného Vzťahov

Povinný

IdentifkátorOsoby

Povinný

KrstnéMeno

Nepovinný

Priezvisko

Nepovinný

Krajina

Nepovinný

PSČ

Nepovinný

Mesto

Nepovinný

Adresa1

Nepovinný

Adresa2

Nepovinný

ČísloTelefónu1

Nepovinný

ČísloTelefónu2

Nepovinný

ČísloFaxu

Nepovinný

Email

Nepovinný

Výstupné parametre

Identifikátor výsledku

Povinný

Zoznam odpovedí

Nepovinný

Správy

Rozsah od 7102 do 7107; rozsah od 7111 do 7113; 7120; 7122; 7124; rozsah od 7126 do 7158.

Tabuľka VIII-14: Funkcia ManagementOfAccount.CreateAccount()

Účel

Táto funkcia aktualizuje údaje o účte.

Ak akcia = „Add“,

Pre každé spojenie sa pridá:

Ak osoba (ľudia) existovali, aktualizuj ich podrobné údaje v prípade potreby.

Ak osoba (ľudia) neexistovali, vytvor osobu (ľudí) a spoj ich s účtom.

Ak akcia = „Update“,

Aktualizovať pre všetky osoby (ľudí) a u tých, čo sú spojení s účtom, aktualizuj ich podrobné údaje.

Ak akcia = „Delete“,

Odstráň spojenie medzi osobami (ľuďmi) a účtom. (Napríklad, odstraňuje sa dodatočný splnomocnený zástupca).

Ak je zariadenie spojené s účtom, aktualizuj podrobné údaje zariadenia v prípade potreby.

Aktualizuj údaje osôb (ľudí) spojených so zariadením, ak boli predložené podrobné údaje (s použitím tých istých akcií „Add“, „Update“ a „Delete“).

Vstupné parametre

Od

Povinný

Do

Povinný

CorrelationId

Povinný

HlavnáVerzia

Povinný

VedľajšiaVerzia

Povinný

Účet (*)

Povinný

TypÚčtu

Povinný

IdentifikátorÚčtu

Povinný

IdentifikátorInReg

Povinný

Zariadenie

Nepovinný

IdentifikátorZariadenia

Povinný

IdentifikátorPovolenia

Povinný

Názov

Povinný

HlavnýDruhAktivity

Povinný

Krajina

Povinný

PSČ

Povinný

Mesto

Povinný

Adresa1

Povinný

Adresa2

Nepovinný

MaterskáSpoločnosť

Nepovinný

DcérskaSpoločnosť

Nepovinný

EPERIdentifikácia

Nepovinný

Zemepisná šírka

Nepovinný

Zemepisná dĺžka

Nepovinný

KontaktníĽudia (pozri Ľudia)

Povinný

Ľudia (*)

Povinný

KódVzájomného Vzťahov

Povinný

IdentifkátorOsoby

Povinný

KrstnéMeno

Nepovinný

Priezvisko

Povinný

Krajina

Povinný

PSČ

Povinný

Mesto

Povinný

Adresa1

Povinný

Adresa2

Nepovinný

ČísloTelefónu1

Nepovinný

ČísloTelefónu2

Nepovinný

ČísloFaxu

Nepovinný

Email

Nepovinný

Výstupné parametre

Identifikátor výsledku

Povinný

Použitia

Neuplatňujú sa.

Použité (kým)

Neuplatňuje sa (vyvolané ako webová služba)

Tabuľka VIII-15: Funkcia ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()

Účel

Táto funkcia potvrdzuje operáciu zatvorenia účtu.

Ak potvrdzujúci test neprejde, identifikátor účtu a kód odpovede sú pridané do zoznamu kódov odpovedí.

Vstupné parametre

Od

Povinný

Do

Povinný

CorrelationId

Povinný

HlavnáVerzia

Povinný

VedľajšiaVerzia

Povinný

Účet (*)

Povinný

Účel

IdentifikátorÚčtu

Povinný

Výstupné parametre

Identifikátor výsledku

Povinný

Zoznam odpovedí

Nepovinný

Správy

7111; rozsah od 7114 do 7115; 7117; rozsah od 7153 do 7156; 7158.

Tabuľka VIII-16: Funkcia ManagementOfAccount.CloseAccount()

Účel

Táto funkcia zatvára účet alebo účty nastavením konečného dátumu platnosti účtu (účtov) tak, aby bol zavretý k priebežnému dátumu.

Vstupné parametre

Register

Povinný

CorrelationId

Povinný

HlavnáVerzia

Povinný

VedľajšiaVerzia

Povinný

Účet (*)

Povinný

IdentifikátorÚčtu

Povinný

Výstupné parametre

Identifikátor výsledku

Povinný

Tabuľka VIII-17: Funkcia ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Účel

Táto funkcia potvrdzuje aktualizáciu overených emisií.

Ak potvrdzujúci test neprejde, identifikátor účtu a kód odpovede sú pridané do zoznamu kódov odpovedí.

Vstupné parametre

Od

Povinný

Do

Povinný

CorrelationId

Povinný

HlavnáVerzia

Povinný

VedľajšiaVerzia

Povinný

OverenéEmisie (*)

Povinný

Rok

Povinný

Zariadenia (*)

Povinný

IdentifikátorZariadenia

Povinný

OverenáEmisia

Povinný

Výstupné parametre

Identifikátor výsledku

Povinný

Zoznam odpovedí

Nepovinný

Správy

Rozsah od 7118 do 7119; rozsah od 7152 do 7156; 7159.

Tabuľka VIII-18: Funkcia ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions

Účel

Aktualizuje overené emisie za rok a pre špecifikované zariadenia.

Vstupné parametre

Od

Povinný

Do

Povinný

CorrelationId

Povinný

HlavnáVerzia

Povinný

OverenéEmisie (*)

Povinný

Rok

Povinný

Zariadenia (*)

Povinný

IdentifikátorZariadenia

Povinný

OverenáEmisia

Povinný

Výstupné parametre

Identifikátor výsledku

Povinný

Predbežné kontroly pre každý proces

5.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude kontrolovať stav registra pre každý proces týkajúci sa účtu alebo overených emisií. Ak komunikačné spojenie medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva nebolo nadviazané alebo je dočasne prerušené podľa článku 6 odseku 3 v súvislosti s požadovaným procesom týkajúcim sa účtu alebo overených emisií, bude tento proces zamietnutý a kód odpovedí 7005 bude vrátený.

6.   Pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná kontroly verzie registra a overenia registra, ako aj kontroly realizovateľnosti správy pre každý proces týkajúci sa účtu alebo overených emisií a vráti príslušné kódy odpovedí, ak bude zistená odchýlka, uvedený vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC. Následne každý register obdrží takéto kódy odpovedí z nezávislého protokolu transakcií UNFCCC.

7.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná kontroly integrity údajov pre každý proces týkajúci sa účtu alebo overených emisií a vráti príslušné kódy odpovedí v rozsahu od 7122 do 7159, ak bude zistená odchýlka.

Sekundárne kontroly pre každý proces

8.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná sekundárne kontroly pre každý proces týkajúci sa účtu alebo overených emisií, ktorý prešiel všetkými predbežnými kontrolami. Sekundárne kontroly a priľahlé kódy odpovedí, ktoré sú vrátené v prípade zistenia odchýlky, sú uvedené v tabuľke VIII-19.

Tabuľka VIII-19: Sekundárne kontroly

Opis procesu

Kódy odpovedí nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva

Vytvorenie účtu

Rozsah od 7101 do 7110

7160

Aktualizácia účtu

Rozsah od 7102 do 7105

Rozsah od 7107 do 7108

7111

7113

7120

7160

Zatvorenie účtu

7111

Rozsah od 7114 do 7115

7117

Aktualizácia overených emisií

Rozsah od 7118 do 7119


PRÍLOHA IX

Procesy týkajúce sa transakcií s kódmi odpovedí

Druhy procesov

1.   Každému procesu týkajúcemu sa transakcie bude pridelený druh procesu pozostávajúci z úvodného druhu procesu a doplnkového druhu procesu. Úvodný typ procesu bude opisovať jeho kategóriu uvedenú vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC. Doplnkový druh procesu bude opisovať jeho kategóriu uvedenú v ustanoveniach tohto nariadenia vypracovaného na základe smernice č. 2003/87/ES. Druhy procesov sú uvedené v tabuľke IX-1.

Požiadavky pre každý proces

2.   Sekvencia správ pre procesy týkajúce sa transakcií, stav transakcií a stav Kjótskych jednotiek alebo emisných kvót zapojených do transakcie počas sekvencie správ, ako aj komponenty a funkcie, ktoré sa využívajú počas sekvencie správ, sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.

Predbežné kontroly pre každý proces

3.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude kontrolovať stav registra pre každý proces týkajúci sa transakcie. Ak komunikačné spojenie medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva nebolo nadviazané, alebo je dočasne prerušené podľa článku 6 odseku 3 v súvislosti s požadovaným procesom, bude tento proces zamietnutý a kódy odpovedí 7005 alebo 7006 budú vrátené.

4.   Pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná nasledujúce kategórie predbežných kontrol na každom procese týkajúcom sa transakcie:

a)

kontroly verzie registra a overenia registra,

b)

kontroly realizovateľnosti správ,

c)

kontroly integrity údajov,

d)

všeobecné kontroly transakcie, a

e)

kontroly sekvencie správ

vráti príslušné kódy odpovedí v prípade zistenia odchýlky, ako je uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC. Následne každý register obdrží takéto kódy odpovedí od nezávislého protokolu transakcií UNFCCC.

Sekundárne a terciárne kontroly pre každý proces

5.   Pre každý proces týkajúci sa transakcie, ktorý prešiel predbežnými kontrolami, nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná nasledujúce sekundárne kontroly s cieľom zistiť, či:

a)

sú Kjótske jednotky alebo emisné kvóty sú vedené na prevádzajúcich účtoch (odchýlka vráti kód odpovede 7027);

b)

prevádzajúci účet existuje v špecifikovanom registri (odchýlka vráti kód odpovede 7021);

c)

nadobúdajúci účet existuje v špecifikovanom registri (odchýlka vráti kód odpovede 7020);

d)

obidva účty existujú v tom istom registri pre interný prevod (odchýlka vráti kód odpovede 7022);

e)

obidva účty existujú v rôznych registroch pre externý prevod (odchýlka vráti kód odpovede 7023);

f)

prevádzajúci účet nie je blokovaný podľa článku 27 (odchýlka vráti kód odpovede 7025);

g)

vis major emisných kvót sa neprevádzajú (odchýlka vráti kód odpovede 7024).

6.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná terciárne kontroly na každom procese týkajúcom sa transakcie, ktorý prešiel predbežnými kontrolami. Terciárne kontroly a príslušné kódy odpovede, ktoré sú vrátené v prípade zistenia odchýlky, sú uvedené v tabuľke IX-1.

Tabuľka IX-1:   Terciárne kontroly

Opis procesu

Druh procesu

Kódy odpovede nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva

Vydanie AAUs a RMUs

01-00

[neuplatňuje sa]

Konverzia AAUs a RMUs na ERUs

02-00

7218

Externý prevod (počnúc obdobím 2008 – 2012)

03-00

Rozsah od 7301 do 7302

7304

Zrušenie (počnúc obdobím 2008 – 2012)

04-00

[neuplatňuje sa]

Vyradenie (počnúc obdobím 2008 – 2012)

05-00

Rozsah od 7358 do 7361

Zrušenie a nahradenie tCERs a lCERs

06-00

[neuplatňuje sa]

Prenos Kjótskych jednotiek a emisných kvót vydaných na obdobie 2008 – 2012 a nasledujúce päťročné obdobia

07-00

[neuplatňuje sa]

Zmena konečného dátumu pre CERs a lCERs

08-00

[neuplatňuje sa]

Interný prevod

10-00

7304

Rozsah od 7406 do 7407

Vydanie emisných kvót (2005 – 2007)

01-51

Rozsah od 7201 do 7203

7219

Vydanie emisných kvót (počnúc obdobím 2008 – 2012)

10-52

Rozsah od 7201 do 7203

7205

7219

Pridelenie emisných kvót

10-53

7202

7203

Rozsah od 7206 do 7208

7214

7216

7304

7360

Vydanie vis major emisných kvót

01-54

7202

Rozsah od 7210 do 7211

7215

7217

7220

Opravy emisných kvót

10-55

Rozsah od 7212 do 7213

Externý prevod (2005 – 2007)

03-21

7302

Rozsah od 7304 do 7305

Rozsah od 7406 do 7407

Zrušenie emisných kvót (2005 – 2007)

10-01

7212

7305

Vzdanie sa emisných kvót

10-02

7202

7304

Rozsah od 7353 do 7356

Vyradenie (2005 – 2007)

04-03

7209

7305

7357

Rozsah od 7360 do 7362

Zrušenie a nahradenie

10-41

(2005 to 2007)

7205

7212

7219

7360

7402

7404

Rozsah od 7406 do 7407

(počnúc obdobím 2008 – 2012)

7202

7205

7219

7360

Rozsah od 7401 do 7402

Rozsah od 7404 do 7407


PRÍLOHA X

Proces zosúlaďovania s kódmi odpovedí

Požiadavky na proces

1.   Pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC každý register odpovie na každú žiadosť od nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva o predloženie nasledujúcich informácií za špecifikovaný čas a dátum:

a)

celkový počet emisných kvót vedených na každom druhu účtov v danom registri;

b)

identifikačné kódy jednotiek všetkých emisných kvót vedených na každom druhu účtov v danom registri;

c)

história protokolu transakcií a protokolu auditu všetkých emisných kvót vedených na každom druhu účtov v danom registri;

d)

celkový počet emisných kvót vedených na každom účte v danom registri;

e)

identifikačné kódy jednotiek všetkých emisných kvót vedených na každom účte v danom registri; a

f)

história protokolu transakcií a protokolu auditu všetkých emisných kvót vedených na každom účte v danom registri.

2.   Po nadviazaní komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC každý register odpovie na každú žiadosť od nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva o predloženie nasledujúcich informácií za špecifikovaný čas a dátum:

a)

celkový počet emisných kvót, AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER alebo lCER), lCER a tCER, vedených na každom druhu účtov v danom registri;

b)

identifikačný kód jednotky všetkých emisných kvót, AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER alebo lCER), lCER a tCER, vedených na každom druhu účtov v danom registri; a

c)

história protokolu transakcií a protokolu auditu všetkých emisných kvót, AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER alebo lCER), lCER a tCER, vedených na každom druhu účtov v danom registri.

3.   Po nadviazaní komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC každý register odpovie na každú žiadosť od nezávislého protokolu transakcií UNFCCC podanú v mene nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva o predloženie nasledujúcich informácií za špecifikovaný čas a dátum:

a)

celkový počet emisných kvót, AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER alebo lCER), lCER a tCER, vedených na každom účte v danom registri;

b)

identifikačný kód jednotky všetkých emisných kvót, AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER alebo lCER), lCER a tCER, vedených na každom účte v danom registri; a

c)

história protokolu transakcií a protokolu auditu všetkých emisných kvót, AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER alebo lCER), lCER a tCER, vedených na každom účte v danom registri.

4.   Sekvencia správ pre proces zosúlaďovania, stav procesu zosúlaďovania a stav Kjótskych jednotiek alebo emisných kvót zapojených do procesu zosúlaďovania, ako aj komponenty a funkcie, ktoré sa využívajú počas sekvencie správ sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.

Predbežné kontroly procesu

5.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude kontrolovať stav registra pre každý proces zosúlaďovania. Ak komunikačné spojenie medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva nebolo nadviazané, alebo je dočasne prerušené podľa článku 6 odseku 3 v súvislosti s procesom zosúlaďovania, bude tento proces zamietnutý a kód odpoveď 7005 bude vrátený.

6.   Pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná kontroly verzie registra a overenia registra, ako aj kontroly realizovateľnosti správy a kontroly integrity údajov počas procesu zosúlaďovania a vráti príslušné kódy odpovedí, ak bude zistená odchýlka, ako je uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC. Následne každý register obdrží takéto kódy odpovedí z nezávislého protokolu transakcií UNFCCC.

Sekundárne kontroly pre každý proces

7.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná sekundárne kontroly pre každý proces zosúlaďovania, akonáhle boli absolvované predbežné kontroly. Sekundárne kontroly a príslušné kódy odpovedí, ktoré sú vrátené v prípade zistenia nezrovnalosti, sú uvedené v tabuľke X-1.

Tabuľka X-1:   Sekundárne kontroly

Opis procesu

Kódy odpovedí nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva

Zosúlaďovanie

Rozsah: 7501 do 7524

Vzájomná intervencia

8.   Ak informácie uchovávané v registri boli zmenené alebo doplnené ako odpoveď na proces iniciovaný, nie však finalizovaný podľa článkov 34, 35 alebo 36, centrálny správca dá pokyn správcovi daného registra, aby zmenou alebo doplnením uchovávaných informácií vrátil proces do jeho pôvodného stavu.

Ak informácie uchovávané v registri neboli zmenené alebo doplnené ako odpoveď na proces iniciovaný a finalizovaný podľa článkov 34, 35 alebo 36, centrálny správca dá pokyn správcovi daného registra, aby finalizoval daný proces príslušnou zmenou alebo doplnením uchovávaných informácií

9.   Ak proces zosúlaďovania zistil nejakú nezrovnalosť, centrálny správca v koordinácii s príslušným správcom registra alebo správcami registrov určí pôvod nezrovnalosti. Potom centrálny správca, v prípade potreby, buď zmení a doplní informácie uchovávané v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva, alebo požiada príslušného správcu registra alebo správcov registrov, aby vykonali konkrétne manuálne úpravy v informáciách uchovávaných v ich registroch.


PRÍLOHA XI

Administratívne procesy s kódmi odpovedí

Administratívne procesy

1.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva poskytne nasledujúce administratívne procesy:

a)

Vymazanie transakcie: všetky procesy podľa článku IX, ktoré boli iniciované, nie však vypovedané, ukončené alebo zrušené do 24 hodín, budú zrušené. Vymazávanie transakcií sa uskutočňuje každú celú hodinu.

b)

Nevybavené jednotky: budú označené všetky emisné kvóty, ktoré neboli zrušené podľa článkov 60 alebo 61 k 1. máju 2008 alebo po tomto dátume a k 1. máju v prvom roku každého nasledujúceho päťročného obdobia alebo po tomto dátume.

c)

Stav procesu: správca registra sa môže informovať o stave procesu podľa článku XI, ktorý bol iniciovaný týmto správcom registra.

d)

Časová synchronizácia: každý správca registra poskytne na požiadanie systémový čas svojho registra, aby mohol byť súlad medzi systémovým časom registra a systémovým časom nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva kontrolovaný a aby tieto dva časy boli zosynchronizované. Správca registra zmení na požiadanie systémový čas svojho registra, aby sa zabezpečila časová synchronizácia.

2.   Po nadviazaní komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude naďalej zabezpečovať administratívny proces podľa odseku 1, bod b).

3.   Každý register bude schopný správne vykonávať dodatočné administratívne procesy ustanovené nezávislým protokolom transakcií UNFCCC uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.

Požiadavky pre každý proces

4.   Sekvencia správ pre administratívne procesy a komponenty a funkcie, ktoré sa používajú počas sekvencie správ, sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.

Kontroly pre každý proces

5.   Ak nezávislý protokol transakcií Spoločenstva zistí počas obdobia uvedenéEXho v odseku 2 nejakú odchýlku podľa odseku 1 (a), vráti príslušné kódy odpovedí, ako je uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.

6.   Ak nezávislý protokol transakcií Spoločenstva zistí nejakú odchýlku podľa odseku 1 (b), vráti kód odpovede 7601.

7.   Počas obdobia uvedeného v odseku 2 a v prípade správy obdržanej od registra podľa odseku 1 (c) pre proces uvedený v prílohe IX nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná tieto kontroly:

a)

Stav registra: ak komunikačné spojenie medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva nebolo nadviazané alebo je dočasne prerušené podľa článku 6 odseku 3 v súvislosti s požadovaným procesom, správa bude zamietnutá a kód odpovede 7005 bude vrátený.

b)

Verzia registra a overenie registra, realizovateľnosť správy a integrita údajov: ak nezávislý protokol transakcií Spoločenstva zistí nejakú odchýlku, správa bude zamietnutá a príslušné kódy odpovedí budú vrátené, ako je uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.

8.   Počas obdobia uvedeného v odseku 2 a v prípade správy obdržanej od registra podľa odseku 1 (d) nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná tieto kontroly:

a)

Stav registra: ak komunikačné spojenie medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva nebolo nadviazané alebo je dočasne prerušené podľa článku 6 odseku 3 v súvislosti s požadovaným procesom, správa bude zamietnutá a kód odpovede 7005 bude vrátený.

b)

Verzia registra a overenie registra, realizovateľnosť správy, integrita údajov a časová synchronizácia: ak nezávislý protokol transakcií Spoločenstva zistí nejakú odchýlku, správa bude zamietnutá a príslušné kódy odpovedí budú vrátené, ako je uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.


PRÍLOHA XII

Zoznam kódov odpovedí pre všetky procesy

1.   Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vráti kódy odpovedí ako súčasť každého procesu, ak je to špecifikované v prílohe VIII, prílohe IX, prílohe X a prílohe XI. Každý kód odpovede pozostáva z celého čísla v rozsahu od 7000 do 7999. Význam každého kódu odpovede je uvedený v tabuľke XII-1.

2.   Každý správca registra zabezpečí, aby sa význam každého kódu odpovede zachoval pri zobrazení informácií v súvislosti s procesom podľa prílohy XVI splnomocnenému zástupcovi, ktorý tento proces inicioval.

Tabuľka XII-1:   Kódy odpovedí nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva

Kód odpovede

Opis

7005

Súčasný stav iniciujúceho (alebo prevádzajúceho) registra nedovoľuje, aby sa tento proces uskutočnil.

7006

Súčasný stav nadobúdajúceho registra nedovoľuje, aby sa tento proces uskutočnil.

7020

Špecifikovaný identifikačný kód účtu neexistuje v nadobúdajúcom registri.

7021

Špecifikovaný identifikačný kód účtu neexistuje v prevádzajúcom registri.

7022

Prevádzajúci účet a nadobúdajúci účet musia byť v tom istom registri pre všetky transakcie s výnimkou externých prevodov.

7023

Prevádzajúci účet a nadobúdajúci účet musia byť v rôznych registroch pre externé prevody.

7024

Vis major emisných kvót nemôžu byť prevedené na holdingový účet strany iba ak boli stornované a vyradené v súlade s článkom 58.

7025

Prevádzajúci účet je zablokovaný pre všetky prevody emisných kvót z tohto účtu, s výnimkou procesov vzdania sa, zrušenia a nahradenia podľa článkov 52, 53, 60 a 61.

7027

Jedna alebo viac jednotiek v sériovom bloku nie sú uznané ako vedené na prevádzajúcom účte.

7101

Účet už bol utvorený.

7102

Účet musí mať jedného a len jedného vlastníka účtu.

7103

Účet musí mať jedného a len jedného primárneho splnomocneného zástupcu.

7104

Účet musí mať jedného a len jedného sekundárneho splnomocneného zástupcu.

7105

Zariadenie musí mať jednu a len jednu kontaktnú osobu.

7106

Zariadenie spojené s týmto účtom je už spojené s iným účtom.

7107

Všetci splnomocnení zástupcovi účtu musia byť rozdielni.

7108

Alfanumerický identifikátor špecifikovaný pre daný účet je už špecifikovaný pre iný účet.

7109

Utváraný druh účtu nedostal správne obdobie záväzku.

7110

Holdingový účet prevádzkovateľa musí mať jedno a len jedno zariadenie spojené s týmto účtom.

7111

Špecifikovaný účet neexistuje, a preto nie je možné tento účet aktualizovať alebo zatvoriť.

7113

Nie je možné zmeniť vlastníka osobného holdingového účtu.

7114

Špecifikovaný účet už bol zatvorený, preto nie je možné tento účet zatvoriť.

7115

Na špecifikovanom účte sú ešte vedené jednotky, a preto nie je možné tento účet zatvoriť.

7117

Zariadenie spojené nie je v súlade so špecifikovaným účtom, preto nie je možné tento účet zatvoriť.

7118

Špecifikované zariadenie neexistuje, a preto nie je možné aktualizovať tabuľku overených emisií pre daný rok.

7119

Špecifikovaný rok je budúci rok, a preto nie je možné aktualizovať tabuľku overených emisií pre daný rok.

7120

Ľudia a ich vzájomný vzťah s účtom neexistujú, a preto nie je možné tento vzájomný vzťah aktualizovať.

7122

Identifikátor korelácie.

7124

Alfanumerický identifikátor účtu nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7125

Identifikátor povolenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7126

Názov zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7127

Hlavná činnosť zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7128

Krajina zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7129

Poštové smerovacie číslo zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7130

Mesto zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7131

Adresa1 zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7132

Adresa2 zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7133

Materská spoločnosť zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7134

Dcérska spoločnosť zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7135

Identifikácia EPER zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7136

Zemepisná šírka zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7137

Zemepisná dĺžka zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7138

Kód vzájomného vzťahu ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7139

Identifikátor ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7140

Krstné meno ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7141

Priezvisko ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7142

Krajina ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7143

Poštové smerovacie číslo ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7144

Mesto ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7145

Adresa1 ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7146

Adresa2 ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7147

Telefónne číslo1 ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7148

Telefónne číslo2 ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7149

Číslo faxu ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7150

E-mail ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7151

Akcia ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7152

Overená emisia zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7153

Prvok od nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7154

Prvok do nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7155

Hlavná verzia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7156

Vedľajšia verzia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7157

Druh účtu nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7158

Identifikátor účtu nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7159

Identifikátor zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu.

7160

Nie je možné, aby osobný holdingový účet mal kontaktnú osobu alebo jej podrobné údaje, alebo zariadenie alebo jeho podrobné údaje (ako sú uvedené v oddieli 11.1 prílohy I k rozhodnutiu Komisie č. 2004/156/ES) spojené s týmto účtom.

7201

Počet emisných kvót, ktoré majú byť vydané na špecifikované obdobie, presahuje počet schválený Komisiou v národnom pláne prideľovania.

7202

Nadobúdajúci účet nie je holdingový účet strany.

7203

Tabuľka národného plánu prideľovania nebola predložená Komisii, a preto nie je možné, aby sa uskutočnilo vydanie alebo pridelenie emisných kvót na špecifikované obdobie.

7205

Jednotky, ktoré majú byť konvertované do emisných kvót, musia byť AAU, ktoré boli vydané na obdobie viazanosti zhodujúce sa s obdobím viazanosti, pre ktoré sú emisné kvóty vydávané.

7206

Špecifikovaný nadobúdajúci účet nie je holdingový účet prevádzkovateľa, ktorý je spojený so špecifikovaným zariadením.

7207

Zariadenie neexistuje v tabuľke národného plánu prideľovania.

7208

Špecifikovaný rok neexistuje v tabuľke národného plánu prideľovania.

7209

Nadobúdajúci účet nie je vyraďovací účet na obdobie 2005 – 2007.

7210

Vis major emisné kvóty môžu byť vydávané len pred 30. júnom 2008.

7211

Počet vis major emisných kvót, ktoré majú byť vydané, presahuje počet schválený Komisiou na obdobie viazanosti.

7212

Nadobúdajúci účet nie je stornovací účet na obdobie 2005 – 2007.

7213

Zníženie počtu emisných kvót presahuje opravu národného plánu prideľovania schválenú Komisiou.

7214

Počet prevedených emisných kvót nie je presne rovný počtu predpokladanému v národnom pláne prideľovania pre špecifikované zariadenie a na špecifikovaný rok.

7215

Zariadenie neexistuje.

7216

Počet emisných kvót prevedených pre špecifikované zariadenie a za špecifikovaný rok predpokladaný v národnom pláne prideľovania už bol prevedený.

7217

Špecifikovaný rok nespadá do obdobia 2005 – 2007.

7218

Špecifikované AAU sú emisné kvóty, a preto nie je možné tieto AAU konvertovať na ERU.

7219

Jednotky, ktoré majú byť vydané, nemajú správny identifikačný kód emisnej kvóty, a preto nie je možné, aby sa ich vydanie uskutočnilo.

7220

Jednotky, ktoré majú byť vydané, nemajú správny identifikačný kód vis major emisnej kvóty, a preto nie je možné, aby sa ich vydanie uskutočnilo.

7301

Varovanie: blížite sa k porušeniu rezervy obdobia viazania.

7302

Nejestvuje nijaká dohoda o vzájomnom uznávaní medzi prevádzajúcim registrom a nadobúdajúcim registrom, ktorá umožňuje prevod emisných kvót.

7304

Emisné kvóty vydané na predchádzajúce obdobie môžu byť prevedené na stornovací účet alebo vyraďovací účet na dané obdobie až po 30. apríli prvého roku bežného obdobia.

7305

Emisné kvóty nie sú tie, čo boli vydané na obdobie 2005 – 2007.

7353

Nie je možné vzdať sa emisných kvót vydaných na obdobie 2005 – 2007 pre obdobie 2008 – 2012 a nasledujúce päťročné obdobia.

7354

Prevádzajúci účet nie je holdingový účet prevádzkovateľa.

7355

Nie je možné vzdať sa emisných kvót vydaných na bežné obdobie pre predchádzajúce obdobie.

7356

Jednotky neprichádzajú do úvahy pre vzdanie sa podľa článku 53.

7357

Počet emisných kvót a vis major emisných kvót, ktoré majú byť prevedené na vyraďovací účet, sa nerovná počtu emisných kvót odstúpených podľa článkov 52 a 54.

7358

Počet AAU, ktoré majú byť konvertované z emisných kvót, sa nerovná počtu emisných kvót odstúpených podľa článku 52.

7359

Počet jednotiek, ktoré majú byť prevedené na vyraďovací účet, sa nerovná počtu emisných kvót odstúpených podľa článkov 52 a 54.

7360

Prevádzajúci účet(-y) nie je holdingový účet(-y) strany.

7361

Jednotky neprichádzajú do úvahy pre vyradenie podľa článkov 58 a 59.

7362

Počet CER, ktoré majú byť prevedené na stornovací účet, sa nerovná počtu emisných kvót odstúpených podľa článku 53.

7401

Počet AAU, ktoré majú byť konvertované na emisné kvóty, sa nerovná počtu zrušených emisných kvót.

7402

Špecifikovaný typ jednotky, ktorá má byť zrušená pred nahradením, nie je emisná kvóta vydaná na predchádzajúce obdobie.

7404

Počet zrušených emisných kvót sa nerovná počtu emisných, ktoré majú byť zrušené podľa článku 60 písm. a) a článku 61 písm. b).

7405

Počet emisných kvót zrušených z prevádzajúceho účtu sa nerovná počtu emisných kvót prevedených späť na tento účet.

7406

Prevádzajúce účty musia byť účty uvedené v článku 11 odsekoch 1 a 2.

7407

Nadobúdajúce účty musia byť účty uvedené v článku 11 odsekoch 1 a 2.

7501

Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch holdingového účtu prevádzkovateľa.

7502

Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch osobného holdingového účtu.

7503

Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch holdingového účtu prevádzkovateľa.

7504

Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch osobného holdingového účtu.

7505

Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov holdingového účtu prevádzkovateľa.

7506

Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov osobného holdingového účtu.

7507

Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov holdingového účtu prevádzkovateľa.

7508

Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CIT v úhrnoch jednotkových blokov osobného holdingového účtu.

7509

Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch holdingového účtu strany.

7510

Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch vyraďovacieho účtu.

7511

Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch stornovacieho účtu.

7512

Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch holdingového účtu strany.

7513

Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch vyraďovacieho účtu.

7514

Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch stornovacieho účtu.

7515

Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov holdingového účtu strany.

7516

Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov vyraďovacieho účtu.

7517

Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov stornovacieho účtu.

7518

Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov holdingového účtu strany.

7519

Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov vyraďovacieho účtu.

7520

Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov stornovacieho účtu.

7521

Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov náhradného účtu.

7522

Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch náhradného účtu.

7523

Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov náhradného účtu.

7524

Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov náhradného účtu.

7601

Pripomienka: špecifikované bloky emisných kvót vydaných na predchádzajúce obdobie ešte neboli zrušené podľa článkov 60 a 61.


PRÍLOHA XIII

Testovacie postupy

1.   Register a nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykonajú nasledujúce etapy testovania:

a)

Testy jednotiek: jednotlivé komponenty budú testované na súlad s ich špecifikáciami.

b)

Testy integrácie: skupiny komponentov obsahujúce časti kompletného systému budú testované na súlad s ich špecifikáciami.

c)

Testy systému: systém ako celok bude testovaný na súlad so svojimi špecifikáciami.

d)

Testy záťaže: systém bude podrobený špičkovej aktivite odzrkadľujúcej pravdepodobné nároky, ktoré budú klásť na systém jeho užívatelia.

e)

Testovanie bezpečnosti: budú zistené všetky slabé miesta bezpečnosti systému.

2.   Individuálne testy pre register vykonávané ako súčasť etáp testovania uvedených v odseku 1 budú uskutočnené v súlade s vopred definovaným plánom testovania a výsledky budú dokumentované. Táto dokumentácia bude na požiadanie sprístupnená centrálnemu správcovi. Všetky nedostatky v registri zistené v priebehu etáp testovania uvedených v odseku 1 budú vyriešené pred uskutočnením testu výmeny údajov medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva.

3.   Centrálny správca požiada, aby register vykonal nasledujúce etapy testovania:

a)

Testy overenia: bude testovaná schopnosť registra identifikovať nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a naopak.

b)

Testy časovej synchronizácie: bude testovaná schopnosť registra zaviesť svoj systémový čas a zmeniť svoj systémový čas, aby bol v súlade so systémovým časom nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva a nezávislého protokolu transakcií UNFCCC.

c)

Testy formátu údajov: bude testovaná schopnosť registra generovať správy zodpovedajúce príslušnému stavu a etape procesu a príslušnému formátu uvedenému vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmenu údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.

d)

Testy programovacieho kódu a operácií databázy: bude testovaná schopnosť registra spracovávať obdržané správy, ktoré zodpovedajú príslušnému formátu uvedenému vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmenu údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.

e)

Testovanie integrovaných procesov: bude testovaná schopnosť registra vykonávať všetky procesy, vrátane všetkých relevantných stavov a etáp uvedených v prílohe VIII, prílohe IX, prílohe X a prílohe XI, a umožniť manuálne zasahovanie do databázy podľa prílohy X.

f)

Test protokolovania údajov: bude testovaná schopnosť registra zistiť a uchovávať záznamy požadované podľa článku 73 odseku 2.

4.   Centrálny správca požiada register, aby dokumentoval, že vstupné kódy uvedené v prílohe VII a kódy odpovedí uvedené v prílohe VIII, prílohe IX, prílohe X a prílohe XI sú obsiahnuté v databáze daného registra a primerane interpretované a používané v súvislosti s procesmi.

5.   Etapy testovania uvedené v odseku 3 sa uskutočnia medzi testovacou oblasťou registra a testovacou oblasťou nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva ustanovenými podľa článku 71.

6.   Individuálne testy vykonávané ako súčasť etáp testovania uvedených v odseku 3 sa môžu meniť, aby odzrkadlili programové a technické vybavenie používané registrom.

7.   Individuálne testy vykonávané ako súčasť etáp testovania uvedených v odseku 3 budú uskutočnené v súlade s vopred definovaným plánom testovania a výsledky budú dokumentované. Táto dokumentácia bude na požiadanie sprístupnená centrálnemu správcovi. Všetky nedostatky v registri zistené v priebehu etáp testovania uvedených v odseku 3 budú vyriešené pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva. Správca registra preukáže, že všetky takéto nedostatky boli vyriešené úspešným uskutočnením etáp testovania uvedených v odseku 3.


PRÍLOHA XIV

Inicializácia postupov

1.   Každý členský štát najneskôr do 1. septembra 2004 oznámi Komisii nasledujúce informácie:

a)

Meno, adresu, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailovú adresu správcu svojho registra.

b)

Adresu, mesto, poštové smerovacie číslo fyzickej polohy registra.

c)

Jednotný vyhľadávač zdrojov (URL) a port(-y) tak bezpečnej oblasti, ako aj verejnej oblasti registra a URL a port(-y) testovacej oblasti.

d)

Opis základného a zálohového technického a programového vybavenia používaného registrom a technického a programového vybavenia podporujúceho testovaciu oblasť podľa článku 68.

e)

Opis systémov a postupov na ochranu všetkých údajov, vrátane frekvencie, s akou sa vykonáva zálohovanie databázy, ako aj systémov a postupov na urýchlenú obnovu údajov a operácií v prípade živelnej pohromy podľa článku 68.

f)

Opis bezpečnostného plánu registra zostaveného na základe všeobecných bezpečnostných požiadaviek podľa prílohy XV.

g)

Opis systému a postupov registra v súvislosti s riadením zmeny podľa článku 72.

h)

Informácie požadované centrálnym správcom s cieľom umožniť distribúciu číslicových osvedčení podľa prílohy XV.

Všetky následné zmeny budú urýchlene oznámené Komisii.

2.   Každý členský štát vyrozumie Komisiu za obdobie 2005-2007 o počte vis major emisných kvót, ktoré majú byť vydané, potom, čo Komisia udelí schválenie vydania týchto emisných kvót podľa článku 29 smernice č. 2003/87/ES.

3.   Pred začiatkom obdobia 2008-2012 a každého nasledujúceho päťročného obdobia každý členský štát oznámi Komisii tieto informácie:

a)

Celkový počet ERU a CER, ktoré majú prevádzkovatelia povolené používať pre každé obdobie podľa článku 11a odseku 1 smernice č. 2003/87/ES.

b)

Rezervu obdobia viazanosti vypočítanú v súlade s rozhodnutím č. 18/CP.7 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC ako 90 percent množstva prideleného členskému štátu alebo 100 percent päťnásobku jeho posledne revidovaných zásob, podľa toho, čo je nižšie. Všetky následné zmeny budú urýchlene oznámené Komisii.

Požiadavky tabuľky národného plánu prideľovania

4.   Každý národný plán prideľovania sa predkladá v súlade s formátmi uvedenými v odsekoch 5 a 7.

5.   Formát na predkladanie tabuľky národného plánu prideľovania Komisii je nasledujúci:

a)

Celkový počet pridelených emisných kvót: v jednej bunke celkový počet emisných kvót, ktoré sú pridelené na obdobie zahrnuté do národného plánu prideľovania.

b)

Celkový počet emisných kvót v rezerve nových účastníkov: v jednej bunke celkový počet emisných kvót, ktoré sú vyčlenené pre nových účastníkov na obdobie zahrnuté do národného plánu prideľovania.

c)

Roky: v samostatných bunkách pre každý z rokov zahrnutých do národného plánu prideľovania počnúc rokom 2005 a vzostupne.

d)

Identifikačný kód zariadenia: v samostatných bunkách obsahujúcich prvky uvedené v prílohe VI a vzostupne.

e)

Pridelené emisné kvóty: emisné kvóty, ktoré majú byť pridelené na špecifikovaný rok špecifikovanému zariadeniu, budú zaznamenané do bunky spájajúcej daný rok s príslušným identifikačným kódom zariadenia.

6.   Zariadenia uvedené v odseku 5(d) budú zahŕňať zariadenia jednostranne zahrnuté podľa článku 24 smernice č. 2003/87/ES a nebudú zahŕňať nijaké zariadenia dočasne vylúčené podľa článku 27 smernice č. 2003/87/ES

7.   Schéma XML pre predkladanie tabuľky národného plánu prideľovania Komisii je nasledovná:

Image

Image

8.   Ako súčasť inicializačných postupov uvedených vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC bude Komisia informovať sekretariát UNFCCC o identifikačných kódoch účtov pre stornovacie účty, vyraďovacie účty a náhradné účty každého registra.


PRÍLOHA XV

Bezpečnostné normy

Komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a každým registrom

1.   Od 1. januára 2005 až do nadviazania komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC budú všetky procesy týkajúce sa emisných kvót, overených emisií a účtov dokončené s použitím komunikačného spojenia s týmito vlastnosťami:

a)

Bezpečný prenos sa dosiahne využitím technológie bezpečnej objímkovej vrstvy (SSL) s minimálne 128-bitovým šifrovaním.

b)

Totožnosť každého registra sa overuje s použitím číslicových osvedčení pre žiadosti vychádzajúce od nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva. Totožnosť nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva sa overuje s použitím číslicových osvedčení pre každú žiadosť vychádzajúcu od registra. Totožnosť každého registra sa overuje s použitím užívateľského mena a hesla pre každú žiadosť vychádzajúcu od registra. Totožnosť nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva sa overuje s použitím užívateľského mena a hesla pre každú žiadosť vychádzajúcu od nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva. Číslicové osvedčenia registruje ako platné centrálny správca. Bezpečné systémy sa používajú na uchovávanie číslicových osvedčení, užívateľských mien a hesiel, a prístup bude limitovaný. Užívateľské mená a heslá budú mať minimálnu dĺžku 10 znakov a budú v súlade so základnou overovacou schémou (http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt) hypertextového prenosového protokolu.

2.   Po nadviazaní komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC budú všetky procesy týkajúce sa emisných kvót, overených emisií, účtov a Kjótskych jednotiek dokončené s využitím komunikačného spojenia s vlastnosťami uvedenými vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.

Komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a jeho splnomocnenými zástupcami, a každým registrom a všetkými splnomocnenými zástupcami v danom registri.

3.   Komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a jeho splnomocnenými zástupcami, a medzi registrom a splnomocnenými zástupcami vlastníkov účtov, overovateľov a správcov registrov, keď splnomocnení zástupcovia dostávajú prístup zo siete odlišnej od siete obsluhujúcej nezávislý protokol transakcií Spoločenstva alebo daný register, bude mať tieto vlastnosti:

a)

Bezpečný prenos sa dosiahne využitím technológie bezpečnej objímkovej vrstvy (SSL) s minimálne 128-bitovým šifrovaním.

b)

Totožnosť každého splnomocneného zástupcu sa overuje s použitím užívateľských mien a hesiel, ktoré sú registrované registrom ako platné.

4.   Systém vydávania užívateľských mien a hesiel podľa odseku 3(b) splnomocneným zástupcom bude mať tieto vlastnosti:

a)

Každý splnomocnený zástupca bude mať v každom čase unikátne užívateľské meno a unikátne heslo.

b)

Správca registra uschováva zoznam všetkých splnomocnených zástupcov, ktorým bol udelený prístup k registru a ich prístupové práva v rámci daného registra.

c)

Počet splnomocnených zástupcov centrálneho správcu a správcu registra sa bude udržiavať na minime a prístupové práva sa budú prideľovať výlučne na s cieľom umožniť plnenie administratívnych úloh.

d)

Všetky heslá nesolventných predávajúcich s prístupovými právami centrálneho správcu alebo správcu registra budú zmenené okamžite po nainštalovaní programového a technického vybavenia pre nezávislý protokol transakcií Spoločenstva alebo pre register.

e)

Splnomocnení zástupcovia budú povinní zmeniť všetky dočasné heslá, ktoré dostali po prvom vstupe do bezpečnej oblasti nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva alebo do registra, a následne budú povinní meniť svoje heslá najmenej každé dva mesiace.

f)

Systém riadenia hesiel bude uchovávať záznam predchádzajúcich hesiel pre splnomocneného zástupcu a brániť opätovnému použitiu predchádzajúcich desiatich hesiel pre daného splnomocneného zástupcu. Heslá budú mať minimálnu dĺžku 8 znakov a budú zmesou numerických a abecedných znakov.

g)

Heslá pri ich vkladaní splnomocneným zástupcom nebudú zobrazené na monitore počítača a súbory hesiel nebudú priamo viditeľné pre splnomocneného zástupcu centrálneho správcu alebo správcu registra.

Komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a širokou verejnosťou, a každým registrom a širokou verejnosťou.

5.   Verejná oblasť webovej stránky nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva a verejnej webovej stránky registra nebude vyžadovať overenie ich užívateľov zastupujúcich širokú verejnosť.

6.   Verejná oblasť webovej stránky nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva a verejná oblasť webovej stránky registra nepovolí svojim užívateľom zastupujúcim širokú verejnosť priamy prístup k databáze nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva alebo k databáze daného registra. K údajom, ktoré sú verejne prístupné v súlade s prílohou XVI, sa bude pristupovať cez samostatnú databázu.

Všeobecné bezpečnostné požiadavky pre nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a pre každý register

7.   Na nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a na každý register sa budú uplatňovať tieto všeobecné bezpečnostné požiadavky:

a)

Ochranný múr bude chrániť nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a každý register pred Internetom a bude konfigurovaný tak, aby čo možno najstriktnejšie limitoval prevádzku k Internetu a od Internetu.

b)

Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a každý register bude vykonávať pravidelné skenovanie vírusov na všetkých uzloch, pracovných staniciach a serveroch v rámci svojich sietí. Protivírusové programové vybavenie sa bude pravidelne aktualizovať.

c)

Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a každý register zabezpečí, aby programové vybavenie každého uzla, pracovnej stanice a servera bolo správne konfigurované a rutinne modifikované pri uvoľnení bezpečnostných a funkčných aktualizácií.

d)

V prípade potreby nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a každý register uplatní dodatočné bezpečnostné požiadavky, ktoré zabezpečia, že systém registrov bude schopný reagovať na nové hrozby pre bezpečnosť.


PRÍLOHA XVI

Požiadavky na výkazníctvo každého správcu registra a centrálneho správcu

Verejne dostupné informácie z každého registra a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva

1.   Centrálny správca bude zobrazovať a aktualizovať informácie v odsekoch 2 až 4 týkajúce sa systému registrov vo verejnej oblasti webovej stránky nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva v súlade so špecifikovaným načasovaním, a každý správca registra bude zobrazovať a aktualizovať tieto informácie týkajúce sa jeho registra vo verejnej oblasti webovej stránky daného registra v súlade so špecifikovaným načasovaním.

2.   V týždni po vytvorení účtu v registri budú pre každý účet zobrazené a týždenne aktualizované tieto informácie:

a)

meno vlastníka účtu (osoba, prevádzkovateľ, Komisia, členský štát);

b)

alfanumerický identifikátor: identifikátor špecifikovaný vlastníkom účtu a pridelený každému účtu;

c)

meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa primárneho a sekundárneho splnomocneného zástupcu účtu špecifikovaného pre daný účet vlastníkom účtu.

3.   V týždni po vytvorení účtu v registri budú pre každý holdingový účet prevádzkovateľa zobrazené a týždenne aktualizované tieto informácie:

a)

body 1 až 4.1, 4.4 až 5.5 a bod 7 (aktivita 1) v informáciách identifikujúcich zariadenie súvisiace s holdingovým účtom prevádzkovateľa uvedené v oddieli 11.1 prílohy I k rozhodnutiu Komisie č. 2004/156/ES;

b)

identifikačný kód povolenia: kód pridelený zariadeniu súvisiacemu s holdingovým účtom prevádzkovateľa obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI;

c)

identifikačný kód zariadenia: kód pridelený zariadeniu súvisiacemu s holdingovým účtom prevádzkovateľa obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI;

d)

emisné kvóty a vis major emisné kvóty pridelené zariadeniu súvisiacemu s holdingovým účtom prevádzkovateľa, ktoré je súčasťou tabuľky národného plánu prideľovania alebo je novým účastníkom, podľa článku 11 smernice č. 2003/87/ES.

4.   Za roky počnúc, rokom 2005, budú pre každý holdingový účet prevádzkovateľa zobrazené tieto dodatočné informácie v súlade s nasledujúcimi špecifikovanými údajmi:

a)

čísla overených emisií pre zariadenie súvisiace s holdingovým účtom prevádzkovateľa za rok X budú zobrazované počnúc 15. májom roku (X+1);

b)

emisné kvóty odstúpené podľa článkov 52, 53 a 54, podľa jednotkového identifikačného kódu, za rok X budú zobrazované počnúc 15. májom roku (X+1);

c)

symbol označujúci, či zariadenie súvisiace s holdingovým účtom prevádzkovateľa porušuje alebo neporušuje svoje záväzky podľa článku 6 odseku 2 písm. e) smernice č. 2003/87/ES pre rok X bude zobrazovaný počnúc 15. májom roku (X+1).

Verejne dostupné informácie z každého registra

5.   Každý správca registra bude zobrazovať a aktualizovať informácie v odsekoch 6 až 10 v súvislosti so svojím registrom vo verejnej oblasti webovej stránky tohto registra, v súlade so špecifikovaným časovým rozpisom.

6.   Pre každý identifikátor projektu týkajúci sa projektovej činnosti realizovanej podľa článku 6 Kjótskeho protokolu, na ktorú členský štát vydal ERU, budú v týždni po ich vydaní zobrazené tieto informácie:

a)

názov projektu: unikátny názov pre projekt;

b)

lokalita projektu: členský štát a mesto alebo región, do ktorého je projekt situovaný;

c)

roky vydania ERU: roky, v ktorých boli ERU vydané ako výsledok projektovej činnosti realizovanej podľa článku 6 Kjótskeho protokolu;

d)

správy: nahrateľné elektronické verzie všetkej verejne dostupnej dokumentácie týkajúcej sa projektu, vrátane návrhov, monitorovania, overovania a vydávania ERU, podľa relevantnosti, ktoré podliehajú ustanoveniam o dôvernosti v rozhodnutí č. -/CMP-1 [článok 6] Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC, ktoré bolo zároveň schôdzkou strán Kjótskeho protokolu.

7.   V súlade s nižšie uvedenými špecifikovanými dátumami budú, počnúc rokom 2005, zobrazované nasledujúce informácie o holdingu a transakciách relevantné pre daný register, podľa identifikačného kódu jednotky obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI:

a)

celkové množstvo ERU, CER, AAU a RMU vedených na každom účte (osobnom holdingovom účte, holdingovom účte prevádzkovateľa, holdingovom účte strany, stornovacom, náhradnom a vyraďovacom účte) k 1. januáru roku X bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+5);

b)

celkové množstvo AAU vydaných v roku X na základe prideleného počtu podľa článku 7 rozhodnutia č. 280/2004/ES bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1);

c)

celkové množstvo ERU vydaných v roku X na základe projektovej činnosti realizovanej podľa článku 6 Kjótskeho protokolu bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1);

d)

celkové množstvo ERU, CER, AAU a RMU nadobudnutých z iných registrov v roku X a totožnosť prevádzajúcich účtov a registrov budú zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+5);

e)

celkové množstvo RMU vydaných v roku X na základe každej činnosti podľa článku 3 odsekov 3 a 4 Kjótskeho protokolu bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1);

f)

celkové množstvo ERU, CER, AAU a RMU prevedených do iných registrov v roku X a totožnosť nadobúdajúcich účtov a registrov budú zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+5);

g)

celkové množstvo ERU, CER, AAU a RMU zrušených v roku X na základe činností podľa článku 3 odsekov 3 a 4 Kjótskeho protokolu bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1);

h)

celkové množstvo ERU, CER, AAU a RMU zrušených v roku X potom, čo výbor pre súlad v rámci Kjótskeho protokolu rozhodol, že členský štát nie je v súlade so svojimi záväzkami podľa článku 3 odseku 1 Kjótskeho protokolu bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1);

i)

celkové množstvo ERU, CER, AAU a RMU alebo emisných kvót zrušených v roku X a odkaz na článok, podľa ktorého boli tieto Kjótske jednotky alebo emisné kvóty zrušené na základe tohto nariadenia, bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1);

j)

celkové množstvo ERU, CER, AAU, RMU a emisných kvót vyradených v roku X bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1);

k)

celkové množstvo ERU, CER, AAU prenesených v roku X z predchádzajúceho obdobia viazanosti bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1);

l)

celkové množstvo emisných kvót z predchádzajúceho obdobia viazanosti zrušených a nahradených v roku X bude zobrazované počnúc 15. májom roku X;

m)

ERU, CER, AAU a RMU vedené priebežne na každom účte (osobnom holdingovom účte, holdingovom účte prevádzkovateľa, holdingovom účte strany, stornovacom alebo vyraďovacom účte) k 31. decembru roku X budú zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+5).

8.   Zoznam osôb splnomocnených členských štátom mať v držbe ERU, CER, AAU a/alebo RMU na jeho zodpovednosť bude zobrazený v týždni po udelení tohto splnomocnenia a bude sa týždenne aktualizovať.

9.   Celkový počet CER a ERU, ktoré majú prevádzkovatelia povolené používať na každé obdobie podľa článku 11a odseku 1 smernice č. 2003/87/ES bude zobrazený podľa článku 30 odsekom 3 smernice č. 2003/87/ES.

10.   Rezerva obdobia viazanosti vypočítaná v súlade s rozhodnutím č. 18/CP.7 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC ako 90 percent množstva prideleného členskému štátu alebo 100 percent päťnásobku jeho posledne revidovaných zásob, podľa toho, čo je menšie, a počet Kjótskych jednotiek, ktorými členský štát presahuje, a teda dodržiava svoju rezervu obdobia viazanosti, bude zobrazovaná na požiadanie.

Verejne dostupné informácie z nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva

11.   Centrálny správca bude zobrazovať a aktualizovať informácie v odseku 12 v súvislosti so systémom registrov vo verejnej oblasti webovej stránky nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, v súlade so špecifikovaným časovým harmonogramom.

12.   Pre každú uskutočnenú transakciu relevantnú pre systém registrov za rok X budú počnúc 15. januárom roku (X+5) zobrazované nasledujúce informácie:

a)

identifikačný kód účtu pre prevádzajúci účet: kód pridelený účtu obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI;

b)

identifikačný kód účtu pre nadobúdajúci účet: kód pridelený účtu obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI;

c)

názov vlastníka účtu pre prevádzajúci účet: vlastník účtu (osoba, prevádzkovateľ, Komisia, členský štát);

d)

názov vlastníka účtu pre nadobúdajúci účet: vlastník účtu (osoba, prevádzkovateľ, Komisia, členský štát);

e)

emisné kvóty alebo Kjótske jednotky zapojené do transakcie podľa identifikačného kódu jednotky obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI;

f)

identifikačný kód transakcie: kód pridelený transakcii obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI;

g)

dátum a čas, kedy bola transakcia dokončená (vyjadrené v greenwichskom čase);

h)

typ procesu: kategorizácia procesu obsahujúca prvky uvedené v prílohe VII.

Informácie z každého registra, ktoré majú byť sprístupnené vlastníkom účtov

13.   Každý správca registra bude zobrazovať a aktualizovať informácie v odseku 14 v súvislosti so svojím registrom vo verejnej oblasti webovej stránky tohto registra, v súlade so špecifikovaným časovým rozpisom.

14.   Pre každý účet budú podľa identifikačného kódu jednotky obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI zobrazované, len na žiadosť vlastníka daného účtu, tieto informácie:

a)

emisné kvóty alebo Kjótske jednotky priebežne vedené na účte;

b)

zoznam navrhovaných transakcií iniciovaných daným vlastníkom účtu, pričom pre každú navrhovanú transakciu budú podrobne uvedené prvky v odsekoch 12(a) až 12(f), dátum a čas navrhovanej transakcie (vyjadrené v greenwichskom čase), priebežný stav navrhovanej transakcie a všetky kódy odpovedí vyplývajúce z kontrol vykonaných podľa prílohy IX;

c)

zoznam emisných kvót alebo Kjótskych jednotiek nadobudnutých týmto účtom v dôsledku uskutočnených transakcií, pričom pre každú navrhovanú transakciu budú podrobne uvedené prvky v odsekoch 12(a) až 12(g);

d)

zoznam emisných kvót alebo Kjótskych jednotiek prevedených z tohto účtu v dôsledku uskutočnených transakcií, pričom pre každú navrhovanú transakciu budú podrobne uvedené prvky v odsekoch 12(a) až (g).;


Top