EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0012

Smernica 2004/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

OJ L 47, 18.2.2004, p. 26–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 337 - 342
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 337 - 342
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 39 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/12/oj

32004L0012Úradný vestník L 047 , 18/02/2004 S. 0026 - 0032


Smernica 2004/12/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 11. februára 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 95 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3], v zmysle spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 17. decembra 2003,

keďže:

(1) podľa smernice 94/62/ES [4] sa od Rady vyžaduje, aby najneskôr šesť mesiacov pred ukončením päťročnej fázy začínajúcej dňom, keď mala byť táto smernica implementovaná do vnútroštátneho práva stanovila ciele na ďalšiu päťročnú fázu;

(2) definícia "obalov" uvedená v smernici 94/62/ES by sa mala ďalej vyjasniť zavedením určitých kritérií a prílohy, ktorá obsahuje ilustračné príklady. Aby sa dosiahli ambiciózne recyklačné ciele je potrebné podnecovať k vývoju novátorských environmentálne vhodných a uskutočniteľných recyklačných procesov. Malo by sa uskutočniť vyhodnotenie rôznych recyklačných metód s cieľom vytvorenia definícií pre tieto metódy;

(3) recyklačné ciele pre každý konkrétny odpadový materiál by mali zohľadňovať posudzovanie životného cyklu a analýzu nákladov a prínosov, ktoré uvádzajú zreteľné rozdiely tak v nákladoch ako i prínosoch recyklácie rozličných obalových materiálov a mali by zlepšiť koherenciu vnútorného trhu pri recyklácii týchto materiálov;

(4) zhodnocovanie a recyklácia odpadov z obalov by sa mala ďalej zvyšovať kvôli znižovaniu ich vplyvu na životné prostredie;

(5) určitým členským štátom, ktorým bolo z dôvodu zvláštnych okolností umožnené presunúť dátum stanovený na dosiahnutie cieľov zhodnocovania a recyklácie uvedený v smernici 94/62/ES na neskôr, by sa mal udeliť ďalší, ale obmedzený odklad;

(6) Európsky parlament, Rada a Komisia sa zhodujú na potrebe dočasných derogácií pre prístupové štáty vzhľadom na ciele tejto smernice. Toto by sa malo rozhodnúť na základe žiadostí pristupujúcich štátov o derogácie, ktoré by sa zásadne nemali uplatňovať po roku 2012 v prípade Cypru, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Litvy, Slovenska a Slovinska; 2013 v prípade Malty; 2014 v prípade Poľska a 2015 v prípade Lotyšska;

(7) táto dohoda sa bude finalizovať v súlade s príslušným právnym postupom pred uplynutím lehoty na transpozíciu tejto smernice;

(8) hospodárstvo s obalmi a odpadmi z obalov vyžaduje od členských štátov vytvorenie systémov návratu, zberu a zhodnotenia. Takéto systémy by mali byť otvorené účasti všetkých zainteresovaných strán a vytvorené tak, aby sa predišlo diskriminácii dovezených výrobkov a prekážkam v obchode alebo deformácii hospodárskej súťaže a aby sa zaistila maximálna možná návratnosť obalov a odpadov z obalov v súlade so zmluvou. Malo by sa predísť diskriminácii materiálov na základe ich váhy. Prevádzkovatelia v obalovom reťazci by mali niesť svoju spoločnú zodpovednosť aby zaistili, že environmentálny vplyv obalov a odpadov z obalov je počas ich životného cyklu znížený v najväčšej možnej miere;

(9) každoročné údaje z celého spoločenstva o obaloch a odpadoch z obalov vrátane odpadov vyvezených na recykláciu a zhodnotenie mimo spoločenstva sú potrebné na monitorovanie implementácie cieľov tejto smernice. Toto vyžaduje techniku harmonizovaného podávania správ a zreteľných usmernení pre poskytovateľov dát;

(10) Komisia by mala preskúmať a podať správu o vykonávaní tejto smernice a jej vplyvu tak na životné prostredie ako i vnútorný trh. Táto správa by mala tiež pokrývať otázky nevyhnutných požiadaviek, opatrení na predchádzanie vzniku odpadov, možný ukazovateľ obalov, plány na predchádzanie vzniku odpadov, opätovné používanie, zodpovednosť výrobcu a ťažké kovy a mala by, ak je to vhodné obsahovať návrhy na revíziu;

(11) členské štáty by mali podporovať relevantné informačné a osvetové kampane pre spotrebiteľov a podnecovať ďalšie nástroje prevencie;

(12) okrem environmentálnych cieľov a cieľov vnútorného trhu tejto smernice môže recyklácia poskytnúť prácu, ktorá zanikla inde v spoločnosti a môže tak napomôcť predchádzať vylúčeniu;

(13) pretože ciele navrhovanej akcie, menovite zosúladenie národných cieľov recyklácie odpadov z obalov zohľadňujúc jednotlivé okolnosti každého členského štátu a ďalšie vyjasnenie definícií sa nedá dostatočne dosiahnuť členskými štátmi a preto, z dôvodu rozsahu akcie sa dosiahne lepšie na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity, ako je uvedený v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom proporcionality ako je uvedený v tom článku, táto smernica nezachádza ďalej ako je potrebné na dosiahnutie týchto cieľov;

(14) opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [5].

(15) smernica 94/62/ES by sa preto mala podľa toho zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

smernica 94/62/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. za článok 3 bod 1 sa vkladajú tieto pododseky:

"definícia "obalov" sa ďalej zakladá na kritériách uvedených nižšie. Položky uvedené v prílohe I sú ilustračné príklady uplatňovania týchto kritérií.

i) Položky sa považujú za obaly, ak spĺňajú horeuvedenú definíciu bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie, ktoré môže obal tiež plniť, pokiaľ nie je položka neoddeliteľnou súčasťou výrobku a pokiaľ nie je potrebná na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a všetky jeho prvky sa majú použiť, spotrebovať alebo zneškodniť spoločne.

ii) Položky vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja a "zneškodniteľné" položky predané, plnené, alebo vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja sa považujú za obaly za predpokladu, že plnia funkciu obalu.

iii) Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalov sa považujú za časť obalu, do ktorého sú začlenené. Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu sa považujú za obal, pokiaľ nie sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a pokiaľ sa všetky jeho prvky nemajú spotrebovať a zneškodniť spoločne.

Komisia, ak to bude vhodné, v súlade s postupom uvedeným v článku 21 preskúma a ak to bude potrebné reviduje ilustračné príklady definície obalov uvedené v prílohe I. Prioritne sa bude zaoberať týmito položkami: CD a video obaly, kvetináče, tuby a valce okolo ktorých je ovinutý pružný materiál, podkladový papier zo samolepiek a baliaci papier."

2. Článok 4 sa nahrádza takto:

"Článok 4

Prevencia

1. Členské štáty zaistia, že okrem opatrení na predchádzanie tvorby odpadov z obalov prijatých v súlade s článkom 9 sa vykonávajú ďalšie preventívne opatrenia.

Takéto ďalšie opatrenia môžu pozostávať z národných programov, projektov zavádzajúcich zodpovednosť výrobcov za minimalizáciu environmentálnych vplyvov obalov alebo iných akcií prijatých, ak je to vhodné, po konzultácii s hospodárskymi operátormi a vytvorené na zjednotenie a využitie mnohých iniciatív prijatých členskými štátmi ohľadom prevencie. Musia byť v súlade s cieľmi tejto smernice definovanými v článku 1 ods. 1

2. Komisia pomôže podporovať prevenciu podnecovaním vývoja vhodných európskych noriem v súlade s článkom 10. Normy budú mať za cieľ znižovať vplyv obalov na životné prostredie v súlade s článkami 9 a 10.

3. Komisia vo vhodných prípadoch predstaví návrhy opatrení na posilnenie a doplnenie presadzovania základných požiadaviek a zaistí, že nové obaly sa uvedú na trh len ak výrobca prijal všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu ich vplyvu na životné prostredie bez toho, aby to bolo na úkor základných funkcií obalu."

3. Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

Zhodnotenie a recyklácia

1. Na splnenie úloh tejto smernice prijmú členské štáty opatrenia potrebné na dosiahnutie nasledujúcich cieľov na celom svojom území:

a) najneskôr do 30. júna 2001 sa zhodnotí alebo spáli v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním najmenej 50 % a najviac 65 % hmotnosti odpadov z obalov;

b) najneskôr do 31. decembra 2008 sa zhodnotí alebo spáli v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním najmenej 60 % hmotnosti odpadov z obalov;

c) najneskôr do 30. júna 2001 sa zrecykluje najmenej 25 % a najviac 45 % hmotnosti celkových obalových materiálov v odpadoch z obalov s minimálne 15 % hmotnosti za každý obalový materiál;

d) najneskôr do 31. decembra 2008 sa zrecykluje najmenej 55 % a najviac 80 % hmotnosti odpadov z obalov;

e) najneskôr do 31. decembra sa dosiahnu nasledujúce minimálne recyklačné ciele pre materiály v odpadoch z obalov:

i) 60 % hmotnosti pre sklo

ii) 60 % hmotnosti pre papier a kartón

iii) 50 % hmotnosti pre kovy

iv) 22,5 % hmotnosti pre plasty, započítava sa výlučne materiál, ktorý sa recykluje späť na plasty;

v) 15 % hmotnosti pre drevo.

2. Odpady z obalov vyvezené zo spoločenstva v súlade s nariadeniami Rady (EHS) č. 259/93 [6], (ES) č. 1420/1999 [7] a nariadením Komisie (ES) č. 1547/1999 [8] sa započítavajú do plnenia záväzkov a cieľov odseku 1 len ak existuje hodnoverný dôkaz o tom, že zhodnotenie a/alebo činnosť recyklácie sa uskutočnila za podmienok ktoré sú približne rovnocenné s tými, ktoré v tejto veci predpisuje legislatíva spoločenstva.

3. Členské štáty podporujú, tam kde je to vhodné, energetické zhodnocovanie, ak sa uprednostňuje pred materiálovou recykláciou z environmentálnych a nákladovo-príjmových dôvodov. Toto sa môže uskutočniť zvážením dostatočnej hranice medzi národnými cieľmi recyklácie a zhodnotenia.

4. Členské štáty podporujú, tam kde je to vhodné, používanie materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov na výrobu obalov a ďalších výrobkov prostredníctvom

a) zlepšením trhových podmienok pre takéto materiály;

b) preskúmaním existujúcich predpisov zabraňujúcich používanie takých materiálov.

5. Najneskôr do 31. decembra 2007 stanoví Európsky parlament a Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou a na návrh Komisie, ciele na tretiu päťročnú fázu 2009 až 2014, na základe praktických skúseností získaných v členských štátoch pri dosahovaní cieľov uvedených v odseku 1 a zistení vedeckého výskumu a vyhodnocovaných techník ako sú posudzovania životného cyklu a analýzy nákladov a príjmov.

Tento proces sa bude opakovať každých päť rokov.

6. Opatrenia a ciele uvedené v odseku 1 členské štáty uverejnia a budú predmetom informačnej kampane pre všeobecnú verejnosť a hospodárskych operátorov.

7. Grécko, Írsko a Portugalsko sa môžu kvôli svojej špecifickej situácii, menovite veľkého množstva malých ostrovov, prítomnosti vidieckych a horských oblastí a súčasne malej spotrebe obalov rozhodnúť:

a) dosiahnuť najneskôr do 30. júna 2001 nižšie ciele ako sú tie stanovené v odseku 1 písm. a) a c) ale musia dosiahnuť aspoň 25 % na zhodnocovanie a spaľovanie v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním;

b) odložiť zároveň dosiahnutie cieľov v odsekoch 1 písm. a) a c) na neskorší termín, ktorý však nesmie byť neskôr ako 31. december 2005;

c) odložiť dosiahnutie cieľov uvedených v odsekoch 1 písm. b), d) a e) na dátum podľa ich vlastného výberu, ktorý nesmie byť neskôr ako 31. december 2011.

8. Komisia čo najskôr a najneskôr 30. júna 2005 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku pri zavádzaní tejto smernice a jej vplyve na životné prostredie ako aj na fungovanie vnútorného trhu. Správa zohľadní individuálne okolnosti každého členského štátu. Bude obsahovať nasledujúce:

a) vyhodnotenie účinnosti, zavádzania a presadzovania základných požiadaviek;

b) dodatočné preventívne opatrenia na zníženie vplyvu na životné prostredie obalov v čo najväčšej možnej miere bez obmedzenia ich základných funkcií;

c) možný vývoj environmentálnych ukazovateľov obalov pre jednoduchšiu a účinnejšiu prevenciu odpadov z obalov;

d) plány prevencie odpadov z obalov;

e) podporu opätovného používania a najmä porovnanie nákladov a prínosov pri opätovnom používaní a pri recyklácii;

f) zodpovednosť výrobcu vrátane jej finančných aspektov;

g) úsilie ďalej znižovať a ak je vhodné, napokon vylúčiť ťažké kovy a iné nebezpečné látky v obaloch do roku 2010.

K tejto správe budú pripojené, ak je to vhodné, návrhy na revíziu príslušných ustanovení tejto smernice, pokiaľ už takéto návrhy neboli v tom čase prestavené.

9. Správa sa bude zaoberať otázkami v odseku 8 ako i ďalšími relevantnými otázkami v rámci rozličných prvkov Šiesteho environmentálneho akčného programu, najmä tematickej stratégie o recyklácii a tematickej stratégie o trvalo udržateľnom využívaní zdrojov.

Komisia a členské štáty budú, ak je to vhodné, podporovať štúdie a pilotné projekty týkajúce sa bodov 8 b), c), d), e) a f) a ďalších nástrojov prevencie.

10. Členským štátom, ktoré majú, alebo budú mať stanovené programy za maximálnymi cieľmi odseku 1 a ktoré za týmto účelom zabezpečia príslušné kapacity na recykláciu a zhodnocovanie sa povolí sledovanie týchto cieľov v záujme vyššej úrovne ochrany životného prostredia za podmienky, že tieto opatrenia predchádzajú deformáciám vnútorného trhu a nebránia ostatným členským štátom dosiahnuť súlad s touto smernicou. Členské štáty informujú Komisiu o takýchto opatreniach. Komisia potvrdí tieto opatrenia po overení v spolupráci s členskými štátmi, že sú konzistentné s horeuvedenými požiadavkami a nevytvárajú svojvoľné prostriedky diskriminácie alebo skryté obmedzenie obchodovania medzi členskými štátmi."

4. Článok 8 ods. 2 sa nahrádza takto:

"2. Aby sa umožnil zber, opätovné používanie a zhodnotenie vrátane recyklácie, obal musí uvádzať na účely svojej identifikácie a zatriedenia klasifikácie príslušným priemyslom charakteristiku použitého obalového materiálu (obalových materiálov) na základe rozhodnutia komisie 97/129/ES [9]."

5. K článku 13 sa pridáva tento odsek:

"Členské štáty tiež podporujú informovanie spotrebiteľov a osvetové kampane."

6. Článok 19 sa nahrádza takto:

"Článok 19

Prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku

Zmeny a doplnky potrebné na prispôsobenie identifikačného systému (uvedeného v článku 8 ods. 2 a článku 10 druhý pododsek, posledná odrážka), formátov týkajúcich sa databázového systému (uvedeného v článku 12 ods. 3 a v prílohe III), ako aj ilustračných príkladov na definície obalov (uvedených v prílohe I) vedeckému a technickému pokroku budú prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2"

7. Článok 20 ods. 1 sa nahrádza takto:

"1. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 21 určí technické opatrenia potrebné na riešenie akýchkoľvek ťažkostí, ktoré sa objavia pri uplatňovaní ustanovení tejto smernice, najmä čo sa týka inertných obalových materiálov uvedených na trh Európskej únie vo veľmi malých množstvách (t. j. približne 0,1 % hmotnosti), primárne obaly pre zdravotnícke pomôcky a farmaceutické výrobky, malé obaly a luxusné obaly."

8. Ćlánok 21 sa nahrádza takto:

"Článok 21

Postup výboru

1. Komisii pomáha výbor

2. Kde sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [10] so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

9. V článku 22 sa vkladá nasledujúci odsek:

"3a. Za predpokladu, že sa dosiahnu úlohy vytýčené v článku 6, členské štáty môžu transponovať ustanovenia článku 7 prostredníctvom dohôd medzi kompetentnými orgánmi a dotknutými hospodárskymi sektormi.

Takéto dohody musia splňať tieto požiadavky:

a) dohody budú vykonateľné;

b) dohody určia ciele so zodpovedajúcimi termínmi;

c) dohody budú zverejnené v národnom úradnom vestníku alebo v úradnom dokumente rovnako prístupnom verejnosti a zaslané Komisii;

d) dosiahnuté výsledky budú pravidelne monitorované, oznamované kompetentným orgánom a Komisii a sprístupnené verejnosti za podmienok uvedených v dohode;

e) kompetentné orgány zaistia, že sa preskúma pokrok dosiahnutý podľa dohody;

f) v prípade nesúladu s dohodou členské štáty zavedú príslušné ustanovenia smernice legislatívnymi, regulatívnymi alebo správnymi opatreniami."

10. Príloha I sa nahrádza prílohou, ktorá sa nachádza v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18. augusta 2005. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň vydania v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Štrasburgu, 11. februára 2004.

Za Európsky parlament

Predseda

P. Cox

Za Radu

Predseda

M. McDowell

[1] Ú. v. ES C 103 E, 30.4.2002, s. 17.

[2] Ú. v. ES C 221, 17.9.2002, s. 31.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 3. septembra 2002 (Ú. v. EÚ C 272 E, 13.11.2003, s. 287), spoločná pozícia Rady zo 6. marca 2003 (Ú. v. EÚ C 107, 6.5.2003, s. 17), pozícia Európskeho parlamentu z 2. júla 2003 (ešte neuverejnené v Úradnom vestníku). Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu z 29. januára 2004 a rozhodnutie Rady z 26. januára 2004.

[4] Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 (Ú. v. ES L 349, 31. 12. 2001, s.1).

[7] Ú. v. ES L 166, 1.7.1999, s.6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2118/2003 (Ú.v. EÚ L 318, 3.12.2003, s.5).

[8] Ú. v. ES L 185, 17.7.1999, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2118/2003.

[9] Ú. v. ES L 50, 20.2.1997, s. 28.

[10] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA I

ILUSTRAČNÉ PRÍKLADY NA KRITÉRIÁ UVEDENÉ V ČLÁNKU 3 ODS. 1

Ilustračné príklady kritéria i)

Obaly

Krabičky na sladkosti

Celofánový obal na CD obaloch

Neobaly

Kvetináče určené na celé obdobie života rastliny

Krabice na narádie

Čajové vrecúška

Ochranné voskové vrstvy na syroch

Črevo z jaterníc

Ilustračné príklady kritéria ii)

Obaly, ak sú vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja

Papierové alebo plastové tašky

Jednorazové taniere a šálky

Fólie

Desiatové vrecúška

Alobal

Neobaly

Paličky na miešanie

Jednorazové príbory

Ilustračné príklady kritéria iii)

Obaly

Visacie štítky zavesené priamo alebo pripojené k výrobku

Časti obalov

Kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru

Nálepky pripojené k inej obalovej položke

Svorky zo zošívačiek

Plastové obaly na papier

Odmerky, ktoré tvoria časť uzáveru detergentov.

"

--------------------------------------------------

Top