EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0006

Smernica Komisie 2004/6/ES z 20. januára 2004, ktorou sa stanovuje výnimka smernice 2001/15/ES o odklade uplatňovania zákazu obchodu s niektorými výrobkamiText s významom pre EHP.

OJ L 15, 22.1.2004, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 059 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 059 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2009; Zrušil 32009R0953 . Latest consolidated version: 09/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/6/oj

32004L0006Úradný vestník L 015 , 22/01/2004 S. 0031 - 0033


Smernica Komisie 2004/6/ES

z 20. januára 2004,

ktorou sa stanovuje výnimka smernice 2001/15/ES o odklade uplatňovania zákazu obchodu s niektorými výrobkami

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie [1], najmä na jej článok 4 ods. 2,

keďže:

(1) Smernica Komisie 2001/15/ES z 15. februára 2001 o látkach, ktoré sa na osobitné výživové účely môžu pridávať do potravín na špeciálne výživové použitie [2], špecifikuje niektoré kategórie látok a pre každú z nich uvádza chemické látky, ktoré môžu byť použité vo výrobe potravín na použitie v špeciálnej výžive; ustanovuje, že členské štáty musia zakázať obchod s potravinami, ktoré nie sú v súlade so smernicou, s účinnosťou od 1. apríla 2004.

(2) V čase schválenia smernice 2001/15/ES niektoré látky, pridané na účely špeciálnej výživy do niektorých potravín na použitie v špeciálnej výžive, ktoré sa predávajú v niektorých členských štátoch, nemohli byť zahrnuté do prílohy tejto smernice, pretože neboli zhodnotené Vedeckým výborom pre potraviny (SCF);

(3) Počas hodnotenia týchto látok Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), ich použitie by malo byť ďalej povolené vo výrobe výrobkov, ktoré boli predávané pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice;

(4) Dátum 1. apríl 2004, ustanovený v článku 3 písm. b) smernice 2001/15/ES, vyžaduje, aby táto smernica bola transponovaná v krátkom čase.

(5) Nakoľko by sa mala ustanoviť výnimka zo smernice 2001/15/ES;

(6) opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Odchylne od písmena b) v druhom pododseku článku 3 smernice 2001/15/ES, ak platia požiadavky prvého pododseku článku 1 ods. 1 smernice, a do 31. decembra 2006 členské štáty môžu pokračovať v povoľovaní na svojom území obchodu s výrobkami, obsahujúcimi látky uvedené v prílohe tejto smernice, ak:

a) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín nevydal negatívne stanovisko týkajúce sa používania látky vo výrobe potravín na použitie v špeciálnej výžive, na ktoré sa uplatňuje smernica 2001/15/ES;

b) príslušná látka sa používa vo výrobe jednej alebo viacerých potravín na použitie v špeciálnej výžive, ktoré boli uvedené na trh v spoločenstve ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. marca 2004. Bezodkladne oznámia Komisii text týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho právnych prepdisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť v 20. deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. januára 2004

Za Komisiu

David Byrne

Člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/1003 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 284, 31.10.2003, s. 1).

[2] Ú. v. ES L 52, 22.2.2001, s. 19.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

LÁTKY, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRIDANÉ NA ÚČELY ŠPECIÁLNEJ VÝŽIVY DO POTRAVÍN NA POUŽITIE V ŠPECIÁLNEJ VÝŽIVE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE SMERNICA 2001/15/ES

Kategória 1. Vitamíny

VITAMÍN E

- D-alfa-tokoferolpolyetylénglykol-1000-sukcinát

Kategória 2. Minerály

BÓR

- kyselina boritá

- boritan sodný

VÁPNIK

- chelát aminokyseliny

- pidolát

CHRÓM

- chelát aminokyseliny

MEĎ

- chelát aminokyseliny

ŽELEZO

- hydroxid železnatý

- pidolát železnatý

- chelát aminokyseliny

SELÉN

- obohatené kvasnice

HORČÍK

- chelát aminokyseliny

- pidolát

MANGÁN

- chelát aminokyseliny

ZINOK

- chelát aminokyseliny

--------------------------------------------------

Top