EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1177

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC)Text s významom pre EHP.

OJ L 165, 3.7.2003, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 140 - 148
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 140 - 148
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 38 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Zrušil 32019R1700 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1177/oj

32003R1177Úradný vestník L 165 , 03/07/2003 S. 0001 - 0009


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003

zo 16. júna 2003

o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Aby mohla Komisia vykonávať úlohy, ktoré jej boli pridelené, najmä po zasadnutiach Európskej rady v Lisabone, Nice, Štokholme a Laekene, ktoré sa konali v marci 2000, decembri 2000, marci 2001 a decembri 2001, mala by byť informovaná o rozdelení príjmov a o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia v členských štátoch.

(2) Nová otvorená metóda koordinácie v oblasti sociálneho začlenenia, ako aj štrukturálne ukazovatele, ktoré budú vypracované vo výročnej súhrnnej správe, zvyšujú potrebu porovnateľných a včasných prierezových a dlhodobých údajov o rozdelení príjmov a o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia na účely zavedenia spoľahlivých a relevantných porovnaní medzi členskými štátmi.

(3) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 50/2002/ES zo 7. decembra 2001, ustanovujúce program spoločenstva na podporu spolupráce medzi členskými štátmi v boji proti sociálnemu vylúčeniu [4], ustanovilo podľa opatrenia 1.2 časti 1 o "analýze sociálneho vylúčenia" potrebné podmienky, ktoré sa týkajú financovania opatrení na zber a šírenie porovnateľných štatistík, a najmä podpory zlepšovania zisťovaní a analýz sociálneho vylúčenia a chudoby.

(4) Najlepšou metódou na posudzovanie situácie, pokiaľ ide o príjmy, chudobu a sociálne vylúčenie, je zostavovať štatistiky spoločenstva pomocou harmonizovaných metód a definícií. Niektoré členské štáty môžu žiadať dodatočný čas, aby prispôsobili svoje systémy týmto harmonizovaným metódam a definíciám.

(5) Aby štatistiky odrážali zmeny, ktoré nastávajú v rozdelení príjmov a v úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia, štatistiky sa musia aktualizovať každý rok.

(6) Aby mohla Komisia skúmať hlavné sociálne problémy, najmä nové problémy, ktoré si vyžadujú špecifický výskum, potrebuje prierezové a dlhodobé mikroúdaje na úrovni domácností a osôb.

(7) Prioritu má vypracovanie včasných a porovnateľných ročných prierezových údajov o príjmoch, chudobe a sociálnom vylúčení.

(8) Mala by sa podnecovať flexibilita zdrojov údajov, najmä používania existujúcich národných zdrojov, či už ide o zisťovania, alebo registre, a národných koncepciách výberov, a mala by sa podporovať integrácia nových zdrojov do zavedených národných štatistických systémov.

(9) Nariadenie Komisie (ES) č. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97 o štatistike spoločenstva, so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely [5], ustanovilo podmienky, na základe ktorých môže byť udelený prístup k dôverným údajom prenášaným do úradu spoločenstva na účely umožnenia štatistických záverov na vedecké účely.

(10) Tvorba špecifických štatistík spoločenstva sa riadi pravidlami ustanovenými v nariadení Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistikách spoločenstva [6].

(11) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [7].

(12) S Výborom pre štatistický program (VŠP) sa konzultovalo v súlade s článkom 3 rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom [8],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je ustanoviť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (ďalej len EU-SILC), ktorý zahŕňa porovnateľné a včasné prierezové a dlhodobé údaje o príjmoch a o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia na národnej a európskej úrovni.

Porovnateľnosť údajov medzi členskými štátmi je základným cieľom a bude sa vykonávať prostredníctvom vývoja metodologických štúdií od začiatku zberu údajov, vykonávaného v úzkej spolupráci medzi členskými štátmi a Eurostatom.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia sa budú uplatňovať tieto definície:

a) "štatistiky spoločenstva" budú mať význam určený v článku 2 nariadenia (ES) č. 322/97;

b) "tvorba štatistík" bude mať význam pridelený v článku 2 nariadenia (ES) č. 322/97;

c) "rok zisťovania" znamená rok, v ktorom sa vykonáva zisťovanie – zber alebo väčšina zberu údajov;

d) "obdobie terénnej práce" znamená obdobie, v ktorom sa zbiera zložka zisťovania;

e) "referenčné obdobie" znamená obdobie, ku ktorému sa vzťahuje konkrétna položka informácií;

f) "súkromná domácnosť" znamená osobu žijúcu osamelo alebo skupinu ľudí, ktorí žijú spoločne v tom istom súkromnom obydlí a podieľajú sa na výdavkoch vrátane spoločného zabezpečenia životných potrieb;

g) "prierezové údaje" znamenajú údaje prislúchajúce danému času alebo určitému časovému obdobiu. Prierezové údaje sa môžu získať z prierezového zisťovania s rotačným výberom alebo bez neho, alebo z čistého panelového zisťovania (za podmienky, že je zaručená prierezová reprezentatívnosť); takéto údaje sa môžu kombinovať s údajmi z registrov (údaje o osobách, domácnostiach alebo obydliach zostavené z administratívneho alebo štatistického registra na úrovni jednotky);

h) "dlhodobé údaje" znamenajú údaje prislúchajúce zmenám na úrovni jednotlivca v čase, ktoré sa pozorujú periodicky za určité časové obdobie. Dlhodobé údaje môžu pochádzať z prierezového zisťovania s rotačným výberom, kde sa sledujú vybraní jednotlivci, alebo z čistého panelového zisťovania; môžu sa kombinovať s údajmi z registrov;

i) "vybrané osoby" znamenajú vybrané osoby, ktoré budú tvoriť výberovú vzorku v prvej vlne dlhodobého panelu. Môžu zahŕňať všetkých členov počiatočnej vzorky domácností alebo reprezentatívnu vzorku jednotlivcov vo výberovej vzorke za osoby;

j) "cieľové primárne oblasti" znamenajú predmetné oblasti, pre ktoré sa majú zbierať údaje na ročnom základe;

k) "cieľové sekundárne oblasti" znamenajú oblasti predmetov, pre ktoré sa majú zbierať údaje každé štyri roky alebo kratšie;

l) "hrubé príjmy" znamenajú celkové peňažné a nepeňažné príjmy, ktoré dostáva domácnosť za určité "príjmové referenčné obdobie" pred odpočítaním dane z príjmov, riadnych daní z majetku, povinných príspevkov zamestnancov, samostatne zárobkových osôb a nezamestnaných osôb (ak je to uplatniteľné) na sociálne poistenie, ale po zahrnutí prijatých transferov medzi domácnosťami;

m) "disponibilné príjmy" znamenajú hrubé príjmy mínus daň z príjmov, riadne dane z majetku, povinné príspevky zamestnancov, samostatne zárobkových osôb a nezamestnaných osôb (ak je to uplatniteľné) na sociálne poistenie a vydané transfery medzi domácnosťami.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

EU-SILC pokrýva prierezové údaje o príjmoch, chudobe, sociálnom vylúčení a iných životných podmienkach, ako aj dlhodobé údaje obmedzené na príjem, prácu a vymedzený počet nepeňažných ukazovateľov sociálneho vylúčenia.

Článok 4

Referenčné obdobie

1. Prierezové a dlhodobé údaje budú zostavené ročne od roku 2004. V ktoromkoľvek členskom štáte sa dodrží rovnaké obdobie zberu od jedného roka po nasledujúci, pokiaľ to je možné.

2. Odlišne od odseku 1 môže Nemecko, Holandsko a Veľká Británia začať zber ročných prierezových a dlhodobých údajov v roku 2005. To bude v prípade, ak tieto členské štáty poskytnú porovnateľné údaje za rok 2004 na prierezové spoločné ukazovatele Európskej únie, ktoré prijala Rada pred 1. januárom 2003 v kontexte otvorenej metódy koordinácie a ktoré možno získať na základe nástroja EU-SILC.

3. Príjmovým referenčným obdobím bude obdobie 12 mesiacov. Môže to byť pevné 12-mesačné obdobie (ako je predchádzajúci kalendárny alebo daňový rok) alebo pohyblivé 12-mesačné obdobie (ako je 12 mesiacov pred rozhovorom), alebo môže byť založené na porovnateľnej miere.

4. Ak sa použije pevné príjmové referenčné obdobie, terénna práca pre zložku zisťovania sa bude vykonávať v priebehu obmedzeného obdobia, ktoré bude čo najbližšie k príjmovému referenčnému obdobiu alebo k obdobiu daňového vyhlásenia, aby sa minimalizovalo časové oneskorenie medzi príjmami a ostatnými premennými.

Článok 5

Charakteristiky údajov

1. Aby sa umožnila viacrozmerná analýza na úrovni domácností a osôb, a najmä skúmanie hlavných sociálnych problémov, ktoré sú nové a vyžadujú špecifický výskum, všetky údaje o domácnostiach a jednotlivcoch budú prepojiteľné v prierezovej zložke.

Podobne všetky údaje o domácnostiach a jednotlivcoch budú prepojiteľné v dlhodobej zložke.

Dlhodobé mikroúdaje nemusia byť prepojiteľné s prierezovými mikroúdajmi.

Dlhodobá zložka bude pokrývať aspoň štyri roky.

2. Aby sa znížila zaťaženosť respondentov a pomohlo postupom pri imputáciách príjmov a na hodnotenie kvality údajov, budú mať národné úrady prístup k príslušným administratívnym zdrojom údajov v súlade s nariadením (ES) č. 322/97.

Článok 6

Požadované údaje

1. Cieľové primárne oblasti a zodpovedajúce referenčné obdobia, ktoré budú pokryté prierezovými a dlhodobými zložkami, sú ustanovené v prílohe I.

2. Cieľové sekundárne oblasti budú zahrnuté každý rok, počnúc rokom 2005, len do prierezovej zložky. Budú definované v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2. Každý rok bude zahrnutá jedna sekundárna oblasť.

Článok 7

Jednotka zberu

1. Referenčná populácia pre EU-SILC bude zahŕňať všetky súkromné domácnosti a ich súčasných bývajúcich na území členského štátu v čase zberu údajov.

2. Hlavné zbierané informácie sa budú týkať:

a) súkromných domácností vrátane údajov o veľkosti domácnosti, zložení a základných charakteristikách jej súčasných členov a

b) osôb vo veku 16 rokov a viac.

3. Jednotka zberu spoločne so spôsobom zberu informácií o domácnostiach a osobách je ustanovená v prílohe I.

Článok 8

Pravidlá výberu a sledovania

1. Prierezové a dlhodobé údaje budú založené na národne reprezentatívnych pravdepodobnostných výberoch.

2. Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 Nemecko dodá prierezové údaje na národnom reprezentatívnom pravdepodobnostnom výbere po prvýkrát za rok 2008. Za rok 2005 Nemecko dodá údaje, z ktorých 25 % bude založených na pravdepodobnostnom výbere a 75 % bude založených na kvótových výberoch, ktoré budú postupne nahradené náhodným výberom, aby sa do roku 2008 dosiahol plne reprezentatívny pravdepodobnostný výber.

Na dlhodobú zložku Nemecko dodá za rok 2006 jednu tretinu dlhodobých údajov (údaje za roky 2005 a 2006) založených na pravdepodobnostnom výbere a dve tretiny údajov založených na kvótových výberoch. Za rok 2007 polovica dlhodobých údajov vzťahujúcich sa na roky 2005, 2006 a 2007 bude založená na pravdepodobnostnom výbere a polovica na kvótových výberoch. Po roku 2007 budú všetky dlhodobé údaje založené na pravdepodobnostnom výbere.

3. V dlhodobej zložke sa budú jednotlivci zahrnutí do počiatočnej vzorky, teda osoby ako výberové jednotky, sledovať počas trvania panelu. Každá osoba ako výberová jednotka, ktorá sa presťahovala do súkromnej domácnosti v rámci národných hraníc, bude sledovaná do jej nového miesta v súlade s pravidlami a postupmi sledovania, ktoré budú definované podľa postupu uvedeného v článku 14 ods. 2.

Článok 9

Veľkosť vzoriek

1. Minimálna efektívna veľkosť vzoriek, ktoré sa majú dosiahnuť, je stanovená v tabuľke v prílohe II na základe rôznych štatistických a praktických úvah a požiadaviek na presnosť pre najkritickejšie premenné.

2. Veľkosť výberu pre dlhodobú zložku sa na akúkoľvek dvojicu po sebe nasledujúcich rokov vzťahuje na počet domácností úspešne zaradených do zisťovania v prvom roku, v ktorých všetci alebo aspoň väčšina členov domácnosti vo veku 16 a viac rokov boli úspešne zaradení do zisťovania v obidvoch rokoch.

3. Členské štáty, ktoré používajú registre na príjmy a iné údaje, môžu použiť skôr výber osôb ako výber kompletnej domácnosti na zisťovanie. Minimálna efektívna veľkosť vzorky z hľadiska počtu osôb vo veku 16 rokov a viac, s ktorými sa uskutoční podrobný rozhovor, je 75 % z čísel uvedených v stĺpcoch 3 a 4 tabuľky v prílohe II na prierezové a dlhodobé zložky.

Informácie o príjmoch a ostatné údaje sa budú tiež zbierať za domácnosť každého vybratého respondenta a za všetkých jej členov.

Článok 10

Prenos údajov

1. Členské štáty budú zasielať údaje Komisii (Eurostatu) vo forme mikroúdajových súborov vážených prierezových a dlhodobých údajov, ktoré boli plne skontrolované, editované a imputované vo vzťahu k príjmom.

Členské štáty budú prenášať údaje v elektronickej forme v súlade s vhodným technickým formátom, ktorý bude prijatý v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

2. Pokiaľ ide o prierezovú zložku, členské štáty budú prenášať mikroúdajové súbory vzťahujúce sa na rok zisťovania N Komisii (Eurostatu) prednostne v priebehu 11 mesiacov po skončení zberu údajov. Posledný termín na prenos mikroúdajov Eurostatu je 30. novembra (N + 1) pre členské štáty, kde sú údaje zozbierané na konci roku N alebo prostredníctvom priebežného zisťovania, alebo prostredníctvom registrov, a 1. októbra (N + 1) pre ostatné členské štáty.

Spoločne s mikroúdajovými súbormi budú členské štáty zasielať ukazovatele sociálnej súdržnosti, založené na prierezovom výbere roka N, ktoré budú zahrnuté do výročnej jarnej správy za rok (N + 2) pre Európsku radu.

Dátumy prenosu údajov sa uplatňujú aj na prenos porovnateľných údajov pre prierezové spoločné ukazovatele EÚ pre tie členské štáty, ktoré začnú ročný zber údajov po roku 2004 v súlade s článkom 4 ods. 2.

3. Pokiaľ ide o dlhodobú zložku, členské štáty budú prenášať mikroúdajové súbory do roka N Komisii (Eurostatu) prednostne v priebehu 15 mesiacov po skončení terénnej práce. Záväzný konečný termín na prenos mikroúdajov Eurostatu bude koniec marca (N + 2) každý rok počnúc druhým rokom EU-SILC.

Prvý prenos údajov sa týka dlhodobo prepojených údajov za:

- roky zisťovania 2004 a 2005 v prípade členských štátov, ktoré začnú ročný zber údajov v roku 2004, sa uskutoční do konca marca 2007; a

- roky zisťovania 2005 a 2006 v prípade členských štátov, ktoré začnú ročný zber údajov v roku 2005, sa uskutoční do konca marca 2008.

Nasledujúci prenos bude pokrývať prvé tri roky zisťovania 2004 – 2006 (2005 – 2007) a uskutoční sa do konca marca 2008, resp. 2009.

Potom sa budú poskytovať dlhodobé údaje za každý rok, ktoré budú pokrývať predchádzajúce štyri roky (v prípade potreby zrevidované z predchádzajúcich vydaní).

Článok 11

Uverejnenie

Pre prierezovú zložku uverejní Komisia (Eurostat) výročnú prierezovú správu na úrovni spoločenstva do konca júna N + 2 na základe údajov zozbieraných v priebehu roka N.

Pre tie členské štáty, ktoré začnú zber ročných údajov po roku 2004 v súlade s článkom 4 ods. 2, bude prierezová správa za rok 2004 zahŕňať spoločné prierezové ukazovatele EÚ.

Od roka 2006 bude prierezová správa zahŕňať dostupné výsledky metodologických štúdií uvedených v článku 16.

Článok 12

Prístup k dôverným údajom EU-SILC na vedecké účely

1. Úrad spoločenstva (Eurostat) môže udeliť prístup k dôverným údajom alebo k súborom anonymizovaných mikroúdajov u neho uložených zo zdroja EU-SILC na vedecké účely a za podmienok stanovených v nariadení (ES) č. 831/2002.

2. Za prierezovú zložku budú súbory mikroúdajov na úrovni spoločenstva s údajmi zozbieranými počas roka N dostupné na vedecké účely do konca februára N + 2.

3. Za dlhodobú zložku budú súbory mikroúdajov na úrovni spoločenstva s údajmi zozbieranými počas roka N dostupné na vedecké účely do konca júla N + 2.

Prvé vydanie súborov dlhodobých mikroúdajov pre tie členské štáty, ktoré začnú zber údajov v roku 2004, bude pokrývať roky 2004 a 2005 a uskutoční sa koncom júla 2007.

Druhé vydanie v júli 2008 bude pokrývať roky 2004 – 2006 pre tie členské štáty, ktoré začnú zber údajov v roku 2004, a roky 2005 a 2006 pre tie členské štáty, ktoré začnú zber údajov v roku 2005.

Tretie vydanie v júli 2009 bude pokrývať roky 2004 – 2007 pre tie členské štáty, ktoré začnú zber údajov v roku 2004, a roky 2005 – 2007 pre tie členské štáty, ktoré začnú zber údajov v roku 2005.

Potom každé júlové vydanie bude pokrývať dlhodobé údaje na úrovni spoločenstva za štyri predchádzajúce roky, za ktoré sú údaje dostupné.

4. Správy vypracované vedeckou komunitou na základe súborov prierezových mikroúdajov za údaje zozbierané v priebehu roka N sa nebudú šíriť do júla N + 2.

Správy vypracované vedeckou komunitou na základe súborov dlhodobých mikroúdajov vo vzťahu k roku zisťovania N sa nebudú šíriť do júla N + 3.

Článok 13

Financovanie

1. Za prvé štyri roky zberu údajov v každom členskom štáte dostane tento členský štát od spoločenstva finančný príspevok na náklady spojené s týmito prácami.

2. Suma prostriedkov vyčlenených ročne na finančný príspevok uvedený v odseku 1 bude stanovená ako súčasť ročných rozpočtových postupov.

3. Rozpočtový úrad bude prideľovať príspevky dostupné na každý rok.

Článok 14

Výbor

1. Komisii bude pomáhať Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím 89/382 (EHS/Euratom).

2. Ak sa urobí odkaz na tento odsek, budú sa uplatňovať články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 15

Vykonávacie opatrenia

1. Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia, vrátane opatrení, ktoré prihliadajú na hospodárske a technické zmeny, sa prijmú aspoň 12 mesiacov pred začiatkom roka zisťovania v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

2. Také opatrenia sa budú týkať:

a) definície zoznamu cieľových primárnych premenných, ktoré budú zahrnuté do každej oblasti pre prierezovú zložku, a zoznamu cieľových premenných zahrnutých do dlhodobej zložky vrátane špecifikácie kódov premenných a technického formátu prenosu do Eurostatu;

b) podrobného obsahu priebežnej a záverečnej správy o kvalite;

c) definícií a aktualizovania definícií, najmä uplatnenia definícií príjmov uvedených v písmenách l) a m) článku 2 (vrátane harmonogramu začlenenia rôznych zložiek);

d) aspektov výberu vrátane pravidiel sledovania;

e) aspektov terénnej práce a postupov pri imputáciách;

f) zoznamu cieľových sekundárnych oblastí a premenných.

3. Odlišne, opatrenia vrátane opatrení, ktoré prihliadajú na hospodárske a technické zmeny potrebné na vykonávanie tohto nariadenia týkajúceho sa zberu údajov za rok 2004, sa budú vzťahovať len na písmená a) až e) odseku 2 a prijmú sa aspoň šesť mesiacov pred začiatkom roku zisťovania.

4. V každom členskom štáte nepresiahne celkové trvanie rozhovoru týkajúceho na cieľových primárnych a cieľových sekundárnych premenných prierezovej zložky vrátane rozhovorov s domácnosťami a jednotlivcami v priemere jednu hodinu.

Článok 16

Správy a štúdie

1. Členské štáty vypracujú do konca roka N + 1 priebežnú správu o kvalite, týkajúcu sa spoločných prierezových ukazovateľov EÚ na základe prierezovej zložky roka N.

Členské štáty vypracujú do konca roka N + 2 záverečné správy o kvalite, ktoré budú pokrývať prierezovú aj dlhodobú zložku vo vzťahu k roku zisťovania N so zameraním na vnútornú presnosť. Odlišne, správa za rok 2004 (pre členské štáty, ktoré začnú zber údajov v roku 2004) a správa za rok 2005 (pre členské štáty, ktoré začnú zber údajov v roku 2005) bude pokrývať len prierezovú zložku.

Malé odchýlky od spoločných definícií, ako sú odchýlky týkajúce sa definície domácnosti a príjmového referenčného obdobia, sa pripúšťajú za predpokladu, že ovplyvňujú porovnateľnosť len okrajovo. Dosah na porovnateľnosť bude uvedený v správach o kvalite.

2. Komisia (Eurostat) vypracuje do konca júna N + 2 porovnávaciu priebežnú správu o kvalite, týkajúcu sa spoločných prierezových ukazovateľov EÚ roka N.

Komisia (Eurostat) vypracuje do 30. júna N + 3 porovnávaciu záverečnú správu o kvalite, ktorá pokryje prierezovú aj pozdĺžnu zložku vo vzťahu k roku zisťovania N. Odlišne, správa za rok 2004 (pre tie členské štáty, ktoré začnú zber údajov v roku 2004) a správa za rok 2005 (pre tie členské štáty, ktoré začnú zber údajov v roku 2005) bude pokrývať len prierezovú zložku.

3. Najneskôr 31. decembra 2007 predloží Komisia správu Európskemu parlamentu a Rade o práci vykonanej podľa tohto nariadenia.

4. Komisia (Eurostat) zostaví od roka 2004 metodické štúdie na odhad dosahu použitých národných zdrojov údajov na porovnateľnosť a na vyznačenie najlepších postupov, ktoré sa majú dodržiavať. Výsledky týchto štúdií budú zahrnuté do správy uvedenej v odseku 3.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 16. júna 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

G. Papandreou

[1] Ú. v. ES C 103 E, 30.4.2002, s. 198, a zmenený a doplnený návrh z 15. novembra 2002.

[2] Ú. v. ES C 149, 21.6.2002, s. 24.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. mája 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady zo 6. marca 2003 (Ú. v. EÚ C 107 E, 6.5.2003, s. 26) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. mája 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 7.

[6] Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[8] Ú. v. ES 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

PRIMÁRNE OBLASTI POKRYTÉ V PRIEREZOVEJ ZLOŽKE A OBLASTI POKRYTÉ V DLHODOBEJ ZLOŽKE

1. Informácie o domácnostiach

Jednotka (Osoby alebo domácnosti) | Spôsob zberu | Domény | Oblasti | Referenčné obdobie | Prierezová (X) a/alebo dlhodobá oblasť (L) |

Domácnosť | Informácie zozbierané od člena domácnosti vo veku 16 rokov a viac alebo získané z registrov | Základné údaje | Základné informácie vrátane stupňa urbanizácie | Súčasné | X, L |

Príjmy | Celkové príjmy domácnosti (hrubýa čistý) | Príjmové referenčné obdobie | X, L |

Zložky hrubých príjmov na úrovni domácnosti | Príjmové referenčné obdobie | X, L |

Sociálne vylúčenie | Nedoplatky súvisiace s bývaním a nesúvisiace s bývaním | Posledných 12 mesiacov | X, L |

Nepeňažné ukazovatele deprivácie domácnosti vrátane problémov pri vystačení s príjmami, rozsahu dlžôb a vynúteného nedostatku základných životných potrieb | Súčasné | X, L |

Fyzické a sociálne prostredie | Súčasné | X |

Informácie o práci | Starostlivosť o deti | Súčasné | X |

Bývanie | Typ obydlia, stav vlastníctva a podmienky bývania | Súčasné | X, L |

Komfort v obydlí | Súčasné | X |

Náklady na bývanie | Súčasné | X |

Jednotka (Osoby alebo domácnosti) | Spôsob zberu | Domény | Oblasti | Referenčné obdobie | Prierezová (X) a/alebo dlhodobá oblasť (L) |

Všetky osoby vo veku do 16 rokov | Osobné informácie zozbierané od člena domácnosti vo veku 16 rokov a viac alebo získané z registrov | Základné údaje | Demografické údaje | Súčasné | X, L |

Bývalí členovia domácnosti | Demografické údaje | Príjmové referenčné obdobie | L |

Všetky osoby vo veku 16 rokov a viac v domácnosti | Osobné informácie zozbierané od všetkých členov domácnosti vo veku 16 rokov a viac (zástupca ako výnimka pre osoby dočasne neprítomné alebo nespôsobilé) alebo získané z registrov | Príjmy | Hrubé osobné príjmy, celkové, a zložky na osobnej úrovni | Príjmové referenčné obdobie | X, L |

Prednostne osobným stykom, ale ako bežný postup sa akceptujú zástupcovia, alebo získanie z registrov | Základné údaje | Základné osobné údaje | Súčasné | X, L |

Demografické údaje | Súčasné | X, L |

Vzdelanie | Vzdelanie vrátane najvyššej dosiahnutej úrovne podľa ISCED | Súčasné | X, L |

Informácie o práci | Základné informácie o práci, týkajúce sa súčasného stavu činnosti a súčasného hlavného zamestnania, vrátane informácií o minulom hlavnom zamestnaní za nezamestnané osoby | Súčasné | X, L |

Základné informácie o stave činnosti počas príjmového referenčného obdobia | Príjmové referenčné obdobie | X |

Celkový počet odpracovaných hodín v súčasnom druhom/ treťom … zamestnaní | Súčasné | X |

Aspoň jeden člen domácnosti vo veku 16 rokov a viac (vybraný respondent) | Osobné informácie zozbierané od jednotlivcov (zástupca ako výnimka) alebo získanie z registrov | Zdravie | Zdravie vrátane zdravotného stavu a chronického ochorenia alebo stavu | Súčasné | X, L |

Prístup k zdravotnej starostlivosti | Uplynulých 12 mesiacov | X |

Informácie o práci | Podrobné informácie o práci | Príjmové referenčné obdobie | X, L |

História činnosti | Pracovný život | L |

Kalendár činností | Príjmové referenčné obdobie | L |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Minimálne efektívne veľkosti výberových vzoriek

Pozn.:

Ide o efektívnu veľkosť výberovej vzorky, ktorej veľkosť je potrebná, ak by bolo zisťovanie založené na jednoduchom náhodnom výbere [koeficient konštrukcie (dizajnovania) vo vzťahu k premennej "miera rizika chudoby" = 1,0]. Skutočná veľkosť výberovej vzorky musí byť väčšia do takej miery, do akej koeficient dizajnovania presiahne 1,0, a na kompenzovanie neprimeraností akéhokoľvek druhu. Navyše, veľkosť výberovej vzorky sa vzťahuje na počet platných domácností, ktorými sú domácnosti, od ktorých, a od všetkých ich členov, sa získali všetky alebo takmer všetky požadované informácie.

| Domácnosti | Osoby vo veku 16 rokov a viac, s ktorými sa uskutoční rozhovor |

Prierezové | Dlhodobé | Prierezové | Dlhodobé |

1 | 2 | 3 | 4 |

Členské štáty EÚ

Belgicko | 4750 | 3500 | 8750 | 6500 |

Dánsko | 4250 | 3250 | 7250 | 5500 |

Nemecko | 8250 | 6000 | 14500 | 10500 |

Grécko | 4750 | 3500 | 10000 | 7250 |

Španielsko | 6500 | 5000 | 16000 | 12250 |

Francúzsko | 7250 | 5500 | 13500 | 10250 |

Írsko | 3750 | 2750 | 8000 | 6000 |

Taliansko | 7250 | 5500 | 15500 | 11750 |

Luxembursko | 3250 | 2500 | 6500 | 5000 |

Holandsko | 5000 | 3750 | 8750 | 6500 |

Rakúsko | 4500 | 3250 | 8750 | 6250 |

Portugalsko | 4500 | 3250 | 10500 | 7500 |

Fínsko | 4000 | 3000 | 6750 | 5000 |

Švédsko | 4500 | 3500 | 7500 | 5750 |

Spojené kráľovstvo | 7500 | 5750 | 13750 | 10500 |

Členské štáty EÚ spolu | 80000 | 60000 | 156000 | 116500 |

Island | 2250 | 1700 | 3750 | 2800 |

Nórsko | 3750 | 2750 | 6250 | 4650 |

Spolu vrátane Írska a Nórska | 86000 | 64450 | 166000 | 123950 |

--------------------------------------------------

Top