EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1406

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúraText s významom pre EHP.

OJ L 208, 5.8.2002, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 009 P. 152 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 009 P. 152 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 3 - 11

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/10/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1406/oj

32002R1406Úradný vestník L 208 , 05/08/2002 S. 0001 - 0009


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002

z 27. júna 2002,

ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy [4],

keďže

(1) V spoločenstve bol prijatý veľký počet rozhodnutí týkajúcich sa zvýšenia bezpečnosti a prevencie pred znečisťovaním v námornej doprave. Aby bola účinná, musia sa takéto právne predpisy uplatňovať vhodným a jednotným spôsobom v celom spoločenstve. To zabezpečí rovnaké východzie podmienky, zníži deformácie v hospodárskej súťaži vyplývajúce z ekonomických výhod, ktoré majú lode nezodpovedajúce predpisom, a bude na prospech aktérom námornej dopravy, ktorí sa správajú podľa pravidiel.

(2) Niektoré úlohy vykonávané v súčasnosti na úrovni spoločenstva alebo na vnútroštátnej úrovni by mohol vykonávať špecializovaný odborný orgán. Skutočne existuje potreba technickej a vedeckej podpory a vysokej úrovne stálej expertízy na účely vhodného uplatňovania právnych predpisov spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti a prevencie pred znečisťovaním, na monitorovanie jej implementácie a na hodnotenie účinnosti realizovaných opatrení. Je preto potrebné v rámci existujúcej inštitucionálnej štruktúry spoločenstva a rovnováhy v právomociach ustanoviť Európsku námornú bezpečnostnú agentúru (ďalej len "agentúra").

(3) Všeobecne povedané, agentúra by mala predstavovať technický orgán poskytujúci spoločenstvu nevyhnutné prostriedky, aby mohlo účinne zlepšovať predpisy o celkovej námornej bezpečnosti a o zabránení znečisťovaniu z lodí. Agentúra by mala pomáhať Komisii v plynulom procese aktualizácie a vývoja právnych predpisov spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti a unenia znečisťovania z lodí a mala by poskytovať nevyhnutnú podporu na zabezpečenie konvergentnej a efektívnej implementácie takých právnych predpisov v celom spoločenstve tak, že bude pomáhať Komisii pri plnení úloh, ktoré jej boli určené existujúcimi a budúcimi právnymi predpismi spoločenstva o námornej bezpečnosti a o zabránení znečisťovaniu z lodí.

(4) Aby sa splnil tento účel, na ktorý bola agentúra zriadená, je vhodné, aby agentúra plnila niekoľko iných dôležitých úloh zameraných na zvýšenie námornej bezpečnosti a zabránenie znečisťovaniu z lodí vo vodách členských štátov. Na tento účel by agentúra mala pracovať spolu s členskými štátmi na organizovaní vhodných vzdelávacích činností v oblasti štátneho prístavného dozoru a problémov vzťahujúcich sa k vlajkovému štátu a na poskytovaní technickej pomoci týkajúcej sa implementácie právnych predpisov spoločenstva. To by malo uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovuje monitorovací a informačný systém spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorá ruší smernicu Rady 93/75/EHS [5], t. j. rozvoj a prevádzkovanie každého informačného systému potrebného na plnenie cieľov uvedenej smernice a spoluprácu pri činnostiach týkajúcich sa vyšetrovania vážnych námorných nehôd. Mala by pre Komisiu a členské štáty zabezpečiť objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie a údaje o námornej bezpečnosti a o zabránení znečisťovaniu z lodí, aby mohli zlepšiť existujúce opatrenia a posúdiť ich účinnosť. Mala by dať k dispozícii štátom, ktoré požiadali o vstup, know-how spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti. Mala by byť otvorená pre tieto štáty a pre ostatné tretie štáty, ktoré uzavreli dohody so spoločenstvom, čím prijali a implementovali právne predpisy spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti a zabránenia znečisťovaniu z lodí.

(5) Agentúra by mala uprednostňovať vytvorenie lepšej spolupráce medzi členskými štátmi a mala by rozvíjať a šíriť najlepšiu prax v spoločenstve. To by malo naopak prispieť k celkovému zlepšeniu systému námornej bezpečnosti v spoločenstve, ako aj k zníženiu rizika námorných nehôd, znečisťovania mora a strát na ľudských životoch.

(6) Aby mohla agentúra riadne vykonávať úlohy jej zverené, je vhodné, aby jej zamestnanci vykonávali návštevy v členských štátoch zamerané na monitorovanie celkového fungovania systému námornej bezpečnosti a zabránenia znečisťovaniu z lodí; tieto návštevy by sa mali vykonávať v súlade s politikou stanovenou Správnou radou agentúry a mali by ich podporovať úrady členských štátov;

(7) Agentúra by mala uplatňovať relevantné právne predpisy spoločenstva týkajúcu sa verejného prístupu k dokumentom a ochrany jednotlivcov z hľadiska spracovávania osobných údajov. Mala by poskytovať verejnosti a každej zainteresovanej strane objektívne, spoľahlivé a ľahko pochopiteľné informácie o svojej práci.

(8) V súvislosti so zmluvnými povinnosťami agentúry, ktoré sú upravené právom uplatňovaným na zmluvy uzavreté agentúrou, by mal byť súdny dvor kompetentný rozhodnúť v akejkoľvek arbitrážnej klauzule obsiahnutej v zmluve. Súdny dvor by mal byť kompetentný v sporoch týkajúcich sa náhrady akejkoľvek škody spôsobenej mimozmluvnými povinnosťami agentúry.

(9) Aby agentúra úspešne zabezpečovala úlohy, členské štáty a Komisia by mali byť zastúpené v správnej rade so zverenými právomocami týkajúcimi sa tvorby rozpočtu, overovania jeho plnenia, prijímania príslušných finančných predpisov, tvorby transparentných pracovných rozhodovacích postupov agentúry, schvaľovania jej pracovného programu, skúmania žiadostí o technickú pomoc z členských štátov, menovania výkonného riaditeľa. Vzhľadom na vysoko technické a vedecké postavenie a úlohy agentúry je vhodné, aby sa správna rada skladala z jedného zástupcu z každého členského štátu a štyroch zástupcov Komisie s vysokou odbornosťou. Aby sa ďalej zabezpečila najvyššia úroveň odbornej kompetentnosti a skúseností v správnej rade a vzhľadom na čo možno najužšie zapojenie príslušných sektorov do úloh agentúry, Komisia by mala za členov rady bez hlasovacieho práva menovať nezávislých odborníkov z týchto sektorov na základe ich osobných kvalít a skúseností v oblasti námornej bezpečnosti a zabránenia znečisťovaniu z lodí, a nie ako zástupcov jednotlivých profesných organizácií.

(10) Správne fungovanie agentúry si vyžaduje, aby bol jej výkonný riaditeľ menovaný na základe kvalít a zdokumentovaných administratívnych a manažérskych schopností, ako aj kompetentnosti a skúseností relevantných pre námornú bezpečnosť a zabránenie znečisťovaniu z lodí a aby vykonával svoje úlohy úplne nezávisle a flexibilne pokiaľ ide o organizáciu vnútorného fungovania agentúry. Na tento účel by mal výkonný riaditeľ pripraviť a uskutočniť všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie riadneho plnenia pracovného programu agentúry, mal by vypracovať každý rok návrh výročnej správy predkladanej správnej rade, mal by vypracovať odhady príjmov a výdajov agentúry a plniť rozpočtový plán.

(11) Aby bola zaručená úplná autonómnosť a nezávislosť agentúry, považuje sa za nevyhnutné poskytnúť agentúre autonómny rozpočet, ktorého príjmy bude tvoriť najmä príspevok spoločenstva.

(12) V posledných rokoch sa pri vytváraní decentralizovanejších agentúr rozpočtový úrad snažil o zlepšenie transparentnosti a kontroly riadenia financií spoločenstva, ktoré im boli pridelené, týkajúce sa najmä zaúčtovania poplatkov, finančnej kontroly, právomoci odbremenenia, príspevkov na dôchodkové zabezpečenie a vnútorného rozpočtového postupu (kódex správania). Podobne nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 týkajúce sa vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) [6] by sa malo uplatňovať bez obmedzenia na agentúru, ktorá by mala pristúpiť k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev týkajúcej sa vnútorných vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) [7].

(13) Do piatich rokov od dátumu, v ktorom agentúra prevzala zodpovednosť, by si mala správna rada objednať nezávislé externé hodnotenie, aby sa posúdil dopad tohto nariadenia, agentúra a jej pracovné postupy pri zavádzaní vysokej úrovne námornej bezpečnosti a zabránenia znečisťovaniu z lodí,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

CIELE A ÚLOHY

Článok 1

Ciele

1. Toto nariadenie ustanovuje Európsku námornú bezpečnostnú agentúru (agentúra) na účely zabezpečenia vysokej, jednotnej a efektívnej úrovne námornej bezpečnosti a zabránenia znečisťovaniu z lodí v rámci spoločenstva.

2. Agentúra poskytne členským štátom a Komisii potrebnú technickú a vedeckú pomoc a vysokú úroveň odborných znalostí, aby im pomohla pri vhodnom uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti a zabránenia znečisťovaniu z lodí, na monitorovanie ich implementácie a na hodnotenie efektívnosti uskutočnených opatrení.

Článok 2

Úlohy

Aby boli ciele stanovené v článku 1 splnené, agentúra bude plniť tieto úlohy:

a) v prípade potreby pomáhať Komisii pri prípravných prácach na aktualizácii a vývoji právnych predpisov spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti a zabránenia znečisťovaniu z lodí, najmä v súlade s vývojom medzinárodných právnych predpisov v uvedenej oblasti. Táto úloha zahŕňa analýzy výskumných projektov v oblasti námornej bezpečnosti a zabránenia znečisťovaniu z lodí;

b) pomáhať Komisii pri účinnej implementácii právnych predpisov spoločenstva o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovaniu z lodí v celom spoločenstve. Úlohou agentúry bude najmä:

i) monitorovať celkové fungovanie systému štátneho prístavného dozoru, ktorý môže zahŕňať návštevy členských štátov a navrhovať Komisii akékoľvek možné zlepšenie v tejto oblasti;

ii) poskytovať Komisii technickú pomoc nevyhnutnú na účasť na práci technických orgánov Parížskeho memoranda porozumenia o štátnom prístavnom dozore;

iii) pomáhať Komisii pri plnení akejkoľvek úlohy pridelenej Komisii existujúcimi a budúcimi právnymi predpismi spoločenstva o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovaniu z lodí, najmä právnymi predpismi uplatniteľnými na klasifikačné spoločnosti, bezpečnosť osobných lodí, ako aj právnymi predpismi uplatniteľnými na bezpečnosť, výcvik, certifikáciu a strážnu službu lodnej posádky;

c) pracovať s členskými štátmi na:

i) prípadnom organizovaní výcvikových činností v oblastiach, za ktoré je zodpovedný prístavný štát a vlajkový štát;

ii) vyvíjať technické riešenia a poskytovať technickú pomoc týkajúcu sa implementácie právnych predpisov spoločenstva;

d) uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v oblasti, ktorá je predmetom smernice 2002/59/ES. Agentúra bude najmä:

i) podporovať spoluprácu medzi susediacimi štátmi v príslušnej námornej oblasti v oblastiach, ktoré sú predmetom uvedenej smernice;

ii) rozvíjať a prevádzkovať každý informačný systém potrebný na dosiahnutie cieľov uvedenej smernice;

e) s patričným zreteľom na rôzne právne systémy členských štátov uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou pri vývoji spoločnej metodológie vyšetrovania námorných nehôd podľa dohodnutých medzinárodných princípov, poskytovať podporu členským štátom pri ich činnostiach týkajúcich sa vyšetrovania vážnych námorných nehôd a vykonávať analýzy existujúcich správ o vyšetrovaní nehôd;

f) poskytovať Komisii a členským štátom objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie a údaje o námornej bezpečnosti na zabránenie znečisťovania z lodí, aby mohli prijať nevyhnutné opatrenia na zvýšenie námornej bezpečnosti a zabránenie znečisťovaniu z lodí a zhodnotiť účinnosť existujúcich opatrení. Také úlohy musia zahŕňať zber, uchovávanie a hodnotenie technických údajov v oblasti námornej bezpečnosti, ako aj v oblasti znečisťovania mora, náhodných, ako aj zámerných, systematické využívanie existujúcich databáz a prípadne rozvoj doplnkových databáz vrátane výmeny ich dát. Na základe zhromaždených údajov agentúra bude pomáhať Komisii pri šesťmesačnom uverejňovaní informácií týkajúcich sa lodí, ktorým bol odoprený prístup do prístavov spoločenstva podľa smernice Rady 95/21/ES z 19. júna 1995, týkajúcej sa presadzovania medzinárodných noriem bezpečnosti lodí, zamedzenia znečisťovania a pracovných a životných podmienok na palubách plavidiel lodnej dopravy používajúcich prístavy spoločenstva a plaviacich sa vo vodách, ktoré sú pod jurisdikciou členských štátov (štátny prístavný dozor) [8]. Agentúra bude pomáhať Komisii a členským štátom aj v ich činnostiach týkajúcich sa zlepšenia identifikácie a sledovania nezákonne vyprázdňovaných lodí;

g) v priebehu rokovaní so štátmi uchádzajúcimi sa o vstup môže agentúra poskytnúť technickú pomoc z hľadiska implementácie právnych predpisov spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti a zabránenia znečisťovaniu z lodí. Uvedená úloha musí byť koordinovaná s existujúcimi regionálnymi kooperačnými programami a musí v prípade potreby zahŕňať organizovanie príslušných výcvikových aktivít.

Článok 3

Návštevy v členských štátoch

1. Na plnenie zverených úloh môže agentúra navštíviť členské štáty v súlade s politikou stanovenou správnou radou. Vnútroštátne orgány členských štátov uľahčia prácu personálu agentúry.

2. Agentúra bude vzhľadom na plánovanú návštevu informovať príslušné členské štáty o menách delegovaných pracovníkov a o dátume začatia návštevy. Pracovníci agentúry delegovaní na také návštevy plnia svoje úlohy na základe rozhodnutia výkonného riaditeľa agentúry, pričom bude špecifikovaný účel a ciele ich poslania.

3. Na konci každej návštevy agentúra vypracuje správu a pošle ju Komisii a príslušnému členskému štátu.

Článok 4

Transparentnosť a ochrana informácií

1. Agentúra sa pri spracovávaní žiadostí o prístup k dokumentom, ktoré vlastní, riadi princípmi nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o verejnom prístupe k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie [9].

2. Agentúra môže komunikovať zo svojho vlastného podnetu v oblastiach, ktoré sú v rámci jej zverených úloh. Musí najmä zabezpečiť, aby verejnosť a ktorákoľvek zainteresovaná strana dostala rýchlo objektívne, spoľahlivé a ľahko pochopiteľné informácie o jej práci.

3. Správna rada si stanoví potrebné vnútorné pravidlá týkajúce sa žiadostí podľa odsekov 1 a 2.

4. Informácie zhromaždené Komisiou a agentúrou v súlade s týmto nariadením podliehajú nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov z hľadiska spracovania osobných dát inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto dát [10].

KAPITOLA II

VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA A SPÔSOB PRÁCE

Článok 5

Právny štatút, regionálne centrá

1. Agentúra bude orgánom Komisie. Musí byť právnickou osobou.

2. V každom členskom štáte musí mať agentúra čo najrozsiahlejšiu právnu spôsobilosť zodpovedajúcu právnickým osobám podľa ich právnych predpisov. Môžu najmä získavať a zbavovať sa hnuteľného a nehnuteľného majetku a môžu byť účastníkom súdnych konaní.

3. Na žiadosť Komisie môže správna rada rozhodnúť po dohode s príslušnými členskými štátmi o vytvorení regionálnych centier potrebných na plnenie úloh týkajúcich sa monitorovania a navigácie námornej prepravy podľa smernice 2002/59/ES.

4. Agentúru zastupuje jej výkonný riaditeľ.

Článok 6

Personál

1. Pre personál agentúry platia ustanovenia štatútu pracovníkov Európskych spoločenstiev, podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidla prijaté spoločne inštitúciami Európskych spoločenstiev na účely vykonávania týchto ustanovení. Správna rada po dohode s Komisiou prijme potrebné podrobné pravidlá uplatňovania.

2. Bez vplyvu na článok 16 musí agentúra právomoci zverené štatútom a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov menovaciemu orgánu uplatňovať voči svojmu vlastnému personálu.

3. Personál agentúry sa skladá z pracovníkov dočasne pridelených alebo delegovaných Komisiou alebo členskými štátmi a z ostatných pracovníkov získaných agentúrou na plnenie jej úloh.

Článok 7

Výsady a imunita

Na agentúru a jej personál sa uplatňuje Protokol o výsadách a imunite Európskych spoločenstiev.

Článok 8

Záruky

1. Zmluvné záruky agentúry sa riadia právom uplatniteľným na príslušnú zmluvu.

2. Súdny dvor je kompetentný rozhodnúť podľa arbitrážnej klauzuly obsiahnutej v každej zmluve uzavretej agentúrou.

3. V prípade mimozmluvnej záruky agentúra v súlade so všeobecnými princípmi, ktoré sú spoločné pre právne predpisy členských štátov, uhradí akúkoľvek škodu spôsobenú svojimi pracoviskami alebo zamestnancami pri výkone ich povinností.

4. Súdny dvor je kompetentný rozhodovať v sporoch o náhradu škody podľa odseku 3.

5. Osobné ručenie zamestnancov voči agentúre sa riadi ustanoveniami uvedenými v štatúte alebo v podmienkach zamestnávania, ktoré sú na ne uplatniteľné.

Článok 9

Jazyky

1. Na agentúru sa uplatňujú ustanovenia nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958, ktorými sa určujú jazyky používané v Európskom hospodárskom spoločenstve [11].

2. Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytne Prekladateľské centrum orgánov Európskej únie.

Článok 10

Ustanovenie a právomoci správnej rady

1. Týmto sa ustanovuje správna rada.

2. Správna rada:

a) menuje výkonného riaditeľa podľa článku 16;

b) do 30. apríla každého roku prijíma správu o činnosti agentúry za predchádzajúci rok a posiela ju členským štátom, Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

c) v rámci prípravy pracovného programu preskúma žiadosti členských štátov o technickú pomoc podľa článku 2 písm. c) bod ii);

d) do 31. októbra každého roku a berúc do úvahy stanovisko Komisie, prijíma pracovný program agentúry na budúci rok a posiela ho členským štátom, Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Tento pracovný program sa prijíma bez vplyvu na ročný rozpočtový postup spoločenstva. V prípade, že Komisia do 15 dní od dátumu prijatia pracovného programu vyjadrí svoj nesúhlas s uvedeným programom, správna rada znovu preskúma program a prijme ho, prípadne v zmenenej forme, do dvoch mesiacov v druhom čítaní buď dvojtretinovou väčšinou vrátane zástupcov Komisie, alebo jednomyseľne zástupcami členských štátov;

e) pred začiatkom finančného roku prijíma konečný rozpočet agentúry, v prípade potreby upravený podľa príspevku spoločenstva a akéhokoľvek iného príjmu agentúry;

f) stanovuje postupy rozhodovania výkonného riaditeľa;

g) stanovuje plán návštev, ktoré sa majú vykonať podľa článku 3;

h) vykonáva svoje povinnosti vo vzťahu k rozpočtu agentúry podľa článkov 18, 19 a 21;

i) vykonáva disciplinárnu právomoc voči výkonnému riaditeľovi a vedúcim referátov uvedeným v článku 15 ods. 3;

j) stanovuje svoj rokovací poriadok.

Článok 11

Zloženie správnej rady

1. Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a zo štyroch zástupcov Komisie, ako aj z Komisiou nominovaných štyroch odborníkov z najzainteresovanejších sektorov, ktorí nemajú hlasovacie právo.

Členovia Rady sú menovaní na základe úrovne ich príslušných skúseností a odborných vedomostí v oblasti námornej bezpečnosti a zabránenia znečisťovaniu z lodí.

2. Každý členský štát a Komisia menuje svojich členov správnej rady, ako aj náhradníkov, ktorí budú členov zastupovať v prípade ich neprítomnosti.

3. Funkčné obdobie je päť rokov. Môže sa raz predĺžiť.

4. V prípade potreby sa účasť zástupcov tretích štátov a príslušné podmienky stanovia v opatreniach uvedených v článku 17 ods. 2

Článok 12

Predsedníctvo správnej rady

1. Správna rada si zo svojich členov zvolí predsedu a podpredsedu. Podpredseda automaticky zastupuje predsedu, ak tento nemôže plniť svoje povinnosti.

2. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je tri roky a skončí vtedy, keď prestanú byť členmi správnej rady. Funkčné obdobie sa môže raz predĺžiť.

Článok 13

Zasadania

1. Zasadania správnej rady zvoláva predsedajúci.

2. Výkonný riaditeľ agentúry sa zúčastňuje zasadaní.

3. Riadne zasadania správnej rady sa konajú dvakrát v roku. Okrem toho sa zasadanie koná z podnetu predsedajúceho alebo na žiadosť Komisie alebo jednej tretiny členských štátov.

4. Ak ide o dôvernú záležitosť alebo o konflikt záujmov, správna rada môže prerokovať špecifické body svojho programu bez prítomnosti členov nominovaných ako odborníkov z najzainteresovanejších sektorov. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto ustanovenia môžu byť stanovené v rokovacom poriadku.

5. Správna Rada môže pozvať ktorúkoľvek osobu, o ktorej stanovisko má záujem, aby sa zúčastnila jej zasadania ako pozorovateľ.

6. Členom správnej rady môžu s výhradou ustanovení rokovacieho poriadku pomáhať poradcovia alebo odborníci.

7. Sekretariát správnej rady zabezpečí agentúra.

Článok 14

Hlasovanie

1. Správna rada prijíma svoje rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom.

2. Každý člen má jeden hlas. Výkonný riaditeľ agentúry nehlasuje.

Pri neprítomnosti člena je náhradník oprávnený hlasovať.

3. V rokovacom poriadku sa stanovia podrobné hlasovacie postupy, najmä podmienky, za ktorých môže člen konať v mene iného člena.

Článok 15

Povinnosti a právomoci výkonného riaditeľa

1. Agentúru riadi jej výkonný riaditeľ, ktorý je pri výkone svojich povinností úplne nezávislý, bez vplyvu na príslušné kompetencie Komisie a správnej rady.

2. Výkonný riaditeľ má tieto povinnosti a právomoci:

a) pripravuje pracovný program a predkladá ho správnej rade po porade s Komisiou. Vykonáva potrebné opatrenia na jeho implementáciu. Vybavuje každú žiadosť Komisie a členského štátu o pomoc v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. c);

b) po porade s Komisiou a podľa plánu stanoveného správnou radou podľa článku 10 ods. 2 písm. g) rozhoduje o vykonaní návštev podľa článku 3;

c) vykonáva potrebné opatrenia vrátane prijatia administratívnych pokynov a uverejňovania vyhlášok na zabezpečenie fungovania agentúry v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

d) organizuje účinný monitorovací systém, aby sa mohli porovnávať výsledky agentúry s jej stanovenými cieľmi. Na tomto základe výkonný riaditeľ pripravuje každý rok návrh správy o činnosti a predkladá ho správnej rade. Stanovuje postupy pravidelného hodnotenia zodpovedajúce uznaným odborným štandardom;

e) vo vzťahu k svojmu personálu vykonáva právomoci stanovené v článku 6 ods. 2;

f) zostavuje odhady výdajov a príjmov agentúry v súlade s článkom 18 a implementuje rozpočet v súlade s článkom 19.

3. Výkonnému riaditeľovi môže pomáhať jeden alebo viacerí vedúci referátov. Ak výkonný riaditeľ je neprítomný alebo indisponovaný, zastupuje ho jeden z vedúcich referátov.

Článok 16

Menovanie výkonného riaditeľa

1. Výkonného riaditeľa agentúry menuje správna rada na základe jeho vlastností a preukázaných administratívnych a manažérskych schopností, ako aj jeho spôsobilosti a skúsenosti relevantných pre námornú bezpečnosť a zabránenie znečisťovaniu z lodí. Správna rada prijíma svoje rozhodnutia štvorpätinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom. Komisia môže navrhovať jedného alebo viacerých kandidátov.

Právomoc prepustiť výkonného riaditeľa má podľa rovnakého postupu správna rada.

2. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Toto funkčné obdobie sa môže raz predĺžiť.

Článok 17

Účasť tretích štátov

1. Agentúra je otvorená na účasť tretích štátov, ktoré uzavreli dohody s Európskym spoločenstvom, čím prijali a požaduje sa od nich uplatňovanie práva spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti a zabránenia znečisťovaniu z lodí.

2. Podľa relevantných ustanovení týchto dohôd sa musia vypracovať opatrenia, v ktorých bude medzi iným špecifikovaný charakter a rozsah podrobných pravidiel účasti týchto tretích štátov na práci agentúry vrátane ustanovení o finančnom príspevku a personáli.

KAPITOLA III

FINANČNÉ POŽIADAVKY

Článok 18

Rozpočet

1. Príjmy agentúry pozostávajú z:

a) príspevku spoločenstva;

b) možných príspevkov tretích štátov, ktoré sa zúčastnia na práci agentúry v súlade s článkom 17;

c) poplatkov za publikácie, výcvik a/alebo akékoľvek iné služby poskytované agentúrou.

2. Výdaje agentúry musia obsahovať náklady na personál a administratívu, infraštruktúrne a prevádzkové výdaje.

3. Výkonný riaditeľ zostaví odhad príjmov a výdajov agentúry na nasledujúci finančný rok a predloží ho správnej rade spolu s plánom pracovných miest.

4. Príjmy a výdaje agentúry musia byť vyrovnané.

5. Správna rada každý rok najneskôr do 30. apríla prijme návrh rozpočtu sprevádzaný predbežným pracovným programom a pošle ho Komisii a tretím štátom, ktoré sa zúčastnia na práci agentúry v súlade s článkom 17.

Na základe tohto návrhu rozpočtu Komisia zostaví relevantné odhady v predbežnom návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie, ktoré predloží Rade podľa článku 272 Zmluvy. Musí sa dodržať rozsah schváleného rozpočtového výhľadu spoločenstva na nasledujúci rok.

6. Po prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie správna rada prijme rozpočet agentúry a konečný pracovný program, v prípade potreby upravený podľa príspevku spoločenstva. Pošle ich okamžite Komisii, rozpočtovému úradu a tretím štátom, ktoré sa zúčastňujú na práci agentúry.

Článok 19

Implementácia a kontrola rozpočtu

1. Výkonný riaditeľ implementuje rozpočet agentúry.

2. Kontrolu prostriedkov, platieb a všetkých výdajov a kontrolu existencie a použitia všetkých príjmov agentúry vykonáva finančný kontrolór Komisie.

3. Najneskôr do 31. marca každého roku predloží výkonný riaditeľ Komisii, správnej rade a Účtovnému dvoru podrobné účty všetkých príjmov a výdajov za predchádzajúci rok.

Účtovný dvor preskúma tieto účty v súlade s článkom 248 Zmluvy. Každý rok uverejní správu o činnosti agentúry.

4. Európsky parlament na odporúčanie správnej rady dáva súhlas výkonnému riaditeľovi agentúry vzhľadom na implementáciu rozpočtu.

Článok 20

Boj proti podvodom

1. Na boj proti podvodom, korupcii a iným právu odporujúcim činnostiam sa bez obmedzenia na agentúru uplatňujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 1073/1999.

2. Agentúra pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, týkajúcej sa vnútorných šetrení vykonávaných OLAF, a okamžite vydá zodpovedajúce opatrenia uplatniteľné na celý svoj personál.

3. Rozhodnutia týkajúce sa financovania z nich vyplývajúce budú výslovne stanovovať, že účtovný dvor a OLAF môžu v prípade potreby vykonávať okamžité kontroly príjemcov finančných prostriedkov agentúry a pracovníkov zodpovedných za ich prideľovanie.

Článok 21

Finančné ustanovenia

Správna rada po dohode s Komisiou a na základe stanoviska Účtovného dvora prijme finančný predpis agentúry. V tomto finančnom predpise bude špecifikovaný najmä postup zostavovania a implementácie rozpočtu agentúry v súlade s článkom 142 finančného nariadenia z 21. decembra 1977, uplatniteľného na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [12].

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Hodnotenie

1. Do piatich rokov od dátumu, kedy agentúra prevzala zodpovednosť, správna rada zabezpečí nezávislé externé hodnotenie implementácie tohto nariadenia. Komisia poskytne agentúre každú informáciu, ktorú táto považuje za relevantnú na toto hodnotenie.

2. Hodnotenie posúdi, do akej miery toto nariadenie, agentúra a jej pracovné postupy prispeli k vysokej úrovni námornej bezpečnosti a k zabráneniu znečisťovaniu z lodí. Správna rada vydá po dohode s Komisiou a po porade so zainteresovanými stranami špecifické poverenia.

3. Hodnotenie sa predloží správnej rade, ktorá podá Komisii odporúčania týkajúce sa zmien tohto nariadenia, agentúry a jej pracovných postupov. Výsledky hodnotenia, ako aj odporúčania Komisia odovzdá Európskemu parlamentu a Rade a zverejní ich.

Článok 23

Začatie činnosti agentúry

Agentúra začne činnosť do dvanástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 27. júna 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

M. Arias Cañete

[1] Ú. v. ES C 120 E, 24.4.2001, s. 83 a Ú. v. ES C 103 E, 30.4.2002, s. 184.

[2] Ú. v. ES C 221, 7.8.2001, s. 64.

[3] Ú. v. ES C 357 E, 14.12.2001, s. 1.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. júna 2001 (Ú. v. ES C 53 E, 28.2.2002, s. 312), spoločné stanovisko Rady zo 7. marca 2002 (Ú. v. ES C 119 E, 22.5.2002, s. 27) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. júna 2002 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 25. júna 2002.

[5] Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10.

[6] Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

[8] Ú. v. ES L 157, 7.7.1995, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/106/ES (Ú. v. ES L 19, 22.1.2002, s. 17).

[9] Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

[10] Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

[11] Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.

[12] Ú. v. ES L 356, 31.12.1977, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, ECSC, Euratom) č. 762/2001 (Ú. v. ES L 111, 20.4.2001, s. 1).

--------------------------------------------------

Top