EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1206R(03)

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach ( Ú. v. ES L 174, 27.6.2001 ) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 19/zv. 4, s. 121)

OJ L 321, 7.11.2014, p. 11–11 (DE, SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1206/corrigendum/2014-11-07/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

7.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 321/11


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach

( Úradný vestník Európskej únie L 174 z 27. júna 2001 )

(Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 19/zv. 4, s. 121)

Na strana 122 v odôvodnení 14 prvej vete:

namiesto:

„(14)

… poriadkom členského štátu dožiadaného súdu,…“

má byť:

„(14)

… poriadkom členského štátu dožadujúceho súdu,…“

.

Na strane 124 v článku 5 prvej vete:

namiesto:

„Dožiadanie a písomnosti zasielané podľa tohto nariadenia sa vyhotovia v úradnom jazyku dožiadaného členského štátu alebo, ak v danom členskom štáte je viac úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, kde sa má vykonať žiadaný dôkaz, alebo v inom jazyku, ktorý tento členský štát označí za prijateľný.“

má byť:

„Dožiadanie a písomnosti zasielané podľa tohto nariadenia sa vyhotovia v úradnom jazyku dožiadaného členského štátu alebo, ak v danom členskom štáte je viac úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, kde sa má vykonať žiadaný dôkaz, alebo v inom jazyku, ktorý dožiadaný členský štát označí za prijateľný.“

Na strane 125 v článku 10 ods. 3 prvej vete:

namiesto:

„3.   Dožiadaný súd môže na tlačive A v prílohe žiadať, aby sa dožiadanie vykonalo osobitným postupom upraveným právnym poriadkom jeho členského štátu.“

má byť:

„3.   Dožadujúci súd môže na tlačive A v prílohe žiadať, aby sa dožiadanie vykonalo osobitným postupom upraveným právnym poriadkom jeho členského štátu.“

Na strane 125 v článku 10 ods. 4 štvrtom odseku:

namiesto:

„Ak dožiadaný alebo dožadujúci súd nemá prístup k technickým prostriedkom uvedeným vyššie, môžu si ich súdy po vzájomnej dohode poskytnúť.“

má byť:

„Ak dožadujúci alebo dožiadaný súd nemá prístup k technickým prostriedkom uvedeným vyššie, môžu si ich súdy po vzájomnej dohode poskytnúť.“

Na strane 125 v článku 11 ods. 2 prvej vete:

namiesto:

„2.   Dožadujúci súd v dožiadaní na tlačive A v prílohe informuje dožadujúci súd o tom, že účastníci a ich prípadní právni zástupcovia budú prítomní a v odôvodnených prípadoch aj o tom, že sa žiada, aby sa na vykonaní dôkazu mohli podieľať.“

má byť:

„2.   Dožadujúci súd v dožiadaní na tlačive A v prílohe informuje dožiadaný súd o tom, že účastníci a ich prípadní právni zástupcovia budú prítomní a v odôvodnených prípadoch aj o tom, že sa žiada, aby sa na vykonaní dôkazu mohli podieľať.“

Na strane 125 v článku 12 ods. 3 prvej vete:

namiesto:

„3.   Dožadujúci súd v dožiadaní na tlačive A v prílohe informuje dožadujúci súd o tom, že jeho zástupcovia budú prítomní a v odôvodnených prípadoch aj o tom, že sa žiada, aby sa na vykonaní dôkazu mohli podieľať.“

má byť:

„3.   Dožadujúci súd v dožiadaní na tlačive A v prílohe informuje dožiadaný súd o tom, že jeho zástupcovia budú prítomní a v odôvodnených prípadoch aj o tom, že sa žiada, aby sa na vykonaní dôkazu mohli podieľať.“


Top