EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0379

Rozhodnutie Rady zo 4. apríla 2001 o schválení Protokolu o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov z roku 1979

OJ L 134, 17.5.2001, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 024 P. 39 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 024 P. 39 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 220 - 244

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/379/oj

32001D0379Úradný vestník L 134 , 17/05/2001 S. 0040 - 0040


Rozhodnutie Rady

zo 4. apríla 2001

o schválení Protokolu o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov z roku 1979

(2001/379/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na článok 175 ods. 1, v spojení s prvou vetou prvého pododseku odseku 2 a prvým pododsekom odseku 3 jej článku 300,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže:

(1) spoločenstvo 24. júna 1998 v Aarhuse podpísalo Protokol o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len "protokol");

(2) protokol je zameraný na znižovanie emisií ťažkých kovov spôsobených ľudskými činnosťami, ktoré by sa diaľkovým prenosom prechádzajúcim hranice štátov mohli dostať do ovzdušia a výrazne poškodiť ľudské zdravie alebo životné prostredie;

(3) protokol stanovuje zníženie celkových ročných emisií kadmia, olova a ortuti do ovzdušia a uplatňovanie opatrení na kontrolu výrobkov;

(4) opatrenia zamýšľané v protokole prispievajú k dosahovaniu cieľov environmentálnej politiky spoločenstva;

(5) spoločenstvo a členské štáty spolupracujú v rámci svojich príslušných právomocí s nečlenskými krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami;

(6) spoločenstvo by malo protokol schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Protokol o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, podpísaný 24. júna 1998, sa týmto schvaľuje v mene Európskeho spoločenstva.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto oprávňuje určiť osobu splnomocnenú na uloženie listiny o schválení u generálneho tajomníka OSN, v súlade s článkom 16 protokolu.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Luxemburgu 4. apríla 2001

Za Radu

predseda

B. Rosengren

[1] Ú. v. ES C 311, 31.10.2000, s. 136.

[2] Stanovisko vydané 24. októbra 2000 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

--------------------------------------------------

Top