EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0532

Rozhodnutie Komisie z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147)Text s významom pre EHP.

OJ L 226, 6.9.2000, p. 3–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 69 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 69 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 47

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj

32000D0532Úradný vestník L 226 , 06/09/2000 S. 0003 - 0024


Rozhodnutie Komisie

z 3. mája 2000

nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch

(oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147)

(Text s významom pre EHP)

(2000/532/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [1], zmenenú a doplnenú smernicou 91/156/EHS [2], a najmä na jej článok 1 písm. a),

so zreteľom na smernicu Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpadoch [3], a najmä druhý odsek jej článku 1 ods. 4,

keďže:

(1) Viaceré členské štáty oznámili niekoľko kategórií odpadov, ktoré, podľa ich názoru, prejavujú jednu alebo viac vlastností, uvedených v prílohe III k smernici 91/689/EHS.

(2) Článok 1 ods. 4 smernice 91/689/EHS vyžaduje, aby Komisia preskúmala oznámenia členských štátov s cieľom zmien a doplnkov zoznamu nebezpečných odpadov, stanovených rozhodnutím Rady 94/904/ES [4].

(3) Každý odpad zaradený do zoznamu nebezpečných odpadov musí byť začlenený aj do Európskeho katalógu odpadov, stanoveného rozhodnutím Komisie 94/3/ES [5]. V záujme prehľadnosti systému zoznamov a zjednodušenia existujúcich predpisov je vhodné vydať jeden zoznam spoločenstva, ktorý zlúči zoznam odpadov stanovený v rozhodnutí 94/3/ES a zoznam nebezpečných odpadov stanovený v rozhodnutí 94/904/ES.

(4) Komisii pri tejto úlohe asistuje výbor ustanovený v článku 18 smernice 75/442/EHS.

(5) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom, ktoré vyjadril vyššie uvedený výbor,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prijíma sa zoznam v prílohe tohto rozhodnutia.

Článok 2

Ako nebezpečné sa klasifikujú odpady, ktoré majú jednu alebo viac vlastností uvedených v prílohe III k smernici 91/689/EHS a pokiaľ ide o H3 až H8, H10 [6] a H11 uvedenej prílohy, jednu alebo viac týchto vlastností:

- bod vzplanutia ≤ 55 °C,

- jednu alebo viac látok klasifikovaných [7] ako veľmi toxické v celkovej koncentrácii ≥ 0,1 %,

- jednu alebo viac látok klasifikovaných ako toxické v celkovej koncentrácii ≥ 3 %,

- jednu alebo viac látok klasifikovaných ako škodlivé v celkovej koncentrácii ≥ 25 %,

- jednu alebo viac korozívnych látok klasifikovaných ako R35 v celkovej koncentrácii ≥ 1 %,

- jednu alebo viac korozívnych látok klasifikovaných ako R34 v celkovej koncentrácii ≥ 5 %,

- jednu alebo viac dráždivých látok klasifikovaných ako R41 v celkovej koncentrácii ≥ 10 %,

- jednu alebo viac dráždivých látok klasifikovaných ako R36, R37, R38 v celkovej koncentrácii ≥ 20 %,

- jednu alebo viac látok známych ako karcinogény kategórie 1 alebo 2 v celkovej koncentrácii ≥ 0,1 %,

- jednu alebo viac látok toxických pre reprodukciu kategórie 1 alebo 2, klasifikovaných ako R60, R61 v celkovej koncentrácii ≥ 0,5 %,

- jednu alebo viac látok toxických pre reprodukciu kategórie 3, klasifikovaných ako R62, R63 v celkovej koncentrácii ≥ 5 %,

- jednu alebo viac mutagénnych látok kategórie 1 alebo 2, klasifikovaných ako R46 v celkovej koncentrácii ≥ 0, 1 %,

- jednu alebo viac mutagénnych látok kategórie 3, klasifikovaných ako R40 v celkovej koncentrácii ≥ 1 %.

Článok 3

Členské štáty môžu na základe dokumentárnych dôkazov, ktoré držiteľ nadobudol vhodným spôsobom, vo výnimočných prípadoch rozhodnúť, že určitý odpad, ktorý je uvedený v zozname ako nebezpečný, nemá niektorú z vlastností uvedených v prílohe III k smernici 91/689/EHS. Bez toho, aby bol dotknutý druhý odsek článku 1 ods. 4 smernice 91/689/EHS môžu členské štáty vo výnimočných prípadoch rozhodnúť, že odpad, ktorý je v zozname uvedený ako ostatný odpad, má jednu alebo viac vlastností uvedených v prílohe III k smernici 91/689/EHS. Členské štáty oznámia každý rok všetky takéto rozhodnutia Komisii. Komisia tieto rozhodnutia založí a preverí, či na ich základe nebude potrebné zmeniť a doplniť zoznam odpadov a nebezpečných odpadov spoločenstva.

Článok 4

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím do 1. januára 2002.

Článok 5

S účinnosťou od 1. januára 2002 sa zrušuje rozhodnutie 94/3/ES a 94/904/ES.

Článok 6

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 3. mája 2000

Za Komisiu

Margot Wallström

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 47.

[2] Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s. 32.

[3] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20.

[4] Ú. v. ES L 356, 31.12.1994, s. 14.

[5] Ú. v. ES L 5, 7.1.1994, s. 15.

[6] Smernica Rady 92/32/EHS (Ú. v. ES 154, 5.6.1992, s. 1) ktorou sa po siedmy raz mení a doplňuje smernica 67/548/EHS, zavádza pojem "toxický pre reprodukciu". Tento nahradil pojem "teratogénny" a bez zmeny ponímania je definovaný presnejšie. Je preto ekvivalentom H10 v prílohe III k smernici 91/689/EHS.

[7] Klasifikácia, ako aj čísla R zodpovedajú smernici Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1) v znení neskorších zmien a doplnkov. Medzné koncentrácie zodpovedajú medzným koncentráciam stanoveným v smernici Rady 88/379/EHS zo 7. júna 1998 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných prípravkov (Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 14) v znení neskorších zmien a doplnkov.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice 75/442/EHS o odpadoch a článku 1 ods. 4 smernice 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch

Úvod

1. Tento zoznam je harmonizovaný zoznam odpadov. Bude sa periodicky kontrolovať a podľa potreby revidovať v súlade s článkom 18 smernice 75/442/EHS. Zaradenie materiálu do zoznamu však neznamená, že materiál je odpadom za každých okolností. Materiál sa považuje za odpad, len keď vyhovuje definícii odpadu v článku 1 písm. a) smernice 75/442/EHS.

2. Odpady zaradené do zoznamu podliehajú ustanoveniam smernice 75/442/EHS, pokiaľ sa na ne nevzťahuje článok 2 ods. 1 písm. b) tejto smernice.

3. Rozličné druhy odpadu v zozname sú úplne definované šesťmiestnym číselným kódom odpadu a príslušnými dvojmiestnymi a štvormiestnymi číslami kapitol. Predpokladá sa, že na identifikáciu odpadu v zozname by sa mali vykonať tieto kroky:

3.1. Identifikácia zdroja produkujúceho odpad v kapitolách 01 až 12 alebo 17 až 20 a identifikácia vhodného šesťmiestneho číselného kódu (s vylúčením kódov, ktoré sa v týchto kapitolách končia dvojčíslom 99). Všimnite si, určitá výrobná jednotka môže na klasifikáciu svojich činností potrebovať niekoľko kapitol. Napríklad, výrobca osobných automobilov môže nájsť, v závislosti od rôznych fáz technologického postupu, svoje odpady uvedené v kapitolách 12 (odpady z tvarovania a povrchovej úpravy kovov), 11 (anorganické odpady obsahujúce kovy zo spracovania a povrchovej úpravy kovov) a 08 (odpady z použitia náterových látok).

3.2. Ak nemožno zistiť vhodný kód odpadu v kapitolách 01 až 12 alebo 17 až 20, musia sa na identifikáciu odpadu preveriť kapitoly 13, 14 a 15.

3.3. Ak žiadny z týchto kódov odpadu nie je použiteľný, musí sa odpad identifikovať podľa kapitoly 16.

3.4. Ak odpad nie je ani v kapitole 16, musí sa použiť kód 99 (inak nešpecifikované odpady) v tej časti zoznamu, ktorá zodpovedá činnosti, identifikovanej v prvom kroku.

4. Odpady označené hviezdičkou (*) sa považujú za nebezpečné odpady podľa prvého odseku článku 1 ods. 4 smernice 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch a vzťahujú sa na ne ustanovenia smernice pod podmienkou, že platí článok 1 ods. 5 uvedenej smernice.

5. Na účely tejto smernice je "nebezpečná látka" akákoľvek látka, ktorá je alebo bude klasifikovaná ako nebezpečná podľa smernice 67/548/EHS v znení zmien a doplnkov; "ťažký kov" je každá zlúčenina antimónu, arzénu, kadmia, chrómu (VI), medi, olova, ortuti, niklu, selénu, telúru, tália a cínu, vrátane týchto kovov vo forme kovu, pokiaľ tieto sú klasifikované ako nebezpečné látky.

6. Ak je odpad identifikovaný ako nebezpečný s osobitným alebo všeobecným odkazom na nebezpečné látky, je odpad nebezpečný iba ak koncentrácie (napr. hmotnostné percento) takýchto látok sú také, že odpad má jednu alebo viac vlastností, uvedených v prílohe III smernice Rady 91/689/EHS. Pokiaľ ide o H3 až H8, H10 a H11, platí článok 2 tohto rozhodnutia. Pre parametre H1, H2, H9 a H12 až H14 článok 2 tohto rozhodnutia v súčasnosti špecifikácie nestanovuje.

7. Na číslovanie položiek zoznamu boli použité tieto pravidlá: pre odpady, ktoré sa nezmenili, boli použité číselné kódy z rozhodnutia 94/3/ES; kódy odpadov, ktoré sa zmenili, boli zrušené a ostávajú nepoužité, aby sa zabránilo omylu po zavedení nového zoznamu; novo zaradeným odpadom bol pridelený kód, ktorý v rozhodnutí 94/3/ES použitý nebol.

INDEX

Kapitoly zoznamu

Dvojčíslo

01 | Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa |

02 | Odpady z poľnohospodárskej, záhradníckej, poľovníckej, rybárskej a hydropónickej prvovýroby, výroby a spracovania potravín |

03 | Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, dosiek a nábytku |

04 | Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu |

05 | Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolytického spracovania uhlia |

06 | Odpady z anorganických chemických procesov |

07 | Odpady z organických chemických procesov |

08 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) náterových látok (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb |

09 | Odpady z fotografického priemyslu |

10 | Anorganické odpady z tepelných procesov |

11 | Anorganické odpady obsahujúce kovy zo spracovania a povrchovej úpravy kovov a z hydrometalurgie neželezných kovov |

12 | Odpady z tvarovania a povrchovej úpravy kovov a plastov |

13 | Odpady z olejov (okrem jedlých olejov 05 a 12) |

14 | Odpady z organických látok použitých ako rozpúšťadlá (okrem 07 a 08) |

15 | Odpadové obaly; absorbenty, čistiace handry, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované |

16 | Odpady v zozname inak nešpecifikované |

17 | Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane stavby ciest) |

18 | Odpady zo zdravotníckej alebo veterinárnej starostlivosti a/alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré bezprostredne nesúvisia so zdravotníckou alebo veterinárnou starostlivosťou) |

19 | Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čističiek odpadových vôd mimo miesta svojho vzniku a z vodárenstva. |

20 | Komunálne a podobné odpady z komerčných, priemyselných a inštitucionálnych zariadení vrátane oddelene zbieraných frakcií |

01 | ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA |

01 01 | odpady z ťažby nerastov |

01 01 01 | Odpad z ťažby rudných nerastov |

01 01 02 | Odpad z ťažby nerudných nerastov |

01 02 | Odpady z úpravy nerastov |

01 02 01 | Odpady z úpravy rudných nerastov |

01 02 02 | Odpady z úpravy nerudných nerastov |

01 03 | Odpady z ďalšieho fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov |

01 03 01 | Hlušina |

01 03 02 | Prachový a práškový odpad |

01 03 03 | Červený kal z výroby oxidu hlinitého |

01 03 99 | Odpady inak nešpecifikované |

01 04 | Odpady z ďalšieho fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov |

01 04 01 | Odpadový štrk a drvené horniny |

01 04 02 | Odpadový piesok a íly |

01 04 03 | Prachový a práškový odpad |

01 04 04 | Odpad zo spracovania potaše a kamennej soli |

01 04 05 | Odpad z prania a čistenia nerastov |

01 04 06 | Odpad z rezania a pílenia kameňa |

01 04 99 | Odpad inak nešpecifikovaný |

01 05 | Vrtné kaly a iné vrtné odpady |

01 05 01 | Vrtné kaly a odpady s obsahom ropných látok |

01 05 02 | Vrtné kaly a odpady s obsahom barytu |

01 05 03 | Vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov |

01 05 04 | Kaly a odpady z vodných vrtov |

01 05 99 | Odpady inak nešpecifikované |

02 | ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSKEJ, ZÁHRADNÍCKEJ, POĽOVNÍCKEJ, RYBÁRSKEJ A HYDROPÓNICKEJ PRVOVÝROBY, VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN |

02 01 | Odpady z prvovýroby |

02 01 01 | Kaly z prania a čistenia |

02 01 02 | Odpadové živočíšne tkanivá |

02 01 03 | Odpadové rastlinné tkanivá |

02 01 04 | Odpadové plasty (okrem obalov) |

02 01 05* | Odpadové agrochemikálie |

02 01 06 | Zvieracie výkaly, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady zhromažďované oddelene a spracované mimo miesta svojho vzniku |

02 01 07 | Odpad z lesného hospodárstva |

02 01 99 | Odpad inak nešpecifikovaný |

02 02 | Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb a iných potravín živočíšneho pôvodu |

02 02 01 | Kaly z prania a čistenia |

02 02 02 | Odpadové živočíšne tkanivá |

02 02 03 | Materiál nevhodný na konzum alebo spracovanie |

02 02 04 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku |

02 02 99 | Odpad inak nešpecifikovaný |

02 03 | Odpady z prípravy a spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy a tabaku, tabakového priemyslu a konzervárenskej výroby |

02 03 01 | Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania |

02 03 02 | Odpady z konzervačných činidiel |

02 03 03 | Odpady z extrakcie rozpúšťadlami |

02 03 04 | Materiály nevhodné na konzum alebo spracovanie |

02 03 05 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku |

02 03 99 | Odpady inak nešpecifikované |

02 04 | Odpady z cukrovarníckeho priemyslu |

02 04 01 | Zemina z čistenia a prania repy |

02 04 02 | Uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality |

02 04 03 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku |

02 04 99 | Odpady inak nešpecifikované |

02 05 | Odpady z priemyslu mliečnych výrobkov |

02 05 01 | Materiály nevhodné na konzum alebo spracovanie |

02 05 02 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku |

02 05 99 | Odpady inak nešpecifikované |

02 06 | Odpady z pekárenského a cukrovinkárskeho priemyslu |

02 06 01 | Materiály nevhodné na konzum alebo spracovanie |

02 06 02 | Odpady z konzervačných činidiel |

02 06 03 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku |

02 06 99 | Odpady inak nešpecifikované |

02 07 | Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem kávy, čaju a kakaa) |

02 07 01 | Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín |

02 07 02 | Odpady z destilácie liehu |

02 07 03 | Odpad z chemického spracovania |

02 07 04 | Materiály nevhodné na konzum alebo spracovanie |

02 07 05 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku |

02 07 99 | Odpady inak nešpecifikované |

03 | ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, DOSIEK A NÁBYTKU |

03 01 | Odpady zo spracovania dreva a výroby dosiek a nábytku |

03 01 01 | Odpadová kôra a korok |

03 01 02 | Piliny |

03 01 03 | Hobliny, odrezky, odpadové rezivo/trieskové dosky/dyhy |

03 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |

03 02 | Odpady z ochrany dreva |

03 02 01* | Nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva |

03 02 02* | Organochlórované prostriedky na ochranu dreva |

03 02 03* | Organokovové prostriedky na ochranu dreva |

03 02 04* | Anorganické prostriedky na ochranu dreva |

03 03 | Odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky |

03 03 01 | Kôra |

03 03 02 | Usadenina a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) |

03 03 03 | Kaly z chlórnanového a chlórového bielenia |

03 03 04 | Kaly z iných postupov bielenia |

03 03 05 | Kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera |

03 03 06 | Kal z výroby buničiny a papiera |

03 03 07 | Výmety z recyklácie papiera a lepenky |

03 03 99 | Odpady inak nešpecifikované |

04 | ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU |

04 01 | odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu |

04 01 01 | Odpadová glejovka a štiepenka |

04 01 02 | Odpad z lúhovania |

04 01 03* | Odpad z odmasťovania obsahujúci rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy |

04 01 04 | Činiaca brečka obsahujúca chróm |

04 01 05 | Činiaca brečka neobsahujúca chróm |

04 01 06 | Kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku, obsahujúce chróm |

04 01 07 | Kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku, neobsahujúce chróm |

04 01 08 | Odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm |

04 01 09 | Odpad z vypracovávania a apretácie |

04 01 99 | Odpad inak nešpecifikovaný |

04 02 | Odpady z textilného priemyslu |

04 02 01 | Odpad z nespracovaných textilných vlákien a iných prírodných vláknitých látok prevažne rastlinného pôvodu |

04 02 02 | Odpad z nespracovaných textilných vlákien prevažne živočíšneho pôvodu |

04 02 03 | Odpad z nespracovaných textilných vlákien prevažne umelých alebo syntetických |

04 02 04 | Odpad z nespracovaných zmiešaných textilných vlákien pred pradením a tkaním |

04 02 05 | Odpad zo spracovaných textilných vlákien prevažne rastlinného pôvodu |

04 02 06 | Odpad zo spracovaných textilných vlákien prevažne živočíšneho pôvodu |

04 02 07 | Odpad zo spracovaných textilných vlákien prevažne umelých alebo syntetických |

04 02 08 | Odpad zo spracovaných zmiešaných textilných vlákien |

04 02 09 | Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) |

04 02 10 | Organický materiál z prírodných produktov (napr. tuk, vosk) |

04 02 14* | Odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá |

04 02 15 | Odpad z apretácie iný než uvedený v položke 04 02 14 |

04 02 16* | Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky |

04 02 17 | Farbivá a pigmenty iné než uvedené v položke 04 02 16 |

04 02 19* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné látky |

04 02 20 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 04 02 19 |

04 02 99 | Odpady inak nešpecifikované |

05 | ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLYTICKÉHO SPRACOVANIA UHLIA |

05 01 | Kaly a tuhé odpady obsahujúce ropné látky |

05 01 02 | Kaly z odsoľovacích zariadení |

05 01 03* | Kaly z dna nádrží |

05 01 04* | Kaly z kyslej alkylácie |

05 01 05* | Rozliate ropné látky |

05 01 06 | Kaly z prevádzkárne, zariadenia a činností údržby |

05 01 07* | Kyslé dechty |

05 01 08* | Iné dechty |

05 01 09* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné látky |

05 01 10 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 05 01 09 |

05 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |

05 02 | Kaly a tuhé odpady neobsahujúce ropné látky |

05 02 01 | Kaly z napájacej vody pre kotly |

05 02 02 | Odpad z chladiacich kolón |

05 02 99 | Odpady inak nešpecifikované |

05 04 | Použité filtračné hlinky |

05 04 01* | Použité filtračné hlinky |

05 05 | Odpady z odsírovania ropy |

05 05 01 | Odpad obsahujúci síru |

05 05 99 | Odpady inak nešpecifikované |

05 06 | Odpady z pyrolytického spracovania uhlia |

05 06 01* | Kyslé dechty |

05 06 02 | Asfalt |

05 06 03* | Iné dechty |

05 06 04 | Odpad z chladiacich kolón |

05 06 99 | Odpady inak nešpecifikované |

05 07 | Odpady z čistenia zemného plynu |

05 07 01* | Kaly obsahujúce ortuť |

05 07 02 | Odpad obsahujúci síru |

05 07 99 | Odpady inak nešpecifikované |

05 08 | Odpady z regenerácie olejov |

05 08 01* | Použité filtračné hlinky |

05 08 02* | Kyslé dechty |

05 08 03* | Iné dechty |

05 08 04* | Vodný kvapalný odpad z regenerácie oleja |

05 08 99 | Odpady inak nešpecifikované |

06 | ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV |

06 01 | Odpadové kyslé roztoky |

06 01 01* | Kyselina sírová a kyselina siričitá |

06 01 02* | Kyselina chlorovodíková |

06 01 03* | Kyselina fluorovodíková |

06 01 04* | Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá |

06 01 05* | Kyselina dusičná a kyselina dusitá |

06 01 99* | Odpady inak nešpecifikované |

06 02 | Odpadové alkalické roztoky |

06 02 01* | Hydroxid vápenatý |

06 02 02* | Sóda |

06 02 03* | Amoniak |

06 02 99* | Odpadové soli a ich roztoky |

06 03 | Odpadové soli a ich roztoky |

06 03 01 | Uhličitany (okrem 02 04 02) |

06 03 02 | Soľné roztoky obsahujúce sulfáty, sulfity alebo sulfidy |

06 03 03 | Tuhé soli obsahujúce sulfáty, sulfity alebo sulfidy |

06 03 04 | Soľné roztoky obsahujúce chloridy, fluoridy a halogenidy |

06 03 05 | Tuhé soli obsahujúce chloridy, fluoridy a iné halogénované tuhé soli |

06 03 06 | Soľné roztoky obsahujúce fosfáty a príbuzné tuhé soli |

06 03 07 | Fosfáty a príbuzné tuhé soli |

06 03 08 | Soľné roztoky obsahujúce nitráty a príbuzné zlúčeniny |

06 03 09 | Tuhé soli obsahujúce nitridy (nitrokovové zlúčeniny) |

06 03 10 | Tuhé soli obsahujúce amónium |

06 03 11* | Soli a roztoky obsahujúce kyanidy |

06 03 12 | Soli a roztoky obsahujúce organické zlúčeniny |

06 03 99 | Odpady inak nešpecifikované |

06 04 | Odpad obsahujúci kovy |

06 04 01 | Oxidy kovov |

06 04 02* | Kovové soli (okrem 06 03) |

06 04 03* | Odpad obsahujúci arzén |

06 04 04* | Odpad obsahujúci ortuť |

06 04 05* | Odpad obsahujúci iné ťažké kovy |

06 04 99 | Odpady inak nešpecifikované |

06 05 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku |

06 05 02* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné látky |

06 05 03 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 06 05 02 |

06 06 | Odpady z chemických procesov síry (výroba a transformácia) a z odsírovacích procesov |

06 06 01 | Odpad obsahujúci síru |

06 06 99 | Odpady inak nešpecifikované |

06 07 | Odpady z halogénových chemických procesov |

06 07 01* | Odpad obsahujúci azbest z elektrolýzy |

06 07 02* | Aktívne uhlie z výroby chlóru |

06 07 99 | Odpady inak nešpecifikované |

06 08 | Odpad z výroby kremíka a derivátov kremíka |

06 08 01 | Odpad z výroby kremíka a derivátov kremíka |

06 09 | Odpady z chemických procesov fosforu |

06 09 01 | Sadra obsahujúca fosfor |

06 09 02 | Troska obsahujúca fosfor |

06 09 99 | Odpady inak nešpecifikované |

06 10 | Odpady z chemických procesov dusíka a výroby hnojív |

06 10 01 | Odpady z chemických procesov dusíka a výroby hnojív |

06 11 | Odpady z výroby anorganických pigmentov a kalív |

06 11 01 | Sadra z výroby oxidu titaničitého |

06 11 99 | Odpady inak nešpecifikované |

06 13 | Odpady z ostatných anorganických chemických procesov |

06 13 01* | Anorganické pesticídy, biocídy a prostriedky na ochranu dreva |

06 13 02* | Použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02) |

06 13 03 | Sadze |

06 13 04* | Odpad zo spracovania azbestu |

06 13 99 | Odpady inak nešpecifikované |

07 | ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV |

07 01 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) základných organických chemikálií |

07 01 01* | Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 01 03* | Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 01 04* | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 01 07* | Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny |

07 01 08* | Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny |

07 01 09* | Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty |

07 01 10* | Iné filtračné koláče, použité absorbenty |

07 01 11* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné látky |

07 01 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 07 01 11 |

07 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |

07 02 | Odpady z VSDP plastov, syntetického kaučuku a syntetických vlákien |

07 02 01* | Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 02 03* | Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 02 04* | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 02 07* | Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny |

07 02 08* | Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny |

07 02 09* | Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty |

07 02 10* | Iné filtračné koláče, použité absorbenty |

07 02 11* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné látky |

07 02 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 07 02 11 |

07 02 13 | Odpadový plast |

07 02 99 | Odpady inak nešpecifikované |

07 03 | Odpady z VSDP organických farbív a pigmentov (okrem 06 11) |

07 03 01* | Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 03 03* | Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 03 04* | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 03 07* | Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny |

07 03 08* | Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny |

07 03 09* | Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty |

07 03 10* | Iné filtračné koláče, použité absorbenty |

07 03 11* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné látky |

07 03 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 07 03 11 |

07 03 99 | Odpady inak nešpecifikované |

07 04 | Odpady z VSDP organických pesticídov (okrem 02 01 05) |

07 04 01* | Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 04 03* | Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 04 04* | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 04 07* | Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny |

07 04 08* | Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny |

07 04 09* | Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty |

07 04 10* | Iné filtračné koláče, použité absorbenty |

07 04 11* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné látky |

07 04 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 07 04 11 |

07 04 99 | Odpady inak nešpecifikované |

07 05 | Odpady z VSDP farmaceutických výrobkov |

07 05 01* | Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 05 03* | Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 05 04* | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 05 07* | Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny |

07 05 08* | Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny |

07 05 09* | Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty |

07 05 10* | Iné filtračné koláče, použité absorbenty |

07 05 11* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné látky |

07 05 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 07 05 11 |

07 05 99 | Odpady inak nešpecifikované |

07 06 | Odpady z VSDP tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných prostriedkov a kozmetiky |

07 06 01* | Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 06 03* | Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 06 04* | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 06 07* | Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny |

07 06 08* | Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny |

07 06 09* | Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty |

07 06 10* | Iné filtračné koláče, použité absorbenty |

07 06 11* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné látky |

07 06 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 07 06 11 |

07 06 99 | Odpady inak nešpecifikované |

07 07 | Odpady z VSDP čistých chemikálií a chemických výrobkov inak nešpecifikovaných |

07 07 01* | Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 07 03* | Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 07 04* | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |

07 07 07* | Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny |

07 07 08* | Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny |

07 07 09* | Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty |

07 07 10* | Iné filtračné koláče, použité absorbenty |

07 07 11* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné látky |

07 07 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 07 07 11 |

07 07 99 | Odpady inak nešpecifikované |

08 | ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH LÁTOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB |

08 01 | Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov |

08 01 11* | Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |

08 01 12 | Odpadové farby a laky iné než uvedené v položke 08 01 11 |

08 01 13* | Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |

08 01 14 | Kaly z farby alebo laku iné než sú uvedené v 08 01 13 |

08 01 15* | Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |

08 01 16 | |

08 01 17* | Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky iné než v 08 01 15 |

08 01 18 | Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné než sú uvedené v 08 01 17 |

08 01 19* | Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |

08 01 20 | Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné než v 08 01 19 |

08 01 21* | Odpadový odstraňovač farby alebo laku |

08 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |

08 02 | Odpady z VSDP iných náterov (vrátane keramických materiálov) |

08 02 01 | Odpadové náterové prášky |

08 02 02 | Vodné kaly obsahujúce keramické materiály |

08 02 03 | Vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály |

08 02 99 | Odpady inak nešpecifikované |

08 03 | Odpady z VSDP tlačiarenských farieb |

08 03 01* | Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca halogénované rozpúšťadlá |

08 03 02* | Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nehalogénované rozpúšťadlá |

08 03 03 | Odpad z vodorozpustných tlačiarenských farieb |

08 03 04 | Vysušené tlačiarenské farby |

08 03 05* | Kaly z tlačiarenských farieb obsahujúcich halogénované rozpúšťadlá |

08 03 06* | Kaly z tlačiarenských farieb obsahujúcich nehalogénované rozpúšťadlá |

08 03 07 | Vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu |

08 03 08 | Vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu |

08 03 09 | Odpadový toner do tlačiarne (vrátane kaziet) |

08 03 10* | Odpadové organické rozpúšťadlá používané na čistenie |

08 03 11* | Odpadové leptavé roztoky |

08 03 99 | Odpady inak nešpecifikované |

08 04 | Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesniacich výrobkov) |

08 04 09* | Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |

08 04 10 | |

08 04 11* | Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |

08 04 12 | Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné než uvedené v položke 08 04 11 |

08 04 13* | Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |

08 04 14 | Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné než uvedené v 08 04 13 |

08 04 15* | Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |

08 04 16 | Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iný než uvedený v 08 04 15 |

08 04 99 | Odpady inak nešpecifikované |

08 05 | Odpady inak nešpecifikované |

08 05 01* | Odpadové izokyanáty |

09 | ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU |

09 01 | Odpady z fotografického priemyslu |

09 01 01* | Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov |

09 01 02* | Roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek |

09 01 03* | Roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách |

09 01 04* | Roztoky ustaľovačov |

09 01 05* | Bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov |

09 01 06* | Odpad obsahujúci striebro zo spracovania fotografického odpadu na mieste svojho vzniku |

09 01 07 | Fotografický film a papier obsahujúci striebro alebo zlúčeniny striebra |

09 01 08 | Fotografický film a papier neobsahujúci striebro alebo zlúčeniny striebra |

09 01 10 | Jednorazové kamery bez batérií |

09 01 11* | Jednorazové kamery s batériami, zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 |

09 01 12 | Jednorazové kamery s batériami iné než uvedené v 09 01 11 |

09 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |

10 | ANORGANICKÉ ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV |

10 01 | Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení (okrem 19) |

10 01 01 | Popol |

10 01 02 | Popolček z uhlia |

10 01 03 | Popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva |

10 01 04* | Popolček zo spaľovania oleja |

10 01 05 | Tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika |

10 01 06 | Iný tuhý odpad z čistenia plynov |

10 01 07 | Reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu |

10 01 08 | Iné kaly z čistenia plynov |

10 01 09* | Kyselina sírová |

10 01 11 | Vodné kaly z čistenia kotlov |

10 01 12 | Použité výmurovky a žiaruvzdorné materiály |

10 01 13* | Popolček z emulzifikovaných uhľovodíkov použitých ako palivo |

10 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |

10 02 | Odpady zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu |

10 02 01 | Odpad zo spracovania trosky |

10 02 02 | Nespracovaná troska |

10 02 05 | Iné kaly |

10 02 06 | Použité výmurovky a žiaruvzdorné materiály |

10 02 07* | Tuhý odpad z čistenia plynov elektrických oblúkových pecí obsahujúci nebezpečné látky |

10 02 08 | Tuhý odpad z čistenia plynov elektrických oblúkových pecí iný než uvedený v 10 02 07 |

10 02 09 | Tuhý odpad z úpravy plynov iných železiarskych a oceliarskych procesov |

10 02 10 | Okoviny z valcovania |

10 02 11* | Odpad z úpravy chladiacej vody s obsahom oleja |

10 02 12 | Iný odpad z úpravy chladiacej vody |

10 02 13* | Kaly z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky |

10 02 14 | Kaly z čistenia plynov iné než uvedené v položke 10 02 13 |

10 02 99 | Odpady inak nešpecifikované |

10 03 | Odpady z termickej metalurgie hliníka |

10 03 01* | Dechty a iné odpady obsahujúce uhlík z výroby anód |

10 03 02 | Anódový šrot |

10 03 04* | Trosky/biele stery z prvého tavenia |

10 03 05 | Prach oxidu hlinitého |

10 03 06 | Použité grafitové tvárnice a žiaruvzdorné materiály z elektrolýzy |

10 03 07* | Použité výmurovky z taviacich pecí |

10 03 08* | Soľné trosky z druhého tavenia |

10 03 09* | Čierne stery z druhého tavenia |

10 03 10* | Odpad z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov |

10 03 11 | Prach z dymových plynov |

10 03 12 | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) |

10 03 13 | Tuhý odpad z čistenia plynov |

10 03 14 | Kaly z čistenia plynov |

10 03 15* | Peny, ktoré sú horľavé alebo pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách |

10 03 16 | Iné peny než uvedené v položke 10 03 15 |

10 03 99 | Odpady inak nešpecifikované |

10 04 | Odpady z termickej metalurgie olova |

10 04 01* | Trosky (z prvého a druhého tavenia) |

10 04 02* | Stery a peny (z prvého a druhého tavenia) |

10 04 03* | Arzenát vápenatý |

10 04 04* | Prach z dymových plynov |

10 04 05* | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach |

10 04 06* | Tuhý odpad z čistenia plynov |

10 04 07* | Kaly z čistenia plynov |

10 04 08 | Použité výmurovky a žiaruvzdorné materiály |

10 04 99 | Odpady inak nešpecifikované |

10 05 | Odpady z termickej metalurgie zinku |

10 05 01* | Trosky (z prvého a druhého tavenia) |

10 05 02 | Stery a peny (z prvého a druhého tavenia) |

10 05 03* | Prach z dymových plynov |

10 05 04 | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach |

10 05 05* | Tuhý odpad z čistenia plynov |

10 05 06* | Kaly z čistenia plynov |

10 05 07 | Použité výmurovky a žiaruvzdorné materiály |

10 05 99 | Odpady inak nešpecifikované |

10 06 | Odpady z termickej metalurgie medi |

10 06 01 | Trosky (z prvého a druhého tavenia) |

10 06 02 | Stery a peny (z prvého a druhého tavenia) |

10 06 03* | Prach z dymových plynov |

10 06 04 | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach |

10 06 05* | Odpad z elektrolytickej rafinácie |

10 06 06* | Tuhý odpad z čistenia plynov |

10 06 07* | Kaly z čistenia plynov |

10 06 08 | Použité výmurovky a žiaruvzdorné materiály |

10 06 99 | Odpady inak nešpecifikované |

10 07 | Odpady termickej metalurgie striebra, zlata a platiny |

10 07 01 | Trosky (z prvého a druhého tavenia) |

10 07 02 | Stery a peny (z prvého a druhého tavenia) |

10 07 03 | Tuhý odpad z čistenia plynov |

10 07 04 | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach |

10 07 05 | Kaly z čistenia plynov |

10 07 06 | Použité výmurovky a žiaruvzdorné materiály |

10 07 99 | Odpady inak nešpecifikované |

10 08 | Odpady z termickej metalurgie iných neželezných kovov |

10 08 01 | Trosky (z prvého a druhého tavenia) |

10 08 02 | Stery a peny (z prvého a druhého tavenia) |

10 08 03 | Prach z dymových plynov |

10 08 04 | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach |

10 08 05 | Tuhý odpad z čistenia plynov |

10 08 06 | Kaly z čistenia plynov |

10 08 07 | Použité výmurovky a žiaruvzdorné materiály |

10 08 99 | Odpady inak nešpecifikované |

10 09 | Odpady zo zlievania železných kovov |

10 09 01 | Odlievacie jadrá a formy obsahujúce organické spojivá, nepoužité na odlievanie |

10 09 02 | Odlievacie jadrá a formy obsahujúce organických spojív, použité na odlievanie |

10 09 03 | Pecná troska |

10 09 04 | Prach z pecí |

10 09 99 | Odpady inak nešpecifikované |

10 10 | Odpady zo zlievania neželezných kovov |

10 10 01 | Odlievacie jadrá a formy s obsahom organických spojív, nepoužité na odlievanie |

10 10 02 | Odlievacie jadrá a formy s obsahom organických spojív, použité na odlievanie |

10 10 03 | Pecná troska |

10 10 04 | Prach z pecí |

10 10 99 | Odpady inak nešpecifikované |

10 11 | Odpady z výroby skla a sklených výrobkov |

10 11 01 | Odpad zo sklárskeho kmeňa pred tepelným spracovaním |

10 11 02 | Odpadové sklo |

10 11 03 | Odpadové vláknité materiály na báze skla |

10 11 04 | Prach z dymových plynov |

10 11 05 | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach |

10 11 06 | Tuhý odpad z čistenia plynov |

10 11 07 | Kaly z čistenia plynov |

10 11 08 | Použité výmurovky a žiaruvzdorné materiály |

10 11 99 | Odpady inak nešpecifikované |

10 12 | Odpady z výroby keramiky, tehál, škridiel a stavebných výrobkov |

10 12 01 | Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním |

10 12 02 | Prach z dymových plynov |

10 12 03 | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach |

10 12 04 | Tuhý odpad z čistenia plynov |

10 12 05 | Kaly z čistenia plynov |

10 12 06 | Vyradené formy |

10 12 07 | Použité výmurovky a žiaruvzdorné materiály |

10 12 99 | Odpady inak nešpecifikované |

10 13 | Odpady z výroby cementu, vápna a sadry a výrobkov z nich vyrobených |

10 13 01 | Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním |

10 13 02 | Odpad z výroby azbestocementu |

10 13 03 | Odpad z výroby iných kompozitných materiálov na báze cementu |

10 13 04 | Odpad z pálenia a hasenia vápna |

10 13 05 | Tuhý odpad z čistenia plynov |

10 13 06 | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach |

10 13 07 | Kaly z čistenia plynov |

10 13 08 | Použité výmurovky a žiaruvzdorné materiály |

10 13 99 | Odpady inak nešpecifikované |

11 | ANORGANICKÉ ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY ZO SPRACOVANIA A POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV |

11 01 | Kvapalné odpady a kaly zo spracovania a povrchovej úpravy kovov (napr. galvanizovania, pozinkovania, morenia, leptania, fosfátovania, alkalického odmasťovania) |

11 01 01* | Kyanidový (alkalický) odpad obsahujúci ťažké kovy iné ako chróm |

11 01 02* | Kyanidový (alkalický) odpad neobsahujúci ťažké kovy |

11 01 03* | Odpady neobsahujúce kyanidy, s obsahom chrómu |

11 01 04 | Odpady neobsahujúce kyanidy ani chróm |

11 01 05* | Kyslé moriace roztoky |

11 01 06* | Kyseliny inak nešpecifikované |

11 01 07* | Zásady inak nešpecifikované |

11 01 08* | Kaly z fosfátovania |

11 02 | Odpady a kaly z hydrometalurgických procesov neželezných kovov |

11 02 01 | Kaly z hydrometalurgie medi |

11 02 02* | Kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goetitu) |

11 02 03 | Odpad z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy |

11 02 04 | Kaly inak nešpecifikované |

11 03 | Kaly a tuhé látky z popúšťacích procesov |

11 03 01* | Odpad obsahujúci kyanidy |

11 03 02* | Iné odpady |

11 04 | Iné anorganické odpady obsahujúce kovy, inak nešpecifikované |

11 04 01 | Iné anorganické odpady obsahujúce kovy, inak nešpecifikované |

12 | ODPADY Z TVAROVANIA A POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A PLASTOV |

12 01 | Odpady z tvarovania(vrátane kovania, zvárania, lisovania, ťahania, obrábania, rezania a pilovania) |

12 01 01 | Piliny a triesky zo železných kovov |

12 01 02 | Ostatné častice zo železných kovov |

12 01 03 | Piliny a triesky z neželezných kovov |

12 01 04 | Ostatné častice z neželezných kovov |

12 01 05 | Častice z plastov |

12 01 06* | Odpadové rezné oleje obsahujúce halogény (okrem emulzií) |

12 01 07* | Odpadové rezné oleje neobsahujúce halogény (okrem emulzií) |

12 01 08* | Odpadové rezné emulzie obsahujúce halogény |

12 01 09* | Odpadové rezné emulzie neobsahujúce halogény |

12 01 10* | Syntetické rezné oleje |

12 01 11* | Kaly z obrábania |

12 01 12* | Použité vosky a tuky |

12 01 13 | Odpad zo zvárania |

12 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |

12 02 | Odpady z mechanických procesov povrchovej úpravy (pieskovanie, brúsenie, honovanie, lapovanie, leštenie) |

12 02 01 | Použitý pieskovací materiál |

12 02 02 | Kaly z brúsenia, honovania a lapovania |

12 02 03 | Kaly z leštenia |

12 02 99 | Odpady inak nešpecifikované |

12 03 | Odpady z procesov odmasťovania vodou a parou (okrem 11) |

12 03 01* | Vodné pracie kvapaliny |

12 03 02* | Odpad z odmasťovania parou |

13 | OLEJOVÉ ODPADY (OKREM JEDLÝCH OLEJOV 05 A 12) |

13 01 | Odpadové hydraulické oleje a brzdové kvapaliny |

13 01 01* | Hydraulické oleje s obsahom PCB alebo PCT |

13 01 02* | Iné chlórované hydraulické oleje (okrem emulzií) |

13 01 03* | Nechlórované hydraulické oleje (okrem emulzií) |

13 01 04* | Chlórované emulzie |

13 01 05* | Nechlórované emulzie |

13 01 06* | Hydraulické oleje obsahujúce len minerálny olej |

13 01 07* | Iné hydraulické oleje |

13 01 08* | Brzdové kvapaliny |

13 02 | Odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje |

13 02 01* | Chlórované motorové, prevodové a mazacie oleje |

13 02 02* | Nechlórované motorové, prevodové a mazacie oleje |

13 02 03* | Iné motorové, prevodové a mazacie oleje |

13 03 | Odpadové izolačné a teplonosné oleje a iné kvapaliny |

13 03 01* | Izolačné alebo teplonosné oleje a iné kvapaliny s obsahom PCB alebo PCT |

13 03 02* | Iné chlórované izolačné a teplonosné oleje a iné kvapaliny |

13 03 03* | Nechlórované izolačné a teplonosné oleje a iné kvapaliny |

13 03 04* | Syntetické izolačné a teplonosné oleje a iné kvapaliny |

13 03 05* | Minerálne izolačné a teplonosné oleje |

13 04 | Odpadové oleje z prevádzky lodí |

13 04 01* | Odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby |

13 04 02* | Odpadové oleje z prístavných kanálov |

13 04 03* | Odpadové oleje z prevádzky iných lodí |

13 05 | Obsah odlučovačov oleja z vody |

13 05 01* | Tuhé látky z odlučovačov oleja z vody |

13 05 02* | Kaly z odlučovačov oleja z vody |

13 05 03* | Kaly z lapačov nečistôt |

13 05 04* | Kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení |

13 05 05* | Iné emulzie |

13 06 | Olejový odpad inak nešpecifikovaný |

13 06 01* | Olejový odpad inak nešpecifikovaný |

14 | ODPADY Z ORGANICKÝCH LÁTOK POUŽITÝCH AKO ROZPÚŠŤADLÁ (OKREM 07 A 08) |

14 01 | Odpady z odmasťovania kovov a údržby strojného zariadenia |

14 01 01* | Chloro-fluoro-uhlíkaté zlúčeniny |

14 01 02* | Iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel |

14 01 03* | Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel |

14 01 04* | Vodné zmesi rozpúšťadiel obsahujúce halogény |

14 01 05* | Vodné zmesi rozpúšťadiel neobsahujúce halogény |

14 01 06* | Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá |

14 01 07* | Kaly alebo tuhé odpady neobsahujúce halogénované rozpúšťadlá |

14 02 | Odpady z čistenia textilu a odmasťovania prírodných materiálov |

14 02 01* | Halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel |

14 02 02* | Zmesi rozpúšťadiel alebo organických kvapalín neobsahujúcich halogénované rozpúšťadlá |

14 02 03* | Kaly alebo tuhý odpad obsahujúci halogénované rozpúšťadlá |

14 02 04* | Kaly alebo tuhý odpad neobsahujúci halogénované rozpúšťadlá |

14 03 | Odpady z elektronického priemyslu |

14 03 01* | Chloro-fluoro-uhlíkaté zlúčeniny |

14 03 02* | Iné halogénované rozpúšťadlá |

14 03 03* | Rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel neobsahujúce halogénované rozpúšťadlá |

14 03 04* | Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá |

14 03 05* | Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá |

14 04 | Odpady z chladiacich médií, hnacích médií pien a aerosólov |

14 04 01* | Chloro-fluoro-uhlíkaté zlúčeniny |

14 04 02* | Iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel |

14 04 03* | Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel |

14 04 04* | Kaly alebo tuhý odpad obsahujúce halogénované rozpúšťadlá |

14 04 04* | Kaly alebo tuhý odpad obsahujúci iné rozpúšťadlá |

14 05 | Odpady z regenerácie rozpúšťadiel a chladiacich médií (destilačné zvyšky) |

14 05 01* | Chloro-fluoro-uhlíkaté zlúčeniny |

14 05 02* | Halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel |

14 05 03* | Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel |

14 05 04* | Kaly s obsahom halogénovaných rozpúšťadiel |

14 05 05* | Kaly s obsahom iných rozpúšťadiel |

15 | ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE HANDRY, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ |

15 01 | Obaly |

15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky |

15 01 02 | Obaly z plastov |

15 01 03 | Drevené obaly |

15 01 04 | Kovové obaly |

15 01 05 | Kompozitné obaly |

15 01 06 | Zmiešané obaly |

15 01 07 | Sklené obaly |

15 01 08* | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami |

15 02 | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy |

15 02 02* | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami |

15 02 03 | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné než uvedené v 15 02 02 |

16 | ODPADY V ZOZNAME INAK NEŠPECIFIKOVANÉ |

16 01 | Staré vozidlá a ich časti |

16 01 03 | Staré pneumatiky |

16 01 04 | Vyradené vozidlá |

16 01 06 | Staré vozidlá zbavené kvapalín a iných nebezpečných častí |

16 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |

16 02 | Vyradené technické zariadenia a ich súčasti |

16 02 09* | Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB a PCT |

16 02 10* | Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB alebo PCT, iné ako sú uvedené v 16 02 09 |

16 02 11* | Vyradené zariadenia obsahujúce chloro-fluoro-uhlíkaté zlúčeniny |

16 02 12* | Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest |

16 02 13* | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné než uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 |

16 02 14 | Vyradené zariadenia iné než uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 |

16 02 15* | Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení |

16 02 16 | Časti odstránené z vyradených zariadení iné než uvedené v 16 02 15 |

16 03 | Výrobné série nevyhovujúcej kvality |

16 03 01 | Anorganické výrobné série nevyhovujúcej kvality |

16 03 02 | Organické výrobné série nevyhovujúcej kvality |

16 04 | Odpadové výbušniny |

16 04 01* | Odpadové strelivo |

16 04 02* | Pyrotechnický odpad |

16 04 03* | Iné odpadové výbušniny |

16 05 | Chemikálie a plyny v kontajneroch |

16 05 01 | Priemyselné plyny vo vysokotlakových fľašiach, kontajnery LPG a kontajnery s priemyselnými aerosólmi (vrátane halónov) |

16 05 02 | Iný odpad obsahujúci anorganické chemikálie, napr. inak nešpecifikované laboratórne chemikálie, hasiace prášky |

16 05 03 | Iný odpad obsahujúci organické chemikálie, napr. inak nešpecifikované laboratórne chemikálie |

16 06 | Batérie a akumulátory |

16 06 01* | Olovené akumulátory |

16 06 02* | Ni-Cd batérie |

16 06 03* | Batérie s obsahom ortuti |

16 06 04 | Alkalické batérie (okrem 16 06 03) |

16 06 05 | Iné batérie a akumulátory |

16 06 06* | Elektrolyt z batérií a akumulátorov |

16 07 | Odpady z čistenia prepravných a skladovacích nádrží (okrem 05 a 12) |

16 07 01* | Odpad z čistenia lodných prepravných cisterien, obsahujúci chemikálie |

16 07 02* | Odpad z čistenia lodných prepravných cisterien, obsahujúci ropné látky |

16 07 03* | Odpad z čistenia železničných a cestných cisterien, obsahujúci ropné látky |

16 07 04* | Odpad z čistenia železničných a cestných cisterien, obsahujúci chemikálie |

16 07 05* | Odpad z čistenia skladovacích nádrží, obsahujúci chemikálie |

16 07 06* | Odpad z čistenia skladovacích nádrží, obsahujúci ropné látky |

16 07 07 | Tuhý odpad z nákladu lodí |

16 07 99 | Odpady inak nešpecifikované |

16 08 | Použité katalyzátory |

16 08 01 | Použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu (okrem 16 08 07) |

16 08 02* | Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodové kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov |

16 08 03 | Použité katalyzátory s obsahom iných prechodných kovov alebo zlúčenín prechodných kovov (okrem 16 08 07) |

16 08 04 | Použité kvapalné katalytické krakovacie katalyzátory |

16 08 05* | Použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú |

16 08 06* | Použité kvapaliny využité ako katalyzátor |

16 08 07* | Použité katalyzátory znečistené nebezpečnými látkami |

17 | STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE STAVBY CIEST) |

17 01 | Betón, tehly, škridly, keramika a materiály na báze sadry |

17 01 01 | Betón |

17 01 02 | Tehly |

17 01 03 | Škridly a keramika |

17 01 04 | Stavebné materiály na báze sadry |

17 01 05 | Stavebné materiály na báze azbestu |

17 02 | Drevo, sklo a plasty |

17 02 01 | Drevo |

17 02 02 | Sklo |

17 02 03 | Plasty |

17 03 | Asfalt, decht a dechtové výrobky |

17 03 01 | Asfalt obsahujúci decht |

17 03 02 | Asfalt neobsahujúci decht |

17 03 03 | Decht a dechtové výrobky |

17 04 | Kovy (vrátane svojich zliatin) |

17 04 01 | Meď, bronz, mosadz |

17 04 02 | Hliník |

17 04 03 | Olovo |

17 04 04 | Zinok |

17 04 05 | Železo a oceľ |

17 04 06 | Cín |

17 04 07 | Zmiešané kovy |

17 04 08 | Káble |

17 05 | Zemina a výkopový materiál |

17 05 03* | Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky |

17 05 04 | Zemina a kamenivo iné než uvedené v 17 05 03 |

17 05 05* | Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky |

17 05 06 | Výkopová zemina iná než uvedená v 17 05 05 |

17 06 | Izolačné materiály |

17 06 01* | Izolačné materiály obsahujúce azbest |

17 06 02 | Iné izolačné materiály |

17 07 | Zmiešaný stavebný odpad a odpad z demolácií |

17 07 02* | Zmiešaný stavebný odpad a odpad demolácií alebo separované frakcie obsahujúce nebezpečné látky |

17 07 03 | Zmiešaný stavebný odpad a odpad demolácií iný než uvedený v 17 07 02 |

18 | ODPADY ZO ZDRAVOTNÍCKEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI A/ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré bezprostredne nesúvisia so zdravotníckou alebo veterinárnou starostlivosťou) |

18 01 | Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotníckej prevencie |

18 01 01 | Ostré predmety (okrem 18 01 03) |

18 01 02 | Časti a orgány tiel, vrátane krvných vreciek a krvných konzerv (okrem 18 01 03) |

18 01 03* | Odpad, ktorého zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy |

18 01 04 | Odpad, ktorého zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky) |

18 01 06* | Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky |

18 01 07 | Iné chemikálie než uvedené v položke 18 01 06 |

18 01 08* | Cytotoxické a cytostatické liečivá |

18 01 09 | Iné liečivá než uvedené v položke 18 01 08 |

18 01 10* | Amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti |

18 02 | Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby alebo preventívnej starostlivosti |

18 02 01 | Ostré predmety (okrem 18 01 03) |

18 02 02* | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy |

18 02 03 | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy |

18 02 05* | Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky |

18 02 06 | Iné chemikálie než uvedené v položke 18 02 05 |

18 02 07* | Cytotoxické a cytostatické liečivá |

18 02 08 | Iné liečivá než uvedené v položke 18 02 07 |

19 | ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIČIEK ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA SVOJHO VZNIKU A Z VODÁRENSTVA |

19 01 | Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu |

19 01 02 | Železné materiály odstránené z popola |

19 01 05* | Filtračný koláč z čistenia plynov |

19 01 06* | Vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad |

19 01 07* | Tuhý odpad z čistenia plynov |

19 01 10* | Použité aktívne uhlie z úpravy dymových plynov |

19 01 11* | Popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky |

19 01 12 | Popol a škvara iné než uvedené v 19 01 11 |

19 01 13* | Popolček obsahujúci nebezpečné látky |

19 01 14 | Iný popolček než uvedený v 19 01 13 |

19 01 15* | Kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky |

19 01 16 | Iný kotolný prach než uvedený v 19 01 15 |

19 01 17* | Odpad z pyrolýzy s obsahom nebezpečných látok |

19 01 18 | Iný odpad z pyrolýzy než je uvedený v položke 19 01 17 |

19 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |

19 02 | Odpady zo špecifických fyzikálno-chemických úprav priemyselného odpadu (napr. z odstraňovania chrómu, odstraňovania kyanidu, neutralizácie) |

19 02 01* | Kaly kovových hydroxidov a iné kaly z úpravy zameranej na dosiahnutie nerozpustnosti kovov |

19 02 03 | Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné |

19 02 04* | Predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný |

19 03 | Stabilizované/solidifikované odpady |

19 03 04* | Odpad označený ako nebezpečný, čiastočne stabilizovaný |

19 03 05 | Stabilizovaný odpad iný než uvedený v 19 03 04 |

19 03 06* | Odpad označený ako nebezpečný, solidifikovaný |

19 03 07 | Solidifikovaný odpad iný než uvedený v 19 03 06 |

19 04 | Vitrifikovaný odpad a odpady z vitrifikácie |

19 04 01 | Vitrifikovaný odpad |

19 04 02* | Popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov |

19 04 03* | Nevitrifikovaná tuhá fáza |

19 04 04 | Vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu |

19 05 | Odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov |

19 05 01 | Nekompostovaná frakcia komunálneho a podobného odpadu |

19 05 02 | Nekompostovaná frakcia živočíšneho a rastlinného odpadu |

19 05 03 | Kompost nevyhovujúcej akosti |

19 05 99 | Odpady inak nešpecifikované |

19 06 | Odpady z anaeróbnej úpravy odpadu |

19 06 01 | Kaly z anaeróbnej úpravy komunálneho a podobného odpadu |

19 06 02 | Kaly z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu |

19 06 99 | Odpady inak nešpecifikované |

19 07 | Priesaková voda zo skládok odpadu |

19 07 01 | Priesaková voda zo skládok odpadu |

19 08 | Odpady z čističiek odpadových vôd inak nešpecifikované |

19 08 01 | Zhrabky z hrablíc |

19 08 02 | Odpad z lapačov piesku |

19 08 03* | Zmes tukov a oleja z odlučovačov oleja z vody |

19 08 04 | Kaly z úpravy priemyselných odpadových vôd |

19 08 05 | Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd |

19 08 06* | Nasýtené alebo použité iontomeničové živice |

19 08 07* | Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov |

19 08 99 | Odpady inak nešpecifikované |

19 09 | Odpady z úpravy pitnej vody alebo úžitkovej vody na priemyselné účely |

19 09 01 | Tuhý odpad z primárnych filtrov a hrablíc |

19 09 02 | Kaly z čírenia vody |

19 09 03 | Kaly z dekarbonizácie |

19 09 04 | Použité aktívne uhlie |

19 09 05 | Nasýtené alebo použité iontomeničové živice |

19 09 06 | Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov |

19 09 99 | Odpady inak nešpecifikované |

19 10 | Odpady zo šrotovania kovového odpadu |

19 10 01 | Odpad zo železa a ocele |

19 10 02 | Odpad z neželezných kovov |

19 10 03* | Úlety – ľahká frakcia obsahujúce nebezpečné látky |

19 10 04 | Úlety – ľahká frakcia, iné než uvedené v 19 10 03 |

19 10 05* | Prach a iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky |

19 10 06 | Prach a iné frakcie, iné než uvedené v 19 10 05 |

20 | KOMUNÁLNE A PODOBNÉ ODPADY Z KOMERČNÝCH, PRIEMYSELNÝCH A INŠTITUCIONÁLNYCH ZARIADENÍ, VRÁTANE SEPAROVANE ZBIERANÝCH FRAKCIÍ |

20 01 | Separovane zbierané frakcie |

20 01 01 | Papier a lepenka |

20 01 02 | Sklo |

20 01 03 | Drobný odpad z plastov |

20 01 04 | Iný odpad z plastov |

20 01 05 | Drobný kovový odpad (plechovice, atď.) |

20 01 06 | Iné kovy |

20 01 07 | Drevo |

20 01 08 | Organický kuchynský odpad |

20 01 10 | Šatstvo |

20 01 11 | Textílie |

20 01 13* | Rozpúšťadlá |

20 01 14* | Kyseliny |

20 01 15* | Zásady |

20 01 17* | Fotochemikálie |

20 01 19* | Pesticídy |

20 01 21* | Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť |

20 01 22* | Aerosóly |

20 01 23* | Vyradené zariadenia s obsahom chloro-fluoro-uhlíkatých zlúčenín |

20 01 25 | Jedlé oleje a tuky |

20 01 26* | Oleje a tuky iné než uvedené v 20 04 25 |

20 01 27* | Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky |

20 01 28 | Farba, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné než uvedené v 20 01 27 |

20 01 29* | Detergenty obsahujúce nebezpečné látky |

20 01 30 | Iné detergenty než uvedené v 20 01 29 |

20 01 31* | Cytotoxické a cytostatické liečivá |

20 01 32 | Iné liečivá než uvedené v položke 20 01 31 |

20 01 33* | Zmiešané batérie a akumulátory obsahujúce batérie alebo akumulátory zaradené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 |

20 01 34 | Batérie a akumulátory iné než uvedené v 20 01 33 |

20 01 35* | Iné vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti než uvedené v 20 01 21 až 20 01 23 |

20 01 36 | Iné vyradené zariadenia než uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 |

20 02 | Odpady zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov) |

20 02 01 | Kompostovateľný odpad |

20 02 02 | Zemina a kamenivo |

20 02 03 | Iné nekompostovateľné odpady |

20 03 | Iné komunálne odpady |

20 03 01 | Zmiešaný komunálny odpad |

20 03 02 | Odpad z trhovísk |

20 03 03 | Zvyšky z čistenia ulíc |

20 03 04 | Kal zo septikov |

--------------------------------------------------

Top